Kraks Vejviser pdfa1905

Hindegade

1905.

19 (29 q) (Petersen NO Restaurator) 29 (29 s) s''Hansen OP Dotailhdl. 31 (29 «) 3 3 (29 bc) ‘"Nielsen NO Vognmand 3 7 .Sørensen GL Detailhdl. 41 (29 bq) (Chris tensenE Su kijcer varef.) Vestevbros Su kk ervavefab r. 4 5 (29 bx) Søe-Jenscn V Fabrikant *Søo-Jensen & Beyer Ryg- ningsbeslagfabr. 14 (29 as). (Mortensen J Murerm.) 20 (29 by) "'Mortensen A Murer 2 2 (bl.) Wendelbo JC Gjørtler Hestemøllestræde [K] Stadens Ilestemøllc, anlagt 523, laa; hvor det nuværen­ de Arresthus er). Fra Lavendelstr. (se dennes Skitse) til Farvcrg. 3 ( 7 0 & 1 2 g O ) Becker POO Gæstgiver 1 "Bruun Jul. Klejnsmedem. 2 Overgaard JP Skrædderm. 5 (=Koinpagnistr. 34) Alollcr's SL Bogtrykkeri ic Larsen N h. Detailhdl. sMathiasen Otto Laaneforr. 4 (78) (Staten) Jepsen JN Inspektør 6 (77 ) s Burou II Cigar- & Vinlidl. Christiansen CE Marskand-. 2 "'Hansen EG Enkefrue Hansen II Blæschælgfahr. 8 (123)(=Farvcrg. 8 ) (Jensen Peter Gross.) K,x Christiansen Carl Urtckr. 2 4 (= Holmbladsg. 08) 1 2 (29 af, ak) Andersen Jul. Snedkcrm. Andersen J'nl.&Ko. Sned­ kerm. , Landgren E Enke sbs Christensen Anton Gross. m ITart.lv E Konservesfabr. Ilindegade [El Fra st. Kongensg. til, Bor- gerg. (Se disse Skitser). 3,5 (623) (Gudmc IiP Arkitekt) 3 KOlsen 1TL Restaurator s Oars tenson H Barhor Jensen. Sophus Slagtonn. 1 Nielsen JC Restauratør 2 Christensen JII Skrædderm. 3 Møller B Afdelingschef Sass EV Ohe.rstlø.itn. 1 Lysborg OH Dekoratør Nielsen C Frøken 5 i Dalil Eli Tapotfabr. 2 GrothEmmyEnko o.Guardcin SYSTEM HENNEBIQUE: GRANITBETON W FACADER-

28 (=llavneg. 49) 1 Bcntzen M Garderobeforp. Jensen HK Graver 2 Schrciber S Musiklærer Schreibor Chr. Cross. Schrciber Julius Gross. '.Olsen Chr. Inspektor Svendsen NP Skibsforer 4 Abel EB Enke e.Rodemester Ilelleson C Enkefrue

! Horensen A Korrespondent Jensen H Forrehiingsf. i Pr ytz CG' Told assi si. Hardo.nhe.rg OP Enkefruo Uardonberg O Assisl. Worm OHG Kontrollør r, I'ri is FH. Pol ytekniker 16 (403) ( Gætje L & P , Wineken O) Klokker Th. & Ko. Gross. Hmørhdl. ic Jacobsen JC Grønthdl. s Rasmussen POS Hdlsagont 1 Jensen AE Toldassist. 2 Westermann A Musiklinde s Laursen GF Forvalter Seoger E Køkkenchef Sb 3 Ekeløv C Dameskrinde Ekoløv N Skomager Gunner L Maler Gunner Janus Stud. polyt. Gunner Anna Lærerinde A Lissner EO Gross. Dam PC Kons traktor Bech AJ Enkefrue Bech E & J Lærerinder s Kielbcrg M Forvalter 4 Bjørch-Jensen B Ful dm. 18 (405)(=IIolbergsg. 19) Gammelholms Ekspresbur. k Olsen M Detaillidlske s Hansen F ViktualielidI. Eiermann HP & Ko. Ba­ geri Reinhardt P Oigarhdl. 4,3 Sorensen OE Slagterm. Draskau LP Justitsr. Seemann C Enkefrue 2 Wulff >K Stud. mag. Wulff O Cigarfabr. Christensen OVE Fuldm. s Harpøth JT Gross. Sørensen Marie Sygepljske 4 Buch J Cand. pliil. Hollesen Gross. 20 (=Cort Adelers G. 1) 22 (387) Jensen J.P & Ko. s Jensen JP Ølhdl. Hansen C Skrædderm. 1 Jensen JP Gross. Wolter IIP Gross. Moyrat P Sangiærerindc 2 Lind VA Skorstensfcjerm. Stougaard JM Enkefrue a Holmer AM h. Pensionat Caprez B Konditor Ncckclmann LO Ingeniør i Christensen R Vildthdl. ■Ilom V i11 1 . Cand. pliarm. 24(388)(Frederiksen P Tøtn- rerm.) s.Tensen Carl Vognmand Andersen S Detaillidlske. 1 Jacobsen P Skrædderm. Schultz JII Skomagerm. 2 Malmstedt MR Skrædderm. Thorstenson GL Literat .) Hansen AT Bankbud 1 Lolirer CB Gross. Rasmussen NP Forvalter lti, 3 Dalilborg T Sadelmager i. Cederholm A1Gb. Vadskeri 26 ( 3 8 0 ) ( BjerringTh . Gross.) sBroge W & Ko. Gross. 2 Ncergaard HTh. Gravør Carstens GO Snedkeri«. Nørgaard Mary Frue :i Pio Villiam Skuespiller Exncr PJG Assist. 4 Lykke NCW Forvalter Reenberg H Skuespiller Hb i Lagstrøm K Værtshhsko 3 Jensen Olga Dameskrinde 4 Drejer JP Havncassist. Petersen R.H Styrmand

Green EC Enkefrue Brorson AEB Cand. plii1 - 23 (377) Scliiøty, .Johannes TobaUsf. s Hansen Sojili.At (fad Gross. K,i "Christensen (Jarl Gross. Ch ristonsenJes|> er&K(>. Yin1 1 . i Marcus D Enkefrue Keller S Kammersangerinde Keller PH Rung Organist Wulff M Institutbestinde kamin AF Vekselerer s Møller iMP Dampskibsf. Lob sc EAT Købmand -i Colin Viggo Gross. Sehiørring EM Enkefrue Schiørring .TKapelmusikus 25 (=Havneg. 51.) sKbbvns Handskefa lir. 'RasmussenlK'T Handsk'omg. 1 Brink .TPul dm. Brink A Jordemoder Nielsen IIW Prokurist 2 Jensen P Toldklarerer Friis JII |h. Gross. Wulff NI Kapt. Steenberg Schack EEnkefrue s Hansen IIP Kontorchef Petersen RG Maalerkontr. .i Tegner Viea Musiklærcrinde Eriksen HP Dampskibsf. 2 (=Peder Skrams G. 1) K Petersen JF& Søn Malcrnt. K, s Pedersen H Grontbdl. s Meyer Martin & Ko. Gross. 2 Irminger O Kommandør a Storm I1CE Pensionist Storm M b. Vadskeri 4 (423) s "TTolmstvøm N Handskciabr 1 Andresen C Ekspedsekr. 2 Rascli Carl S Gross. Dall Julius & Ko. Gross. Åkerhind NJ Sk ræddorm. i Giese AA Boglidl. Vandm. k i *Sørensen E & Ko. Jensen A Vognmand 1 Sorensen L Gross. 2 Munthe N Klkollcktricc Selnier SW ITdlsfuldm. :i Stoustrup Augusta Enke 1 .lossen HR Ca-nd. plii1 - r, Grell OV Enkefrue 8,10 (421) (Ilauborg SC Direktør) 8 s Simonsen & Bølun Gross. 11øhin BL Gross. 2 Erlandsson OP Hkræddevm. Nielsen J Lærer Hansen LP Sergent ,i Hansen AI ''1 Kommis Kappen 0.10 Bogholder i Gustafsson N Skrædderm. 5 Palner Th. Postbud 1 0 KHoin CPW Mekaniker Lindbevg Aug. Sadelmager Olsen H Skibsfører Brehm C Agcnturforr. :t Jørgensen OP Maskkun. 4 Wiener CV fh. Malerm. Wiener AKoneer tsang orind e 6 (4 1 8 ) k Wardi W Gas- & lingbauson

H e rlu f T ro lle s Vej |Vj Foiclili.umiioisv.

Bornstorflsv.

r>)Def.Bygni»gssnedk. (Kr. Andersen &Co.)

16) Niols Ebbe- u sens V (= Niels Ebbesens V. 3 (20 cg) (Skandrup Journalist) Jensen A Detailhdl ske Zester PC Tandtekniker (20 ch) (Tømrernu G Sagf. L Leidersdorff) Nicolaisen A Assist.- Jacobsen P Vognmand (20 cq) (Tømrerm. G Sagt'. L Leidersdorff) Holgreen CO Tegner 9 (20 ct) *Morten sen R Bogholder *Mortonsen F&M Frøkner Brenoe OA Kommis || (20 cs) (= BernstorffsA. 10) (Rosznercki R Enkefrue) Alost CJJ1I Tobaksspinder Petersen JL Bogbinderm. 4 (20 ao) Larsen Niels Snedkcrm. sWisscnberg LP Urtckr. 2 Rasmussen R Maskinmester Palludan C Forvalter '"Villadsen J Tømrerm. Pedersen S Stationsbud 6 ( 2 0 bi) Bredahl ILT Cigarkussefa.br. '"Poren. Bygningssnedkerier 10,12 (20 (Konsortiet Vodrofflund ) lOJermiin J Cand. jur. 14 (= Forehhammersv. 15) Salomon Hakon II Direktør 2 '"Larsen Viet. Murcrm. Nielsen Axel Sagfører i Larsen JP Ildlsrejsonde Itessensgade 03 Fra Holmbladsg. (se dennes Skitse) til Lcrgravsv. | (= Holmbladsg. 70) Goisschort EH Bogbinder 3 (29 v) "Sørensen O Købmand 5 (29 x, 29 bb) "'Larsen H Proppesk. 7 (29 y) (Clemmenson MJ Enke) 9 (29 z) i '"Olsen O Postbud 13,15 (29 æ,aa,az) (Hansen & Knudsen) Spndby Maskinsncdko.ri 17 (29 p) (Johansen LC Entrepr.) Gylstorff J Skomagerm. G A S er billigere Se T A B E L L E N foran i Vejviseren. og o g

Hansen-Ty bjerg NCTjener Hansen-Tyb jer glbuncsk rind. 12 (419) (Ilauberg SC Direktør) KMonsted EA Vadskeri s Høy HP Skoniagerni. Christiansen P Sprøjtefører 1 Jøransson CV Skrædder Petersen M Sojlmager Bchnack'Detlev P Hdlsfuldm 2 Elntkjær A Manufaktlidl. Olsen H Galanterihdl.

Made with FlippingBook Annual report