Kraks Vejviser pdfa1919 gade- og personregister

Animated publication

HI.

A. G a d e -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villa­ byer med Angivelse af Postadresse, Kvarter eller Kommune, Oppebørselsdistrikt, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politikreds, Forsør- g-elsesdistrikt, Værgeraadskreds samt Brevportoen, naar denne er 10 Øre. B. H u s -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Husene, ordnede efter Gader og. Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gade­ navnenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Nr., Matrikelnr.,,Vurdering til Ejendomsskyld, naar denne udgør 20,000 Kr. eller derover, Ejer og e,t Udvalg af dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). Hfor Ejeren bor i IJjendommen, er en * anbragt fioran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført 1 Parentes. . ■'■ ^■. ■: Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, saifit Belig­ genheden af -forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. Én Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: - ' ' 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk).

Afdeling I I I . A . Gade-Register for Kj©benhavn.

Oppeberselsdistrikter: Kbhvnske Oppeberselsdistrikter betegnes ved: Ældre Bys 1—10 Distrikt (Æ 1 .. .)•Voldkvarterernes 1—7 Distr. (Vk. I ...), Vesterbros 1— 11 Distr'. (V I ...), Nørrebros 1— 18 Distr. (N I...), Østerbros 1—10 Distr. (0 1 ...), Valby 1—3 Distr. (Vb. I ,...), Bronshej 1—4 Distr. ( B r .l...), Sundbyernes 1—6 Distr. ( S I ...) (se iøvrigt Artiklen Oppebørselsdistrikter i Real-Itegistret, hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne samt Rodemestrenes Adresser). Frdbg.sko Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1—F 13. Alderdoms-Forsergelseskredsene er: Øster Kr. (— t., 2. og 12. Fattig-Forsergelsesdistrikt), Vester Kr. (-— 7., 8. og 14. Distr.), Norre Kr. ( = 9., 10., 11. og 13. Distr.) og Sonder Kr. (3., 4., 5. og 0. Distr.) So iovrigt i Real-Registret under Korsorgelsesvæsenet. De Fattigdistrikter, der er delte i 2 Lægedistrikter, betegnes her med khv. A og B, som refererer til ovennævnte Artikel i Real-Reg., hvor Kredsinspektørernes, Distriktsforstandernes og Kommunelægernes Adresser og Træffetider findes. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. or betegnede vod deres Numre, 1—15; 2., 9., 12., 14. og 15. Kreds er delt i 2 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V, (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. lvrods’ vestlige Dol (12 V) er atter dolt i Brønshøj og Vanløso Afstomningskrods; Delingslinien hor fromgaar af Rubrikkon ICvartor olier Kommuno. Dø frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, P 2 og P 3, sidstnævnto (lolt i on vestlig og on østlig Afdeling. — A 1 og A 2 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte) og 2. Kreds (Lyngby). Bygningsdistrikter, Ligningsdistrikter (i Kbhvn.), Skyldkredse (under Ejendomsskyld) og Skorstensfejerdistrikter findes i Afdeling II, Real-Registør for Kbhvn. Nyboders Politiomraade er betegnet ved N. — Værgoraadskredsene paa Frdbg. er betegnet F 1 og F 2. Gade (I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 10 øre). A aben raa. f i m '® 15 ® S o F Mi Valg- 1 kreds | 2 naar Brevportoon er 10 Øre). T3 K Rosenborg M 4 Trinitatis 7 2 3 A 4 ( 1—27 c £ s Kvarter eller Kom­ mune 1In S«'©o, OQ ir m o & £> Sogn (Kirke) i Valg- j kreds 1 Politikr. j IB8 ■ p J!3 bo > u 6

Amagerbro Æ12 Kristians 2 S 4 — - Sundby - - Æ16 — _ _ Krsthvns Æ16 Kristians 2 N 4 — - Frelsers _ - Taarnby S Kastrup A 2 Strand Æ14 Helligaands 7 1 Frimands Æ 2 — - - St. Annæ 0. Æ 6 Zobaoths 8 3 St. Annæ 0. Æ 6 Zebaoths 8 3 Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 Frdbg. F 11 St. Markus F l — F 10 — - Udb. Vester V 6 Krist 140 5 Frdbg. F 8 Fredoriksbg. F 1 Frdbg. F 9 Solbjorg F 2 Nørrevold Vk.3 St. Andreas 3 1 Krsthvns Æ ll Frelsers 2N 4 Frdbg. F 2 Mariondals F3V Gjentofte Gjentofte A l Vestervold Vk.l Frue 3 1 Gjentofte Maglogaards A l Gjentofte Ordrup A l Gjentofte Ordrup A l | Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 Vigerslev Vb.3 Timotheus 14 V 9 Valby Vb.l Jesus 14 V 9 Kjebmager Æ 2 Helligaands 7 2 Østervold Vk.6 Frihavns 6 7 Udb. Vester V 8 Absalons 13 5 Brønshøj Br.3 Brenshej 12 V 8 Udb.Klædebo N ll Simeons 11 G Eksorcorpl. S 5 Sundby 2 S 4 Amagerbro Æ16 11. Tavsens - - — Æ13 — - - Udb. Vester V 8 Absalons 13 5 — V il — - - Udb.Klædebo NS St. Stefans 12 0 8 Frdbg. F 8 Frederiksbg. F l Udb.Klædebo 010 Davids 10 7 Husum Br.3 Brenshej 15 V 8 Øster Æ14 Holmens 8 2 Gjentofte Gjentofte A l Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 Sundbyostor S 3 Filips 9S 4 Gjentofte Hellerup A l Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15 0 7 Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15 0 7 Vestervold Vk.2 Frue 3 1 Frdbg. F 9 Frederiksbg. F 2 Krsthvns Æ10 Frelsers 2N 4 _ Æ ll . z - Sundbyøster S 4 Filips 9 S 4 Sundbyøster S 6 Sundby 9N 4 Snarens Æ 5 Helligaands 3 1 Udb. Vester V 4 Elias 1 5 — V 9 — - _ Gjentofte Ordrup A l Vanløse l?r.4 Vanløse 12 V 8 Udb.Klædebo N 1 Blaagaards 5 6 — Nia — - — N 2 --- ’ - _ — - Hellig Kors - - Vestervold Vk.l Helligaands 3 1 — Frue - - Frdbg. F 8 Frederiksbg. F 1 Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 8 Gladsaxo Søborg A 2 Udb.Klædebo N1E St. Stefans 15 V 8 — - Kingos - - — . St. Stefans 11 — - Kingos - - Udb.Klædebo N 18 Kingos 11 8 Udb.Klædebo N 14 Hellig Kors 5 6 — N 2 — - Nørrevold Vk.4 St. Andreas 7 1 3

13

l 3—17 19-39 2— 10 A 12—46 48—54 56—60 G2—70 72—78 80

F l

Amager Fælledvej« 29—47 - Amager- ( 1—17 og 2—8 C (19—35 og 10—20 - Amager- (indtil „Grænsen" s Landevej ( Resten Kastrup - Amagertorv . . * { 2—24 Am aliegado........................... [ 2 - 4 - gade . i S i —:« K K

V Frdbg.

F 5 St. Thomas F l — F30

6A 5A

_

— - — F l — N13 — - — N 3

- -

— -

- - - - -

N Udb.Klædebo N I Bothlehems 5 6 9 B 8

-

- -

-

---

-

Aaboulevard.

-

— N 14 Hellig Kors -

-

_

10 B

12 4 3 3 6 F l 6 F l F2 4 5 F l

3 B 3 A 4 A 4 A 14

_ _ - - 10 A -

_

i -

-

— -

-

-

-

100 N Udb.Klædebo N 3 Brorsons 12ø 6 10 A 8 Axeltorv...............................| B N Udb.Klædobo N 6 St. Johannes 11 6 12 A *2 A/.aleavej Valby..................... _ — - — - - 12 B - ( 1— 13 og 2—6 C - — - — - - 12 A 13 JESaads- ) 15—43 . . . - S Sundbyøstor S 4 Filips 9 S 4 6 mandsstr.l 8—16 _ S Sundbyostor S 2 Nathanaels 9 N 4 6 { 18—26 - V Frdbg. F 11 Solbierg F30 Fl B a ck ersvej........................... S Taarnby Kastrup A2 Badensgado .......................... S Str. Udb.Klædebo N 9 Aldersro 15 0 8 1 11 Badstuestræde..................... K N Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 11 6 12 B 2 _ , l 1—9 B Gjentofte Maglogaards A l Bagerstræde . . . 1 g__12 L Utterslev Br.2 Kapornaums 15 V 8 13 9 Baggersvej Charlottl.. . . S Sundbyøster S 4 Filips 9 S 4 6 13 Baggesens Allé Vanløse. . V Frdbg. F 10 Frederiks bg. F 1 F l Bagge- \ °F 'd~ lb N F Frdbg. F 9 Frodoriksbg. F 2 F2 - L Udb.Klædobo F 8. N 12 St. Stefans F l 11 8 11 A F l 9 gade 18—32 y d ( 33—37 og 34—48 " _ — - _ _ - „ . ( ulige Nr. B Gjentofte Maglogaards A l Bag Kaadhuset . ^ ^r. ■V Udb. Voster V il Krist • 14 0 5 14 6 Bakkegaardsallé. . . , . V C Amagerbro Æ12 Kristians 2 S 4 6 6 Bakkcgaardsvoj..................... Brh. B — Æ16 H. Tavsens - - 5 A Bakkevej Soborg . . . . - — - -V— - - 5 B i 1—37 L C Eksorcorpl. S 5 Sundby _ _ _ „ , 139—77 - Amagerbro Æ12 Kristians 6 13 Baldersffade . . . \ . C Amagerbro Æ12 Frelsers 9 N 4 6 - (3 8 -7 8 _ s Sundbyøster S 2 Nathanaels - - - - Baldersplads............................ L - — S 5 Sundby - - - _ ( ulige Nr. N - — S 3 — - - - _ Bangertsgade. A jige Nr. _ — S 3 Filips Kristians 9 S _ _ „ ^ , <1-15 K c Amagerbro Æ12 2 S - - Bartholinsgade . . 1 S — - Nathanaels - - - - Baunegaardsvej Gjentofte - Sundbyvestr. S 5 — - - - - (undt. Heslehej og Sten- - — - Sundby - - - - ’ gaarden pr. Hellerup) . . - — S 1 — - - - - Beehs Allé, Valby . . . . - — - — 19 S 1- - - 12 0 - K N Udb.Klædebo N 3 Brorsons 12 0 6 10 A 8 Amalie Skrams Allé Valby. . . ( 1—23 L — N 17 . ■ 8 11 B 9 V Brh. Husum Br. 3 Brønshøj Davids 15 V 8 13 9 Amahevej . . . . i 2 __24 0 Udb.Klædebo 0 7 10 7 1 11 Amerikavoj . . . . . . V Vanløse Vb.3 Vanloso 12 V 8 13 9 Am icisvcj................................ V — Br.l ---- - - - - Andebakkosti.......................... F N Udb.Klædebo N I Ilollig Kors 5 6 9 B 8 II C Andersons Gade. . . K 0 Udb.Klædebo 0 5 Davids 10 7 1 11 Andreas Bjørns Gadø . . C - — 0 7 — - - - - Ane Katrines Vej . . . . F - — 0 5 — - “ - - Anemonevej Gjentofte . . - — 010 — - - - - Anker Hoegaards Gade . . B ø Udb.Klædobo 0 5 Davids 10 7 1 11 Annasvej Hellerup . . . B Udb. Vester V 9 Maria 1 5 7 A l Annasvoj Charlottl. . . . 0 Østervold Vk.5 Esaias 6 3 2 B io- Annottovoj Charlottl. . . Brh. Gjentofte Ordrup A 1 Annexstræde Valby . . . Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 9 Ansgars Allé Valby . . . B Udb. Vester V I Elias 1 5 7 B l Antoinettevej Valby . . . - — V10 Apostel - - - - A ntonigade........................... K - — Gothsemano - - - A ren d alsga de..................... 0 Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15 0 7 1 11 , , , ( 1-23 B K St. Annæ V. Æ 7 Trinitatis 7 3 4 B 3 Arkonagacle . . . 1 2 __22 - — - St. Pauls - - - A rn esv ej................................ Brh. - — Æ15 — 8 - - A rre sø g a d o.......................... N - — Æ 8 — - - 2 B - ( ulige Nr. C - — Æ 7 — 7 - 4 B Artillerivej . . i 2—48 - - — Æ 9 Frodoriks - - - - 1 5 0 -60 - _ __ _ 8 _ „ , ( 1—19 B _ — Æ lo _ - Asger Rygs Gade | 2—18 - — Æ 8 — - N - Asminderodgade . . . . L F Frdbg. F 3 St. Lukas F 2 F2 Asmussens Allé . . . . . V K Øster Æ14 Holmens 8 2 3 B 12 Assensgade . . . . . . ø Str. Udb.Klædebo 0 10 Sions 15 0 7 1 11 A stersv oj............................... Brh. - — Aldersro . - - A sylgad e................................ K V JFrdbg. F 5 St. Thomas F3ø F l Asylstræde Gjentofte. . . Gjontotto 010 Gjontofto Sions A l 11 Asylvoj Klampenborg (10 0.) Str. Udb.Klædebo 15 0 7 1 Augustagade . ,..................... S 0 Udb.Klædebo 0 3 Frihavns 6 7 2 B 10 Aurehøjvej Hellerup . . . K Nørrevold Vk.2 St. Andreas 3 1 3 A 4 Australieallé.......................... Str. _ — Vk.3 ---. - - - - A ustralievoj.......................... Str. Amalienborg . . . . .

4 . . Boston Aalborggade Aalokistevoj Vanløse Aalykkes Passage . . . . ( 1— 101 Aarhus- ) 2— 86 gade | 102—106 [ Kalkbrændorih. Aarhusplads.......................... Abol Cathrines Gade . . . Abildgaardsgadø . . . . Abildgaardsvej Charlottl. ,Abrikosvej............................... Absalons- gade ’ Adelersborggade 1—93 35—111 . < 90-110 Aagade. . . . |H 2_ 114 A a k an d evoj.......................... , Adolph- l til Vennemindev sensgade ( Resten . . . Adolph Stoons Alid . • Adolphsvej Gjontofto Agersøgade . . . Aggorsborggado . . Ahlefeldts- (21—29 og2— gade (31 og 28—30 Ahlmansgado.......................... ; 1—25 Ahornsgade Ahronkildes Allé Ahronsberggade . . Akasiavej..................... Alderdoms Allé Kastrup Aldorsrogado . . . . Alderstrost Passage . Alexandervej Charlottl. Aloxandravoj. . . . Alfred Sørensens Allé 2— 14 16—24 Adel- gado 113—117 119— 127 2—58 60—102 104 106—108 124 Adilsvej • Admiralgade

14

14 14 14

3 B 2 B 8 A 8 B 13 12 B

5 A 5 B 8 B 11B 9 F 2 1 11 13 9 3B 12

6 13 1 1

11 11 1 F2

7 A

5 B 5 A 5 B 5 A 3 B 7 B 7 A 13 9 A 6 6

Alhambravej Allégade . Allorsgade

( 1—37 •( 2 -2 8 ( 1—17 ) 2—18

7 A

Almevej Hellerup Alsgade . . . . 123-133

13 11 A

Amager I Boulø-1 vard

2— 8

10 Seruminst 126-134 1— 23

113—127 129—149 151—193 195 2 — 102 104—120 122—148 150—162 164

11 A 10 B

Amagorbrogade

3 A 2B

Gjentofte Gjentofte A l Valby Vb.l Timotheus 14 V 9

14

6

III

238

, • , U 5 æ ■-f-å ! • ! »S 6 Sejt*- i-

Ut h S a s

s ! S'vi <-» ]© yj ^ i “ 01 Si]*

G a d e (I Farentes er angivet, naar Brevportoon or 10 Øre). Post- | distrikt |

' ^

G l a d e

& -S JHi

73 £ > ■*

0 P

OT

C3

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen erlOøro). *•2 Bechsvoj Klampenborg(10ø.) Begoniavoj Gjontofto. . Belgionsgade.......................... Bellovuo Klpbg. (10 Øre) . Bengtasvoj Hellerup . . .

. *© ! PM * S.

O s -c

ca 13

Kvarter | eUer i

1

Kom- i

Sogn

mune j

Oppe-

*

(Kirke) [

PolitikrJ

børselsd.

L Udb.Klædebo NI)

Brynhild o g a d e ..................... Brøndsteds A llé..................... Bronlunds Allé Kollerup. . B ren sh øjgad o..................... Bronsliøjholmsallé Brønshøj Kirkevej . . . . B ronsh ojvej.......................... Brh. Buddingo pr. Buddinge . . Buddinge Allé Soborg . . Buen V a n lø s e ..................... Bulgariensgade..................... Burmeistersgade . . . . Bustrupgade.......................... Bygaards Allé Vanløse . . Biilows Allé Hellerup . . . . . Brh. Brh.

Kingos 15 V 8 11 A 9

Lyngby-Tbk. Gjentofte

Taarbæk A 2 Gjentot'to A l Ordrup A 1 Maglogaards A l

V Prdbg.

F 2

P 8

Frdbg.

P 1

13

Gjontofte

Gjontofto A 1

S Snndbyester S 5 Sundby 9N 4 6

L Udb.Klædobo N 8 St. Stefans 12 0 8 11 B 9

Gjentofte Gjontofto

Bronshoj Bronslioj Bronshoj Gladsaxo Gladsaxe Prdbg.

Br.3 Bronslioj Br.3 Bronslioj Br.3 Bronslioj

13 9 13 9 13 9

15 V 8 15 V 8 12 V 8

P 2

P Prdbg.

P 6 Godthaabs P 2

{33--53 og 32—54

— P 7

— -

10

2 B

Gladsaxo A 2 Søborg A 2 Solbjerg P 2

6 3

,

i 1—>'5og 2 0 Østorvold Vk.G Citadels

Bergonsgade. . \ Rost0n

-

Frihavns

-

-

P 6

F 2 13

15ø 7 1 11

Berggreensgado.................... Str. Udb.Klædobo 0 8

Sions

Sundbyostor S () Nathanaels 9 N 4

B Amagerbro Æ13 11. Tavsens 2 S 4 5 B 5

Bergthorasgade..................... Beringsvej.............................. Bornliardsvej Charlott).. .

6

F 2

C Krsthvns Æ ll B Udb. Vester V il

Frolsers 2 N 4 5 A 5

F 6 Godthaabs P 2 Skovshoved A l

P Prdbg.

Krist

13 5 14

6

Gjontofto

Vanloso I5r.4 Vanlose 12 V 8

13 9

3 1

j uligo Nr.

B Vestervold Vk.l

Frue Maria

7 A i

Gjentofte

-

Gjentofte A l F 11 Solbiere P I

- -

— -

- -

Bernstorffsgado .\ 2—4

1

V Prdbg.

— -

F l

' Rest

TJdb. Vester V 9

— -

— F3 0

-

j 7 -1 5 . .

p i

B ern storffsvej.....................

V Prdbg.

P 5 St. Markus P I Gjentofte AL

— F 10 St. Markus F l

-

2— 16 - 18—26 - 28— 34

1

( 1—121 Hil. I 137—171 Chll.

Gjentofte

— __

— F 11 — - — F 1

-

Biilowsvoj . :

— — __ __

__

.

]

w . * . 1 20-112 Bernstorifsvej .< Hil.

F30

Hellerup Maglegaards

— - St. Thomas

_

36 A—38 C . 1 27 og 40-50

-l

— _

-

__

-

208—210 ChU.

Bogovej Hellerup .

. .

Maglegaards A 1

-

Gjontofto

[ 220—246 -

Ordrup Krist

S Sundbyosler S 2 Nathanaels 9 N 4

14

B evtoftgade.......................... A P Boyers Vej . . . . Bianco Lunos Allé. . . . Biens Allé . . . . . .

13 5

13

B Udb. Vester V il

6

( 5 -9

6 -

— —

Bohmonsg. <

6—16 -

— So

- _

12 V 8 13 9

Brh.

Brønshøj Br.3 Brønshøj

_ _ 8 1 8 1

---

{ 31-49 og 40 -

S 6

P 11 Solbjerg

f : i

V Prdbg. S Sundbyøstor S 4

PI 13 PI

B orson ....................................

K Strand Æ14 Kristians K Strand Æ14 Kristians

9 S 4

3 B 12 3 B 12

Filips

o

Borsgade . . . .

. .

Bille Brahes Vej . . . . V Prdbg.

P 11 St. Markus F3ø St. Johannes 4

6 12 A

N Udb.Klædebo

Birkegade . . .j

2

Callisensvoj Hellerup . . Carit Etlars Vej . . . . Carl Blochs Allé Søborg. . Carl Peilbergs Voj . . . . Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Johans Gade . . . . Carl Langes Vej Valby . . Carl Lunds Gado . . . . Carl Plougs V oj..................... Carlsbergvej j. ijg^ N n ’ Carlsgade............................... C a ro lin o v o j.......................... Carolinovoj Hellerup . . . Carstonsgade.......................... Castbørgsvej Valby . . . C e r e s v e j............................... Charlottenlund..................... Charlottonlundsvej Hellerup CkristenBergs Allé Valby . Christian d. 2dens Allé . . Christian d. 9. Gade. . . . Christian Høyrups Allé Hell. Christiansberg Allé . • . Christiansborggade . . . Chrietiansholm Klpbg.(10ø.) Chr.holmsSlotsalléKlp.(100.) Christianshvilevoj Charlottl. Christiansrovej Klpbg.(100.) Christiansvej........................... Christiansvej Hollerup . .

Gjontofte

Hellerup A 1

Bispebjerg Parkallé . . . Bispebjerg Sidevej. . . . B is p e b je rg v e j.................... Bispeengon .......................... Bissensgade.......................... B ja rk osvoj........................... Bjelkes A llé .......................... Bjorregaards Sidevej Valby Bjerregaardsvej Valby . . Bjernsons Allé Søborg . . Bjørnsonsvej Valby . . .

a:z! L Emdrup Hr. 2 Brønshøj L Uttorslov Br.l Kapernaums 15 V 8 13 9 rf*.C5

15 V 8 13 9 15 V 8 13 9 14 0 5 ■14 6 P3V PI 14 V 9 14 6 14 V 9 14 6 14 V 9 14 6 V2

P 12 Prdbg. F 12 Frdbg.

V Prdbg.

F 2 P 2 F 2

F 1 PI

Carl Bernhards Vej . . . V Prdbg.

L Utterslev lir. 2 Brønshøj Mariendals L Prdbg. P 2 V Udb. ViTstor V 6 Krist

Soborg A 2 Solbjerg P 2

Gladsaxe

P 6

P Prdbg.

Valby Vb.2 Jesus

6

14 V 9 14

P Prdbg.

P 3 Godthaabs P 2

St. Jakobs

Udb.Klædebo 0 2

0

10 7

1 11

L Udb.Klædobo N 17 Annas 12 0 8 11 B 9

Valby Vb.3 Timothcus 14 V 9 14

6

Valby Vb.l Valby Vb.l

Jesus Jesus

C Amagerbro Æ12 Frolsers 9 N 4

5

6

F 6 St. Markus F l

V Frdbg.

F l

Gladsaxe

Søborg A 2

Valby Vb.l

Jesus

9 14 li

J 4 ø 14 V

’. Vb.

Valby Vb.2 Jesus

1 1—33

N Udb.Klædobo N I Blaagaards 5 6 9 A 8

S Sundbyøster S 6 Nathanaels 9 N 4 L Utterslev Br.l Kapernaums 15 V 8

6 13 13 9

__

__ __

-

- -

-

- -

Blaa-

)

2—8 - ' 10- 24 -

N 2

-

— N 13

-

gaardsg. )

. Gjentofte

Hellerup A l

----

- Bothlehem8 -

“ 9 B -

[35—59og26—46 -

Kyist

V Udb. Vester V 6

14 0 5 14

6 6

Blaagaardsplads..................... Blegdamsstræde.....................

N Udb.Klædebo N 13 Blaagaards 5 6 9 A 8

Valby Vb 1 Timothcus 14 V 9 14

4 7 2 A ■10 - 7 1 11

Udb.Klædebo N 5 Nazareth

0

F 11 Solbjerg P30 Ordrup A l Maglegaards A 1

V Frdbg.

PI

fBlegdamshosp.

N Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 4 6 12 A 2

Gjontofte Gjentofte

__

. __

1

Rigshosp.

N 5

ø

— - 6 12 A 2

Blegdams- J

2—42 N — N 15

Valby Vb.3 Timothcus 14 V 9 14

6

— N 5 Fredens

- 7 2 A 10

vej

44

0

\

s Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4

6 13 6 13 3 B 4

- -

-

__

__

-

46—78

N 16

-

Christian d. 2dons Plads . s Sundbyvest. S 1 Sundby Trinitatis K Kjøbmager Æ 2

9 S 4 7 2

— N 5 Nazareth -

- • -

l

80—140 -

4 7 2 A 10

1. Blegdamsv e j ..................... Blekingegade......................... P Blocbs Allé Hellerup . . B ly t s v e j............................... Bodenhoffs Plads . . . . Bogensegade . ..................... Bogholderallé Vanløse . . Bogøvej. \ . . . . . . B o rg e rb o ...............................

Udb.Klædebo N 5 Predens

0

Gjentofte

Hellerup A l St. Lukas F30

S Sundbyester S 2 Nathanaels 9N 4 6 13

Christian Richardts Vej . . V Prdbg.

F l

F l

Gjentofte

Hellerup A l F 9 Solbjerg P 2

L Utterslev Br.l

Brønshøj

13 9

15V 8

P Frdbg.

F2

B Vestervold Vk.l Helligaands 3 1 7 A 1

C Krsthvns Æ ll

Frelsers 2N 4 5A 5 10 7 1 11

Gjentofte Gjentofte Gjentofte Lyngby-Tbk.

Ordrup A l Ordrup A l Ordrup A l Taarbæk A 2

Udb.Klædebo 0 1 0 Davids

0

Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9

P 7 Mariendals P3V Æ14 Holmens

p

P I

Prdbg.

8 2 3 B 12 7 3 4 A 3

Boldhusgade . •. . . . . K ■Øster

L Utterslev Br.2 Kapernaums 15 V 8

13 9

C Amagerbro Æ12 Kristians 2 S 4 6 13‘

Gjentofte Hellerup A l Christian Svendsens Gade S Sundbyester S2 Nathanaels 9 N 4 6 13 Christian Sylows Allé . . S Sundbyester S 4 Filips 9 S 4 6 13 Christian Winthers Vej . . V Frdbg. P i l Solbjerg F30 F l Citygade. ............................... K Kjøbmager Æ 2 Helligaands 7 2 3 B 4 Citypassagen.......................... K Kjøbmager Æ 2 Helligaands 7 2 3 B 4 Clarasvej Charlottl. . . . Gjentofte / Skovshoved A l j 1—49 0 Udb.Klædebo '0 1 Frihavns 6 7 2 B 10 Classensgade. . . \•>1—oV - — 0 3 __ \ 2—50 - Østervold Vk .6 __ • - ( 1 og 2—4 0 Østervold iVk .6 Frihavns 6 7 2 B 110 Classensv.< 3—13 og 10—16 - Udb.Klædobo 0 3 __ {15—31 og 18—30 - — - Rosonvængot _ II A Clausens Vej Gjontofto Gjontofte Gjentofte , A l ■ Colbjornsens j 1—15 og2—14 B Vestervold Vk.7 Maria 1 5 7 A 1 gado { 17 og 16—34 - — Vk.l — _ - I. Colbjornsonsgade . . . B Vestervold Vk.l Maria 1 5 7 A 1 C ollin sgade........................... 0 Østervold Vk.5 Esaias 6 3 2 B 10 Cort Adelers Gade . . . K Øster Æ 1 Holmens 8 2 3 B 12 Cottagevoj Hellerup ■ . . Gjentofte Maglegaards A l Cumberlandsgade . . . . S Sundbyostor S 6 Nathanaels 9N 4 6 13 C y p ern svej........................... S Sundbyøster S 4 Filips 9 S 4 6 13 / 1—5 og 2 —10 L Udb.Klædebo N 12 Simeons 11 8 11 A! 9 Dagmars-J 12—38 — - Kingos . gade i 7—39 - — - St. Stefans _ 1.41—45 og 40 — N 18 — _ _ D agm arsvej.......................... L Utterslev Br.2 Kapernaums 15 V 8 13 9' D agøgade............................... S Sundbyvest. S 5 Sundby 2 8 4 6 13 Dahlénstrædo Gjentofte. . Gjentofte Gjontofte A 1 Dalgas Allé Valby. . . . Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 6 Dalgas Boulevard . . . . P Prdbg. P 6 Solbjerg F 2 F 2 Dalgasvej Charlottl. . • . Gjentofte Maglegaards A l D alslandsgade..................... C Amagerbro Æ12 Frelsers 9N 4 6 5* Dalvej Gjontofte . . . . Gjentofte Gjentofte A 1 Damgaardsvej Charlottl. Gjentofte Ordrup A l Damtoftestræderne Charlttl. Gjentofte Skovshoved A 1 Danasv e j ............................... V Prdbg. F 4 St. Markus P I F I Danm arksgade..................... V Prdbg. P 4 St. Markus F l p i Dannebrogsallé Vanløse . . Vanløse Br.4 Vanloso 12 V 8 13 9’ 1 1—37 B Udb. Vester V 10 Apostel 1 7 B 1 \ øq __ rfl Dannebrogsgade . . {2 __ 38 z V 3 V 10 Gethsemane Apostel 13 8 a ! - [40—60 - — V 3 Gethsemane 1 . Degnemose A llé.................... Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 8 13 9‘ Delfingade............................... K St. Annæ V. Æ 8 St. Pauls 8 N 2 B 10 Digevej Kastrup..................... Taarnby Kastrup St. Thomas A 2 FV Doktor Abildgaards Allé. . V Prdbg. F 1 F30 Doktor Priemes Vej . . . V Prdbg. P 8 Frederiksbg. P I pl> Domusvej Klampbg. (10 Øre) Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 D o rth e a v e j.......................... L Utterslev Br.l j Brønshøj ) 15 V 8 13 9 - { Kapern. f

( 1—47 og 2 -6 4 K St. Annæ V. Æ 7 St. Pauls

Æ 9 Æ15

Frederiks St. Pauls

-

-

B W . - g»d.

8

i3 i_ ia s

-

— Æ 8 Frederiks — — __

- - - -

2 B . _ 10

V

140—144 -

8 3 ' 2 B 10

Bornholmsgade..................... K Østervold Vk.6 Citadels

Borthigsgade.......................... / Til Tisvildeg.

Str. Udb.Klædebo N 9 Aldersro 150 8 1 11 L Udb.Klædebo N 17 Annas 12 0 8 11 B 9

_ «

\derf.t.Ladegaardsaa - — Grøndalsaaen - i Rest ulige Nr.

St. Stefans - -

P 2 Mariendals P3V

Prdbg.

P I

12 V 8 13 9

Brh. Utterslev Br.l

Brønshøj

— Br.2 Kapernaums 12 0 -

-

_ -

\ — lige Nr.

Bosta Mose Charlottl. . .

Gjontofte

Skovshoved A l

p l 1 -1 7 V Udb. Vester V 4 St. Matth. 14 0 5 8 B 6 Boyesgade. . . . } 2—8 - Prdbg. P 12 Fredcriksbg. P 1 F2 D , ( 1 -2 9 og 2 -2 0 L Udb.Klædebo N 18 15 V 8 11 A 9 Bragesgade { 31-33og22-28 - — Kingos 9 S - Brahesborgs Allé . . . . S Sundbyøster S 4 Filips 4 6 13 Brammingegade..................... 0 Udb.Klædebo rø 5 Davids 10 7 1 11 Brams Sidevej Charlottl. . Gjentofte Ordrup A l Bramsvej Charlottl. . . . Gjentofte Ordrup A l L I Brandes Allé . . . . V Prdbg. p i St. Thomas F30 P I Brede pr. Lyngby (10 øre) . Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 Bredegades Passage . . . p Prdbg. P 9 Frederiksbg. P 2 F2 i 1—37 K St. Annæ 0 . Æ 9 Zebaoths 7 3 4 A 3 „ . , 141—55 _ __ _ Frederiks - - _ Bredgade ► <57 __ 7*7 _ __ Æ 6 __ 8 - _ ( 2—70 - — Zebaoths - - - Bregentveds Allé Gjentofte Gjentofte Gjentofte A l Bregnegaardsv. Charlottl. . Gjentofte Maglegaards A l Bregnevej Gjentofte . . . Gjentofte Gjentofte A l ( 1— 11 S Sundby vest. S 5 Sundby 2 S 4 6 13 ) 51 Brigadevej . . . j 2—46 ; Eksercerpl. “ Nathanaels “ - - [4 8 -6 6 - Eksercerpl. - — -■ _ Broagergade .......................... B Udb. Vester V 5 St. Matth. 13 5 8 B 6 Brobergsgade.......................... C Krsthvns Æ ll Frelsers 2 N 4 5 A 5 Brodersens Allé Hellerup • Gjentofte Hellerup A l Broderskabsvej..................... F Prdbg. F 6 Solbjerg P 2 F 2 B r o g a d e .......................... . C Krsthvns Æ 10 Preisers 2 N 4 5 B 5 , S 1—35 • • • N Udb.Klædebo N 3 B rorsons 5 6 10 A 8 Brohusgade i 9 __ 90 __ - — 12 0 - - Brolæggerstræde . . . . K Snarens Æ 5 Helligaands 3 1 3 B 12 Brom bæ rvej.......................... Brh. Utterslev Br.l Brønshøj 12 V 8 13 9 Brorsonsgade. . . . ■ . . V Udb. Vester V 4 St. Matth. 14 0 5 8 B 6 Brorsons Kirkeplads . . . N Udb.Klædebo N 3 Brorsons 12 0 6 10A 8 L E Bruuns Vej Charlottl. Gjentofte S I S 5 Maglegaards A l Brydes Allé . . . |1 5 S Sundbyvest. Sundby 2 S 4 6 13 Bryggerivej Valby . . . . Valby Vb.2 Jesus 14 V 9 14 6 Bryggervangen . . . . . Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15 0 7 1 11 Bryghusgade .......................... B Yester Æ 5 Helligaands 3 1 7 A 12

III — 239

... G a d e

, t ti s ø s

Gad e (I Parentes er angivet, naar Brovportoen er 10 Øre). D rager.................................... D rojogade............................... D rogdensgade..................... Dronning! »agmarsAlléValby Dronning Elisabeths Allé . Dron- ningensg. i—51 og 2—22 36-48 59—71) og 54—64 Dronningens Tværvej . . Dronningensvej..................... Dronninggaard Holto (10 0.) Dronning Louises V.Cliarlttl. Dronning i 1—47og 2—32 Olgas V. (49—59 og 34—74 Drossel- ( Til Mariendalsvej vej ( Boston Duovci i til Mariendalsvej ( Resten Duntzfeldts Allé Hellerup . 1—23 25-39 Dybbols- gadø 2—14 16-24 26—38 41—49 og 40—50 51—61 , 52—70 Dybensgad©.......................... Dyblandsvangen..................... D yrkob.................................... Dyvekes Allé.......................... Dronning.Tværg. 1— 11 13—47 49—GI. 2—14 16-48 50 52—58 Ebertsgado . . . . Eckorsbergsgade. . . Edolslundsvej Klpbg.(10 Øre) Edelsmindevej . . . E dithsvoj..................... Edithsvoj Charlottl. . Edlevej Hellerup . . Edvard Falcks Gade . Edv. Glæsels Vej . . Efteraarsvcj Charlottl. Egilsgade ^ 35 —r»9 0 g-^2 — 68 Eklersvej Hellerup . . Sivindsvej Charlottl. . . Ejderstodgado . . . . Ejgaardsvoj Charlottl.. . Ejgaards Tværvej Charlottl. E liasgade.......................... E lis a v e j.......................... Ellensvej Charlottl. . . Ellevadsvej Charlottl. . Ellinorsvej Charlottl.. . | 1—13 Eimegade . . . . \15—27 \ 2—30 Elsdyrsgado . . . Emdrup pr- Emdrup Emiliogado • • ■ Emilievej . . . • Emilievej Charlottl. Einmasvej Gjontot'te Engblommovoj Emdrup

i 'G I I G © bc

ri 1 S>-B ilp'S 3 U ^

i

' lo

£ 9 # 1 u J2 0 ® « s

p .2

©i CO

rt i-,

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 10 øro).

-n

JS

Kvarter eller

Valg- ;

kreds j

Kom­

Post­

mune |

Oppe- |

Værge- jl

distrikt

Politikr.ij

1 L |Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 1 20 8 11B 0

borselsd.;

1raadskr.!I

Esromgado

A 2

Dragor

Drager

15 0 7

1 11

11-31 og 2-34 HolL Udb.Klædebo 0 8

Sions

15 0 7 1 11 9 N 4 6 13

Str. Udb.Klædcbo 010 S Sundbvoster S 3

Gjentofte

I,’osten

Hellerup A 1

B Udb. Vester V 3 Gethsomane 1 5 Vanloso Br.4 Vanleso 12 V 8 13 N (Udb.Klædebo N 1 Betblehems 5 6 9 B $ 8 A 7 9

14 6 6 13 5 B 5

Estlandsgade. .

Vaiby Vb.3 Timotheus 14 V 9 S Sundbyvest. S 1 • Sundby 9 S 4 C Krsthvns ÆJO Kristi ans 2 N 4

Evalds Allé Vanløso . . •

Evaldscrado

Gjentofte Frdbg.

Hellerup A l F 6 Solbjerg F 2 Godtbaabs - F C Godtbaabs F 2 F 13 Solbjerg F 2

Evanstonovej Hellerup . .

-

__

-

- - - - 7 3 - - - - - -

|ÆlfS Æ ll

F21

F

(til Jernbanen •(Resten . . .

-

Frelsers

Evorsvoj .

— -

4 A 3

-

K St. Annæ 0. Æ 9 Znbaoths St. Annæ V. Æ 7 St. Pauls -

- -

ø Udb.Klædebo 010 Davids

10 7 1 II

Faaborffgade . Fabrikvej .

4 B

-

— - St. Annæ 0. Æ 9

Trinitatis

F 2

F Frdbg.

-

- - 4 A - - - 4 B - - -

9

13

_ St. Annæ V.

_

Falkevej

B Uttorsløv Br.2 Kapovnaums \\2 8 8

F 2

Frdbg.

1—19 ®i 23—33 _ 35-55 -

— -

-

— - — F 3

— Æ 7 Trinitatis

St. Lukas - — -

~

- -

-

-

-

F2 F2

F Frdbg. F Frdbg.

F 9 Solbi erg F 2 F 9 Solbjerg F 2 Maglegaards A l F 2 Mariendals F3V F 7 Mariendals F3V 1<’ 7 Mariendals F3V ._ - F 2 __ - A 2

__

F 1

F 2 Mariendals F3V — F 8 Solbi erg F 1

57-81 2 -8

Falkonerall6 . .

-

- - -

Sollerod Gjentol'tc

— F 11

— F3ø

10—26 - 28—72 - 74— 126 -

— F1 St. Lukas

-

F Frdbg. F Frdbg. F Frdbg. - ' ---

F 1 F 1 -

St. Thomas _ F 1 St. Thomas F30 Soborg A 2 Godtbaabs F 2

— F 7

F 1 F 2

V Frdbg. F Frdbg. Gladsaxe

Falkonergaardsvcj Falsters Allé Soborg. . .

-

-

F 7 F 6

2 - 8 (1—9 og 10-12

F 1

Falstersvoj i

-

-

— F 2

__

-

Gjontofte

Hellerup A 1

Fannys Allé Hellerup . .

Gjontofte

Hellerup A l

1 n

Str. Udb.Klædebo 010 Sions 0 Østervold Vk.5 Esaias

150 7

Fanøgade . 1. Farimagsgade. Farumgade Farvorgade Faxegade - Faxe Tværgade . Fehmernsgade . Femklevervcj

I! Udb. Vester V 8

13 f) 7 B 1 - 8 A 7 1 - 7 B 1 - - 8 A 7 - * - - -

6 3 2B 10 3 1 7 A 12

L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 120 8 IIP. 9

— V 9 Maria

- - _

B Vester Æ 5

Frue

--- -

V 8 Absalons

Fauerholms Allé Gjentofte.

Gjentofto

Gjontofte A l St. Jakobs 6 7 2 B

— .

__

0 9

ø Udb.Klædebo

10

— V 3 Gethsemano 13 - 8 B -

-

0 Udb.Klædebo 0 9 St. Jakobs 6 7 2 B 10 S Sundbyosler S 6 Nathanaels 9 N 4 6 13 S Ekseroerpl. S 5 Sundby 2 S 4 6 13

- -

— V 7 St. Matth.

- - _ -

6 -

— V 5

-

__

8 2 3B 12 15 V 8 13 9

K Øster Urh. Bronshoj

Æ14 Holmens Br.3 Bronsliej

F G Godtbaabs F 2

F2

uligo Nr. lige Nr.

F Frdbg.

— F3V

-

-

— -

K Klædebo Æ 3 3 1 3 A 4 S Sundby vest. S 1 Sundby 9 S 4 6 13

Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 L Udb.Klædobo N 18 Kingos 15 V 8 11 A 9 6

Fongorsvoj Valby

Fenri sgado Forskenvej. Filippavei .

Brh.

Utterslev Br.l Bronshoj

12 V 8 13

9

F4 St. Markus F 1 F 6 Solbjerg F 2

F 1

V Frdbg. F Frdbg.

S Eksorecrpl. S 5 Nathanaels 2 S 4 6 13

Finlandsgade . .

S Sundby S 5 Sundby 2 S 4 6 13 0 østervold Vk.5 Esaias 6 3 2 B 10 Lvnerbv-Tbk. Taarbæk A 2 Brh. Husum Hr. 4 Bronshoj 12 V 8 13 9 F Frdbg. F 13 Solbjerg F 2 F2 Gjentofte Maglegaards A I Gjentofte Maglegaards A l B Vestervold V kl Frue 3 1 7 A 1 F Frdbg. F 6 Godtbaabs F3V F2 Gjentofte Ordrup A l N Udb.Klædebo N 4 St. Johannes 4 6 12 A 2 B Amagerbro Æ16 II. Tavsens 2 S 4 5B 5 - — Æ13 __ .. _ - _ Udb.Klædebo 0 8 Sions 15ø 7 1 11 Gjentofte Maglegaards A l V Udb. Vester V i l Krist 140 5 14 6 Gjontofte Ordrup A l Gjentofte Ordrup A l S Sundbyostor S 6 Nathanaels 9N 4 6 13 Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 12 V 8 13 9 Gjentofte Ordrup A l Gjentofte Maglegaards A l Gjentofte Maglegaards A l N Udb.Klædebo N 6 St. Johannes 4 6 12 A 2 — N 4 — - - - - K St. Annæ V. Æ 8 St. Pauls 8 N 2 B 10 Emdrup Br.l Brønshøj 15 0 8 13 11 V Frdbg. F 4 St. Markus F 1 F 1 V Frdbg. F 11 St. Markus F3ø E l Gjentofte Ordrup A l Gjentofte Gjentofte A l Emdrup Br.l Bronshoj 15 V 8 13 9 Str. Udb.Klædebo N 9 Aldersro 15ø 8 1 11 B Udb. Vester V 1 Absalons 13 5 7 B 1 B Udb. Vosior V 11 Krist 13 5 14 0 B Udb. Voster V5 St. Matth. 13 5 8 B G - __ V7 — - - - - - __ - Krist - - 14 - - __ V 5 St. Matth. - 8 B - - — - Krist - - 14 - B Udb. Vester V 2 St. Matth. 140 5 8 B 6 - — V 5 Krist 13 - 14 - — VI] — - - ' Kong. Engh. Vb.2 , Jesus 9 - - - Vigerslev - — - - - B Udb. Vester V 2 Krist 14 0 5 - - - __ V 6 __ - - — V il — - - - Kong. Engh. Vb.2 Jesus 9 - _ - Vigerslov - — 14 V - - - S Sundbyvost. S 1 Sundby 9 S 4 6 13 Str. Udb.Klædebo 0 8 Sions 15 0 7 1 11 V Frdbg. F 12 Fredoriksbg. F 1 F 2 Brh. Brønshøj Br.3 Brønshøj 15 V 8 13 9 Taarnby Kastrup A2 V Frdbg. F 8 Frederiksbg. F 1 F 1 Gjentofte Ordrup A l C Amagerbro Æ12 Kristians 2 S 4 5 A O Gjentofto Gjentofte A l Gladsaxe Seborg A 2 V Frdbg. F 1 St. Thomas F30 F 1 B Udb. V

F3

Finsensvej j 1—99 og 2—100 Rest Vanløse

/ 1—33

3 1 3 A 4

K . Klædebo Æ 4

Frue

— Æ 3 Æ 4 — -

2—18 20-42

-

— 7

-

Fiolstræde <

- -

(

-

-

44

Trinitatis

Emdrup Br.l Brønshøj

15 V 8 13 9

Firkløvervej Emdrup . . . Fisehersgade j 1 ^ °n>^~i 4

Nathanaels 9 N 4 6 13

S Sundbyostor S 2 S 5

5 6 10 B 8 13 5 7 B 1 12 V 8 13 9

Fiskergade Fiskerihavnen. . Fjenneslevvej Fjords Allé

N Udb.Klædebo N 3 BrorBons B Udb. Vester VI St. Matth. Husum Br.4 Brønshøj

Brh.

F 1 St. Thomas F30

V Frdbg.

F 1

13 5 8 B 6

Flensborg-( 1—31 og 2—24 B Udb. Vester V 5 St. Matth.

_ -

— V7

— - -

gade

I 33—61 og26—40 -

Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9

Floras Allé Vanløse . . .

F 9 Frederiksbg. F 2 F 6 Solbjerg F 2 F 13 St. Lukas F 2 F 6 St. Markus F 1 — F3ø F 4 St. Markus F 1 Lyngby A 2 Gjentofte A l F 1 St. Thomas F3ø Ordrup A l Æ14 Holmens

Frdbg.

Florasvej Valby. Florsgade . Folkets Allé . . Folkvarsvej

F 2 F 2 F2 F 1

N Udb.Klædebo N 3 Brorsøns 12 0 6 10 A 8

F Frdbg. F Frdbg. V Frdbg. V Frdbg. K Øster F Frdbg. - Gjentofte Gjontofte

Foraarsvej Charlottl. . . . Forchhammers- (ulige Nr. Forhaabningsholms Allé . . Fortunen Klpbg. (10 øre) . Fortunstræde. . Fortunvej Charlottl. . . . vej ( lige Nr.

— -

-

F 1

Lyngby-Tbk.

8 2 3 B 12

Franckesvoj Franklinsgade . Frankrigsg. 1 1—33 Fredensborggade

F 1

ø Udb.Klædebo 0 3 Rosenvænget 6 7 2 B 10 S Sundbyester S 5 Sundby 9 N 4 6 13 L Udb.Klædebo N 8 St. Stefans 12 0 8 11 B 9 . --- S 3 -_ -

'39—51 og 2—88 -

Fredensgade . . '( i—27 ( 2—22 Fredonsvej Charlottl.. . . 1. Fredensvej Charlottl. . . 1. Fredonsgado .

N Udb.Klædebo N15 N16

4

St. Johannes Fredens

Engclstedsgado . Enghavo Bryggo Enghavo Passago

6 12 A

N Udb.Klædebo N15 St. Johannes 4 6 12 A 9

Gjentofte Gjentofte

Ordrup A l Ordrup A 1

1— 19og2— 18 K St. Annæ 0. Æ 6 Zebaoths

8 3 4 A

Enghaveplads

3

-

— Æ 9 Frederiks

21—33 35—43 45—81

7

_

-

__

-

St. Annæ V. Æ15 St. Annæ 0. Æ 6 St. Annæ V. Æ 8 — - — _ — Æ15

8 - 4B i - 4 A -

St. Pauls Frederiks

’ 1—31 3 3 -5 7 61— 77

-

Fredericia-

20—30 34—52 - 54—76 - 78-80 - 82—94 -

gade

__

2B

_ N

-

St. Pauls

derf. t.Kong.Engh. Kongens Enghave Rest. ulige Nr. . 2—20

— - 3 _ — - _

Eng-

. havevej

ø Udb.Klædebo N 5 St.Johannes 4 7 1

Frederik den 5tes Ve) . . Frederik den 6tos Allé . .

11 F

F Frdbg.

F 9 Frederiksbg. F 2

2 4-40 60-80

Froderik den i3—9 og 4—32 N Udb.Klædebo N 7 Simeons

11 6 12 B 2

— - _

— N 11

11—25 -

7des Gade <

derf.t. Itong.Engh. Kongens Enghave vltest. lige Nr.

Gjentofte

Frederikkevej Hellerup . .

Hellerup A l

( 1—13

V Udb. Vester V 4 St. Matth. 14ø

8 B

e

-

Frdbg.

15—59

F 12 Frederiksbg. F 1

inglandsvej . . . . Sngskiftevej . . . . Enigheds Allé . . . Enigheds Allé Kastrup Enighedsvej . . . . Enighedsvej Charlottl. Enveloppevej . . . Erichsensvoj Gjontofte Erik Beghs Allé Seborg Erik Menveds Vej . ». Eriksgade..................... Eriksvej Charlottl.. . Ertnelundsvej Gjentofte Ernst Meyers Gade . Eshern Snares Gado . Eschrichtsvej Valby Eskildsgade . . . . Espérance Allé Charlott

F 2 F 1

- -

-

— - — F 8 — - __ F10

2—24

Frederiks-J berg Allé |

— - — - --.

-

26—62 -

33

64—80 -

F 1 F2 F 2 F 2 F -

l

Frederiksberg Bredegade . Frederiksberggade Frederiksborg Have . . . Frederiksberg Stationsvej . Fred.borg Allé Søborg . .

F 9 Frederiksbg. F2 F 9 Frederiksbg. F 2 F 9 Frederiksbg. F2 F 13 Solbjerg F 2 Seborg A 2 Frue

F Frdbg. B Vester Æ 5

3 1 7 A 12

F Frdbg. F Frdbg.

Frederiksberg Slot. . . . F Frdbg.

Gladsaxe

Frederiks- ( 1—11 og 2—14 K Klædebo Æ 4 Trinitatis 17—27ogl8—36 - borggade 29—43og38—54 - — Vk.3

7 2 3 A

Nørrevold Vk.2 St. Andreas 3 1

— -

L Utterslev Br.l Kapernauins 15 V 8 13 9

ftil Lersovej ul. Nr. 1til Emdrupv. ul.Nr. lige Nr. lige Nr. 1til Soborghus ^Kosten Søborg

- _

— Br.2 Utterslev Br.l Emdrup Br.2

-

Frede- 1 do. borg- 1 do. riks-

_

-

-

Brønshøj

— - _ _

-

_

Emd Emdrup

vej

-

-

Gladsaxe

Soborg A 2

III — 240

, c ■“ •S

1

1^ O CQ

u ® M - © 1^g>J5

<§ H i © ■s jg ø g

j3

£ i'© © “

s jjj

a |

G l a d e

c M

G a d

fn å'

ip s >J3

M0 « «

P

©

© tf © 3 ►©w g o S

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen er 10 -Øre). 1. Frederiksborgvoi Frederiksdalpr.Lyngby(100.)

(I Parentes er angivet, naar Brevportoen ør 10 Øre).

:>J3

Kg SUD t> u

O h f* S d > 2

CL.

w

\A

£

L Utterslev Br.2 Kapernaums 15 V 8 13 9

F2

1—29 . 31 45 . 47—69 .

F Frdbg.

F 3 St. Lukas F 2 Godthaabs -

Lyngby-Tbk.

Lyngby A 2

- - -

— - — F 7 — F 6 — -

Frederiks

Æ 9

7 3 4 A 3

— - — -

Frederiks- (] — 13 og 2— 14 K St. Annæ 0.

_ -

-

— Æ 6 Zebaoths

-

8 - - -

gade

(1 iesten . . .

Godt- 71—75 .

Æ 5 [leiligaands 8 1 3 B 12

-

( 1 -3 K Snarens

F3V

haabs- 77—Groudal(5a)incl.

_ _

-

Strand Æ14 Kristians

Fredoriksh. Kan.

<21—23 -

Brønshøj Br.3 Bronsbej

93—199

Brh.

12 V 8 13 9

vej

( 2—30 B Vester Æ 5 Helligaands 3 - B Udb. Vester V 5 St. Mattb.

7 A _

F 2 Mariendals F3V

F l

2—38 F Frdbg.

-

— F 7

— _

Frederiksstadsgade .

13 5 8 B 6

42—94 . derf.t. 404 -

L Utterslev Br.2 Kapernaums 12 0 8 13 9

1—91

Brønshøj Br.3 Brønshøj Vanløse Br.4 Vanlose

12 V 8 13 9

_ _ _ _

-

Brønshøj Br.3 Bronsbej

125—167 Brh. 199—267 -

-

12 V - — - -

406—432 Vnl.

Husum Br.4

Gorm6gade. . . L Udb.Klædebo N12 St. Stefans 11 8 11 A 9 1—31 K Kiøbmager Æ 2 Helligaands 7 2 3 B 4 33—45 — - Trinitatis - _ - 47—85 _ Rosenborg Æ 4 — - - - _ 87—117 - — - 3 A _ 129—153 Nørrevold Vk.2 St. Andreas 3 1 - Gothersgade . .; 155-175 K Nørrovold Vk.3 St. Andreas 8 1 3 A 4 2—42 St. AnnæV. Æ 7 St. Pauls 7 2 4 A 3 44—58 _ __ - Trinitatis - 4 B 60—68 _ __ _ 2 B _ 130—140 _ Nørrevold Vk.4 St. Andreas _ 1 - 10 150—160 _ __ - — . _ 3 A Graabrødrestræde K Frimands Æ 2 Helligaands 7 1 3 A 4 Graabrødretorv . K Frimands Æ 2 Holligaands 7 1 3 A 4 Graastensgade . B Udb. Vestor V 7 St. Matth. 13 5 8B 6 Grenaagade . . (1 —13 • (2 —16 ø Udb.Klædebo 0 2 0 7 Rosenvænget 10 7 1 11 / 1—33 N Udb.Klædebo N 2 Holl. Kors 5 6 9 B 8 i 35—47 __ N14 __ _ - _ Griflenfeldtsgaklø . ( 2—18 - — N 2 — _ 10 B - 120—54 _ — N14 — - - _ \56—60 __ - Brorsons - _ - - Grootsvej . . . V Valby Vb.2 Jesus 14 0 9 14 6 Grundtvigs Sidevej . . . V Frdbg. F i l Solbjorg F3ø F l 1-31 . . V Frdbg. F 11 Solbjerg F l F l Grundtvigsvoj \ 33—39 . . _ — F 8 — *- - 2—44 . . __ F 11 — F30 - Grut8 Allé Hollorup . . . Gjentofto Hellerup A 1 Grækønlandsvej . s Sundbyoster S 4 Filips 9 S 4 6 13 Gronbakken Vanl Vanløse Br.4 Vanløse 12 V 8 13 9 Grondalon Vanl. Vanløso Br.4 Vanloso 12 V 8 13 II Grondalsvængo Allé . . . Brh. Utterslev Br.l Bronshøj 12 V 8 13 I) Gronlandsgade . S Sundbyvost. S 1 Sundby 9 S 4 6 13 Grønnegado . . K Kjøbmager Æ 2 Helligaands 7 2 3 B 4 Grønningen . . K Østorvold Vk 0 Citadels 8 3 21! 10 Grøuvangen Vanl. . . . Vanloso Br.l Vanloso 12 V 8 13 9 Gudrunsvoj Charlottl. . . Gjentofte Ordrup A l 1 l ~ -11 . . . N Udb.Klædebo N 4 St. Johannes 4 6 12 A 2 2—24 _ — NO — 11 - - - Guldborgs- ) 26— - — N 11 — - - - - gade 1 21- -47 . . . - — N 7 — - - 12 B 49--51 . . . _ __ - Simoons - - - - l 63- -131 . . . _ — - — - - - . Guldborgvojj1- 30 °K F Frdbg. FO F 7 Godtliaabs F 2 F2 Gullandsgade. . I 1—19 1 Roston S Sundbyvest. S 1 Sundby H. Tavsens 2 S 4 6 13 Gunlegsgado . . B Amagerbro Æ10 ÆI3 2 S 4 6 B 6 Gustav Adolfs Gade . . . ø Udb.Klædobo 0 2 St. Jakobs 10 7 1 ii Gustav Bangs Gado . . . V Kong Engh. Vb.2 Josus 140 0 14 0 / ulige Nr. B Vestorvold Vk.2 Frue 3 1 7 A 1 Gyldenlovesgado \ 2 -2 0 K Nørrevold Vk.7 St. Androas - - 3 A 4 | 24 „ __ Vk.3 — - - Gylfosgado . . 0 Østorvold Vk.O Frihavns 6 7 2 1! 10 Gvinthers Passago . . . . N Udb.Klædobo N 6 St. Johannos 11 6 12 B 2 U aabets Allé . -23 . . . Brh. Bronsbej Br.3 Bronshøj 12 V *8 13 9 1 1- levg. <“ B Udb. Vester V 5 St. Mattli. 13 5 8 B 6 Hadere 2—32 I l 5 Krist 14 f 34—38 - __ V 11 __ - Hagoinannsgado . B Vestervold Vk7 Fruo 3 i 3 A 1 Hagens Allé Hollorup . , Gjontofto Gjontofto 11.' Tavsons A 1 Ilalfdansgado. . 1 Amugorhro /Kl 3 2 S 4 511 5 Halgroensgade . S Sundbyoster S 2 Nathanaels »N 4 6 .13 Hallandsgado . S Sundbyvest. S 5 Nathanaels 2 S 4 6 13 Ilallinsgado . ø Østorvold Vk 5 Esaias 6 3 2 B 10 Halls Allé . . V Frdbg. F 8 Froderiksbg. F 1 F2 l 1--7 og 2—6 B Vostorvold Vk 1 Maria 1 6 7 A 1 8—22 - Udb. Vostor V 9 — - - 19-17 og 24—32 - — V I — - _ 34-44 - — - Elias - _ - Hambros Allé Ilellorup . . Gjontofto Hollorup A l Hambrosgado 11 Vostorvold Vk 1 Fruo 3 i 7 A 1 Hamiets Passage N Udb.Klædebo N 7 St. Johannes 11 6 12B g Hammerichsgado B Vestervold Vk7 Frue 3 1 3 A 1 Hammorsnusgade . . . . K Østorvold VkO Citadels 8 3 2 B 1 10 Hammershusgado . . . . Str Udb.Klædebo N 9 Aldorsro 15 0 8 n Hannovergado Sundbyøstoi S 2 Nathanaels ON 4 6 13 Hans Bogbinders Allé . . s Sundbyvest. S 1 Sundby 9 S 4 0 13 Hans Egedes Gade. . . . N Udb.Klædebo N14 Brorsons 12 0 6 10 A 8 A N Hansens Allé Hellerup Gjentofte Hellerup A l 8 HansTavsonsGado. . . . N Udb.Klædobo N 14 Holl. Kors 120 6 10 A , ( I" -27 og 2—0 L Udb.Klædobo N 9 Kingos 15 V 8 11 A 0 tiaraiasgaae-i lagten. . . Str _ Aldorsro 15 0 1 11 Haregade . . . IC St. Annæ V. Æ 8 St. Pauls 8 N 2 B 10 Ilarsdorftsvej . V Frdbg. F 11 St. Markus F l F l J V E Ilartmanns Allé Valby Valby Vb.3 Timotheus 14 V 9 14 6 Ilartmanns-t 1—11A og 2 Ueli Gjontofte Maglogaards A 1 VOJ . . (Resten . . . ChlJ _ - 11 Haslegade . . Str. Udb.Klædebo N 9 Aldersro 15 0 8 1 Hauchsvoj . . V Frdbg. F 10 Frederiksbg. Trinitatis F l F l llauscrgado . K Rosenborg Æ 4 7 2 3 A 4 Ilauscrplads . K Rosenborg Æ 4 Trinitatis 7 2 3 A 4 Ilavdrupvoj . Brh. Husum Br.l Bronshø/ 12 V 8 13 9 F2 12 Haveselskabetsvej . . . . V Frdbg. F 12 Frederiksbg. F l 3 B i 1—19 K Øster Æ ll 8 2 navnegåde. . . (21—55 _ _ Æ 1 - Havnevej Hellerup. . . . Gjentofte Hellerup A l Havnevej Klpbg. (10 Øre) . Lvngby- Tbk Taarbæk A 2 13 9 Ilavrovej . . . Brh. Brønshøj Br.3 Brenslioj 15 V 8 llavslundovoj Hellerup . . Gjentofto Gjontofte A l 14 s Hedebygade . . V Udb. Vester VO Krist 14 0 ~T) Hedegaardsvøj Kastrup . . Taarnby Kastrup A 2

-

- -

L Utterslev Br.2 Kapernaums 15 V -

2—20

— Br.l

* -

*

sundsvej • 28-90 92—110

„ Brønshøj

Utterslev Br.l Brønshøj

112 Brh.

15 V 8 13 9

.

— - - — - -

-

Br.3

Brønshøj

124— 190 200—226

-

Husum -

F9 Solbierg F 2

F Frdbg.

Frederiksvej . Frejasgade Fremads Allé Freundsgade

F2

L Udb.Klædebo N 11 Simeons 11 8 11 A 9

S Sundbyoster S 4 Filips V Udb. Vester V 6 Krist 0 Frihavnen 0 3 Citadels

9 S 4 6 13 14ø 5 14 6 8 3 1 11

Frihav- iNord f.N.Frihavnsg.

— -

— -

— -

non ( Syd f. Frihedens Allé . Friliodsvej. Frihedsvej.

2B 10

Sundby 2 S 4 6 13

s Sundbyvest. S I

F 6 Solbjerg F 2

F Frdbg.

F2

S Sundbyostor S 6 Nathanaels 9 N 4 6 13

1 2—6 Str. Udb.Klædebo 0 6 Aldersro 15ø 7

1 11

Frijsenborg Allé |18—24 . Frydendalsvej. . ( 1—33 ( 2—32 Frolichsvej Charlottl. . . Fuglobakko- Jt. Borups AU(5. _ . . . . i t. Mariendalsv. F Frdbg. __ V Frdbg. 1. Frydsvej Gjentofte

0 8 F 12 F 8

Sions

Froderiksbg. F 1

F2

V Udb. Vester V 6 Krist

14 0 5 14 6

Ordrup A l Mariendals F3V

F 7

F l

— —

-

— F 2 — -

_

L

V0J

l Resten . . .

Gjentofto A l Lyngby A 2 St. Thomas F3V St. Markus - Soborg A 2

Fuglegaardsvej Gjentofte . Fuglovad Byngby (10 øro)

Gjentofte Lyngby-Tbk.

F 11

Fugle-

l 1—13 og 2—6 V Frdbg.

F l

— -

15 og 8—18 -

vangsvej )

Fyens Allé Seborg. . . .

Gladsaxe

Fyonsgade. Fællodvoj .

N Udb.Klædebo N 7 Simeons 11 6 12 B 2 N Udb.Klædebo N 4 St. Johannos 4 6 12 A 2 N Udb.Klædebo N 4 St. Johannes 4 6 12 A o

Fælledvejens Passago . .

Sundby 9 S 4 6 13

S Sundby vest. S I

Færogado .

Soborg A 2

Gladsaxe

Fættrenes Voj Soborg . .

Gaasebæksvoj Valby. . . Gadekjærsvej Valby . . . Gammel Jernbanevej Valby Gammel Jernbanevold Valby Gaasegade .

Valby Vb.2 Timotheus 14 V 9 14 6 Valby Vb.2 Timotheus 14 V 9 14 6 M 5 Frue 3 1 7 A 12

B Vester

Jesus

Valby Vb.l

14 V 9 14 6 14 V 9 14 0

Valby Vb.2 Josus

0 Udb.Klædebo 0 4 Rosonvængot 10 7 1 11

GammelKalk- 1 - -35

— “ -

— 0 2 0 7

2—30 40-08

brænderivoj

-

Gammel Kjege ( uligo Nr. Ijandov.Valby ( ligo Nr.

Valby Vb.2 Jesus

14 V 9 14 C 3 5 7 A 1 .

_ Timotheus -

1—7 9—17 19—29

B Udb. Vester V 9 Maria

_

_

Elias

_

— -

— V 4

31—51 V 85-95 -

7 B

Frdbg.

F l

F 12 Froderiksbg. F 1

.

__ —

»7—135

F 10 F 8

_

.

_

Gammel Kongevej 137-170

2 -8

3

B Vestervold Vk.7 Frue

7 A 1

58—88 V Frdbg.

F 4 St. Markus F 1

F l

— —

90—122 124—104 - 166—178

F 10

_ „

— F 11 Solbjorg

_

— F 8

Gammelmosevoj Lyngby Gjentofto A l Gammel ( 1--16 og 2—6 K Kiøbmager Æ 2 Helligaands Trinitatis Mont 1 17—41 og 10—14 _ — .. - Gjentofte

7 2 3 B 4

Gammel Strand . Gammeltoftsgado

K Strand Æ14 Holligaarnls 8 1 3 B 12 K Norrovold Vk.4 St. Androas 7 3 2 11 10 { 2—6 B Snarens Æ 5 Helligaands 3 1 3 A 4 J 8— 18 - Nerro Æ 3 Fruo . 7 A 12 120—24 - Vestor /]•;r> — _

Gammel Torv

GammolVar-1 )—21 og 2—16 C F Gardes Allé Hellerup . tovsv. Holl.j 32—40

Udb.Klædebo 0 8

Sions

15 0 7 | U

Gjentofte Gjentofte

Hellerup A 1 Hollorup A l

< 1— 19 • ) 2 -1 8

N Udb.Klædobo N13 N14 J1 Udb. Voslor VI

Bot.hlohems Holl. Kors

5 6 -

9 B 8

Gartnorgado

1-23 og 2 28 25-37

Elias Maria

1 5 7 A 1

Gasværksvoj ■ Gefionsplads Geislorsgado

0 Østorvold Vk.6 Frihavns S Sundbyoster S 2 Nathanaels 9 N 4 6 13 L Utterslev Br.l Kapernaums 15 V 8 13 '9 6 7 2 B 10 Gjontofto A 1 Skovshovod A 1 Gjonlofto Gjentofte

Gcorgo Ryans V. Gjontoi'to Georgsvoj Charlottenlund . Gerdasgade Valby Goorgsvoj .

Valby Vb.2 Jesus K St. Annæ V. Æ 8 Frederiks

14 V 9 14 6 8 3 2 B 10

1— 13 . . .

.

_

Gevnorsg. <15—33 og 2—40

St. Pauls

N 3

- -

-

5 - 7log48~02

Æ15

-

-

Gersonsvej Ilellorup . . .

Gjontofte

Hellerup A l

Geysers Allé Gilbjerggado Gimlos Allé Gjentotto .

S Sundbyvost. S 1 Sundby 9 S 4 6 13 L Udb.Klædobo N 17 Annas 12 0 8 11 B 9

8 Sundbyvost. Gjontofte Gjentofte

S 1 Sundby Gjontofto

9 S 4 6 13

Gisseifclds Allé Gjentofte . Gjentofte j 1—15 Allé Hell.117—21 og 24—34 Gjentoftogade Gjentofte. . Gjerlingsvej Hellerup . . Gladsaxe pr. Buddinge . . Gladsaxe Allé Søborg. . . Gladsaxevej Seborg . . . Gjøasgade . og 2—22

A 1

Gjentofto A 1 Hellerup A l

Gjentofte

Gjentofte

-

Gjentofto

Gjentofto A 1

0 Udb.Klædobo 0 3 Rosonvængot C 7 2 B 10

Hellerup A l .Gladsaxe A 2 Søborg A 2 Søborg A 2

Gjentofto Gladsaxe Gladsaxe Gladsaxe

Glasvej . . Glentevej .

L Utterslev Br.l Kapernaums 15 V 8 13 9 L Utterslev Br.2 Kapernaums 12 43 8 13 9

Godsbanegaarden

B Udb. Vester V 9 Maria [ 1 -1 0 B Udb. Vester V 8 St. Matth.

3 5 7 B 1 1 5 7 B 1

) 21-31

-

— - — -

— 13 1

-

Godsbanegade .

• ) 2 -8

8 A 7

(10—26 -

13

-

Made with FlippingBook flipbook maker