Kraks Vejviser personregister

Kraks Vejviser^indeholder ikke [alt — men alt af Betydning.

Afdeling I V .

P e rson -

for Kjøbenhavn.

P r i v a t - P e r s o n e r samt V ir k s o m h e d e r in d e n f o r H a n d e l, H a a n d v æ r k , I n d u s t r i, S ø f a r t , B a n k - o g F o r s i k r i n g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v i K jøbenhavn, F rederiksberg, M ellerup og omliggende V illa b yer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Favn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Navnene er ordnet alfabetisk i ét Begister. • ^ [ Barberer, Fmgtbandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. I Vejviserens T ilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Éind) er optaget et Antal F ly tn in g e r, som væsentligst gennem Folkeregistret er kommet til Vejviserens Kuiidskab efter Person-Registret? Trykning. - Institutioners og Foreningers Adresser, m. m. findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V, Provins-Register. Én nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 16. November 1926 — 15. November 1927, med Angivelse af Dødsdagen.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn om, hvilke Oplysninger der har almin- delig. Interesse.

Made with FlippingBook flipbook maker