Kraks Vejviser1918 firmaregister København og Povinsregister

Afdeling V,

F irm a - for

Uddrag af de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelse til Handels-Registrene (Lov al l. Marts 1889). Alfabetisk For­ tegnelse over Firmaer, anmeldt i Kjøbenhavns, Frederiksberg Birks, Amager Birks og Nordre Birks Jurisdiktioner. I en Parentes er angivet, naar Firmaet'er anmeldt i en anden Jurisdiktion end Kbhvns. For en Del af Nordre Birks Vedkom- mende maa de anmeldte Firmaer søges i Afd. YI, Provins-Register, Sjælland (under „Landet14). Der er medtaget Oplysninger omFirmaets Organisationsform (om Aktieselskab, Kommanditselskab o. s. v,), Virksomhedens Art, Tegningsret og Prokura samt ved Aktieselskaber den nominelle Aktiekapitals Størreles. For Firmaer med flere Inde­ havere (Prokurister) er det underforstaaet, at hver Indehaver (Prokurist) tegner Firmaet for sig, naar intet andet er anført. En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, bliver den deraf flydende Rettelse foretaget, i Vejviserens Firma-Register. Ved enkelte Firmaer har Redaktionen dog i Parentes tilfejet Be­ mærkning om Dødsfald eller Navneskifte. v En Del Firmaer, som Vejviseren har Grund til at tro ikke mere. eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis j^dresse eller Indehaver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. Det samme gælder 'Aktieselskaber med ganske1ube­ tydelig Aktiekapital. ' ' , . , Anmeldte Firmaers A d r e s s e maa søges i Afdeltog IV, Person-Register for Kjøbemhavn. Sammesteds er Firmaets Navn anført i Parentes efter den (de) ansvarlige Indehavers (Indehaveres) Navn (Navne).

f f Firma-Registrene for det øvrige Danmark findes i Afdeling V I, Provins-Register.

Made with FlippingBook - Online catalogs