Kraks Vejviser1918 firmaregister København og Povinsregister

Animated publication

Afdeling V,

F irm a - for

Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handels-Registrene (Lov al l. Marts 1889). Alfabetisk For­ tegnelse over Firmaer, anmeldt i Kjøbenhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks og Nordre Birks Jurisdiktioner. I en Parentes er angivet, naar Firmaet'er anmeldt i en anden Jurisdiktion end Kbhvns. For en Del af Nordre Birks Vedkom- mende maa de anmeldte Firmaer søges i Afd. YI, Provins-Register, Sjælland (under „Landet14). Der er medtaget Oplysninger omFirmaets Organisationsform (om Aktieselskab, Kommanditselskab o. s. v,), Virksomhedens Art, Tegningsret og Prokura samt ved Aktieselskaber den nominelle Aktiekapitals Størreles. For Firmaer med flere Inde­ havere (Prokurister) er det underforstaaet, at hver Indehaver (Prokurist) tegner Firmaet for sig, naar intet andet er anført. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget, i Vejviserens Firma-Register. Ved enkelte Firmaer har Redaktionen dog i Parentes tilfejet Be­ mærkning om Dødsfald eller Navneskifte. v En Del Firmaer, som Vejviseren har Grund til at tro ikke mere. eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis j^dresse eller Indehaver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. Det samme gælder 'Aktieselskaber med ganske1ube­ tydelig Aktiekapital. ' ' , . , Anmeldte Firmaers A d r e s s e maa søges i Afdeltog IV, Person-Register for Kjøbemhavn. Sammesteds er Firmaets Navn anført i Parentes efter den (de) ansvarlige Indehavers (Indehaveres) Navn (Navne).

f f Firma-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling V I, Provins-Register.

Vejviseren er inddelt I 10 Afdelinger: Afdeling I; Kort og Planer for Kjøbenhavn. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn. , Afdeling III: Gade- og Husregister for Kjøbenhavn. Afdeling IV: Person*-Register for Kjøbenhavn. Afdeling ■V ■ Firma-Register .for Kjøbenhavn. Afdeling VI: Provins-Register. : Afdeling VII: Fag-Register for Danmark. Afdeling VIII: Island. * Afdeling IX: Færøerne. ; Afdeling X: Sverige og Norge.. Benyt Oversigten paa Titelbladets Bagside og efterfølgende Side.

Afdeling V . F i r m a -R e g i s t e r fo r K jø b en h a v r i . U d d r a g a f d e o ff ic ie lle B e k e n d t g ø r e l s e r o m A n m e ld e l s e til H a n d e l s r e g i s t r e n e . Redaktionen af dette Register er sluttet 15. November.

lerup, VG Holm, Holbæk og J Hansen, Stubbe- rupholm pr. Faarevejle. Frm. tegnes af Forman­ den i Foren, med eo andet Bestyrelsesmod!. Aktk. 250.000 Kr. Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning. Bestyrelse: CCV Hennings, EB Salomon og Mil Wilhjclm, der to i Foren, tegner Frm'. Aktk. 668,000 Kr. Aktieselskabet til Realisering af Byggearealer ved Østerbro. Bestyrelse : CL Thuren, B Boeck, ES Hagemann, S Poulsen, JE Frimodt, VP Richter og HG Sally, der i Foren, tegner Frm. 'Aktk. 750,000 Kr. Aktielændstikfabrikken Glødcfri. Bestyrelse: Jll Schibbye, JM Carlsen, VC Fork og Fru I1E Schibbye, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 200.000 Kr. Prok. -. J Schibbye og VC Fock. Aladdin, Akts., Smedeforr. Bestyrelse: IIPLC Færch og CCFF Petersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 4500 Kr. Vlheck CE & Søn’s Eftf., Hdl. Indeh. CIIF Bu- tenschdn og AJ Butcnschdn. Albertsen Vilhelm & Co., Hdl. Indeh. CJ Ras­ mussen og V Albertsen. Albingia, Hamborg Diisseldorf Forsikrings-Akts. i Hamborg. Aktk. 9 Mili. M. Herv. Bestyrer: 0 Rechendorff, der tegner Frm. Albrechtsen AM. Prok.: Vilhelmine P Albrccht- sen f. Wolff. Albrechtsen E, Akts., Hdl. en gros med Føde­ varer. Bestyrelse: IIP Carlsen og LAH Han­ sen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Fru ECM J Albrechtsen. Aktk. 2000 Kr. Albrechtsen Johs., Hdl. Indeh. JA Albrechtsen. Albrechtsen P & Co. Hdl., Kommanditselsk. Ansv. Delt. AP Albrechtsen. Prok.: P Peitcr og PA Wigh. Albrectsen & Madsen, Haandv. Indeh. SFK AI- brectsen og JM Madsen. Albumin, Akts., Fabr. af Glansbojtse. Bestyrelse i P1IJ Petersen, Hørsholm (Formand), LC Pe­ tersen, Søbo. VFV Petersen og JC Bruun. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Alexander A, Hdl. Indeh. A Alexander. Alexandra ved Arthur Hansen, Ildl. Indeh. AMP Ilanson (Frdbg.). Alfa, Akts., Rcdorivirksomli. Bestyrelse.- ES Bang-Ebbestrup, J Wonsild og RFC Rasmus­ sen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmcdl. Aktk. 1,360,000 Kr. Vlia-Desmt'ekuon, Akis. Indeh. Akts. Kbhvns Desinfektionskompagni. Alfa-Ekspressen ved Georg Iversen, Spedition. Indeh. GER Iversen. Alfenide, Akts., Tilvirkning af Metalvarer, For­ sølvning og lign. Bestyrelse: J Hansen (adm. Dir.), CC Wehl og CJ Hansen. Frm. tegnes enten af den adm. Direktør alene, eller af de to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 275.000 Kr. Alhambra, Akts., Optagelso og Salg af Films. Bestyrelse: HAM Jarding og A1I Jensen, der liver for sig tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Alhambra ved Chr. L Grønnegaard. Hdl. indoh. CL Grønnegaard. (Frdbg.). Allørs Carl Etabi.. Haandv. Indeh. CJ Aller, A Aller og V Aller. Prok.: NC Brodthagen og AL Hansen i Foren. AUgemeino Versicherungs-Gesellschaft fiir Seo-, Fluss- und Landtransport i Dresden, Akts. Aktk. 3 Mili. M. Ilerv. Bestyrer: Frm. Ditz Schweitzer ved Indeh. AN Herreborg, der teg­ ner Frm. Prok.: II _Arl>o-Bahr. Alliance, Akts., Virksomh. ved Anbr. af Ivapilal 1 Forr, Bestyrelse: LC Hchvcg-Larsen (For­ mand), IIP Parkov og TIM Hertz. Frm. teg- 09

Adler. Prok.: EM Vollmond, A Wiodemann, G V Petersen og AIIM Rasmussen, to i Foren. Adler HL. Hdl. Indeh. HL Adler og A Reps- dorph. Vdler Julius, Akts., Fabr, & Ildi. Bestyrelse: VA Krøgcr, A Myhlertz, A Rothenborg og J Wer­ ner, der to i Foren, tegner Frm. Prok. AJacob­ sen og G.CL Gregersen i Foren, eller hver især i Foren, med et Bestyrelsesmedl. elier med OFC Poulsen. Aktk. 70,000 Kr. Adolph’s Cikoriefabrik, Akts. Indeh. Akts. De Danske Cikoriefabrikker. Adolph’s Fr. Th. Enke. Akts. Bestyrelse: CJ Adolph og H Adolph (Direktører) samt h Adolph og H Rechnitzer. af hvilke to i Foron tegner Frm. Prok. har hver af Direktørerne 1 Foren, med JA Nielsen eller A Roisen samt de to sidstn. i Foren. Aktk. 950,000 Kr. Adrian Hil, Ilaandv. Indeh. RIT«- Adrian. A. E. G. Dansk Elektricitets Aktieselskab. Besty­ relsen bestaar af en Kontrolkomité: "FDeutsch, S Roos og JA Pfeffer. alle af Berlin, samt R NA Faber, og en Direktion: C Krebs og PLJ de Vos. Firma tegnes af to af Kontrolkomitéens Medl. i Foren, eller af et af dens Medl. i Foren, med en Direktør. Prok.: C Krebs og PLJ de Vos i Foren. Aktk. 250.000 Kr. Aerolit Akts., kern. Fabr. Bestyrelse: E Chri­ stensen, TFL Gjerstrup og KKV Estrup, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Afdeling for Danmark af Maritimtablcttcr ved Svend Erslev, Fabr. Indeh. S Erslev. Afnejemaskincn Dan ved Carl C Danly & Co., Fabr. Indeh. CC Danly, der tegner Frm., og TP Larsen. (Frdbg.). Afrikansk Strudsfjerfabrik, Petrca Christiansen. Indeh. Fru JP Christiansen. Agens, Akts., Hdl. Bestyrelse: Fru EJ Iversen, der tegner Frm., og N Christensen. Aktk. 2000 Kr. Agentur, Akts., Agenturforr. m. Skind, Læder m. m. Bestyrelse: MA Ballin og II Rothenberg, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Agenturcentralen, D Thomsen, Hdl. Indeh. D Thomsen. Prok.: JSV Wiehmand. Agerskov R, Hdl. Indeh. REF Agerskov. Prok.: WB Agerskov. Aggorsund Kridtværk. Akts. Bestyrelse: T Schmidt, A Olwig og JS Møller, der hver for sig tegner Frm. Akik. ^25,000 Kr. (Frdbg.). Agner Carl & Co., Hdl. Indeh. C Agner. Agri Akts., Fabr. af og ITdl. m. motordrevne Landbrugsvedsk. Bestyrelse : JF Thornam, OA Sandø, FEE Friis, F Egense, Stockholm, og J Hansen. Marslcv, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Ahrcnkiel Harald, Hdl. Indeh. TT Ahrenkiel. Ahrenkilde’s N Eftf. Indeh. LCA Nielsen. Akademiske Antikvariat, Dot, ved ALEV Ørnø. Tndeh. ALEV Ørnø. Ako, kemisk teknisk Fabrik ved A Hald & E Braunc. Indeh. A Hald og-ETIT Braune. Aktieselskabet a'f 1ste Juni 1900, Hdl. med faste Ejendomme. Bestyrelse: P Hansen, MP Han­ sen og NP Jensen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 1700 Kr. Aktieselskabet for kemisk Industri, ITdl. og Fabr. Bestyrelse: ER Gluckstadt (Formand), HOV Siegnmfeldt (Næstformd.), ECS Biilmann, A Collstrop, APV Olsen, H Petersen, TIP Prior, E Sehon, PE Raaschan, .T Werner og PMØ Wessel. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden i Foren, med et andet Besty­ relsesmod]. Aktk. 1,100,000 Kr. Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands- kultur, Hdl. Bestyrelse: NU Gad, JD Clausen (Formand), FC Greve Moltke, WJ Kruger, Hel­

A. ved Henry Adler, Fnbr. Indeh. II. Adler. Aaager Janus, Akts., Ilaandv. Bestyrer: J. L. Aaager, der tegner Frm. Akt. 3000Kr. (Nordre Birk). Aabak AC, ITdl. Indeh. AC Aabak. Prok.: Amalie C Aabak. Aabech Alfred & Co., Akts., Forretn. ved Opfø­ relse af Ejendomme. Bestyrelse: JA Aabech (Forretningsfører), der tegner Frm., og CC Jensen. Aktk. 3000 Kr, Aaben Dag og Nat ved Jens Peter Nielsen, ITdl. Indeh. JP. Nielsen (Frdbg.). Aaben fra 8i—6, Kbhvns Dørgreb- & Metalvare­ fabrik, Hansen Æ.Søe-Jensen. Indeh. CGE Han­ sen og G Søo-Jensen. Aabon fra 9—7, Theodor Thorngreon, Legctøjs- .Iluset. Indeh. AAT Thorngreen. Aaboulovardens Cykleforretning ved NII Nielsen. Indeh. NII Nielsen. Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wie- der. Indeh. PRV Wieder. Aagadcs Brødfabrik, Akts., Indeh. Akts. Køben­ havns Brødfabrikker [so dette], Aa-Kiosken ved M Nielsen. Indeh. Maren AJ Nielsen. Aalberg. Vilh. & Co., et Kommanditselsk., der driver Hdl. Indeh. V Aalberg. Aamodt Axel E, Hdl. og Haandv. Indeh. CO Aagaard og CCA Jansen. Aamosen, Akts. Bestyrelse: PM Tegner (Direk­ tør), PM Jenkins og H Recknitzer. Frm. teg­ nes af Direktøren alene eller af de to andre Bestyrelsesmcdl. i Foren. Aktk. 165.000 Kr. Aarbye Frederik & Co., Hdl. Indeh. JF Aarbye. Aarbye & Lange, Hdl. Indeh. JF Aarbye og E Lango. Prok.: J Klerk, Aarup & Co., ndl. Indeh. SCA Aarup. Abado Desinfektion ved Niels Jensen. Indeh. N Jensen. Abben F, Hdl. Indeh. Fru CJ Abben med Lav- værgo CV1TV Meincke. Abel NIT, Ilaandv. Indeh. AE Abel. (Frdbg.). Ahildguard & .Tensen, Akts., ITdl. og Fabr. Bo- styrelse : L Jensen, der tegner Frm-., JC Ai> i lo - gaard og K. Abildgaard. Aktk. 15,000 Kr. Abingdon vod A Rønnov, Ilaandv. Indeh. AA Rønnov. Abonita, Kunsthandel, ,NP Oltesen. Indeh. N P Ottosen. Prok. : IvMF Iversen. Abrahamson Emil V, Hdl. Indeh. EV Abraham- son og VII Arneborg. Prok.: Edgar Abraham­ son og GC Larsen i Foren. Absalon Kbhvns-Frdbg. Vindnespolcrmgsbure.au ved A Lindegaard. Indeh. AEA Lindegaard. Activ Pakkassefabrikken, C Winther. Indeh. CL Winther. Activ ved Pil Lindvang, Haandv. Indeh. JPII Lindvang. Activa, Akts.. Skrædderforr. Bostyrelse: KKV Rosenkvist, der tegner Frm., og JAT Hansen. Aktk. 4000 Kr. Adams Exprcs Co. (Adams Transport Co.). Akts., Spedition m. m. BestyrelseRS Ing- wersen og CB Ingwersen (Direktører) samt A Moltke Lcth. Frm. tegnes af Direktørerne hver for sig eller af to Bestyrelsesmcdl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. Adelgades Svineslagteri-Udsalg. Akts. Bcstvrcr: JP Steffensen, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Adler & Co., Fabr. Indeh. LF Adler. Adler Cykle Akts. Bestyrelse: WF Asmuasen, AC Lemvigh-Miiller og C Fabricius, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 300.000 Kr. Prok.: BGII Prins aleno samt HIT Thomsen i Foren, med enten FC Dcthmer eller BMC Skjoldborg. Adler DB. <6 Co. Indeh. VB Goldschmidt og DB 69

Firma-Register lor Kjøbenhavn

V — 1090

All—And

Ambrosia, Akts., Fabr. af Sukkervarer. Bestyrer : Ellen Jeppesen, der tegner Frm. Aktk. 4000Kr. America-Canada Expedition, Olaf Lassen. Indeh. O Lassen. American, Akts., Ilerrcekviperingshdl. Bestyrelse: 1IG Larsen, JE Knock og Fru O Knock, der to i Foren, tegner Frm. Prok. JE Knock. Aktk. 3000 Kr. American Art ved Poul Børglum, Ilaandv. Indeh. P Børglum. (Fr ’bg.). American Chartering Agency’s danske Afdeling, Akts., Befragtnings- og Forsikringsforr. Be­ styrelse : SA Folden, der tegner Frm., S Mar- cussen, Kristiania, T Arntzcn og P Knudsen. Prok.: P Knudsen. Aktk. 25,000 Kr. American Company, Scandinavian factory ved Ditmer & Meyer. Indeh. AJ Meyer. American Express Company, Akts., Spedition og Bankforretn. Bestyrelse: WS Dalliba (Præsi­ dent) og WJ Thomas (Vicepræsident), begge af Paris, samt IIR Thomas, London, K Arne­ sen og AC Linnemann. Frm. tegnes af Præsi­ denten og Vicepræsidenten hver for sig, eller af to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: CL Warming og CC Dahl i Foren, eller hver af disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. American-IIouse ved A Gliickstadt, Ildl. Indeh. ASJ Gliickstadt. American Lenoclean, The, OA Jespersen, Hdl. Indeh. OA Jespersen. American-Scandinavian Commission — New-York — Copenliagen ved V Skovby. Indeh. V Skov­ by. (Frdbg). American Tailor ved AC Syrigs Enke, Thora Emilie S.vrig, Haandv. Indeb. FG Syrig. American Tobacco Co., The, Akts. Bestyrelse: II C Owen, CJ Tarsons, VM Amdrup, AML Speirs, KH Svendsen, SJ Gillchrest og L Hall- ward de to sidstn. af London, dor to i Foren, tegner Frm. Prok.: CJC Smith og KH Svend­ sen i Foren, eller en af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 100,000 Kr. American Trading Company ved Nielsen & Col- lin. Indeh. HCA Nielsen, der tegner Frm.,, og J Collin. Amerikansk Iscrearae Fryseri, Akts. Bestyrelse: LG Jensen, der tegner Frm., og C Drewes. Aktk. 1000 Kr. (Nordre Birk). Amerikansk Maskin-Import, nellstrøm & Præst­ mark. Indeh. VE Præstmark. Amerikansk russisk engelsk Gummi Import, Chr. Christensen. Indeh. C Christensen. Prok. : CC Jørgensen. Amerikansk Træimport ved Emilius Lamp. In- dch. EC.TCLamp. Amerikansk Tøjrensningsanstalt, FG Syrig. In­ deh. FG Syrig. (Kbhvn. & Frdbg.). Ammentorp Karl, Hdl. Indeh. K Ammentorp. Ammitzhøll AV, Hdl. Indeh. AV Ammitzbøll. Amnitsbøl & Gottschalk, Assuranceforr. Indeh. SS Amnitsbøl. Amnitsbøl & Heckscher, Hdl. og Assuranceforr. Indeh. SS Amnitsbøl og K Heckscher. Amsterdammer Kaffemagasin, Peter Bertramscn. Indeh. PHL Bertramsen. Amstrup Brødrene, Haandv. Indeh. J Amstrup og AMO Amstrup. Amundsen Brødr., Hdl. Indeh. FPH Amundson. Amundsen W, Hdl. Indeh. WA Amundson. Anchiovisforretningen Norge ved H Petersen. Indeh. H Petersen. L’Ancien Monastére, Will. Spange. Fabr. Indeh. HCMW Spange. Andels-Anstalten Tryg (gensidigt Livsforsikrings­ selskab). Direktion: JCJ Kjærsig (adm. Dir.) og A Nielsen, Sveistrup Østergaard, der i Foren, tegner Frm. Indskudt Garantikapital: 2 Miil. Kr. Andelsbanken, se Danske Andelsbank. Andelskassen, JG Schiødte, Hdl. og Bankforr. Indeh. JG Schiødte. Andols-Møbel-Magasinet, Andelsselskab, et Selsk. . med begrænset Ansvar, der driver Snedker- haandv. Bestyrelse: CJ Rønnow (Formand), AA Pedersen (Næstformand), JUS Jessen og HC Nielsen. Frm. tegnes af Formanden og Næstformanden i Foren, eller en af disse i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Kapi­ talen er vekslende. Andels-Møbel-Magasinet, Akts. Bestyrer : JW An­ dersen, der tegner Frm. Prok.: EJ Hein og E P Andersen i Foren. Aktk. 35,000K. (Frdbg.). Andelsslagteriernes Flæskesalg G Jungersen og CT Boyer. Prok.: W Peter­ sen og N Jensen i Foren. Andersen A, Akts.,' Herre- og Damekonfektions- hdl. Bestyrelse: C Barnucka (Formand), der tegner Frm., og AA Andersen. Andersen A Chr., Hdl. Indeh. AC Andersen. Andcrsen's Aksel C, Farvehandel, Akts. Bestyrer: ACG Andersen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Andersen & Albeck, Hdl. Indeh. OJ Andersen og CVA Albeck. Andersen Alfred, Hdl. Indeh. A Andersen. Prok.: Ingeborg Sørensen. Andersen Alfred & Søn, Hdl. Indeh. OE Andersen. & Russisk Import ved TG Jungersen & Theodor Boyer. Indeh. T

Andersen Andreas & Olsen, Hdl. Indeh. ASVA Arendorf og OE Olsen. Andersen A & NP Nielsen, Hdl. Indeh. A, Ander­ sen og NP Nielsen. Andersen AO & Co., Ildl. Indeh. AO Andersen og PL Carl. Andersen AP, Akts., Hdl. med gammelt Jærn, Bestyrer: AP Andersen, der tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Andersen Axel & Carl Jensen, Akts., Eksport og Import samt Rommissionsforr. Bestyrelse: C Jensen og Fru L Andersen, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Anderson BA, Akts., Vinhdl. en gros. Bestyrelse : C Petersen, der tegner Frm., og Fru CK An- dersen-IIøyer. Aktk. 30,000 Kr. Andersen Brødr., Hdl. Indeh. J Larsen. P rok.: AW Hansen. Andersen Brødr., Haandv. Indeh. SFOK Ander­ sen. (Frdbg). Andersen Brødr. C & W, Ilaandv. Indeh. JW Andersen. P ro k .: Fru EP Andersen. Andersen’s C Enke, Hdl, Indeh. Vilhelmine C Hansen, f. Nielsen. Andersen’s C Stolefabrik. Indeh. H og GOJ An­ dersen. P rok.: Marie J Andersen. Anderson Carl, Hdl. Indeh. LO Andersen og AV Andersen. (Frdbg.) Andersen Carl, Akts., Hdl. Bestyrelse: PL Svømmckjær, der tegner Frm., og AP Han­ sen. P rok.: C Andersen. Aktk.lOOOKr. (Frdbg.). Andersen Carl R, Hdl. Indeh. CG Resendahl An­ dersen. Andersen Carl V, Hdl. Indeh. CV Andersen.. Andersen Charles, Hdl. Indeh. NO Andersen. (Frdbg.). Andersen C & H Brødrene, Haandv. Indeh. HC Anderson og CO Andersen. Andersen Chr. FW, Hdl. Indeh. CFW Anderøen. Andersen Ehhesøn & Co.. Hdl. Indeh. NE Ander­ sen og NE Nielsen, der i Foren, tegner Frm. Anderson Einar G, Fabr. Indeh. EG Andersen. Prok.: V Christensen. Andersen Emil, Hdl. Indeh. Eliot Andersen og CJV Madsen. Andersen Erhardt, Hdl. Indeh. ECA Andersen. Andersen Erik, Hdl. Indeh. E Andersen. P rok.: IICVS Dalberg. Andersen’s F Maskinsnedkeri og Listefabrik, Akte) Bestyrer: Direktør FV Andersen, der tegner Frm. Aktk. 17,500 Kr. Andersen Ferd. & Co., Hdl. Indeh. FJE Anderserv og I Siesbye. Andersen G, Hdl. Indeh. GHV Andersen og RO T Tønnesen. Andersen Georg & Co., Hdl., Vekselerer- og Bank­ forr. Indeh. IIC Andersen. Andersen’s II Rundstokkcfabriks Eftf. v. Carl Kirstein. Indeh. CCJ Kirstein. Andersen’s Herm. Bogbinderi, Akts. Bestyrer: H M Andersen, der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Andersen & Holm, Akts-, Sadelmagernæring. Bestyrelse: F Ilolm, P Schneider og A Ander­ sen, der to i Foren, tegner Frm. P rok.: P Schneider eller EJ Næsted i Foren, med F Holm. Aktk. 3000 Kr. Andersen H & Søn, Haandv. Indeh. SA Andersen. Andersen’s Jacob Reproduktionsanstalt, Aktø. Be­ styrelse : Jacob Andersen (Direktør), der tegner Frm., PA Andersen og Johannes Andersen. Aktk. 7000 Kr. Andersen & Jacobsen, Cigarfabrik, Akts. Besty­ relse : JP J Jakobsen (adm. Dir.), der tegner Frm., J Jørgensen og W Randløw. Aktk. 8000 Kr. (Frdbg.). Andersen J Chr., Hdl. Indeh. JHC Kongsbak. Andersen J & Co., Hdl. Indeh. J J Andersen og GJ Andersen. Andersen Jenny, Haandv. Indeh. Jenny J Ander­ sen. Prok.: Maren CP Rasmussen. Andersen & Jensen, Haandv. Indeh.- CPP JenseD og Ax. Pfeiffer. Andersen J jun. & Co., Hdl. Indeh. Fru F An­ dersen med A Simonsen som Lavværge. P rok.: LH Østrup og AV Jeppesen i Foren, eller en af dom i Foren, med HKF ITjorth eller TJFA Holm eller MGE Tews eller JC Hendil. Andersen JL, Hdl. Indeh. PJ Andersen. Andersen’s JP Efterfølgere ved Andersen & Lar­ sen, Ilaandv. Indeh. NA Andersen og HM Larsen^ Andersen Juul & Co.. Hdl. Indeh. AS Juni An­ dersen og C Hecht-Nielsen, Andersen’s L Eftf., Fabr. Indeh. HM Schaufua. Andersen LA, Elstedhus’ Købmandshandel, indeh. LA Andersen. Andersen Laur., Haandv. Indeh. LO Andersen. Andersen Lauritz, Ildl. Indeh. LM Andersen. Prok.: Else J Andersen. Andersen Lauritz & Co., Hdl. Indeh. LC Ander* sen. Andersen’s LV Eftf., Akts., Hdl. Bestyrelse - IIC Aafeldt (Formand), EFA Matzke og V Fleck, Hamburg. Frm. tegnes af Formanden ! Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok. • EFA Matzke Aktk. 50,000 Kr. Andersen & Madsen, Haandv. Indeh. PA Ander* sen og T Madsen.

nes af førstn. alene eller af de to sidstn. i Foren. Aktk. 1 Miil. Kr. Alliance Assurance Company, et Akts. 1 London. Aktk. er Sti. 5,000,000. Herværende Bestyrer: Frm. Biilow & Møller [se dette]. Allianz, Akts. i Berlin. Aktk. 4- Mili. Mark. Her­ værende Bestyrer for Kautionsforsikringsafde­ lingen: Frm. Bergh & Owen [se dette]. Allianz, Versicherungs-Aktiengesellschaft, Berlin. Aktk. 9 Mili. Mark. Herværende Bestyrer: Frm. AN Grøn

And—Aut

V — 1091

Firma-Register lor Kjøbenhavn Andersen & Meyer, Haandv. Indeh. O Meyer. Prok.: CJ Olsen og Martha Salomonsen. Andersen & Muus, Hdl. Indeh. EB Muns. (Kblivn. og Frdbg.). Andersen N Martin & Son, Ilaandv. Indeh. LJ V Andersen. (Frdbg.). Andersen Otto, Hdl. Indeh. CHO Andersen. Andersen P, Hdl. Indeh. P Andersen og NV An­ dersen. Andersen’s P Andr. Bogtrykkeri, Akts. Bestyrel­ se: Johannes Andersen, CN Landschultz og HF Møller, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: IIF Møller og CN Landschultz. Aktk. 16,000 Kr. Andersen Paul & Søn, Fabr. Indeh. P Andersen, Stoense, og ME Andersen. Andersen P & Co., Akts., Murer- og Entrepre­ nørvirksomhed. Bestyrelse : PSC Andersen (adm. Dir.), der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Nordre Birk). Andcrscn’s P Skotøjsfabrik. Indeh. AP Andersen. Andersen Rasmus, Hdl. Indeh. RP Andersen. (Frdbg.). Andersen Rasmus & Co.. Kommanditselsk., Fabr. Ansv. Delt.: R Andersen. Prok.: CMC Chri­ stiansen. (Frdbg.). Andersen Robert & Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. RJ Andersen. Andersen Rosa, Haandv. Indeh. IIB Andersen. Andersen Sven Aage, Hdl. Indeh. S Aage Ander­ sen. Frok.: KW Gram. Andersen Søren & Eduard Petersen, Hdl. Indeh. SP Andersen og E Petersen. Andersen, Søstrene, Haandv. Indeh. Anna D An­ dersen og Dine C Andersen. Andersen Valdemar, Hdl. Indeh. VH Andersen. Andersen W & Co., Ilaandv. Indeh. JPJ Ander­ sen, der tegner Frm., og WB Andersen. Andersen & Vilmann, Hdl. Indeh. CP Andersen. Prok.: I v. d. Lietli og MSL Olsen. Andcrsen-IIvam Jul., Akts., Gross. Bestyrelse: CJ Andersen-Hvam (Formand), SC Andersen- Hvam og M Andresen. Frm. tegnes af For­ manden. Aktk. 10,000 Kr. Andersen-Hø.ver A Th„ Hdl. Indeh. Anna VS Andersen-Høyer. Andcrsson Carl & Blom’s Eftf., Ilaandv. Indeh. CML Larsen. Andcrsson Ludvig, Haandv. Indeh. ALAndersson. Andreasen & Henningscn, Ilaandv. Indeh. CA Andreasen. Andreasen IC & Søn, Haandv. Indeh. JC An­ dreasen og J Andreasen. Andreasen & Lachrnann, Haandv. Indeh. CA An­ dreasen og .TLachmann, der i Foren tegner.Ffm. Andrcasson G., Hdl. Indeh. LC Nielsen. Andresen Axel & Co., Akts., Hdl. en gros. Besty­ rer : AAndresen, der tegner Frm.Aktk. 5000 Kr. Andresen Ohr.J & Co., Akts., Skornacernæring Bestyrer: CJ Andresen, der tegner Frm. Aktk. GOOO Kr. Andresen Johannes, Hdl. Indeh. CJS Andresen. Andresen & Miiller’s Filial ved Jens P Andresen, Hdl. Indeh. JP Andresen. Anglo American Import Co„ The, Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse: CH Parsmar (adm. Dir.), M T Bloch og PM Larsen. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene eller af do to andre Bestyrel- sesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. An'do Itussian Ageney, Kommanditselsk. ved NP Andersen. Ansv. Delt. NP Andersen. Prok. : A Christensen og A Traomp. Anholt Fiskeeksport, Akts. Bestyrelse: BD Cor- neliussen, P Hansen og nFR v. d. Maase, der to i Foren, tegner Frm. Prok. : IIFR v. d. Maase. Aktk. 72,000 Kr. Anita Prodnco Co., Akts.. Import og Eksport. Bestyrélso: HMC Haas, der tegner Frm. Prok.: JE Clausen i Foren, med et Bcstyrel- scsmedl. Aktk. 30,000 Kr. (Frdbg.). Anker, Akts., Detailhdl, FC Schepler er Besty­ relsens Formand og tegner Frm. Aktk. 2000Kr. Ankerske Marmorforretning, Den, Akts. Besty­ relse ; II Adler og A Repsdorph, der hver for sig tegner Frm. Prok.: A Grauscn og C Lar­ sen i Foren. Aktk. 250,000 Kr. Annonceekspedition Union, Akts. Bestyrelse: CJ Aller (Formand), AC- Bork (Direktør), der hver for sig tegner Frm., FT Mørck og A Aller. Aktk. 225,000 Kr. Anti-Brugsen, Akts. Urtekramforr. Bestyrer: CP Knudsen, der tegner Frm. Aktk. 3000 Kr. Antikvitetsforretningen I1C Ørsteds Vej 43, Akts. Bestyrer: Fru EM Redøhl, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Apotekernes Laboratorium, Droge- & Kemikalie­ forretning, Akts. Bestyrelse: HJV Trojel og V H Meyer, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Appel Fr., Haandv. Indeh. NFS Appel. Appelt’s A Eftf. ved F Bock, Fabr. Indeh. FLN Boek. Prok.: CF, Klit. Ara ved Charles Engolberg, Fabr. Indeh. CE Engelberg. Arbejdernes Bryggeri Stjernen, Akts. Bestyrelse: CC Andersen, GC Olsen og E Svendsen, der 1 Foren, tegner Frm. Aktk. 150,000 Kr. (Frdbg.). Arbejdernes Fællesbageri, Akts. Bestyrelse: PCV Nygaard, GC Olsen og EAT Svendsen. Den samlede Bestyrelse tegner Frm. Aktk, 27,000 Kr.

Foren, tegner Frm., samt NC Groes-Petersen, JP Justesen, LD Lauritzcn, PPC Nørgaard og OJFO Ringberg. Prok.: MEK Nielsen aleno samt AF Krogh, O Holdt og CMJ drik, to i Foren. Aktk. 17 Mili. Kr. Assurandøren, Tidsskriftet, Akts. Bestyrer: OA Rechendorff. Kapit. 2000 Kr. Asta, Dansk Fabrik for Metaltraadslamper, Akts. Bestyrelse: F Hey (Formand), F Ilornemann og HB Linnemann. Frm. tegnes enten af For­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: DA Rubin. Aktk. 75,000 Kr. Astrachan Oaviar Import, Holger JF Asmussen. Indeh. HJF Asmussen. Prok.: Dagmar CA Asmussen. Astrup & Andrescu, Hdl. Indeh. WC Astrup. Astrup Wiggo jun., Hdl. Indeh. WCAstrup. Prok.: K Astrnp. Atelier Alfa ved Marius Pindborg. Indeh. M Pindborg. Atelier Elektra ved A Højring. Indeh. Aage B Iløjring. Prok.: Johanne Obel. Atelier Empire ved W Gollmann. Indeh. FMW Gollmann. Atelier Friis, Akts., Fabr. af Lyskopieringspapir m. m. JH Hjort er Bestyrelsens Formand og tegner Frm. Aktk. 2000 Kr. Prok.: TM Pflug- macher. Atelier Populær ved IIW Gollmann. Indeh. HW Gollmann. Atelier 1009, Henry Adler, Akts. Bestyrelse: II Adler (Formand), der tegner Frm., og I Holm- Jensen. Aktk. 25,000 Kr. (Frdbg.). Athen, Akts. Hdl. Bestyrelse: JC Jensen, der tegner Frm., og NP Brynold. Aktk. 3000 Kr. Atlas, Akts., driver Maskinfabr. og Jærnstøberl. Bestyrelsen bestaar af et Bcstyrelsesraad : NP. Monberg, Joh. Gnildal, EV Schou, IIP Hjerl Hansen, EJF Vøhtz og O Madsen samt en Di­ rektør : IIII Schou. Frm. tegnes af Direktøren i Foren, med et Boslyrelscsraadsmcdl. Prok.: IIII Mansa, E Zimsen og IITA Mårtens, to i Foren, eller hver især i Foren, med Direktøren. Aktk. 1 Miil. Kr. Atlas Assurance Company. et Akts. I London. Aktk. Sti. 1,200,000. Herværende Bestyrere: Frm. Kriiger & Rubow [se dette]. Prok.: CL M Christiansen og REA Spiegel i Foren. Aubertin & Co.. Hdl. Indeh. BLH Aubertin og AFF Aubertin. Aubcrtins Træimport. Indeh. LEE Aubertin. Augustinus Chr., Fabr. Indeh. AEC Augustinus og LSC Augustinus. Augustinus & Hansen, Akts., Fabr. af og Hdl. med Regnfrakker. Bestyrelse: E Hansen og K IIciberg-.Turgensen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: EA Hansen. Aktk. 50,000 Kr. Auktions- og Partivaro-Udsalg af Manufaktur ved Charles Forum, Indeh. CE Forum. Aurora, Akts., Fabr. Frm. tegnes af IA Hansen og V Walther. Aktk. 12.000 Kr. (Frdbg.). Austral, Akts., Detailhdl. Bestyrer: CN Hanson. der tegner Frm. Aktk. 1100 Kr. Auto-Auto, II Block, Hdl. Indeh. ITEFR Block. Auto-Centralen, Akts., Hdl. Bestyrelse: Fru ME Boisen, A Christensen og ACC Lassen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: LC Boisen. Aktk. 10.000 Kr. (Frdbg.). Autodepot for Skandinavien, Akts. Bestyrelsen bestaar af et Bestyrelsesraad: EEL Heiberg. OHC Vind. Evcrdrup, og A Simonsen samt af en adm. Dir.: HLT Bencard. Frm. tegnes af to Bestyrelsesraadsmedl. i Foren, eller af den adm. Dir. Prok.: OK Rasmussen. Aktk. 200.000 KT j , Autogaragen Vodroffsvej ved Hansen & Nissen, Haandv. Indeh. HPEM Hansen og A Zwoegi- us Nissen. (Frdbg.). Auto Gummi Børsen ved M Svendsen. Indeh. M AC Svendsen. (Frdbg.). Auto-Luxe, Akts., Hdl. m. og Udlejn. af Auto­ mobiler m. my Bestyrelse: WC Nielsen, HPT Topp og WJ Raffel (adm. Dir.). Frm. tegnes af sidstn. alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 60,000 Kr. Automathotellet, Akts. Bestyrelse: CV Jørgen­ sen, LEPR Nielsen og M Mortensen, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Automatic, so Telefon-Fabrik Automatic. Automatisk Facondftejeri & Metalskruefabr, ved MB Richter. Indeh. MB Richter. Prok. t FV Richter. Automat- & Kantionsforsikringen, Akts. Besty­ relse : VLC Palslev, der tegner Frm., CE Pal­ lis, Aarhus, HV Nyholm og HF Willer. Aktk. 100.000 Kr. Automekanik, Akts., Klejnsmedenæring. Besty­ relse: EA Eiland (Formand), PC de C Hen­ nings og EB Hiland, der hvor for sig tegner Frm. Prok.: CP Christensen. Aktk. 8000 Kr. Antomobilfabrikkon Anglo Dåne ved Th "Madsen & Svend Lund. Indeh. T Madsen og SV Lund. (Frdbg.). Automobil-Aktieselskabet Gladiator. Bestyrelse: SJ Federspiel (Formand), CL Mackeprang, Bjørnemosegaard. og AC Olsen. Hesselager. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Prok.: AC Olsen. Aktk. 100.000 Kr. Automobilfabrikken Ilford, Akts. Bestyrolse: WS

Akts. driver tillige Slagteri under Frm.: Arbej­ dernes Kødforsyning. Arbejdernes Fællesorganisations Brændseleforret- ning, Akts. Bestyrelse: CF Madsen, KJK Kie- fer og VGA Walther, der i Foren, tegner Frm. Prok.: KJK Kiefer i Foren, med CF Madsen, VGA Walther eller E Svendsen. Aktk.25.000 Kr. Arbejdernes Kødforsyning, Akts., drives af Akts. Arbejdernes Fællesbageri [so ovenfor]. Arbejdernes Ligkistemagasin, Nørrebro-Afdeling, Akts. Bestyrelse: JC Jensen (Formand), CS Rasmussen og IIP Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrclsca- medl. Prok.: Formanden i Foren, med CVMøl­ ler. Åktk. 6000 Kr. Arbejdernes Ligkistemagasin, Vesterbro-Afdeling, Akts. Bestyrelse: JC Jensen (Formand), CS Rasmussen og IIP Christensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bcstyrelses- medl. Prok.: Formanden i Foren, med CV Møller. Aktk. 4000 Kr. Arbejdernes Livsforsikringsselskab, Selslc. med begr. Ansvar. Bestyrelse: JJ Møller, F Ander­ sen og WP Arup, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: ,TV Olsen. Indskudt Kapital: 14,652Kr. Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, et Selsk. med begrænset Ansvar. BestyrelseFC Hansen, JJ Bruun, JPA Møller, AJ Meyer, 1IC Møller, CL Pagh, CAR Bcch, Engclsborg, N Jensen, Tou- strup, JFH Stilling, Randers, N Trautner, Sorø, og J Wedell-Neergaard, Svenstrup, der syv i Foren, tegner Frm. Kapitalen er vekslende. Prok.: Direktør Em. Itønnovv. Arbo-Båhr & Co., Akts. Hdl. Bestyrelse: H Dangnard, N Bjerre og CF Arbo-Biihr (Direk­ tør). Frm. tegnes af Direktøren alene eller af de to andre Bestyrelsesmod!, i Foren. Prok.: N Bjerre. Aktk. 175,000 Kr. (Frdbg.). Arboc’s Kjole-Atelier. Indeh. OJI) Arboo. Arboo OH, Akts. Detailhdl. OH Arboe er Besty­ rer og tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Arboe Otto, Akts. Tømrer- og Entreprenørforr. Bestyrelse: OII Arboe, A Poulsen, O Krabbe og K Esbensen. Frm. tegnes af Førstn. alene eller af to af do andre Medl. i Foren. Aktk. 20.600 Kr. (Frdbg.). Areka ved M Petersen, Ildl. Indeh. Marie SK Petersen. Arildscn’s Sophus Eftf.. Haandv. Indeh. n Jo­ hansen og CP Zingenberg, der i Foren, tegner Frm. Armour & Company. Akts., Import- og Eksport- hdl. Bestyrelse: OV Bay og RHC Christensen, der i Foren, tegner Frm., samt JO Armonr, Chicngo, og J Morrow Rotterdam. Aktk. 250.000 Kr. Arn-IIansen K, Hdl. Indéh. KO Arn-Hanscn. Arnbak’s Kunsthandel. Indeh. MKFI) Arnbak. Arnliof Edvard, Fabr. Indeh. EPA Arnhof. Arnicin, Teknisk Fabrik ved Mørup Petersen & Sonne Hansen. Indeh. CAM Petersen og JS Hansen (Frdbg.). Arntzon E, Hdl. Indeh. E Arntzen. Aroma, Akts., Cigarhdl. Bestyrelse: VLE Chri­ stiansen og C Petersen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. (Frdbg.). Arvin’s Regnesystem, Akts. Bestyrelse.- G.T Ar­ vin og VR I-Ioltcn-Bcchtolsheim. der hver for sig tegner Frm. Aktk. 21,000 Kr. Asakofsky L, Bagerm. Indeh. CL Asakofsky. (Frdbg.). Asbest- og Oliekompagniet, Akts. Bestyrer : EIIB Olsen, der tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. Aschehong H & Co., Kbhvnskontoret ved Mar­ tin. Creutz, Hdl. Indeh. MC Creutz. Asgoirsson A, Hdl. Frm. er under Administra­ tion, under hvilken dot tegnes af AH Stein- thal. Prok.: JM Riis og PD Petersen, Asgog (Anglo-Skandinavisk Gummi- & Guttaper- kalager), Akts. Bestyrer: AE Larsen, der teg­ ner Frm. Aktk. 50,000 Kr. Ash Claudius Sons & Co., Ltd., Depot ved Poul Steffensen. Tndeh. PG Steffensen. Asia. Gerda Mannheimer, Hdl. Indeh.. G Mann- heimer. Asiatisk Tekompagni, Akts. Bestyrelse: AC Lin- nemann (Formand), der tegner Frm., OT dn Rietz, Norrkøping, og A Meder, Gøteborg, Prok.: IWM v. Bornstedt. Aktk. 200.000 Kr. Asiatiska Handelskompagniet, Filial af Aktiebol. (Akts. Asiatisk Handelskompagni). Indeh. Ak- tiebolaget Asiatiska Handelskompagniet, Mal­ mø. Bestvrer: AA Herzberg, der tegner Frm. Aktk, 150,000 Kr. Asmussen H, Hdl. Indeh. H Asmnsscn. Prok.: M Storm. Asmussen J, Hdl. Indeh. JJA Asmussen. Prok.: PC Asmussen. Asp OF, Fabr., Indeh. AA Bock, FLN Bock og A Bock. Prok.: LJF Mathe. Asp’s OF Udsalg. Indeh. AA Bock, FLN Bock og A Bock. Prok.: CF Klif. Aspegrén’s AA Eftf., Hdl. og Spedition. Indeh. FO Hoffmeyer. Prok.: NLEG Matthiessen. Assnranccforretningen Tdun ved FS Nissen. Indeh. FS Nissen. Assurance-Kompagniet Baltica, Akts. Bestyrelse: FT Biilow (Formand), M.TCT Clan (Næstfor­ mand), NJW Høst og IIJ Schiødt, der to i

Firma-Register for Kjøbenliavn

Aut—Ben

V — 1092

Barkhuus Carl, Hdl. Indeh. CHN Barkhuus. Barnevognsfabrikken Helge ved CP Sørensen. Indeh. OP Sørensen [Navneforandring til Løk- kegaard], Prok.: K Bendtzcn. (Frdbg.). Barsoo• Chr., Udi. Indeh. Fællesboet efter afd. CJ Barsoe og Enkefru DLL’ Barsoo. Frm. teg; nes af TA Svanholm og AM.T Goldschmidt i Foren. Prok.: Enko.frn J)LP Barsoe. (Frdbg.). Barsotti & Co., Haandv. Indeh. R Barsoiti og G G Nardi. Prok.: Irma Nardi. (Frdbg.). Barteis Søstrene, Hdl. Indeh. CFM Bartcls. Barth & Jensen’s Eftf., Hdl. Indeh. WCHansen. Bartholdy Chr. E, Haandv. Indeh. CEO Barthol­ dy. i’rok. : Ingor KM Bartholdy. Bartholdy K & Co., Akts-., Hdl. en gros m. Korn- og Foderst. Bestyrelse: KS Bartholdy, l’E Jen­ sen og JIC Clenuncnscn, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 19,500 Kr. Barlz

Pedersen, H N J Goldschmidt, HC v. H arten, E Henius og LW K jæ r (adm. Direktør), af hvilke to i Foren, tegner Frm. Aktk. 200,000 Kr. (Frdbg.). Bakteriologisk Laboratorinm R atins Salgskontor for Danmark ved Viggo Petersen. Indeh. VG Petersen. Baldur, Akts., Forvaltn. af Aktier og andre Pcngccffekter. Bestyrelse: SAA Lindman og NPF Westberg, begge af Stockholm, samt PC de C Hennings og CM Wengel, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Ballui’s MJ Sønner, Akts. Fabr. og Haandv. Bestyrelse: MA Ballin, B Dcssau, AJF Levin og J Messenselunidt. Frm. tegnes af førstnævn­ te alene eller af to Bcstyrelscsmedl. i Foren. P ro k .: JI Rothenberg i Foren, med et liesty- relsesmedJ. Aktk. 10 Mili. Kr. (Frdbg.). Ballin’8 Mogens Eftf. Haandv. Indeh. H P Hertz. Balslev Johan, lldl. Indeh. JC Balslev. Baltic Company Ltd., Akts. Im - og Export af Mel, Korn og Foderstoffer. Bestyrelse: ND Mørch, der tegner Frm., S J ingens og IIP liaustrup, Helsingfors. Prok.-. S Jiirgens. Aktk. 60,000 Kr. Baltic Trading Co., The, Ltd., Akts. Indch. Bal- tisk-IIandels-Akts. Baltisk Asiatisk Kompagni, Akts. Indch. Akts. l)ct Oversøiske Kompagni. Baltisk Handels-Aktieselskab. Bestyrelse: LK Møller og WEA Madsen, der hver for sig teg­ ner Frm. Aktk. 100,000 Kr. Baltisk Import, Carl Christensen. Indeh. CT Christensen. Jlaltisk-Russisk ITandelskoinpagni, Akts., lldl. cn gros. Bestyrelse : SMIt Mørk og SA Grønlund, der i Foren, tegner Frm. Prok. : N Wohl og .1 Krajkcmann. Aktk. 20,000 Ivr. Baltisk Speditions- & Kommissions-Kompagni. Akts. Bestyrelse: E Meyer (Forretnnursf.>, der tegner Frm., JY H aase og CV Christiansen. Aktk. 12,000 Kr. Baltiske Eksportkompagni, Det, Akts. Besty­ relse : A Gluchowsky (adm. Dir,) og O Skou- gaard Carlsen. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene eller af begge Bestyrclsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Baltiske Reassnrandører. De, Akts. B estyrelse: FT Biilotv, VJ Gliieksiaclt, NJW Høst, M Le- stor-Levig og MEK Nielsen (Direktør). Frm. tegnes af Direktøren alene eller af fo andre Beslyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 2 Miil. Kr. Baltiskojc Kommertscheskojo Akzioncrnojc-Obscht- schestwo, Akts, Indeh. Baltisk Handels-Akts. Ranankiiffc-KoinpiiKniet vod David Mct.z. Indoh. 1) Metz og HL Nathan. Bandage- og Sygeplejemagasinet, Akts. Bestyrel­ se : AAV Birch, MNIIG Jacobsen og L l’liilip- sen, der to i Foren, tegner Frm. P ro k .: IIV Brandt. Aktk. 33,000 Kr. Ba.nemann & Knudsen, Haandv. Indeh. KCVF Bancmann. Prok. : C Andersen. Bang AC, Haandv. Indeh. OCF Bang dang Carl, Hdl. Indeh. Anna HL Bang. Bang Conrad, Hdl. Indeh. Fru NC Bang og AL Kruse. Bang’s Danske Kunst Honning Fabrik. Indeh. J \V Bang. Bang Flemming, Hdl. Indoh. FBang. Bang & Olsen, lldl. Indeh. CJTJE Olsen (Frdbg). Bang & Pingel, Hdl. Indeh. H l Pingel. P ro k .: NJ Hamborg. Bang & Tegner, Fabr. Indeh. LBN Tegner. P rok.: IIE Tegner og NS Jeppesen. . Banken for Lyngby og Omegn, Akts., B estyrelse: J Lemche (Formand), G Jensen ^Næstformand), G Binder, FE Bugge, J Lund, R Rasmussen C Sørensen, NVL Rasmussen (tdm Direktør) og C Fabrieius. G Binder, .T Lund og C Sørensen udgør Kontrolkomitéen, dor tegner Frm. i Foren, eller liver for sig i Foren, med NVL Rasmussen. P ro k .: NVL Rasmussen i Foren, med Kasserersken B J Jørgensen eller Bogholderen MA Ivongshaug og cn af de to sidstnævnte i Foren, med 2 af Kontrolkomi­ téens Medl. Aktk. 250,000 Kr. (Nordre Birk). Bankier-Aktieselskabet Gunnar Kassman. _ Be­ styrelse : G1I Kassman, Stockholm, C Jolians- son, Malmø. AE lJcrléinc-Nix, K llarboc og Iv OJ Degn,. De tre sidstn. tegner Frm. liver for sig eller i Fon-n. med cn af de to førstn. l’rok. : T Jungner. Aktk. 200,000 Kr. Bankhuset Danmark ved Carl Gabs, CCN Gabs. Ilarco, Akts., Mannfakturhdl. en gros. Bestyrel­ se : ]I\V H arbard (Formand), A Brandt og GC Larsen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af to Bcstyrélsosinedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. (Frdbg.). Barding’s Johs. Farverier og kern. Tøjrénsnings- etahl.. Akts. B estyrelse: J Barding. JF Bar- ding og C Barding. der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 70,000 Kr. Barfod &Co., Kominanditsolsk., Hdl. Ansv. Delt. OO Barfod. Prok. : JF Hansen. Barfod Olaf O & Co., Hdl. Indeh. OO Barfod. Prok. : JF Hansen. Barfoed A, Hdl. Indeh. AF Barfoed. Barfood A & Keil, Hdl. Indeh. OH Kcil. Barfoed N Chr., Ildi. Indeh NC Barfoed. Prok.: AV Dreyer.

•Tensen (Formand'*, J P Lillesøe, Søllerød, og

Ben—BIø

V — 1093

Firma-Register for Kjøbenhavn Bendixen Brødr., Hdl. Indeh. K Bendixen og P Bendixen. ' Bendixen L, Akts., Hdl. en gros og en detail. Be­ styrelse s L Bendixen (Formand), LJA Simon sen og OOLindhard, Frm. tegnes af Formanden alene eller af de to andre Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: O Bendixen, CJ Rønnebæk og 00 Jensen, to i Foren. Aktk. 230,000 Kr. Bendixsen’s Carl Cigarfabr. inden. FO Bendixsen. Bendixsen & Co., Hdl. Indeh. NS Iversen og A 1 Lindholm, der i Foren, tegner Frm. Bendtsen And. O, Hdl. Indeh. A£> Bendtsen. Prok. : H Saaby og S Bendtsen i Foren. Bendtsen P, Spedition. Indeh. PS Bendtsen. Bentsen TI)., Luppy & Co., Akts. Fabr. af og Hdl. m. Cigarer m. v. Bestyrelse: H Sørensen, KV Luppy og JT Bentsen, Roskilde, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 12,000 Kr. Bentzen J, Akt9., en gros Hdl. m. Fedevarer: Bestyrelsens Formand, LJ Bentzen, tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Bentzen JP & Søn, Spedition. Indeh. JP Bent­ zen og RR Bentzen. Bentzon FC & Oo., Spedition. Indeh. FC Bentzon og NH Bentzon. Prok.: Ingeborg A l Hansen. Benzon Alfred, Hdl. og Fabr. Indeh. BPLA Ben- zon og COV Benzon. Prpk.: VTG Fischer. Benzon L, Hdl. Indeh. L Benzon. Berbom Vilhelm, Hdl. Indeh. VNA Berbom. Prok.: AM Petersen. Berendsen’s B Olie- og Tjære-Kompagni, Akts. Bestyrer: B Bercndsen, der tegner Frm. Aktk. 125.000 Kr. ' Berendsen Sophus, Akts., Hdl. Bestyrelse: CB Henriqués (Formand) og JM Berendsen, der er Kontrolkomité, L Elsass og ECV Hassing, der er Forretningsf. Frm. tegnes' enten af Kontrol­ komitéens Formand eller L Elsass, hver for sig eller af to Forretningsførere i Foren. Aktk. 300.000 Kr. Prok. har Forretningsførerne, hver især i Foren, med AL Parlsch eller P Engelbrecht ' Petersen. Berendt Adolf, Hdl. Indeh. A Berendt. Prok.: L ■Berendt. Berendt JA A Co., Hdl. Indeh. EM Salomon. Berent E & Co., et Kommanditselsk., der driver , Haandv. Ansv. Delt.: KEP Berent. (Frdbg.). Berg Anthon, Hdl. Indeh. A Borg [er senere død] og TC Berg. Berg Brødr., Hdl. Indeh. AEA Berg og VPL Berg. Berg CH & Co., Akts., Hdl. Bestyrelse sCH Berg og A Walther, der tegner Frm. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Borg Chr. & Søn, Haandv. Indeh. Frie. II Berg og HO Berg. (Kbhvn. & Frdbg,), Berg EE & Co., Haandv. Indeh. Fru CS Berg. Berg & Friis, Fabr, Indeh. 01 Tøttrup og P Stokkebye. ,Berg/George W, Hdl.. Indeh. JPMGBW Berg. Berg Hans Chr. -& Flyge, Haandv. Indeh. HC Berg og P I Ftyge. . Berg & Hoffgaar'd, Hdl: Indeh. SP Berg og O Hoffgaard. Berg J, Hdl. Indeh. Ottilia VN Berg, Berg & Larsen. Ildl. Indeh. V Larsen Prok.': C A Mollerup og G Larsen. Berg PM, Haandv. Indeh. Fru CWD Berg. Prok.: A Steenstrup. - Berg’s Thorvald Bftf:, Hdl. Indeh. SP Jensen og CF Hermansen. . Berg W.J, Haandv. Indeh. PCB Uldall og CET Middelboe. , . .. . Borgens Brandforsikrings-Selskab, et Akts. Aktk. 2.500.000 Kr. Herv. Best.; Frm. Theo. Koch & Co. [se dette], Bergen Sjøforsikringsøelskab, Akts., Bergen. Aktk. 1 Miil. Kr. Herværende Agentur: Frm. Am- nitsbøl & Gottschalk [se dette], dér tegner Frm. ' Bérger Gustav &' Søn, Haandv. Indeh. CCGH Berger. Bergh & dwen, Hdl. Indeh. AJ Børgh og CA Owen, der tegner Frm. i Foren. Prok.: OA Owen. Bergh’s van den Marg^rineoplag ved Bang. In­ deh. HV Bang. Berglund, Akts., Gæstgiveri. Indeh. Akts. Marie Hansen [se dette]. Bergmann’s Emil Eftf., Hdl. Indeh. JJH Due­ lund. Bergmann å Huttemeier, Akts., Fabr. af Cykler bg Symaskinor. Bestyrelse: JA Huttemeier, A PO Strandgaard, AL Schjønning, adm. Direkt. og VCC Falgren-Schåfer. Frm. tegnes enten af den adm. Direkt. alene eller af 2 Bestyrelses­ medl. i Foren. Aktk, 150,000 Kr. Borgbugnan’s RC, Generalagentur for Nordøn, . Oplag ved Peter Sørensen. Indeh. PC Sørensen. Bergske Blade, De, Interessentskab ved S Berg, et Kommanditselsk., dér driver Haandv. Ansv. Deltager: S Berg. Prok.: RK Olsen. Bergsøe Paul, Fabr. Indeh, P Bergsøe. [Frdbg.). »v. Berkel’s Patent", Maskinfabrik, Akt& Be­ styrelse : ATMichaelsen, der tegner Frm. Aktk. 210.000 Kr. Berliner-Bazaren, Akts. Detailhdl. Bestyrelse: D N Kantor, E Kamras, Malmø, og H Paboritz, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 7000 Kr.

Birger S & Co., Assuranceforr, Indeh. SR Birger og APE Ilolst, der i Foren, tegner Frm. ' Birkedal’s Niels Eftf. ved C Traberg, Hdl. In­ deh. -C Traberg. Prok.: EW Petersen. Birma, Akts., Hdl. Bestyrelse : AA "VVissing og HE Kunst, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 4000 Kr. Birram, Akts., Savskæreri. Bestyrer: OR Mo- beck, der tegner Frm. Aktk. 15,000 Kr. Biscuitfabrikken Norden ved Christen Jensen

Berlinske Land- & Sø-Transport-Forsikring®-Sel- skab. Akts. Aktk. 750,000 Mark. Herv. Agen­ tur : Frm. Brødr. O & C Thielst [se dette], der tegner Frm. Berner Aug., Hdlj- CHA Berner. Berner Aug. & Co., Hdl. Indeh. CHA Berner pg CO Pedersen. Berner & Welander, Hdl. Indeh. HJ Berner. Prok.: JH Berner. Bernhard, Akts. Hdl. med Fødevarer. Bestyrelse: FC Schepler (Formand), der tegner Frm., og OH Christiansen. Aktk. 1500 Kr. (Frdbg.). Bemstein I, Hdl. Indeh. 1 Bernsteio. Bernstorff Hovmarksgaard, Akts., Virksomh. yed Udnytt. af et Grundstykke. Bestyrelse: T Jørgensen, C Lorentzen, JW Hammerich, J Larsen og J .Érvø (Direktør). Frm. tegnes' af Direktøren i Foren, med to andre Bestyrelses­ medl. Aktk. 600,000 Kr. Bertelsen’s Boghandel’s Forlag. Indeh. IiA Ber­ telsen. Berth Laurits, Haandv. Indeh. Fru AM Berth og PLL Berth. Berthelsen Hans, Hdl. Indeh. H Berthelsen. BerthelSen å Sørensen, Fabr. Indeh. P Berthelsen. Bestie Georg, Hdl. indeh. GO Bestie. Prok.: H Chr. Rodian alene samt JA Mortensen og VE Løve i Foren. , Bethesdas Boghandel ved Axel Larsen. Indeh. AEO Larsen. Bianco Luno’s Bogtrykkeri. Indeh. CJ Aller, A Aller og V Aller. Prok. : VC Berg. Bidstrup’s Edvard Eftf., Hdl. Indeh, AO Hond- riksen og CJF. Probst, der i Foren, tegner Frm. Bie FL, Akts. Hdl. med Bogtrykkeri- og Bogbin­ derimaskiner. Bestyrelse: O Skotvedt, Kristia- nia, og HL Erichsen, dør hver for sig tegner Frm. Aktk. 80,000 Kr. Biehl G, Hdl. Indeh. GF Brehl. Rielefeldt CH. Hdl. FS Bielefeldt. Bien, Spejl- og Vinduespoleringsforrebning ved Westerberg. Indeh: CCW Wésterberg. Bigier Joh. & Søn. Hdl. Indeh. Fru JEM Big­ ier, der i Forening med sin beskikkede Lavvær­ ge, EPA Søeborg, togner Frm. Prok.: VLR Nyborg, RJE Bigier og H Scheuer, to i Foren. Bigier VJ & Co., Fabr. Indeh. VCA Bigier. Prok.: OJW Bigier. „Bikuben**, et Selsk. med begrændset Ansvar, som driver Sparekassevirksomhed. Direktion: HL Westergaard, SHC Bulow og V Berg, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Bildsø & Oo.. Hdl. Indeh. RU Schou. Billige Detailudsalg, Det, Akts. Bestyrelsesmedl. JFV Heinze tégner Frm. Prok. -. LV Heinze. Aktk. 1500 Kr. Billige Sæbeudsalg, Det, Akts. Bestyrer: PJ Thomsen, der tegner Frm. Aktk. 1000 Kr. Biltzing’s D kemiske Depot. Indeh. HKD Bilt- zing. Prok. -. Fru O Biltzing. (Frdbg.). Binder JL å Co., Akts., Uld- og Tekstilvarefabr. Bestyrelse: CAJ Becker (Formand), GCA Bin­ der (adm. Dir.), VJ Binder, C Fabricius og CC Woge. Frm. tegnes af den adm. Dir. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 500,000 Kr. (Nordre Birk). / Bing & Grøndahi’s Porcelænsfabr., Akts. Besty­ relse > HJ Bing (Direktør), RF Hendriksen, H . Petersen [er senere død], B Dessau og JH Hirschsprung. Frm. tegnes af Direkt. alene el­ ler af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: P Si­ monsen. Aktk. 600.000 Kr. ■ Bing & Grøndahl's Fabrik for Kjøbenhavns Por­ celæn, Akts. Indeh, Akts. Bing & Grøndahi’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl Ltd. Manufactory of Copen- hagen-Porcellain, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl A/G Manufåctur fQr Kopenha- gen-Porzellan. Indeh. Akts. Bing & Grøndahi’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl S. A. Manufacture de Porce- laine de Copenhague, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahi’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahi’s Fabrik for Kjøbenhavns Sten­ tøj. Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik:. Bing & Grøndahl Ltd. Manufactory of Copenha- gen stone-ware & crockery, Akts. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl’s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl A/G, Manufactur fur Kopen- hagcn-Steingut. Indeh. Akts. Bing & Grøndahl s Porcelænsfabrik. Bing & Grøndahl. S. A'. Manufffcture de Grés de Copenhague, Akts. Indeh. Bing & Grøndahi’s Porcelænsfabrik. ■ Binzer’s FE Eftf., Haandv. Indeh. ØSL Johnsen. Prok.: Anna CN Johnsen. Biorama ved Søren Nielsen, Haandv. Indeh. S Nielsen. Birch’s Chr. Bogtrykkeri, Akts. Bestyrelse: Anna E Birch og KE Birch, der i Foren, teg­ ner Frm. Aktk. 2000 Kr. ' Birch Ocfcavius, Akt«., Møbelhaandv. Bestyrelse: CJO Birch, der tegner Frm. Aktk. 1500 Kr. (Frdbg.). ■ , Biid, Eriksen & Co., Akts., Snedkerhaandv. Bestyrelse: S BIrd og OA Eriksen, det hver for sig tegner Fon. Aktk. 20,000 Kr.

Made with FlippingBook - Online catalogs