Kraks Vejviser pdfa1898

1898.

Oprettet 1870.

Telefon Nr. 585.

Telefon Nr. 585.

Filial: STOCKHOLM.

Filial KRISTIANIA.

8 ( / f o

* * t f ' 0 N A L r

I n d e h a v e r e :

P. Hofman-Bang «g E. Boutard, P. ofman-Bang «g E. Boutard, Civilingeniører. Medlemmer af Dansk Ingeniørforening.

V® ^

Patenter udtages og opretholdes i hele Verden. Kopier af Patent- Beskrivelser ogTegninger, indregistrering af Vare­

Oversættelser udføres fra og til Dansk, Tydsk, Fransk,

Engelsk etc. etc.

mærker i Ind- og Udlandet, etc. etc.

Specialitet:

Konsultation i Patentsager. Iste Klasses Referencer.

Tekniske Oversættelser.

Kemisk tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø.

Etableret 1869.

Telefon IVr. 2759.

Specialitet: det i 29 Aar saa anerkj endte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - Su n d h e d s s a l t .

G u ldm e d a i l le for Pengeskabe tu»Peter Sørensen, Nørrevoldgade 22 (Midt for Ørstedsparken.) T. 223 Skabe, Døre aHvælvinger og hele StaalkamreJ

1808.

.VADOLF ZINN.-. Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Dampskæreri. Oplag „ V e d G i a s v æ r k s l t » b e t “ . Hjørnet af Reventlowsgade — Telefon 804 — anbefaler sit velassorterede Lager af a lle Sorter bedste H u s h o ld n in g s -B ræ n d s e l, nemlig: 1 nia W a les A n th r a c ite -K u l, ligesom ogsaa sk o ts k e A u th r a e ite -K u l, W a le s -K u l, bedste H a m p - k u l, K a k k e lo v n s k u l og N ø d d e k u l af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag samt d i r e k t e f r a Sk ibe til billigste Pris, 1 ma G a skoke s, engelske, knuste til Husholdningsbrug, anørkjendtc for deres store Varmeovne, ligesom ogsaa lina d a n s k e G a skok e s leveres lier overalt til Dagens billigste Priser. Ima Boge-, B ir k e - og F y r r e -B ræ n d e , saavel i Maal som efter Vægt i større og mindre Partier, leveres fra Pakbus samt lossende Skibe. Pramdet besørges skaaret og hugget paa mit H a m p s k æ r e r i, ■Ima B øg e -T ræ ku l til Husholdningsbrug samt F ile - og B ir k e -T ræ k u l til Fabriksbrug. Ima S ko v to rv Ira de bedste sjællandske Moser (So rtem o se ) i udsøgte Varer, ligesom jydske Tørv anbefales. Ima b e lg isk e B r i k e tt e r samt ty s k e a n h a ltis c h e , , M a r ie « B r i k e tt e r til Dagens billigste Priser. — Ærede Brændsels-Ordres bedes behageligst tilsendt mit Kontor helst med mindst 1 å 2 Dages Varsel. Alt i Ima Varer i større og mindre Partier, f r a m in e O p lag som direkte fra Sk ibe , tilkørt ind- øller opbaaret af Forretningens fast ansatte Folk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste Priser. Kontrakt om større Brændsels-Leverancer til en fast Pris for sukcessiv Levering afsluttes. Obs.! -A - s s x x r a n c e - I P o r r e tn ir L g . Obs.! F i l i a l kon t o r for f l e t o c t . a l m i n d e l i g e B r a iM l a s s u r a n c e - C o m p . Indboforsikringer tegnes fra l°/00 p r o m ille - Varer og Inventar fra l'/P/oo p r o m il le — i 1ste Klasses Bygninger — u d en E f te r s k u d , JPolicegebyr m . m . 4, B laagaardsgade 4, K jøbenhavn N. (Telefon Nr. 604). Brødrene J. & O. Timm, Z" B likken s lage r -, V an d - & Gasmesterforretning. Vesterbrogade 44 # Kjøbenhavn V., udfører: Bygningsarbejder, Skifer-, Kobber- og Zinkdækning, Ledninger, til Vand, Gas og Spildevand, Badeanlæg, Belysningsartikler, elektriske lysan læg, Alpha Glasværker etc. Berettigelse til Opgravning af Vandværkets Ledninger. BERNH. MIDDELBOES R E P R O D U C T I O N S A N S T A L T 51 Kong Georgsvej, Kbhvn. F. Telefon: » Godthaab« 23 . Udfører Clichéer for Bogtryk i Zink og Kobber • Prøver paa forskellige Fremstillingsmaader sendes paa Forlangende *Ordres i Kjøbenhavn afhentes sttax efter derom modtagen Telefonmeddelelse. i*

1898.

Kjøbenhavns Drivremmefabrik, L. P. Sørensen, Vesterbroes Torv é9. Mine patenterede Bomuldsremme og Centri- fugeremme samt Læderremme i alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales.

Kjøbenhavn 1888.

Alt eget Fabrikat

Broncemedaille. Malmø 1881. T e le g ram -A d re s s e : „D riv rem m e".

Sølvimuiaiilc. Malmø 188I, Telf. 2 8 4 8 .

N. P. ROSTRUPS L I G K I S T E - M A G A S I N , Nr. 34 &36. Nr. 34 &36.

Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). {§>irun6Cacjt 1844.

oc$ tt6^ft>are«6e indrettet 1885.

Telefon Nr. 778.

Ligkister

Ligkiædninger,

til Børn fra 8 Kr., til Voxne fra 12 Kr

saavel syede som udhuggede.

Indvendige Træ- og Zinkkister.

Lig besørges klædte.

Kgl. H o f Zink- og Metalstøber Lauritz Fabrik:

Rasmussen. Kontor og Udsalg: Bredgade 28. Telefon: 4177.

Raadmandsgade 16. L. Telefon: Tagenshus 115.

Etablissement for Støbning og Udførelse i Sølv, IJronce, Messing, Zink og Aluminium saavel af større monumentale Arbejder som af Bygningsarbejder. Yaabner, saavel danske som udenlandske, Firmaplader, Modelbogstaver og Inskriptioner til bkilte. ^ L i r k e - og S a lon k ro n e r , B o r d - og Hæ n ge lam p e r i B ron ee og M ess in g efter Tegning af bekjendte Arkitekter. Reparationer udføres. Prisbelønnet med 1 Guld- og 9 Sølvmedailler.

5

1898.

S. C. W. Knudsen, Nørregade 35 , Damp-Vogn-Fabrik.

Største Lager § I\

Billigste Priser.

Anbefaler

Barnevogne, Legevogne, Dukkevogne og Sygevogne. Slæder, Kaner, Gyngeheste.

GrundlagC1835. * En Gros Telefon 5345.

Grundlagt 1835. & E n D e ta il. Telefon 5345.

Sygevogne udlejes.

N ø r r e g a d e

N ø r r e g a d e 3 5 .

F. Frantzen. lijolientiavn l i .

F.

C. D. H. Willrodts Eftf Helsingørsgade 4.

Anbefales til d'Hrr. Forhandlere. Ordres^til Provinserne effektueres prompte.

Største Fabrik og Lager af Stole, Borde og Sofaer i alle Stilarter.

1 ste Klasses Arbejde garanteres.

Prisliste og Tegninger l»aa Forlangende.

Telefon

Elektrisk Belysning. Elektriske Anlæg af enhver Art med ogyuden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer, Elektromatorer og Buelamper. Fabrikation og Lager af mathematiske og Præcisions-Instrumenter af enhver Art. Overslag meddeles gra tis . C. P. J i irg en s en s m ekan iske E tab lissem en t, __ Møllegade 26. Kjøbenhavn N.

Forgylderetablissement og Rammefabrik

Ulr. 58

(over for den kgl. Skydebane).

Telefon 5366. Fabrik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af G u ld - og o x y ­ d e r e d e R a m m e r samt K a r to n s til Malerier, Fotografier og Haandtegninger

Telefon 5366. Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister Stort Prøvelagei af a lle m u lig e Sorter' Rammer.

........v Malerier modtages t i l Rensning, Restaurering sam t Fern isering . 3)ett f&att&tuat>i|ke Sunftu^tilTing V e s t e r b r o g r a d e N r . £ > 8 (o ve r f o r d en kg l. Skydebane ). $e Ked fte af Sfiandiuaoieus åimftiiere ere rppræfenterede m dlienoed SOO H-ifer- og åiffedtuggcrarKejder. Faglig aaben f r a 9 - é . ^ . “i ? a £ 6 . S k t e x z .

Chr.Nielsen,

Sølvmedaille,

Sølvmedaille,

Snedkermester. 1 , T e g l g’a a r d s s t r ø e d e

Stockholm 1807.

Møbellager og Værksteder for Kontor-- og JButiksinventar. S p e c ia lite t: E g e t r æ s Inventap i ta rve lig og e legan t Udstyre lse.

Største Lager lier paa Pladsen af Tpægenstande til Selvdekorering i Ahorn, Kastanie-, Nødde- og Pæretræ.

Priskuranter sendes paa Forlangende.

Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg med Omegn

1898 .

U d g i v e t og f o r l a g t af' T. Krack , Etatsraad og Stadskonduktør.

*

^ ^ s k o n t o r e f

V e ] viserens Adresse: Fortunstræde 5.

K jøbenhavn . Trykt hos J. H. S c h u 11a.

Indhold.

Side

A . Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc..................................................................................................................... B. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Kode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelses-, Oppebørsels- og Ligningsdistrikt, hvortil den hører. 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes......... C. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er don almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol e, 1ste Sal ,, 2den , , 3die s , 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Postkredsene ere be­ tegnede med IB, SI, ED, (Hl, H, E, ID, 11......................................... ............................... 1). Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. . . E. Firma-Register for Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn . . . . ...................................... F. Sagførere i Provinserne ................................................... ...................................... G. Firma-Register for Kjøbstæderne og Landet................................................................. H. Register til Kortet tilligemed Angivelse af Gadernes Postkreds ........................................

11 .

1)5.

343.

65 L 745. 786. 788. 831.

V e jv is e r e n s E xp ed it ion s K on to r : Fo rtun s træ de 5

Kjøbenhavns Kapselfabrik. (Gratliwolil & Dam).

Fabrik a f Metalkapslor og Tintuber. Lager af Tinfolio og Aftapningsmaskiner.

Kjøbeilhavn N.

Nordvestvej 14.

Telefon 1502,

Avertissements-Register.

Bindets indvendige Bagside.

J n r g e n s e n , U r b a n S ø n n e r s E Kronometer- og Uhrctablissement, Gothers- gade 8 .................................................................... Side 94 J u r g e n s e n , C . I* ., Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 28 N......... . . . . . . . . K a s t r u p G l a s v æ r k , Hovedkontor Oplag og Udsalg, Nørrevoldgade 1 2 .................................. K l e i s , V a ld . , Forgylderetablissement, Ramme­ fabrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 5 8 ............................................................ K n u t i s e n , S. Ct W . , Barnevognsfabrik, Nørre­ gade 35 ................................................................ 5 K j ø b e n h a v n s K a p s e l f a b r i k (Gratliwolil & Dam), Nordvestvej 1 4 .................................. — 9 L o b n i a n u 31. & J o h a n s e n , Fabrik af Jernsenge. Amagervej, Amager ...................... — 743 — 5 — 886 — 6 —

H e r e n d s e n , S o p h u s , Aktieselskab af Staalbjælker m. m., Amaliegadc 12..

I l l o c h , H e y n i a n & H o . , Chcmiske Fabriker og Tilvirkning af Sundhedssalt, Valdemars- gade 14 .............................................. ..........i .. Side 1

Bindets indvendige

B r u u n & S ø r e n s e n , Ingeniører, Kjøbenhavn, Niels Juels Gade 4. .

Aarhus og/ . . . . . . . i)

R u n t z e n ’s A . E f ' t f ., Papirhandel og Papir­ posefabrik, Skindergade 9 .................................. Side 748

M o r g e n e n , S . & H o . , Straahattefabrik, Silke- gade 15, Kontor og Lager Pilestræde 19, 21 og23. 4 M r i v r e m m e f a b r i k , K j ø b e n h a v n s , L. P. Sørensen, Vesterbrogade 49.................. — 4 —

E l e k h o f f , J . G . A . , Maskinfabrik, Vester­ brogade 97...................... . .............. .............. j E n g l l s h , X « R . , Ingeniør, Vesterbrogade 2 A i ! E v e r s & U o ., Forretning i' Bygningsartikler, j Frederiksholms Kanal 6 ............. ........................ |‘ F r a n t z e n , F . F . (C. I). II. Willroths Eftf.) | Fabrik og Lager af Stole, Borde m. m. Hel- | singørsgade 4.......... ...... .......... ........................ f f e l l e s e n s E n k e , W . , Fabrik og Laborato­ rium i Tør-Elementer m. m. for galvaniske Anlæg, Ladegaardsvej 31 (Aaboulevard)........ I n t e r n a t i o n a l t R u r e a u , Ingeniører P. Hof- man-Bang og E. Boutard, Vimmelskaftet 35.. J a c o b s e n , E ., Grosserer og Fabrikant, Wilders- plads, C...................................................................

j f l i d d e l b o e , B e r n h a r d , Reproduktions­ anstalt, Kong Georgs Vej 51 F . ......................... N i e l s e n , C i u \ , Snedkermester, Tcglgaards- stræde 4 ................................................................

— 650

3

— 744

6 ■

— 650

N i e l s e n , R a s m u s , Auktion holder, Nørre- / . n d ^L lf ®*a

5

— 92

P e t e r s e n & S t e e n s t r u p , Fabrik af Orgel- Harmoniums, Vesterbrogade 2 D. & Lille Kon­ gensgade 40 ......................................................... P r e u s , N . SE , Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57............ .....................................

1

— 10

341

— 743

TO

1898.

Sehø]let* Ro tlie, Asfaltlægning, Aaboule- vard 1 ................................................................... Side93 S i e g l e r , JfJ., Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 .................. S ø r e n s e n , P . , Fabrik af Jernpengeskabe, Nørrevoldgade 2 2 .......................................... T i m m ’s, JT, S ø n n e r , Etablissement for Gas- og Vandindlæg, Vesterbrogade 44........................ — 3 V e s t e r b r o s B a d e a n s t a l t , Vesterbrog de36 — 744

R a sm u s s e n , L a u r it z , Kgl. Hof Zink- og Metalstøber, Fabrik Itaailmandsgade 16. Kon­ tor og Udsalg Bredgade 28 . . ........................... Side 4 Bialir, C’l»r C., Lager af Jernbjælker, Vester­ gade 6 0 ................................................................ —• 842 ■ l i e d e r s , C. F . E f'tf., Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 ...................................................... — 94 R O h m e l, I*., Tændstikfabrik, Frederikssundsvej 3 og 5 ..................................................................... H o s tru p , !V. P., Ligkistemagasin, Walkendorffs- gade 34 og 3 6 .......................................................... - 93 — 4

—650

—2

Z i n n , A d o l f , Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, in. m., Blaagaardsgade 4 ......................

- 3

Sc lile isn e r, C., Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8 ....................................................

—341

;

Nølvmcdajllo

Sølvmedajlle

Musik-Instrumenter Harmonikaer, Mundharmonikaer, Violiner, Guitarer, Mandoliner, Zi> there, Fløjter, Clarinetter,'Obo, Trommer,1Horn, Violoncello, Bratsch, Contrabas, Ocarina, Lirekasser og Spilledaaser saavel med Valse som med løse Nodeblade, Automatiske Spilledaaser samt Pianoer, Albums,' Karafler, Cigarstativer, Syetuier etc. Legetøjs-Instrumenter i rig­ holdigt Udvalg, s t r e n g e i a lle Kvaliteter for a lle In­ strumenter og teknisk Brug. E n g ro s og en detail* B i l l ig s t e P r i s e r . O rgel-Harm oniu for Kirker, Skoler, Kapeller, Missionshuse og for Hjemmet af eget og amerikansk Fabrikat fra 125 K p . til 3500 |Kr. Mod kontant, 10 pCt. Rabat. Leje og Afbetaling. Billigste Vilkaar. V o re Harmonier ere anbefalede af ovor 400 Købere og Musik-Autoriteter. Sø lvm eda jlle Malmø 1896 og Stockholm 1897. jBronce- m eda jlle N exø 1895. General-Agentur for følgende første Klasses Firmaer: Estey, Carpenter, Kimball, Mason & Hamlin, Needham, Mason & Risch, Chicago Cott. Org. Co., samt alle europæiske Fabriker. Reparationer udføres. F o rlan g vore illustrerede Kataloger. Export fra frilagpr. PETERSEN & STEENSTRUP. Lille Kongensgadej40 K. og Axelhus 2 D. V. Udsal* i alle større Byer i Danmark. Telefon !I5S4.

Vijviserens Expeditionskonior er Fortunstræde N r. J , 2 . Sut, aal). Kl. 3 — 6 . Kontoret fo r Tilføjelser i Fag-Registret er Løngangsiræde. N r. J / , 3 . Sal Anmeldelser om Bopælsforandringer bedes skriftlig tilsendte Expeditionskontoret inden d. 25 . Oktober f f o r

Tillæget inden d. /. M aj).

Mundtlige Oplysninger meddeles i Kontoret 1 T,øngangstræde N r. J / , 3 . Sal, Kl. 4 — J 7/ 3-

Real-Reg*ister. Dronningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Køkken samt 2 Kr. ugentlig og 24 til­ lige Tillæg af særskilte Legatmidlor. Den ! 31. Decbr. 1896 ejede Stiftelsen i Kapital j 98600 Kr., samt sin Ejendom, der dog er 1 behæftet med nogen Gjæld. Stiftelsen hører \ under Magistratens 1ste Afdeling. i Præst: A V M e in e rt, kst. j Inspektør:Kancellir. MKocli. i Abnormskolens Venner, en Forening, som j virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- ! svagesagen. ■ Bestyrelse: Forstander J M oldenha- i wer, R.,DM., Formand; Bankdirektør S | Biilow; Prof. Chr. K e lle r; Overlærer j Alex. P ry tz, R., adm.; Forstander E VR o1- ! s te d , li.; Pastor H e jb e rg , R. j Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli 1892 (Adr. Vandkunsten 13,1. Sal,11®). For- ! mand: P C L C h r is t ia n s e n - S k ø d - [ s tro p . Afholdsforbundet, stiftet 8. Febr. 1893, er et af kbhvnske Afholdsselskaber nedsat i Fællesudvalg til Løsning af større, fælles Opgaver. Repræsenterer 10 Foreninger | med c.2500 Medl. Formand: Sagfører T S chouby e; Sekretær: Kommunelærer P Chr. L y 1 g s. Afholdsforening,Kbhvns., (Adr.Nørresøg. 25 B, St. 1®), Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Aft. Kl. 8 Nørrevoldg.92 j [Kl. Foreningen er enAfdeling af Danmarks Afholdsforening, der er udbredt over hele Landet.Foreningenudgiver„DanskAfholds- blad“ og har Syge-, Spare- og Understøt­ telseskasse. Indmeldelse sker hver Møde­ aften. Afholdsforening, Nørrebros. (Adr. Ban- gertsg. 9 IH). Møder afholdes hver Tirsd. Aft. Kl. 8V2. Børneafdl. holder Møde hver Sønd. Kl. 10. Foreningen er en Afd. af Danmarks Afholdsforening. Formand: S K n u d sen . Afholdsselskabet „Det blaaBaand“. Kon­ tor Kapelv. 47, St. Selskabet henvender sig j sau’ligt til Næringsdrivende; det fordrer kun i personligt Løfte af sine Medl. ! Afholdsselskabet „Det blaa Kors“ (A. D. ! P. K.). stiftet 29. Nov. 1893. Elmeg. 22 A, j St. Medl. forpligte sig til personligt Afhold. | Chef: C F S ch rø d er. I Afholdssamfnndet har til Formaal at ud- j brede Kundskab om Alkoholens skadelige i Virkninger og at modarbejde Brugen af Al- j kohol somNydelsesmiddel. Afsine Medlem- ' mer forlanger det Afhold fra Nydelsen af be- ! rusende Drikke. Formand: Cand. phil. H I T rie r. j Afholdsselskaber, se Independent Orden | of Good Tcmplars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. j

Afstøbningssamling, den kgl., se Statens Museum tor Kunst. Agrarforeningen. Hovedkont. Colbjørn- sensg. 17,1. Sal. Sekretær og Kasserer: M J N yb or g. Akademi, det Kgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj hver Søgnedag 3—6; i Sommermaanederne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen cr aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 1-3. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6-8, om Sommeren 2 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet «Tg Kunstsko­ len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. 011 o B a c li e, R. DM. Vicedirektør: Prof. T h. St e i n, R._DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph. W eil- b ac h , R. Kasserer: Prof. J J E x 1 er, K. DM. Forvalter: Kapit. D B r uh n. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Kmh., Prof. FM e ld a h l, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P J o h a n s e n . Akademisk Orkester (Lok. i Studenterfor­ eningen) optager aktive og passive Medl. Kontingent 1 Kr. Kvartalet. Bestyrelse: Cand. jur., Kammerjunker K V B a u d it^ ; Stud. jur. II. H am ann ; Cand. phil. J B e r g ; Stud. j ur. Co li n. Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887. Patronat: H s.kgl. H .P rin s en afWales. Kirkebestyrelse: Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Civilingeniør TW R e n n ie , J C rid la n d Esq. Præ st: Rev. ME K e n n e d y, M. A., Lega- . tionspræst og Provst for Skandinavien. Organist: J B P e c k h am. Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl [ J a c o b se n , K. DM., stort 100000Kr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad- j ser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifte- i ren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem, Arkitekt (V 11 g ema n 11), og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Prof. L P F eng er, R. Albretsens, Jens, og Hustrus Grundejen- , domsfond ejer Øsierfarimagsg. 26,' hvis ; Overskud tilfalder Den broderlige Arbejds- I klasses Hjælpeforening. ; Alderdomsforsørgelsen iKbhvn, iHenhold i til Lov 9. Apr. 1891 sorterer under Magistra- i tens 3. Afdelingsi. Sekretariat; se forøvrig} under Forsørgelsesvæsenet. j Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, i opfører Boliger, passende for Arbejderklas- 1 sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- j

Aandssvageanstalten paa gamle Hakke* hus, Rahbeks Alle 21, T 2913, med Filial paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i Virksomhed d. 15. Novbr. 1855. Denbestaar af et Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- bejdshjem og et Plejehjem paa Ebberød- ! gaard, I Skolehjemmet optages kun udvik- lelige Børn, i Arbejdshjemmet optages voksne, arbejdsføre af hvert Kjøn, og i Pleje­ hjemmet optages kun uhelbredelige aands- svage Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- og Plejehjemmet er 600 Kr. aarlig, iArbejdshjeinmet400Kr. aarl. Uformuende Aandssvage kunne gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa Anstalten. j Bestyrelse: Departementschef A E As - I mus sen, K. DM., Formand; Etatsr. 0 Berg, R., DM.; Provst 0 Y G Ia lin , 11.; Etatsr., Stadslæge II E E M Hoff, II.; Skibsmægler S N R ømor, R. Regnskabsfører og Kasserer: .1 M H an sen . Forstander og Førstelander: E VR o1s t e d, R. tr. 10-11. Andenlærer og Inspektør: Marius Da mm. | Husfader v. Drengeafdelingen: Gymna­ stiklærer CA S en n. Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frk. E Hoffmann. Plejemoder v. Forsøgsafdelingen: Enke­ fru K K ro hn. Læge: Overlæge J F Ni c 1s en, 11. j Aandssvage-Anstalter, De Kellerske. I)i- | rektion: Prof. Chr. K e lle r, Formand, (tr. Baggesensg. 4, 2-3). T 3001; Forstander C Gan dr up, R.; Overlæge, Dr.med. FG riin- feld. Undervisningsanstalten for aandssvage, Børn, Baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Baldersg.22|Ll,TTagensv.68),optager til Op­ dragelse ogUndervisning aandssvage Børn, som antages modtagelige for Udvikling. Overlærer: A P ry tz , R. (tr. 11 '/s-lS’/U- Asylet for uhelbredelige voksne Aands­ svage, Karens Minde ved Kbhvn., T 2644, optager uhelbredelige aandssvage og epi­ leptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. T 2666. Hjemmet for aandssvage Børn, Ørstedsv. 29 og 31. T 2337. Anstalten for arbejdsføre, voksne Aands­ svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, T Lyngby 29, optager voksne Aandssvage til Uddannelse i Ilaandværk ogLandbrug. Abel Cathrines Stiftelse, AbelCathrines G. 13, er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over I

i I

V

12

1898.

Alderdoms-Friboliger.

Amager Birk, se Politi i de Kbhvn. om­ givende Jurisdiktioner. Amatørforening, Kbhvns. udøver Idrøt. Postadr.: 1I.G War min g (Formand). Vin- gaardsstr. 22. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A GA n d ers en, R., DM. og Amtsraadssekr. J E Kø stor, R.) boldes paa Thinghuset, Blegdamsv. 6, hver Lørdag 10; dens Kont. paa Amtskontoret, Carit Etlars V.3, aab.1-4. Amtets Sygehus, Bergersv. LF]. T3162. Besøgtiden 11-12 og 2-4. Direktion: Stiftamtmand, Kmh. G P M Baclie, K., 1)M.; Ingeniør N A n d ersen , R., DM.; Amtsraadssekretær J E K østor, R., adm. Forvalter: LH ein. Overlæge: Dr. med. V II e i b e r g. Reservelæge: E Gold. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6. T 4568. Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand, Kmh. GP M B ach e , K. DM. Kontor Garit Etlars V. 3.Amtskontoret aab. 10—4, Stifts­ kontoret 10—12. Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær F B r ei t, Løite- gaard; Gaardejer L H an se n , Stenager- gaard; Proprietær E P ip e r, Hummeltofte; Proprietær A C A ndersen , R. DM., Vad- gaard; Ingeniør N A n d e rse n , R. DM., Søholm i Gjentofte Sogn, Proprietær M P T øn n e s en, Øbakkegaard; Proprietær M P e d e rs e n , Lillevejlegaard. Sekretær og Bogholder: J E K ø ster,R . Amtstue, Kbhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg.f.Børsg.). Kontortid 9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: A O G T u xvæ r d, R. DM. Amtsvejinspektør, se Vejinspektør. AnthropologiskMuseum, eller detnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge ogPiger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt. 900 Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Assistent C J L u n d b e rg , Formand; Inspektør A G H ansen, Næst­ formand; KontorchefE II c n ric h s c n , Kas­ serer ; Lærer AP Kuhnm 1n ch,Sekretær; Restauratør J C J e n s e n. Apotheker-Forening, Danmarks. For­ mand: Cand. phil. Alfr. B enzon, R. Arbejde, det nationale, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr. aarl. Bestyrelse : Skomagerm. A II an s e n, R.; Gross. CIJ o11e 11; FabrikejerFr. Ob e 1, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e te rse n ,R .; Fabrikejer W Salom ons en; Fabrikejer B jø rn S te p h e n se n , R.; Gross. P G A S tli yr; Snedkcrm. K Ros trup . Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingsens G. 7, T 1013, Afde­ lingskontor Vesterbrog. 84, T 2738, aab. 9-3, 6V2-8. Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31.Marts 1897 var Grundfonden 63740 Kr., Reservefonden 1824 307 Kr. 50 0. foruden 108197 Kr. 26 0. som Sikkerhedsfond for Forsørgelsesfonden. I Sparekassen inde- stod 12 622 775 Kr. 07 -0. og i Forsørgelses­ kassen 2932067 Kr. 07 0., indbefattet Præ-‘ miekontoen og Forsørgelsesfonden.

— S parek asseafd eling enm od tag er Ind­ skud af mindst 20 0., der, naar de udgjøre 4 Kr., forrentes med 3 pCt. Tndskudeue til­ bagebetales i Reglen paa Anfordring; . over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaact Opsigelse. — F o rs ø rg e ls e s k a s s e n modtager ind- . skrnl paa mindst 1.0 0. ugentlig og giver for- I uden Rente (i første Afdeling 34/s pCt., i an­ den Afd. alm. Sparckasscroutc) en aarlig Præmie, (hidtil fra l*/r. til 21 /s pCt.) Forsør- gelscskassen virker dels 1) som A ld e rd om sfo rsø rg e lse sk a s se , ; hvori Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar kan optages. Efter mindst 10 Aar kan fordres Forsørgelse for det Indskudte, med Rente og Præmie, samt Andel i de særlige ■ Indtægter, der ere tilfaldnc Forsørgelses­ fonden.' Ethvert Medlem kan fordre 4/s af det Indestaaeiide som Laan. 2) som B ø rn e fo rs ø rg c ls c s k a s s e , hvori ! optages Børn under 16 Aar med detForbe- ; hold, at Kapital, Renter og Præmier skal udbetales til en bestemt Tid eller ved en bestemtBegivcnliedsIndtræden, f. Ex.Kon- firmation, Bryllup o. desl. For begge Afde­ linger gjældcr, at det Indskudte med Ren­ ter og Rentes Renter i Tilfælde af Død til­ bagebetales i Overensstemmelse med Ved­ tægterne. Bankraad: Etatsr., Gross. liF ritsc k e ,li., Formand; Direktør i Statsanst, f. Livsf. F Bing, R.DM., Næstformand; Gross. A II hi- fi enb u rg, R., Sekretær; Prof., Dr. jur. J H D eun tzer, R.DM.; Oberstl. P H a n se n , R., DM.; Prof., Dr. phil. J P e t e r s e 11, li. DM.; Etatsr., Gross. II P J L yngbye, R. Adm. Direktør: Julius V ale n tin e r. j Arbejderboliger. Aktieselskabet til Opfø­ relse af Boliger for Arbejderklassen ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66—74 og 84—88. ; Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Oliemøller, Cand. polit. A 0 1- ; sen, Formand; Direktør F MB i 11g, R.DM.; Dr. med. G F B or c l i , R .; Murm. C Kr u se, R.; Arkitekt O S chm i d th. Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg. 92, T 1144, søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, “i i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, og sørger for, at Fore­ drag og Oplæsninger blive afholdte. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kon­ toret ved et Medlem. Bogsamlingen er paa 12 500 Bind. Formand: Prof. H O G E 11i 1 g er. Bestyrelse:Fuldm.Carl L e h ma 11n; Murm. Thorv. L in d h a rd ; Redaktør L J u s t - N ie ls e n ; Kommiteret ved Statsbanerne GO R im estad ,R . DM. Kasserer: Joh.Holm,DM. Arbejdshjem,Kbhvns, Amerikav.24,T38*i, antager arbejdsløse, enlige Mænd og giver ; dem midlertidigt Arbejde, Husly og Føde. ’ Bestyrelse: Pastor D al h off, R., Formand; N Chr. J e n s e n , Hjemmets Forstander; Sagf. J J ør g e n s e 11, Kasserer; Gaardmis- sionærRB C lau se n ; Pastor CA sschen- J fcld t-H an sen ; Valgmenighedspræst Fr. i Jungersen;M anufakturhdl.CEK rarup; Murm. J K L u n d ; Kmli., Hofchef, Greve J i Mo11k e, K .; Fabrikant CN c ub e r t ; Sned- ; kemi. P G Ni e1s e11; Gross. P P Vi 11k e 1. Arbejder Loge, dansk, 1. Kirkesti-. 1, S t, j Mand. og Fred. 7'/2-9, udøver filantropisk i Virksomhed overfor sine Medlemmer. Op- I tager uberygtede Mænd over 25 Aar. Med- : lemsantal c. 450. ,! Arbejdernes Byggeforening, K ontorø Niels Hemmingsens G. 24,1. S., aab. 9-2, og j Mand., Torsd. og Lørd. 6-8., stiftet 1865 j af B u rm e iste r & Wains, Arbejdere. J Dens Formaal er at opføre Huse for 1 #

haanden synker, saa at Lejeren efter en vis Tids Forløb bor frit. Foreningen har opført dels iKblivn., dels i Provinserne l

l im

Asylselskab, Dronning Louisee. Laboratoriemagasinerne, Chef: Kapit. C F K jæ r, tillige Chef for Laboratoriekom- pagniet. T 1679. Laboratorieværkstedernc, Chef: Kapit. F H JR am b u sc h , fung. Underdir. T 1679. — F o rsø g sk om m issio n e n , Formand: Oberstl. O P A Hoff, R .; Kont. Faste Bat­ teri, Amager. T 487 og 4818. Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til ' 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8-472, om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-272. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande, der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100Kr., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: AE V S c h ø n b e rg , R. Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ ru lff, R. Kasserer: C G E Meyer. Fuldmægtig: M H N i e1s e n. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-77«) . og deres Bestyrere ere: E, Yesterbrog. 55, IIP Me 1ch i o r. F, Østerbrog. 32 C, G Ch. S e n dru p. G, Griffenfeldtsg. 60, C OW i d e b o r g. H, Nørrefarimagsg. 27, L G o ttlie b . Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Iiirkegaardens Kontor: Kapelv. 2, T 3038, aab. 10-4. Graver: Exam. ju r.P S c hm id t. Kirkegaarden er aaben: Jan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-872. —B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtages fra 1. Apr.-30.Septbr. 8-972, 5-8; fra 1. Oktbr.-31. Marts 8-972,2-5;Søn- ogHelligd. 8-972 Fm. Kirkegaardsbestyrelsen overtagerVedlige- holdelsen af Gravsteder; Betalingen erlæg­ ges forud enten paa Begravelsesvæsenets Kontor (Nytorv 19) eller hos Graveren. Ved­ ligeholdelse kan ikke overdrages andré, uden at Anmeldelse derom er sket paa Kir- kegaardens Kontor. Assurance-Forening mod Indbrud. Kon­ tor Baggesensg. 23,2. S. Formand ^ J e n ­ sen. Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurance, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Søassurance og Søforsikring; u d e n la n d sk e , se Fag-Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. N T h iele. Observator: C F P e c h u le. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet i 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Protektrice: Hds. ; Maj. D ron n i nge n. Bestyrelse: Justitiarius P F Kocli, K. DM., Formand; Geh-Eatsr., Kabinets­ sekretær F R o s e n st a n d, K. DM.; Etatsr., ; Kabinetssekretær S H e n n in g s, K. DM., Kasserer; Højesteretssagf. Il D ie tric h - son , Sekretær; Frk. C B a r th o lin ; : Ingeniør R E B ird ; Etatsraadinde E Ga- A, Nybrog. 6, V Abel,DM. B, Borgerg. 136, V F is c h e r. C, Overg. n. V. 27, V N i el sYn. D, Nørrebrog. 24, Th. Z ie ra u .

13 Artillerigeneralens Stab: Oberstl. V S J R aaby e, R. DM., Stabschef; Kapitajn J P F D D ahi, R., Adjutant. Artillerigcneralens Kont., Tøjhuset. T 487 og 4818. — 1. A rtille rire g im e n t, Chef: Oberst M F L B e n tz o n , K. DM. Kont. 1 Artilleri­ regiments Kaserne. — 1. A r t ille r i a f d e li n g . Chef: Oberstl. F J S u ell, R. DM. Kont. 1. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: KapitajnerneF E II an s e n; J O V S c h rø d e r; V F S c h e lle ru p . Til Raadighed Kapit. O B S c h o u b o e . — 2. A r tille r ia f d e lin g . Chef: Oberstl. C F Holm, R.Kont. 1. Ar­ tilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne A V S a lto ; Kmjkr.C FG J a c o b sen, R.; CCEFlem - mer. Til Raadighed Kapit. M G Hoff- mann. — 2. A rtille rire g im e n t, Chef: OberstPN Ni eu wen h u i s , Iv. DM. Kont. 2 Artilleri­ regiments Kaserne. — 4. A r tille r ia f d e lin g . Chef: Oberstl. CAW agn er, R. DM. Kont. 2. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne Kmjkr. A S B u sck , R.; I V H a a se ; Kmjkr. ALB ar- d e nf 1e t h. Til Raadighed Kapit. P J ør- g en sen . — T ra in a fd e lin g e n . Chef: Oberst H P C a sp e rse n , K. DM. Kont. 1 Artilleriregi­ ments Kaserne. Kompagnichefer: Kapitajnerne H G K B ru u n ; C J A H an sen . — F æ s tn in g s ar t i l l e ri r e g im e n t e t . Chef: Oberst L C L u n n , R., DM. Kont. Strandg. 44. Til Raadighed Kapit. C N A Pade,R . — 2. A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberstl. GF K Ha r h o f f, R. DM. Kont. Strandg. 44. Kompagnichefer: Kapitainerne H CH am- rn er, R.; PM Kn u d s e n; CRML angho r n; M V I) orph. —3. A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberstl. C S FW o rm , R., Kont. Strandg. 44. Kom­ pagnichefer : KapitajnerneT P e t er s e n,R.; P SH P e te r s e n ; LJM E rn s t; CF C h ri­ ste n s e n . — F æ s tn in g s a r tille r ik o m m a n d o e n . C h ef: Oberst LC L u n n , R., DM. Kont. Strandg. 44. — 1. A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberst J F M L e is n er, R., DM., Kont. Citadel­ let Elefantstok 4,2. Etage. Kompagnichefer: Kapitajnerne FCRant- zau, R . ; C H J H a n s e n ; F S F a r r e r ; P B W eilb ach . — D ire k tø re n f o r A r tille r ie ts te k ­ n isk e T je n e s te : Oberst VHOMadsen, K. DM., fimg. Kont. Tøjhuset. T 487 og 4818. TilRaadighed Oberstlieutenanterne OPAII off,R.;IIE F 1i n d t, R.;Kapitajnerne HC S alto , R.; IIP P e te rs e n , R.; S L H an se n ; M N ie lse n , fung. Underdir. — Tøj hus afd eling en . Kont. paa Tøj­ huset. T 487 og 4818. Chef: Oberstl. L S P e te r s e n ,R ., DM. Tøjhusmagasinerne, Chef: Kapit. H E H an sen , tillige Chef for Tøjhuskompag­ niet; Kont. Tøjhuset. Artillerimaterielværkstederne, Chef: Ka­ pit. H L H T u x en , R., fung. Underdir.; Kont. Tøjhuset. T 4339. Geværkommissionen, Formand: Kapit. V C R øm er; Kont. Geværfabrikken. Haandvaabenværkstederne, Bestyrer: Rustmester J A N R a s mu s s en, R .; Kont. Geværfabrikken. —L a b or a t or i e a f d e1i n g en,Clief:Obersti. SO RM ey c r, R. DM.; Kont.Laboratoriet Q. T 487 og 4818.

1898. eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været 7« Aar i For- eningen, deltager i Lodtrækning om nyop- førte Huse, som han erhverver til Ejendom Bestyrelse: Ingeniør N C Je n se n , R., Formand; Gross. Moses M elch io r, Næst- formand; Kasserer Joh. IIolm,DM.; Murm. IIF u ssing ,R .;R u stm .JANR asm u ssen , R .; Gross. JB A S a lo m o n ; rakliusforval- ter CL P e te rs e n . Bogholder: Sagtører R N J en s c n. Kasserer og Kontorchef: V B c h rc n d . Arkitekt: F C B ø ttg e r, R. Inspektør ved Foreningens Unse: Harald O lsen, DM. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg.53,St. og 1. S., hartilFormaal at udbrede Oplys­ ning ogDannelse blandt Arbejderne ved Af­ holdelse af Foredrag og Oplæsninger ai'Yi- denskabsmænd ogKunstnere, samtgjennem sit Bibliotek og ved Arrangement af Besøg paa Museer ogSamlinger. Biblioteket aab. 7-10Eft.; Læsestuerne omSommeren: Hver­ dage 6-10 Eft., Søndage 9-12 Fm., om Yin- teren: Hverdage 10-3 Fm. og 6-1.1 Eft.; Søndage 10 Fm.-ll Eft. Kontingent 35 0. maanedl. Formand: Tøjhusarbejder L P H an sen ; Næstf.; Skomager C N Bj e r n e ; Sekretær: Kontorist J N i c o1ai s c ii. Arbejdernes Spare- og Hjælpeforening, stiftet 1892, Kontor Elmeg. 22, 1. S. For­ mand: Kvarterm. Y L and au. ArbejdernesVærn, Nørreg.45,St. aab. 9-11, 5-7. T 1135,har til Formaal at modarbejde Socialismen og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise Arbejde til Medl., dels ved at yde Understøttelse til Saadanne, der lide under socialistisk Tryk. Foreningen har en Syge- | og Begravelseskasse og udiejer Havelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordentlige Medl. mindst 10 Kr. aarl,, ordentlige Medl. mindst 20 0. mdl. Bestyrelse: Fabrikant W W in th e r, Formand; Niels L u n d , Forretningsfører; J P C h riste n se n , Kasserer. Arbejdsgivere i Stukkaturfaget, se under Laug, Stukkaturfaget. Arbejdsmændenes Forbunds Arbejds­ anvisnings Kontor Todesg, 14. T 34.96. Formand: AI OL yng sio . Arbejdsstuer for Børn paa Krsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Søkvæst- huset. Bestyrelse: Skoleinspektør A J o r d a n , Formand; Murm. J II B ru u n ; Gross. P H eering , R.; Pastor J C Holck, R. DM.; Gross. Valdemar Holm,R.; Dampmøller J II Ni mb; Oversergent V G S ic lila u , DM.; Malerm. ,1L E ngm an n, Kasserer; Direk­ tør J CT u x e n, R. DM. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21 . Novbr. 1879, har til Formaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter. Bestyrelse: M N yrop, R., Formand; T I lir th ; O V K ocli; F B ø ttg e r , R., Kas­ serer; A S ø re n sen , Sekretær; A Cl em­ mensen ; Engen J ør go ns en. Arkivvæsen, so Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske Haandskriftsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleriet: General­ major F AHWagn er, K. DM., tillige Gene­ ralinspektør for Søartillcriet. i j I I ' !, | | | | | | ved maanedlige Afdrag.

1898.

14 Bud C Ch r is to f fe rs e n ; Kasserer: Ma- skinarb. II P e t e r s e n. Athletklnb, Handelsstandens, Adr.Panop- tikon ®, stiftet 1891. Øvelse Tirsd. og P’réd. 9-1002 Aft. i Lørups Ridehus. Bestyrelse Stud. polyt. V J e n se n ; Kasserer C F Loh- mann; Forv. C W in c k le r; Kontorist L Worm; Kontorist II R a sm u ssen . Athletklnb, Kbhvns, (Adr. Schleppc- grellsg. 1,3.S.)stiftet 28.0ktbr.l 888. Øvelses­ lokalet cr„Athlethuset“, Forchhammersv.. aab. Tirsd. og Torsd. Aften 8Ø0-IOØ2 samt Sønd.Middagl2-2. KontingentlKr.maanedl. Styrelse: Journalist Norman B r yn, P’orm.; P’rimærkehdl. E MRub en, Næstf.; P’uldm. S IIan s en, Kasserer; Exped. V H a n sc n ; Træarbejder Svend J o h n s e n ; Maskin­ arbejder Emil B ii r s ti n g. Auktionskontor, se Landsover- samt Ilof- og Stadsret. Badeanstalter. B r u s e -B a d s tu e , Østerbrog. 57. For Mænd Mandag, Onsdag, Torsdag, Lørdag 7—1og 3—8; for Kvinder Tirsdag, PYedag 7—1 og 3 —8, samt Søndag 7—2. Fra 15. Oktober—15. Marts begynder Badetiden Kl. 8. E t Bad (med Ilaandklæde) 10 0. F re d er ik sb e rg s , GI. Kongevej 162 A. F r e d e r ik s H o sp ital. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1, af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørdag 9-1. H am bros Bade- og V a sk e a n sta lt, se denne Art. K b h v n s B a d e a n s ta lt, Strandv. 20. Ko mmu n eli osp i ta l e t. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned.7-7, Helligd. 7-12, for lokale og russiske Bade Hverdage 3-7. 02 Time (for :uss. B. 1 Time) før Udløbet af de anførte Tider ophører Adgangen til Anstalten. Nytaars-, Jule-, Paaske- og Pintsedag er Anstalten lukket. , N ø rr e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa- gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svedeb., Transportable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fm.-70a Eft., 1 Sept.-31. Oktbr. 70*Fm.-70* Eft., 1. Novbr. -ult. Fcbr. 8 Fm.-70* Eft. Søn- og Helligdage sluttes Billetsalget Kl. 12. Aktieselskabets Bestyrelse: Dr. med. J B u n tz e n ; Fabr.P W llø st; Overretssagf. H H O rtw ed; Gross. A Z inn ; Maskinm. PM W ach e. R om ersk e B ade, Tordenskjoldsg. 10. —Badetiderne: For H e rre r: Rom.B. Søn- og Helligdage 8-1202, Mand., Onsd., Fred. 8- 8, Tirsd., Torsd.2-8, Lørd. 2-802. —Halvt Rom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn- og Helligd. 8-1, Mand., Onsd., Fred. 8-8Ø2, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-802. —Varmt, elek­ trisk og tempereret Bad,Fyrrenaals-,Søsalt­ og Klidbad. Søn- og Helligd. 8-1, Mand., Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8-8, Lørd. 8-9. —2.Klasse Styrteb. Søn- ogHelligd. 8-1, Søgned. 1.Marts—15. Apr. aabnes 702 Fm., 16. April—14. Maj 7 Fm., 15. Maj—15.Sep- tbr. 6‘ 2 Fm., 16. Septbr.—31. Oktbr. 70* Fm., 1. Novbr.—28. Febr. 8 Fm.; lukkes 7 Eft. — For D am er og Børn: Rom. B.: Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12; Halvt Rom. B., Temp. Styrteb., 1. Klasse Bassim og Styrteb., Tirsd.,Torsd.,Lørd.8-1; Varme og tempererede Karb. og kolde Styrteb. Søn- og Helligd. 8-1, Søgned. 8-6Ø2. Fra 15. Maj —15. Septbr. aabnes alle Bade (Herre- styrtebadene undtagne) 7 P’m. og Anstal­ ten lukkes 7 Eft. Adm. Direktør: Overretssagf. Ole J e n ­ sen; Bogholder: Oand. jur. Carl N iel­

Asylsel skab, Dronning Louises.

se n ; Kasserer: Licut., Toldkontrollør T h a n u in g . S u n d b y B ade a n s ta lt, Strandlodsv. V e s te rb ro s B a d e a n s ta lt, Vester- i hrog. 36. Badetid: 7-702, for Dampbade ; 7-7. Søn-og Helligdage henholdsvis 7-103 i og 7-1. Varme Bade udbringes. W in th e r, Strandvejen, GI. Vartov. Bakteriologisk Laboratorium, se Univer­ sitetets Laboratorium f. med. Bakt. Ballets, den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester ABour- nonvilles Initiativ. Bestyrelse: Ordenscerc- , monimester, Over-IIofmarskal. Geh.-Konf. CL L ø v e n sk io ld , RE. SK. DM. FM., « Formand; Gross. J M Bing, R., Kasserer; ; Kmjkr., Ovcrretsass. V H M e y e r, R.; Overretssagf. L Si mon s e11, R .; Danser v. ! d. kgl. Theater A F V P ri c e, R Banerytternes Klub, St. lians Torv 3. Kon- tingent 4 Kr. aarl. Bestyrelse: Axel Dahl, P’ormand; A H an se n , Næstf.; L illie - q v i s t, Kasserer: J PP et e r s cn, Sekretær; ' J O lsen. j Barbér- og Frisørioreningens Bygning Schacksg. 8 og 10. Bcdemænd, se Begravelsesvæsenet og P’ag- Registret. Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kbhvns. Indleveringssted: Børskontoret. P’or F o d ers to f han d elen . 27 Medl. Formand: Gross. Wm. Th. M alling, IL; Næstformænd: Gross. O I! Muus, R. og For K o rn h a n d e le n . 27 Medl. Form.: Gross. Wm.Th.Malling,R.;Næstformænd: Grossererne H W ejen og Chr. Ø rsted . For Sm ø rh a n d e le n bestaar af 18 P’ir- maer, tilligemed Noteringsudvalget. Form.: Gross. HK litgaard;Næstfonnænd:G ros- sererneTheodorLund, R.ogF JP R ah lff, R. P’ormand for Noteringsudvalget: Gross. P’rantz Th. Ad o1p li, R. DM. Por F r 0h an d e 1on. 15 Medl. P’ormand: Gross. V H ø ffd ing ; Næstformænd: Gros­ sererne Siegf. M eyer og - — —. Begravelsesselskaber: — Brodersamfundet af 1879, se denne Art. — Dagvagternes Ligkasse af 2. Jan. 1771. Kontor: Classensg.9[e|. Kasserer: Krigsass. N IIB ru u n , DM. — Dania. Kontor: NielsJlemmingsensG.13, aab. 10-3. Forretningsfører: F J ø rg e n ­ sen. — Det borgerlige Ligsocietet, stiftet 1794. Kontor: Ryesg. 5, 1. Sal, aab. 9-11. Bog­ holder ogKasserer: Assistent FC L a n d e r. — Det forenede andet og tredie borgerlige og samdrægtige,oprettet 1765.Kontor: Niels Hemmingsens G. 8,2. S., aab. 10-2. Bog­ holder og Kasserer: F H artm a n n . — Det tredobbelt forenede, stiftet 11. Aug. 1760, Kont. Nørrefarimagsg. 29, 2. S.; aab. 10-3. Bogholder og Kasserer: CNMadsen. — „Fælles Omsorg11, stiftet 1771. Kontor: Nørreg. 6,4.Sal, aab.12-1 og 5-7. Bogholder ogKasserer: CL P e te rse n . — Handelsstandens: Amagert. 16 flØ, aab. 9—7, T 1973. Gross. G M G ru n th , Ad­ ministrator. — Kommune-Læreres og Lærerinders, se denne Art. — Postbudenes gensidige, se denne Art. Begravelsesvæsenet i Kbhvn. t 7*8. Bestyrelse:---------,Formand; Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius J PM P a u lli,K . DM.: Provst GSF1S c b e p e le rn , R.DM.; Oberst. Raadmand V H F A b rah am son , K. DM. [* Kontorchef og Chef f. Kirkegaardsvæse- ’ net: Justitsr. A PC A b rah am s, R.DM. Fuldmægtig: Cand. jur. H O rtwed. -—B e g ra v e lse sk o n to re t, Nytorv 19, 1- . Sal, aab.10-4. Naaret Dødsfald er foregaaet, skal derom ske Anmeldelse til Begrave!* JL

m el; Pastor, Dr. tlicol. R Volf, R.; Fa­ brikant CP’ D an stru p : Frk.ASøren's on. Asylselskabet „Opdragelsen". Asyl: ØstreFasanv. 6, [ l ]. Bestyrelse: P’ru M W e n z e l-B e k k e r ; Fru E H a n se n ; P’ru PI J o lia n se n ; Fru O J o h a n s e n ; P’ruC S c h lic h tin g ; P’rk. H Ro lim c 11, Kasserer; Føn L in d e ; Fabrikant N C h ri­ s te n s e n ; Tømmerm. C V K J o h a n s e n ; Fabrikant CS c li 1i c h t i n g ; Kommunelæge Lin d e ; Tømmorm.8 J o h a n s e n ; P’abri- kant W S c bon. Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ se n ; Konvcntualinde L und in g; Frk. Ne 11em a n n ; Baronesse S c h a ffa li.tz k y de Mu ck ad el 1; Professorinde P a u li i; l’rofessorinde M S a x to rp h . Asylskolens Bestyrelse: Pastor I II Mo n- rad; Fru Jutta L u n d ; Geh.-Etatsraad- inde T ie tg e n ; Fru Jutta Ja co b se n . Legatets Bestyrelse: Geli.-Etatsr. A II F C Goo s, K. DM.; Geh.:Etatsr. C P’Ti e t- gen, SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline AmaliesAsylskolcs Minde“ se Dronning. Asyl, Kong Christian d. 9endes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, Valdemarsg. 21,®. Bestyrelsc.Yexelmægler,Etatsr.FAL or c k, R.I)M., Formand og Kasserer ;Overretssagf. PI P L a rsen ,S e k re tæ r; Etatsr.,Kabinets­ sekretær S H e n n in g s, K. DM.; Iløjeste- retsass. PI F L a r s e n, R. DM.; Geli.-Etatsr., Kabinetssekretær V O P’ R o s e n s ta n d , K. DM. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have^For- trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L et li, Forstanderinde; Frk.F A rn h o ltz ; Obcrstinde K I) e i c liman n ; Fru H P 1u m ; Obcrstlieut. PI D e ic hm a n n , R. DM.; Prof. II W e s te rg a a rd . R. Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: Højesteretsass. P P F Mou­ rie r, R.DM., Formand; P a to rH L L a r- sen , Sekretær; P’abrikejer Bjørn Ste- p h en se n,R.,Kasserer(Nørrefarimagsg.41); Sognepræst I N S Ifv e rse n ; Gehejmeraad- indeBuch; Kmhinde B a lle r; Fru N Ri­ mes ta d ; P’ru G W o lff; Frk. S Madsen; Frk. Kochen. Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 31. Besty­ relse: PTu I K ra g ; Fru F Sm idt; F ruL E ltm an ; Dispachør J M id d e lb o e ; Dampmøller O E km a n . Asylselskab, det Kbhvnske, Administra­ tions Komité: PastorD C P rio r, R., For­ mand; Etatsr. Y L in d borg, K. DM., Sekretær; Etatsr. J A Blom, K. DM. Gross., Cand. med. Arnold Gamél, R.. Kasserer. Asylselskab for Frdbg., Vesterbro og Om­ egn: Højesteretsass. E F L a rse n , R., DM., Formand; Direktør M Gold, Kasserer; Cand. ju r.A H all, Sekretær: Overretssagf, H F L a r s e n ; Kontrolrevisor L F le r on, R .; Provst 0 V G1ah n, R.; Tømmerm. ATV S ch e i te l, P'M. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa- stor A R in dom, R., P’ormand; Læge A H e rte l, R .; Bagerm. E Bor op; Højeste­ retssagf. H F W D ie tr ic h s o n ; Sagf. T T E n g e lb e rg , Kasserer; Kammerass. C L E v ers; Bryggeriejer M ad sen ; Oberstl. H F Skeel, R., I)M.,Næstf. Athenæum, Ved Stranden 18, aab. til Kl. 11 Aft.LæseværelserogBibliotek. Kontingent 9 Kr. Kvartalet. Athletklubben „Hermod", stiftet 7. Sept. 1893, Lokale Sortedamslund [øl. Øvelse Tirsd. og Torsd. 8-10 Eft. samtSønd. 10-12. Kontingent 25 0. ugentlig. Indskud 1 Kr. Formand: M u rerHT iedem ann ;Næ stf.;

Made with FlippingBook flipbook maker