Kraks Vejviser pdfa1899

1

1899.

Oprettet 1870.

Telefon Nr. 585.

Telefon Nr. 585.

Filial: STOCKHOLM. 1

Filial: KRISTIANIA.

I n d e h a v e r e : P. Hofman-Bang og e . Boutard, L-

€ f

Civilingeniører.

Medlemer af Dansk Ingeniørfoening.

Patenter Iudtages og opretholdes i hele Verden. 1 Kopier af Patent- IBeskrivelser og Tegnipger. Indregistrering af Vare- 1 mærker i Ind- og j Udlandet, etc. etc. , Konsnltation i Patentsager. i Iste Klasses Referencer.

Oversættelser udføres fra og til Dansk, Tydsk, Fransk,

Engelsk etc. etc.

Specialitet;

Tekniske Oversætelser.

Kemisk tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø

Etableret 1869.

Telefon HTr. 2751.

Specialitet: det i 80 Aar saa

anerkjendte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - S u sid h e d s s a l t

J. P. Andersen, Store Kannikestræde 6 — 8.

Eorlang min ny illustrerede Priskurant

3

1899.

Sym ask inefabrik & Udsalg ea? k u n i j^olbergsgade JSIr. 6, (forhen Tordenskjoldsgade.) Telef. 24001 Kjøbenhavn. K . Telef. 24007.

Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner af betydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig Brug have vist sig at være de bedste existerende her paa Pladsen. Maskiner til Sejl- og Sadelmagere, Seletøj»fabrikanter etc., haves stadig paa Lager m u m m m og kunne ses i Arbejde, m m m m m Knaphulsmaskiner, Søjle- &Ringskyttemaskiner for Skomagere. Maskiner til Damp-, Gas- ogElektr, Drivkraft. NB. Maskinerne leveres franco til nærmeste Jernbane- eller Dampskibsstation. Brødrene J.

4

1899.

Kjøbenhavns Mvremmefatek, L. P. Sørensens Eftfl. Vesterbroes Torv 49. Vore patenterede Bomuldsremme og Centri­ fugeremme samt Læder-, Kamelhaar- & Ba- lataremme i alle Dimensioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales og haves altid paa Lager.

Sølvmedaille. Odense 1885.

Kjøberdiavn 1888.

Alt enet Fabrikat.

Ib'oncemedaillo. Malmø 1881. T e le g r am -A d r e s s e : „D r iv remm e ".

Sølvmedaille. Malmø 1881. T e le f. 2 8 4 8 .

N. P. ROSTRUPS L I G K I S T E - M A G A S I N , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36. Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). g>run£>fagt 1844. og tt6^fr>arcn6o indrettet 1885. Telefon Nr. 778 . Ligkister Ligklædninger, til Børn fra B Kr., til Voxne Ira 12 Kr. saavel syede som udhuggede. Indvendige Træ* og Zinkkister. Lig besørges klædte. Kgl. Hof Zink- og Metalstøber Lauritz Fabrik: Raadmandsgade 16 . L. Telefon: Tagenslins 115. Rasmussen. Kontor og Udsalg: Bredgade 28. ^ Telefon: 4177. Etablissement for Støbning og Udførelse i Sølv, Bronce, Messing, Zink og Aluminium saavel af større monumentale Arbejder som af Bygningsarbejder. Vaabner, saavel danske som udenlandske, Firmaplader, Modelbogstaver og Inskriptioner til Skilte. K irk e - og Salonkroner, Bord - og Hængelamper i Bronce og Messing efter Tegning af bekjendte Arkitekter. R epara tioner ud føres. P r isb e lø n n e t m ed i G u ld - og 9 S ø lvm ed a ille r .

1899.

5

T”'“ Olaf C. Madsen, Glarmester, M ikkelbrvggersgade 3. Iste Sted fra Frederiksberggade. Lager af Spejlglasruder iKjøbenh.s Frihavn. Medaille 1896. Agentur for samtlige belgiske Spejlglasfabriker.

Telefon G67.

Medaille 1896.

Patent. Vandtæt Glastag. Patent.

B lyindfattede V induer i smagfulde Mønstre og Farver. Stort Lager af GI armesterdiamanter, Kathedralglas og andre Glassorter,

af antike, ornamenterede, forgyldte og polerede Hammel ister. E legan t In d ram n in g . B y g n in g s a r b e jd e ud fø res. S. C. W. Knudsen,

Billigste Priser.

Største Lager.

Nørregade 35. K.

Damp-Yogn-Fabrik. Anbefaler

Barnevogne, Legevogne, DukevogneogSygevogne. Slæder,Kaner,Gyngeheste.

Grundlagt 1835.

Sygevogne udlejes.

& En Detail. Telefon 5345.

En Giros Telefon 5345.

Nørregade 35. K.

Nøpregade 35. K.

s. BORGESEN & O". T R A A H A T T E F A B R I K .

Telefon 3107. Oontoir og Lager: Pilestræde 19, 21, 23, 2 5 , 1ste Sal. Fabrik; Lampevej 22 A.

{ betailudsalg: Silkegade 15. j |U#rnet af Pilestræde.

Urban Jiirgensen & Sønners Efterflg., Kronometer- og Uhr-Etablissement, KJØBENHAVN 1836: LONDON 1851: PARIS 1854: Den største Medaille. Prismedaille. Medaille af 1ste Klasse. 6 1899. 8. Gothersgade 8. Pendnl-Uhre, Sø-Kronometre, Lomme-Kronometre, Q *\a lcL - o g S ø l v - L o m m e u l i r e for Herrer og Damer. Clegante Taffelure i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge af de patenterede Eosskopfske Nysølvs-Ankergangs-Lommeulire (Landmandsuhre). FULDSTÆNDIG GARANTI. BILLIGE PRISER. Elektrisk Belysning. Elektriske Anlæg af enhver Art med og uden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer, Elektromotorer og Buelamper. Fabrikation og Lager af mathematiske og Præcisions-Instrumenter af enhver Art. Overslag meddeles gratis . C, P. Jtlrgensens mekaniske Etablissement, Møllegade 26. Kjøbenhavn N. C. D. H. W illrod t’s Eftf. F. F. Frantzen. Helsingørsg-ade 4. Største Fabrik og Lager af Stole, Borde og Sofaer i alle Stilarter. Kjøbenhavn|K. Anbefales til d’Hrr. Forhandlere. Ordres til Provindserne effektueres prompte.

I s t e K l a s s e s A r b e j d e garanteres.

P r i s l i s t e (»g T e g n i n g e r paa Forlangende.

Telefon SIS*

1899 .

7

Trævarefabrik.

M

Etablissement for Fremstilling af fortrinligt udførte Trævarer i Køkkenudstyrsbranchen.

Masseartikler af enhver Art leveres hurtigt.

Første Kl. Fabrikata, prisbilligt og reelt, erholdes, naar De hos Deres Købmand forlanger vore kontrollerede Chokolader med Foreningsmærket og Chokolader med Firma samt uindpakket Brud. Cacaopulver, Cacao til Konditorbrug, Marzipan & Chokolade-Desserter. Fine og ordinære Confekter samt Cream-Chokolader og Likør. Tør Sennep i Pakker og Sarepta. Sur Sennep i Ankere og Krukker og ekstrafin Flor Mustard i Glas. Bolscher, fyldte med Marzipan og Chokolader. Krystal, brun og grøn, Oliesæber, fast og klar, i Træpakninger fra 10 til 112 Pd. Netto. Christiansfeldter, Marseille og Toilettesæber, letskummende og fint parfumeret. Aktieselskabet i Horsens. Carl Petersens Fabrikers Hovedlager, Telefon 6037. Vesterbrogade 2 6 8 S , Kjøbenhavn V.j BERNH. MIDDELBOES REPRODUKT IONSANSTALT 5 i Kong Georgsvej, Kbhvn. F. Telefon. »Godthaab« 23. Udfører Clichéer for Bogtryk i Zink og Kobber • Prøver paa forskellige Fremstiilingsmaader sendes paa Forlangende • Ordres i Kjøbenhavn afhentes strax efter derom modtagen Telefonmeddelelse.

8

1.899.

Forgylderetablissement og Rammefabrik

(over for den kgl. Skydebane).

T e le fo n 5 3 6 6 . Fabrik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af Guld- og oxy­ derede Rammer samt Kartons til Malerier, Fotografier Og Haandtegiiinger

T e le fo n 5 3 6 6 . Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister Stort Prøvelagei af alle mulige Sorter Rammer.

^87■ Vffitil:KUlSFr-ÆOR^t)ER^ABI.ISSEMÉNT^E ASHE-F/æWK-:

W a f d . J t C e t ø Malerier modtages til Rensning , Restaurering samt Fernisering. 'Den fftanftnntnffte iknftufrffiffing V e s t e r b r * o o : a d e N r . £ > 8 (over for den Ugl. Skydebane). SDe M|ie af Såaniiunoiens åun|tnerere rppræfenlerede med Eeuoed 300 Hafcr- og fiiHduggcrndSejiler. Daglig aaben fra 9 - 4 . •vADOLF ZINN Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Dampskæreri. Oplag Større-, Vester- og Østerbro. Kontor: 4, Rlaagaardsgade 4. — Telef. 604 — anbefaler sit velassorterede Lager af alle Sorter bedste Husholdnings-Brændsel, nemlig: lma Wales Anthracite-Kul, ligesom ogsaa skotske Anthracite-Kul, Wales-Kul, bedste Damp- kul, Kakkelovnskul og Nøddekul af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag samt direkte fra Skibe eller Beholderne i Frihavnen til billigste Priser. lma Gaskokes, engelske, knuste til Husholdningsbrug, anerkjendte for deres store Varmeevne, ligesom ogsaa lma danske Gaskokes leveres her overalt til Dagens billigste Priser, lma Bøge-, Birke- og Fyrre-Brænde, saavel i Maal som efter Vægt i større og mindre Partier, leveres fra Pakhus samt lossende Skibe. Brændet besørges skaaret og hugget paa mit Dampskæreri. lma Bøge- Trækul til Husholdningsbrug samt File- og Birke-Trækul til Fabriksbrug. lma Skovtørv fra de bedste sjællandske Moser (Sortemose) i udsøgte Varer, ligesom jydske Tørv anbefales, lma belgiske Briketter samt tyske anhaltische „Marie<( Briketter til Dagens billigste Priser. — Ærede Brændsels-Ordres bedes behglst tilsendt mit Kontor helst med mindst 1 å 2 Dages Varsel. Alt i lma Varer i større og mindre Partier, fra mine Oplag eller direkte fra Skibe, tilkørt ind- eller opbaaret af Forretningens fast ansatte Folk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste Priser. Kontrakt om større Brændsels-Leverancer til en fast Pris for sukcessiv Levering afsluttes. Obs.! ^ s s T a r a n c e - IF o r r e tn ir ig - Obs.! F i l i a l k o n t o r Det kgl. oct. almindelige Ilrandassuranee-Comp. (Bør sen) . Indboforsikringer tegnes fra l°/oo pro mille — Varer og Inventar fra F / 4%0 Pri) mille — i 1ste Klasses Bygninger — uden Ffterskud, Policegebyr m. m. 4, Blaagaardsgade 4, Kjobenhavn N. (Telefon Nr. 604).

Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg med Omegn

for

1899 .

U d g i v e t o g f o r l a g t a f T. Krack, Etatsraad.

Kontor: Linnésgade 22, 1ste Sal, aab. Kl. 1—3.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. S c h u 1 1 z.

I n d h o l d .

Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc. Hus-Register, eller en efter Graderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Rode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelses-, Oppebørsels- og Ligningsdistrikt, hvortil den hører. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. Ejerne af Husene' idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol c, 1ste Sal n 2den 2, 3die 3, 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Postkredsene ere be­ tegnede med n , g), gg, m, m, [El, El, 11. Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag. samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. Vare-Register. Firma-Register for Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn. Sagførere i Provinserne. Firma-Register for Kjøbstæderne og Landet. Rejse-Vejviser. Register til Kortet tilligemed Angivelse af Gadernes Postkreds.

Kjøbenhavns Kapselfabrik. (Clrathwohl & Dam).

Fabrik af Metalkapsler og Tintaber. Lager af Tinfolio og Aftapningsmaskiner.

EjØbenhaVIl N.

Nordvestvej14,

Telefon 1502,

Avertissements-Register.

Anderøen , M . Ad., Træ- og Finéer-Lager, Landemærket 9 ........................... ................. . Side 3 Anderøen , <9. ■*., Fabrik af Jernpengeskabe, St. Kannikestræde G og 8 ................................... _ 2 Berendøen , Sophus, Ak tiese lskab , Lager af Staalbjælker m. m., GI. Torv 24 . . . — G70 B loe li, Heynian & Ho., Cbemiske Fabriker og Tilvirkning af Sundhedssalt, Valdemars- gade 14.................................................................... — 1 Børgesen , S. & Ko., Straahattefabrik, Silke­ gade 15, Kontor og Lager Pilestræde 19, 21 og 23. — 5 „Danm ark11, Portland - Cement- fab r ik en , ved Aalborg, Hovedkontor Ny Toldbodgade 15..................................................... Side 97 B e Forenede M a lerm esteres Farve - mol le (Aktieselskab), Fabrik for Tilvirkning af Farver, Fernisser m. m., Grønnegade 3 3 .. — 770 Drew sen , H. C., Kgl. Hof-ElektropletfabrikantT Bindets Fabrik, Øresundsgade 6 , Udsalg Holmens-'indvendige kanal 5 ................................................................... ( Bagside. D r iv rem n te fab r lk , K jøbenh avn s , L. P. Sørensen’s Eftf., Vesterbrogade 49...... Side 4 Fieklioif, J . €1. A ., Maskinfabrik, Vcster- brogade 97.............................................................. *— 768 Fng llsh , T . R ., Ingeniør, Reventlowsgade 32 — 770 Fvers & Co., Forretning i Bygningsartikler, Frederikskolms Kanal 6 ..................................... — 669 H anske , Ufye, B rand fo rs ik r ing , Storm­ gade 2 ..................................... .............................. .. ( Bindets

Frantzen , F. F. (C. I). H. Willroths Eftf.) Fabrik og Lager af Stole, Borde m. m, Hel- singørsgade 4 ......... .............................................. Side 6 Gasglødenæt, Det dan ske , Urania , Fabrik og Kontor GI. Torv 24 ......................... — 767 Hansen , Jens, Vestergade 15, Fabrik ogf Bindets Udsalg af Kakkelovne og Komfurer samt am indvendige Støbegods...............*.............. ................................. { Forside. H e llesen s Enke & V. Uudvigsen, Fabrik og Laboratorium for galvaniske Elementer, Blaa- gaardsgade 17 (forhen Aaboulevard 2 9 ) .... . Side 96 In terna tiona lt Bureau , Ingeniører P. Ilof- man-Bang og E. Boutard, Vimmelskaftet 35.. — 1

•9ur gensen , Urban <6 Sønners E ftf., Kronometer- og Uhretablissement, Gothers- gade 8 . . . ...................................................... J iirgen sen , C. P ., Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 26 ........................... K a s trup G lasvæ rk , Hovedkontor, Oplag og Udsalg, Nørrevoldgade 12 . .......... ................... K lefs, Fald., Forgylderetablissement, Ramme­ fabrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 5 8 ........................................................ K on erd ing , C-, <& N ielsen , Holbergsgade 6 , Fabrik og Lager af Symaskiner m. m...... Knudsen , S. C. FF., Barnevognfabrik, Nørre­ gade 35.................................................................. K jøbenh avn s K ap se l fab r ik (Grathwohl & Dam), Fabrik af Metalkapsler og Tintuber, Nordvestvej 1 4 ....................... ......................

6

6

— 872

8

8

5 ■’*

— 11

Bindets indvendige , Bagside.

D iskon to -

K jøbenh avn s L aane - og B an k , Vimmelskaftet 39 . . . ■

Fabriken Grøndal, Fabrik af saltglasserede Kloakrør, Godthaabsvej 9 3 .................. ........... F ied ler, F llh ., Fabrikation af Dyrehavehegn af Staaltraad, Niels Ebbesens Vej 27...............

Lobm ann H . & Johansen , Fabrik af Jernsenge. Amagervej, Amager................ Madsen , O la f C.,. Glarmesterforretning og Rammefabrik, Mikkelbryggersgade 3 ........ ..

769

Side 769

5

769

Ralir, Chr. C. & Ko., Lager af Jernbjælker, Vestergade 8 0 ........................................................ Side 852 | R ingsted Jernstøberi & m ask in ­ fab r ik , Vald. Lendorf (Londorf & Ziehrer) 'Ringsted.................................................................. ' — 767 R øbm e ll’ s, P., Tændstikfabrik, Frederikssunds- vej 3 og 5 .............................................................. — 97 Rostrup , m. P., Ligkistemagasin, Walkendorffs- gade 34 og 36........................................................ — 4 Sandberg • Andersen , Trævarefabrik, Kontor & Lager GI. Kongevej 47, Fabrik Dannebrogsgade 3 6 . . . ......................................... — 7 Siegler, m., Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 ..................... U lrich , H a l, Premierløjtnant, Kjøbenhavns [ — 669 Bindets indvendige Gymnastik- og Faggteskole, Pilestræde 14___| Bagside Tinim , B rød rene J. & O., Blikkenslager-, Vand & Gasmestcrforrctning, Vesterbrogade 44 8 ide 3 Vesterbros Badeanstalt, Vesterbrogade 36^ — 769 Zlnn, Ado lf, Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, m. m., Blaagaardsgade 4 ................... — 8 Scbl eisner, C., Dampfarveri og Trykkeri, Fabrik, Jagtvej 203 og Kontor Pilestræde 8 .. — 351 Scliøller Rotbe , Asfaltlægning, Aaboule- vard 1 ...................... — 97

JNUddelboe, B ernha rd , Reproduktions­ anstalt, Kong Georgs Vej 5 1 ............................. Side 7

litch i , 1*rødrene , Skrædcretablissement, Pilestræde 17, Silkegade 1 0 ............................... Vleloeii) Simon, Pianofabrik, Ilinrichsensgade 2, Magasin St. Regnegade 4 ............................. mordisk L iv s fo rs ik rin g s - A k tie se l­ skab af 1897 ...................................................... mordisk U lyk k e s fo r s ik r in g s -A k tie ­ se lsk ab af 1898................................................

— 98

— 98

Bindets udvendige Forside.

Pedersen , H ans, Maskinsnedkeriet „Valhøj“ , Valhøjvej 15, V a lb y ............................................. Side 98 Pe tersen & Steenstrup, Fabrik af Orgel- Harmoniums, Vesterbrogade 2 D. & Lille Kon­ gensgade 40 .............................................................. — 12 I Petersen , Carl, Fabrikers llovedlager, Vester­ brogade 268 B . . . ......................................... Petersen , liindved, Butiks- og Vindues- Udstyrsartikler, Kompagnistræde 1 1 .................... ! Ph ilip sen & Ko ., Lithografisk Etablissement, Linnésgade 2 2 ........................................................... i Prens, Hf. ML, Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Fabrik af Vandklosetter, Nyhavn 5 7 ... R asm u ssen , Lauritz, Kgl. Hof Zink- og Metalstøber, Fabrik Raadmandsgade 16. Kon­ tor og Udsalg Bredgade 2 8 .................................. —669 —851 — 851 — 4

—7

Grundlagt 1839.

Sølvmedajlle

Sølvmedajlle

NordensstørsteLagerogUdsalg

af a lle Slags

Stockholm 1897. Stockholm 1897. Musik-Instrumenter Harmonikaer, Mundharmonikaer, Violiner, Guitarer, Mandoliner, Zithere, Fløjter, Clarinetter, Obo, Trommer, Horn, Violoncello, Bratsch, Contrabas, Ocarlna, Lirekasser og Spilledaaser saavel med Valse som med løse Nodeblade, Automatiske Spilledaaser samt Pianoer, Albums, Karafler, Cigarstativer, Syetuier etc, Legetøjs-Instrumenter i righoldigt Udvalg. Streiløe i alle Kvaliteter for alle Instrumenter og teknisk Brug. En gros og en detail. B illigste Priser.

O r g e l - H a r m o n i u m s for Kirker, Skoler, Kapeller, Missionshuse og for Hjemmet af eget og amerikansk Fabrikat fra 1 2 5 K p . til 3 5O 0K r . Mod Kontant -y- 10 pCt. Rabat. Leje og Afbetaling. Billigste Vilkaar. V o r e H a rm on ie r ere anbefalede af over 4 0 0 Købere og Musik-Autoriteter. S ø lvm e d a jlle M a lm ø 1 8 0 6 og S to ck h o lm 1 8 9 7 . B ron eem ed a jIle N e x ø 1 8 9 5 . General-Agentur for følgende første Klasses Firmaer: Estey, Carpenter, Kimball, Mason & Hamlin, Needham, Mason & Risch, Chicago Cott. Org, Co., samt alle europæiske Fabriker. Reparationer udføres. F o r lan g v o re illu s tr e r ed e K a ta loge r . Export fra Frilager. PETERSEN & STEENSTRUP . Telefon 3584, Lille Kongensgade 40 K. Og Axelhus 2 D, V. Udsalg i alle større Byer 1 Danmark.

Vejviserens Kontor er Linnésgade 22, 1 Sal, aab. Kl. 1 ,;?• Alle Oplysninger modtages med Taknemmelighed; de maa indsendes skriftlig inden d. 20 Oktober, thi naar de indkomme senere, er det tvivlsomt, om de kunne benyttes. I Meddelelser om Bopælsforandringer er del meget ønskeligt, at der opgives ikke alene den ny men ogsaa j den tidligere Adresse. Vedkommendes Stilling bedes betegnet saaledes, som den skal udtrykkes, naar der sktives uden paa et Brev. Telefonnumre maa nødvendigvis anmeldes , naar de ønskes optagne. Tydelig Skrift sikrer mod Fejltagelser.

Real-Reg*ister.

Folkemængde m. m. Kjøbenhavn. ligger under 55 0 41' nordlig Bredde og 120 45 ' østlig Længde for Greenwich omtrent 13 Meter over Havet; dens Flademaal er 4140 Tdr. Land (1 Td. = O. 5 BI 6 Hektarer); heraf ligger 440 Tdr. indenfor den ældre Voldlinie; Voldkvarteret med Søerne indtager 010 Tdr.; Forstæderne 2 200 Tdr.; Kristians- havn 700 Tdr. og Frihavnskvarteret 70 Tdr. Kjøbenhavn havde efter Folketællingen 1895 333 835 Indbyggere, nu i Begyndelsen af 1899 kan Tallet vistnok anslaas til 351 000 . Frederiksbergs Indbyggerantal er 04 500. Sundbyerne, Utterslev og Valby kan ansættes til 28 000. Det samlede Indbyggerantal for disse Byer er altsaa i Øjeblikket ca. 443 500.

Asylet for uhelbredelige voksne Aands- ! svage, Karens Minde ved Kbhvn., T 2644 , I optager uhelbredelige aandssvage og ep i-! leptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage, epilepti- : ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- 1 gaardsv. T 2666 . i Hjemmet for aandssvage Børn, Ørstedsv. ! 29 og 31. T 2337 . Anstalten for arbejdsføre, voksne Aands- i svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, T Lyngby 29 , optager voksne j Aandssvage til Uddannelse i Haandværk og Landbrug. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35. Abel Cathrines Stiftelse, AbelCathrinesG. 13, er stiftet af Abel Cathrine Mesing,Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dronningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet i 1726, 1742 og 1886. 33 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Køkken samt 2 Kr. ugentligog 24 til­ lige Tillæg af særskilte Lcgatmidler. Den 31. Decbr. 1896 ejede Stiftelsen i Kapital 98600 Kr., samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gjæld. Stiftelsen hører under Magistratens 1ste Afdeling. Præst: A VM ein ert,k st. Inspektør: Kancellir. M K ocli. Abnormskolens Venner, enForening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse: Forstander J M oldenha- wer, K.,DM., Formand; Bankdirektør S B iilow ; Prof. Chr. K e lle r ; Overlærer Alex.Prytz,R., adm.; Forstander EV R o l­ sted, R.; Pastor H e ib e rg , R. Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli 1892 (Adr. Vandkunsten 13,1. Sal,®). For­ mand: P C L C h r is tia n s e n -S k ø d - strop . Afholdsforbundet, stiftet 8 . Febr. 1893, er et af kbhvnske Afholdsselskaber nedsat

Fællesudvalg til Løsning af større, fælles Opgaver. Repræsenterer 10 Foreninger, med c. 2500 Medl. Formand: Sagfører T S ch o u b y e ; Sekretær: Kommunelærer P Chr. L yn g s. Afholdsforening,Kbhvns., (Adr. Nørresøg. 25 B, St. [RI), Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Aft.Kl. 8 Nørrevoldg.92 g]. Foreningen er enAfdeling af Danmarks Afholdsforening, der er udbredt over hele Landet.Foreningen udgiver„DanskAfholds- blad“ og har Syge-, Spare- og Understøt- telscskasse. Indmeldelse sker hver Møde­ aften. Afholdsforening, Nørrebros. (Adr. Ban- gertsg. 9 [H). Møder afholdes hver Tirsd. Aft. Kl. 8 Va. Børneafdl. holder Møde hver Sønd. Kl. 10. Foreningen er en Afd. af Danmarks Afholdsforening. Formand: S K nudsen . Afholdsselskabet „Det blaaBaand". Kon­ tor Kapelv. 47, St. Selskabet henvender sig særligt til Næringsdrivende; det fordrer kun personligt Løfte af sine Medl. Afholdsselskabet „Det blaa Kors“ (A. D. B. IL), stiftet 29. Nov. 1893. Fredensg. 22 St. T 5662 . Medl. forpligte sig til personligt Afhold. Chef: C F S ch rød er. Afholdssamfnndet har til Formaal at ud­ brede Kundskab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af Ah kohol somNydelsesmiddel. Af sineMedlem­ mer forlanger detAfhold fraNydelsen afbe­ rusende Drikke. Formand: Cand. phil. H T rie r. Afholdsselskaber, se Independent Orden of Good Templars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. Afstøbningssamling, den kgl., se Statens i Museum xor Kunst. Agrarforeningen. Hovedkont. Colbjørn- sensg. 17,1. Sal. Sekretær og Kasserer: M JN y b org ,

Aandssvageanstalten paa. gamle Bakke­ hus, Bahbeks Alle 21, T 29 x 3 , med Filial paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i Virksomhedd. 15. Novbr. 1855. Den bestaar af et Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- bejdshjem og ct Plejehjem paa Ebberød­ gaard. I Skolehjemmet optages kun udvik- iclige Børn, i Arbejdshjemmet optages voksne, arbejdsføre afhvert Kjøn, og i Pleje­ hjemmet optages kun uhelbredelige aands­ svage Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- og Plejehjemmet er 600 Kr. aarlig, iArbejdslijemmet400Kr. aarl. Uformuende Aandssvage kunne gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa Anstalten. Bestyrelse: Departementschef A F A s- mu ssen, K. I)M., Formand; Provst O V G Iahn , II,; Etatsr., Stadslæge H E E M Hoff, R.; Skibsmægler SN Rømer, R.; Hofjægermester, Dir. F F riis, K. I)M. Regnskabsfører og Kasserer: J M 1 låns en. Forstander og Førstelærer: E VR olsted , R. tr. 10-11. Andenlærer og Inspektør:Marius D a m Husfader v. Drengeafdelingen: Gymna­ stiklærer C A S e n n. Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frk. E . H off mann. Plejemoder v. Forsøgsafdelingen: Frk. E J T u x e n. Læge: Overlæge J F Ni e 1s en, R. Aandssvage-Anstalter, De Kellerske. Di­ rektion: Prof. Chr. K e lle r, Formand, (tr. Baggesensg. 4, 2-3). T 3001 ; Forstander C G andrup, R.; Prof. FG riin feld . Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, Baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Baldersg.22|Ll,TTagensv.68),optager til Op­ dragelse og Undervisning aandssvage Børn, som antages modtagelige for Udvikling. Overlærer: A P r y tz , R. (tr. llV s- 12 1/*)-

1899 .

14

Akademi, det Kgl., for de skjenne Kunster,

Akademi, det Kgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj hver Søgnedag 3— 6 ; i Sommermaanederne Mandag 3-6. Afstøbningssamlingen cr aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 1-3. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6 - 8 , om Sommeren 2 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet og Kunstsko­ len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof O ttoB a ch e , K DM. Vicedirektør: Prof. Th. S tein , R. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph. W e il- ba ch , R. Kasserer: Prof. J J Exner, K. DM. Forvalter: Kapit. D B ru hu. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Kmh., Prof. FM eld ah l, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P J o h a n s e n . Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887. Patronat: Il s. k g 1. II. P r in s en afVVales. Kirkebestyrelse : Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Civilingeniør TW R enn ie,E sq., J Cridland, Esq. Præst: Rev. M E K e n n e d y, M. A., Lega­ tionspræst og Provst for Skandinavien Organist: J B P e c k h am. Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl J a co b se n , K. DM., stort 100000Kr., livis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kblivn. Bestyrelse: Stifte­ ren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem, Arkitekt (V Ingem ann ), og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Proi. L P F en ger, R. Albretsens, Jens, og Hustrus Grundejen­ domsfond ejer Øsierfarimagsg. 26, hvis Overskud tilfalder Den broderlige Arbejds- klasses Hjælpeforening. Alderdomsforsørgelsen iKbhvn. iHenhold til Lov 9. Apr. 1891 sorterer under Magistra­ tens 3 Afdelingsi Sekretariat; se forøvrig} under Forsørgelsesvæseuet. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren' efter en vis Tids Forløb bor frit. Foreningen har opført dels iKbhvn., dels i Provinserne l'i Huse med 165 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1898: 222000 Kr. Foreningen har oprettet Sygekassen ai 1872, der ved Udgangen af 1897 havde 4596 Medl. over 15 Aar og ejede 68321 Kr. Bestyrelse: Højesteretsass. E F Larsen, R. DM., Formand; Højesteretssagf. VF A s­ mus s e n, R.,DM. Kasserer; Direktør Co 1d, R.; Murm. J W Frohne, R .; Overretsass. O H astrup, R.; Dr. phil. CE B K reb s; Oberst J M L a ssen , K. I)M.; Arkitekt C W F L e n d o r f , R.; Oberstlieut. C o llin - L u ndh , R. DM .; Beregner i Statsanst. for Livsforsikring ACV P etersen, R.; Prof. W S ch arlin g, K. DM.; Generalmajor C T S c h le g e l, K. DM. Aldersbaab, en Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Aldershvile, en Stift, for trængende Restau­ ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58 og Østervoldg. 18, 20, 22. Alders-Trøst, en Stiftelse for gamle, vær­ dige og trængende Haandværkere, som ere eller have været Borgere her i Staden, dis­ ses Enker samt under særlige Omstændig­ heder tillige deres ugifte Døtre. Stiftelsen ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 og Mølle­ gade 28 & 30 med samlet Grundareal27454

Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær FB re it, Løite- gaard; Gaardejer L H an sen , Stenager- gaard; Proprietær E P ip er, Hummeltofte; Proprietær A C Andersen , R. DM , Vad- gaard; Etatsr. N A n d ersen , R. DM., Søholm i Gjentofte Sogn, Proprietær MP T ø n n e se n , Øbakkegaard; Proprietær M P e d e r s e n , Lillevejlegaard. Sekretær og Bogholder: JE K øster,R . Amtstue, Kbhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg. f. Børsg.). Kontortid9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: A O G Tuxvæ r d. R. DM. Amtsvejinspektør, se Vejinspektør. Andreas, St., Sogn begrænses af Sølvg., Østervoldg., Nørrevoldg., Gyldenløvesg., Nørresøg. og Østersøg. Sognepræst: M C F J S te en. Ord Kateket: J N i e 1s e n. Klokker: K G O ch sn e r. Klokker-Kontor: Nansensg. 50,3.S., aab. 9-11 (lindt. Fredag) og 2-3. AnthropologiskMuseum, eller detnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drensre og Piger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt. 900 Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Assistent C J L u n d b e rg , Formand; Inspektør A C Hansen, Næst­ formand; KontorchefE H e n rich s e n , Kas­ serer ; Lærer A PK uhnm un ch , Sekretær; Restauratør J C J e n s c n. Apotheker-Forening, Danmarks. For­ mand: Cand. phil. Alfr. B enzon , R. Arbejde, det nationale, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr aarl. Bestyrelse : Skomagerm. A Hansen, R.; Gross. C H ol ten; Fabrikpier Fr. Obel, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e t e r s en, R.; Fabrikejer W S a lom on sen ; Fabrikejer B jø rn S teph en sen , R ; Gross. P C A S thyr, R .; Snedkerm. K Ros trup, R. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingsens G. 7, T 1013 , Afde­ lingskontor er Vesterbrog. 84, T 2738 , aab. 9-3, 6 V 2 - 8 , Nordre Frihavnsv 1 , T 5234 . Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31.Marts 1898 var Grundfonden 63 740 Kr., Reservefonden 1 902209 r. *13 0. foruden 112471 Kr. 17 0. som Sikkerhedsfond for Forsørgelsesfonden. I Sparekassen inde- stod 12 120300 Kr. 07 O ogi Forsørgelses­ kassen 3 146185 Kr. 91 0., indbefattet Præ­ miekontoen og Forsørgelsesfonden. — S p a rek a ssea fd elin g en modtager Ind­ skud af mindst 20 0 ., der, naar de udgjøre 4 Kr., forrentes med 3 pCt. Indskudene til­ bagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaaet Opsigelse. — F o r s ø r g e ls e s k a s s e n modtager Ind­ skud paa mindst 10 0 . ugentlig og giver for­ uden Rente (i første Afdeling 3 S pCt., i an­ den Afd. ,alm. Sparekasserente) en aarlig Præmie (hidtil fra Vh til 21ld pCt.) Forsør­ gelseskassen virker dels 1 ) som A ld e rd om s fo r s ø r g e ls e s k a s s e , hvori Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar kan optages. Efter mindst 10 Aar kan fordres Forsørgelse for det Indskudte, med Rente og Præmie, samt Andel i de særlige Indtægter, der ere tilfaldne Forsørgelses­ fonden. Det indskudte med Rente og Præmie kan ogsaa med 10 Aars Varsel for

□ Al., Assuranceværdi 1 357600 Kr., Prio- ritetsgjæld 385000 Kr. I disse Ejendom­ me findes 448 til Friboliger bestemte Lej­ ligheder, hvoraf 200 f. T. ere frigivne. Fri- beboerne har fri Lægehjælp og Medicin samt f. T. ca. 50 Kr. aarl. pr. Bolig. Nogle nyde dog en noget større Pengehjælp fra særlige Legater. Stiftelsen ejerenLegat- og Understøttelsesfond, stor 553600 Kr., af hvilket Beløb dog 180000 Kr. er til midler­ tidig Rentenydelse udenfor Stiftelsen. Denne er grundlagtog bestyres afllaand- værkerforeningen i Kbhvn. Alexander-Newsky Kirke i Bredg. for den græsk-katholske Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6 . Septbr. 1883. Kirken er tilgængelig Mand., Tirsd.. Onsd. 11-3, undtagen i daarligt Vejr og paa Fest­ dage. Præst: Gesandtskabspræst S iletzk y . Alliance FranQaise, fransk Selskab, hvis Forinaal er at udbrede det franske Sprog, c. 20000 Medl. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 45 Rue de Grenelle. Den danske Af­ delings Adresse: Rafhsacksv. 1. Minimumskonting. 4 Kr. 500. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den franske Ge­ sandt er som saadan Afdelingens Ærespræ- sident. Bestyrelse for den danske A fd.: Prof., Dr. phil. Kr. N y r o p , Formand ; Cand. phil. A A b raham s; Cand. jur. Thøger H olm , Sekretær; Overretssagfører Carl H erold, Kasserer; Brygger, Dir. Carl J a cob sen , K. DM.; Kapit. E M arcu s- sen , R., Sekretær; Oberst]. T B ræ ­ stru p , R .; Kriminalretsass. C E G o ld ; Overretssagf. Fr. H øst; Prof., Dr. phil. V S chm idt, R.; Kommandør, Krydstold- inspektør F L C W u 1f f , K. DM. Almindeligt Hospital, Nørre Alle, er Stif-, telse for uarbejdsdygtige Mænd og Kvin­ der, beregnet paa 1554 Individer. Plad­ serne ere fordelte saaledes: Hospitalets Plejeafd. 95, Sygeafd. 184,1ste Lemmeafd. 980, 2den Lemmeafd. 131, Alderdoms­ hjemmenes Plejeafd. 118, Ægteparafd. 46. Filialen i Vandløse 13. Desuden findes en mindre Husvildeafd. Besøgstid 2-5. Inspektør: Kancellir. H V Kruse. Fuldm.: Carl L ehm an n . Overlæge: Dr. med. N Holm , R. Reservelæge: A C C E W e s s e l. Præst: W F L iitk e n . Amager Birk, se Politi i de Kbhvn. om­ givende Jurisdiktioner. Amatørforening, Kbhvns. udøver Idræt. Postadr.: Eugen S S chm id t (Formand), GI. Carlsberg [K]. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d e rse n , R., DM. og Amtsraadssekr. J E K øster, R.) holdes paaThinghuset, Blcgdamsv. 6 , hver Lørdag 9; dens Kont. paa Amtskontoret, CaritEtlars V.3, aab.1-4. Am tets 'Sygehus, Bergersv. £). T 3162 . Besøgtiden 11- 1 2 og 2-4. Direktion: Stiftamtmand, -Kmh. C P M Bache, SK.,DM.; E tatsr.NAndersen, R,, DM.; Amtsraadssekretær JE K øster, R., adm. Forvalter: LH ein . Overlæge: Prof., Dr. med. V H e ib e rg . Reservelæge: E Co 1d. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6 . T 4568 . Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand, Kmh. CPM B a c h e , SK. DM. Kontor Carit Etlars V. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stifts- kontoret 10 — 12 . Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4.

1899 .

15

Artilleriet.

førte Huse, som han erhverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelse: Ingeniør N C Jen sen , R., Formand; Gross. Moses M elch ior,Næ st­ formand; Kasserer Joh. Holm,DM.; Murm. 11F u s s ing, R.; Rustm. J A NR a smu s s e n, R .; Gross. JBAH alom on ;rakhu sforval­ ter CL P etersen . Bogholder: Sagløiær R N Jen sen . Kasserer og Kontorchef: V B e hr end. Arkitekt: F C B ø ttg e r, R. Inspektør ved Foreningens Huse: Harald O lsen, DM. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Idræts Klnb, se Idræt Klub, Arbejdernes. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg.53,St. og 1. S., har til Fonnaal at udbrede Oplys­ ning og Dannelse blandt Arbejderne ved Af­ holdelse af Foredrag og Oplæsninger afVi- denskabsmændogKunstnere,samtgjennem sit Bibliotek og ved Arrangement af Besøg paa Museer og Samlinger. Biblioteket aab. 7-10Eft.; Læsestuerne omSommeren: Hver­ dage 6-10 Eft., Søndage 9-12 Fm., om Vin­ teren: Hverdage 10-3 Fm. og 6-11 Eft.; Søndage 10 Fm .-ll Eft. Kontingent 35 0. maanedl. Formand: Tøjhusarbejder L P H an sen ; Næstf.: Skomager C N B je rn e ; Sekretær: Kontorist Jul. N ico la ise n . Arbejdernes Spare- og Hjælpeforening, stiftet 1892, Kontor Elmeg. 22, 1. S. For­ mand: Ivvarterm. V L an d a u ; Næstf.: Møbelhdl. H u f fe Id t; Kasserer: All). S c li ø p z in s ky. Arbejdernes Værn, Nørreg.35,1 S.,aab 9-11, 5-7. T 1135 , har til Formaal at modarbejde Socialismen og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise Arbejde til Medl., dels ved at yde Understøttelse til Saadanne, der lide under socialistisk Tryk. Foreningen har en Syge- og Begravelseskasse ogudlejer Havelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordentlige Medl mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. mindst 20 0 . mdl. Bestyrelse: Snedkermester A E g e dius, fung. Formand; Niels L un d , Forretnings­ fører ; J P Chr i st e n s e n, Kasserer. Arbejdsgivere i Stnkkaturfaget, se under Lang, Stukkaturfaget. Arbejdsgiverforeningen af 1876 —-Kontor Ved Stranden 6 — liar til Formaal at danne en Centralorganisation, der ved fælles Op­ træden kan varetage Arbejdsgivernes Fæl­ lesinteresser overfor Arbejderne eller Ar­ bejderorganisationerne. Under Foreningen hører f. T. 20 Foreninger af Arbejdsgivere. Bestyrelse: Etats. N A n d er sen, R , DM., Formand; Murm. C K ru se, R., Næstf.; Tømmer. F II an se n ; Direktør Vilh. K 0 h- le r ; Murm.N R a sm u ssen ; Klejnsmedm. C W ej tem e y e r ; Direktør RH elw eg . Arbejdsgivernesulykkesforsikring. Ved Stranden 6 . T 5735 . Arbejdshjem,Kbhvns, Amerikav.24, 738 * 1 , antager arbejdsløse, enlige Mænd og giver dem midlertidigt Arbejde, Husly og Føde. Plads til c. 100foruden enFilial i Kratsø med 40 Pladser. Bestyrelse:Pastor D a lh off, R., Formand; N Chr. Jen sen , Hjemmets For­ stander; Sagf. J J ø rg e n se n , Kasserer; Gaardmissionær RBC lau sen ; Valgmenig­ hedspræst Fr.J unge r s e n; Manufakturhdl. C E Kr arup; Murm. J K L un d ; Krnli. Hof­ chef, Greve JMo 1 1 k e, K .; FabrikantCN c u- b e r t ; Snedkerm. P G N ie ls e n ; Gross.PP V ink e 1; Amtsvejinspektør RW W in k el. Arbejdsmændenes Forbunds Arbejds­ anvisnings Kontor Todesg, 14. T 3496 . Formand: M C L y n g si e. Arbejdsstue for Børn i St. Stefans Sogn, Gjentofteg.12. Bestyrelse: Pastor, Dr. theol. P R V o 1f , R. DM., Formand; Forstander­

inde Frk. M K ø b k e , Tømmerhdl. V Høst, Kasserer. Arbejdsstuer for Børn paaKrsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Søkvæst- huset. Bestyrelse: Skoleinspektør A J o r d a n ; Murm. J II B ruun ; Gross. P H eerin g , R.; Fabrikant John J a c o b s e n , Formand; Gross. Valdemar IIolm ,R.; Dampmøller J H Ni mb; Oversergent V G S ic h la u , DM.; Malerm. J L Engman 11 , Kasserer; Direk­ tør J C T u x en , R. DM. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21 . Novbr. 1879, har til Formaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter. Forenin­ gens Organ er : „Meddelelser fra Akademisk Arkitektforening"; Redaktør Arne P e t e r ­ sen. Bestyrelse: Alb. J e n se n , R.DM., For­ mand; M N y rop , R.; O V Ko c h ; F B ø t t ­ g e r, R., Kasserer; Alf. T h om sen , Sekre­ tær ; H B r umme r ; V I n g eman 11 Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske Haandslcriftsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør forFeltartilleriet,Train- afdelingen og Fæstningsartilleriet samtChef f. Artilleriets øvrige Afdelinger: General- majorF AHWagner, K. DM., tillige Gene­ ralinspektør for Søartilleriet Artillerigeneralens Stab: Oberstl. V S J R a ab ye, R. DM., Stabschef; Kapitajn JP F D D a h l, R., Adj utant. Til Raadighed: Kapit. N E L o mh o 1 1 . Artillerigeneralens Kont., Tøjhuset. T 487 og 4818 . — 1. A rtille rire g im e n t, Chef: Oberst J GF S ch n a ck , K. I)M. Kont. 1 Artilleri­ regiments Kaserne. — 1. A r t ille r ia f d e lin g . Chef: Oberstl. F J Su ell, R. DM. Kont. 1. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne F EII an s e n; J O V S ch rø d e r; V F S ch e lle ru p . Til Raadighed: Kapit. O B S cliou b o e. — 2. A r t ille r ia fd e lin g . Chef: Oberstl. C F Holm , R. Kont. 1. Ar­ tilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne — — — Km jk r.CFG Jacobsen , R.; CCEF lem mer. Til Raadighed: — — —. — 2. A rtille rire g im e n t. Chef: OberstPN N ieuw en h u is, K. DM. Kont. 2 Artilleri- regiments Kaserne. — 4. A r t ille r ia fd e lin g . Chef: Oberstl. C AW a gn er, R. DM. Kont, 2. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne Kmjkr. A S B u s c k, R .; I V II a a se , R .; Kmjkr. AL Bar den fl eth. — T r a in a fd e lin g e n . Chef: Oberst H P C a sp ersen , K. DM. Kont. 1 Artilleriregi­ ments Kaserne. Kompagnichefer: Kapitajnerne C R L a n g h o r n ; C J A Hansen. —- F æ s tn in g s ar t i lle r i r e g im e n t e t. Chef: OberstVHOMadsen, fc., DM. FM Kont. Strandg. 44. Til Raadighed: Kapit. T P etersen . — 2. A r tille r ib a ta illo n . Chef: Oberstl. G F K Ha rh o f f, R. DM. Kont. Strandg. 44. Kompagnichefer: KapitainernePM Kn u fi­ sen , R .; V D o r p h ;P J ø r g e n s e n ;S C M ø lle r. — 3. A r tille r ib a ta illo n . Chef: Oberstl. H E F lin d t, R.,Kont. Strandg.44. Kom­ pagnichefer: Kapitajnerne H G K B ru un ;

dres udbetalt til en bestemt fastsat Dag. Ethvert Medlem kan fordre 4h af det Inde- staaende som Laan. 2) som B ø r n e fo r s ø r g e ls e s k a s s e , hvori optages Børn under 16 Aar med det Forbe­ hold, at Kapital, Renter og Præmier skal udbetales til en bestemt Tid eller ved en bestemtBegivenhedsIndtræden, f. Ex.Kon­ firmation, Bryllup o. desl. For begge Afde­ linger gjælder, at det Indskudte med Ren­ ter og Rentes Renter i Tilfælde af Død til­ bagebetales i Overensstemmelse med Ved­ tægterne. Bankraad:Etatsr.. Gross.HFritsclie.R., Formand; Direktør i Statsanst. f Livsf. F Bing, R.DM., Næstformand;Gross. A H in­ den!) u r g, R., Sekretær; Prof.. Dr. jur. J H D euntzer, K. DM.; Oberstl. P Hansen, R.DM.; Prof., Dr. pliil. J P e te rse n , R. DM.; Etatsr., Gross. H P JL y n g b y e ,R . Adm. Direktør: Julius V al en ti ner. Arbejderboliger. Aktieselskabet til Opfø­ relse af Boliger for Arbejderklassen ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66 —74 og 84—88. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Oliemøller, Oand. polit. A 0 1- s en, Formand; Direktør F MB i ng, R.DM.; Dr. med. G F B o r c h , R .; Murm. C K ru se, R.; Arkitekt O S clim id tk . Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg. 92, T 1144 , søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, og sørger for, at Fore­ drag og Oplæsninger blive afholdte. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kon­ toret ved et Medlem. Bogsamlingen er paa 13 500 Bind. Formand: Prof. H O G E 11i ng er. Bestyrelse :FuIdm.Carl Lelnn an n; Murm. Thorv. L i ndh ar d ; Redaktør L Ju s t - N ie ls e n ; Kommiteret ved Statsbanerne C O Rime stad, R. DM. Kasserer: Joh. Holm , DM. Bibliotekar: Al. S c hum ach ei\ Arbejderf orsikrings-Raadet, Kontor Høj­ bropi. 5[Kl, aab. 12 3, er oprettet ved Lov af 7 Jan. 1898 om Arbejderes Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde i visse Virksom­ heder til at Ordne de ifølge denne Lov op- staaende Forhold. Til Raadet skal meldes ethvert Ulykkestilfælde i de under Loven hørendeVirksomlieder, som antages at ville medføre Krav efter den. Afgjørelsen af, om et anmeldt Tilfælde begrunder Krav i Med­ før af Loven henhører under Raadet, der tillige fastsætter Størrelsen af de Ydelser, der tilkomme Arbejderen eller hans efter­ ladte. Medlemmer: Konf. H N H an sen , K. DM., Formand; Direktør L B ram sen , R., DM.; Overkirurg, Dr. med. E A T s c h e rn in g , R.; Direktør R Helweg; Murm. N R a sm u ssen ; Skibstømrer C C h risten sen ; Blikkenslager A G u sta v ­ sen: Sygekasseinspektør Th. S ø re n se n , R.DM.; Fabrikinspektør, Dr. phil. II T o p - s ø e , R-. DM.; Fabrikinspektør Bernh. Jensen, R Arbejder Loge, dansk, ]. Kirkestr. l, St., Fred. 7 V 2 - 9 ,udøver filantropiskVirksomhed overfor sine Medlemmer. Optager uberyg- tede Mænd over 25 Aar. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: NielsHemmingsensG.24,1.S., aab. 9-2, og Mand., Torsd. og Lørd. 6 - 8 ., stiftet 1865 af B u rm eister & W a in s Arbejdere. Dens Formaal er at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været ’/« Aar i For­ eningen, deltager i Lodtrækning om nyop­

r>t

Artilleriet.

16

1899.

P S H P e te r s e n ;L J M E r n s t ;C F Ch ri­ sten sen . — F æ s tn in g s a r tille r ik om m a n d o en. C h e f: OberstYHOM a d s e n, K.DM.FM. Kont. Strandg. 44. h— 1 . A r tille r ib a ta illo n . Chef: Oberst L C Lunn, K., DM., Kont. Citadellet Elefantstok 4, 2. Etage. Til Raadighed: Oberstl. C S F W orm , R. DM. Kompagnichefer: Kapitajnerne FC R an t- i zau, R .; C N A P a d e, R.; F S Far r e r ; P B W eilb a ch . — D ire k tø re n f o r A r tille r ie ts tek ­ n isk e T je n e s t e : Oberst J FM Le isn e r, K. DM., fung. Kont. Tøjhuset. T 487 og 4818 . TilRaadighed Oberstl.OPAII o ff,R. DM.; Kapitajnerne H C Sa lto, R.; H P P etersen , R .; SL H ansen; M N ie lse n , fung. Underdir.; A Y S a lto, R .; C H J Hansen. — T øjh u sa fd elin g en . Kont. paa Tøj­ huset. T 487 og 4818 . Chef: Oberstl. L S P eters en, R., DM. Tøjhusmagasinerne, Chef: Kapit. H E |H ansen, tillige Chef for Tøjhuskompag- 1 niet; Kont. Tøjhuset. ! Artillerimaterielværkstederne, Chef: Ka­ pit. H L H T u xen , R., fung. Underdir.; | Kont. Tøjhuset. T 4339 . Haandvaabenkontrollen, Chef: Kapit W T B o h n ; Kont. Geværfabrikken. Haandvaabenværkstederne, Bestyrer: 1 Rustmester J AN R asm ussen , R.;Kont. I Geværfabrikken. j —Laboratorieafdelingen,Chef:Oberstl. S O R M e y e r, R. DM.; Kont. Laboratorie. Q. T 487 og 4818 . Laboratoriemagasinerne, Chef: Kapit. C F K iæ r, tillige Chef for Laboratoriekom- pagniet. T 1679 . Laboratorieværkstederne, Chef: Kapit. F H JR am b u sch , fung. Underdir. T 1679 . — F o rsø g sk om m iss io n e n , Formand: Oberstl.O P A Hoff, R., Kont. Faste Bat­ teri, Amager. T 487 og 4818 . Kapitainerne C R M L a n g h orn ; M G IIo ffmann. Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8 - 41 / 2 , om Onsdagen 8-3; fra 1. Qktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2'/a. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande, der have nogen Værdi, mod en Rente af a 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 Kr., >’ 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: A E V S c h ø n b e rg , R. Kontrollør og Auktionsinkassator: M II N ielsen. Kasserer: C G E M eyer. Fuldmægtig :V F is c h c r . Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-7 '/«) og deres Bestyrere ere: E, Yesterbrog.55, H P M e lc h io r . F, Østerbrog. 32 C, G Ch. Sendrup. G, Griffenfeldtsg. 60, C O W i d e b o rg. H, Nørrefarimagsg. 27, L G o ttlie b . Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Eirkegaardens Kontor: Kapelv.2, T 3038 , aab. 10-4. Graver: Exam.jur.P S chm idt. Kirkegaarden er aaben: Jan., Febr., A, Nybrog. 6 , V A bel,DM . B, Borgerg. 136, G B o n fils. C, Overg. n. V. 27, V Ni el s e n. D, Nørrebrog. 24, Th. Z i e r a u.

Novbr., Decbr. 8-4, Marts og Oktbr. 8-5, April ogSeptbr.7-61/*, Maj og Aug. 7-7, Juni og Juli 7-8. — B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtages fra 1. Apr.-30.Septbr. 8 - 9 l/ 2 , 5-8; fra 1. Oktbr.-31.Marts 8-9l/a, 2-5; Søn- og Helligd. 8-9‘ /2 Fm. KirkegaardsbestyrelsenovertagerVedlige- holdelsen af Gravsteder; Betalingen erlæg­ ges forud enten paa Begravelsesvæsenets Kontor (Nytorv 19) eller hos Graveren. Ved­ ligeholdelse kan ikke overdrages andre, uden at Anmeldelse derom er sket paa Kir- kegaardens Kontor. Assurancetoreningen for Dødsfald af Heste, stiftet i April 1896, Kontor Løn- gangsstr. 37,1. S., aab. 10-3. T 4835 . Direk­ tør: E 1IL Johne. Assuranceselskaber, in d en lan d sk e, se Brandassurance, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Kautionsforsikring og Søassu­ rance; u d en lan d sk e, se Fag-Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. N T h iele. Observator: C F P e c liu le . Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken R o­ se n ; Konventualinde Lund in g; Frk. Nellemann;Baronesse S c h a ffa lit z k y de M u c k a d e ll; Professorinde P a u lli; Professorinde M Sax to r ph. Asylskolens Bestyrelse: Pastor IIIM o n- r a d ; Fru Jutta L u n d ; Geli.-Konferents- raadinde T ie t g e n ; Fru Jutta Ja cob sen . Bestyrerinde: MariaHiibner. Legatets Bestyrelse: Geh.-Etatsr. A II F C G o o s , K. DM.; Geh.-Konf. C F T iet­ gen, SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde“ se Dronning. Asyl, Kong Christian d. 9endes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, Valdemarsg. 21,®. Bestyrelse:Vexelmægler,E tatsr.FAL o r c k, R.DM., Formand og Kasserer; Overretssagf. II F L a r s en, Sekretær; Geh.-Etatsr., S H en n in g s, K .DM .; Højesteretsass. EF L a rse n , R .DM .; Geh.-Etatsr., Kabinets­ sekretær F O F R o s e n s t a.n d, K. DM. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For-> trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L eth , Forstanderinde;Frk.F A r n h o lt z ; Oberstinde K D eichm an n ; Fru H P lum ; Oberstlieut. H D e ichm a n n , R. DM.; Prof. H W e s te rg a a rd . R. Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: Højesteretsass. P P F Mou­ rier, K. DM., Formand; Pator IIL L a r ­ sen, Sekretær; Fabrikejer Bjørn S te­ phens e n, R., Kasserer (N. Farimagsg. 41); Sognepræst IN S Ifv ersen ; Gehejmeraad- inde Bueh ; KmhindeBaller; Fru N Ri- mes ta d ; Fru G W o l f f ; Frk. S Madsen; Frk. K och en . Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 31. Besty­ relse: Fru I K r a g ; Fru LE km an ; Dispa- chør J M id d e lb o e ; Dampmøller O E k - man; Læ geJP au lin . Asylselskab, det Kbhvnske, Administra­ tions Komité: Pastor D C P rior, R., DM., Formand; Etatsr. V L in d b e r g , IC. DM. Sekretær; Etatsr. J A B lom , IC. DM., Gross., Cand. med. Arnold Gamél, R., Kasserer. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Bestyrelse: Justitiarius P F K ocli, IC. DM., Formand; Geh.-Eatsr., Kabinets­ sekretær F R o s e n s ta n d , K .DM .; Geh.- Etatsr. S H en n in g s, K. DM., Kasserer;

Højesteretssagf. H D ie tr ic h s o n , Sekre­ tær; Frk. C B a r t h o lin ; Ingeniør R E B ird ; Etatsraadinde E G am él; Pastor, Dr.theol. R V o lf, R. DM.; Fabrikant C F D a n stru p ; Frk. Anna Søren son . Asylselskabet „Opdragelsen*1. Asyl: Østre Fasanv. 6 , £]. Bestyrelse: Fru M W e n z e l-B e k k e r ; Fru E H an sen ; Fru H J o h a n s e n ; Fru O J o h a n s e n ; Fru C S c h lic h t in g ; Frk. H R ohm ell, Kasserer; Fru L i n d e ; Fabrikant N Ch ri­ s te n s e n ; Tømmerm. C V ICJ o h an s e n ; Fabrikant C S c h lic h tin g ; Kommunelæge L in d e ; Tømmerm. S J o h a n s e n ; Fabri­ kant W S chou. Asylselskab for Frdbg., Vesterbro og Om­ egn : Højesteretsass. E F L ar s e n, R., DM., Formand; [Kontrolrevisor L F le r o n , R-, Kasserer; Cand. jur. A H all, Sekretær: Overretssagf. H F L a r s e n ; DirektørM Co 1d, R .; Provst OVG1a h n, R .; Tømmerm. A T V S ch e ite l,FM . Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A R in dom , R., Formand; Læge A H ertel, R.; Bagerm. E B o r o p ; Højeste­ retssagf. H F W D ie t r ic h s o n ; Sagf. T T E n g e lb e r g , Kasserer;Kammerass. C L E v ers; Oberstl. H F S k eel, R., DM., Næstf. Athenæum, Ved Stranden 18, aab. til Kl. 11 Aft. Læseværelser og Bibliotek. Kontingent 9 Kr. Kvartalet. Athletklub,Handelsstandens, Adr.Vester- brog. 3,2. S, ® , stiftet 1891. Øvelse lirsd. ogFred.9-101/* Aft. i Lørups Ridehus. Be­ styrelse : Stud. polyt. V J e ns e n, Formand; KassererCFLohmann; Assist.C W in ck ­ le r ; Kontorist LW orm ; Kontorist V An­ dersen. Athletklub, Kbhvns, (Adr. Schleppe- grellsg.l,3.S.)stiftet 28.Oktbr.1888. Øvelses­ lokalet er „Athlethuset1, Vinkelv., aab. Tirsd. og Torsd. Aften 8 1 / 2 -10 1/2 samt Sønd. Middag 12-2. Kontingent 1 Kr. maanedl. Styrelse: Journalist Norman Bryn,Form.; Viktor Hansen, Kasserer; Svend J ohn ­ sen, Frederik C h risten sen , Gram Jen- seu, A J ørg en sen , J M adsen, Repræ­ sentanter. Auktionskontor, se Landsover- samt Hof- og Stadsret. Badeanstalter. B r u s e -B a d s tu e , Østerbrog. 57. For Mænd Mandag, Onsdag, Torsdag, Lørdag 7 —1 og 3— 8 ; for Kvinder Tirsdag, Fredag 7—l o g 3— 8 , samt Søndag7—2. Fra 15- Oktober—15. Marts begynder Badetiden Kl. 8 . Et Bad (med Haandklæde) 10 0. F r e d e r ik s b e r g s , GI. Kongevej 162 A. F r e d e rik s H osp ital. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1, af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørdag 9-1. Hambros Bade- og Vaskeanstalt, se denne Art. lC bhvn s B a d e a n sta lt, Strandv. 20. K omm u n eh osp ita let. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned.7-7, Helligd. 7-12, for lokale og russiske Bade Hverdage 3-7. ’L Time (for russ. B. 1 Time) før Udløbet af de anførte Tider ophører Adgangen til Anstalten. Nytaars-, Jule-, Paaske- og Pintsedag er Anstalten lukket. N ø r r e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa- gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svedeb., Transportable varme B. Badetider: L Marts-31. Aug. 7 Fm.- 7 ‘/2 Eft., 1 Sept.-31* Oktbr. 7V*Fm .-Th Eft., 1. Novbr. - ult. Febr. 8 Fm.-llh Eft. Søn- og Helligdage sluttes Billetsalget Kl. 12.

Made with FlippingBook HTML5