Kraks Vejviser pdfa1919 gade- og personregister

HI.

A. G a d e -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villa­ byer med Angivelse af Postadresse, Kvarter eller Kommune, Oppebørselsdistrikt, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politikreds, Forsør- g-elsesdistrikt, Værgeraadskreds samt Brevportoen, naar denne er 10 Øre. B. H u s -R e g is te r . Alfabetisk Fortegnelse over Husene, ordnede efter Gader og. Gadenumre, med Gadeskitser, Oplysninger om Gade­ navnenes Oprindelse og ved hvert enkelt Hus om dettes Nr., Matrikelnr.,,Vurdering til Ejendomsskyld, naar denne udgør 20,000 Kr. eller derover, Ejer og e,t Udvalg af dets Beboere (Forretninger, Institutioner og Privatpersoner). Hfor Ejeren bor i IJjendommen, er en * anbragt fioran hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn anført 1 Parentes. . ■'■ ^■. ■: Gadeskitserne angiver, ved hvilken Gade Numrene begynder, og ved hvilke Numre Sidegaderne udgaar, saifit Belig­ genheden af -forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. Én Pil viser Nord og Syd. Hus-Registret er delt i: - ' ' 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk).

Made with FlippingBook flipbook maker