Kraks Virksomheder 2002 virksomheder

Virksomheder

Erhvervsvirksomheder Navne og adresser

Telefon og fax E-mail adresser Web-adresser Antal ansatte

Afdelinger Faggrupper

Virksomheder

2002

▲ A ▲

www.krak.dk

h ' ibElMHAV • <6 RADHUSBIBLIOTEK

FJERRITSLEV TRYK Vi trykker < RØ IS

farver...

Vi tilntti efter din«

k J^LJØ/U

Vi er certificeret og kan levere svane ­ mærkede tryksager. Ligeledes har vi internt miljøledelsessystem, der lever op til kravene i ISO 14001.

Fjerritslev Tryk A/S • Østergade 35 • 9690 Fjerritslev • Telefon 98 21 22 00 •1

Et flydende produktionsflow

Vi har vedvarende energi til et langt samarbejde

er os e behov

Vi har format rotationstryk i ægte A4-størrelse

store overblik

Telefax 98 21 24 31 • www.fjerritslev-tryk.dk • E-mail: info@fjerritslev-tryk.dk

KRAKS VEJVISER 2002 Erhvervslivets stærkeste informationsmedium Kraks Vejviser er Danmarks mest eksklusive og omfattende erhvervsvejviser, der består af seks forskellige opslagsværker med nyttige og aktuelle informationer om 55.000 danske business to business virksomheder. Kraks Leverandører og Kraks Virksomheder udkommer hver i 50.000 eksemplarer.

Kraks Leverandører er et godt værktøj til at finde kunder og leverandører blandt de 55.000 business to business virksomheder i dansk erhvervsliv. Fagregisteret er opdelt i 3.000 faggrupper, og du kan nemt og hurtigt finde de helt rigtige samarbejds ­ partnere udfra det store vareindeks, der indeholder 30.000 stikord. Leder du efter en bestemt virksomhed, kan du med fordel slå op i Kraks Virksomheder, hvor de 55.000 business to business virksomheder står i alfabetisk orden med alle nødvendige oplysninger som adresse, telefonnummer, fax, web, e-mail, faggruppe, antal ansatte, ledende medarbejdere mv. Bogen indehol ­ der endvidere "Register for ISO-certificerede virksom ­ heder". Vil du have overblik over dine kunders økonomi, finder du svaret i Kraks Økonomi og ledelse. De 30.000 største danske virksomheder er opfort med ajourførte informationer om bestyrelse, indehaver, direktion, ledende medarbejdere, ejerforhold samt tre års regnskabstal. Indeholder endvidere navne ­ register med 40.000 beslutningstagere. Kraks Officielle Danmark indeholder oplysninger om 30.000 private, erhvervsmæssige og offentlige institutioner, organisationer, myndigheder, råd, udvalg, kommissioner og foreninger samt informa ­ tioner om 38.000 beslutningstagere. Indeholder også et indkobsregister for stat, amt og kommune. I Kraks Registrerede selskaber findes alle landets 100.000 registrerede selskaber med oplysninger om bestyrelse, indehaver, direktion, kapital, CVR-nummer og registreringsår. Kraks Hvem bor hvor i Storkøbenhavn? Indeholder navn, adresse og telefonnummer på 615.000 husstande, institutioner og virksomheder i Storkøbenhavn. Over 9.900 gader og veje er angivet med ejendomsoplysninger og henvisning til kort. Under Kobenhavns og Frederiksbergs kommuner findes desuden ejendomsvurderinger. Ved køb af flere bind er der penge at spare: 3 bind: 8% rabat 4 bind: 10% rabat 5 bind: 15% rabat KRAK

Virumgårdsvej 21 • 2830 Virum Tlf. 45 95 65 00 • Fax 45 95 65 65

E-mail: krak@krak.dk Internet: www.krak.dk

Kraks Virksomheder Erhvervsvirksomheder Navne og adresser

Telefon og fax v E-mail adresser Web-adresser Antal ansatte

Afdelinger Faggrupper Register for ISO-certificerede virksomheder

A A ▲ KRAK Kraks 2002 Vejviser for dansk erhvervsliv

2

Kolofon

▲ A ▲ KRAK

Kraks Vejviser 2002 Copyright © Kraks Forlag AS

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21 2830 Virum

Telefon 45 95 65 00 Telefax 45 95 65 65 E-mail: krak@krak.dk Internet: www.krak.dk

Satsleverandør: DES A/S

Trykning: Fjerritslev Tryk A/S

Medlem af:

Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive

European Association of Directory and Database Publishers

Omslagsdesign: Lars Green, AD

og

Printed in Denmark 2002 ISSN 1 397-4939 ISBN 87 7225 779 2 Distribueret oplag i 2002: 45.000 eksemplarer

Scandinavian Association of Directory and Database Publishers

Tryksag

Kort, tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS.

Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almen ­ heden i oprindelig eller ændret form, oversættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre rets ­ forfølgelse.

3

Forord

▲ Å ▲ KRAK

Kraks Virksomheder indeholder oplysninger om ca. 45.000 erhvervsvirksomheder i Danmark. Virksomheder inden for følgende områder er medtaget: Fabrikation Engroshandel Bygge- og anlægsvirksomhed Finansiering

Forsikring Transport Servicevirksomhed Liberale erhverv Virksomhederne står opført med: Navn Adresse

Telefonnr. Telefaxnr. Mobiltlf. E-mail Web Antal ansatte Afdelinger

Spaltehenvisning til virksomhedens fagoptagelser i Kraks Leverandører. og for en stor del af virksomhederne angives endvidere: Ledende medarbejdere Oplysningerne om hvert enkelt firma er indhentet fra virksomhederne selv, enten ved et personligt besøg eller gennem vores årlige korrekturudsendelser. Indehaver Direktion \

Redaktionen er afsluttet 1. marts 2002

4

Register for ISO-certificerede virksomheder

KRAK

Register for ISO-certificerede virksomheder findes bagest i værket. Registeret indeholder en samlet oversigt over alle ISO-certificerede business to business virksom ­ heder i Danmark. Alle virksomheder i registeret står som minimum opført med: Navn Adresse Certificeringer Faggrupper - her angives de respektive fag og spaltenumre, hvorunder de står opført i Kraks Leverandører Oplysningerne om ISO-certificeringer er leveret af ISO Fakta Norden - ForetagsFakta Information & Ekonomi i Klippan AB, Sverige, og er suppleret med oplysninger indhentet ved vores årlige korrekturudsendelser.

5

Alfabetiseringsregler

A A A KRAK

Alfabetet Firmaer ordnes bogstav-for-bogstav frem til ordmellemrum. D.v.s., at firmaer med ‘ Jydsk ’ som første led samles foran firma ­ er, der starter med ‘ Jysk ’ . Endvidere sam ­ les firmaer uden ejefalds ‘ s ’ foran firmaer med ejefalds ‘ s ’ . Denne bogstav-for-bog ­ stav regel gælder også ‘ ae ’ , ‘ oe ’ og ‘ ue ’ uanset udtalen. ‘ Aa ’ sorteres dog som ‘ å ’ , hvor det udtales på denne måde. U, å og 6 sorteres som y, æ og ø. Bogstaver med accent sorteres uden hensyn til denne. ‘ V ’ -er samles foran ‘ W ’ -er. Der ses bort fra tegn. Ordmellemrum Hvert ord i en virksomheds navn betrag ­ tes som en helhed for sig og sorteres ord-for-ord. Et ordmellemrum regnes for et selvstændigt tegn og samles foran an ­ dre tegn ud fra princippet intet-kommer- behandles som ordmellemrum. Dette medfører f. eks., at ‘ Frugt- og Kartoffelcentralen ’ kommer før ‘ Frugtcentralen ’ . Initialer og enkeltstående bogstaver Drejer det sig om initialer i forbindelse med et personnavn bibeholdes mellem ­ rummene f. eks. ‘ Ingeniørfirma A H Hansen ’ sorteres som ‘ Ingeniørfirma A H Hansen ’ . Enkeltstående bogstaver sorte ­ res ellers som et sammenhængende ord f.eks. ‘ A H Gulvservice ’ som ‘ AH Gulv ­ service ’ . før-noget. Ordet “ og", “ + ” og

Personnavne Personnavne sorteres med udgangspunkt i efternavnet. F.eks. sorteres Niels Jørgen Jensen som: Jensen Niels Jørgen. Præfikser ‘ Den ’ , ‘ Det ’ , ‘ De ’ og tilsvarende uden ­ landske præfikser tages der ikke hensyn til i alfabetiseringen. Tal Indledes et firmanavn med tal samles de under talordets stavemåde, f.eks. sorteres ‘ 4K Beton ’ som ‘ Fire K Beton ’ . Firmaer med et tal andetsteds i navnet sorteres for tallets vedkommende efter talværdien, altså ‘ Agentur 7 ’ før ‘ Agentur 35 ’ . Tal kommer før bogstaver, altså ‘ Agentur 7 ’ før ‘ Agentur Andersen ’ , Datoer i firma ­ navne vil være at finde i kronologisk orden (år, måned og dag). Forkortelser Gængse forkortelser sorteres, som om ordet var skrevet helt ud, f.eks. A/S = Aktieselskab, Aim. = Almindelig, Brd. og Brdr. = Brødrene, Eftf. = Efterfølger, GI. = Gammel, Mr. = Mister, Sdr. = Søndre, Set. og Skt. = Sankt, St. = Store, Sv. = Svend. \

6

475.000 kunder på én cd-rom Krak Direkt - et enkelt og effektivt værktøj til direct marketing og kundekontakt

Nemt og ligetil at finde den riglige målgruppe

På Krak Direkt kan du... • kombinere et hav af søgemuligheder og udvælge målgrupper, som du vil • med notefunktionen gemme dine aftaler, samtaleemner, opfølgningsdatoer, direct mails m.m. Og så bliver du mindet om dine aftaler med kundeemnerne

• udtrække adresser, personer og meget mere til eksempelvis en flettefil • opdatere informationer i din egen database • få hurtig kontakt til virksomhederne via direkte link til e-mail og web-adresser • finde de nyeste virksomhedsoplysninger via Internettet

a A ▲

Kraks Forlag AS • Virumgårdsvej 21 • 2830 Virum • Tlf. 45 95 65 00 • Fax 45 95 65 65 • E-mail: krak@krak.dk • Internet: www.krak.dk

KENDER

DANMARK

INGEN

BEDRE

ATE

7

A B Dekoration Brøndby Nord Vej 169,1. th, 2605 Brøndby Tlf. 36 75 50 16 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Dekoration 430 A & B Industri-Service Bakkevænget 46 B, 8700 Horsens Tlf. 75 66 70 60, Fax 75 66 70 60 E-mail: ab@ab-printshop.dk Web: www.abo/nt.dk Antal ansatte: 1 ’ Se Fag: Printere og tilbehør til 2109 A B Pels & Konfektion Østerhaven 12, 7950 Erslev Tlf. 97 74 03 81 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Pelsskindberedning 1990 A & C Byg A/S Tvedvangen 291, 2730 Herlev Tlf. 44 94 20 65, Fax 44 94 64 56 Mobiltlf. 40 33 43 06 Antal ansatte: 15 Se Fag: Bygningsrenovering 339; Mø ­ belsnedkerier 1802 A-Consult Agri-Tanken A/S Fabriksvej 8, 7800 Skive Tlf. 96 87 58 00, Fax 96 87 58 58 Mobiltlf. 40 68 5816 E-mail: info@aconsult.dk Web: www.aconsult.dk Antal ansatte: 25 Se Fag: Gylletanke 932; Miljøcontai ­ nere 1746; Staldbygninger 2556 A-consult aps Tlf. 38 33 00 80 Fax 38 33 02 80 E-mail: a-consult@a-consult.dk Web: www.a-consult.dk/ Antal ansatte: 8 Direktion: Direktør, cand.pharm. Bjarne Al strøm Se Fag: Farmaceutisk industri, know ­ how og nøglefærdige løsninger 671; Helseprodukter 958; Medici ­ nalvarer 1696 A - D Data Lykkensdalsvej 8, 8220 Brabrand Tlf. 86 26 46 47 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Prepressudstyr 2102 A D Elektronik Hjelmsømaglevej 23, 4100 Ringsted Tlf. 57 60 31 03 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Husholdningsapparater 995 Aktieselskabet A D Labels Islandsvej 21 D, Postboks 38, 8700 Horsens Tlf. 75 61 42 66, Fax 75 61 42 64 Mobiltlf. 21 45 82 79 E-mail: adlabelS@adlabels.dk Web: www.adlabels.dk Rentemestervej 69 A 2400 København NV Å consult aps J M Morks Gade 3, 8000 Århus C Tlf. 87 31 75 00, Fax 87 31 75 01 E-mail: denmark@a-dale.com Web: www.a-dale.com Antal ansatte: 30 Se Fag: Markedsføring 1637; Rekla ­ mebureauer 2226; Telemarketing 2727 A-Data ApS Herlufsholmvej 37, 2720 Vanløse Tlf. 38 77 00 40, Fax 38 79 09 53 E-mail: webmaster@a-data.dk Web: www.a-data.dk Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: IT-rådgivning og systemudvik ­ ling 1201 A Dekoration Falkevej 6, 3390 Hundested Tlf. 47 98 18 98 Antal ansatté: 1 - 5 Se Fag: Dekoration 430 A. Film A/S Tagensvej 85 F, 2200 København N Tlf. 35 82 70 60, Fax 35 82 70 61 Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Etiketter 645 A-Dale Denmark A/S

A 1 Communication Naverland 2,13., 2600 Glostrup Tlf. 43 43 73 10, Fax 43 43 72 10 E-mail: info@a-1communication.dk Web: www.a-1communication.dk Antal ansatte: 350 Se Fag: Reklamebureauer 2226; Tolke 2749 A 1 Olie a-s Gammel Klausdalsbrovej 476, 2730 Herlev Tlf. 44 53 90 01, Fax 44 53 28 71 E-mail: olie@a1olie.dk Web: www.kaidigebach-al.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Fyringsolier 819; Olie- og gas ­ fyringsanlæg 1868 A3 TRYK & REKLAME APS Nørskovsmindevej 36 Postboks 23 8882 Fårvang Tlf. 86 87 10 33 Fax 86 87 21 62 E-mail: a3@a3.dk Web: www.a3.dk Antal ansatte: 10-19 Direktion: Adm. direktør Michael Jen ­ sen Salg: Christian Kronborg Se Fag: Digitalt tryk 451; Grafiske to ­ talløsninger 898; Reproduktion 2275; Trykkerier 2800 A-9 Grafisk Produktion Hagelbjergvej 9, Postboks 104, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 11 00, Fax 57 67 01 88 Mobiltlf. 40 27 29 00 E-mail: a10@a10.dk Web: www.a10.dk Antal ansatte: 24 Se Fag: Boligtekstiler 276; Gardiner og gardinstoffer 841; Gulvbelægning 912; Trægulve 2870 a-69 Byggeadministration A/S Toldbodgade 79,1253 København K Tlf. 33 11 15 55, Fax 33 93 47 37 Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Byggekoordinering 327 A A Foto Kildevangsparken 64, 4390 Vipperod Tlf. 59 18 25 10 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Fotoartikler 788 A. A. Interiør Snekkersten Stationsvej 8, 3070 Snek ­ kersten Tlf. 49 22 62 99 Antal ansatte: 1 -5 Se Fag: Husholdningsapparater 995 A + A Presenning Vagervej 5, 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 32 88, Fax 75 12 38 88 E-mail: info@hans-aa-sonner.dk Web: www.hans-aa-sonner.dk Antal ansatte: 9 Se Fag: Presenninger 2105 A-Alarmer E-mail: info@a-alarmer.dk Web: www.a-alarmer.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Tyverisikringsmontering 2905 ABC Hansen Erhvervs Udlejning Store Magleby Strandvej 9, 2791 Dra ­ gør Tlf. 32 53 19 22, Fax 32 53 19 33 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Støbeforme til plastindustrien 2590 A B Creme l/S Valdemar Poulsens Vej 61, 7500 Hol ­ stebro Tlf. 97 42 46 37 Mobiltlf. 21 91 35 11 E-mail: a9@grafisk.dk Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Trykkerier 2800 A 10 Tæpper A/S Albuen 9, 6000 Kolding Tlf. 75 50 29 00, Fax 75 50 69 29 Fuglebækvej 4 A, 2770 Kastrup Tlf. 70 20 50 85, Fax 32 84 87 61 Mobiltlf. 23 42 41 64

E-mail: mail@afilm.dk Web: www.afilm.dk Antal ansatte: 60 Se Fag: Filmproduktion 692 A-Fish, Skagen A/S Røgerivej 2-4, 9990 Skagen Tlf. 98 44 48 11, Fax 98 44 47 50 E-mail: bt@a-fish.dk Antal ansatte: 100-199 Se Fag: Fisk 703; Fiskefileter 709; Fi ­ skekonserves 712 A H K Serigraf Røllikevej 19, 6800 Varde Tlf. 75 22 58 68 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Serigrafi 2388 A/H Låsemontage ApS Smallegade 26 A, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 86 95 57 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Låsesmede 1621 A H Offset/Anette Hegelund Jægerhusene 1,2620 Albertslund Tlf. 43 64 07 79 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Trykkerier 2800 A & H Reklameproduktion Møllebrovej 9, Postboks 143, 3400 Hillerød Tlf. 48 26 12 44, Fax 48 26 06 26 E-mail: ah@ah-reklame.dk Web: www.ah-reklame.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Reklamebureauer 2226; Seri ­ grafi 2388; Skilte 2442 A & H Selskabet ApS Lærkevej 11,2400 København NV Tlf. 38 10 42 66, Fax 38 10 33 88 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Beholdere 203; Varmeanlægs ­ artikler og -dele 2976; Varmevekslere 2981 A-Horn Data Holbergsgade 56, 2., 4200 Slagelse Tlf. 58 53 22 23, Fax 58 53 22 22 Mobiltlf. 40 53 22 23 E-mail: a-horn@ahorndata.dk Web: www.ahorndata.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: IT-servicebureauer 1216 A - Informatik A/S Bakkevej 18, 3460 Birkerød Tlf. 45 81 27 94, Fax 33 12 79 79 Mobiltlf. 40 15 79 69 E-mail: aej@videnfabrikken.dk Antal ansatte: 1 Se Fag: IT-brancheløsninger, Den of ­ fentlige sektor 1157 A + J Handel l/S Byåsen 12, 3660 Stenløse Tlf. 48 18 34 96, Fax 48 18 34 96 Mobiltlf. 22 61 64 10 E-mail: joergen.jensen@vip.cyberci- ty.dk Antal ansatte: 2 Se Fag: Sanitetsartikler 2368 AJM Fyrrebakken 29, 3400 Hillerød Tlf. 48 26 43 60 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Produktudvikling, industriel 2124 A J Tryk Og Reklame Fjordvej 33, 3390 Hundested Tlf. 47 93 76 54 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 2800 a. JDS Møde & Konference Service Vandkunsten 6,1467 København K Tlf. 33 33 01 71, Fax 33 33 01 91 E-mail: jds@jds.dk Web: www.jds.dk Antal ansatte: 6 Se Fag: Konferencer 1344; Kursus- og kongresbureauer 1435 A-K-A-Teglgruppen Svendgårdsvej 43, ‘ ,8330 Beder Tlf. 86 93 65 64, Fax 86 93 82 22 E-mail: Holmen@pcst.tele.dk Antal ansatte: 1 Se Fag: Tagelementer 2658; Tagrepa ­ rationsmateriale 2663: Tagsten 2664 A-kopi Hovedvejen 66 A, 2600, Glostrup Tlf. 43 43 15 75, Fax 43 43 15 75 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Trykkerier 2800 A + M STRATEGY AS Indiavej 1, 2., 2100 København 0 Tlf. 35 25 00 00, Fax 35 25 00 01

E-mail: am@strategy.dk ' Web: www.strategy.dk Antal ansatte: 6 Se Fag: Virksomhedsledelse, Konsu ­ lenter i 3053 AM Tryk Nejedevej 34, 3400 Hillerød Tlf. 48 28 67 22 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Trykkerier 2800 A: Management Sømandshvile Park 5, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 70 20 30 01, Fax 65 25 53 21 Antal ansatte: 1 Se Fag: Personalerekruttering og -ud ­ vælgelse 1999 A-Offset ApS Banevænget 8, Postboks 1001, 7500 Holstebro Tlf. 97 41 01 00, Fax 97 40 25 49 E-mail: aoffset@mail.uni2.dk Web: www.a-offset.dk Antal ansatte: 6 Se Fag: Trykkerier 2800 A-Optik A/S Heimdalsgade 39, 2200 København N Tlf. 35 86 00 00, Fax 35 86 00 06 Antal ansatte: 10 Se Fag: Optiske artikler 1877 A Post Euro Express A/S Industridalen 9, Postboks 1123, 2635 Ishøj Tlf. 43 57 91 00, Fax 43 57 91 01 Web: www.apost.dk Antal ansatte: 543 Se Fag: Pakketransport og -omdeling 1941 A/S A-Pressen Kalvebod Brygge 35-37,1595 Køben ­ havn V Tlf. 33 18 44 00, Fax 33 18 44 01 E-mail: a-pressen@a-pressen.dk Web: www.mediehuset.dk Antal ansatte: 30 Se Fag: Finansiering 697 A-Print ApS Bybjergvej 15, 3060 Espergærde Tlf. 49 13 14 80, Fax 49 13 65 02 E-mail: a-print@a-print.dk Web: www.a-print.dk Antal ansatte: 11 Se Fag: Trykkerier 2800 A-Rens Hindbærvej 10, 8800 Viborg Tlf. 86 61 07 71, Fax 86 61 07 71 Mobiltlf. 20 23 77 71 E-mail: dodedyr@rocketmail.com Web: www.rebelhq.org Antal ansatte: 2 Se Fag: Facade- og tagvask 657 A & S Kræfting Nørregade 5, 6280 Højer Tlf. 74 78 23 15, Fax 74 78 23 56 Mobiltlf. 20 43 01 15 E-mail: aogs@kraefting.dk Web: www.kraefting.dk Antal ansatte: 3 Afdelinger: Østergade 2, 6270 Tønder Tlf. 74 78 23 15, Fax 74 78 23 15 Se Fag: Kirkeeffekter 1310 A-Sats A/S Skibbrogade 5, 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 69 54 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Ugeblade og magasiner 2941 A-Security Københavns Låseservice Øster Voldgade 32, kid., 1350 Køben ­ havn K Tlf. 33 12 43 10, Fax 36 45 15 16 Antal ansatte: 2 Se Fag: Adgangskontrolanlæg 1; Dør ­ lukkere 481; Låse 1614; Låsesmede 1621; Tyverisikring 2899; Tyverisik ­ ringsmontering 2905 A-Team International A/S Kongevejen 64, 3460 Birkerød Tlf. 70 10 70 66, Fax 70 10 70 99 E-mail: info@ateam.dk Web: www.ateam.dk Antal ansatte: 50 - 99 Se Fag: IT-kurser og undervisning 1189; IT-rådgivning og systemudvik ­ ling 1201 A Tech ApS Bygmarken 1, 3520 Farum Tlf. 44 95 65 66 Antal ansatte: 1 - 5

Antal ansatte: 1 - 5 ' Se Fag: Parfumer 1967 A B Data Povlstoft 48, 6400 Sønderborg Tlf. 74 4619 65 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Prepressudstyr 2102

Få endnu flere informationer på www.krak.dk og Krak Direkt-cd-rommen

ATE

8

biltlf. 40 75 47 20 E-mail: aabtlingua@web4you.dk

A-A-1 Color ApS Hulkærvej 38, 2860 Søborg Tlf. 39 69 03 37 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Fotolaboratoriet 792 A.A. Alternativ Arabisk

Antal ansatte: 1 Se Fag: Trykkerier 2800 A-Z, Skilte + Solfilm/Lene Jørgensen Staghøjvej 27, 8210 Århus V Tlf. 86 15 22 16, Fax 86 15 22 16 A-Z-Trading Damgade 73 B, 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 00 55, Fax 74 43 00 45 Mobiltlf. 40 15 50 48 Se Fag: Affugtningsanlæg 54; Isole ­ ringsmaterialer 1148; Køle- og fryse ­ anlæg 1467; Køle- og fryseanlæg, ar ­ tikler og dele 1474; Køle- og fryse ­ rumsdøre 1482; Kølehuse 1483; Landbrugsmaskiner 1524; Mælkekø- letanke 1786 A-Zhall Skilte Tingvej 8, 7600 Struer Tlf. 97 46 58 00, Fax 97 46 59 00 Mobiltlf. 40 59 58 00 Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Skilte 2442 E-mail: azt@a-z-trading.dk Web: www.a-z-trading.dk Antal ansatte: 5 te 2442; Skiltesystemer 2453 A1 STEEL CONSULTING ApS Fjællebrovej 22, 6093 Sjølund Tlf. 75 57 45 99 Mobiltlf. 23 42 64 29 E-mail: mail@a1-steel.dk Web: www.a1-steel.dk Antal ansatte: 1 Se Fag: Produktudvikling, industriel 2124 A-2A/S Strandvejen 62 F, 2900 Hellerup Tlf. 39 40 41 00, Fax 39 40 41 67 Mobiltlf. 28 88 01 02 E-mail: cbc@a-2.dk Web: www.a-2.dk Antal ansatte: 14 Se Fag: Rådgivende virksomhed 2345 A2 Kontorcenter A/S Hjørringvej 165, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 88 22, Fax 98 43 88 23 Se Fag: Adresseringsmaskiner 7; Dik- teremaskiner 452; Frankeringsmaski ­ ner 798; Kontorartikler 1349; Kontor ­ møbler og -inventar 1359; Kopimaski ­ ner 1376 A2 Tegnestuen A/S Østergade 26, Postboks 1252, 7500 Holstebro Tlf. 96 10 56 10, Fax 96 10 56 11 E-mail: a2@a2-tegnestuen.dk Antal ansatte: 6 - 9 Afdelinger: Silkeborgvej 35, 7400 Herning Tlf. 9610 56 10, Fax 96 10 56 12 Se Fag: Arkitekttegnestuer 98 A4 Arkivsystemer a-s Danmarksvej 32 E, Postboks 541, 8660 Skanderborg E-mail: info@a2.dk Web: www.a2.dk Antal ansatte: 14 Tlf. 86 52 25 00, Fax 86 52 51 10 E-mail: a4system@a4system.dk Web: www.a4system.dk Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Arkivsystemer 108; IT-stan- dardløsninger, Workflow/information management 1234; Kontorartikler 1349; Rådgivende virksomhed 2345 A 6 Plast Dildalvej 9, 3650 Ølstykke Tlf. 47 33 44 56, Fax 47 33 46 01 E-mail: a6.plast@petersen.mail.dk Antal ansatte: 1 -5 Se Fag: Plastposer 2070 A9 Consulting ApS Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg Tlf. 70 27 27 77, Fax 70 27 27 78 Mobiltlf. 21 23 27 77 E-mail: ajo@a9.dk Web: www.a9.dk Antal ansatte: 2 Afdelinger: Vester Farimagsgade 3,1606 Køben ­ havn V Tlf. 33 91 00 24, Fax 33 91 40 34 E-mail: A9@A9.dk Se Fag: Informationssøgning 1065 E-mail: mail@zhallskilte.dk Web: www.zhallskilte.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: Autoreklame 147; Lysskilte 1599; Reklame, Udendørs 2210; Skil ­

Se Fag: Produktudvikling, industriel 2124 A-Tech Maskinfabrik Fyrrely 23, 7451 Sunds Tlf. 97 14 28 97, Fax 97 14 17 95 E-mail: mail@a-tech.dk Web: www.a-tech.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Maskinbearbejdning, Spånta ­ gende 1642 A-TEX A/S Rosenholmvej 1-5 7400 Herning

Se Fag: Oversættelser, Engelsk 1902; Oversættelser, Fransk 1906; Oversæt ­ telser, Spansk 1914; Oversættelser, Tysk 1917; Oversættelser, øvrige sprog 1920 AA Plastpartner a-s Københavnsvej 33 B, 4760 Vording ­ borg Tlf. 55 37 24 11, Fax 55 37 26 81 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Plastemner 2040; Plastforar ­ bejdning 2049 A A Service og Transport Jylland-Fyn A/S Kådhøjvej 4 A, 8530 Hjortshøj Tlf. 86 22 07 33, Fax 86 22 07 04 Antal ansatte: 10 Se Fag: Flyttetransport 745 A A 1 Color ApS Stockholmsgade 13, 2100 København 0 Tlf. 35 26 16 55 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Fotolaboratorier 792 AAA Akademisk Afskrivnings Anstalt Nørregade 15,1165 København K Tlf. 33 11 64 40, Fax 33 11 41 18 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Sats 2373; Tekstbehandlings ­ bureauer 2696 AAA Off-Set Nørregade 15,1165 København K Tlf. 33 11 64 40, Fax 33 11 41 18 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 2800 AAA Translatørkontoret & Export Con ­ sultants Ibstrupvej 33 A, 2820 Gentofte Tlf. 39 68 39 35, Fax 39 68 39 45 Mobiltlh 40 25 39 45 E-mail: zayatconsult@get2net.dk Antal ansatte: 4 Se Fag: Oversættelser, Arabisk 1902 Aabjerg Kæret 7, 6990 Ulfborg Tlf. 97 33 13 99 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Læder og skind 1602 AAG GUMMIVAREFABRIK A/S Ølgodvej 13 9220 Aalborg Øst Tlf. 98 15 80 22 Fax 98 15 99 03 E-mail: albgummi@internord.dk Web: www.aag-gummi.dk & www.aalborg-gummi.com Antal ansatte: 10-19 Direktion: Adm. direktør John Ander ­

Mejeribakken 28, 4300 Holbæk Tlf. 59 47 19 29, Fax 59 47 19 30 Mobiltlf. 26 15 16 17 E-mail: jolak@image.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Oversættelser, Arabisk 1902 AA Arkitekter A/S Gammel Lundtoftevej 1 A, 2800 Kgs. Lyngby . Tlf. 45 88 26 00, Fax 45 88 23 90 Vestergade 74, 2., 8000 Århus C Tlf. 70 20 02 95, Fax 70 20 02 94 E-mail: aarhus@aa-arkitekter.dk Se Fag: Arkitekttegnestuer 98 AA Chains A/S GI. Præstegårdsvej 8 B, Postboks 37, 8723 Løsning Tlf. 76 74 86 00, Fax 76 74 86 01 Antal ansatte: 5 Se Fag: Transportanlæg, Artikler og dele til 2774 Aa - Consulting Kongevejen 191 B, 2840 Holte Tlf. 45 41 29 29 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Produktudvikling, industriel 2124 A. A. El-Center A/S Sofielundsvej 52, Postboks 232, 2600 Glostrup Tlf. 43 45 02 21, Fax 43 43 02 57 E-mail: post@aa-elcenter.dk Antal ansatte: 13 Se Fag: Antenneanlæg og -materiel 80 AA. G.H. ApS Rendebjergvej 9, 4000 Roskilde Tlf. 46 73 87 77 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Transportbånd 1771 A A International Consulting A/S Gammel Lundtoftevej 1 A, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 93 93 22, Fax 45 93 93 03 Mobiltlf. 20 40 93 22 E-mail: aa@aa-international.dk Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Personalerekruttering og -ud ­ vælgelse 1999 AA Konfektion Skriversvej 3 B, 8800 Viborg Tlf. 86 67 37 66, Fax 86 67 37 65 Mobiltlf. 20 93 4910 E-mail: aakonfektion@mail.dk Web: www.aakonfektion.dk Antal ansatte: 4 Se Fag: Bukser 312; Kitler og forklæ ­ der 1310; Profilbeklædning 2136 AA & LH Transport Stat-Ene-Vej 14, 5220 Odense SØ Tlf. 66 14 64 13 Mobiltlf. 30 69 24 43 Antal ansatte: 3 Se Fag: Budcentraler 311 A.A. MOSGAARD FLYTTEFORRETNING APS É-Tnail: kbh@aa-arkitekter.dk Web: www.aa-arkitekter.dk Antal ansatte: 55 Afdelinger: Søndergade 11 4000 Roskilde Tlf. 4613 77 33 Fax 46 13 77 55 Mobiltlf. 40 43 40 42 E-mail: bmosgaard@mail.tele.dk Web: www.mosgaard.dk Antal ansatte: 10-19 Direktion: Indehaver Brian Mosgaard Se Fag: Flyttetransport 745; Vogn ­ mandsforretninger 3066 A.A. Oversættelse/A.A. Business Trans ­ lation Hellesøhus, Stenledsvej 10, 4050 Skibby Tlf. 47 52 47 10, Fax 47 52 47 12 Mobiltlf. 40 75 47 20 E-mail: aabt@aabt.dk Web: www.aabt.dk Antal ansatte: 15 Afdelinger: Palmelunden 2, Postboks 166, 2630 Taastrup Tlf. 47 52 47 10, Fax 47 52 47 12, Mo ­

Tlf. 96 29 40 20 Fax 96 29 40 30 E-mail: info@a-tex.dk Web: a-tex.dk Antal ansatte: 60

Se Fag: Etiketter, vævede og trykte 652; Knapper og spænder 1325

A-TEX Promotion (A-TEX A/S) Rosenholmvej 1-5 7400 Herning

Tlf. 96 29 40 20 Fax 96 29 40 30

E-mail: promo@a-tex.dk Web: promotion.a-tex.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: Reklameartikler 2211

A. Thorsen ApS 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Tlf. 86 62 13 13, Fax 86 62 67 13 E-mail: 1313@mail.tele.dk Web: www.1313-viborg.dk Antal ansatte: 24 Se Fag: Containerservice 386; Vogn ­ mandsforretninger 3066 A til Z Dantox Enghave Plads 23,1670 København V Tlf. 33 22 77 22, Fax 33 22 77 24 E-mail: dantex@post7.tele.dk Web: www.dantox.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Skadedyrsbekæmpelse 2416 A Trading Fugekemi A/S Bøgildsmindevej 5, 9400 Nørresund ­ by Tlf. 98 17 05 00, Fax 98 17 30 83 Antal ansatte: 7 Se Fag: Trælast- og tømmerhandlere, Artikler til 2882 a UNI Production Group Linåvej 9 G, 8600 Silkeborg Tlf. 70 23 67 65, Fax 70 23 67 66 E-mail: info@uniproduktion.dk Web: www.uniproduction.dk Antal ansatte: 100-199 Se Fag: Maskinbearbejdning, Spånta ­ gende 1642; Overfladebehandling 1888; Pladebearbejdning 2010; Pla ­ stemner 2040; Plastforarbejdning 2049; Produktudvikling, industriel 2124; Smedearbejde 2490; Stålkon ­ struktioner for industrien 2598 A-Vent a/s Rørsangervej 24, 9560 Hadsund Tlf. 96 52 25 22, Fax 96 52 25 23 Se Fag: Industrifiltre 1044; Spånsug ­ ningsanlæg 2555; Udsugningsanlæg 2934; Ventilationsanlæg 3000 A Vision Blidegnsvej 5, 5600 Faaborg Tlf. 63 62 80 01, Fax 63 62 80 02 Mobiltlf. 40 62 80 01 Se Fag: Multimedia 1771; Videopro ­ duktion, Efterbehandling af 3030; Vi ­ deoudstyr 3032 A & W Perspektiva A/S Østerled 10-14, Postboks 238, 4300 Holbæk Tlf. 59 43 33 00, Fax 59 44 20 60 Mobiltlf. 40 53 33 00 Antal ansatte: 25 Se Fag: Facader og facadeelementer 660; Pavillonbygninger 1978 A W Tryk Torben G Pedersen Victoriagade 13, 5000 Odense C Tlf. 66 14 15 51 E-mail: als@a-vent.com Web: www.a-vent.com Antal ansatte: 20 - 49 E-mail: info@avision.dk Web: www.avision.dk Antal ansatte: 1

sen, bogholder Karin Nilsson Indkob: Henrik Mellergaard Salg: Henrik Mellergaard Marketing: Bonnie Andersen

Se Fag: Fugetætningsmaterialer 814; Gummiemner, tekniske 923; Gummi ­ varefremstillingsartikler og -maskiner 928; Gummivarer 928; Maskinpaknin- ger 1679; Måtter 1845; Pakninger og pakningsmaterialer 1947; Skibsbyg ­ ningsmateriel og -artikler 2424; Tæt ­ ningslister 2909

*

Aage Hempel A/S Husby Allé 8 Postboks 229 2630 Taastrup Tlf. 43 71 64 64 Fax 43 71 22 44

E-mail: ah@aagehempel.dk Web: www.aagehempel.dk Antal ansatte: 30 Direktion: Mm. direktør Henk Pak Salg/marketing: Afdelingschef Bent H Hansen (Data), afdelingschef Michael Krumbæk (Ma ­ rine), afdelingschef John Bjerre Peder ­ sen (Logistik), afdelingschef Allan Ras ­ mussen (Kabler) Marketing: Carl-Erik Pedersen

"Se Fag" henviser til spaltenumre i "Kraks Leverandører"

ABAT

9

Økonomi: Regnskabschef Anne Dort ­ he Slejts Jensen Se Fag: AV udstyr 166; Datakommuni ­ kationsudstyr 416; Datanet - udstyr, software og tjenester 419; IT-kabler og-stik 1186; IT-standardløsninger, Administrative og tekniske 1219; IT- standardløsninger, Logistik software 1227; Kabler og ledninger, konfektio ­ nerede 1273; Navigationsudstyr 1850; Videokonferencer 3030 Ab Solhøjpark 54, 3520 Farum Tlf. 44 95 05 18 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Bijouterivarer 230 A.B. Beauty & Health Møllemarksvej 16, 5400 Bogense Tlf. 64 44 17 64, Fax 64 44 17 54 Mobiltlf. 20 26 68 88 E-mail: abtr@post4.tele.dk Web: www.beautyhealth.dk Antal ansatte: 3 Se Fag: Frisørartikler 802; Klinikinven ­ tar 1316; Kosmetik 1387 AB Betonvarer Fabriksvej 13, 3782 Klemensker Tlf. 56 96 60 77, Fax 56 96 61 89 Mobiltlf. 21 65 39 77 E-mail: post@ab-beton.dk Web: www.ab-beton.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Betonvarer 225 AB Catering EgåA/S Kringelled 5, 8250 Egå Tlf. 87 43 34 33, Fax 86 22 55 06 Se Fag: Cateringvarer 368 AB Catering Holstebro A/S Nybo Høje 5, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 52 00, Fax 97 42 93 62 Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Cateringvarer 368 AB Catering, Aalborg A/S Nibevej 24, 9200 Aalborg SV Tlf. 98 18 55 22, Fax 98 18 53 53 Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Cateringvarer 368; Dybfrost ­ varer 466 A B Centralen Strandlodsvej 9 B, st., 2300 Køben ­ havn S Tlf. 32 95 50 00 Antal ansatte: 10-19 Se Fag: International godstransport 1094 AB&CO Thermal Transfer A/S Gydevang 21, Bygn. B, Postboks 178, 3450 Allerød Tlf. 48 17 75 99, Fax 48 17 76 99 E-mail: info@abegaa.dk Web: www.abegaa.dk Antal ansatte: 24 Se Fag: Dampkedelanlæg, Artikler til 409; Dampkedler, -generatorer og -kedelanlæg 409; Varmeanlægsartik ­ ler og -dele 2976; Varmevekslere 2981 AB Consult gulv & vægsystemer ApS GI. Kvorupvej 19, 9490 Pandrup Tlf. 98 20 42 99, Fax 98 20 42 98 Se Fag: Entreprenører 604; Foldedøre og -vægge 755; Trælast- og tømmer ­ handlere, Artikler til 2882 AB COOL Porsvej 4 9000 Aalborg E-mail: info@ab-consult.dk Web: www.ab-consult.dk Antal ansatte: 6 - 9 Web: www.abcool.dk Antal ansatte: 10-19 Direktion: Mm. direktør Alice Bonde- rup, direktør Axel Bonderup Salg: Jørgen Willberg Se Fag: Klimaanlæg 1312; Klimatest- skabe og -kamre 1316; Køle- og fryse ­ anlæg 1467; Kølerum, opbevaring, know-how og nøglefærdige løsninger 1485; Køleskabe og frysere 1485; Kø ­ letårne 1487; Ventilationsanlæg 3000 A B Dental Service Priorsvej 5, 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 48 00, Fax 86 81 48 10 • Mobiltlf. 40 29 27 75 E-mail: sales@abco.dk Web: www.abco.dk Antal ansatte: 9 Tlf. 98 18 56 00 Fax 98 18 36 38 E-mail: abcool@abcool.dk

Antal ansatte: 4 Se Fag: Tandlægeartikler, Reparations ­ værksteder for 2673 AB Electric A/S Møllebakken 14, 6091 Bjert Tlf. 75 57 27 77, Fax 75 57 70 20 Web: www.ab-electric.dk/ Antal ansatte: 20-49 Se Fag: Procesautomationsudstyr 2114 AB Electronic Sandhagen 35, v300 Holbæk Tlf. 59 46 59 59, Fax 59 46 58 58 Mobiltlf. 20 86 59 58 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Laserudstyr 1540 A.B. FIBER ApS Drenderupvej 21, 6580 Vamdrup Tlf. 75 59 82 66, Fax 75 59 85 99 Mobiltlf. 20 14 04 66 E-mail: mh@abfiber.dk Web: www.abfiber.dk Antal ansatte: 7 Se Fag: Glasfiber 884 AB Finans A/S Uplandsgade 2, 3., 2300 København S Tlf. 32 66 68 68, Fax 32 66 68 66 E-mail: abfinans@abfinans.dk Web: www.abfinans.dk Antal ansatte: 20 - 49 Afdelinger: Pogestræde 29, 5000 Odense C Tlf. 65 91 61 90, Fax 65 91 51 65 Mejlgade 3, 8000 Århus C Tlf. 86 13 20 66, Fax 86 19 37 18 Se Fag: Finansiering 697 Ab Gudenå Randers Torvegade 1, Postboks 117, 8900 Randers Tlf. 86 42 43 99, Fax 86 42 38 74 Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Ejendomsselskaber 489 Ab-Handic-Help Hovedgaden 55 D, 1., 2970 Hørsholm Tlf. 45 76 60 06, Fax 45 76 64 60 E-mail: info@abhh.dk Web: www.abhh.dk Antal ansatte: 7 Se Fag: Hjælpemidler 966 AB Horizon Carl Collatz Vej 16, 3060 Espergærde Tlf. 49 12 10 30, Fax 4912 10 31 Se Fag: Udstillingsmateriel 2925; Ud ­ stillingsstande, planlægning og opbyg ­ ning 2927 AB Hundetjeneste ApS Ellevej 2, 3670 Veksø Sjælland Tlf. 46 76 92 00, Fax 46 76 94 81 Mobiltlf. 40 54 11 34 E-mail: ab@hund.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Vagtselskaber 2953 A B Konsulent og Vikar Torpmaglevejen 75, 3390 Hundested Tlf. 47 92 3015 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Public relations 2149 A. B. Kontormontering ApS, Kjellerup Søndergade 1 T7, 8620 Kjellerup Tlf. 86 88 17 00, Fax 86 88 33 93 Mobiltlf. 30 86 42 51 E-mail: ab@ab-kontormontering.dk Web: www.ab-kontormontering.dk Antal ansatte: 10 Se Fag: Kontormøbler og -inventar 1359 Ab-Markiser ApS Oldenvej 17, 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 98 98, Fax 49 13 80 30 Antal ansatte: 9 Se Fag: Markiser 1639; Solafskærm ­ ning 2513 E-mail: info@abhorizon.dk Web: www.abhorizon.dk Antal ansatte: 1 - 5

AB Transport Sælvig 52, 8305 Samsø Tlf. 86 59 00 25, Fax 86 59 16 27 Mobiltlf. 20 10 05 25 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Is 1144 AB Transport, Lindved ApS Hvilehøjparken 17, 71 71 Uldum Tlf. 75 72 10 77 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Spedition og toldklarering 2522 AB-Tryk Vejle ApS Karl Bjarnhofs Vej 15, 7120 Vejle Øst Tlf. 75 71 21 22, Fax 75 71 24 65 Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Konvolutter 1372; Trykkerier 2800 AB Træindustri ApS Ørevadbrovej 14, 8600 Silkeborg Tlf. 86 85 58 57 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Krydsfinér 1410 Ab-Udlejning Borsvinget 3, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 87 07, Fax 66 10 87 71 E-mail: anton@aip-ide.dk Web: www.aip-ide.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Pakning 1942 AB Vandskæring A/S Kræmmergade 7, 9240 Nibe Tlf. 98 35 03 88, Fax 98 35 04 88 Mobiltlf. 21 42 03 88 E-mail: info@abvand.dk Web: www.abvand.dk Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Pladebearbejdning 2010; Rustfrit stålarbejde 2322; Vandstråle- skæring2963 A.B.A. Dansk Vagt- og Hundetjeneste A/S Tolstrupvej 44, 4330 Hvalsø Tlf. 46 49 62 20, Fax 46 49 63 33 Mobiltlf. 20 40 97 20 Antal ansatte: 20-49 Se Fag: Detektivbureauer. 440; Vagt ­ selskaber 2953 A.B.A. STEMPLER/ Postboks 1411 2600 Glostrup Tlf. 43 45 46 30 Fax 43 45 43 99 E-mail: aba@danbbs.dk Web: www.danbbs.dk/-aba Antal ansatte: 6 Direktion: Bjarne Johansson Se Fag: Skilte 2442; Stempler 2563 Abacco-lnstallation ApS Kirsebærvænget 19, 3600 Frederiks ­ sund Tlf. 47 31 33 11, Fax 47 31 44 34 Mobiltlf. 40 13 77 44 Abacol Skadedyrsbekæmpelse Vedbøl Allé 7, 2770 Kastrup Tlf. 32 50 04 04, Fax 32 52 29 20 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Skadedyrsbekæmpelse 2416 Abanderado Holmegårdsvej 27, 2920 Charlotten- lund Tlf. 39 63 64 81, Fax 39 63 66 59 Mobiltlf. 40 31 42 32 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Herreundertøj 962; Termobe- klædning 2735 Tlf. 33 13 31 23 Antal ansatte: 2 Se Fag: Lampeskærme 1524 Abatox ApS Romancevej 39, 2730 Herlev Tlf. 44 94 50 55, Fax 44 53 55 01 Antal ansatte: 1 - 5 ADRIANS EFTF. Heggelunds Allé 16 E-mail: pan@abacco.dk Web: www.abacco.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Tele- og datatransmissionstje ­ nester 2707 Abat-Jour Lampeskærmefabrik Store Kongensgade 63, 1. th, 1264 København K

ab Metal A/S Pantervej 7 7700 Thisted Tlf. 97 92 47 11 Fax 97 92 68 66

E-mail: info@ab-metal.dk Web: www.aluminium.dk Antal ansatte: 60 Direktion: Direktør Hans Buck, di ­ rektør Lars Buck Se Fag: Aluminiumbearbejdning 67; Aluminiumplader og -bånd (valse- og presværkprodukter) 72; Alumi ­ niumstænger, -profiler og -ror (presværkprodukter) 73 at> METAL AB Planteservice Helgesvej 17, 4200 Slagelse Tlf. 58 50 00 61, Fax 58 50 65 61 Mobiltlf. 40 45 02 58 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Brandimprægneringsmidler 289 ab Q-metal as Gammel Hovedgade 14, Postboks 17, 2970 Hørsholm Tlf. 45 86 26 22, Fax 45 76 60 33 Se Fag: Aluminiumplader og -bånd (valse- og presværkprodukter) 72; Aluminiumstænger, -profiler og -rør (presværkprodukter) 73; Metaller og metallegeringer 1718; Metalplader og -bånd 1721; Metalstænger, -profiler og -rør (presværkprodukter) 1728; Metaltråd 1733; Rustfrie stålplader og -bånd (valseprodukter) 2318; Rustfrie stålstænger, -profiler og -emnerør 2318 Ab Rengøring & Vinduespolering Vandværksvej 17, 7100 Vejle Tlf. 76 90 77 78 Mobiltlf. 40 50 73 82 Antal ansatte: 20 Se Fag: Rengøring 2255 AB-sCene Design Lindegårdsvej 28, 3520 Farum Tlf. 40 79 54 58 Antal ansatte: 1 - 5 Afdelinger: Strandlodsvej 38-40, 2300 København S Se Fag: Teaterforretninger 2691 AB Serimatex l/S Eli Christensens Vej 76, 7430 Ikast Tlf. 97 15 50 22, Fax 97 15 1788 E-mail: mail@ab-serimatex.dk Web: www.ab-serimatex.dk Antal ansatte: 20 Se Fag: Maskiner efter opgave 1668; Serigrafiske artikler og -maskiner 2396; Tekstilmaskiner og tilbehør til 2699 A.B. Service Roskildevej 408, 2640 Hedehusene Tlf. 46 59 10 31 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Måleinstrumenter, El- og elek ­ troniske 1833 AB Svejseteknik af 1/1 -2000 ApS Lyngbygårdsvej 28 A, 8220 Brabrand Tlf. 86 26 35 33. Fax 86 26 33 43 Mobiltlf. 40 26 63 40 E-mail: absvejs@post3.tele.dk Web: www.absyejs.dk Antal ansatte: 8 Se Fag: Loddemidler 1568; Magne ­ sium 1623; Svejsematerialer 2625; Svejsning 2626; Værktøjsstål 3116 A. B. Tekstiltryk ApS Nr. Bjertvej 12, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 31 45, Fax 97 44 31 45 Mobiltlf. 30 28 64 45 Antal ansatte: 4 Se Fag: Tekstiltryk 270^ Ab Text Line Forsythiavej 3, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 08 48 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 2800 E-mail: ab@q-metal.dk Web: www.abqmetal.dk Antal ansatte: 6-9

Se Fag: Desinfektion 435; Skadedyrs­ bekæmpelse 2416; Sterilisering, indu ­ striel 2568

Kraks Vejviser - stedet hvor køber og sælger mødes

Få endnu flere informationer på www.krak.dk og Krak Direkt-cd-rommen

ABB

10

E-mail: abc@abchansen.dk Web: www.abchansen.dk Antal ansatte: 20 - 49

Abbott Laboratories A/S Smakkedalen 6, 2820 Gentofte Tlf. 39 77 00 00, Fax 39 77 01 99 Web: www.abbott.dk Antal ansatte: 28 Se Fag: Hospitalsartikl(?r 970; Medici ­ nalvarer 1696 ABC Autoopretning Stubbedam A/S c/o Henrik Wulffeld, Rolighedsvej 5, 3000 Helsingør Tlf. 49 26 32 06, Fax 49 26 40 43 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Autoruder 149 ABC Billardservice Lunikvej 24 E, 2670 Greve Tlf. 43 60 11 88 '•Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Billarder og billardartikler 233; Morskabsautomater 1766 ABC BOLTE APS Hørkær 28 E-mail: abc@abc-bolte.dk Web: www.abc-bolte.dk Antal ansatte: 6 - 9 Direktion: Adm. direktør Poul Lind- gaard, Allan L Pedersen Indkøb: Allan L Pedersen Salg: Allan L Pedersen Marketing: Allan L Pedersen Økonomi: Adm. direktør Poul Lind- gaard Se Fag: Boltevarer 279; Skruer 2468 A-B-C Coating A/S Industrivej 2, 6230 Rødekro Tlf. 74 66 24 70, Fax 74 66 16 17 E-mail: info@abc-coating.dk Antal ansatte: 50 - 99 Se Fag: Overfladebehandling 1888 Abc Development International ApS Viborgvej 286, 8210 Århus V Tlf. 86 24 08 00 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Eksportassistance 497; Impor ­ tagenter 1031 ABC Dialog Torvet 4, Baghuset, 3400 Hillerød Tlf. 48 26 64 33, Fax 48 24 64 23 E-mail: abcdialog@abcdialog.dk Web: www.abcdialog.dk Antal ansatte: 1 Se Fag: Human Resources 993 ABC Facade & Stillads Bakkegade 1, 3300 Frederiksværk Tlf. 40 29 50 92, Fax 47 77 11 80 Mobiltlf. 40 29 50 92 E-mail: kontakt@abc-facade.dk Web: www.abc-facade.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: Facaderenovering 664; Stillad ­ ser 2572 ABC Facader ApS Langebjergvænget 13, 4000 Roskilde Tlf. 46 75 00 88, Fax 46 75 24 88 Mobiltlf. 30 45 28 69 E-mail: info@abc-facader.dk Web: www.abc-facader.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Aluminiumkonstruktioner 71 ABC Flytteforretning ApS Egtvedvej 4, 6000 Kolding Tlf. 75 52 69 99, Fax 76 33 93 73 Mobiltlf. 51 37 88 76 E-mail: abc@abcflytteforretning.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Flyttetransport 745; Kranudlej ­ ning 1403; Møbelopbevaring 1799 ABC Grafisk Kalundborg ApS Skibbrogade 42 A, 4400 Kalundborg Tlf. 59 51 35 00, Fax 59 51 35 98 Mobiltlf. 20 20 62 42 E-mail: abc-grafisk@post1 1 . tele.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Trykkerier 2800 ABC Handel Porsemos'en 13, 4160 Herlufmagle Tlf. 55 45 60 06, Fax 55 45 66 20 Antal ansatte: 2 Se Fag: Transportanlæg 2766; Trans ­ portanlæg, Artikler og dele til 2774; Transportbånd 1717 ABC Hansen A/S Kirkegade 1, Postboks 73, 8900 Ran ­ ders Tlf. 86 42 64 88, Fax 86 41 36 22 Postboks 779 2730 Herlev Tlf. 44 92 26 88 Fax 44 53 10 40

Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 44 77 Fax 74 43 44 72 Hjulmagervej 17 D 7100 Vejle Tlf. 76 42 43 44 Fax 76 42 43 45 Frederikstadvej 1 -3 9200 Aalborg SV Tlf. 98 18 20 33 Fax 98 18 27 31 Tarmvej 7 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 25 00 Fax 96 35 25 05 Fyn Petersmindevej 1 5000 Odense C Tlf. 65 47 70 70 Fax 65 47 70 71 Sjælland Vallensbækvej 47 2605 Brøndby Tlf. 43 26 62 00 Fax 43 26 62 01 Gydevang 2 C 3450 Allerød Tlf. 48 14 44 00 Fax 48 14 44 09 Frejasvej 10 4100 Ringsted Tlf. 57 61 57 00 Fax 57 67 06 52 Literbuen 18 2740 Skovlunde Tlf. 44 50 06 00 Fax 44 50 07 00

ABB A/S

Meterbuen 33 2740 Skovlunde Tlf. 44 50 44 50 Fax 44 50 44 60 E-mail: abb.dk@dk.abb.com Web: www.abb.dk Anta! ansatte: 2500 ft ISO9001 certificeret

Se Fag: Affaldspressere 51; Brikette ­ ringsanlæg 298; Handelseksportører 935; Kødkonserves 1461; Landbrugs ­ maskiner 1524; Mejerianlæg og -ma ­ skiner 1705; Møllesten 1829; Rørbe ­ arbejdning for metalindustrien 2340; Træbearbejdningsmaskiner 2863; Værktøjsmaskiner, Spåntagende 3103 ABC HANSEN Engineering A/S Savsvinget 4, 2970 Hørsholm Tlf. 45 76 24 66, Fax 45 76 24 67 E-mail: mail@abchansen.com Web: www.abchansen.com Antal ansatte: 10 Se Fag: Affedtningsanlæg 52; Affedt ­ ningsmidler 53; Overfladebehand ­ lingsanlæg og -udstyr 1899; Ultralyd ­ apparater 2946 ABC Industrigummi ApS Valsømaglevej 7, 4100 Ringsted Tlf. 57 53 70 01, Fax 57 52 85 25 Mobiltlf. 40 30 43 17 E-mail: abc@abc-industrigummi.dk Web: www.abc-industrigummi.dk Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Gummiemner, tekniske 923; Transportanlæg 2766; Transportbånd 2777 ABC KIDS Callisensvej 14, 2900 Hellerup Tlf. 39 62 62 19 E-mail: info@abckids.dk Web: www.abckids.dk Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Baby- og børneudstyr 171 ABC Kontor- dg Papircenter Søborg Hovedgade 130 A, Post ­ boks 14J, 2860 Søborg Tlf. 39 67 08 67, Fax 39 67 07 52 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Kontorartikler 1349 ABC Kran Og Specialtransport Terlings Allé 3, 6000 Kolding Tlf. 75 50 10 25, Fax 75 53 58 99 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Mobilkraner 1755; Transpor ­ trådgivning 2787 ABC Køkkenbutikken/Gudenåkøkkenet® Gudenåvej 10, 8900 Randers Tlf. 86 40 68 00, Fax 86 40 43 57 Mobiltlf. 40 74 68 00 Antal ansatte: 7 Se Fag: Badeværelser 174; Køkken- og skabselementer 1462; Møbler, Skabs- og skuffemøbler, garderobeskabe 1820 ABC Lydproduktion ApS Brotoften 10, 8900 Randers Tlf. 70 22 12 12 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Lydstudier 1595; Reklame- og annonceformidling 2208 ABC Lyskopi & Repro Markleddet 21 A, 2650 Hvidovre Tlf. 36 75 07 28, Fax 36 75 91 51 Antal ansatte: 3 Se Fag: Trykkerier 2800 ABC Maleren Næstved A/S Mejerivej 15, 4700 Næstved Tlf. 55 75 01 75, Fax 55 75 01 70 E-mail: abc@abc-maleren.dk Web: www.abc-maleren.dk Antal ansatte: 20 - 49 Se Fag: Malerforretninger 1625 ABC - Microdata, Skelhuse ApS Aalborgvej 78, 9280 Storvorde Tlf. 98 31 10 22 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: IT-brancheløsninger, Detail ­ handel 1160; IT-brancheløsninger, Land-, skovbrug, gartneri og fiskeri 1168; IT-standardløsninger, Økono ­ mi- og finansstyringssystemer 1235 ABC-Pavilloner A/S Navervej 9, 8600 Silkeborg Tlf. 86 81 26 30, Fax 86 81 22 61 Mobiltlf. 23 61 26 30 E-mail: abc-pavilloner@mail.dk Web: www.abc-pavilloner.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Containerservice 386; Pavil ­ lonbygninger 1978; Skurvogne 2472 ABC Persienner Slotsherrensvej 135, 2720 Vanløse Tlf. 38 71 01 37, Fax 38 71 08 81 E-mail: info@abc-persienner.dk Web: www.abc-persienner.dk

ft ISO14001 certificeret

Direktion: Adm. direktør Claus Madsen Vice.adm.dir. Leo G. Sørensen Økonomidir.: Mikael Brandt Personaledir.: Ernst L. Roder Kommunikationsdirektør: Marianne B. Sørensen Chefjurist: Peter Lyhne Direktør: Stig Holm Sørensen Power Technology Products Direktør: Jens Almdal Utilities Direktør: Stig Lytke Brejl Group Processes Direktør: Claus Madsen Automation Technology Produtcs Process Industries Direktør: Leo G. Sørensen Manufacturing & Consumer Indu ­ stries Lokal-afdelinger: Jylland

Kløvervej 20 7190 Billund

Tlf. 75 35 30 55 Fax 75 35 40 05 Edwin Rahrs Vej 50 8220 Brabrand Tlf. 89 47 63 47 Fax 89 47 63 37 Holmstrupgårdvej 1 8220 Brabrand Tlf. 89 47 63 99 Fax 89 47 63 91 Bavnehøjvej 12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 35 99 Fax 75 13 31 54 Mådevej 37 6700 Esbjerg Tlf. 76 10 10 80 Fax 76 1010 10 Brovadvej 56 7000 Fredericia Tlf. 76 23 27 30 Fax 76 23 21 15 Vejlevej 123 7000 Fredericia Tlf. 76 23 23 23 Fax 76 23 21 21 Håndværkervej 23 7000 Fredericia Tlf. 79 24 79 24 Fax 75 94 43 21 Venusvej 24 7000 Fredericia Tlf. 76 23 29 11 Fax 76 23 29 19 Hornbjergvej 10 8543 Hornslet Tlf. 86 99 45 55 Albuen 56 6000 Kolding Tlf. 76 33 22 00 Fax 76 33 22 01 Jomfruløkken 2 8900 Randers Tlf. 86 42 55 00 Fax 86 42 27 27 Frichsvej 15 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 28 11 Fax 86 80 23 11 Hjørringvej 100 9300 Sæby Tlf. 98 46 62 55 Fax 98 46 60 46

Se Fag: Automatisering 137; Brand- og gasalarmeringsanlæg 284; Data ­ kommunikationsudstyr 416; Drik ­ kevareautomation, know-how og nøglefærdige løsninger 461; Elek ­ tromotorer 522; Elektroværksteder 547; Elinstallation 554; Elkompo ­ nenter 567; Energiforbrug, aflæs ­ ning og afregning af 600; Energisty ­ ring 602; Fjernkontroludstyr 725; Fjernvarmeanlæg 726; Frekvensom ­ formere 800; Generatorer og gene ­ ratoranlæg 869; IT-installation, drift og vedligeholdelse 1179; IT-styrede kontrol- og overvågningsanlæg 1238; Jernbanemateriel 1251; Ka ­ bel- og ledningsmontage 1264; Ke- mikaliegenvindings- og energianlæg 1299; Klimaanlæg 1312; Kommuni ­ kation, know-how og noglefærdige løsninger 1334; Luftkonditione ­ ringsanlæg og -dele 1587; Nød ­ strømsanlæg 1862; Offshorebore- platformes reparationsarbejde og forsyningstjeneste 1866; Overvåg ­ ningsanlæg 1921; Procesautoma ­ tionsudstyr 2114; Robotter 2312; Signalanlæg 2401; Totalentrepriser 2750; Ventilationsanlæg 3000

ABB Vetco Gray Denmark Mådevej 37, 6700 Esbjerg, Post ­ boks 373, 6701 Esbjerg Tlf. 76 10 10 00, Fax 76 10 10 10 Mobiltlf. 40 79 07 00 E-mail: john.s.andersen@dk.abb.com Antal ansatte: 44 Se Fag: Gevindskæreudstyr 876; Off ­ shore industri, maskiner og udstyr til 1865; Offshoreboreplatformes repara ­ tionsarbejde og forsyningstjeneste 1866; Ventiler 3020 Abbednæs Cementvarefabrik, Næstved A/S

Fiskerhusvej 25, 4700 Næstved Tlf. 55 72 32 20, Fax 55 72 32 21 Antal ansatte: 9 Se Fag: Betonvarer 225

"Se Fag" henviser til spaltenumre i "Kraks Leverandører"

ABL

11

Abildgaard Roadvision ApS Forskerparken 10, 5230 Odense M Tlf. 63 15 73 24 Mobiltlf. 40 37 73 24 E-mail: hans.abildgaard@roadvi- sion.spo.dk Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Produktudvikling, industriel 2124 Abildhauge O, Rådgivende Ingeniører og Arkitekter A/S Rathsacksvej 9,1862 Frederiksberg C Tlf. 33 31 33 31, Fax 33 23 28 40 E-mail: o@abildhauge.dk Web: www.abildhauge.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Arkitekttegnestuer 98; Inge ­ niører, Rådgivende 1069 Abildskou A/S Graham Bells Vej 40, 8200 Århus N Tlf. 70 21 08 88, Fax 86 78 48 82 Se Fag: Rutekørsel 2335; Turistkørsel 2893; Vognmandsforretninger 3066 Abildstrøm H & Co. Vesterbrogade 10, 1620 København V Tlf. 33 31 39 16, Fax 33 31 05 29 Mobiltlf. 40 56 3916 E-mail: habil@image.dk Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Varemæglere 2967 Abildtorpe Karosseri Løjtoftevej 278, Postboks 135, 4900 Nakskov Tlf. 54 92 03 49, Fax 54 92 33 49 Mobiltlf. 20 32 21 01 Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Karrosserifabrikker, udstyr og artikler til 1291 Abildaa Smede- og Maskinforretning A/S Askowej 5-9, 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 41 62, Fax 97 38 44 62 Mobiltlf. 40 18 41 62 E-mail: abildaa@mail.mira.dk Antal ansatte: 10 Se Fag: Maskiner efter opgave 1668; Stålkonstruktioner til bygge- og an ­ lægsindustrien 2604 E-mail: mail@abildskou.dk Web: www.abildskou.dk Antal ansatte: 20 - 49 Web: abilon.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: Personalerekruttering og -ud ­ vælgelse 1999 Ab i tare l/S Håndværkervej 7, 9000 Aalborg Tlf. 98 13 80 10 Antal ansatte: 8 Se Fag: Indretningsarkitekter og -en ­ trepriser 1038 Abitz Consult Skodsborggade 15, 2200 København N Se Fag: Taxi- og serviceflyvning 2687 ABK ApS Automatisk Bygnings Kontrol Messingvej 46 B, 8900 Randers Tlf. 86 44 78 78, Fax 86 44 78 79 E-mail: abk@abk-aps.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: Overvågningsanlæg 1921; Procesautomationsudstyr 2114; Var ­ meanlægsartikler og -dele 2976 ABK Rammer - Galleri Vejle Rosas Minde Vej 47, 7120 Vejle Øst Tlf. 76 41 08 00, Fax 76 41 08 04 Mobiltlf. 40 20 10 66 E-mail: abk@post1 1 . tele.dk Web: www.gallerivejle.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Rammer 2180 ABL-Food A/S Aabenraavej 9, Kiskelund, 6270 Tøn­ der Tlf. 70 23 09 79, Fax 70 23 15 16 Mobiltlf. 26 73 14 74 E-mail: abl@abl-food.dk Web: www.abl-food.dk Antal ansatte: 7 Afdelinger: Åbenråvej 9, 6340 Kruså Tlf. 74 67 09 79, Fax 74 67 19 09 E-mail: abl@abl-food.dk Se Fag: Bageriråvarer 178; Levneds- Abilon Search & Management Samsøvej 30, 8382 Hinnerup Tlf. 70 20 07 14 E-mail: info@abilon.dk Tlf. 35 85 40 07 Antal ansatte: 1

ABConsult Søndre Byvej 21 C, 2680 Solrød Strand Tlf. 5616 77 99 Mobiltlf. 20 48 35 05 E-mail: abconsult@abconsult.dk Web: www.abconsult.dk Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Udvikling af skræddersyede IT-løsninger 2936 Abdulzehra Methoul Abboud Gillesager 245, 2605 Brøndby Tlf. 36 48 47 11, Fax 36 48 47 12 Antal ansatte: 20-49 Se Fag: Taxikørsel 2688 Abecita Erritso Bygade 61, 7000 Fredericia Tlf. 75 94 45 40, Fax 75 94 47 37 Mobiltlf. 22 12 80 01 Web: www.abecita.com Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Korsettering 1385 Abekatten/Dakc Klatrevægge ApS Voerbjergvej 35, 9400 Nørresundby Tlf. 98 19 39 30, Fax 98 19 39 31 E-mail: abekatten@abekatten.dk Web: www.abekatten.dk Antal ansatte: 3 Se Fag: Legepladsudstyr og -indret ­ ning 1547 Abel & Jørgensen Store Torv 5, 8000 Århus C Tlf. 86 12 44 66, Fax 86 12 44 30 Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Revisorer, registrerede 2285 AB'erne, Andelsboligadministration & Beboerservice Store Kongensgade 24 B, 1264 Køben ­ havn K Tlf. 33 13 78 00, Fax 33 21 01 43 E-mail: aberne@aberne.dk Web: www.aberne.dk Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Ejendomsadministration 483 Abet Laminati spa Bella Center, International House, Center Boulevard 5, 2300 København S Tlf. 32 47 31 67, Fax 32 47 31 66 E-mail: abet@abet-laminati.dk Web: www.abet-laminati.it Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Gulvbelægningsmaterialer 916; Laminatplader 1519 Abeto-Teknik A/S Nørrelundvej 12, 2730 Herlev Tlf. 44 94 39 10, Fax 44 92 1711 Mobiltlf. 40 26 39 29 Antal ansatte: 17 Se Fag: Maskiner efter opgave 1668; Maskinkonstruktion og -rådgivning 1674 Abicon Carl Plougs Vej 8, 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 03 10 Antal ansatte: 1 Se Fag: Produktudvikling, industriel 2124 Abild C Tofteledet 6, 8330 Beder Tlf. 86 93 64 58 Antal ansatte: 1 - 5 Vestre Paradisvéj 86, 2840 Holte Tlf. 45 42 58 88. Fax 45 42 58 68 Mobiltlf. 20 48 S3 77 E-mail: steen@ea-plast-kemi.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Beholdete 203 Abildgaard & Cramer A/S Hovedgaden 614 B, Postboks 62, 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 25 30, Fi>x 46 56 13 31 Mobiltlf. 30 42 52 46 Antal ansatte: 20 - 49 Se Fag: Tømrere og bygningssnedkere 2911 Se Fag: Trykkerier 2800 Abild Nedbrydning ApS Nørrevej 5 A, 6270 Tønder Tlf. 74 72 49 72 Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Entreprenører 604 Abildgaard Erik

Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Budcentraler 311 ABC-Tryk ApS Riskær 3, 2765 Smørum Tlf. 44 97 10 80, Fax 44 97 18 56 Mobiltlf. 20 96 10 80 E-mail: abc.tryk@get2net.dk

Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Boligtekstiler 276; Markiser 1639; Persienner 1998; Rullegardiner 2313; Skillevægge 2441; Solafskærm ­ ning 2513 ABC Public Relations A/S Bredgade 73, 1., 1260 København K Tlf. 33 13 14 33, Fax 33 13 14 41 Mobiltlf. 40 35 48 35 E-mail: info@abc-pr.dk Web: www.abc-pr.dk Antal ansatte: 14 Se Fag: Public relations 2149; Rådgi ­ vende virksomhed 2345 ABC-Rejser A/S Lyngby Torv 11,2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 87 48 11, Fax 45 87 01 16 E-mail: info@abc-rejser.dk Web: www.abc-rejser.dk Antal ansatte: 6 - 9 Se Fag: Rejsebureauer 2200 ABC Rent Vejlesøparken 12, 2840 Holte Tlf. 45 42 04 07, Fax 45 42 00 23 Mobiltlf. 20 85 85 14 E-mail: tolstrup@post4.tele.dk Antal ansatte: 5 Se Fag: Ejendomsservice (rengøring og vedligeholdelse) 495 ABC-Reoler Aulum A/S Industrivej 4-6, Postboks 59, 7490 Au ­ lum Tlf. 97 47 20 44, Fax 97 47 34 35 E-mail: abc@abc-reoler.dk Web: www.abc-reoler.com Antal ansatte: 60 Se Fag: Møbler, Reoler og reolsyste ­ mer 1813 ABC Skilte Kragsnapvej 5, 7400 Herning Tlf. 97 13 63 28, Fax 97 13 63 24 Mobiltlf. 40 32 38 37 E-mail: abc-skilte@abc-skilte.dk Web: www.abc-skilte.dk ABC Skind ApS Vestergade 11, 7100 Vejle Tlf. 46 37 28 67 E-mail: abcskind@abcskind.dk Web: www.abcskind.dk Antal ansatte: 1 - 5 Afdelinger: Kolding Storcenter, Orange Gade, Skovvangen 42, 6000 Kolding Tlf. 75 50 02 83 Bispensgade 10, 9000 Aalborg Tlf. 98 12 48 76, Fax 98 13 25 43 E-mail: abc@abc-skolefoto.dk Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Fotolaboratorier 792; Portræt ­ fotografering 2094 ABC Special Snedkeriet Islevbrovej 16, 2610 Rødovre Tlf. 44 91 24 42, Fax 44 53 80 85 Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Møbelsnedkerier 1802 abc-Sprog ApS Kongsgårdsvej 22, 8260 Viby J Tlf. 86 14 68 00, Fax 86 14 54 96 E-mail: abc@abc-sprog.dk Web: www.abc-sprog.dk Antal ansatte: 29 Se Fag: Oversættelser, øvrige sprog Antal ansatte: 6-9 Se Fag: Skilte 2442 E-mail: abcskind@abcskind.dk Se Fag: Skindbeklædning 2455 abc SKOLEFOTO

Web: www.abc-tryk.dk Antal ansatte: 10-19 Se Fag: Trykkerier 2800 Abc Udlejning

Eli ChristensenvVej 74, 7430 Ikast Tlf. 97 25 09 00, Fax 97 15 68 28 Mobiltlf. 20 47 84 11 E-mail: abc@abc-ikast.dk Web: www.abc-ikast.dk Antal ansatte: 10 Se Fag: Entreprenørmaskiner og -ma ­ teriel, Udlejning af 621 ABC Værktøj Nord vej 12, Postboks 170, 4200 Sla ­ gelse Tlf. 58 52 44 00, Fax 58 52 81 44 E-mail: hillers@hillers.dk Antal ansatte: 20-49 Se Fag: Værktøjsmaskiner 3101; Værktøjsmaskiner til metalindustrien, Brugte 3111; Værktøjsmaskiner, Spåntagende 3103 abc Westcoast Tråd & Plader ApS Tarp Byvej 70 E-mail: wct@westcoast-trading.dk Web: www.westcoast-trading.dk Giro 260-9487 Antal ansatte: 6 - 9 Direktion: Mm. direktør Niels P Friis Sørensen Indkøb: Adm. direktør Niels P Friis Sø ­ rensen Salg: Marketingassistent Jørgen Bund- gaard Marketing: Ulrik Andreasen Økonomi: Bogholder Marian Nørby Sørensen Eksport:Mm. direktør Niels P Friis Sørensen Se Fag: Gitterriste og riste 877; Indu ­ strifiltre 1044; Kæder og kædehjul 1456; Metaltråd 1733; Perforerede plader og bånd 1997; Strækmetal 2583; Trådemner, Industrielle 2888; Tråd varer 2891 ABCA Vinduer & Isolering Kirstinehøj 9, 2770 Kastrup Tlf. 32 50 63 33, Fax 32 50 63 38 E-mail: gg@jamergo.com Web: www.jamergo.com Antal ansatte: 25 Se Fag: Vinduer 3043 ABCOL Ærtebjergvej 51, 2650 Hvidovre Tlf. 36 49 51 95 Mobiltlf. 24 62 42 52 E-mail: k.mikkelsen@get2net.dk Web: www.abcol.dk Antal ansatte: 3 Se Fag: Ejendomsservice (rengøring og vedligeholdelse) 495 ABCOMO TECHNOLOGIES APS Skovbyvej 99 6470 Sydals 6715 Esbjerg N Tlf. 76 12 33 66 Fax 75 16 82 05 Mobiltlf. 26 75 55 00

1920; Sprogundervisning 2548 ABC-Superlavpris Ulfborg ApS Harbogade 17-19, 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 26 12, Fax 97 49 27 14 Antal ansatte: 8 Se Fag: Stormagasiner 2579 ABC-TELTUDLEJNING Ølstedvej 106, 8380 Trige Tlf. 86 23 17 24, Fax 86 23 17 34 Mobiltlf. 40 79 17 24 E-mail: abc-telte@mail.dk Web: www.abc-telte.dk Antal ansatte: 1 - 5 Se Fag: Fyrværkeri 821 ABC Transport Århusvej 12, 8362 Mørning Tlf. 86 92 38 55 Antal ansatte: 1-5 Se Fag: Budcentraler 311 ABC Transport Vandværksvej 3, 5792 Årslev Tlf. 66 10 66 30 Mobiltlf. 40 15 73 72

Tlf. 74 40 45 47 Fax 74 40 49 79 Mobiltlf. 20 12 93 97 E-mail: mail@abcomo.dk Web: www.abcomo.dk Antal ansatte: 6 - 9

Se Fag: Ergonomisk udstyr 625; Ho ­ spitalsinventar 977; Procesautoma ­ tionsudstyr 2114; Transportanlæg 2766 ABConsult Randersvej 6, 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 37 99, Fax 86 80 34 21 Mobiltlf. 4010 81 02 E-mail: abconsult@abcito.dk Web: www.abcito.dk Antal ansatte: 4

Abildgård Hotel, Bornho'm Tejnvej 100, 3770 Allinge

Tlf. 56 48 09 55, Fax 56 48 08 35 E-mail: mail@hotel-abildgaard.dk Web: www.hotel-abildgaard.dk

Se Fag: Elektronikmontage 536; Fjern ­ kontroludstyr 725; Måleinstrumenter, El- og elektroniske 1833

Antal ansatte: 20-49 Se Fag: Hoteller 980

Få endnu flere informationer på www.krak.dk og Krak Direkt-cd-rommen

Made with FlippingBook Online newsletter