Kraks Vejviser pdfa1897

1

1897.

Oprettet 1870.

Telefon Nr. 585,

Telefon Nr. 585.

Filial: KRISTIANIA.

Filial STOCKHOLM.

I n d e h a v e r e :

V j S

P. Hofman-Bang og E. Boutard,

Civilingeniører. Medlemmer af Dansk Ingeniørforening'.

Oversættelser udføres fra og til Dansk, Tydsk, Fransk,

Patenter udtages og opretholdes i hele Verden. Kopier af Patent- Beskrivelser og Tegninger, indregistrering af Vare­

Engelsk etc. etc.

mærker i Ind- og Udlandet, etc. etc.

Specialitet:

Konsultation i Patentsager. Iste Klasses Referencer.

TekniskeOversættelser.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø.

Etableret 1869.

S p e c ia lite t: det i 28 Aar saa anerkjendte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - S u n d h e d s s a l t .

1897.

29 .

Peter Sørensen

Nørrevoldgade m 22 p i o v e r f o r Ø r ^ t e d s p a r k

Jernskabe saavel i ITIøbelform som til Indmuring ogHvælvinger m leverede til §tat og Kommune, til Autoriteter og Private. Bedste Referencer.

Gu ldm ed a i l l e M a lm e 1 9 9 6 .

Hædersdiplom Kjøbenhavn 1888 .

! Paa en Reise i Sommer for „Det Reiersenske ;j Fonds" Legat, har jeg besøgt mange af Udlandets | Værksteder og Fabriker, og gjort mig bekjendt med det nyeste paa Pengeskabs Fabrikationens Omraade.

I 18,96 er fra mit Yærksted leveret Jernskabe til: det engelske Gaskompagni, det dansk-russiske Dampskibsselskab, Dansk Folkeforsikrings-Anstalt, Kjøng Sogns Sparekasse, Nørresundby-Fjerritslev Jernbane, Konsul Erik S. Henius og mange Andre. |

Jeg tilbyder at konstruere, tegne og levere Skabe, Døre'"H,a,l,lne”r Staal kam re og hele af Je r n, S t a a l og h æ r d e t S t a a l , med e g n e L a a s e eller fremmede P a t e n t e r og. T id

Peter Sørensen, Nørrevoldgade 22 . Overfor ørstedsparken. T . 2 2 3 . * *

Værksteder: Teg lgaardsstræde 5.

3

1897.

. - •A D O L F Z IN N . - . Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Dampskæreri.

Oplag „Ved Gasværksløbet4*, Hjørnet af Beventlowsgade — med privat Telefon anbefaler af sit velassorterede Lager a lle Sorter bedste H u s h o ld n in g s -B ræ n d s e l, nemlig: lma W a le s A n th r a c ite -K u l, ligesom ogsaa s k o ts k e A n th r a c ite -K u l, W a le s -K u l, bedste H a m p - k u l, K a k k e lo v n s k u l og N e d d e k u l af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag samt d i r e k t e f r a Sk ibe til billigste Pris, lma G a sk o k e s , engelske, knuste til Husholdningsbrug, anerkjendte for deres store Varmeevne, ligesom ogsaa lma d a n s k e G a skok e s leveres her overalt til Dagens billigste Priser, lma B o g e -, B i r k e - og F y r r e -B ræ n d e , saavel i Maal som efter Yægt i større og mindre Partier, leveres fra Pashus samt Skib. Bramdet besørges skaaret og hugget paa mit H a m p s k æ r e r i. lma B ø g e -T ræ k u l til Husholdningsbrug samt E lle - og B i r k e -T ræ k u l til Fabriksbrug. lma S k o v tø rv fra de bedste sjællandske Moser i udsøgte Varer, ligesom lma S o r tem o se (Klodstørv) anbefales, lma b e lg isk e B r i k e t t e r samt t y s k e a n h a ltis c h e M a r ie B r i k e t t e r til Dagens billigste Priser. — Ærede Brændsels-Ordres bedes behageligst tilsendt mit Kontor med 1 å 2 Dages Varsel. Alt i lma Varer i større og mindre Partier, f r a m in e O p la g som direkte fra S k ib e , tilkørt ind- eller opbaaret af Forretningens fast ansatte Folk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste Priser. Kontrakt om større Brændsels-Leverancer til en fast Pris for sukcessiv Levering afsluttes. Obs.! -A_ssu.ra.nce--IEr,o r r e t n i n g . Obs.! F i l i a l k o n t o r for Det kgl. oct. almindelige lftrandassurance-Comp. Indboforsikringer tegnes fra l%p p r o m i l l e — Varer og Inventar fra VU°I0Q p r o m i l l e — i 1ste Klasses Bygninger — u d e n E f te r s k u d , P o lic e g e b y r m . m . 4, B laagaardsgade 4, K jøbenhavn N. (Telefon Nr. 604:),

Timms Sønner

Kjøbenhavn 1888. Vesterbrogade 44.

Malmø 1881 — 96.

Kjøbenhavn V. (Telefon 2745).

Vesterbrogade 44.

Egne Fabriker af »»» *. Gasmaalere og alle Slags Gasapparater. - Enerepræsentanter i Skandinavien for I Ch. André & Co. i Lyon \ W. & B. Cowan, Edinburgh nyeste og mest besparende franske

j

G - a s k o g e å p p a r a t e r ^»-Komfurer Gas -Badeovne \Æ a |

.»iL^iAAiU *V t Y*"WV* t » y V» 'Wx* Y* i»Y«r

I rø*******««*«'**'**

***<****»„«, Zinkbadekar. — Isskabe. — Klosetter. S t ø r s t e , s m u k k e s t e U d v a l g af L a m p e r , L a m p e t t e r , A m p l og P e t r o l e u m sa t af f u l d s t æ n d i g K j ø k k e n m o n t e r i Fortegnelser sendes franco. Lager af: S tø b te o g t ru kn e « fe rn r ø r , st ø bt e o g sm eded e G a

Xjøbenhavns Drivremmefabrik, L. P. Sørensen, Vesterbroes Torv é9 . Mine patenterede Bomuldsremme og Centri­ fugeremme samt Læderremme i alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales. Alt eget Fabrikat

Sølvmedaille. Odense 1885.

Kjøbenhavn 1888.

Broncemedaille. Malmø 1881.

Sølvmedaille. Malmø 1881.

N. P. R O S T R U P S L IGKI STE-MAGAS I N, Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36. Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). Qprundfctgt 1844. '§Jli?t og ti6£fncttren6e indrettet 1885. Telefon Nr. 778. Ligkister Ligklædninger, til Børn fra 3 Kr., til Voxne fra 12 Kr saavcl syede som udhuggedø. Indvendige Træ- og Zinkkister. Lig besørges klædte. S. BØRGESEN & C”.

Detailudsalg :

Oontoir og Lager:

Siikegade 15, Stuen.

Pilestræde 19, 21, 23, 25, 1ste Sal.

Hjørnet af Pilestræde,

Bopæl: Osterbrogade 24.

*

ISi)7.

<§. '2 5 . ^ t u t å ø c n ,

I t o r s t e L ag er

B i l l i g s t e P ri s e

s ^ N ø r r e g a d e 35,

S ) a w p - ^ P o c p n - S ra /6 ^ i 4 .

Anbefaler

Barnevogne, Legevogne, Dnkkevogne og Sygevogne. -— ♦-------

S yg ev o g n e u d le je * .

Grundlagt 1835. S ' 3

Grundlagt 1885.

å

Eget Fabrikata.

Ikke indført.

Nørregade 35.

Nørregade 35.

C. F. R iedels Eftfgr.

Ny Vestergade 9.

Telefon N r. 641.

Aut. Gas- og Vandmester.

Aut. elektrisk Installatør.

Repræsentant for Friet!. K ru p p G rusoirwerk, Mag'deburg-Biickaii Og Compagnie pour la Fabrication des Compteurs. Paris. . Forretning for Smedearbejde, Gras- og Vandindlæg samt e lek tr isk e An læ g fo r B e ly sn in g , K ra fto v er fø r in g og g a lv an op la s tisk e A n læ g . Jernpengeskabe, Bygnings-Smedearbejdé, Badeapparater, Klosetter. Nyere Gaslamper, Gaskogeapparater & Ovne. B e s p a r e n d e B l u s r e g u l a t o r e r og* L a m p e r . Gasmaalere, Vandmaalere, Elektricitets-Maalere (System Thomson Hanston og Oanderay-Frager). Haardt Støbejern,. Jernbanemateriel, Kraner og Spil, Ekcelsior-Kværne, Valser og Møller fra Fried. Krupp Grusonwerk.

H CD CD O* 0

S c - ® l-K P^I—> © Hf

H © OQ

p H—4OQ > HK P> O © H CH H1*

Fabrik af Fuglebure i alle Størrelse. Blomsterborde.

PM* P

OQ © ►i

OQ oo æ Hj H—i ctq ‘ C-t- w HiHi

Urtepottestativer. Pappegøjelbure i flere Størrelser. Patent-Fjeder-Madratser. G n i s t f a n g e r e til Fabrikskorstene. for Børn. Sikringsgitre til Straatag. Indhegning for Kylinger, Høns, Ænder. etc. $ Hønsereder. K y llin g eb u re . : Kaninhuse. Aale- k Krebsernser. j M u n d -K u r v e os O

cce-*- O £ o § P et-

CO ro

■P p

© C+-

C O

(D M

Cb> s-

QQ o

W p p GO e+- P © h * © B o P i © *-S P c-r ©

fcr«

O B

& c+ © pr ch

ct>

o OQ

P5 P P

i & c* I i § >• &

. 03CH

b x

P i - j < © ch *-S

© Hf O OQ P OQ © ' P•-i © hi

P P

P >P

I

a & td 0 o*. 1 CO Pr*

b x W

m r f 4 - 8 p CD

cr

Pi—* • ©

© P- JpSo

ODO 1-5

© OQ

B © pi > p CK tr o pHH, td P • P

PI—» • P

I v«>

OQ

© S9 Hi © P i £3 P i © od

| Fluetag, Frøsold, | Grusharper ete. } / Lager af 1 sort oggak Jerntvist ; l i alle Nr. ; Kober- ogMesingtvist, i Galvaniseret Jerntraad ; og . 'l Jerntraadsfletning. j

*rrl ►-3

H CD CD O* 0 2 >P

OQ Hi P tb

W

ODC"HOH*c+-

cc © OQ ©

OQ

a P i

CO ro

OQ OD

Lithograflsk Etabi., Bog- & Stentrykkeri,

©

1897.

7 J a c o b H o lm

Alle Sorter Tougværk af Hamp, Jern og Staal, Transmissionstouge, Seil- og Bindegarn. Urban Jiirgensen & Sønners Efterflg. Kronometer- og Uhr-Établissement, KJØRENHAVN 1836: LONDON 1851: PAKIS 1854: Den -»tørste Medaille. Prismedaille. Medaille af 1ste Klasse. 8. Gothersgade 8. Pendul-Ulire, Sø-Kronometre, Lomme-Kronometre,; (3 -u .ld L - o g : S ø l v - L o m m e u l i r e for Herrer og Damer. t g t e Q c m t e i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge af de patenterede Roskopfske Nysolvs-Ankergangs-Loinmeiibre (Landmandsuhrel. FULDSTÆNDIG GARANTI. BILLIGE PRISER j a f o f t e u S f a t e * . Elektrisk Belysning. Elektriske Anlæg af enhver A rt med og uden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer, Elektromotorer og Buelamper. Fabrikation og Lager af mathematiske og Præcisions-Instrumonter a f enhver Art. Overslag meddeles g ra t is . C. P. Jtirgensens mekaniske Etablissement, 26 Møllegade. Kjøbenhavn, N.

s 1897, Forgylderetablissement og Rammefabrik ^eflerbrogabe Ufo 58 T e l e f o n 400f>» (over for den kgl. Skydebane). T e l e f o n 4 0 0 5 . Fabrik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af G u ld - og o x y ­ d e r e d e R a m m e r samt K a r to n s til Malérier, Fotografier og Haandtegninger Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister Stort Frøvelagei af a lle m u lig e S o r te r Rammer. a £ 6 . J f tl'e i# Malerier modtages t i l Rensning, R estaurering sam t Fern isering . 'Den fåanbtnnnt(ke lunlWffiffing V e s t e r b r o g a d © N r . 5 8 (o ve r f o r d e n k g l . S k yd eban e )• J)e M|le af MtrnJinaoiens åunftnere ere tepræfenterede med KeitoeA 800 Hafer- og JJifPedlluggcrarfejder. Daglig aaben f r a 9 - 4 . De forenede Teglværkers Kontor, l i m i t .

Aktieselskabet Ka£strup Kalkværker.

Kontor: Vestergade 33 .

Kiøbenhavn. K.

Telefon Nr. 4,714.

for Kjøbenhavn °? Frederiksberg med Omegn

for

1897 .

U d g i v e t o g f o r l a g t a f T. K r a c k , E tatsraad og Stadskonduktor.

Kjøbenhavn, Trykt hos J. H. S c h u 1 1 z.

Indhold.

Side

A. Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjobenhavn og Omegn rærende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc.. , , ♦.................. . ............. . . . . . . . . . ....................................... 13. B. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Rode, Sogn, Valgkreds, Politikreds. Forsørgelses-, Oppebørsels- og Ligningsdistrikt, hvortil den hører 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes........ 95. C. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol ©, 1ste Sal ,, 2den , , 3die , , 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Postkredsene ere be­ tegnede med IB, IS, IS, IH, M, E, O, (§1......................................... ........................... 335. D. Fag-Register, sou for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. . , 635. E. Firma-Register for Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn ............................................. 725. F. Sagførere i Provinserne ................................................................ .. ................................... 763. G. Firma-Register for Kjøbstæderne og L and e t........ ............................... ........................... 765. H. Register tii Kortet tilligemed Angivelse af Gadernes Postkreds........................................ 779.

V e j v i s e r e n s E x p e d i t i o n s K o n t o r : F o r t u n s

11

1897.

f. Larsen, Runges Eftf. Kunst- og Dampglassliberi samt Etablissement for Gravering i Glas og Sten, som i 25 Aar har været i GrOtliersgade 71, er henflyttet til Rosenborggade 12. Facetslebne Spejlglas i alle Maal til Møbel- og Bygningsbrug. — Spejlglashylder. — Vognlygteglas. Dørglas. — Klippeglas. — Viserskiver. — Kopierplader for Fotografer samt al Glasslibning til Fabrikspris.

Avertissements-Register.

B J e r r e g a a r d , T . P . , Pianomagasin, Lille Kongensgade 1 4 .............. ............................ B I o c l i , l l e y n i a n & K o . , Chemiske Fabriker og Tilvirkning af Sandhedssalt, Valdemars- gadc 14................ .................. ............................ B u n t z e n ’s A . E f t f . , Papirhandel og Papir­ posefabrik, Skindergade 9................................... — 633 B ø r g e s e n , S . & K o . , Straahattefabrik, Silke­ gade 15, Kontorog Lager Pilestræde 19, 21 og23. — 4 I f i t z e l , C ., Snedkermester, Egetræs Møbler, Gothersgade 4 1 ....................................................... — 723 Side 804 — 1 B e f o r e n e d e T e g l v æ r k e r s K o n t o r limit., Aktieselskabet Kagstrup Teglværker, Kontor Vestergade 3 3 .......................................... D r i v r e m m e f a b r i k , K j ø b e n h a v n s , L. P. Sørensen, Vesterbrogade 49........................... E k l e r t , J . I I ., Pianofortefabrik, Vestervold- gade 115.................................................................... E Ick k o flT , J . G . A ., Maskinfabrik, Vester­ brogade 97. ........................................................... E v e r s & C o ., Forretning i Bygningsartikler, Frederiksholms Kanal 6 ...................................... F r a n t z e n , F . F . (C. D. H. Willroths Eftf.) Fabrik og Lager af Stole, Borde m. m. Hel- singørsgade 4 ................... ....................................... - F r a n d s e n , 1<., Jernstøberi og Maskinfabrik, H o l b æ k ................ H e l l e s t e n s E n k e , C l'., Fabrik og Laborato­ rium i Tør-Elementer m. m. for galvaniske Anlæg, Johannevej >4 .................... H o l m , J a c o b & b ø n n e r , Damp-Reberbane og Sejlgarnsspinderi, KontorStrandgade 4 . . . — 8 — — 632 — 634 E n g l i s h , T . K ., Ingeniør,Vesterbrogade 2 A — 724 — 804 — 633 — 92 — 4 6

I n t e r n a t i o n a l t B u r e a u , Ingeniører P. Hof- man-Bang og E. Boutard, Vimmelskaftet 35.. Side 1 J e n s e n , S e v e r i n & A n d r e a s , Møbelfa­ brik, Kongens Nytorv 2 1 ................................... r Bindets {indvendige l Bagside. J u r g e n s e n , E r b a n 4* S ø n n e r s

Kronometer- og Uhretablissement, Gothers­ gade 8 ..................................................................... J f i r g e n s e n , C. P ., Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 2 8 .............................. K a s t r u p G l a s v æ r k , Hovedkontor Oplag og Udsalg, Nørrevoldgade 1 2 ...................................

Side 7

7

- 810

K l e in , F a ld . , Forgylderetablissement, Ramme­ fabrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 5 8 .................... ....................................... K n u d s e n , S. C. 1F ., Barnevognsfabrik, Nørre­ gade 35 ................................................................. K j ø b e n h a v n s B r i k e t k o m p a g n (M. Sand. & Go.), Kontor ICjøbmagergade 55 . . . . . k a r s e n , F . Runges Eftf., Kunst- og Damp­ glassliberi, Rosenborggade 12 ............................ l i i v s fo r s i k r i n g s s e l s k a b e t „ S t 8 — 5 — 12 - 11 l iO l tm a n n 41 . & J o h a n s e n , Fabrik af Jernsenge. Amagervej. Amager.............. . . . Side 634 N i e l s e n , R a s m u s , Auktion holder, Nørre­ gade 41............................................ ... .............. ' Bindets indvendige , Forside. P k i l i p s e n & K o . Lithografisk Etablissement, Linnésgade 2 2 ................ ................................. - 6 ’ d a r d “ . Selskabets Kontor for Skandi-> navien Kongens Nytorv 6 ................................ j Bindets udvendige Bagside.

P e t e r s e n & S t e e n s t r u p , Fabrik af Orgel- Harmoniums, Vesterbrogade 2 D.^& Lille Kon­ gensgade 40 ............. ............................ .............. P r e u s , X Jfl., Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57................................................ ..

— 722

- 724

7

18D7.

12

R a s m u s s e n , L a u r i t z , Kgl. llof Zink- og Metalstøber, Fabrik Raadmandsgade 16. Kon­ tor og Udsalg Bredgade 2 8 ........................ .. K a l t r , ( . l i r C1., Lager af Jernbjælker, Vester­ gade 8 0 .................................................... ■ l i e d e r s , C. F . E f t f , Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 .................................................. R O ltm e l, P ., Tændstikfabrik, Frederikssundsvej 3 og 5 ...................................................

„ $ t i e l { J e s “ , Maskin- og Ingeniørforretning (Indehaver Holger Hassel), Bredgade 28 . . . . Side 94

Side 801

S t r a n d v e j e n s G a s v æ r k med Udstilling af Gaskogeapparater m. in. Carolinevej, Hj. af Strandvej, Hellerup............................................. S i e g l e r , M., Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 .............. . S ø r e n s e n , P . , Fabrik af Jernpengeskabe, Nørrevoldgade 2 2 ................................................. T i n i m ’s, «B., S ø n n e r , Etablissement for Gas- og Vandindlæg, Vesterbrogade 44....................

— 638

— 884

6

5

2

— 98

8

H o s t r u p , IV. P ., Ligkistemagasin, Walkendorffs- gade 34 og 36 ...................................................... — 4 S d i Ic i s il e r , C'., Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8 ................... — 93

V e s t e r b r o s B a d e a n s l a l t , Vesterbrogade 36

— 762

W e i t e m e y e r , C a r l , Fabrik af Cykler, Nørre- brogade 50 ............................................................ Z i n n , A d o lf , Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, m. m., Blaagaardsgade 4 ..................

— 723

S e l a o l l e r & K o t l i e , Asfaltlægning,. Lade- gaardsvej 1............ ......................................... .

3

— 93

KJØBENHAVNS BRIKET-KOMPAGNI. M. Sand & Co. K on tor: Kjøbmagergade 55. Telefon 1664, Lager i Gasværkshavnen og Frihavnen. Telegramadresse: „BRIKETKOMPAGNI"

Vore Briketter er sammentrængt Kul uden noget Tilsætningsstof; de afgive en behagelig Varme og bolde Ilden vedlige, erstatte fuldstændig Kul, Kokes, Torv og Brænde, Ordres effektueres i Kjøbenliavn og Provinserne.

For lang v o r P r i s l i

Fo rh an d lere b et yde l ig R a b a t.

*

Vejviserens Expediiionskontor er Fortunstræde N r. JT, 2. Sal, aab. Kl. 3 — 6. Kontoret fo r Tilføjelser i Fag-Registret er Løngangstræde N r. 3 7 , J . Sal Anmeldelser om Bopælsforandringer bedes skriftlig tilsendte Expediiionskontoret inden d. 23 ■ Oktober ( fe r

Tillæget inden d. J. M aj).

Mundtlige Oplysninger meddeles i Kontoret i Løngangstræde N r. 3 7 , J . Sal. Kl. 4 —J ?/2,

R e a l - R e g i s t e r .

rusende'Drikke. Formand: Cand. pliil. H T rie r. Afholdssolskaber, se Independent Orden of Good Templars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. Agrarforeningen. Hovedkont. Colbjørn- sensg. 17,1. Sal. T 3404 . Sekretær og Kas­ serer : M JN y b o rg . Akademi, det Kgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj 4— 6 , samt Mandag og Torsdag tillige 12-2; i Sommermaancderne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen cr aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6 - 8 , om Sommeren 2Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet og Kunstsko­ len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. O tto B a ch e , R. DM. Vicedirektør: Prof. Th. S te in, R. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph. W eil- b a c h , R. Kasserer: Prof. J J E x n er, K. DM. Forvalter: Kapit. D B r u h n. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Kmk., Prof. FM e ld a h l, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P J o h a n s e n . Akademisk Orkester (Lok. i Studenterfoiv eningen) optager aktive og passive Medl. Kontingent 1 Kr. Kvartalet. Bestyrelse: Cand. jur., Kammerjunker K V B a u d i t i ; Stud. jur. H. H am a n n ; Redaktør C B e h re n s; Stud. jur. H S ch ø rrin g . Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887. Patronat: H s. k g 1. H. P r in s en afWales. Kirkebestyrelse: Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Civilingeniør TW R e n n ie , J C rid la n d Esq. Præst: Rev. ME K ennedy,M . A. Organist: JB P e c k h am . Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl J a c o b s e n , R.DM., stort 100000Kr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifte­ ren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (-----------) og et af Kunstakade­ miet valgt Medlem (Kmh., Prof. F E Mel- d ah l,K . DM.). Albretsens, Jens, og Hustrus Gi’undejen- domsfond ejer Øsierfarimagsg. 26, hvis Overskud tilfalder Den broderlige Arbejds- klasses Hjælpeforening. Alderdomsforsørgelsen iKbhvn. iHenhold til Lov 9. Apr. 1891 sorterer under Magistra­ tens 3. Afdelingsi. Sekretariat; se forøvrig; under Forsørgelsesvæsenet. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for,

efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dronningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Køkken samt 2 Kr. ugentlig og 24 til­ lige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr. 1895 ejede Stiftelsen i Kapital 98600 Kr., samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gjæld. Stiftelsen hører under Magistratens 1ste Afdeling. Præst: A V M e in ert, kst. Inspektør: Kancellir. M Ko c h . Abnormskolens Venner, en Forening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse: Forstander J M oldenha- wer, R., DM., Formand; Bankdirektør S Biilow; Prof. Chr. K e lle r; Overlærer Alex.Pry tz,R., adm.; Forstander EVRol- ; sted,R .; Pastor Hej b e r g, R. i Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli j 1892 (Adr. Vandkunsten 13,1. Sal,®). For- I mand: P C L C h r is tia n s e n - S k ø d - I s tro p . 1 Afholdsforbundet, stiftet 8 . Febr. 1893, er et af kbhvnske Afholdsselskaber nedsat Fællesudvalg til Løsning af større, fælles Opgaver. Repræsenterer 14 Foreninger med c. 5200 Medl. Formand: Sagfører T Sc h ou b y e ; Sekretær: Bogholder Tb. An­ d e rs e n . Afholdsforening,Kbhvns., (Adr. Nørresøg. 25 B, St. (Kl), Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Kl. 8 Nørrevoldg. 92 [R]. Foreningen er en Afdeling af Danmarks Af­ holdsforening, der er udbredt over heleLan- det. Foreningen udgiver „Dansk Afholds- blad“ og har Syge-, Spare- og Understøt­ telseskasse. Indmeldelse sker hver Møde­ aften. Afholdsforening, Nørrebros. (Adr. Ban- gertsg. 9 (fi)). Møder afholdes hver Tirsd. Aft. Kl. 8 V 2 . Børneafdl. holder Møde hver Sønd. Kl. 10. Foreningen er en Afd. af Danmarks Afholdsforening. Formand: S Kul u d s e 11 . Afholdsorden, folkelig, stiftet 1895. Or­ denen har 3 Loger i Kblivn. Chef: Journa­ list Carl E S im o n se n ; Sekretær: Boghol­ der M ellbin. Afholdsselskabet „Det blaaBaand”. Kon­ tor Kapelv. 47, St. Afholdsselskabet „Det blaa Kors“ (A. D. B. K.). stiftet 29. Nov. 1893. Kontor Bleg- damsv. 44. St. Medl. forpligte sig til per­ sonligt Afhold. Chef:CF S ch rø d er. Afholdssamfundet har til Formaal at ud­ brede Kundskab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af Al­ kohol somNydelsesmiddel. Afsine Medlem­ mer forlanger det Afhold fra Nydelsen af be­

Aandssvageanstalten paa gamle Bakke- ! hus, Rahbeks Alle 21, T 2913 , med Filial j paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i ; Virksomhed d. 15. Novbr. 1855. Denbestaar | af et Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- j bejdshjem og et Plejehjem paa Ebberød­ gaard. I Skolehjemmet optages kun udvik- ielige. Børn, i Arbejdshjemmet optages ! voksne, arbejdsføre afhvert Kjøn, og i Pleje- i hjemmet optages kun uhelbredelige aands- svage Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- og Plejehjemmet er 600 Kr. aarlig, i Arbejdshjemmet400Kr. aarl. Uformuende Aandssvage kunne gennem Ministeriet for i Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa Anstalten. Bestyrelse: Departementschef A F A s­ mus s en, K. DM., Formand; Etatsr. C Borg, R.; Sognepræst OV G la h n ,R .; Etatsr., Kredslæge II E E MHoff, R.; Skibsmægler SN Rømer, R. Regnskabsfører og Kasserer: Universi­ tetskasserer C J F ry den sh er g, R. Forstandcrog Førstelærer: E VRolsted, R. tr. 10-11. Andenlærer og Inspektør:Marius Damm. Husfader v. Drengeafdelingen: Gymna­ stiklærer CA Senn. Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frk. E Iloffm ann. Plejemoder v. Forsøgsafdelingen: Enke- fru K K rohn. Læge: Overlæge J F N ie ls e n . Aandssvage-Anstalter, De Kellerske. D i-! rektion: Prof. Chr. K e lle r, Formand, (tr. Baggesensg. 4, 2-3). T 3001 ; Forstauder G " Gan d ru p, R .; Overlæge Dr. med. FGriin- [;feld. Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, Baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Baldersg. 22 y , T 5068 ), optager til Opdra­ gelse og Undervisning aandssvage Børn, som antages modtagelige for Udvikling. Overlærer: A P ry tz , R. (tr. lV h-12lh). Asylet for uhelbredelige voksne Aands­ svage, Karens Minde ved Kbhvn., T 2644 , optager uhelbredelige aandssvage og epi­ leptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage Børn, Nørrebrog. 122 . Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. T 2666 . Hjemmet for aandssvage Drenge, Ør- stedsv. 29. Anstalten for arbejdsføre, voksne Aands­ svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, T Lyngby 29 , optager voksne Aandssvage til Uddanpelse i Ilaandværk ogLandbrug. Abel Cathrines Stiftelse, AbelCathrines G. 13, er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke

Alderdoms-Friboliger.

14

1897.

opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren efter en vis Tids Forløb bor frit. Foreningen har opført dels iKbhvn., dels i Provinserne lb Huse med 165 Lejligheder, og den ejede j den 1ste Jan. 1896: 221000 Ivr. Foreningen | har oprettet .Sygekassen af 1872, derved Udgangen af 1895havde 4304 Medl. over 15 ' Aar og ejede 43 300 Kr. Bestyrelse: Højesteretsass. E F L arsen , R. DM., Formand; Højesteretssagf. YF As­ mus sen, R., Kasserer; Direktør Gold; Murm. J W F rohn e, R .; Overrctsass. O H a s tru p , R.; Dr. phil. C E B K reb s; Oberst .1ML as s en, IL I)M.; Arkitekt C WF L e n d o rf, R.; Oberstlieut. C o llin - L u n d h , R. DM.; Beregner i Statsanst. for Livsforsikring AC VP e te r s en; Prof. W S ch arlin g , IL DM.; Oberst C T S ch le- g el, IL I)M. Aldershaab, en Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Aldershvile, en Stift, for trængende Restau­ ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58 og Østervoldg. 18,20, 22. Alders-Trøst, en Stiftelse for gamle, vær­ dige og trængende Ilaandværkere, som ere eller have været Borgere her i Staden, dis­ ses Enker samt under særlige Omstændig­ heder tillige deres ugifte Døtre. Stiftelsen ejer Ejendommene Nørrebrog. 17 og Mølle- gade 28 &30 med samlet Grundareal27 454 □ Al., Assuranceværdi 1357600 Kr., Prio­ ritetsgæld 475000 Kr. I disse Ejendom­ me findes 448 til Friboliger bestemte Lej­ ligheder, hvoraf 208 f. T. ere frigivue. Fri- beboerne har fri Lægehjælp og Medicin samt f. T. ca. 50 Kr. aarl. pr Bolig. Nogle nyde dog en noget større Pengehjælp fra særlige Legater. Stiftelsen ejerenLcgat- og Understøttelsesfond, stor 505000 Kr., af hvilketBeløb dog 180000 Kr. er til midler­ tidig Rentenydelse udenfor Stiftelsen. Denne er grundlagtog bestyres afHaand- værkerforeningen i Kbhvn. Alexander-Newsky Kirke i Bredg. for den græsk-katholske Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6 . Septbr. 1883. Kirken er tilgængelig Mand., Tirsd., Onsd. 11-3, undtagen i daarligt Vejr og paa Fest­ dage. Præst: Gesandtskabspræst S iletzk y . Alliance Fran$aise, fransk Selskab, hvis Formaal er at udbrede det franske Sprog, c. 20000 Medl. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 45 Rue de Grenelle. Den danske Af­ delings Adresse: Dronningens Tverg. 19. Minimumskonting. 4 Kr. 500. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den franske Ge- sandtersom saadan Afdelingens Ærespræ- sident. Bestyrelse for den danske Afd.: Kontre­ admiral WA C a r s te n s e n , K. DM. FM., Formand; Cand. phil. AA b rah am s;K on - sularagentAB e r e n d s e n, Sekretær ;Gross. G E C h a u v e a u ; Overretssagfører Carl H ero ld , Kasserer; Brygger Carl J a c o fa­ sen,R .DM .; Kapit. E M a rc u s s e n , R .; ----------- ■, Sekretær; Prof. Kr. N y ro p ; Oberstl. T B ræ s tru p , R.; Baron C Lø­ v e n sk jo ld . Almindeligt Hospital, Nørre Alle, er Stif­ telse for uarbejdsdygtige Mænd og Kvin­ der, beregnet paa c. 1550 Individer. Plad­ serne ere fordelte saaledes: Hospitalets Plejeafd. 59, Alderdomshjemmenes Pleje- afd. 122, Sygeafd. 161, lsteLemmeafd.1035, 2den Lemmeafd. 131, Ægteparafd. 48. Fi­ lialen i Vandløse 13. Inspektør: Kancellir. H V K ruse. Fuldm.: Carl L e hm a n n . Overlæge: Dr. med. N Holm;R. Assisterende Læge: N J S tra n d g aard .

Præst: W F L iitk e n . Amager Birk, se Politi i de Ivbhvn. om­ givende Jurisdiktioner. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d ers en, R., og Amtsraadssekr. J E Køst er, R.) holdes paa Thinghuset, Blcg- damsv. 6 , hver Lørdag 10; dens Kont. paa Amtskontoret, Carit Etlars V. 3, aab. 1-4. Amtets Sygehus, Bergersv. É- T 3162 . Besøgtiden 11-12 og 2-4. Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, IL,DM.; IngeniørNAndersen, IL, DM.; Amtsraadssekretær J E K ø s te r, R., adm. Forvalter: LH ein. Overlæge: Dr. med. V II e i b e r g. Reservelæge: J L S t e i n. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6 . T 4568 . Amtmand over Kblxvns Amt: Stiftamtmand, Kmh. C P M B a c h e , K. DM. Kontor Carit Etlars V. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stifts­ kontoret 10 — 12 . Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær F B r e i t, Løite- gaard; Gaardejer L H a n se n , Stenager- gaard; Proprietær E P ip e r, Hummcltofte; Proprietær A CA nd ersen , R., Vadgaard; ingeniør N A n d e rse n , R. DM., Søholm i Gjcntofte Sogn, Proprietær M PT ønne- sen, Øbakkegaard ; Proprietær M P ed er- sen, Lillevejlegaard. Sekretær og Bogholder: J E K ø ster, R. Amtstue, Kbhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg.f.Børsg.). Kontortid 9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: A O G T uxvæ r d, R.DM. Amtsvejinspektør, se Vejinspektør. Andreasordenen, St., et hemmeligt Sam­ fund. Kontor Helgolandsg. 15. AnthropologiskMuseum, eller detnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge ogPiger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt.900 Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Assistent C J L u n d b e r g , Formand; Inspektør A C H ansen, Næst­ formand ;Kontorchef E H e n r ic h s e n , Kas­ serer; Fabr. E A J e r ic h o u , Sekretær; Lærer A P K uh nmun ch. Apotheker-Forening, Danmarks. For­ mand: Cand. phil. Alfr. B enzon,R . Arbejde, det nationale, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr. aarl. Bestyrelse: Skomagerm. A H an sen , R.; Gross. CHol ten; FabrikejerFr. Obel, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e te r sen,R.; Fabrikejer W S alom on sen ; Fabrikejer B jø rn S te p h e n s e n ; Gross. P C A S th y r; Snedkerm. K R o stru p . Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingsens G. 7, T 1013 , Afde­ lingskontor Vesterbrog. 84, T 2738 , aab. 9-3, 6 V 2 - 8 . Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1896var Grundfonden 63 740 Kr., Reservefonden 1795 371 hr. 28 0. foruden 104041 Kr. 94 0. som Sikkerhedsfond for Forsørgelsesfonden. I Sparekassen inde- stod 13 892 495 Kr. 52 O. og i Forsørgelses­ kassen 2798216 Kr. 36 0., indbefattet Præ­ miekontoen og Forsørgelsesfonden.

— S p a re k a sse a fd e lin g e n modtager Ind­ skud af mindst 20 0 ., der, naar de udgjøre 4 Kr., forrentes med 3 pCt. Indskudene til­ bagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaaet Opsigelse. — F o rs ø rg e ls e s k a s s e n modtager In d -’ skud paa mindst 10 0 . ugentlig og giver for­ uden den alm. Rente (endnu 34/f> pCt. og 3Va pCt.) en aavlig Præmie (hidtil fra l 37/#o til 2Vs pCt.), hvorved det tilskrevne Beløb svarer til c. 6 pCt. aarlig Rente. —A ld e rd om sfo rsø rg e lse sk a s se n op­ tager Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For­ sørgelse for det Indestaaende, med Renter og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæg­ ter, der ere tilfaldne Kassen. Ethvert Med­ lem kan fordre *h af det Indestaaende som Laan. —B ø rn e fo rsø rg e lse . Her optages Børn under 16 Aar med det Forbehold, at Kapi­ tal, Renter og Præmier skal udbetales til en bestemt Tid eller ved en bestemt Begi­ venheds Indtræden, f. Ex. Konfirmation, Bryllup o. desl. Ved Barnets Død til­ bagebetales det Indskudte med Renter og Rentesrenter. Bankraad: Etatsr., Gross. H F r i t s ch e,R., Formand; Direktør i Statsanst. f. Livsf. F Bing, R.DM., Næstformand;Gross. A H in ­ d enbu rg, R., Sekretær; Prof., Dr. jur. J H D eu n tz er, R. DM.; Kapit. P H an se n , R.,DM.; Prof., Dr. phil. J P e te r s en, R.; Etatsr., Gross. II P Lyngby, R. Adm. Direktør: Julius Val en ti ner. Arbejderboliger. Aktieselskabet til Opfø­ relse af Boliger for Arbejderklassen ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66 —74 og 84—88. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse: Oliemøller, Cand. polit. A 01- sen, Formand; Direktør F MB in g, R.DM.; Dr. med. G F B o r c h , R.; Murm. C K ru s e , R .; Arkitekt O S c hm id th . Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg. 92, T 1144 , søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, og sørger for, at Fore­ drag og Oplæsninger blive afholdte. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kon- toret ved et Medlem. Bogsamlingen er paa 12 500 Bind. Formand: Prof. Hénr. Sm ith , R. Bestyrelse: Uhrmager A n th o n J e n s e n ; Bogbinder ogPapirhdl. E M eyer; Dekora­ tionsmaler N P R a sm u s s e n ; Kontorchef C O R im estad ,R . DM. Kasserer: Joh.Holm,DM . Arbejderforening, den konservative. Kontor: Kvægtorvsg. 1. Kj, stiftet 22, Juni 1893. Formand: Markmand CA n d e rse n ; Næstf.: Garverm. H CR a sm u sse n ; Kas­ serer og Forretningsf.: Assist. H JH a n ­ sen. Arbejjdshjem,Kbhvns, Amerikav. 24 ,T 382 i, antager arbejdsløse, enlige Mænd og giver dem midlertidigt Arbejde, Husly og Føde. : Bestyrelse: P asto rD alho ff,R ., Formand; N Chr. J e n s e n , Hjemmets Forstander; Sagf. J Jø rg en se n ,K a sserer; Gaardmis- sionær RB C la u se n ; Pastor CA sschen- feld t-H an sen ; Valgmenighedspræst Fr. J u n g e rs e n ; Manufakturhdl. C E K ra ru p ; Murm. J K L u n d ; Kmh., Hofchef, Greve J M oltke, K.; Fabrikant CN e u b e rt; Sned- ; kerm. P G N ielsen . j Arbejder Loge, dansk, Adr. Gasværksv. 13, i 2. S., udøver filantropisk Virksomhed over- for sine Medlemmer. Medlemsantal 450. * Formand: N H ansen. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: j Niels Hemmingsens G. 24, l.S ./aab. 9-2, og i

Asylselskabet »Opdragelsen«.

15

1897. Mand., Torsd. og Lørd. 6 - 8 ., stiftet 1865 af B u rm e iste r & W ain s Arbejdere. Dens Formaal er at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været 'k Aar i For­ eningen, deltager i Lodtrækning om nyop­ førte Huse, som han ei’liverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelse: Overværkfører J e n se n , R., Formand; Gross. Moses M elch io r, Næst­ formand; Kasserer Joh. Holm,DM.; Meka­ niker P R a sm u sse n ; Murm. H F u ssin g , R.; Rustm. J A N Rasm u ssen , R .; Gross. J B A S alom on Bogholder: Saglører'R N:J e n s e n. Kasserer og Kontorchef: VB e h re n d . Arkitekt: F CB ø ttg e r, R. Inspektør ved Foreningens Huse: Harald O lsen, DM. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg.53,St. og 1 . S., har til Formaal at udbrede Oplys­ ning ogDannelse blandt Arbejderne vedAf- holdelse af Foredrag og Oplæsninger afVi- denskabsmænd ogKunstnere, samtgjennem sit Bibliotek og ved Arrangement af Besøg paa Museer og Samlinger. Biblioteket aab. 7-10 Eft.; Læsestuerne 6-10 Eft., Søn- og Helligdage 10 Fm.—10 Eft., om Sommeren 9-12. Kontingent 35 0. maanedl. Formand: Tøjhusarbejder L P H an se n ; Næstf.: Sko­ mager C N B je rn e ; Sekretær: Kontorist JN ic o la is e n . Arbejdernes Værn, Nørreg.45,St. aab 9-11, 5-7. T 1135 , har til Formaal at modarbejde Socialismen og at støtte Arbejderne, delsved at anvise Arbejde til Medl., dels ved at yde Understøttelse til Saadanne, der lide under socialistisk Tryk. Foreningen harenSyge- og Begravelseskasse og udlejer Havelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordentlige Medl. mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. mindst 20 0 . mdl. Bestyrelse: Fabrikant W W in th e r, Formand; Niels L u n d , Forretningsfører; J P C h ris te n s e n , Kasserer. Arbejdsgivere i Stnkkaturfaget, se under Laug, Stukkaturfaget. Arbejdsmændenes Forbunds Arbejds­ anvisnings Kontor Todesg, 14. T 3496 . Formand: M C L y n g sie . Arbejdsstuer for Børn paaKrsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole,Beskæftigelse i Strandg. 46. Bestyrelse: Skolebestyrer A J o r d a n , Formand; Murm. J II B ru n n ; Gross. P H eerin g , R.; Pastor J C Holck, R. DM.; Gross. Valdemar Holm,R.; Dampmøller J HN im b; Oversergent V G S ic h la u , DM. Arbejdsstuer for Børn, se Børnely. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21 . Novbr. 1879, har til Formaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter. Bestyrelse: M N yrop, R., Formand; T H ir th ; O Y Ko ch ; F B ø ttg e r , R., Kas­ serer; A S ø re n se n , Sekretær; A C1e m- m en sen ; Engen J ø rg e n se n . Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske Haandskriftsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleriet: General- majorF AHW agner, K. DM., tillige Gene­ ralinspektør for Søartilleriet. Artillerigeneralens Stab: Oberstl. V S J R aaby e, R., Stabschef; Kapitajn F Wolf- h ag en ,R ., Adjutant.

Artillerigeneralens Kont., Tøjhuset. T 487 — 1. A rtille rire g im e n t, Chef: Oberst M F L B e n tz o n , K. DM. Kont. 1 Artilleri­ regiments Kaserne. — 1. A r t ille r i a f d e li n g . Chef: Oberstl. F J S u ell, R. DM. Kont. 1. Artilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne F E H an sen , J O V S c h rø d e r; V F S c h e lle ru p . Til Raadighed Kapit. C C E F lem m e r. — 2. A r tille r ia f d e lin g . Chef: Oberstl. C F Holm, R. Kont, 1. Ar­ tilleriregiments Kaserne. Batterichefer:Kapitajnerne JPFDD a h 1R .; Kmjkr. C F G J a c o b s c n , R.; O B Schou- b o e. Til Raadighed Kapit. A V Sa 1 1 o. —2. A rtille rire g im e n t Chef: OberstP N N ie uw e n h u is, R. DM. Kont. 2 Artilleri­ regiments Kaserne. — 4. A r tille r ia f d e lin g . Chef: Oberstl. CAW agn er, R. Kont. 2 Ar­ tilleriregiments Kaserne. Batterichefer: Kapitajnerne Kmjkr. A S B u sc k , R.; I V H a a se ; Kmjkr. AL B a r­ de n fle th . Til Raadighed Kapit. II G K B ruun. — T ra in a fd e lin g e n . Chef: Oberst H P Casp er s en, R. DM. Kont. 1 Artilleriregi­ ments Kaserne. Kompagnichefer: Kapitajnerne: C J A H an se n ; MG Hoff m ann. — F æ s tn in g s å r t i l l e r i r e g i me n te t. Chef: Oberst L C L u n n , R., DM. Kont. Strandg. 44. Til Raadighed Kapit. C N A Pade,R . — 2. A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberstl. GFK H arh o ff, R. DM. Kont. Strandg. 44. Kompagnichefer: Kapitainerne H C H an ­ sen, R.; PM K n u d se n ; CRMLanghorn; M V D o rph . —3. A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberstl. C S FW o rm , R., Kont. Strandg. 44. Kom­ pagnichefer : KapitajnerneT P e t e r s e n,R.; P SH P e te r sen ; LJM E r n s t; CF C h ri­ s te n s e n . — P 'æ s tn in g s a rtille rik o m m a n d o en. C h ef: Oberst L C Lunn, R., DM. Kont. Strandg. 44. Til Raadighed Oberstl. V S J R aaby e, R. — 1. A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberst J F M L e is n e r , R., DM., Kont,. Citadel­ let Elefantstok 4,2. Etage. Kompagnichefer: Kapitajnerne FCRant- z a u .R ; C H J H a n s e n ; F S F a r r e r ; P B Weilb ach. — D ire k tø re n f o r A r t ille r i e ts te k ­ n isk e T je n e s te : Oberst VHOMadsen, K. DM., fung. Kont. Tøjhuset. T 487 . Til Raadighed Oberstlieutenanterne OPAHoff, R.; H E F 1in d t, 11.;KapitajnerneHCSalto; HP P e te rs e n , R .; SL H an sen ; MN icl- s e n , fung. Underdir. — T ø jh u sa fd e lin g e n . Kont. paa Tøj­ huset. T 487 . Chef: Oberstl. L S P e te r s e n , R.,DM. Tøjhusmagasinerne, Chef: Kapit. E G H a rb o e , R., tillige Chef for Tøjhuskom­ pagniet; Kont. Tøjhuset. Artillerimaterielværkstederne, Chef: Ka­ pit. H L H T u x en , R„, fung. Underdir.; Kont Tøjhuset. T 4339 . Geværkommissionen, Formand: Kapit. Y C Røm er; Kont. Geværfabrikken. Haand- vaabenværkstederne, Bestyrer: Rustmester J A N R asm u ssen , R.; Kont. Gevær­ fabrikken. —L aboratorieafdelingen,Chef:Oberstl. S O R Me y er, R .; Kont. Laboratoriet Q. T 487 . Laboratoriemagasinerne, Chef: Kapit. C F K jæ r, tillige Chef for Laboratoriekom- pagniet. T 1679 . Laboratorieværkstederne, Chef: Kapit. F H JR am bu sch ,fung . Underdir. T 1679 .

— F o rsø g sk om m issio n e n , Formand: Oberstl. O P A Hoff, R .; Kont. Faste Bat­ teri, Amager. T 487 . Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8-4‘A j , om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2’/a. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande, der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 Kr., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: A E V S c li øn b e r g, R. Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ ru lff, R. Kasserer: C G E Me ye r. Fuldmægtig: M H N i el s e n. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-71/«) og deres Bestyrere e re: E, Vesterbrog. 55, H P Me 1ch i o r. F, Østerbrog. 32 C, G Ch. S en d ru p . G, Griffenfeldtsg. 60, C OWi d e b o r g. H, Nørrefarimagsg. 27 ,L G o ttlie b . Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Kirkegaardens Kontor: Kapelv. 2, T 3038 , aab. 10-4. Fuldmægtig: P S chm idt. Gravere: W I la ttin g e , k st.; J Hal­ la g e r, k st.; Graverkontor: Kapelv. 2, aab. 9-4. Graverne vedligeholde .Gravsteder efter approberede Taxter. Kirkegaarden er aaben: Jan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-8lh. —B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtage« fra 1. Apr.-30.Septbr. 8-9lU, 5-8; fra 1. Oktbr.-31. Marts 8-9‘/s, 2-5; Søn- ogHelligd. 8-9l/j Fm. Assnrance-Forening mod Indbrud. Kon­ tor Baggesensg. 23, 2 . S. Formand: L Je n - sen. Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurance, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Huslejeassurance, Søassurance og Søforsikring; u d e n la n d sk e , se Fag- Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. N T h iele. Observator: C F P e c h iile . Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Protektrice: Hds. Maj. D ronn ingen . Bestyrelse: Højesteretsass. P F K o c h, K. , DM., Formand; Geh-Eatsr., Kabinets- sekretær F R o s e n s ta n d, K.DM.; Etatsr. Kabinetssekretær S H e n n in g s , K. DM., Kasserer; Højesteretssagf. H D ie tric h - son , Sekretær; Frk. C B a r th o lin ; Ingeniør R E Bi r d ; Etatsraadinde E Ga- m él; Pastor, Dr. theol. R Volf, R.; Fa- - brikant CF D an s tru p. Asylselskabet „Opdragelsen". Asyl: Østre Fasanv. 6 , E). Bestyrelse: Fru M W e n z e l- B e k k e r ; Fru E H a n se n ; Fru H J o h a n s e n ; Fru O J o h a n s e n ; Fru C S c h lic h tin g ; Frk. H R o hm ell, Kasserer; Fru L in d e ; Fabrikant N Ch r I s te n s e n ; T ømm erm .CVK Johan se, j A, Nybrog. 6 , V Abel,DM. B, Borgerg. 136, V F is c lie r. C, Overg. n. V. 27, V Ni el s e n. D, Nørrebrog. 24, Th. Z ie ra u .

1897.

Asylselskabet »Opdragelsen«.

16

Fabrikant C S c h lic h .tin g ; Forretnings- fø re rC Jo h a n se n ; KommunelægeLinde. Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ se n ; Konventualinde L u n d in g; Frk Ne 11em an n ; Baronesse S c h a f f a litz k y de M u c k a d e ll; Professorinde P a u lli; Professorinde M S a x to rp h . Asylskolens Bestyrelse: Pastor IHM on- rad ; Fru Jutta L u n d ; Geh.-Etatsraad inde T i e t g e n ; Fru Jutta J a c ob s en. Iiegatets Bestyrelse: Geh.-Etatsr. A I! F C G o o s, K. DM.; Geh.-Etatsr. C F T ie t- gen, SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline' AmaliesAsylskoles Minde" se Dronning. Asyl, Kong Christian d. 9endes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, Valdemarsg. 21,®. Bestyrelse:Yexelmægler,Etatsr.FAL o r c k, R.DM., Formand og Kasserer;Overretssagf. H F L a r s en, Sekretær; Etatsr., Kabinets­ sekretær S H e n n i n g s, K. DM.; Højeste- re tsa ss.E F L a rse n , R. DM. ;Geh -Etatsr., Kabinetssekretær F O F R o s e n s t a.n d. K. DM. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For­ trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L et h, Forstanderinde; Frk. F Arn li o 1tz : Oberstinde K D e i c hma n n ; Fru H P 1u in ; Oberstlieut. II D e ic hm a n n , R. DM.; Prof. H W e s te rg a a rd . R. Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: Højesteretsass. P P F Mou­ rie r, R.DM., Formand; Cand. tlieol. HL L a r s e n , Sekretær; Fabrikejer Bjørn St e- p h e n s e n, Kasserer (Nørrefarimagsg. 41); Sognepræst IN S Ifv e rse n ; Gehejmeraad- indeB uch; Kmhinde B a lle r; Fru N Ri- m e s t ad; Fru GW o lff; Frk. S M ad sen ; Frk. Ivo chen. Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 31. Besty­ relse: Fru I K ra g ; Fru F Sm idt; Fru 1. E km a n ; Dispachør J M idd elbo c: Dampmøller O E km a n . Asylselskab, det Kbhvnske, Administra­ tions Komité: PastorD CP rior, R., For­ mand; Etatsr. V L in d b e r g , K. I)M. Sekretær; Etatsr. J A Blom, K. DM.: Gross., Cand. med. Arnold Gamél, R.! Kasserer. Asylselskab for Frdbg., Vesterbro og Om­ egn: Højesteretsass. EF L a rse n , R., DM.. Formand; Direktør M Cold, Kasserer. Cand. ju r.A H all, Sekretær: Overretssagf I IF L a r s e n ; Kontrolrevisor L F le ro n . R .; Pastor OV G lahn, R.;Tømmerm. ATV S c h e ite l, FM. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A R indom , R., Formand; Læge A H e rte l, R .; Bagerm. E Bor op; Højeste­ retssagf. H F W D ie tr ic h s o n , Kasserer; Kammerass. C L E v ers; Bryggeriejer M a d sen ; Fabrikant Wi 1i a n ; Oberstl. 11 F Skeel, R., DM., Næstf. Athenæum, VedStranden 18, aab. til Kl. 11 Aft.Læseværelser ogBibliotek. Kontingent 9 Kr. Kvartalet. Athletklubben „Hermod“. Lokale Sorte- damslund [ 0 ]. Øvelse Tirsd. ogTorsd. 8-10 Eft. samt Sønd. 11-1. Kontingent 20 0. ugentlig. Indskud 1 Kr. Formand: Murer H T ied em an n ; Instruktør: Maskinarb. C Ew e r tsen; Kasserer: Kanoner AH ansen. Athletklub, Handelsstandens, Adr.Panop- tikon ®, stiftet 1891. Øvelselirsd.ogFred. . 9-1072 Aft. i Lørups Ridehus. Bestyrelse: Stud. polyt. V J e n s e n ; Kasserer C F L 0 .I 1 - m ann; Forv. C W in c k le r; Kontorist L Worm; K ontoristHR asm ussen. . Mhletklub, Kbhvns, (Adr. Schleppe- ■i- ^Vellsg. 1, 3. S.) stiftet 28. Oktbr. 1888. U'- 'øvelseslokalet er paa Vodroffslund, aab

nonvilles Initiativ. Bestyrelse: Ordenscere­ monimester, Over-Hofmarskal, Geh.-Konf. C L L ø v e n sk io ld , RE. SK. DM. FM., Formand; Gross. J M Bin g, R., Kasserer; fh. Balletdirigent L Gade, R.; Kmjkr., Overretsass. V H M ey er, R.; Overrets­ sagf. L S im on sen , R. Barbér- og Frisørioreningens Bygning Schacksg. 8 og 10. Bedemænd, se Begravelsesvæsenet og Fag- Registret. Bedesalen paa Chr. Winthers V., Filial af Frederiksberg Kirke. Præstegærningen be­ sørges af Pastorerne H O s te n f e ld og G Mu n s t e r. Patronat: Det kbhvnske Kirke­ fond. Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kbhvns. Indleveringssted: Børskontoret. For F o d e r s to f h a n d e le n . 27 Medl. Formand: Gross. Win. Th. M alling, R.; Næstformænd: Grossererne Vilh. P e t e r ­ sen, R. og O B Muus, R. For K o rn h a n d e le n . 27 Medl. Form.: Gross. Wm.Th. Ma 11ir g,R. ;Næstformænd: Gross. H W ejen og Gross. Chr. Ø rsted . For S m ø rh a n d e le n bestaar af 18 Fir­ maer, tilligemed Noteringsudvalget. Form.: Gross. HK li tg a a rd ; Næstformænd: Gros­ sererne Theodor Lund, R.ogF J P R ah lff, R. Formand for Noteringsudvalget: Gross. Frantz Th. A dolph, R. For F rø h a n d e le n . 15 Medl. Formand, Gross. Rud. T v erm o e s; Næstformænd; Grossererne V H ø ffd ing ogSiegf. M eyer- Begravelseskasse, Postbudenes gensidige ‘ se Postbudenes gensidige Begravelseskasse- Begravelsesselskabet af 2.Jan.1771 (Dag­ vagternes Ligkasse).Kontor: Classensg.9ÉI. Kasserer: Krigsass. N H B ru u n , DM. Begravelsesselskabet, det borgerlige Lig­ societet, stiftet 1794. Kontor: Ryesg. 5,1. Sal, aab. 9-11. Bogholder og Kasserer: As­ sistent F C L a n d e r . Begravelsesselskab, det forenede andet og tredie borgerlige og samdrægtige, opret­ tet 1765.Kontor: Niels Hemmingsens G. 8 ,2. S. , aab. 10-2. Bogholder og Kasserer: H a rtm a n n . Begravelsesselskab, det tredobbelt for­ enede, stiftet 11.Aug. 1760, Kont. Nørre­ farimagsg. 29,2. S.; aab. 10-3. Bogholder og Kasserer: CNM adsen. Begravelsesselskabet Dania. Kontor: Niels Hemmingsens G. 13, aab. 10-3. Forret­ ningsfører: F J ø rg e n s e n . Begravelsesselskabet „Fælles Omsorg", stiftet 1771. Kontor: Nørreg. 6 ,4. Sal, aab. 12-1 og 5-7. Bogholder ogKasserer: CL Pe­ te rse n . Begravelsesselskabet, Handelsstandens: Amagert. 16 IH, aab. 9—7, t 1973 . Gross.G M Gr un th, Administrator. Begravelsesvæsenet i Kbhvn. T 7 Z 8 . Bestyrelse: Konf., Borgin. H N Han­ sen, K. DM., Formand; Stiftsprovst, kg.. Konfessionarius J P M P a u lli, K. DM.: Provst GSF S c h e p e le rn , R.DM.; Oberst. Raadmand VH F A b rah am son , K. DM, Kontorchef og Chef f. Kirkegaardsvæse- net: Justitsr. A P C A b rah am s, R.DM. Fuldmægtig: Cand. jur. H Ortw e d. —B e g ra v e lse sk o n to re t, Nytorv 19, 1. Sal, aab. 10-4. Naar et Dødsfald er fore- gaaet, skal derom ske Anmeldelse til Begravelseskontoret senest 3. Dag efter Døden og mindst 2 Dage før Begravelsen, samtidig medbringes Dødsattest fra Lægen, paategnetafPræsten KistensHøjdemaaikke overstige 1 Al. 6 ", deri ikke medregnetløse Dele, der kunne borttages; forhver Tomme, som dette Maal overstiges, betales 1Kr. Det anses for ønskeligt, at Liget i Kisten lægges paa knusteTrækul. IntetLig maa udøn særlig Tilladelse henstaa i noget Kapel eller nogen

I Tirsd. og Torsd. Aften 8 V 2 -IOV 2 samt Sønd. ; Middag 12-2. Kontingent 1 Kr. maanedl. Styrelse: Journalist Norman Bryn,Form.: Frimærkehdl. E MRub en, Næstf.; Fuldm. S Hansen,Kasserer;Detailhdl. CRøtzov; M askinistAM agnussen; Exped.VHan- s e n. Anktionskontor, se Landsover- samt Hof- og Stadsret. Badeanstalter. B r u s e -B a d s tu e , Østerbrog. 57. For Mænd Mandag, Onsdag, Torsdag, Lørdag 7—1 og 3— 8 ; for Kvinder Tirsdag, Fredag 7— l o g 3— 8 , samt Søndag 7—2. Fra 15. Oktober—15. Marts begynder Badetiden Kl. 8 . E t Bad (med Haandklæde) 10 0. F r e d e r ik s b e rg s , GI. Kongevej 162 A. F r e d e r ik s H o sp ita l. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1, af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørdag 9-1. H am bros Bade- og V a sk e a n sta lt, se denne Art. K b h v n s B a d e a n s ta lt, Strandv. 20. K om m u n e h o sp ita le t. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned.7-7, Ilelligd. 7-12, for lokale og russiske Bade Hverdage 3-7. 7* Time (for russ. B. 1 Time) før Udløbet af de anførte Tider ophører Adgangen til Anstalten. Nytåars-, Jule-, Paaske- og Pintsedag er Anstalten lukket. N ø rr e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa- gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svedeb., Transportable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fin.-7 72 Eft., 1 Sept.-31. Oktbr. 71 h Fm.-71 h Eft., 1. Novbr. -ult. Febr. 8 Fm.-7l/a Eft. Søn- og Helligdage sluttes Billetsalget Kl. 12. Aktieselskabets Bestyrelse: Dr. med. J B u n tz e n ; Fabr.P WHøst; Overretssagf. H H O rtw ed ; Gross. A Z in n ; Maskinm PM W a c h e . R om ersk e B ade, Tordenskjoldsg. 10. — Badetiderne: For H e rre r: Rom. B. Søn- og Helligdage 8-127*, Mand., Onsd., Fred. 8 - 8 , Tirsd., Torsd. 2-8, Lørd. 2 - 872 . — Halvl Rom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn- ogHelligd. 8-1, Mand., Onsd., Fred. 8-872, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-87*. —Varmt, elek­ trisk og tempereret Bad,Fyrrenaals-,Søsalt­ og Klidbad. Søn- og Helligd. 8-1, Mand., Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8 - 8 , Lørd. 8-9.—2.Klasse Styrteb. Søn- ogHelligd. 8-1, Søgned. 1.Marts—15. Apr. aabnes 772 Fm., 16. April—14. Maj 7 Fm., 15. Maj—15.Sep- tbr. 672 Fm., 16. Septbr.—31. Oktbr. 77a Fm., 1. Novbr.—28. Febr. 8 Fm.; lukkes 7 Eft. — For D am er og Børn: Rom. B.: Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12; Halvt Rom. B., Temp. Styrteb., 1. Klasse Bassin og Styrteb., Tirsd.,Torsd.,Lørd. 8-1; Varme og tempereredeKarb. og kolde Styrteb. Søn- og Helligd. 8-1, Søgned. 8 - 672 . Fra 15. Maj —15. Septbr. aabnes alle Bade (Herre­ styrt ebadene undtagne) 7 Fm. og Anstal­ ten lukkes 7 Eft. Adm. Direktør: Overretssagf. Ole J e n ­ sen; Bogholder: Cand. jur. Carl N iel­ se n ; Kasserer: Lieut., Toldkontrolløi T h a n n in g. S u n d b y B a d e a n s ta lt, Strandlodsv. V e s te r b ro s B a d e a n s ta lt, Vester- brog. 36. Badetid: 7-77a, for Dampbade 7-7, Søn-og Helligdage henholdsvis 7-1 1 /L. og 7-1. Varme Bade udbringes. W in th e r, Strandvejen, GI. Vartov. Bakteriologisk Laboratorium, se Univer sitetets Laboratorium f. med. Bakt. Ballets, den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour

Made with