Kraks Vejviser personregister

Animated publication

Kraks Vejviser^indeholder ikke [alt — men alt af Betydning.

Afdeling I V .

P e rson -

for Kjøbenhavn.

P r i v a t - P e r s o n e r samt V ir k s o m h e d e r in d e n f o r H a n d e l, H a a n d v æ r k , I n d u s t r i, S ø f a r t , B a n k - o g F o r s i k r i n g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v i K jøbenhavn, F rederiksberg, M ellerup og omliggende V illa b yer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Favn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Begister. • ^ [ Barberer, Fmgtbandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens T ilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Éind) er optaget et Antal F ly tn in g e r, som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kuiidskab efter Person-Registret? Trykning. - Institutioners og Foreningers Adresser, m. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V, Provins-Register. Én nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1926 — 15. November 1927, med Angivelse af Dødsdagen.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn om, hvilke Oplysninger der har almin- delig. Interesse.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f te r n a v n © er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte EEternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene. f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Oand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke, medregnet ved Ordningen, men de£ efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A Hansen,^;G; O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord" Var Efternavn. E. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske“. Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, Dé) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

F ly t n in g e r , N a v n e * o g S t i l l i n g s f o r a n d r in g e r , E t a b le r in g a f n y e V ir k s o m h e d e r o . 1. Meddelelse herom bedes indsendt til Vejviserens Kontor,- Nytorv 17, Kjøbenhavn K., inden hvert Aars 2 0 . O k t o b e r . , Blanketter til Brug ved Anmeldelsen findes i Slutningen af dette Bind.

Afdeling I V . Person-Register for Kj©benhavn. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer. Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. V. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Aagaard Ellen Frue Amager Boulevard 1344 m ffl Am. 2624 - Thora Frue Bodilsg 1° E fl V 6454y ■D E Frøken Carl Be’rnhards V. 8 1E - Harald Gross. Gustav Adolfs G. 142 SU - Otto Gross. (Celinder & Co.) Østbaneg. 33 m fl 0 6133 - & Fn di riksen Guldsmeden]. St. PederStr. 26 E f> By 7157 Postkonto 4592 - V Guldsnn dem. (Aagaard & Frederiksen) Langelandsv. 34 - Paul Ingeniør (Bach & Bonne’s Eftf.) Manog. 5* BS § Ryv 778x - Christine Klkollektrice Hesseløg. 311B3 - Annine Kommunelærerindo Abiidgaardsg. 45 H fl 0 40v - A P L Kommunelærer Tibirkeg. 2 13 [SI f N 5486 - Ida Kommunelærerinde Hclgolandsg. 93E H V 494y - Julie Kommunelærerinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. fl Hell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords Allé 10s E f) N 4137x - HV M Konstruktør Bogbolderallé78Vanl. - Carl Trier Kunstmaler St.Knuds V 23BE - N Købmand Apollov.4sVanl.f Damsøll82 - Ingeborg Enkefrue Køkkenudstyrsiorr. Kompagnistr. 19 E f By 310v - O C Læge Gr. med. Juliane Maries V.16E3 f Cent. 12112 (12-1) - Hjalmar Malerm. Tyrolsg. 17 [si f Am. 4>32 -O R Malerm. Bedilsg. 3®E - EmmaFroken Maskinafskrivningsbur. Go­ thersg. 364 E | Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur.Folkvarsv.78® fl Gh 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B4 M D Ø 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 E JJ By 1391y - O F Murerm. Vesterbrog. 169 E f) Cent. 3702 & Priv.f) V 8(i85 (10-2 undt Lørdag) - Th. Murerm. Hollændcrdybet 142(U f Am. 2139x - K Organist Norgesg. 563 (Sj f) Am. 3075v - Gunnar Overassist. ValbyLangg.733Valby f Vb. 179x - R G Overassist. v. KTAS. Valbygaardsv. 48s Valby f Vb. 317y - P N Overbetj. i Statspol. Artilleriv. 601(D fl Am 2143 v - 1 G Pastor emer. Frijsenborg Allé 70'IS ® Ryv. 2032x - H Postassist. Langelandsv. 37 E JJ Gh. 3427x - P F Postkontrolør Hclgolandsg. 93E - ’s Pressebureau Amagerbrog.40(11 fl Cent. 12404 & Am. 6110 - A Professorinde Krotrhsg. I4 H - Joakim Rodaktør Amagerbrog. 40° (D -A M Repræsentant Borups Allé 239' Brh. fl Gh. 3377u - I S Repræsentant Strandv. 266 Charlottl. f Ordr. 1078 - 13jorn & G Christopbersen Skil'S- & Ma- skinkonsu!enter Amaln g.41'Hf)Cent.U450 - P I ) Tandlæge Frederiksborgg.l7E|JCeut. 13305 Bp. Gilbjergg. 42CQ

Aabye Dagmar Forstanderinde Colbjørn- sensg. 34 K ) | V 2769y - Else Frøken Hollænderv. 233 13 f V2382v - K A F Frøken Svinget 165 [s] ® Am.l703x - H Gross. Østerbn g. 394 M f) 0 2467x - Rud. Gross. Papirposofabr. Grilfen- feldtsg. 544 E || Cent. 1257 - Vilhelm Gross. Griffenfeldtsg. 544 E f Cent. 1257 - JSF IngeniørCand. polyt. Sortedamsg.3'E |N28.«)x - Oscar Installatør (Andersen & Aabye) Fjords Allé l 4 13 - M Frue Kaffehdl. Strandv. 130 E Hell. f Hell. 206lv - Fr. Kasserer R. Classensg. 274 IH f 0 3847 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3 43 |V 2 7 6 9 y - Jørgen Kunstmaler Classensg. 17 B4 82 f 0 464 y - C A Manufakturhdl. Falkonerallé 106 IE f N 3855 Bp. Fjords Allé 33E h. Frøken Teemballageforr. Norreg.163E By 751x Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 B f Palæ 878x 6 Aadam Margrethe Enkefrue Julius Bioms G. 233 E f Tg. 370x " J Chr.Gulvbeklædningsforr. Vinkelv.21E f N 5349 Aae Olga Malerinde Ingemannsv. 22* El ® N 2341u d Aaen P J Postassist. CarlBlochs Allé6Søborg Aaens Glassliberi ved J A Kliiver-Jensen Falkonerallé 112 E J) Cent. 9413 AaesTh.Maskinmester i FlaadenHolmbladsg. 763U Aagaard O OAssist v.Nyb.Kommandantskab DM. Ræveg. 8,9 E |J Palæ 653x - C Lumbye Assurandør Fredei iciag. 902 E Palæ 2551 Bankassist. GI. Strand 442 E - Johs. Borddekoratør Tingv. 17 E - Carl ECand.polyt.tekn. Fotograf Redaktør Tordenskjoldsg 16 E jjJBy 5464x BpJVlor- lenesv. 14 Holte f Holte467 - SO Cyklehdl.VerasAllé 24 Vanl. fl Damsø 220 Postkonto 753 - P Direktør Forchhammersv. 292 E - C L F Enkefrue Rysensteensg. I2 E fl By 1083y - Gerda Enkefrue Brøndsteds Allé 72 E f) V C.015y - I ICEnkefrue Frdbg. Allé 11As E - Jenny Enkefrue Østerbrog. 1244H JJ 0 2429y - Margaret Enkefrue GI. Kongev. 1591E f V 6354x - Nelly Zeuthen Enke e. Fabrikant Humle- bækg l 4E |J Tg. 2454u - Chr. Fabrikant R. (Axel E Aamodt) Poul Ankers 0 .2 S E f Palæ 1974 - Jobs. & Kaj Petersen Fabrikanter Told- bodg. 16 E f! Palæ 414x - N A Forretnings!'. Esromg. 32S3fJTg.465y - Peder Forretningsf. Njalsg. 392 [s] fl Am. 405y - N Nielsen Forstander Ryesg.28sISlf>N4233 - Dagmar Frue Amager Fælledv. 9s [s] 8) Am. I680x

Aa Dørplade- & Skiltefabrikken ved Rich. Wieder Graabrødret. 8 E | B y 7305 Aaager Janus Murerm. Jomsborgv. 31Hell. f Hell. 74 Aaas Richard ThorSnedkerm.0sterrigsg.394 É1 D Am. 5200 Aaba Bud & Transport Co. ved K Munch & H P .Jensen Gothersg. 1 4 1 1 Cent. 9282, 5600 & 3355 Aabad-Bjerring-Clausen O .T Direktør Im­ presario Westend 304 E fl V 2325v Aabak A C Gross. Frm. Svend Trøsts V. 13 E HCent. 3126 - Chr. Snedkerm. Fanøg. 272 Bi f) Ryv.862y - Kr.. Akts.. Snedkerm. Oehlenschlægersg. 17 E | Cent. 14041 Aabal Vindueskompagni Rosengaarden 6 IS | Cent. 8447 Aabart Einar W Pianostemmer Engelstedsg. 43 S ffi Ryv. 1323 Aabech Aloxius Arkitekt Murerm. Sparres- bolmv. 16 Brh. |j Bella 559 - A Konfektionsforr. Husumg. 10 El D Tg. 176dx Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 25E Bp.Wil- dersg 36i g) j) Am. 5759y - I P Theilmann Repræsentant Willemoesg. 81113 JJ 0 4402 u Aaberg Eri kTnstrumentmagerVodroifsv.21B‘ S) |i V 6681x - Karl F A Instrumentmager Pianostem­ mer Vestmmnag. 32GUJJ Am. 3365 - C J Maskinmester Niels Bohrs Allé 5 Søborg JJ Søb. 579 - Aug. Tømrerm. KristiansholmsØEJJ Am. 1375 Aabo Vinduespolerings-Forr. ved Axel Saxil Prinsesse Charlottes G. 31 03) Jj N 585y Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Subrs G Is' S | By 5890v Aaboulevardens Apotek Aabouleva.rd 70G3I fl Cent. 9500 - Cykleforr. ved N H Nielsen Aaboulevard 40 SI f N <78 Aaboulevard-Kiosken ved CM Andreasen Aaboulevard 9C (3 f Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbrog. 89 [S] f Am. 3041 - Axel Kunstmaler Amagerbrog. 1762 [s] - .1P Vognmand Valdemarsg. 19 13 Bp. Tyrolsg. 19s m JJ Am. 5578 Aaby [Se endv. Aabye] - Emil Ingeniør Cand. polyt. TIattensens Allé 4S (F) JJ Gh. 2766 - Johan Kommunelærer Willi. Smidts V. 1 Gjontofte fl Gjent,. 380 - 1Viceinspcktrice Hans Tavsens G. 5S (N) |1 N 125 ly Aabye [Se endv. Aaby] - E Cand. theol. Lærer Massør Dosseringen 183 El fl N 3193 - CEnke e. Apoteker Østerbrog. 394 M f 0 2467x - Tbilda Enkefrue Hollænderv. 233 El f V2382v ~ Henriette Etatsraadinde Callisensv. 11 Hell. f Hell. 303x ' CFiskerfartøjsregistrator Annasv.4 Hell. | Hell. 206lv

39

39

Person-Register for Kjøbenhavns

Aaga—Abel

IV — 610

Aagaard Aage Tømrorm. Bergcnsg. l s |ø] f 0 (5405 -AS Tømrerm Ha

Aamodt Maria v.Hedermann Frue Musiklæ­ re! inde Løngangsstr. 313 E f By 1526y - Axel E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve" randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 i f Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamund Joseph Fuldm. Raagev. 17 Hell. f Hell. 1921 Aandssvageanstalter seAfd. II Real-Register Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou- I«vard 1114 (0) f 0 3423x Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224 M f 0 2246 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 48B2 E f Tg. 34l4x Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21A4 El Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 63 Valby f Vb. I96y Aarestrup Emil Afdelingschef Kildegaardsv- 9 Hell. $ Hell. 2397 - Georg Bankbestyrer Lykkcsh. Allé 3ASEl J) V 7150 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834ED Aarfelt A L W Billedskærer Skydebaneg.l E S1V 3058 Bp. Mattha usg. 282 E - II Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 Bbl 1 E fl V 63 Bp. Krusaag 4 4E Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s 0 | V 2921 x - &Nayberg Gross. Fedevarei’orr. Gl.Kon- gev. 33 E f V 8179 & V 8199 - Jacob Kunsthdl. VafFelfabr.Trommesalen 7 E f Eva 495 Bp. Reverdilsg. 62E Aarhus Cas- og Vandmesterforening, N- Yoldg. 30 B f Cent. 2278 Aarhuus Privatbank, Akts.,Højbropi.21 B f Cent. 11742 & 11743 (Bestyreren) Stats f 170 T( legramadr. „Aarhuusbank" Kon­ tortid 10- 3, Lørdag 10-2 Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Toftebakkev. 4 Valby -V M Kapelmusikus Jagtv. 713|LlJlTg.271v - M Restauratør GI. Kongev.148 E f V4064 Aarre Hans Fuldm. i Kbhvns Kreditforen. Gaasebæksv. Valby 21 f Vb. 414 AarsSA Bagerm.Falkonerallé96 E f N5858 - Paul Dekoratør Blaagaardsg.31A4 (SI f N2331x - Einar Forretningsf. Oehlenschlægersg. 64 E f V7619 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93El f 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 B Jf By 1987 Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Hvidovre- gaards Allé 6 Hvidovre Valby f Hvidovre 151 Aarsleff Hilda Frøken Danasv. 102 E f V 6084y Aarslev M Skotøjshdl. Nikolajg. 26 B f By 50‘26x Bp. Graabrødret. 51B Aarslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups Allé 213 Brh. f Gh. 2717 Bp. Kær- sangerv. 231Brh. - H Tømrerm. Aalholmsv. 13* Valby Aarstad P Broderi- & Lingerihdl. Taarbæk - W O C Kontorchef V-Paradisv. 18 Holte ArstadiusE Skrædderm. Kompagnistr. 37 B f By 801y Bp. Silkeborgg. 101ED ® 0879y AarsøeM Bogholder Bygholmsv. 20Vanl.f| Damsø 737“ - A J M Fuldm. GuldbergsP1.64fH f N4914v AarupChr.Bankbe8tyrerHjortholmsv.5Holte f Holte 429 - R Fiue Hambros Allé 211Hell. ®Hell. 1986 - FC Malerm.Stubbevangen8Brh.®Bella378 - John Malerm.Godthaabsv.30EfGh.4066 - Chr. Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Udbyg. 143H f N 3987y - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav.39CO f Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Brenshøjv. 221Brh. f Bella 872 - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 El Strandv. 36KIpbg. f Bell. 313 - W Driftsingeniør Zionsv. 51ifij

Aarup PChr. Overpostinsp. R. DM. Amager Boulevard 43 [S] f Cent. 12309 - Einar Repræsentant Gjentofteg. 75 Gjeu- tofte f Gjent. 883 - K Repræsentant tinder Elmene 7* [s] ® Am. 4353y - P J Revisor Aaboulevard 123 i | F 7759 Aarup Hansen J Assist. u. Magist. .S-Boule­ vard 902 E - Th. Cand. jur. S-Boulevard 86' E - Benny Kontorchef S-Boulevard 86l E f V 3986 - Fr. Prokurist Gunløgsg. 102 H Aar vi g S & M Syge- & PleiehjemFrdbg. Allé 42 B 1B | V 750y Aarøe M Kaffehdl. Jernbanev. 1A Lyngby Aas I C Direktør Eblersv. 33 Hell. - A ¥ Fotograf Jernbaneg. 33E - JF Naalemagerm. Gothersg.4l B f By392V - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv, Charlottl. f Ordr. 1057 - H O Skrædderm. RegnarLodbrogs A llé20 Hl f Am. 4216 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. f Hell. 617y - J Fuldm. Borups Allé 71El f Gh. 727x - C E Malerm. Vølundsg. 54 E f Tg. 1482x Aasberg-Petersen S A Vægtfabr. Gersonsv. 26 Hell. f Hell. 617y Asell Per Overmontør Rebekkav. 18* Hell. Aaskov L J R Cigarfabr. Turesensg. 6S B - G C Ingeniør Kongensv. 11 E Aaskow W Willadsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby f Vb. 602 Aasted K C S Direktør Cand.polyt, Tuborgv 130® Hell. ® Hell 3334 - Eigil Fabrikant Cand.polyt. (Søborg Margarinefabrik) Gladsaxev. 22Søborg - David Kontorchef Bagsværdv. 5 Lyngby S Lyngby 472 tella Modehdl. Fredensg. 4’ SI - Helge Prokurist Krusaag. 313E f V9599x - Svend Prokurist Harsdorffsv. 10ASE £ '* 7349 - Anna Tandlæge st.Kongensg. 5 B f Palæ 402 - J D Tapetserer Stampesg. 73 S f V 91u - Severin Tapetserer Tordenskjoldsg. 5 ffi f By4669 Bp. st.Kongensg.53B f Palæ402; Aasted-Frandsen Chr. Gross. Strandv. 171E , Vedbæk f Vedbæk 216 Aastrand Nanna Urtekramforr. Trekronerg. 58 Valby f Vb. 274 Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. phann. Lyngbyv.852 M fR y v . 1393 - Carl Gross. Kolonial en gros Ellinorsv. 20 Charlottl. f Ordr. 2661 - C H Ingeniør Australiév. 182 §j] - H P Pastor emer. Ringstedg.62|@lf01447y - Marie Provstinde Strandboiflevard 932IU | 0 2334v Aastrøm Aage Repræsentant Vendersg. 14; B f By 3371 - Carl Smedem. Nærum f Nærum 43 Aasø P H Isoleringsmester Hovedvangenl6® Brh. f Bella 300 Aasøe M C Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølleallé 18 Valby f Vb. 397y Aatoft A Repræsentant Forfatter Krsthvns 8 Voldg. 34 E | Am. 4903x At vi daberf l s I ndu s t r i e r ’s S a l g s k o n ­ t or Direktør 'W Banzhaf f Ordr. 1878 Vimmelskaftet 43 B f Cent. 13471 Aavang ved CBach-HansenVaskeri 1.Frede- riksborgv. 28 E f Tg. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. Tagensv. 3S ID f Tg. 2272y Bp. Egebæksv. 1A Wi Abben Julie Enkefrue Dr. Abildgaards Allé 54 E f N 1555u - Verner Husejer Fredensg.173El fN4497x - Hedevig Frøken Korrespondent Cand.phil- Dr. Abildgaards Allé 54 E f N1555u A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh. Kan.2 B f Cent. 14770 &14771 Abel Olga Frue Dameskrædderinde Byg- landsg. 81(s) f Am. 6110 - Camilla Enkelrue Strandv. 375Charlottl- - Caroline Enkefrue Classensg. 394 (øl ® 0 4953y

P erson -R eg ister fo r k jø b e n h a v n

I V — 6 11

A b e l—

Abel E B Frue Havnen. 434E fi By 3718 - Vald. Fuldxn. u. Magist. Odenseg. 13* ES® 0 124x - V E Fuldm. u. Magist. Lyngbyv. 56:i §3 fi Ryv.337x - KnudGlarm.Vesterbrog.J02SMEl fi V3713 - Holger Oraver v. St. Jakobs K. Østerbrog. Læge'oren Bol. K 9 (øl - C F M Gross. Vermeinindev.202l i fi Ryv. 1172 - Helmer Cross. Agenturforr. I EOblsensG. 191E fiCent. 14756 - MACo. Gross. Fløde engrosVennemindev. 20 gi | Ryv. 1172 - V E Kasserer u. Magist. Lyngbyv. 563PS ^ Ryv. 337x - S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 431SI *O C Smedem. Fuglebakkev. 90 E fi Gh. 1033 y Bp. Duev.883E - AETømrerm. (N H Abel) Byglandsg. 81[s] - N H Tømrerm. Frm. Byglandsg. 8 (H fi Am. 6110 - AxelAUrmager Holm. Kan. 282 IS - 1V Urmager Landemærkets2B fi By 7118 Bp. Theklav. 14E Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 E] se Afd. II Real-Register Abeli Fritze Frøken Adjunkt 1. Strandv. 2A1 Ueli. f Hell. 1715y ' - E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse Sofies V. 23 s m Abild L J K Inspektør Dronn. Dagmars Allé 22« Valby : O Urtekr. Sankelmarksg. 15 El fi V 2738x ^Wldgaard ' j u s t Ab i I dg a a r d jun. Assurandør Stoltenbi rgsg. lu Kl fi Cent. 7008 Bp. Rungsted fi Rungsted 318 - A Bogholder CarljJohansO.91E fi01246u - H Gross. (Abildgaard & Teller) Fjords Alle 83K - Knud Gross. Agenturforr.GI. Strand 382B fi Cent. 7604 Bp. Trondhjemsg. 131El J 0 6679 - &Teller Gross. Palæg. 5 B fi Palæ 37y - J Chr. Katfehdl.Adelg.117B J)Palæl338y Bp. Amalieg. 6SB - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334Hl fi Am. 5370y - Just Konsul Gross. Jens Kofods G. I2 B fi Cent. 13335 - Carl Købmand GI. Kongev. 104El fi Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3El - L Malerm.Larsbiørnsstr.21 U fi By 2179y Bp. Kochsv. 312El D V 6096y - V Pianostemmer Saltværksv. 45 Kastrup - C Postkontrolør Smalleg. I300 |) Gh. 1169 x - ’s I Chr. Eftf. Sukkervarefabr. GI. Kon­ gev. 39 El |! Cent. 11321 Postkonto 3717 Abildhøi Anders Assist. v. Stat-sb. Wiehesv. 10 Hell. fi Hell. 1929. Abild8kov P Malerm. Castbergsv. 26Valby - Marie Parfumel'orr. Nyelandsv. 50s IB fi Gh. 741u Ablldstrøm A Husejer Sognefjordsg. l l s E fil Am. 2506y Ablngdon ved A Rønnow NielsHemmingsens G. 32 B fi) Cent. 4304 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham B F&TFrøkner Agenturforr.Cort Adelers G. 83B - Leo Guldsmed Gernersg.65 B ||Palæ847y Abrahams S A Cand. theol. Manuduktør st. Kannikestr. 12' B - N Direktør f. Klasselotteriet R. st. Kon- gensg. 974Hl fil Falæ 894y - J Kapt. R. Engtoftev. 33El fil V 9401y - Ch. Kontorchef u. Magist. Hovmarjksv. 4 Charlottl. - MogensVinbdl. (NordiskVmcentral)Peder Skrams G. 84B fi By 2753y Abrahamsen J Anlægsgartner Lønstrupv. 58 Vanl. - J Bagerm. Frederiksborgv. 45« E fi Tg. 1526 u * J Damegkrædderinde Kongedybet 4®[U - Ida Enke e. Læge Maglekildev. 12' El fi V 128ly

Abrahamsen K Enke e. Læge Maglekildev. 15' El ®V 940 x - KEnkefrueSmidholmsv.412[S) fiAm.H74y - NinaEnkel'rueFrdbg. Allé 42 B3ElfiCent. 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293H fi Palæ 329 - Einar Forretningsf. Vesterbrog. 693 El fi V 6024y - Leopold Forretningsf. Gersonsv. 21 Hell. fi Hell. 110 - Elisabeth Forstanderinde Portugalsg. 183 [UfiAm .4118x - Johanne Frue St. Jakobs G. 184E fi 0 2897u - A Fuldm. N-Farimagsg. 312 E fi Byl240x - Charles Fuldm. u. Magist. Cand. jur. Hor- tensiav. 10 El fi V 7560 - Poul Fuldm. u. Telegrafv. Vesterfælledv. 904 El fi V 7792 - G A Glarm. Østerbrog. 134 E fi 0 1123v Bp. Koldingg. 3‘ E - Axel Gross. Direktør R. MSH. Palæg. 8be B fi Cent. 8771 - S Ingeniør Cand. polyt. CFHolbechsV.10 pr. Lyngby fi Lyngby 272 - V K Ingeniør Grundtvigsv. 23 El fiV 8100 - O K Inspektør v. Vartov Hosp., Kapt. Farverg. 27 B - Ida Kommunelærerinde St.JakobsG.184E - V K Kommunelærer Vennemindev. 59A2 SUfi Ryv. I058x - Kaj Koncertsanger Amalieg. l i Mb’3Hl fi Pdilsø - Axel Kulhdl. Kurlandsg. 6 Hl fi Am. 6612 Bp. Kurlandsg. 153 [S] - Harald Læge Dr. med. Overkirurg Ama­ gert. 2 B fi Cent. 8880 Bp. Bispcbjergv. Bispebjerg Hosp. [Li fi Tg 3833 - Holger M Manufakturbdl. (BrønshøjVare­ hus) Sundv. 122Hell. fi Hell. 2744x - Albert Overtelegralbestyrer R.Vesterbrog. 177'El fi V 3908 ■ML Pastor emer. Evaldsg. 43El fi| N 53x - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. Gyldenløvesg. 104 B fi By 4068 - Aage Repræsentant Skaaneg. 134Hl - M Restauratør GI. Vartovs V. 36 Hell. fi Ryv. 309 - A Skrædderm.Dannébrogsg.32EIfiV2917x - A Skrædderin. Ravnsb. Tværg. 4Bb4 IS1 fi N4084v - Einer Skrædderm. Istedg. 99' El - P Skrædderm. Istedg. 99' El fi V 5497 x - C F Smørrebrødsforr. Dronn. Tværg. 17 B fi Palæ 2716x - A Urtekr. Baekersv. 65 Hl fi Am. 5562 Abrahamson S Blomsterhdl. Frederiksborgg. 314 B fi Cent. 9928 - Jutta Frisorinde Kjobmagerg. 31 E fi By 2424 Bp. Frederiksborgg. 314 B - Jenny Frue Hambros Allé lOHell. fi Hell. 1559 - B &F Frøkner Gothersg. 1601B fi By 4683 - Harriet Frøken Frederiksborgg. 314 B fi Cent. 9928 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Told- bodg. 103 B fi Cent. 749 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 B Cent. 5247 Postkonto 3490 mil V Gross. (Frm. Emil V Abrahamson) Chrstholms Parallelv.2 Klpbg.fiOrdr.l587 -M A Ingeniør MI.(Tvermoes & Abraham­ son) Gothersg. 16U3 B fi By 8680 - Jul. fh.Overkirkebetj. Frederiksborgg. 314 B fi Cent. 9928 - F Sproglærcrinde Kongedybet23 (S) fi Am. 1303y Abramovitsch JSkrædderm. (Magasinet Ab­ salon) Fælledv. 16C* [§] Abramowitz G Skrædderm. Vesterbrog. 134 E)fiVl962v Bp.Drejøg.l0sf§| J)Ryv.l291y Abropredbjørn H Gross. Holsteinsg. 322 E I) 0 2534u Absalon Bud Transport-Co. Studiestr. 13 B fi Cent. 11221 - Forsikrings-Aktieselskabet Raadhuspl. 45 El fi Cent.9930 IAbsalonsen J P CyklereparaterSøgaardsv.58 1 Gjentofte fi Gjent. 1002

Absalonskirken, Præster, Kordegnekontor m m. se A d. II Real-Reg:ster Acacia, Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ kotierallé 1 IS | Cent. 14731. & Gh. (;30 Posi konto 3237 Acad^miet for Sprog & Handelsfag Peder Skrams G. 24 K fi By 3195 Acca Pen Comp.,The, Akts., Østerbrog. 91 føj fi Cent. 502 Accidenstrykkeriet,Th. Mortensen NyAdelg. 5 LK] fi Cent. 14663 Accumulator - Fabriken, Akts., Vesterbrog. 53 El fiCent. 2161,7961 & 7981 Telegram- adr. „Accumulator" PostgiroKonto Nr 974 Achen H C Afdelingschef Norrebrog. 684IS1 fi N 1184 y - PH Agenturforr. Gross. Frm.Ø-SøgaddO B || By 1658 - Olga Enkefrue Mynstersv.134El fiV2499x - EGFuldm.Pr.-Løjtn.Fredetiksborgg.242iKt - Chr. fh. Gross. Danasv. 22* El fi V 4880 - CO Gross. (P H Achen) Ø-Søgade 104 B - Knud Gross., Agenturforr. Nansensg.19 Kl fi By 8811 - Mathiloe Tandlæge Kong. Nyt. 8 B fi Palæ 3867 Bp. Amager Fælledv. 373 (§J fi Am. 1017v Achilles G Translatør Kay se,rsv. 2 Charlottl. fi Hell. 2706 Achton L P Tralikmester Valborg Allé 32- Valby Acka, Murreparations-og Kakkelovnskomp. ved Julius NielsenOeblenscblægersg.SU® fi V 8030 Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. Frederiksbei'gg. 1 B fi By 3442 Bp. Fredensv. 17 Charlottl. fi Ordr. 733 Ackermann Karen Frue Australiev. 20« S fi Ryv. 2162 y -K E Orlogskapt. R. Allég. 17 Hh.4 IB Acta ved Emil RosePapæske-&Kartonnage- fabr. Vesterbrog. 137 El fi V 9413 y Acthon A P Trabkkontrolør v. Statsb.Rebek- kav. 242Hell. fi Hell. 2028x Activ ved P H Lindvang elektr.Instal- lationsforr. Kirsteinsg. 4 1 | 0 414 - Pakkassefabrikken, C Winther Holmen sgr 26 B fi By 2808x - Sm e r r e b r ø d sfo r r e tn . A c tiv Vesteig. 21 B fi By 6790 og Skinderg 20 B fi By 8108 Adam Jean Bogholder Abildgaardsg. 272E ]* fi 0 40y - Adam’s T r a n sp o r t Co. A k ts.,Dana.sv. 3u K fi Cent. 7400 Postgiro Nr. 174 Adamsen Carl elektr.Install. Vesterbrog. 88; El fi Cent. 6146 - Dagmar Enkee.Malevm.OleSuhrsG.233ffi3.• - OFarvehdl. Lyngbyv. 72s st? fi Ryv. 2551. Bp. Lovetamlsv. 4 Brh. - J Frøken Aalekistev.37Vanl. J)Damsø285' - O Gross. MSH. R.(Chr. Stausholm) Bredg. 773B - O V Guide Valdemarsg. 264 fi V 2926v - PP mus. Instrumentmager Adelg. 31 B fi Palæ 287 v - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - H &A Nilsson MekanikereRosenernsAllé 2 El T N 7948 - Robert Præst Kapellan v.Nathanaelskirk m Meklenborgg. 23 Hl fi Am. 3395 y - A T Redaktør Badstuestr. 9* E - H Tømrerm. Olufsv. 6 As E fi 0 3133x Adeler [Se endv. Adler] - CH Baron Ekspeditionssekr. u. Magist. Østerbrog. 56C3E fi 0 844 x Adeler-Bjarnø Axel Fuldm. Solsortv. 58 DØ fi Gh. 854 x Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art, Strandv. 1554Hell. Adelsbech J V Radiofon’. Tullinsg. 10 El fi V 5027y Adelsbøll Niels Bjerring Bagerm. Allég.25 [PI fi Gh. 4457 Adels Forbund, Dansk, Dronn. Tværg. 7 B se Afd. II Real-Register Adelson R Enkei'rueN-Søgade493E fiBy6282 - M 11dlsrejseude Borthigsg. 81® - Semi Prokurist Østerdalsg. 142 (S

P erson -R eg ister fo r K jøb en h a vn

A d e l— A g g e

I V — 612

Agerholm Sophus Direktør iArbejdsgiverf'. R.Livjægerg. 211111 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene i o4m - S R Frue Østerbrog. 1521 M 0 5496 - Svend Gross. Nygaardsv. 632 |g 4 Ryv. 1277 - Betty Læge Østerbrog. 1521 IH 4 0 5496 (12-1) - L Restauratør Østerbrog. 130 H f Cent. 8369 Bp. Østerbrog. 128' 0 Agerholm-Sørensen E C Prokurist Lyngbyv. 93° §j] f Byv. 2395 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 E 4 V 5778x - Ejnar Inspektør Faxeg. 104 M 4 0 2409 x - O W Klkollektrice N-Frihavnsg. 75‘ H 4 0 809x - Emma A g e r l i n ’s Ef t f . Konditor Niels Juels G. 4 El 4 By 75 Indeh. Rich. Peter­ sen Bp. Niels Juels G. 43E 4 By 443v - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 E 4 By 1560y Bp. Gudrunsv. 8SCharlottl. 4 Ordr. 1362 - A Maskininsp. Søvej Bagsværd 4 Bag­ sværd 52 - Axel Skibsfører Nørreg. Dragør 4 Dragør 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 E 4 Oent.3480 - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 El 4 N 441 y Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 E 4 Am 5845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm.Gothersg. 150 E 4 By 550 Bp.Zinnsg. 74 H f 0 755x Agerskov J Bagcrm. Flensborgg. 61 E | V 8357 - Amalie Enke e. Købmand Birkholmsv. 9 Holte - R Fabrikant Nørrebrog. 1063H 4 N 637x - JohanneFriserindeKingosg.d'E 4 V 7047 - G Gross. Strandboulevard 3S i J 0 2181 - CIngeniør R.Strandboulevard3sH402181 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2 IHI 4 N 4381v - M Lekfor Cand. mag.Grundtvigsv. 33E 4 V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej 8Holte® Holte565 - WSkotojsfabr. 'Rudolph Agerskov &Søn) Rosenøi ns Allé 362ffl | N 4301 x - Rudolph & Søn Skotøj sforr. Blaagaardsg. 15 m 4 N 511 y Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 E 4 Cent. 8889 - V Vinhdl. (Baltic Wine Import) Amager- brog 29A5g) 4 Am. 5532x Agersnap Harald Komponist Højskolev. 25 Lyngby f Lyngby 305 Agersted Svend Lærer Joakim Larsens V, 63OB - A A Pr.-Løjtn. i Fodf. Joakim Larsens V. 82E 4 Gh.l640y - A S F Telegrafmester Ved Amagerport 18’ m 4 Am. 1796y Agertoft Sven Ingeniør Ved Klosteret 254fg 4 Ryv. 2180x - P M Lektor Cand. mag. Lundsg. 1040 4 0 145 u Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E 4 Tg- 639y Bp. Bjørnsons Allé 13 Søborg. 4 Søb. 525 - Chr. Cigarfabr. Nordbaneg. 24 EJ 4 Tg. 2556x Bp. Esromg. 264E 4Tg.2997y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I2S 4 V9210v - J Restauratrice Stenosg. 93E | V 2901y Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A Niel- sen’s Bogtrykkeri) Sofiev. 22 I S | N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemøllev. 84Hell.4Helh 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjernsstr. 16’E - Bodil Postassist. Carl Bornhards V. 51® - Chr. P Præ-t Vesterbrog. 982E 4 V 64()6j Aggerbeck (J R Bogtrykker Ingolfs Allé 3 4 Am. 3206

Adelson A Repræsentant H CAndersens G 3 B 1IB g) By 5244v Adelsteen Al red Repræsentant Kingo.-g. 53 El 1 V 2996 u Adelsten H Direktør Gruts Allé 5 Hell. 4 Ueli. 99 Adelørn C A Afdelingschef Jesper Broch- inands G. 52 IH Adipard des Gautries Jean Lektor v. Univ. TJ.tjsgaards A llé61 Hell. Adler |Se endv. Adeler] - D B Bankier IslandsBrygge52[s] |]Am.l97 - P B A d le r & Co., Akts., Bankier- & Vekselen rforr Gsti rg. 61 El D Cent. 37. 750,1623 & 12623 Stats f 474 Telegram- adr. „Debadlerco" - &Co. Cigaret- &Tobaksfabr. Jernbaneallé 54 Vanl. - C A ( 'igarfabr. Egeg. 72 SI | N 3"71x - Henry Direktør Vodroffsv 392 El J| V3609 - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplumh Allé 14 Hell. |l Hell. 550 - Ada Dr. phil. Gammeltoftsg. 10s E 4 By 455x - Elise Enke e. Gross. Alilefeldtsg. 16' IH 4 By 2888 y - H L Gi oss. Frm. Marmorv. Frihavnen E. Cent. 8331 E Gross. Jernbaneallé 54 Vanl. J) Damsø 384 - Violet Frøken Lædervarehdl. Il C Ørsteds V. 73i (g |) n 4011. - Hanne Mag. sc. Rfktor Sortedamsdoss.97 El (2—3 undt. Torsd. og Lord.) Bp. Calli- sensv. 19 Hell. 4 Hell. 1996 - Agnes PianistindeM I &A Vesselsg. 134 (SI 1) N 681i - Rigmor Frøken Translatrice Ahlefeldtsg. 16' m | By 2888y Adler-Fabian C Enkefrue Vesselsg. 4SHl Adler Jacobsen E Gross. Thorshavnsg 28'(H Adlers Hans Hdlsrcjsende Vangedev. 25 Gjento te Admiralitetsafdelingen Slotsholmsg. 10 E (1-5) D Mil. 201 se Ai'd. II Real-Regi- ster u. Marineministeriet. Admirallie Lama Enkefrue Sølvg. 9fi5 E D By 297 u Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg.Cand- phil. Prags Boulevard 41[s] J) Am. 6150v - Einar Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. Overg. o. V. 60 E 4 Mil. 188 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 36 Gjentofte D Gjent. 279 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr. Th. Adolph’s Enke MSH. R. Slots­ holmeg. 162 E | Cent. 9782 - C J Gross. Fabrikant R. Martensens Allé 2S E! |IV 7465 - Fr. Th. A d o l p h ’s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16IKJ 4 Cent. 7082 - Ingeborg Gross. Svendsg. 23 El - O E Jægermester Godsejer Frederikkev. 16 Hell. | Hell. 855 - Asger Kapt. i Fodf. Kmjkr. Frederikkev. 16 Hell. - L Overmaskinmester v. CarlsbergBrygge- rierne Pasteursv. El 4 V 1475x - T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4A® El 4 By 3810 - OveSnedkerm. Polensg. 383 [S] Adolphsen Aage Boghdlmedhj. Blegdamsv. 1142 0 - Anna Enkefrue Dukkeforr. Blegdamsv. 114 El 4 0 2972 x - Vald. Magasinl'orvalter Luganov. 4S [s] ffl Am. 5(76 x - O RevisorEdv.GriegsG.282gfij 4^yv.l807y Adorner vedPedersen&MathiassenGothersg. . 19 E 4 By 1576 y Adrema . Akts., Amagert. 29 E 4 Cent. 14672 Se Fag-Regbtret- u.Adresseringsmaskiner Adressebog og Handelskalender tor Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 E 4 Cent. 308 Kontortid 9-4 Postkonto 244

Adresse-rorlaget, P M Brondum Vester- brog. 5 B El 4 By 7055 Adriaanse Marius Gross. Dyvekes Allé 13 H 4 Am. < 422 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11s El 4 V14S9u - OCCand. mag. Kommunelærer Brobergsg. I4 E I Am. 5893y ■ A M L Enkefrue Nyhavn 38s E | By 5571 x - Rud. Gas-&Vandm. Kobbersmedem.R. (H H Adrian) Toldbodg. 212E 4 Palæl588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Frm. Nyhavn 37 E 4 Cent. 3238 - LMC Kommunelærerind'1Brobergsg.l4 E - Th. Malerm. Pileallé 533@ | V 8102 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E 4 Cent. 2944 AdriansenEBudeksped.LarsIcjsstr.lEfCent. 12975 & By 7559 Bp. Havdrupv 7 ls Brh. - Jan Gaardejer st Magleby 4 Dragør 408 Ad8bøl Carl Tandlæge Højbropi. 15' E JB y 6491 AdsersenVald. Dyrlæge Forsøgsleder Cand. pharm. Dr. Abildgaards Allé 142 El 4 N 5468 - VV .lordt Giarm. Brogaardsv 13 Gjentofte 4 Gjimt. 485 Bp. Glænøg. 262 §g - Børge Tngeniør Cand. polyt. L 1 Brandes Alle 8' EJ 4 N I319x Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer S-Fasanv.20s El A.E.G. Dansk E l e k t r i c i t e t s Ak t i es e l ­ skab Repr. forA.E.G., Berlin,Ghr.d.9.G.5 E 4 Cent. 5000 Telegramadr. „Gea“ Post­ konto Nr. 357 A. E. G. Skrivemaskine-Depot, Tyge J Pe­ tersen Colbjømsehsg. 5 [v| 4 Cent. 10830 Postkonto 1841 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 E 4 V 5353 y Afholdsforeninger se Afd. II Real-Register Afnejemaskinen I): n ved Carl CDanly & Co. Falkonerallé 94 [F] 4 N 2894 y Afstøbningssamling, Den kgl. f-e Afd. II Re­ al-Register Aftenbladet Kjøbmagerg. 9 E Red. 4 Cent. 4193 Eksped. § Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21 E 4 ^ 1443x Aftenposten Ved Stranden 18 E Red. 4 Cent. 1017 & 10517 Eksped, 4 Cent. 9393 Post­ konto 71 Afzeliu8 Agnes Frue Frdbg. Allé 432 E | V 1509x - Viggo Journalist Marediget 7 Charlottl. 4 Ordr. 2508 - K G f'h. Postmester Cand. polit. St. Knuds V. 118 E Aga, Aage Hansen Kompagnistr. 20 E 4 By 7313 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjømsensg. 11 E f Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52 E 4 3271 x Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501H 4 V 2608 x Agenturcentralen, Dethlef Thomsen Overg. o. V 90 E 4 Cent. 5212 Ager Erna Frøken Amagerbrog. 243 [s] 4Am. 246 lv - J Repræsentant ,Tagtv.51s El 4 Tg. 1278 x Agerbek Poulsen M EnkefrueOdenseg. 25’Efl 0 3950 u Agerbundsen Ingeborg MeIhdl.(Mel-&Grvn- forr. Mola) Jakob Dannefærds V. 10B5E - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 E 4 By 4475 Agerby Tora Afdelingschef Fredh. Kan. 164 E 4 By 5846 x - A S L Forstanderinde Larslejsstr. 11 E 4 By 6400 - Aksel Komponist Larslejsstr. 11 E 4 By 0400 Agergaard J Kursusbestyrer Nørrehrog.761® 4 N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerholm] - EdvardBibliotekar fh.Operasanger R.Hav- ncg. 74 E 4 By 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.97 [s] 4 Am. 876 x

P erson -R eg ister fo r K jøb en h avn

I V — 613

A g g e — A llrø

Aggerbeck Valdemar Købmand Rørholmsg. 34 B f By 5754y Aggerbeck-Christensen Eigil Direktør Ring- stedg. 8S m AggerdahISophus Overbogholder Godsbaneg. 7' El - Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 53s Oharlottl. £ Ordr. 1560 Aggergren J A S Fabrikant Norrebrog.541El - A L Vulkaniseringsanst. Rosengaarden 10H | By 6511 Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X E £B y 2563 Bp. Istedg. 3* E £ V 5127y - JensG Urtekr. Kronprinsesse Sofies V. 7 m £ Gh. 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Del­ ting. 11 B £ Palæ 2691y Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 B £ By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H C Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 163E J[JV303v Aggerssko ved M S Lund Skotøj en gros Fre- derikkev.l9Hell. £ Hell. 1349 Aggersund Kridtværk, Akts., Guldborgv. 10 E |i Cent. 12984 Aggesø H Lund Gross. Taasingeg. 521 S £ Ryv 2592 y - Alto Repræsentant Marstalsg. 32El AgierJohs. Brændselsforr. Rønneallé 1Lyng­ by £ Lyngby 210 & Lyngby 620 Agila, Akts. Automobilhdl. Rysensteensg. 13 ® $ Cent. 5060 Agis Kuffertfabrik ved S Christiansen Allég. 31 lE' £ Gh. 4113 Agnbak C Stukkatør N-Fasanv. 182 El £ Tg. 3930 Bp. Ravnsborgg. 14r>E £ N 7730 Agner Carl Gross. Sofiev 23E £ N 1107 - H C Prokurist Frdbg. Allé 40' E £ V 4451 Agnild O Bardram Kontorchef Læssøesg. 9* Ø P 2012 Agnvig Ludvig Fabrikingeniør Værnedamsv. 12 A2E de Agiieray Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 6' M 4 0 1652 Ahl-Nielsen John JournalistMariendalsv.32B !Fi£ lu mmeligt Nr. Ahlberg [Se endv. Alberg] - ,T&E Frøkner Lipkesg. 2S El £ 0 2000v - A Metalvareiabr. Liljev. 13 GjentofteJ) Gjent.645 Ahlbom Ellen Enke e. Translatør Frdbg. Allé 36:! m i V 5560v - Villiam Revisor Ahlmanns Allé 271Hell £ Hell. 611 Ahlefeldt Anny Komtesse Njalsg. l ’d] |)Am. 3224x Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. K. Allé 12s 00 £ Gh. 4274 - C Greve Gross. (Gærkompagniet) Livjæ- gerg. 154El £ 0 1886y - C Greve Overretssagf. Amalieg. 33 IS £ Cent. 12267,12432 & 12732 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 El £ Cent. 12202 " Palæ 2048Ve ^an<^' P0^ -Pa^æS- 63 B £ - Hedvig Komtesse Peter Bangs V .8 1 ’ on1r^ «erf^r5'^ H°fj gm.RKronprinsesseg. 20 IB £ Cent. 7108 - Johanne Lensgrevinde ih. Overhofmestcr- inde Kronprinsesseg. 20 B £ Cent. 7108 Ahién S Arkitekt Søborghus Alle 11 Søborg |l Søb. 130 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752 E | V I937y Ahlgren A Bestyrer Pilevangon 28 Brh. £ Bella 160 - H A V Malerm. (Skiltefabr. Hava) Mi- mersg. 122Q2 £ Tg. 665 Ahlmann Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E - E Enke e. Oberst Willemoesg. 181El - E Frøken Mynstersv. 193E £ V 2269y - Michaéle Frøken Willemoesg. 18* Hl £ 0 508 u • Nikolai Jp nier Rosenborgg.23 B £ By 32D

Ahlmann Marie Frøken Knnstmalerinde St. Knuds V. 15 s E £ V2097y Ahlmann-OhlsenSK Kapt. Gross.(Leerbeck& Holm’s kern. Fabr.) GI. Kongev. 802 E £V 8386 Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Vejrøg. I l 1g £ Ryv. 1067v - Wald. Købmand Svinget 32 [s] £ Am 1884 - Chr. Mekaniker Amagerbrog, 29ES [si £ Am. 5643y Ahnberg H Tapetserer Ny Vesterg. 19 E Åbner A Buntmager st. Kongensg. lu B £ Palæ 1107 y Ahnfeldt-Rønne Maggie Enke e. Skuespiller Vibekev. l l s i l £ Tg. 787x - 0 Højesteretssagf. Gyldenløvesg. 3 E £ Cent. 9520 & 7119 Bp. Bredg. 653 B £ Palæ 26 Ahrbjerg A fh. Stabsscrg.DM.FM.Frederiks- boigv. 1622 E £ Tg 3908 Ahrenkiel H R Bogbinder (Ahrenkiel&Olsen) Hessensg. 361® - &OlsenBogbindereKompagnistr.l6B£By 4055 - Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 H) £ Ryv.393xPostkonto4517Bp.AbelCathrines G. 94 E £ V 2483x - Georg TJrtekr. Gross. Raadhusstr. 6 IB £ Cent. 4994 Ahrenkilde EV Entreprenør Amagerbrog. 754 lE £ Am 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 U £ N 2859 - K Gartner Maglebylille Kastrup £ Ka­ strup 320 Ahrens [Se endv. Arends] - Otto Ingeniør Gross. Ryesg. 3 Kl £ Cent. 3673 Bp. Østerbros-. 503 El £ 0 5210 - Ellen Frue Korrespondent Aarhusg .34O Ahrens-Madsen C Siagterm. St. Annæ PI. 14 E £ Cent. 3816 Bp. Nyelandsv. 304Hl Ahrensberg AndcrsGaardejer Tømmerup Kastrup - Edvard Gaardeier Tømmerup Kastrap § Magle 170 - H Gas-&Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Holmbladsg 99 (S] £ Am. 186 x - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Carlsg 2 El - Alfred Hdlsgartner Amager Landev. Mariendal st. Magleby £ Kastrup 303 Ahrensbøll Alfred Fabrikant Koldingg 21SE1 £ 01541v Ahi enst Cail M Gartner Lindealle 45 Vanl. - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 E Ahrentolt H F Ingeniør Nørreg. 392 B Ahrentz M 0 W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2 m £ N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Chr. Disponent Munkensv. I2E £Tg.2121 - Carl Repræsentant Norgesg. 481 [s] £ Am. 3663x Ahrnell G W Postassist. Borups Allé 184E £ Tg 2255 - L A Postassist. Austral'ev. 184 gjj Ahsi, Akts., Gothersg. 19 B £ By 1576y Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 1103 B £ Cent. 10196 - L P Mobelhdl. Snedkerm. Torveg. 20 E J Am. 1069 - A Reprasentant Strandboulevard 811El £ 0 6826 Anna Sekretær Hauserg. I l 4 E Akjær A C Skræuderm. Smalleg. 182 00 £ Gh. 5002x Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504 El £ 0 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 B (10-2) f Cent. 7513 Statstelefon 10 ' ordretten Høj csten t Christiansborg E se Ai'd II Real-Register Akkumulator Ceniral. n. Chr. F Rosted &Co. Slotsg- 20 S) £ Cent. 13444 Ako, kem. tekn. Fabrik Griffenfeldtsg. 32 111 N 5575 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 E £ V 7825

Akselsen A Formand f. Kedel- og Maskin­ passernes Forbund Sindshvilev. 182 B Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k em i s k Indu­ s t r i Amalieg 15 B £ Cent 12912,12913& 129, i3 Postkonto 1563 Telegramadr. „Keminduu - Sv ovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 E £ Cent. (5388 Stats £ 163 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GU Torv 22 E Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 E £ Cent. 4280 (lu—3) se Afd. II Real-Regi- si er Alabastkompagniet vedAkts.ENielsen’s mek„ Stenhuggeri Aldersrog. 10 13 £ Cent. 3006 & 5842 Aladdinteatret Amagerbrog. 29 [s] £ Cent. 12181 A la Ganterie Grenobloise, AT Bording,Akts* Amagert. 11 B £ Cent. 159 Alban Carl Bogholder Skipper Clements Allé 11 m - C A Sten- og Billedhugger Collinsg. 54 El Albarts G Tapetserer (P Albarts & Søn) Ve­ sterbrog. 14 B3 E - P Tapetserer (P Albarts & S011) Vester­ brog. 14 B3 E - P at Sen Tapetserere &Dekoratører Ve­ sterbrog. 14 E £ Cent. 11427 Albech C Frøken Guldsmed Falkonerallé 17 EB £ Gh. 1413y AlbeckKajCand. jur. Sekretær i Finm.st.Kon- gensg. 924E * Palæ 1379y - E O Enkefrue Godthaabsv. 253* Brh. £Gh. 2524 - Julie Enkefrue Vesterbrog. 983E - Margrethe Enke e.Læge R< lighedsv.202® - Mimi Enke e. Overretssagf. GI. Kongev. 29 Bs E £ V 5129 x - A Frue Østerbrog. 1243El £ 0 150y - G Frue Dalgas Boulevard i'92E £ Gb.476S - Marie Frue Gl.Kongev. 1412E £ V 2072x - Carl Gross. (Andersen &Albeck) N-Fari- magsg. 392 E £ By 8021 - C E & Sons Eftf. Gross. Frederiksbergg. 28 B £ Cent. 18u9 & 1819 - Erik G'Oss. (Fabrikken Compound) V- VoliIg. 2 ‘ E - F Gross. (Jul. Schmedes Eftf.) V-Voldg. 23 m £ By 2747 • Sv. Kapt. i Flaaden Olfert Fischers G. 19 B £ i'alæ 14l9u - V fh. Kontorchef R. Kronprinsensv. 14 ® £Gh . 1423 - JensLitograf Gothersg.422 B £ Palæ48Sy -M rii Malerinde li avneg. 74 B £ B y 3 5 y - KM Musiklærerinde Amagerbrog. 1073(É - Asta Frøken Poicelænsmalerinde Kong Georgs V. 56100 - Hans Repræsentant PeterRørdamsV.26’IE1 - A Snedkerm. Saxog. 21 E £ V 6120x Bp. Gasværksv. 3 ! E - Brødr. E & V Tapetserere & Dekoratører Kronprinsesseg. 38 B £ Palæ 1686 - E Tapetserer Frederik*-sundsv. I6O1Brh. - E TapetsererTullinsg.lOE £ V 2958* Bp. Kaalundsg. 51E - Fiitz Tapetserer Willemoesg. 18 El £ 0 5525 Bp. Lyngby Hovedg. 35 Lyngby - V Tapetserer Njalsg. 43 [g] Albek J Malerm. Holsteinsg. 50 El £ 0 1660 Albér Daniel Fabrikant GI. Kongev. Forl. E £ By 6902 Bp. Mariendalsv. 443 H £ Gh. 584y - Eduard Radioforhdl. Paa Bjerget 2 IB £ Tg. 2908 Alberg [Se endv.Ahlberg] - Nit ls Gas- &Vandm. Mølleg. 42 Hl JCenfc, 12493 - Magnus Hdlsrejsende Blegdamsv. 72 A3E1 £ N 5871 - Arthur Malerm. Mellemvangen 49 Brh. | Bella 894 Albers Herman Revisor Fjords Allé 11 ® AlbertHBornekonfektionsforr.Gross.Vester­ brog. 80 E £ V 3980 Bp. Valdemarsg. 18s E £ V 9030 y

I V — 614

A l b e — A lle j

P e rso n -R e g iste r fo r K jø b en h a v n

Albert Lkgl.Hoi-E'otografØsterg.B:3E JOent. 2252 - Carl Porcelænsmaler Classensg. 3A2Hl - K Prokurist Valdemarsg. 18s ED V 9030y Alberti Sofie PV0kenFM.Gl.M0nt l 3 El J) By 4102 - Einar Skrædderm. (P N Holmbæck’s Eftf.) Fugievangsv. 93 El - Robert fh. Stolefabr. Strandg. 27B4 IHJ Am. 5430 Albert« Ellen Konditori Istedg. ODE J1V8200 Aibertsen Hans Afdelingschef Ø-Søgade 1004 (0] U 0 2557x - L Fuldm. Nøjsomhedsv. 7’ |ø] D 0 3431y - Vilhelm Gross. (Vilhelm Aibertsen & Co.) Frdbg. Alle 66e E | V 4058 - Vilhelm &Co. Gross. Børsen H J) Cent. 4174 - C Husejer Dannebrogsg. 521E | V 52F6y - V T Justitsr. R. Amicisv. O1E J) V3296 - A KonditorBurmeistersg.25 H J Am. 4978 - L A Kontorchef Stuckenbergsv. 21 Lyng­ by ®Lyngby 487 - G Overassist. u. Magist. Viborgg. 151(øl § 0 447y - R Skibsreder Søtoften 18 Gjentofte Jl Gjent. 551 - Svend Skotøjshdl. St. Thomas Allé 102 E Albertus Gundorph Billedhugger Vald. Hol­ meis G. 55 13 J) Ryv. 1723x - V Billedhugger Gjentofteg. 86 Gjentofte t Gjent. 643 G Kommunelærerinde Hesseløg. 5S g j) Ryv.383x - Chr. Overingeniør R. Duntzfeldts Allé 62 Hell. |l Hell. 1473 Albing Aace Bogholder Hvedev. 1 Brh. Albinus S G Arkitekt Ryesg. 1313 1®D 0 1551y - J Gross. (Lucas &Schaltz) Ryesg. 1313 M | 0 1551y - Jul. Lektor Cand. theol. Rothesg. 153 1® | 0 702y Albinus Larsen Direktør (Nordisk Annonee- bureau) Kjøbmagerg.38H||Cent.593&594 Albion ved Børge Rønnow Skrivemaskine- forr. V Voldg. 7,9 E D Cent. .13713 Alblad H Gartner Krathusv. Charlottl. Albrecht Paul J Direktør Bernstorffsv. 125 Hell. | Hell. 2129 x - Louise Enke e. Varemægler Callisensv. 21 Hell. D Hell. 383 y -C L Snedkerm. Willemoesg.30 M Bp.Hol- steinsg. 53 ® J) 0 2059 Albrecht-Beste J Land-retssagf. Fredh. Kan. 2 B ® Cent. 9367 &3563 Bp. N-Frihavnsg. 272 É | 0 5674 Albrechtsen [Se endv. Albrectsen, Albrekt- sen, Albrethsen] -■K Bogholder Rebekkav.40s Hell. ffl Hell. 642x - V F Bogholder Henrik Steffens'V. 4S E | V 6775x -• Ella Broderi- &Kniplelærerinde Hul- gaardsv. 39 Brh. D Gh. 668y - Inger Brodcrihdl. Herluf Trolles G. 22* M § By 4006 - E Bramdselsforr. Gross. Kalvebod Brygge ® $ By 7039 Bp. Mysundeg. 31E - Martha C M Børnekonfektionsforr. (Vilh. Hansen’s Eftf. J Mathiassen & Co.) Ve­ sterbrog. 106 B2 E - Carl Cand pharm. Strandv. 964Hell. - V L Cigarhdl. (Arena 1st. Kongensg. 372E - A Enkefrue H C Ørsteds V. 42‘ E f N920 - L A A Enkefrue st. Kongensg. 372 E - M Enke e. Fabrikant Danasv. 18e E 11 V 4495 - P Fasanjæger Kongelunden st. Magleby , J) Magle 49 - C Fuldm. Prinsesse Maries Alle 5S E ffi V5205v - Erik Fuldm. Vardeg, 231i | 0 2158v - L Giarm. Ø-Fa’imagsg. 89 (21 D 0 1846x - H P Graver v. Brorsons Kirke Jesper Brochmands G. 94® |) N 387y —A Gross. Herluf Ti olies G.22>E j|By 4006 - Christian Gross. Herluf Trolles G. 22'E J) By 4006

Albrechtsen P Herreekviphdl. (PAlbrechtsen & Co.) Njalsg. 10s [s] D Am. 2177x ’ F A l br e ch t s en & Co. Herreekviphdl. Vesterbrog.10 E g Cent. 7292 - Harald Hjemmebag eriBaldersg. 39 [33 § Tg. 3443x Bp.Ægirsg 691(L] - H Ingeniør Cand. polyt.Willeinocsg. 113!® I 0 6310 - H P KøbmandGullandsg.83[S] |)Am.l241x - L F Købmand StoinsPl.8ValbyDVb.872 - GeorgMalerm.Willemoesg.242 [ØlD03455x - A Mejeriejer Turesensg. 5 K0 ®Byl444y - Gerda Modehdl. Frederikssundsv. 15 ID Tg. 1894 - NJ Postkontrolør NorasSidev. 4 Charlottl. - Karl Sonne Prokurist Vennemindev.741^ - GeorgKragelundRevisorBorupsAllél39' U2 - S A Revisor Translatør GI. Kongev. 1324 E D V 2069y - Johs. Skotøjshdl. Vesterbrog. 62 E |>Cent. 9261 - Magnus Skrædderm. Birkeg. 22 (Hi | N 2585y Bp. Westend 53 E f V 135v -O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vanl. - Fr.Urtekr. Halmt.lsE |V2527y - H Jrtekr. Dybbølsg. 4i) E D V 1709y Bp. Aarhusg. 122 (0) J 0 1438v - Sv. Urtekr. Valby Langg. 23 Valby D Vb. 201x Bp. Valby Langg. 252 Valby Albrectsen H Cand. jur. Fuldm. u. Magist. Stefansg. 481E D Tg. 2652 - Astrid Enkefrue HoUænderv. 73|V )|V 9402s - M Mørch Gross. Nygaardsv. 58113 - & Madsen Ingeniører Vesterg. 13 H D Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) Viadukt Allé 27 Hell. J) Hell. 1976 Albrektsen A C Pianofabr. Bredg. 36 0 ® Palæ 942 y Bp. Ny Toldbodg. 412 E - T E Postassist. Turesensg. 31‘E Albrethsen Fr. Afdelingschef Rebekkav. 383 Hell. D Hell. 1089 - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 141E Albumin ved Aksel Hansen kem.Fabr. Ryesg. 23 0 | Cent. 14315 Aldanborg A Skibsinventarhdl. Nyhavn 4 4 0 | By 6444 Bp. Bremensu. 64s (S) Aldersro Savværk, Akts., Teglværksg. 37 gi| AldarstrøstNørrebrog.17ø Baggesensg. 1 0 0 Blaagaardsg. 9 IS | N 4232 og Mølleg. 28, 3 0 0 samt NørreAllé 15.17^ 190ogAlders­ trøst Pass. 2, 4,6 & 8 0 f N 2441x &N 2441y se Afd. II Real-R- gister Aldorf Hj. Toldassist. Manøg. 33 §j| | Ryv- 1937y L E fh. Toldkontrolør Vald. Holmers G. 362 S Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. Val­ by Langg. 74 Valby D Vb. 928 Aletrisved C F Hansen Blomsterhdl. Kjøb- magerg. 14 E § By 7114 Alexander A. Akts., Entreprenørforr. Ørnev* 15 E D Tg. 3616 & Tg. 3617 - Camilla Frøken N-Farimagsg. 78sHj§By 5581v - A Gross. Ved Amagerport 51[S]|lAm.2003y - Karen Waago Kemigraf Kathrinev. 9 Hell.® Hell. 970 - D & A Klkollektricer Ringstedg. 61ES § 0 2618v - Chr Repræsentant Ringstedg. 6S GUD 0 1447x - Leo Restauratør .Tagtv. 49 E D Tg. 1112 Alexandersen Leo Bagerin. Amagerbrog. 149 m I Am. 172 y - Jørgen Bogholder Tycho Brahes Allé . 312 ® I Am. 2327y Alexandra ved Arthur Hansen Blomsterhdl- Frdbg. Allé 62 E D V 1016y Alexandrateat et Nygade 3 E $) Cent. 1601 Alexandrofsky S Skrædderm. Py sg. 112 ® DØ 5129 Bp. Dronn. Tværg. 193 B D Palæ 656x Alfa Margarinefabriks Hovedoplag Ham- brosg. 6 E | Cent. 617 &637

Alfa - Al f a S e p a r a t o r , Akts., Mølleg.26 0 D Cent. ii429 & 8195 med Omstilling til samti. Afd. Postkonto 3479 Telegramadr. „Separator" - Støbegods ved Chr. V Pedersen Halmt. 20 E D V4959 Alfelt C V Bank fuldm. Bakkcv. 25 Brh. Alfenide, Akts.,Nysølvvarefabr. Kjøbmagerg. 50 D E D Cent. 943,944 & 2643 Alg.rens Gross. Pr.-Løjtn. Larsensv. 10 Vedbæk - Jens & Co., Akts., Gross. Trikotagehdl. Amagert. 10 E f Cent. 12991 &By 4631 Algreen-Petersen C Læge Valby Langg. 9S ValbyDVb.1001 Postkonto 3829(2-8, Onsd. till. 6-7) Algreen Ussing Sierid Enke e. Forfatter Sigerstedg. 103E - II Frøken Skolebestyrerinde Rønnebærv. Holte D Holte 326 Alhambra Teaterforretning ved Axel Kongs- løv Blaagaardsg. 30 0 § N 1939x - ved J Christensen Viudm-spoleringsforr. Sindshvilev. 3A (F) D Gh. 1257x Alho ved Paulsen &Hoeck Salatfabr.Nørreg. 35 D B D By 7016 AlholmViggoSmedem.Enghavepl.15 DV3822 Alkestrup A Wilhelmsen Enke e. Direktør Halmt. 33 E D V 5413 x Alkjær M A Kommunelærer Frølichsv. 45 Charlottl. D Ordr.354 - Marie Kommunelærerinde Turesensg. 16‘ E D By 5721y - CAPostassist. Stenderupg. 34 E DV5106u - Johs. Tømrerm. Omøg. 18(35]D Pyv.l250Bp. Godthaabsv. 18 C4 E) ®Gh. 1200 Alkoholfrie Restaurant Valhal, Akts. Vester­ broer. 17 E DCent.12452 AlkoholfrieRestauranter,Kvindernes,Vester- brog.35EDCent.l0417SupplerendeOplysn.. se Bind I: Real-RegistretogBindH: Fag- Registret (Alkoholiri Restaur t oner) Allart G belg. Gesandt SK. Grønningen 52E f Cent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B E J) V 865 Alleenberg Garagerne Frdbg.Allé76E JlCent. 7670 Allen [Se endv. Allin] - ’s Kai Bureau Hammerichsg. 2E®By7530 - Alma Enkee. Komponist Søtoften 1 Gjen­ tofte D Gjent. 142 - Poul Fabrikant (Johannes Allen’s Metal- varefnbrik) Olassensg. 342® D 06927 - Kai Forfatter Danasv 154E D V 4697 ‘ Johannes Allen’s Met a l v a r e f a b r i k st. Kongensg.Ol E DøenC8“72 AlIer Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7 Valby D Vb. 879 - Vald. Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 3 Valby D Vb. 444 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfa­ brik Hovedkontor Valbygaard GI. .lern- banevold (= Vigerslev Allé 8) Valby ®Cent. 950, Postgiro Konto Nr. 3 3 Eksped.ogAbonnementAmagert.14 E (8-5, Onsd.7-5) ® Cent.5177 - R Frøken Vigerslev AllélSVa'byDVb.319 - Johan Kreaturhdl. Asger Rygs. G. 32 m i v 3454 - Chr. Slagterm. Falkonerallé 67 0 f Gh. 466x - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24 E van Aller P Direktør Serridslevv. ^ i f Ø 8542x - T Gross. Serridslevv. 4’ ® 0 3542x - August Repræsentant Classensg. 17A3@ D 0 56 )2 Allermann & Co. Gross. Colhjørnsensg. 1 E D Eva 391 Postkonto 20014 - Johs. Gross. (AIL rmann & Co.) Hammers- husg. 4:i S Allert H J Kommunelærer Ulrik Birchs Allé 144 M ® Am. 5248 Allerten O& K Frøkner Turesensg 343E Allertz Leon Gross. Brogade 142E Allerup & Co.Cigarhdl. Frederiksborgg. 42E D Cent. 1888

Made with FlippingBook flipbook maker