Kraks Vejviser pdfa1895

1895. Telefon Nr. ' 585. Filial: STOCKHOLM.

Oprettet 1870.

Telefon Nr. 585.

Filial: KRISTIANIA.

Indehaver: P. Hofman-Bang, Civ.-ingr., ci . i Medlem af dansk Ingeniørforening.

v f

tf RAADHUSSTRÆDE

Oversættelser udfores Ira og til Dansk, Tydsk, Fransk,

Patenter

udtages og opretholdes i hele Verden. Kopier af Patent- Beskrivelser og Tegninger. Indregistrering af Vare­

Engelsk etc. etc.

mærker i Ind- og Udlandet, etc. etc.

Specialitet:

Tekniske Oversætelser.

Konsultation i Patentsager. P

P

O RAADHUSSTRÆDE

3

Iste Klasses Referencer.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø.

Etableret 1869.

Telefon Ir . 2?5?

Specialitet: det i 26 Aar saa anerkjendte og verdens­

berømte diætetiske Middel:

He l s o - S u n d h e d s s a l t

1

1895.

2

Pengeskabe. Peter Sørensen, 18. St. Pederstræde 18. Værks t ede r : Teglgaardstræfle S. Første Klasses Arbejde Brand- og og Materiale. dirkefri. H æ d e r s d i p l o m K j ø b e n h a v n I 1894 er blandt mange andre fra mit Værksted leveret Skabe til Forsik­ ringsselskabet „Danmark Herredsfoged-og* Borgmesterembedet i Præstø, Konsul, Landstliingsmand Tolderlund i Præstø, Kjøbenhavns Frihavn.

il, Timm

Kjobenhavn 1888.

Kjøbeuba.vn 1888 .

I UST. "V,

Fabrik af Gasmaalere og diverse Gasapparater. Eneudsalg en gros & detail af de nyeste og mest besparende franske Gaskogeapparater (System: André, Lyon). G -a sk om fu re r og HurtigvirkendeQ -a s b a d e o v n e e t a . Zinkbadekr,Måbe, Glosetter. Nr. 5. 2 H. Nr. 2 . Nr. 10. 8 t t Vesterbrogade

1895.

3

•‘•ADOLF ZINN-*- Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Dampskæreri.

Oplag „V e (l Gasværksløbet” Hjørnet af Reventlowsgade — med privat Telefon anbefaler af sit velassorterede Lager a lle Sorter bedste H u sh o ldn in g s -K ræ n d se l nemlig: Ima Wales A n th va c ite -K u l, ligesom ogsaa sko tsk e A n th ra c ite -K u l, W a les-K u l, bedste D am p - ku l, K a k k e lo vn sku l og JVoddekul af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag samt d ir e k te f r a Skibe til billigste Pris. Ima Qaskokes, engelske, knuste til Husholdningsbrug, anerkjendte for deres store Varmeovne, ligesom ogsaa Ima dan sk e Gaskokes leveres lier overalt til Dagens billigste Priser. Ima J Høge-, K ir k e - og F yrre -K ro end e , saavel i Maal som efter Vægt i større og mindre Partier. leveres fra Pakhus samt Skib. Brændet besørges skaaret og hugget paa mit D am p skæ rm 'i . Ima K og e -T ræ ku l til Husholdningsbrug samt F ile- og K irk e -T ræ k u l til Fabriksbrug. I Ima Skovtørv fra de bedste sjællandske Moser i udsøgte Varer, ligesom Ima Sortemose (Klodstørv) anbefales. —Ærede Brændsels-Ordres bedes behageligst tilsendt mit Kontor med 1 å 2 Dages Varsel. Alt i Ima Varer i større og mindre Partier, f r a m in e Oplag som direkte fra Skibe, tilkørt ind-eller opbaaret af Forretningens fast ansatte Folk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste Priser. Kontrakt om større Brændsels-Leverancer til en fast Pris for sukcessiv Levering afsluttes. O b s . ! - A . s s T j . r a . n c e - D F ' o r r e t n i n g . O b s ! F i l i a l kon tor for Det kg l. oct. almindelige Rrandassurance-Coinp. Indboforsikringer tegnes fra l/s pvo m ille — Varer og Inventar fra 1 p ro m ille — i 1ste Klasses Bygninger — uden F fte rsku d , Po licegebyr m . m . 4, Blaagaardsgade 4, Kjøbenhavn N. (Telefon Nr. 604).

Itorste langer. g> .

^ f u u t d s e n ,

B illigste Priser.

•-^ Nørregade 35,

® a - m / p - ^ D o a n -

Anbefaler

Barnevogne, Legevogne, Dukkevogne og Sygevogne. ------ «------

Sygevogne udlejes.

Grundlagt 18S5.

Grundlagt 1835.

&

n

Ikke Indført.

Eget Fabrlkata.

N ø r r e g a d e 1*

N ø r r e g a d e 3 5 .

4 1895. Olsens Jernmøbelfabrik. ZEC o x x to r : R e v e n t l o ’w s g a d e 1 0 - Anbefaler til videre Forhandling b i l l i g s t : Jernsenge og G-ravgelændere samt Gyngestole, Haveglttre, Havemøbler ete.

i nyeste moderne Fa 9 ons, solid Fabrikation og hurtig Levering. Tegn inger og- Overslag paa Forlangende gratis.

b e k l æ d ^ er udført

v

af Forretningen.

af Forretningen.

Blikkenslager og aut. Gasmester, | | Peder Hvidtfeldtstræde | | " (forkn Mortensens Forretning), anbefaler sig med Alt til Faget hønliørende. Specialitet: Bygningsfaget.

i

Russisk Kirke,

Frederikslurken.

tj Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres med Akkuratesse i Kobber, Bly, Zink, fortinnet, galvaniseret og sort Jern, samt Skiferdækning til Dagens billigste Priser. Solide Tagvinduer af galv. Jern og Zink (af H. Mortensens Konstruktion ) anbefales) til Skifer-, Spaan-, Tegl- og Tjærepaptage og liaves paa Lager i alle Størrelser. 1 Solide Badeovne, Badekar Og Klosetter af egef] Fabrikat anbefales. Bade* værelser monteres. Skifersaallbænke leveres efter givne Maal. i O vers lag leveres. KNUD CHRISTENSEN. Pianoforte- Hyskenstræde 2, ianoer, Magasin. Hj. a f Vimmelskaftet. Jernmine ogafudmærketsolidKonstruktion smukTone. udlejes- Brugte Pianoer tages i Bytt« omhyggeligt. B illige Afbetalingsvilkaar. Pianoer Reparationer udføres

Værksted: V o d ro fs v e j 6 over Gaarden.

5 Kongelig Hof Zink- & Metalstøber Lauritz Rasmussen Læssøesgade 17, N. Telefon Nr. 1821. Etablissement for Støbning og Udførelse i Søly, Bronce, Messing, Zink og Aluminium saavel af større monumentale Arbejder som af Bygningsarbejder. Vaabner, saavel danske som udenlandske, Firmaplader, Modelbogstaver og Inskriptioner til Skilte. Kirke- og Salonkroner, Bord- og Hængelamper i Bronce og Messing. E fter Tegning af bekj endte Ark itek ter. Reparationer udføres. Stioteførmel med 1 tJufd- ocj. g §øfeme dait-Cez.

1895.

Kjøbenhavns Drivremmefabrik L. P. Sørensen, Vesterbroes Torv 49. Mine patenterede Bomuldsremme og Centri­ fugeremine samt Læderremme i alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales Alt eget Fabrikat

Kjøbenhavn 1888.

Sølvmedaillc. Malmø i 881.

Broncemedaille. Malmø 1881.

C. KONERDIKG å NIELSENS Symaskinefabrik&Udsalg er kun i Holbergsgade 6, (forhen Tordenskjoldsgade.) Kjøbenhavn. K. Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner af betydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig Brug have vist sig at være de bedste existerende her paa Pladsen. Maskiner til Sejl- og Sadelmagere, Seletøjsfabrikanter etc., haves stadig paa Lager og kunne ses i Arbejde. HoveHove-Søjle- <& 'Ringskyttemaskiner for Skomagere. Maskiner til Damp*, Oas- og Elektr. Drivkraft. N B . M a s k in e r n e le v e r e s fran e o til næ rm e s te J e r n b a n e - e lle r D am p sk ib ss ta tion .

Frederik P. Schmidt, UPeter X j . ZEt&xmes E fte r fø lge r .

Medaille Kjøbenhavn 1888.

Mcdaille Kjøbenhavu 1888. 26 , Sbg.

løbellager &Værksteder; St. Kjøbmagergade

anbefaler sig med s o l i d . © o g * m . o d . © a ? i i e I b Æ ø " b l e i * til moderate Priser og under fuldstændig Garanti. Bestillinger udføres i alle Stilarter, saavel hele Møblements som enkelte Stykker. R ep a ra t ion e r ud fore«*

Kjøbenhavn 1872. Boliger opmaales og Plantegninger leveres. Wien 1883. St. Kjøbmagergade Nr. 26, Sideb., Kjøbenhavn K. Strandvej Gasværks Kontor (Hjørnet af Strandvejen og Carolinevej) modtager Bestillinger paa Kokes, Opstilling af Maalere, Lamper og Gaskomfurer, samt alt Gasværket vedrørende. Elektrisk Belysning. Elektriske Anlæg af enhver Art med og uden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer, Elektromotorer og Buelamper. Fabrikation og Lager af niathematiske og Præcisions-Instrumenter af enhver Art. Overslag meddeles gratis. C. P. Jflrgensens mekaniske Etablissement, (forhen Jungers) 26 Møllegade. Kjøbenhavn, N. En mindre Udstilling af Gaskogeapparater forefindes i Lokalet. Det danske Gaskompagni.

1895. 7 Urban Jiirgensen & Sønners Efterflg. Kronometer- og Uhr-Etablissement, 8. Gothersgade 8. Pendul-Uhre, Sø-Kronometre, Lomme-Kronometre, GKalcL- o g - SÆ 'l^ r-H iO xn iQ .e-L ilrce for H errer og Damer. g t ø ø c m f e ^ a f f e f u ^ r e i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge a f de patenterede Roskopfske Nysølvs-Ankergangs-Lommeuhre (Landmandsulire). FULDSTÆNDIG GARANTI. BILLIGE PRISER. a f a l f c S l o g * N . P. R O S T R U P S L I G K I S T E - M A G A S I N , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36. Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). ^*ru«6£agt 1844. og ixd&fvoæettbe m&reffef 1885. Telefon Nr. 778. Ligkister til Børn fra 3 Kr., til Voxne fra 12 Kr Indvendige Træ- og Zinkkister Ligklædninger, øaavel svede som udhuggede. Lig besørges klædte. Lig transporteres * i lukkede Vogne, som ere ved Magasinet. Pahlzasser udleies m. m. LigMster a f Egetræ forfærdiges hurtigt efter originale Tegninger. KJØBENHAVN 1836: Den største Medaille. LONDON 1851: Prismedaille. PARIS 1854: Medaille a f 1ste Klasse.

1895.

8

i C. D. H. Willrodt ’8 Eftf. F. F. Frantzen. Helsingpørggade 4 . KJøbenhavn H.

Største Fabrik og Lager af Stole, Borde og So faer i alle Stilarter. Prisliste og Tegninger paa Forlangende.

Anbefales kun til D’Hrr. Forhandlere. Ordres til Provinserne effektueres prompte. Iste Klasses Arbejde garanteres.

Ph ilipsen & Co., Lithografisk Etabi., Bog- &. Stentrykkeri, 22, H jin n e sg ad e 22, Kjebenhavn , 2L, Telefon Nr. 1132. (imellem Frederiksborggade og Botanisk Have), Telefon Nr. 1132. anbefaler sig særlig til D’Hrr. Arkitekter og Ingenieurer med Authografi af Bygnings- Tegninger i stort Format, saavel paa Papir som Lærred. Prøver forefindes i stort Ud­ valg, Afficer, Etiquetter i Sort og Farvetryk, hvortil Tegning leveres af forskjellige Kunstnere til moderate Priser. S. BØRGESEN & Cft

Detailudsalg':

Contoir og Lager:

Silkegade 15, Stuen.

Pilestræde 19, 21, 23, 25, 1ste Sal.

Hjernet at Pilestræde.

Bopæl: Osterbrogade 24.

1895. 9 Petersen & Nielsen5 Gal van iseri ngsa nstalt, Telefon 5037, NøFrøbfOgade 212, Telefon 5037. anbefaler sig med Forzinkning af saavel Smede- og Støbejem som Pladearbejde til billige Priser og hurtig Ekspedition. L. JACOBSEN, WILDERS PLADS, BØDKERVÆRKSTED & TRÆVAREFABRIK. S p e c i a l i t e t : Ø l - L a g e r f a d e . Sp-LLxxcLs©, 0 1 - og* IBc3LcLi!k:eis]pSLa.xier, Lager af alle Sorter S taver og R aam a teria lie r t i l Bødkerbrug , Kapsko og fran ske Træsko, b rug te Fonstager, samt ' g f a å å a s f e r . Skjæring , Hovling fy Plotning etc . a f Bræder og Planker . Handel med alle Sorter Brænde og Brændeaffald. Telefon Nr. 1013. Holmegaards Glasværk Kontor og Oplag Nyhavn 12. K j ø b e n h a v n . JSL fører righoldigt Lager a f Glasvarer for Apothekere, Parfumerer, Laboratorier, for Husholdninger, Restaurations- og Beværtningsfaget, fra de fineste til de billigste, Belysnings- Artikler for Elektricitet, Has- og Petroleum i stort Udvalg, samt alle Artikler til Skibsbrug. Bestillinger af særlig Beskaffenhed hedes ledsagede af Prøver.

1895.

10

N. M. PREUS, Skibssmedie & Maskinetablissement, Nyhavn Nr. 57.

Paatager sig Bygning og Levering af smaa Dampbaade med kraftige Maskiner. A. S TE L L ING , Nr. 6, Gammeltorv Nr. 6. Lager a f Malerfarver og Farve-Varer. A l le S la g s P e n s l e r o g

Fabrik a f øføremæ Jfmw øg Jføkfentiirøer samt Lager af Material- og Drogueri-Varer en gros & en detail.

Udvalg af alle Sorter Udstyrsgjenstande til Kjøkken- og Husholdningsbrug. Fabrik for Legetøj, TrævareiV Vridemaskiner, Havemøbler og Mejeriredskaber samt Maskefabrik. [(Tidligere Kjærs Fabrik, vandkunsten)-

11 C. F. Riedels Eftfgr.

1895.

Fried. Krupp Grusonwerk. Magdeburg-Buckau. Compagnie pour la Fabricatlon des Compteurs. Paris. Forretning for Smedearbejde, Gas- & Vandindlæg elektriskeAnlægforBelysning, KraftoverføringoggalYanoplastiskeAnlæg. Jernpengeskafoe, Bygnings-Sniedearlbejde, Badeapparater, Klosetter. Nyere Gaslamper, Gaskogeapparater &Ovne. B e s p a r e n d e B l n s r e g n l a t o r e r og L Gasmaalere, Vandmaalere, Elektricitets-Maalere. (System Thomson Hanston og Canderay-Frager). Haardt Støbejern, Jernbanemateriel, Kraner og Spil, Ekselsior- Kværne, Valser og Møller N y V e s t e r g a d e 9 T e l e f o n N r . Aut. Gas- og Vandmester. Aut. elektrisk Installatør, Repræsentant for sam t

fra F r i e d . K r u p p G r u s o n w e r 9 . Kom pagn istræ de 9 .

KJØBENHAVNS METALTRAADYAREFABIK 06 FORTINNER!.

M. S ieg ler

Billigste Udsalg af alle til Papirhandelen

h e n h ø r e " '1^ A

k

BilgsteUdsalg

A;

af Papirposer.

12

1895.

Forgylderetablissement og Rammefabrik 'peffevørogabe 'pr. 58 (over for den kgl. Skydebane). i Fabrik og Lager. I Det største og smukkeste Udvalg af i Guld- og oxy - ! d erede R am m e r I j samt ! K a r ton s tu i Malerier, Fotografier i Og i Haandteguinger Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister. Stort Prøvelager af a lle m u lig e Sorter Rammer. i f t C e U . Malerier modtages til Rensning, Restaurering samt Fernisering . 3)en ffntnfrtmmffte ikun|WffifOng V e s t e r b r o g a d e N r . 5 8 (over f o r den tegl. Skydebane). 6etl|b af Maniiwimens åunjtnere ere reprøfenlerede mei åenoed 300 Daglig aaben fr a 9 - é . t~ og aidiuei Axel E. Aamodt. eBo & §zotofio 18. Kongens Nytorv 18. K j øbenliavn. K. A L T t i l B o g - o g S t e n t r y k l i e n h ø r e n M e r k a n t i l e og s k em a t i s k e A r b e j d e r , o

viser

for

Kjøbenhavn oS Frederiksberg

for

1895 .

U d g i v e t og f o r l a g t a f T. K r a c k , Etatsraad og Stadskonduktør.

Indhold.

Side

A. Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc................................. .................................................................................... 17. B. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Rode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelses-, Oppebersels- og Ligningsdistrikt, hvortil den horer. 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes......... 97, C. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne at samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol e, 1ste Sal , , 2den , , 3die , , 4de 4, 5te g; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Postkredsene ere be­ tegnede med 11, B, IB, IBi, H, IB, ID, 11- '......................................................................... 327. I). Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over U døvern e... 013. E. Firma-Register forKjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn.................................................. 099. F. Sagførere i Provinserne ................................................................................................................. 734. 6K Firma-Register for Kjøbstsderne og Landet ............................................................................. 730. H Register til Kortettilligemed Angivelse af Gadernes Postkreds ................................................ 775 .

Vejviserens Expeditions Kontori Fortunstrtede 6.

Avertissements-Register.

H ieis, Fald«, Forgylderetablissement, Ramme- fabrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 5 8 ............................................................ Knudsen , S. C. W ., Børnevognsfabrik, Nørre­ gade 35 ................................................................. H one rd in g , C. & Nielsen, Symaskinefabrik og Udsalg, Holbergsgade 6 ........................ ........ Lo lm iann H . & Johansen , Fabrik af Jernsenge. Køhiersvej 8, Amager.................. Meyer, M«, Taleinstitut, Frederiksberggade 19 N ø r r e b ro ’s D r iv rem m e fa b r lk . Indeh. Chr. Friis, Nørrebrogade 58..............................

A a m o d t , A x e l E., Litografisk Etablissement m. m. Kongens Nytorv 18......................... Side B l o c h , H e y n i a n & H o ., Cbemiske Fabriker og Tilvirkning af Sundhedssalt, Valdemars- gadc 14.......................................................... — B u n t z e n ’s A . E ftf'., Papirhandel og Papir- posefabrik, Skindergade 9.......................... — 11 B ø r g e s e n , S. & B o ., Straahattefabrik, Silke­ gade 15, Kontor og Lager Pilestræde 19, 21 og23. — 8 C h r i s t e n s e n , H u n d , Pianoforte-Magasin og Fabrik, Hyskenstræde 2 ............................ — 4 D r l v r e m n i e f a b r i k , K j ø b e n h a v n s , L. P. Sørensen, Vesterbrogade 49.................. — 5 » r e w ø e n , H . C ., Kgl. Hof-Elektropletfabrik,).^“ nd^ge Østergade 24. ) Bagside E h le r t , J . H ., Vestervoldgade 1 1 5 ................ Side 324 E l e k h o lf , JT. G« A ., Maskinfabrik, Vester­ brogade 97............................................................. 911 E n g l l s h , T h s* R . , Ingeniør, Axelhus 2 a . . — 698 F r a n t z e n , F . F . (C. D. H. Willroths Eftf.) Fabrik og Lager af Stole, Borde m. m. Hel- singørsgade 4 ........................................................ _ s 12 1 H a n n i b a l, L a u r i t z , Blikkenslager- og aut. Gasmester, Pederhvidtfeldtsstræde 11 ............ H o lm e g a a r d s G l a s v æ r k s O p la g , Ny­ havn 12 ...................... ........................................... J a c o b s e n , L., Bødkermester og Trævarefabri­ kant, Wilders Plads............................................ - I n t e r n a t i o n a l t B u r e a u , Ingeniør Hofman- Bang, Raadhusstræde 5 .................................. ... J t i r g e n s e n , U r b a n J S ø n n e r s E f t f . , Kronometer- og Uhretablissement, Gothers- gade 8 . . . .......................................................... J t i r g e n s e n , C. P ., Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 2 8 ............... ............... H a s t r u p G la s v æ r k , Oplag og Udsalg, Nørre­ voldgade 12 ............................................................ - K j ø b e n h a v n s S a n r t c e m e n t - F a b r i k , ved Ingeniør Gustav Kåhler, Aarhusgade O .. — 4 __ 9 9 — 1 — 7 — 6 780. — 1«

Side 12

3

- -

5

— 696 — 95

— 695

Nielsen, R asm u s, Auktionsholder, Nørre- f.

« ............................................................ Æ w T

O lsen, A lfred , Jernmøbelfabrik og Grav­ gelændere. Kontor Reventlowsgade 1 0 ....... Side 4 ( Bindets Petersen , Carl, Oliemøllei', Lyngbyvej 0 . . . .{indvendige i Bagside. Pe te rsen éb N ielsen , Galvaniseringsanstalt, Nørrebrogade 212................................................. Side 9 P k llip s e n & Ho., Lithogradsk Etablissement, Linnésgade 2 2 ....................................................... — 8 P reu s , N. M, Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57................................................... — 10 R ak r, Chr. C., Lager af Jernbjælker, Bern- storffsgade 6 3 .................. .................................... — 612 R asm ussen , L au ritz , Kgl. Hof Zink- & Metalstøber. Læssøesgade 17 N .................. — 5 Reeh, A . B ., Fabrikation af Kakkelovne m. m. Gotlversgade 153.................................................. —774 H lede l’s, C. F. E f t f, Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 .............................................. .. — H ROhmel, P., Tændstikfabrik, Frederikssundsvej 3 oe 5 .................................................................... — 96

Hostrup , N. P , Ligkistemagasin, Walkendorfls- gade 34 og 36 ...................... ................... . . ••

7

B ø n n e ’s, P e t e r li. E f'tf., (F P. Schmidt) Møbellager og Værksted, Kjøbmagergade 26.. Side G J S r l i l e i s n e r , Cb, Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8 .............................................................. —"9 4

T l i o r n ^ r e e n , T h e o d o r , Legetøjsforretning, Vimmelskaftet 4G............................................... T ie iin i, J ., Etablissement for Gas- og Vandind­ læg, Vesterbrogade 44........................................... T v e r n i o e s dir A l i r a l i a i i m r i i , Fabrikanter af elektriske Artikler. Fabrik: Nordvestvej. Lager: Gotliersgade 1 3 ......................................... W e i l b a e l i & C o l i e n , Metalvarefabrik og Metalstøberi. Kontor og Lager: Slotsholms- gade 51. Fabrik: Nylandsvej 2 6 ...................... —94 W e n « lt, Cl., Jernstøberi og Maskinfabrik. Isted- gade 32............................................... Z i n n , Adolf*, Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, m. m., Blaagaardsgade 4 ...................... — 3 — 2 —697 V e s t e r b r o s B a d e a n sta lt,V e ste rb ro g a d e 36 — 773

Side10

S e la r o t le r , J o h a n n e s , Vin- og Spirituosa- handel, Vestervoldgade 33...................................

GIO

S i c l l i i i S ,

A , Farve- og Droguerihandel,

61. Torv 6...................................................

—10

S t r a n d v e j e n s CSas«cerl& med Udstilling af Gaskogeapparater in. m. Carolinevcj, Hj. af Strandvej, Hellerup ................................................ S i e g l e r , Hl., Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 ...................... S ø r e n s e n , P ,, Fabrik af Jernpengeskabe, St. Peder Stræde 18.......................................

— G

-- 11

—2

TELEFON: u ,'5 bandcem en t - ( F . T j . S m i d t h &> C o . s ^ P a t e n t ) . c t o z l ' t a w d - ( B & m & n t . Huse, opførte med Sandcement, -ere strax tørre og beboelige. Fortrinlig til Reparationsarbejder. Faas i enhver Provindsby kun hos Forhandlerne af A a l b o r g P o r t l a n d - C e m e n t . Kjøbenhavns Sandcement Fabrik,; Filial af Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik. A a rh u sg a d e , K je b e n h a v n O . -j Uddrag af Udtalelser om Sandcement. S.fadsarkitekten i Kjøbenliavn, Prof. Fenger: — Der fremkommer stærkere Murværk end hvis Bastardmørtel var anvendt. — Murmester Lytthans Petersen : — Sandcementen efter 2 Maaneder langt stærkere og liaarderc end Kalkmørtel, anvendt j for 4 Maaneder siden. — . Driftsbestyrer Irminger : — Ved forsøgsvis udførte Vandbeholdere paa Østre Gasværk har det vist sig, at Sandcement | (1 :2 ) blandet med 2 Dele Mursand gav en tættere Mørtel end 1 Del Loma Cement og 3 Dele Sand og at der opnaaedes omtrent i samme Tæthed med Sandcement (1: 3) blandet med 2 Dele Sand som med 1 Del Loma Cement og 3 Dele Sand. — j Murmester P. S. Hansen & P. V. Jensen: — Sandcementmørtelcn viste sig let og behagelig at arbejde med. — Murmester Hans Jensen: — Jeg har opnaaet at kunne pudse Huset færdig strax, samt at Huset strax var tørt. — Hvad ! angaar Prisen, da stiller Sandcementen sig omtrent 10 pCt. billigere end Kalk, der har kostet 4,25 pr. Td. — Cand. polyt. Ingeniør Hans Fr. Boye: — Huset har kort, sagt været at beboe, som om det var mindst 2 Aar gammelt. ■ 4 PATENTERET 9 1 ' C a t e z i a 'l e ', a |

R e a l - R e g ’i s t e r .

Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj 4—6, samt Mandag og Torsdag tillige 12-2; i Sommermaanederne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen er aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6-8, om Sommeren 2 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet og Kunstsko­ len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. T h. St e i n, R , DM. Vicedirektør: Prof. O tto B ach e, R. DM. Sekretær og Bibliotekar: Pli. W eil- bach , R. Kasserer: Prof. J J E xn er, K. DM. Forvalter: Kapit. D B ru lin. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Krnli., Prof. FM e ld a h l, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P J o li a n s e n. Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887. Patronat: H s.kgl. H .P rin s e n afWales. Kirkebestyrelse : Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Prof. Dr. G S t e- p h en s, R. DM., Civilingeniør TWR e n n i e. Præ st: Rev. ME K e n n e d y, M. A. Organist: JB P e c k h am . Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl J a c o b s e n , R. DM., stort 100000Kr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse at Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kblivn. Bestyrelse: Stifte­ ren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (Ingeniør II A Ha m11e r i c h, Rp og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Krnli., Prof. F E Mel d a h i, K. DM.) Albretsens, Jens, og Hustrus Grundejen­ domsfond ejer Øsicrfarimagsg. 26, hvis Overskud tilfaldcr Den broderlige Arbejds- klasses Hjælpeforening. Alderdomsforsørgelsen iKblivn i Henhold til Lov 9. Apr. 1891 sorterer under Magistra­ tens 3 Afdelingsi. Sekretariat; se forøvrigt under Forsørgelsesvæsenet Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter-, liaanden synker, saa at Lejeren senest efter 20 Aars Forløb bor frit. Foreningen har opført dels i Kblivn., dels i Provinserne 16 Huse med 165 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1894: 221000 Kr. Foreningen har oprettet Sygekassen ai 1872, der ved Udgangen af 1893 havde 4107 Medl. over 15 Aar og ejede 20 432 Kr. Bestyrelse: Højesteretsassessor EF L ar­ sen, R , Formand; Iløjesteretssagf. VFAs­ mus s en, R., Kasserer; Direktør Cold; Murm. JW F ro lin e , R.; Oberst JM L a s- sen, K.DM,; Arkitekt CW F L e n d o rf, R.; Oberstlieut. C o llin -L u n d h , R. DM.; Prof. W S ch arlin g , K. DM., Oberst OT

1726, 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Kjøkkon samt 2 Kr. ugentlig og 24 til­ lige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr. 1893 ejede Stiftelsen i Kapital 98000 Kr., samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gjæld. Stiftelsen hører under Magistratens 1ste Afdeling. P ræ st: A E E D ah lb e vg-. Inspektør:Kancellir. MKo cli. Abnormskolens Venner, en Forening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse:------- -..Formand; Overrets- sagf. S Bul ow; Prof. Chr. K e lle r; For­ stander J Mo1d e nh a\v e r ,R. DM.; Over­ lærer Alex. P ry tz , adm.; Forstander E V R o lsted ,R .; Pastor Ile jb e r g. R. Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli 1892 (Adr. Vandkunsten 13,1. Sal,[K|). For­ mand: P C L C h r is tia n s e n - S k ø d ­ stro p . Afholdsforbundet, stiftet 8 . Febr. 1893, er et af kbhvnske Afholdsselskaber nedsat Fællesudvalg til Løsning af større, fælles Opgaver. Repræsenterer 12 Foreninger med c.4000 Medl. Formand: Cand. mag. V R a sm u s s e n ; Sekretær: Kommunelærer L y n g s. Afholdsforening, Kbhvns, (Adr. Schacks- gade 9 |K]) liar til Formaal at afskaffe al Brug af berusende Drikke som Drik. For at blive Medlem maa man forpligte sig til ikke at nyde eller byde berusende Drikke — som Drik. Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Kl. 8 Skinderg. 9 [ k J. Foreningen er enAfdeling af Danmarks Af­ holdsforening,(der er udbredt over heleLan- det. Foreningen udgiver „Dansk Afholds- blad“ og har Syge-, Spare- og Understøt- telscskasse. Indmeldelse sker hver Møde­ aften og hos Formanden, Bogtrykker L I) P e te rs e n . Afholdsforening, Nørrebros. (Adr. Korsg. 48 [Np. Møder afholdes hver Tirsd Aft. Nordvestv. 14. Foreningen er en Afd. af Danmarks Afholdsforening. Formand: S K n u d s e n. Afholdssamfundet har til Formaal at ud­ brede Kundskab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af Al­ kohol somNydelsesmiddel. Afsine Medlem­ mer forlanger dctAfholdfraNydelsen af be­ rusende Drikke. I de kbhvnske Afdelinger indmelder man sig hos Cand.phil. H T rie r, Urtekr. HK r u s e og Detailhdl. AS c li m i d t. Afholdsselskaber, se Independent Orden of Good Templars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. Agrarforeningen. Hovedkont. Colbjørn- sensg. 17,1. Sal. T 3404. Akademi, det Kgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754.

Aandssvageanstalten paa gamle Bakke­ hus, Rahbcks Alle 21, t 2913, med Filial paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i Virksomhed d. 15. Novbr. 1855. Den bestaar af et Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- hejdshjem og et Plejehjem paa Ebberød­ gaard. 1 Skolehjemmet optages kun udvilc- lelige Børn, i' Arbejdshjemmet optages voksne, arbejdsføre af hvert Kjøn, og i Pleje­ hjemmet optages kun uhelbredelige aands- svage Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- og Plejehjemmet er 600 Kr. aarlig, i Arbejdshjemmet 400Kr. aarl. Uformuende Aandssvage kunne gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa Anstalten. Bestyrelse: Departementschef A F As- m u ssen , K. DM., Formand; Etatsr. C B e rg, R .; Sognepræst OV G1a h n ; Etatsr., Kredslæge II E E MII o ff, R .; Skibsmæg­ ler SN Rømer, R. Regnskabsfører og Kasserer: Universi­ tetskasserer C J F ry den sb er g, R. Forstander og Førstel ærer: E VR o 1s t,e d, R. tr. 10-11. Andenlærer og Inspektør:Marius D a ni m. Husfader v. Drengeafdelingen: Gymna­ stiklærer CA S e n n. Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frk. E Hoffmann. Plejemoder v. Forsøgsafdelingen: Enke­ fru K Kr o lin. Læge: Overlæge J F N ielsen. Aandssvage-Anstalter, De Kellerske. Di­ rektør, Prof. Clir. Kel le r (tr. Baggesensg. 4, 1-2). t 3001 Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, Baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Baldersg. 22 \Q r 5068), optager til Opdra­ gelse og Undervisning aandssvage Børn som antages modtagelige for Udvikling! Overlærer: A P r y tz (tr. ir/* -12 l/a). Asylet for uhelbredelige voksne Aands­ svage, Karens Minde ved Kbhvn., t 2644, optager uhelbredelige aandssvage og epi­ leptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage Børn, Nørrebrog. 122. Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. t 2666 Anstalten for arbejdsføre, voksne Aands­ svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, t 2926, optager voxne Aands­ svage til Uddannelse i llaandværk ogLand­ brug. Abel Cathrines Stiftelse, AbelCathrines G. 13, er stiftet af Abel Cathrine Mesing,Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dronningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet

1895.

18

Alderdoms-Friboliger.

I Brudeudstyr o. desl. Ved Barnets Død til- I bagebetales det Indskudte med Renter og Rentesrenter. Bankraad:Etatsr., Gross.HFritschc,R ., Formand; Direktør i Statsanst. f Livsf. FB in g , R., Næstformand; Gross. Harry L ev in , Sekretær; Prof., Dr. jur. J H D e u n tz e r, R. DM.; Kapit. P H an se n , R., DM.; Gross. AII indeni) u r g, R.; Prof., Dr. phil. J P e te r s en, R. Adm. Direktør: A II a r p øt h. Arbejderboliger. Aktieselskabet til Opfø­ relse af Boliger for Arbejderklassen ejer 3 Bygninger i Overg. o. V. 66—74 og 84—88. Beboernes Antal c. 200. Bestyrelse; Oliemøller, Cand. polit. A 0 1- s en, Formand; Direktør F MB i ng, R.; Dr. med. G. F. B o rcli, R .; Murm. C K ru se , R .; Arkitekt O S ch m i d tb Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg. 92, T 1144 , søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læseværclse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, sørger for, at Foredrag og Oplæsninger blive afholdte og foran­ stalter Undervisning i flere Fag. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kon­ toret ved et Medlem. Bogsamlingen er paa 12 500 Bind. Formand: Prof. Henr. Sm itli, R. Bestyrelse: Uhrmager A n th o n J e n s e n ; Murm. Th. M a th ie s e n ; Kontorchef CO R ime sta d , R.; Instrumentmager C hf Ti mm, FM. Kasserer: Joh. II o 1m. Arbejderforening, den konservative, stiftet 22 Juni 1893. Lokale: Frederiks­ berg Alle 28 &30. Formand: Markmand C A n d e rse n ; Kasserer: Handelsagent S C h ristia n se n . Arbejdernes Byggeforening, Kontor: Niels Hemmingscns G. 24 ,1.S., aab. 9-2, ofl Mand., Torsd. og Lørd. 6-8., stiftet 1865 af B u rm e iste r & W ain s Arbejdere, Dens Formaal er at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betalet 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, det har indbetalt 20 Kr. og været '/« Aar i For­ eningen, deltager i Lodtrækning om nyop­ førte Huse, som han erhverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelse: Overværkfører Je n s e n , R.| Formand; Gross. Moses M elch io r, Næst­ formand; Kasserer Holm; Mekaniker I R asm u ssen ; Murm. Beckman,DM . R.j Rustm. JA N R asm u ssen , R .; Gross. J B A S al o mo n. Bogholder: Sagfører R N J e n s e n . Kasserer og Kontorchef: VB e h re n d . Arkitekt: F CB ø ttg e r, R. Inspektør ved Foreningens Huse: Harald O lsen, DM. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Nørrebro, Aktieselskabet, søger at tilveje­ bringe Midler til Opførelse af en Forsain- lingsbygn Aktiernes Størrelse 5 Kr. Ind­ betaling sker Onsd. og Lørd. Aften 7-9 og Søndag 10-12 Fmd. Kontor: Jagtvej 49. Formand : E Gr øn f e 1d t ; Kasserer; L B jørn. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg. 53, St.; har til Formaal at udbrede Oplysning og Dannelse blandt Arbejderne ved Afhol­ delse af Foredrag ogOplæsningeraf Viden* skabsmænd og Kunstnere, samt gjennem sit Bibliotek og ved Arrangement af Besøg paa Museer og Samlinger. Bibliotheketaab- 7-10 Eft.; Læsestuerne 6-10 Eft., Søn- og Helligdage 10 Fm.—10 Eft., om Sommeren

; S c h le g e l, K. DM.; Beregner A C V P e ­ te r s e n ; Overretsassessor OH a s tr u p, R. | Aldershaab, en Stiftelse for Høkere, Peder | Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Aldershvile, en Stift, for trængende Restau- ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58 og Østervoldg. 18,20, 22. Alders-Trøst, en Stiftelse for gamlellaand- værkere og deres Enker, Nørrebrog. 17 og Mølleg. 28 &30, grundlagt og bestyret af Ilaandværkerforeningen i Kbhvn. i Alexander-Newsky Kirke i Bredg. for den græsk-katholske Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6. Septbr. 1883. Kirken er tilgængelig Mand., Tirsd., Onsd. 11-3, undtagen i daarligt Vejr. Præst: Gesandtskabsprovst — -------— Kantor: L A n n i n s k y. Alliance Franpaise, fransk Selskab, livis Formaal er at udbrede det franske Sprog, c. 20000 Medl. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 45Rue de Grenelle. Den danske Af­ delings Adresse: Dronningens Tverg. 19. Minimumskonting. 4 Kr. 500. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den franske Ge­ sandt er som saadan Afdelingens Ærespræ- sident. Bestyrelse for den danske Afd.: Kontre­ admiral W A C a rs te n s en , K. DM. KM., Formand; Cand. phil. A A b ra h am s; Cand. mag. E B a ru e l; Konsularagcnt A B e re n d se n, Sekretær; Cross. G E C h a u v e a u ; Overretssagfører Carl H ero ld , Kasserer; Brygger Carl J a c o b ­ sen, R. DM.; Kapit. E M a rc u s s e n , R .; kst. Overretsass. D G G N yho lm , Sekre­ tær; Oberstl. T B ræ s tru p , IC; Baron C L ø v e n sk jo ld . Almindeligt Hospital, Nørre Alle, er Stif­ telse for uarbejdsdygtige Mænd og Kvin­ der, beregnet paa c. 1550 Individer Plad­ serne ere fordelte saaledes: Hospitalets Plejeafd. 79, Alderdomshjemmenes Picje- afd. 39, Sygeafd. 184,1ste Lemmeafd 1075, 2den Lemmeafd. 131, Ægtcparafd. 48. Fi­ lialen i Vandløse 11. Inspektør: Kancellir. IIV K ruse. Fuldin.: Carl L elim an n . Overlæge:-------— Assisterende Læge: A P ers. Præst: W F L iitk e n . Amager Birk, se Politi i de Kbhvn. om­ givende Jurisdiktioner. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d e rs en, R., og Amtsraadssckr. J E K ø ste r, R.) holdespaaThinghuset, Bleg­ damsvej 6, hver Lørdag 10; dens Kont. paa Amtskontoret, Carit Etlars V. 3, aab. 1-4. Amtets Sygehus, Bergersv. |£]. T 3162 Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P M B a ch e, K. DM.; Ingeniør NA nd e rse n , R., I)M.; Amtsraadssekretær J E K ø ster, R., adm. Forvalter: LH ein. Overlæge: Dr. med. V II e i b e r g Reservelæge: J L S t e i n. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blcgdamsv. 6. Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand, Kmh. C P M B a c h e ,^ . DM. Kontor Carit Etlars V. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stifts­ kontoret 10—12. Amtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Proprietær FB r e it, Løite- gaard; Proprietær L H ans en, Stenager- gaard; Proprietær E P ip e r, Hummeltofte; Proprietær A CA nd ersen , R., Vadgaard; Landvæsenskommissær JC S ø re n se n ,R ., Kirkebjerggaard i Brøndbyvester; Gaard- e.jer O J a n s e n , Sundbyvester; Ingeniør

N A n d e rse n , R. DM., Søholm i Gjcntoftc Sogn. Sekretær og Bogholder: J E K ø ster, R. Amtstue, E^bhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg.f.Børsg.). Kontortid 9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: Kapit. J CII C J agd, R. DM. Amtsvejinspektør, se Vejinspektør. AnthropologiskMuseum, eller dctnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge ogPiger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt. 900 Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Assistent C J L u n d b e rg , Formand; Tømmerm. Jørg. Hansen,Næst­ formand; Fuldm. E H e n r ic h s e n , Kas­ serer; Fabr. E A J c r ic h o u , Sekretær; Lærer A P K u hnm un ch . Apotheker-Forening, Danmarks. For­ mand : (land. pliil. AlIr. B e n zon, R. Arbejde, det nationale, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af hestaaeude dansk Haandværlc og Industri. Kontingent 2 Kr aarl. Bestyrelse : Skomagcrm. A H an sen , R ; Cross. C Hol to n ; Fabr. L a n g e Svend­ borg; Fabrikeicr Fr. Obel, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P c te r sen, R .; Fabrik­ ejer W S alom on sen ; Fabrikejer B jø rn S te p h e n s en; Gross. P CA S t li y r. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingscns G. 7, T 1013, Afde­ lingskontor Vcsterbrog. 84, T 2738, aab. 9-3, 6'.C-8. Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktlir. s. A. Den 31. Marts 1894 var Grundfonden 63740 Kr., Reservefonden 1 568 474 f r. 91 0. I Sparekassen indestod 12 232 459 Kr. 09 O. ogi Forsørgelseskassen 2419448 Kr. 20 0., indbefattet Præmiekontoen og Forsørgel­ sesfonden. — Sp are k a s se a fd e lin g e n modtager Ind­ skud af mindst 20 0., der, naar de udgjøre 4Kr., forrentes med SkS 'h pCt. Indskudene tilbagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan-ikke hæves uden forudgaaet Opsigelse. — F o rs ø rg e ls e s k a s s e n modtager Ind­ skud paa mindst 10 0. ugentlig og giver for­ uden den alm. Rente (endnu 34/s pCt.) en aarlig Præmie (hidtil fra 1 31 /so til 2’/s pCt.), hvorved det tilskrevne Beløb svarer til c. 6 pCt. aarlig Rente. —A ld e rd om sfo rsø rg e lse sk a s se n op­ tager Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For­ sørgelse for det Indestaaende, med Renter og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæg­ ter, der ere tilfaldne Kassen. Bestaar For­ sørgelsen i simpel Livrente fra det 60de Aar udgjør denforenMandmindst'/io, foren Kvinde V12 af det indbetalte Beløb, med Renter og Præmie. Dør et Medlem, tilbage- ' betales hansindskud medRenter, eller over­ føres paa hans Ægtefælle. Den, der har op­ sparet 200Kr.,kanfordredemudbctaltemed Renter og Rentesrenter; den, der i 15 Aar har betalt mindst 50 0. ugentlig eller har opsparet 500 Kr., kan ophøre uden at tabe sin Medlemsret eller Andel i Præmierne, og den, der har været Medlem i 2 Aar, kan erholde Driftslaan. Ethvert Medlem kan fordre 4/s af det Indestaaende som Laan. —B ø rn e fo rsø rg e lse . Her optages Børn under 16 Aar med det Forbehold, at Kapi­ tal, Renter og Præmier skal udbetales til en bestemt Tid eller ved en bestemt Begi­ venheds Indtræden, f. Ex. Konfirmation,

Asylselskab.

1895.

19

og Søforsikring; u d e n la n d sk e , se Fag- Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. N T h icle. Observator: C F P e ch (i 1e. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Protektrice: Hds. Maj. Dr o n n in g e n . Bestyrelse: Højesteretsass. P F K o c h, K. DM., Formand; Gehejmeetatsr., Kabinets­ sekretær F R o s e n st a n d, K. DM.; Etatsr., Kabinetssekretær S H e n n in g s , K. DM., Kasserer; Højesteretssagf. H D ie tric h - so n , Sekretær; Frk C B a r tli olin ; Ingeniør R E Bi r d ; Etatsraadinde E Ga- mol; Frk. E H a g e n ; Kunstmaler H R e s to r f f ; Dr. tlieol. R Volf, R Asylselskabet „Opdragelsen". Asyl: ØstreFasanv. 6, (L]. Bestyrelse: Fru M W e n z e l- B e k k e r ; Fru E H a n se n ; Fru 11 J o h a n s e n ; Fru O J o h a n s e n ; Fru C S c h lie h tin g ; Frk. II K ohm ell, Kasserer; Fru L in d e ; Fabrikant N C h ri­ s te n s e n ; Tømmerm. CV K J o h an s e 11; Fabrikant C S c h lie h tin g ; Forretnings­ fører CJ o h a n s e n ; KommunelægeLinde. Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ se n ; Konventualinde L u n d in g ; Frk. Ne 11ema n n ; Baronesse S c h a f f a 1i t z k y de M u c k a d e ll; F ruM a d v ig ; Professor- inde P a u l li; Asylskolens Bestyrelse: Provst, Dr.phil. & tlieol. T Skat R ør d am, K. DM.; Fru Jutta L u n d ; Professorinde A F e n g e r; Geh.- Etatsraadinde T ie tg e n . Legatets Bestyrelse: Gehejme-Etatsr. AH F C Goos, K. DM.; Gek.-Etatsr. C F T ie t­ gen, SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline AmaliesAsylskoles Minde" se Dronning. Asyl, Kong Christian d. 9endes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, Valdemarsg. 21. SI Bestyrelse: Vexelmægler F A L o rc k , R. DM., Formand og Kasserer; Overretssagf. II F L a r s e n, Sekretær; Etatsr., Kabinets­ sekretær S II e n n i n g s, K. DM.; Højeste­ retsassessor EF L a rs e n , R .; Geh -Etatsr., Kabinetssekretær F O F Ro s en s ta n d , K. DM. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For­ trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L et h, Forstanderinde; Frk. F Arn h o 11z; Oberstinde K D e ic hma n n ; Fru I I P 1u m ; Oberstlieut. II D e ic hm a n n , R. DM.; Prof. II W e s te rg a a rd . Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: HøjesteretsassessorP PF Mou­ rie r, R. DM., Formand; Pastor CJ L i n n e- mann, Sekretær; Fabrikejer Bjørn S te ­ p h e n s e n, Kasserer (Nørrefarimagsg. 41); Sognepræst P I) la Cour; Gehejmeraad- indcBueh; Kinhinde B a lle r; Fru N Ri­ mes ta d ; Fru G W o lff; Frk. S. Madsen; Frk. K o c h en. Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 15 B. Besty­ relse: Fru I K ra g ; Fru F Sm idt; Fru L E km a n ; Dispachør J M id d e lb o e ; Dampmøller O E km an . Asylselskab, det Kbhvnske, Administra­ tions Komité: PastorD GPrior, R., For­ mand; Etatsr. V L in d b e rg , K. DM. Sekretær; Etatsr., J A Blom, R. DM.; Gross., Cand. med, Arnold Gamél, R., Kasserer. Asylselskab for Fredbg., Vesterbro og Om­ egn : Højesteretsassessor E F L a r s e n, R., Formand; Direktør M Cold, Kasserer; Cand. jur. A H a ll, Sekretær; Gross. Tøm- merhdl. F C T r ie r ; Overretssagfører H 2*

Kompagnichefer: Kapitajnerne C S F W orm, R.; C H J H a n s e n ; F S F a r r e r ; PB W cilb ach . — 2. A rtille rib a ta illo n . Kont. Strandg. 44. Chef: Oberstlieut. G F K H arh o ff, R., Kapit. CN A P ad e, R. Kompagnichefer: Kapitaincrne S L H an ­ sen, P S H P e te rs e n . — T ø jb u sa fd e lin g e n . Kont. paa Tøj­ huset. Chef: Oberstl. N A M c y e r, R. Kapitajnerne: E G II arb o e, R.; II E F lin d t, IL; II L AT nx en IL, Kompagni­ chef. — L a b o ra to rie a fd e lin g e n . Kont.: La- boratcrieafdelingens Kaserne. Chef: Oberst KA II W a g n er, R. DM. Pr.-Liout. F I I I R a mbus cb, Kompagni­ chef. — A rtille rik o m ite e n . Kont. paa Tøj­ huset. Oberstlieut. VIIO Ma d s e n, ILDM., For­ mand. — K o n s tru k tio n s - og F o rs ø g s a f d e ­ lingen. Kont. paa Tøjhuset. Chef: Oberstlieut. VHOMad s e n, R. DM.; Oberstlieut. S O R M eyer, R , Formand i Forsøgskommissionen. — F æ s tn in g s a r t i l l e r ikom m a ndo en. Kont. i Kasernen ved Frcdh. Kan. C h ef: — - — Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8-4 1 I- j , om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2'/a. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande, der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 K r., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maanedcr imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: A E V S c h øn b cr g, R. Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ ru lff, R. Kasserer: CG EM eyer. Fuldmægtig:M H N i e 1s e n. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-7’/^) og deres Bestyrere ere : A, Nybrog. 6, V Ab el DM. B, Borgcrg. 136, V F is c h e r. C, Overg. n. V. 27, V. Ni el s e n. I), Nørrebrog. 24, A S ør e n s e n. E, Vesterbrog. 55, IIP M e lc h io r. F, Østerbrog. 32 C, G Cli. S en dr up. G, Griffenfeldtsg. 60, Th. Zi er a u II, Nørrefarimagsg. 27, L G o ttlie b . Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Kirkegaardens Kontor: Kapelv.2 T 3038 a'ab. 10-4. Fuldmægtig: P Schm idt. Gravere: W Ha ttin g e, k st.; J Hal­ la g e r, kst.; Graverkontor: Kapelv. 2 aab. 9-4. Graverne vedligeholde .Gravsteder efter approberede Taxter. Kirkegaarden er aaben: Jan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-8'i2. —B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtages fra 1. Apr.-30.Septbr. 8-9'/2, 5-8; fra 1. Oktbr.-3l. Marts 8-91 /a,2-5; Søn- ogHelligd. 8-9*/a Fm. Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurance, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Huslejeassurance, Søassurance

9-12. Kontingent 35 0. maanedl. Formand: Kontorist Jobs. T h o r s c n. Arbejdernes Værn, Nørreg. 45, St., T 1135, . liar til Fonnaal at modarbejde Socialismen og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise Arbejde til Modi., dels ved at yde Under­ støttelse til Saadanne, der lide under socia­ listisk Tryk. Foreningen bar en Syge- og Begravelseskasse og udlejer Ilavelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordentlige Mcdl. mindst 10 Kr. aarl , ordentlige Medl. mindst 20 0. mdl. Bestyrelse: Fabrikant W W in tlie r, Formand; Dampmøller ,J HN im b, Kas­ serer; Niels Lund,Forretningsfører. Arbejdsgivere i Stukkaturfaget, Forening af. Bestyrelse: H OBer g, Formand ; R An - d e r s en, Kasserer; S S c h æ ffc r, Sekre­ tær. Arbejdsstuer for Børn paaKrsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Strandg. 46. Bestyrelse: Skolebestyrer A J o r d a n , Formand; Murm. J II B ru n n ; Gross. P H e e r i n g, R.; Pastor J C Ho 1c k, li. I)M.; Gross. 'Valdemar Holm ; Dampmøller J II Ni ml); Oversergent V G S i eb 1au, DM. Arbejdsstuer for Børn, se Børnely. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21. Novbr. 1879, bar til Fonnaal at være et Samnienknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter, samt at repræsentere disse i alle Sager af faglig Interesse. Enliver fra Akademiet dimit­ teret Arkitekt optages som Medlem. Bestyrelse: M N yrop, 11. Formand; T Hi r t h ; O V Ko cli; F B ø t tg e r , II., Kas­ serer; A S ø re n se n , Sekretær; A Cl em­ me n s cn ; Engen J ø rg e n s e n . Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske llaandskrftsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleri-Regimen­ terne, Artillcribataillonerne og Trainafde- lingen, samt Chef for Artilleriets øvrige Af­ delinger: Generalmajor J L i nu emann, K. DM. Artilleristaben: Obcrstl. V II OMads en, R. DM., Stabschef; Kapitajnernc F Wolf- liag cn , Adjutant; F C 11a n tz a u R.; T P e te r s e n , R. Artillerichefens Kont., Tøjhuset. T 1303 1. A rtille rire g im e n t. Kont. 1 Artil­ leriregiments Kaserne Chef: Oberst M F L B e n tz o n , K. I)M. -- 1. A r t ille r i a f d e li n g . Chef: Oberstlieut. F J S u ell, R. Battericbefer : Kapitajnernc A F VL und, R.; H C S a lto ; N V S IIo lb e k . — 2. A r tille r ia f d e lin g . Chef: OberstP N Ni e u we n h u i s , R. DM. Battericbefer: Kapitajnerne J P F I) I) a li 1; Kmjkr. GF G J a c o b sen ; F E H an se n. —2. A rtille rire g im e n t. Kont. 2 Artilleri- regiments Kaserne. Chef: Oberst A J CE Ma d s en, K. DM. ■~~ 4. A r tille r ia f d e lin g . : Chef: Oberstlieut. L C L n n n , R., DM. Battericbefer: Kapitajnerne Kmjkr. A S ! B u sck ; VK o fo ed -H an s e n ;I VII aase. !■*■;Tr a in a fd e lin g e n . Kont. paa 1 Artillc- ! riregiments Kaserne, j Chef: Oberst H P C a s p e rs e n ,R . DM. ! Kompagnichefer: Kapitajnerne: --------- ; AVS a lto . I "Li. A rtille rib a ta illo n . Kont. Citadellet, : Klefantstok 4,2. Etage. Chef: Oberstlieut. J F M L e is n e r, R. D m .

Made with