Kraks Vejviser pdfa1892

fe

»

1

1892.

Telefon I r . 583.

Telefon Hr. 585.

Oprettet 1870.

F ilia l: STOCKHOLM.

, Filial: KRISTIANIA.

A \ V

(Cand. Pr. Wolfi'g Eftf.)

n iw it+ Æ r* 0 I l A f m a n . R o n n D ir e k tø r : p. H a tm a n -B a n g . RAADHUSSTMDE

^

Forespørgsels-Bureau. 5 , Raadlmsstræde 5.

Patent-Bureau. 5 , Itaadhusstræde 5.

Oplysninger forskaffes saa- vel i Ind- sqjn Udlandet an- gaaende Firmaers og Personers Kredit- og Forretningsforhold; Firma-Adresser; Anvisning paa dygtige Agenter og paa Kilden, hvorfra Varer forskrives; etc. Incasso-Bureau. Incassationer i Ind- og Ud­ landet paa særdeles moderate Betingelser; etc. etc. etc.

Udtagelse, Opretholdelse og Udnyttelse af Patenter i hele Verden. Kopier af Patent-Be­ skrivelser og Tegninger. — Ind­ registrering af Varemærker i Ind- og Udlandet; etc. etc. Konsultation i Patentsager. Oversættelses-Bureau. Oversættelser fra og til Dansk, Fransk, Tysk, Engelsk; etc. eto. Specialitet: Tekniske Oversættelser.

y RAADHUSSTMDEy

KJØBENHAVN.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø

E tableret 1869.

Telefon Hr. £959 .

Specialitet: det i 22 Aar saa

anerkj endte o g verdens-^

berømte diætetiske M iddel:

H e l s o - S u n d h e d s s a l t .

i

.

2

Malmø 1881.

Z E G T Ø I B E I ^ I H I J ^ r i l S r .

Fabrik a f Gasmaalere og1diverse Gasapparater. Eneudsalg en gros & detail a f de nyeste og mest besparende franske Gaskogeapparater (System: André, Lyon). (3 -a .sk om fi a rer og* l i ia r t ig v i r k e n d e G -a sb a d e e t c - Zinkbadekar, Mak, Closeter. Nr. 5. 2 II. Nr. 2. Nr. 10. 3 H. DONSE KRUDTVÆRK. Kontor: Overgaden neden Vandet Nr. 33 . .Tagtlcrudt, Bagladekrudt, Riffelkrudt, Nationalkrudt og Sprængkrndt. Alt af prima Kvalitet og Styrke sælges til Videreforhandling. William Andersen & Co. Overgaden neden Vandet Nr. 33. Eneforhandling- af: „Losius Stetiner PortlandCement”. Udsalg af: I ld fa s te S t e n o g L e r . All© Sorter Stenkul og Kokes som t i lk jø re s og indbæ res. William Andersen &Co. 6 Kr. Vesterbrogade | | 2 Kr. 25 0. 14 Kr.

1892.

3

5 5 . ( S L ^ 0 . ^ n u d e e n ,

Største Lager.

B i l l i s t e Friøer.

9 vv Q a w ^ - ^ o o 4 i - c $ a $ > /v v h .

Anbefaler

Barnevogne, Legevogne, Dukkevogne og Sygevogne. •------- 4 -------

Sygevogne udlejes.

Grundlagt 1835. & 'c3>

4

. j.-f.•

Ikke indført. - /K i 1^'A. IrJff °° 1^0 ' - S-

lt'3y$ nørregade 35.

N ø r r e g a d e 3 5 .

y M * * * * ^ éfe* or udfort af Forretningen.

V*

er udført

af Forretningen.

Blikkenslager og aut. Gasmester, \ \ Peder Hvidtfeldtstræde j j (Men Mortensens Foretning), " anbefaler sig med Alt til Faget henhørende. Specialitet: Bygningsfaget.

Frederikslcirken. Russisk Kirke. Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres (overalt i Ind- og Udlandet) med Akkuratesse i Kobber, Bly, Zink, fortinnet, galvaniseret og sort Jern, samt Skiferdskning til Dagens billigste Priser. Solide Tagvinduer a f galv. Jern og Zink (a f H. Mortensens Kon­ struktion) anbefales til Skifer, Spaan, Tegl- og Tjærepaptage og haves paa Lager i alle Størrelser. Solide Badeovne, Badekar og Klosetter af eget Fabrikat anbefales. Badeværelser monteres. Skifersaatbænke leveres efter givne Maal. Overslag leveres og gode Anbefalinger kan paa Forlangende fremlægges. i-

Kjøbenhavns Drivremmefabrik, L. P. Sørensen, Vesterbroes Torv 49. Mine patenterede Bomuldsremme og Centri­ fugeremme samt Læderremme i alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales. Alt eget Fabrikat

Sølvmedaille. Odense 1885.

Kjøbenhavn 1888.

Broncemedaille. Malmø 1881.

Sølvmedaille. Malmø 1881.

Peter Sørensen, 18. St Pederstræde 18. Værksteder: T e g l g a a r d s t r æ d e 5 . lst© Klasses dirkefrie og ildfaste Jem-Pengeskabe. J E R N D Ø B E . Skabe til Indmuring og Hvælvinger ere leverede til Autoriteter og Private. Skabe til Indmuring paa Lager i 6 Størrelser1. A lt a f bedste Materiale, med stærke Vinkeljernsforbindelser^ tætsluttende Døre og sindrige Laasemekanismer. ^ P r i s l i s t e g r a ti s og f ra n k o , Penge- & Doknmentkasser,

dirkefrie, med 2 Nøgler, i forskjellige Størrelser.

S p e c i a l i t e t : Jernskabe'i alle Genre. Jerndøre til Elevatorer og Trapper.

s e n s

6 a r I

J ø r g e n

Fabrik, IK/j ø~b e n l i a v n 3 Mekanik , behagelig elastisk Spillemaade9 stor og smuk Tone. Brugte Pianoer tages- i Byte.

Pianoforte- IK y s k e n s tr ø e d .© 1 0 .

Opretstaaende Pianoer a f udmærUet solid Kon­ struktion og bedste Sort Afbetaling indrømes.

1892.

5

( J jM i t ip f y f iø f ø t t i f f t Jaøøraførium.

$raftifatib&aboratortet gloer SSejlebmng i ©jcertnø^tefnif og ©icerittgsftyftologi for

$litaU;tifere og for $3rafti ere.

Ubotfli tg af abfohte SftenMturer af ©feer til S3r^ggeri= og sBrænbertbrug efter ©^r. £>anfen$ 3Ret^obe (©arføbcrg laboratoriet). ©IcermgSteftiiffe $nati)fer. grorftanberen træffet l)Oer øøgnebag M. 10—12.

Dr.

H v iicL -lP e te r se n . &c ID'u.rrw'e"ber Lygte- & Metalvarefabrik. S p c c ia tile l’: Gade-, Vogn-, Stald-, Port-,

S p e c i a l i t e t Dekorerede og patentlulckede Emballage- Daaser for

Storm-, Haand-, Lomme-, Firma- og Cycle-Lygter.

Smør-Export & Konserves samt al Blikemballage. Fabrikation af alle

DroningensTrergade Kjøbenhavn. K..

2 8 .

2 8 .

6

1892.

(Ø ffo ( S u e n d o n

C o .

Ø fm - G iy a i/a y e t en t o^ (§ en de ta il.

(Ø iz e c te O lftn p o li

G f& iv a n a - a , a i e i .

2 . < d ffo lie r (jfrbijptide 2.

C^eifejfon C fft. b 8 2 .

(fT fJ o é e n lia o n , o f f .

Urban Jurgensen&SonnersEfterflg., K r o n om e t e r - og U h r - E t a b l i s s e m e n t , KJØRENHAVN 1836: LONDON 1851: PAKIS 1854: Dem største Medaille. Prismedaille. Medaille af 1ste Klasse. 8. Gothersgade 8. Pendul-Ulire, Sø-Kronometre, Lomme-Kronometre, G H x l c L - o g - S o l - v - X j o m x t i e - u L l a j r © for Herrer og Damer. ø f e g c m f e ^ a f j f e l u B r e i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge af de patenterede Roskopfske Nysølvs-Ankergangs-Lommeuhre (Landmandsuhre). FULDSTÆNDIG GARANTI. BILLIGE PRISER. SRr&p axatl&n&i o | a l l e

7

1892.

II. N. Suenson.

en gros & en detail. 2 , Hyskenstræde 2. Lager a f alle Slags Sygepleje-Rekvisiter. saasom:

B in d , Bom u ld , Ju te , Gaze, Sygevat, Bouq ier, Brokbaand , Cathetre, Charpie, Douches, Forb indkasser, Gumm islange , Quttapercliapapir, H o ve re r , Indaand ing sappa ra ter , U dsky ln ingsappara ter, Isposer, L ig to rneringe , L u ftp u d e r , Macintosh , M orph in - sp ro jte r , F a tte -R e k v is iter, Fensler, R e sp ira to re r, Sengeunderlag, Senge­ va rm ere , Specula, Sprø jter, S tikbæ kkener, e lastiske S trøm per, Suspen­ sorier, Su tu re t*, Sygevogne, Therm om e tre , Uringlas, Urina ler, Vandm ad ra tser ni. ni. m . A li a f fortrin lig Kvalitet og til moderate Priser. Luftpuder , Vandmadratser og Sygevogne udlefes. N. P. ROSTRU PS L I G K I S T E - M A G A S I N , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36. Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). ^ r -und tc tg t 1 8 4 4 . 'gji^t oc$ tiå^f t u r e n d e in d r e t t e t 1885 . Telefon Nr. 778 . Ligkister Ligklædninger, til Børn fra 3 Kr., til Voxne Ira 12 Kr. saavel svede som udhuggede. Indvendige Træ- og Zinkkister. Lig besørges klædte. IAg transporteres i lukkede Vogne, som ere ved Magasinet. Pakkasser udleies m. m. IÅgkister a f Egetræ forfærdiges hurtigt efter originale Tegninger.

1892.

8

Frederik P. Schmidt, J P e t e r X j . R ø n n e s E f t e r f ø l g e r .

Hedallle 1868.

Medaille Kjøfb.nhavn 1888 . 26, Sbg.

løbellager &Værksteder; St.Kjøbmagergade

anbefaler sig med s o l id e ogr in o d e m e ISÆølblex* til moderate Priser og under fuldstændig Garanti.

Bestillinger udføres i alle Stilarter, saavel hele Møblements som enkelte Stykker. Reparationer udføre«.

Kjøbenhavn 1872. Boliger opmaales og Plantegninger leveres. Wien 1883. /St. Kjøbmagergade Nr. 26, Sideb., Kjøbenhavn K . jM. C. Dreyers Maskinfabrik og Kjedelsmedie. Vesterbrogade 151. V. Margarine- Specialiteter: Dampmaskiner, Kjedler og Slagte­ maskiner. Hedskaber i alle Dimensioner, saavel til maskiner. Hvidtøls- som Bajerskøls-Bryggerier. Fuldstændige Bryggerianlæg. Maskiner og Redskaber til Meierier og Anlæg til samme. Desuden: Alle Maskiner, Redskaber og Sk jæreinstrumenter til Brug for d’Herrer Slagtere, Pølsefabri­ kanter og Viktualiehandlere, saasom Vuggekniv®* Pølsestoppere, Saltlagesprøjter, Spæk- skjære- og Farsrøremaskiner. Alt af bedste Kvalitet og til de bilbgste Priser. Overslag og P risku ran ter gra tis og frcmco. Y.STEIN’7 : Analystik-kemiske Laboratorium og Kontrol-Anstalt N ø r r e v o l d g a d e Nr. 12 foretager: Kemiske Undersøgelser af enhver A rt: Gjødnings- og Foderstoffer , Levnedsmidler, Vandanalyser , Giflundersøgelser m. m. Mikroskopiske, bakteriologiske og hygieiniske Undersøgelser. ZPapiriarLcLeirsøgelser- TTra-cLersøgrelsea? a f S m ø r m id le r . Undersøgelser af Cement og andre Hygntngsmaterialier. £ a $ o i a l ' o t i e t $ J C ø t t f o i c v I w w S ø c jn e ø a c j. q — 4 . Elektrisk Belysning. Elektriske Anlæg af enhver Art med og uden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer, Elektromotorer og Buelamper. Fabrikation og Lager af mathematiske og Præcisions-Instrumenter af enhver Art. Overslag meddeles gratis. C. P. Jlirgensens mekaniske Etablissement, (forhen Jungers). 26 Møllegade. Kjøbenhavn, N.

9 C. KONERDING & NIELSENS Symaskinefabrik & Udsalg, 20-22, Tordenskjoldsgade 20-22. Kjobenhaim. K.

1892.

Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner a f betydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig | Bru0" have vist sig a t være de bedst exisiet'ende her paa Pladsen. Maskiner til Sejl- og Sadelmagere, Seletøis- I fabrikanter etc, haves stadig paa Lager og kumte ses i Arbejde. Hcve- & Hove-Søjlemaskiner fo r Skomagere. : NB , Maskinerne leveres franko til nærmeste Jernbane- eller Dampskibsstation. P h ilip sen & Co., Lithografisk Etabi., Bog- & Stentrykkeri, 2 2 , X j i n n é s g a c L e 2 2 , Kjøbenhavn, K., Setefon up, (imell&m Frederiksborggade og Botanisk Have), Setefon fSli, **$*. anbefaler sig særlig til D’Hrr. Arkitekter og Ingenieurer med Authografi af Bygnings­ tegninger i stort Format, saavel paa Papir som Lærred. Prøver forefindes i stort Ud­ valg, Afficher, Etiquetter i Sort og Farvetryk, hvortil Tegning leveres a f forskjellige Kunstnere til moderate Priser.

S. B Ø R G E S E N & C‘ ».

Detailudsalg:

Oontoir og Lager:

Silkegade 15, Stuen.

Pilestræde 19, 21, 23, 25, 1ste Sal.

Hjørnet af Pilestræde.

L. RASMUSSEN

'8

Skotøisetablissement, ianaBroffrcebe 4, Jbj. a f ^jtpcjade, Modtager Bestillinger paa Herre-, Dame- og Børnefodtøj af bedste Materiale og 1ste Klasses Haandarbejde. <£& Prøver forefindes. Reparationer udføres hurtigt uden Hensyn til hvor Tøjet er kjøbt. Specialitet: Mide - og Kjerestøvler fra 25 Kr . Parret . Det danske Gaskompagnis Udstilling og praktiske Forevisning

af Gaskogeaparater samt-Gaslamper af nyeste forbedrede Modeler er paa

H. C. Ørsteds Vei 46. Z K Z jø T o e n l la v n . “V". Praktiske Øvelser hver Torsdag 12— 2. Holmegaards Glasværk Kontor og Oplag Nyhavn 12. IKI jø b e n h a v n . 32L har righoldigt Lager a f Glasvarer for Apothekere, Parfumerer, Labaratorier, for Husholdninger, Restaurations- og* Beværtningsfaget, fra de lineste til de billigste, Belysnings- Artikler for Gas- og Petroleum i stort Udvalg, samt alle Artikler til „Skibsbrug. Bestillinger af særlig Beskaffenhed hedes ledsagede af Prøver.*

11 Theodor Thorngreen,

1892.

46.

46. i

Vimmelskaftet

Forretningen grundlagt 1831, u d v id e t 1886!!

Udvalg Vridemaskiner

A. STELLING, N r . 6 , G r a m m e l t o r v N r . 6 . Lager af Malerfarver og Farve-Varer. A lle S la g s P e n s le r og B ronoer.

Fabrik af

ølkrame J fm w øg samt Lager af M a t e r i a l - o g D r o g u e r i - V a r e r en gros & en detail.

9 . Kompagnistræde 9 .

KJØBENHAVNS METALTRÅADYA EFABRIK OGFORTINERE

;

M. S ieg ler .

22 fl) <=e x -S pfi '

s

O u Ci a> H -3 r-* « £> I 0 S r*H CO bp« P *3 fe -

et © O 3 ■o-S £ ® 3 M_ i $ © &p g u*si g a § MMW

s— «=>

d

g> O .S <=s> « Mboo <» ^ .S

O

*

*n ^ g ?-

Q

- 22 , fe"

"Sk

-id

I

S S

- s ffly

C <2 cgS

m

S

12

1892. Forgylderetablissement og Rammefabrik

(over for den kgl. Skydebane).

Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister Stort Prøvelager af alle m/ulige Sorter Rammer.

Fabrik og Lager.

I Det største I og smukkeste Udvalg af i Guld - og o x y■* i derede R am m e r I samt i K a rton s | til i Malerier, Fotografier ! og i Haaiidtegninger

W <*££>. J f c f e i ø . Malerier modtages til Rensning , Restaurering samt Fernisering. 'Detr fåaitbinaotfRe lu n fW (firling V e s t e r b r o g a d e N r . 5 8 (over f o r den kg l. Skydebane). Se M|le af Slaudituioiens åun(tnere ere repræfentecede med åenoed 300 ålafec- og MedHuggerarfiejder. Raglig aaben fra 0 -

%

$api 'ttfvand&t, Si kocyc.

& §/zotofiofja&zih

18. Kongens Nytorv 18. Kjøbenhavn. K.

Grundlagt 1857. .J A L T t i l B o g - o g S t e n t r y k h e n h ø r e n M e rkan tile og sk em a t isk e A rb e jd e r , 61 føiichez- ocj< StifieUev, £and- cxy Sø&o-tt lnterimskvittcringer, Bankanvisninger, Aktier og Obligationer. Industrielle-, Videnskabelige- og Kunst-Sager af enhver Art. Elegant Udførelse. —Moderate Priser. —Hurtig Expedition. Generalagentur for „Autocopisten“. — — „S. S. Staffords Blæk, New-York“. Telefon 106. Lager af amerikansk Brevpapir. Telefon 106« ■ Grundlagt 1857. anbefaler sig med Udførelse af u 'f

Kjøbenhavn og Frederiksberg

1892 .

U d g i v e t o g f o r l a g t a f T. Kr a c k , Kapitajn og Stadskonduktør.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. S c h u l t z . Trykningen begyndt 5te December, sluttet 21de December 1891.

I n d h o l d .

Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc. Hus-Register, eller en pfter Gaderne og Gadenumerne ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Kode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Fattig- og Oppeboiselsdistrikt, hvortil den herer 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, o«' Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaadé er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved FodeD af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol 0, 1ste Sal ,, 2den , , 3die 8, 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. Firma-Register, udarbejdet efter de officielle Bekjendtgjøreiser om Anmeldelser til Handelsregistrene. Avertissementer.

Avertissements-Register

Aamodt, Axe l K., Litografisk Etablissement m. m. Kongens Nytorv 18. , .......................... Side 12 Andersen , J. P., Fabrik af Jcrnpengeskabe- st. Kannikestræde 8 .................................... .. — 716 Andersen , W illiam & Comp , Overgaden n. Vandet, Donse Krudtværk, Cement m. m. . — 2 Rang, Sophus, Vexelmægler og Bankier, Iløj- broplads 12.................................. ......................... B loch , lfeym an & Ko.. Chemiske Fabriker og Tilvirkning af Sundbedssalt, Valdemars- gade 14........................................ .......................... Borcli, 'W ilhe lm , Udsalg af Prof., Dr. Jaegers Normal-Beklædning, Østergade 11. Fra April 1892 Østergade 19................................................ z e n ’s A. K it I1. , Papirliandel og Papir­ posefabrik, Skindergade 9. . . . ............. . — 654 — f Bagsiden IpaaHylste- I ret af 1 Kortet. — 717 B o r g e s e n , S. & K o., Straahattefabrik, Silke­ gade 15, Kontor og Lager Pilestræde 19, 21 og23. — 9 I lr e y e r Hf. C., Maskin- og Knivfabrik, Vester­ brogade 151— ............... ............................... — 8 D r lv r e m m e f a b r ik , K j ø b e n h a v n s , L. P. Sørensen, Vesterbrogade 49........................ — 4 R n g lis h , X h s . B ., Ingeniør, Axelhus 2 a . . . — 654 C J a sh om p a g n i, d e t d a n s k e , Udsalg af Gaskogeapparater, H. C, Ørsteds V. 46.......... — , 1 () G o tts e lia u , J o l» ., Straahattefabrik. Silke­ gade 10 og 13................................................... — 90 H a n n ib a l, h a u r it z , Blikkenslager- og aut. Gasmester, Pederhvidtfeldtsstræde 11............. — 3 lle y , F . W ., Vinhandel, Kjøbmagergade 43 ... — 92 H o lm e g a a r d s G la s v æ r k s O p la g , Ny­ havn 12 .......................... ................................... —- 10 1

Ju rge lisen , C. P ., Etablissement for elek­ triske Anlæg. Møllegade 2 8 .............................. •lorden sen , Uarl, Pianofortefabrikant, Hy- skenstræde 16 ....................................................... Jørgen sen , A lfred , Gjærings-fysiologisk La- borat., Frydondalsvej.......... •.............................. K a s trup G lasværk , Oplag og Udsalg, Nørre­ voldgade 12............................................................ K le is , Valrt Forgylderetablissement, Ramme- fadnk og skandinavisk Kunstudstilling. Vester­ brogade 5 8 ............ ............................................. .. Knudsen , S. C. W ., Børnevognsfabrik, Nørre­ gade 35 ................................................................. K onerd ing , C. & Nielsen, Symaskinefabrik og Udsalg, Tordenskjoldsgade 20—22 ............ li ars en. N., Grosserer og Brændehandler, Bern- storffsgade 31......................................................... — fjeerbeck & Ho lm , Kjøbenhavns Albumin- Maltose- og Glutenfabrik, Bredgaee 36 .......... — 307 Nielsen, E-, Billedhugger, Nørrebrogade 44... — 653 { Bindets Nielsen, R., Auktionsholder, Boldlmsgade 1 . ./indvendige l Forside. ( Bindets P e t e r s e n , Carl, Oliemøller, Lyngbyvej 0 . .. ./indvendige ( Forside. P h i l i p s e n & K o ., Lithografisk Etablissement, Linndsgade 22 ....................................................... — 9 Prens, N. Hf, Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyliavn 57.............................................. — 578 R a lir , Clar. C., Lager af Jembjælker, Bern- storffsgade 63 ................................................... — 578 „ R a s m u s s e n , li., Skomagermester, Knabro- stræde 4.............................................................. — 10 R fled e l’g, C. F . E ftf., Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 ............................................... —- 16 R O hm e l, P ., Tændstikfabrik, Frederikssundsvej 3 og 5 .............................................................. — 91 R o s t r u p , N. P., Ligkistemagasin, Walkendorffs- gade 34 og 36................................................... — 7 R o t h e , C h r . E ,, Generalagent for Forsikrings- Aktieselskabet „Skandia“, St. Kongensgade 70 — 652 Rønne's, P e te r li. E ftf., (F. P. Schmidt) Møbellager og Værksted Kjøbmagergade 26.. — 8 4 8 — 5 — 720 — 12 — 3 — 9 578,

f f v a ls ø e , G o d s k e , Generalagent for The Commercial Union Assuranae Company, Nørre­ voldgade 16.................... H v ld - P e t e r s e n & D iin w e b e r , Lygte- og Blikemballage-Fabrik, Dronningens Tvergade 28 Sideb....................................................... . . .

— 91

5

J a e o h s e n , L., Bødkermester og Trævarefabri­ kant, Wilders Plads......................................... — 717 I n t e r n a t io n a lt B u r e a u , Ingeniør Hofman- Bang, Raadhusstræde 5 ............. — 1 J u r g c n s e n , U r h a n & S ø n n e r s E ftf.. Kronometer- og Uhretablissement, Gothers- gade 8 . . . .................................................................— 6

^ r h l e l s n e r , C., Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8............................................................. Side575 S c h r ø d e r , J o h a n n e s , Grosserer, Yin- og Spirituosahandel, Vestervoldgade 33..................... — 1)0 ^ S t a n d a r d 44 Livsforsikrings-Selskab, Hoved-1 — 718 kontor St. Kongensgade 68................................ 1 — 719 3 tie l|J e s , F r e d . & l i o . , Repræsentanter for Skandinavien, Herluf Trollegade 2....................... 3 te in , "V., Analytisk-kemisk Laboratorium og Kontrolanstalt, Nørregade 12................................ A ,, Farve- og Droguerihandel, GI. Torv 6........................................................ H e g l e r , HI., Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 ........................ S u e n s o n , H . IV., Sygepleje-Rekvisit-Forretning, Hyskenstræde 2 ................................ .............. .. l u e n s o n , O t t o & H.©., Yin- og Cigar-Import Holbergsgade 2.......................................... —577 — 8 • t e l l i n g , — 11 — 7

S o r e n g e n , P ., Fabrik af Jernpengeskabe, St. j Peder Stræde 18.................... ................................ Side 4 j Thorngreen , Theodor, Legetøjsforretning, * Vimmelskaftet 46.................................................... — 11 ( Bindets Topp, W ilh . J., Møbelfabrik, Holbergsgade 15 jindvendige i Bagside. Tintin, J , Etablissement for Gas- og Vandind­ læg, Vesterbrogade 44........................................ — 2 V esterbros Badeanstalt, Vesterbrogade 36 — 715 Zinn, Ado lf, Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, m. m., Blaagaardsgade 4.................... / Bindets .indvendige { Bagside. i Forsiden Orgtedgiiarkeng l iu r o n g t a l t .............. I^ret^af**" 1 Kortet.

—11

—6

C . J . R I EDELS E f TRFGR. N y Vestergade 9* T e le fon Nr. 6-. Aut. Gas- & Vandmester. Aut. elektrisk Installatør. Forretning for Smedearbejde, Gas- og Vandindlæg samt E le k t r is k e E e ly sn in g -s a n Jernpengeskabe, Bygningsarbejder, Badeapparater, Klosetter m.m. Nyeste Gaslamper, Gaskogeapparater, Gaskomfurer og Ovne.

Besparende Blusregulatorer og Lamper. Gasmaalere, Vandmaalere, Elektricitetsmaalere. Indlæg af Kogegasledninger. Gratis til Maaler (efter det nye Regulativ).

R e a l - R e g i s t e r

11-2 og 6-8, om Sommeren 2 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet og Kunstsko­ len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. 011 o B a c h c, R. Vicedirektør: Etatsr., Prof. F Meldahl, K. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph.W e i 1b a ch. Formand for Akademiets Skolemad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder:Etatsr., Prof. F M eldahl, K. DM. Kasserer: Prof. J ,TE x n er, R. DM. Forvalter: Ivapit. D B rulin. Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr.il887; Ar­ kitekt: Sir A W B lom fie ld Knt, M. A, A,R.A. Patronat: II s. k g1. II. P r in s en afWales. Kirkebestyrelse : Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Prof. Dr. G S t c- pliens, R.DM., Civilingeniør TWR ennie. Præst: — ------- Organist: Sophus TViig. Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl Ja c o b s e n , R. DM., stort 100000Kr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifte­ ren, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (Ingeniør H A H aram cricb ,R .) og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Etatsr., Prof. F E M e ld ah l, K. DM. Albretsens, Jens, og Hustrus Grundejen­ domsfond ejer Østerfarimagsg. 26, hvis Overskud tilfalder Den broderlige Arbejds- klasses Hjælpeforening. Alderdomsforsørgelsen iKbhvn i Henhold til Lov 9. Apr. 1891 sorterer under Magistra­ tens 3. Afdelings 1. Sekretariat. Til Fore­ tagelse af den lokale Undersøgelse er Sta­ den delt i 3 Kredse: Nørre Kr., Inspektør J P W ilnan , Sjæl- landsg. 1,1. Sal. Øster Kr., Inspektør C L B L a un y, Øster­ farimagsg. 8,1. Sal. Vester Kr., Inspektør J E II S t o r m, Nør- refarimagsg. 35, Stuen. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren senest efter 20 Aars Forløb bor frit. Dør Lejeren, be­ holder Enken Boligen, bortflytter han efter mindst 5 Aars Forløb, udbetales der ham en aarlig Livrente. Indtægtsoverskudet og Gaver anvendes til nye Boliger. For­ eningen har opført dels i Kbhvn., dels i Pro­ vinserne 16 Huse med 165 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1891: 212962 Kr. Bestyrelse: Overretsassessor E F L ar- Kontorerne ere aabne Kl 10-12. I Hus­ registret er angivet, til hvilken Kreds hver . Gade hører.

Anstalten for aandssvage døvstumme Børn: Meinungsg. (5. Abel Cathrines Stiftelse, AbelCathrines G. 13, cr stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot, og Inspektør over Dronningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Kjøkken samt 2 Kr. ugentlig og 24 til­ lige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr. 1890 ejede Stiftelsen i Kapital 98000 Kr., samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gjæbl. Stiftelsen høro.v under Magistratens 1ste Afdeling. Præst: A E E D a h lb e rg . Inspektør:Kancellir. M Ko cli. Abnormskolens Venner, en Forening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse: Kammerh. F II YVolfha­ gen, SK. PM., Formand; Overretssagf. S Bulow ; Læge Ohr. K e lle r; Direktør E K e lle r; Forstander J M o ld e n h aw e r, R., DM.; Overlærer Alex. P ry tz, adm.; For­ stander E V Ro 1st e d. Afholds-Agitations-Forening, Nørrebros. Sekretariat Gartncrg. 3, St. Møder afholdes hver Tirsd. Aft. Smedeg 12,1 S, o. G. For­ eningen er en Afd. af Danmarks Afholds­ forening. Fonn and: ,LL J ø rg e n s e n . Afholdsforening , Kbhvns , har til For- maal at afskaffe al Brug af berusende Drikke som Drik. For at blive Medlem maa man ^forpligte sig til ikke at nyde eller byde berusende Drikke — somDrik— samt efter Evne at virke for Foreningens Formaal. Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand.K1.8 Østerg.38, l.S.o.G. Foreningen er en Afdeling afDanmarks Afholdsforening, der er udbredt over hele Landet. For­ eningen udgiver „Dansk Afholdsblad“ og har Sygekasse, Spare- og Understøttelses­ kasse. Indmeldelser ske hver Mødeaften hos Formanden, Faktor L D P e t e r s e n Afkoldssamfundet, Agitationsforeningmod Alkoholen, bar til Formaal at udbrede Kund­ skab omAlkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Bragen af Alkohol som Ny­ delsesmiddel. Af sine Medlemmer forlanger det Afhold fra Nydelsen af berusende Drik­ ke. I den kbhvnske Kreds indmelder man sig hos Overretssagf.E S ta a l og Cand. phil. HT ri er. Akademi, detKgl., for de skjønne Kun­ sler, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Olttbr. til 31. Maj 4—6, samt Mandag og Torsdag tillige 12-2; i Sommermaanederne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen er aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent omVinteren

paa gamle Halcke- lms, Rahbeks Alle 21, til hvis Opret­ telse ved frivillige Gaver afdøde Dr. med. JR IIiib e rtz gav

K K —

18

I

Alderdoms-Friboliger.

Sparekassen indestod 9321916 Kr. 200. og i Forsørgelseskassen 1 730112 Kr. 750., indbefattet Præmiekontoen og Forsørgel­ sesfonden. ■—S p a re k a sse a fd e lin g e n modtager Ind­ skud af mindst 20 0., der, naar de udgjøre 4 Kr., forrentes med 3V* pCt. Indskudene tilbagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaaet Opsigelse. — F o rs ø rg e ls e ska s s en modtager Ind­ skud paa mindst 10 0. ugentlig og giver for­ uden den alm. Rente en aarlig Præmie (hid­ til c. 21/s pCt.), hvorved det tilskrevne Be­ løb svarer til c. 6 pCt. aarlig Rente. — A ld e rd om sfo rsø rg e lse sk a s se n op­ tager Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For­ sørgelse for det Indestaaende, med Renter og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæg­ ter, der crc tilfaldne Kassen. Bestaar For­ sørgelsen i simpel Livrente fra det 60de Aar udgjør denforcnMandmindst'/io, foren Kvinde Via af det indbetalte Beløb, med Renter og Præmie. Dør et Medlem, tilbage­ betales hansindskud medRenter, eller over­ føres paa lians Ægtefælle. Den, der bar op­ sparet 200Kr.,kan fordre demiulbetaltemed Renter og Rentesrenter; den, der i 15 Aar bar betalt mindst 50 0. ugentlig eller bar opsparet 500 Kr., kan ophøre uden at tabe sin Medlemsret eller Andel i Præmierne, og den, der bar været, Medlem i 2 Aar, kan erholde Driftslaan. Ethvert Medlem kan fordre 4/s af det Indestaaende som Laan. —Bør n cf or s ør g c1s e. Her optages Børn under 16 Aar med det Forbehold, at Kapi­ tal, Renter og Præmier skal udbetales til en bestemt Tid eller ved on bestemt Begi­ venheds Indtræden, f. Ex. Konfirmation, Brudeudstyr o. desl. Ved Barnets Død til­ bagebetales det Indskudte med Renter og Rentesrenter. Bankraad: Gross. II F rits c h e , R., For­ mand ; Direktør i Livsforsikringsanstalten F Bing, R., Næstformand; Gross. Harry Le vin, Sekretær; Prof. J H D euntzer, R. DM.; Kapit. P H a n s e n ,R .; Gross. A I lin d e n b u rg ; Prof., Dr. phil. J P e t e r ­ sen, R. Adm. Direktør: A Ila r pøth. Arbejderforeningen af.1800, Nørrevoldg. 92, T 1144, søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læsevamelse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, sørger for, at Foredrag og Oplæsninger blive afholdte og foran­ stalter Undervisning i flere Fag. For at blive Medlem maa man melde sig bos Be­ styrelsen eller ved et Medlem lade sig ind­ tegne i Indmcldclscsprotokollcn. Bogsam­ lingen er paa 12 500 Bind. Formand: Prof. Henr. Sm i t h, R. Arbejderforeningen af 1. Febr. 1867, Syge- og Begravelseskasse, Kont.: Go-1 tbersg. 161, St., aab. 12-1 lk samt Tirsd. og I Lørd. 7—9 Eft., optager Medl. fra 18—40 j Aar, c. 1300Medl. Formand: J Je n se n ; j Forretningsfører: F N o rd g re e n . ' Arbejdernes Byggeforening, Kontor:! NielsHemmingscnsG.24,1.S., aab. 9-2, og Mand., Torad, og Lørd. 6-8., stiftet 1865 af B u rm e iste r & W ain s Arbejdere. Dens Formaal er at opføre Huse for 1 j eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Paa Grund af virkelige Forhindringer kan ct Medlem fordre, at hans Rettigheder og Pligter mid­ lertidig hvile. Hvert Aars Rentegevinst godskrivesMedlemmerne for hver fuldt ind­ betalte 20 Kr. Ved Dødsfald eller naar et Medlem har været 10 Aar i Foreningen kan

Syge- og cn Begravelscskasse. Formand: Amager Birk, se Birkedommere. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d e r s e n og Amtsraadssckr. J E Kø ste r, R.) holdes paa Thinglniset, Bleg- damsvej 6, hver Lørdag 10; dens Kont. paa Amtskontoret, Carit Etlars V. 3, aab. 1-4. Amtets Sygehus, Ryesg. 3, har Plads til 90 Syge og en Afdeling for uhelbredelige Sindssvage. Direktion: Stiftamtmand C P MB ach e, K. DM.; Ingeniør N And er s e n, R., DM.; Amtsraadssekretær J E K ø s tc r, R., atlm. Forvalter: LH ein. Læge: E O le Sage de F on t cn a y, R. Amtets Tliiny- og Arresthus samt Tvangsarbejdsaustalt, Blegdamsv. 6. Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand CPMI) a c lue, K. DM. Kontor Carit Etlars V. 3. Amtskontoret aal). 10—4, Stiftskonto­ ret 10—12. Åmtsraadet for gi. Kbhvns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kbhvns Amt. Medlemmer: Kmh. S A GC v. R o se n , K. DM., tilHcnriksholm; Landvæsenskom­ missær CBerg, II., F rdbg .;---------- Pro­ prietær A CAn d c r s en, Vadgaard; Land- væsenskommissær J C S ø ren sen , Kirke- bjerggaard i Brøndbyvester; Gaardejer O J a n s e n , Sundbyvestor; Ingeniør N An­ d ers on, R. DM., Søholm i Gjentoftc »Sogn. Sekretær og Bogholder: J E Kø s tor, II. Amtstue, Kbhvns, og Kbhvns Skovkasse, i Børsbygn. (lndg.f.Børsg.). Kontortid 9-2: sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexclblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabont 9—3. Amtsforv.: Kapit. J CII CJ agd, 11. DM. Amtsvejinspektor, se Vejinspektør. AnthropologiskMnseum, eller dctnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62, er aabent fra 1. Maj til 30. Septhr. hver Lørdag 9—11. Antik-Samlingen, den kgl., paa Prinsens Palais, Frederiksliolms Kanal 12, indehol­ der ægyptiske, assyriske, føniciske, græske, ctruriske og romerske Antikviteter. Aahen for Publikum om Tirsdagen 12—2. Direktør: ---------- Antikvarisk-topografisk Arkiv, se Nor­ diske Oldsager. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge og Piger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt. 900Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Malerm. A P e d e r sen, For­ mand; Assistent C J L u n d b e rg , Næst­ formand; Tømmcrm. Jørg. H an sen , Kas­ serer; Fabr. E A Jo ri c h ou, Sekretær; Sncdkerm. Chr. D ahi. Arbejde, det nationale, Kontor Vin- gaardstr. 6, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr. aarl. Bestyrelse: Fabrik. F B ie r fr e u n d , Odense ; Fabrikejer Harald Bing, R ; Do­ cent E P B on n c s c n ; Skomagerm. AII a n- sen ; Møbolfahr. Severin J e n s e n , R .; Fabrik. Fr. Oh el, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e te r s e n ; Fabrikejer W S alo- m on sen ; Fabrikant B jø rn S tcph en - se n ; Garverm. N T ra u tn e r , Sorø. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Ilcmmingsens G. 7, T 1013, Afde­ lingskontor Vestcrbrog. 84, T2738, aab. 9-3, Q'l-i-8. Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1891 var Grundfonden 63740 Kr., Reservefonden 1395823 Kr. 95 0. I

sen, R , Formand; Højcsterctssagf. VFAs- mus sen , II., Kasserer; Direktør Cold; | Murm. J W F r oh n e, R.; Direktør H e rtz - s p r u n g ,R ., DM.; Major C F H o lste in , R .; Oberstlieut. C o llin -L u n d h , R.,DM.; | Kmii., Geh.-Koni E Em il R o senø rn , ' SK.DM.FM.; Udenrigsminister, Lelmsbaron Ro s en ørn-Le lin, SK. DM.; Prof. W Schavling, R. I)M.; Beregner ACV Pe- | te rs e n . Åldersliaab, cn Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. I Alderslivile, en Stift, for trængendeRestau- 1 ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Rycsg. 58. i Alders-Trøst, en Stiftelse for gainlcHaand- | vandrere og deres Enker, Nørrebrog. 17, grundlagt og hostyret af Ilaandværkorfor- eningen i Kbhvn. Inspektør: Licut. O F j Jøhnckc. ' Alexander-Newsky Kirke i Ilredg. for den græsk-katholske Menighed, opført af den i russiske Regering, indviet 6. Scptbr. 1883. [ Den russiske Arkitekt, Gehejmcr. Grinnn har givet Tegning til Bygningen. Kirken er tilgængelig Mand., Tirsd., Onsd. 11-3, j undtagen i daarligt Vejr. ! Præst: Gesandtskabsprovst N Wo 1obu- jew , K. j Kantor: L A n n i n s k y. I Alliance Franijaise, fransk Selskab, hvis i Formaal er at udbrede det franske Sprog, i c. 20000 Modi. Centralbestyrelsen er i Pa- | ris, 27Itue Saint Guillaume. Den danske Afdelings Adresse: Clit. Kommandantbolig. Minimumskoutiug. 4 Kr. 500. aarl. Indmel- | delse sker ved et Medlem. Den transke Ge- ' sandt er som saadan Afdelingens Ærespræ- sident. j Bestyrelse for den danske Afd. : Gcno- I rall. T vorrno e s , If. DM., Formand; Cand. phil. A A b ra h am s, Viceformand; Cand. mag. E H am e l; Euldm. M B a y , Kas­ serer; Gross. A B e re n d s c n , Sekre­ tær; Kmjkr. A C a s te n s k io ld ; Gross. G E C h a u v e a u ; Overretssagfører Carl He­ ro ld ; Brygger Carl J a c o b s e n , R .; Ka- pit. E M a rc u s s e n , R .; Cand. jur. D G G N yho lm , Sekretær; Kapit., Gross. C A Næ s e r. Almindelig Hospital, Amalieg. 26, er Lemmcstiftelsc for uarhejdsdygtige Mænd og Kvinder, beregnet paa 1724 Individer, og har i sin Lemmesygeafd. Plads til 168 Patienter. Ved Udgangen af 1890 vare som Lemmer i selve Hospitalet 438 Mand­ folk og 697 Fruentimmer, i Søkvæsthuset 273 Mandfolk, paa Fattiggaarden og FrclscrensArbejdshus resp. 54 og 144Frucn- timmer, paalslemarkFattiganstalt40 Mand­ folk, paa Vandløse 11 Fruentimmer og 20 Mandfolk og 14 Fruentimmer permitterede eller udeblevne. T 1543 Inspektør: Kanccllir. IIV K ru s e. Fuldm.: Carl L e h mann. Over]æge: Etatsr., Dr. med.LIB ra n d e s, R. DM. Assisterende Læge: AR ei er s e n. P ræ st: W I ’L titk c n . Almueskole -Læreres og Lærerinders Byggeforening. Foreningen opførte 1889 ved Hjælp af sin Kapital, c. 32000 Kr. en Stiftelse paaBlegdamsv. 106. 7 Friboliger. Bestyrelse: — -------; Cand. theol. B øg ­ g ild , Kasserer; Skoleinspektør V F II a s s a g er, Formand; Frøken C A II a s- s i n g ; Lærer C V ICy h l Almneskolelærernes Forening hav til For­ maal at fremme Samfundsaanden i Lærer­ standen samt ved Diskussionsmøder og Fællesforetagender at befordre Standens aandelige og materielle Interesser. For­ eningen har oprettet en Byggeforening, en

1892.

19

Asyl, Sundbyernes.

Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Kirkegaardens Kontor: Kapelv. 2 aab.10-4. Fuldmægtig: P S c h mi d t. T 3038 Gravere: W H a ttin g e , kst., J Hal­ la g e r, kst. Graverkontor: Kap elv. 2 aab. 9-4. Graverne vedligeholde Gravsteder efter approberede Taxter. Kirkegaarden er aaben: Jan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-9. —B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtages fra 1. Apr.-30.Scptbr. 8 - 972 , 5-8; fra 1. Oktbr.-31. Marts 8 - 9 7 2 ,2-5; Søn- og Helligd. 8-97a Fm. Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurancc, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Huslejeassurance, Søassurance og Søforsikring; u d e n la n d sk e , sc Fag- Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, østervold- gade udfor Rosenborg Slot, er opført af Etatsr., Prof. Chr. Hansen og toges i Brug i 1861. Bestyrer: Prof., Dr. pliil. N T h i el c. Asylsélskab, Dronning Lonises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Protektricc: lids. Maj. Dr o n n ing en . Bestyrelse: Overpræsident, Krnli. Ben- zo n , K.DM., Formand; Gehejmeetatsr., Kabinetssekretær ER os e n s ta n d , R.DM.; Etatsr., Kabinetssekretær S II en ni n g s , R .DM ., Kasserer; Højesteretssagf. H D ic tric h s o n , Sekretær; Frk. C B a r- tlio lin ; Ingeniør R E B ird ; Etatsraad- in d eEG am el; Frk. E H a g e n ; Kunst­ maler H R e s to r ff; Dr. thcol. R Volf, IL Asylselskabet „Opdragelsen1'. Asyl: ØstreEasanv.6, UtterslevMark. Bestyrelse: Fru MB e k k e r ; Fru E II a n s e n ; Fru S L a rs e n ; Fabrikant N C h ris te n s e n ; Sadelmagerm. II H an se n ; Sncdkerm. OV J o h a n s e n ; Murm. G V L a rs e n ; Post- exped. M S c h u ltz c r, Sekretær; Frk. Il R ohmc 11, Asylets Kasserer. Asyl og Asylskole,samt Pigehjem, Dron­ ning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ sen, Stiftsprovstinde P a u l li, [Konvon- tualinde L und in g, Frk. N ell em a n n , Baronesse S c h a f f a litz k y de Mucka- d e ll; Ovcrrctsassessorinde Madvig. Asylskolens Bestyrelse: Provst, Dr.phil. T Skat lt ør d am, R,. DM., Fru .Jutta Lu u d, Professorinde A F e n g e r, Geh.-Etatsraad- indc T ie tg e n . Legatets Bestyrelse: Kultusminister A II F C Goos,K.DM ., Geh.-Etatsr. C F T ic t- gen, K. I)M. FM. Om „Dronning Caroline AmaliesAsylskoles Minde" se Dronning. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For­ trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O L eth , Forstanderinde;Frk.F A rn h o ltz ; Oberstinde ICD ei c hm a n n ; Fru H P 1u m ; Oberstlieut. H D e ic lim a n n , R. DM.; Prof. II W e s te rg a a rd . Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: HøjesteretsasscssorR CW ith, R. I)M., Formand; Pastor C J L in n e - mann, Sekretær; Fabrikejer Bjørn S te ­ p h e n s e n, Kasserer; Sognepræst P I) la Oour; Gehejmeraadinde Bue li; Kmhindc B a lle r; FVu N R imes ta d ; Oberstinde W e s te n g a a rd ; Frk. L. S c h u ltz ; Frk. 5. Madsen. Asyl, Si. Jakobs, Nygaardsv. 15 B. Besty­ relse: Fru I K ra g ; F ruF Sm idt, F ruL E km a n ; Dispachør J M id d e lb o e ; Dampmøller O E km a n . Asyl, Sundbyernes. Bestyrelse: Vare­ mægler II I lo ls t, Formand; Gross. F F 2 *

heleTilgodehavendet fordres udbetalt, men udslettes han forinden, fradrages 'h, ved Bortrejse 7e. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været 7« Aar i Foreningen, deltager i Lodtrækning om nyopførte Huse, som lian erhverver til Ejendom ved maanedlige Af­ drag. Bestyrelse: Overværkfører Je n se n , R., Formand; Gross. Moses M elch io r, Næst­ formand; Kasserer Ilolm ; Mekaniker P Rasmussen; Murm. Beckman,DM . R.; Fabrikant Severin Je n se n , R .; Rustm. J AN R asm u ssen ,R . Bogholder: Exam. jur. R N J e n s c n . Kasserer og Kontorchef: V B c h r end. Arkitekt: F OB ø11g cr. Inspektør ved Foreningens IIusc: Harald Olsen. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Buscli. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg. 53, St. Bibliotheket aab. 7-10 Eft.; Læsestuen 6-10Eft., Søn- og Helligdage 10 Fin. — 11 Eft., om Sommeren 9-12. Kontingent 30 0. maanedl. Formand: Maler C MLol- drup. Arbejdernes Værn, Kont: Nørreg. 45, St., bar til Formaal at modarbejde Socialismen og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise Arbejde til Medl., dels ved at yde Under­ støttelse til Saadannc, der lide under socia­ listisk Tryk. Foreningen har en Syge- og Bcgravelseskasse. Konting.: Overordentlige Medl. mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. mindst 20 0. nuli. T 1135 Bestyrelse: Fabrikant W W in th e r , Formand; Dampmøller J H N im b , Kas­ serer; Niels L u n d , Forretningsfører; Jørgen H a n se n , Bogholder. Arbejdsstusr for Børn paaKrsthvn. giver Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Strandg. 46. Bestyrelse: Bræmlovinsbr. O Eb e r tb ; Murm. J II B ru u n ; Gross. P H eerin g , R.; Pastor J C IIolek,R . I)M., Gross. Val­ demar II olm; Skolebestyrer A. J or <1a n ; Dampmøller J II Ni mb; Oversoi'gcnt V G Sichlau, DM.; Kommandør W u lff, K. DM. Arbejdsstuer for Børn, se Børncly. Arbejdsstuerue, Nørreallell, beskjæftiger fattigeBørn, som bespises, og fattige Koner. Bestyrelse: Pastor J S te e n , Formand; Frk. J B ro ck e n liu u s - L øw en h ielm , Forstanderinde. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21. Novbr. 1879, har til 1 ‘'ormaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter, samt at repræsentere disse i alle Bager af faglig Interesse. Enhver fra Akademiet dimit­ teret Arkitekt optages som Medlem. Bestyrelse: Stadsarkitekt,Prof. L P F e n ­ ger , R,, Formand; Arkitekterne T Hu t l i ; Alb. Jen sen , R .; F B ø ttg e r , Kasserer; A Sørensen, Sekretær. Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnamagnæanske Ilaandslmftsamling, Kommission, Legat. Adl’.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleri-Regimen­ terne, Bataillonerne og Trainafdelingen, ®amt Chef for Artilleriets øvrige Afdelinger: Generalmajor J L in n om a n n , K. DM. »tåben: Oberstl. V II OMad s on, R. DM. Stabschef; Oberstlieut. G W E Crone, R. GM., Oberstlieut. P C Bang, R. I)M.; “berstlieut. NAM cye r, R. DM.; Kapitaj- erne F J Su.ell, R., Adjutant; V S J

R a ab y e , R .; F C R a n tz a u ; T P e te r ­ sen ; L T G F o c k ; H L H T u x e n . Artillerichefens Kont., Tøjhuset. T 1303 — 1. A rtille rire g im e n t. Kont. 1 Artil- lcriregiments Kaserne Chef: Oberst GM Ho lbok, K. DM — 1. A r tillo r ia f d e lin g . Chef: Oberstlieut. F A II W a g n er, R. DM. Batterichefer: Kapitajnerne AF V L u n d ; 11 C S a lto ; N V S H o lb c k . — 2. A r t i l l e r i a f d eling . Chef: Oberstlieut. P N N iew e n h u is , R. DM. Batteri chefer:Kapitajnerne L SP e t er s en, R.; O P A H offR .; Pr.-Lieut. F E H an ­ se n" —2. Ar t i 11er i r c gimen t. Kont. 2 Artillcri- regiments Kaserne. Chef: Oberst OII T A F AMo 1tk e , K.DM. — 4. Ar t i l l e r i a f de ling. Chef: Kapit. L OLunn, R .; Batterichefer: Kapitajnerne A S B u s c k ; V K o fo c d -IIan s en; I V II aasc. — 1. A rtille rib a ta illo n . Kont. Citadellet, Elefantstok 4,2. Etage- Chef: Oberst, O E B lom , K.DM. Kompagnichefer: Kapitajnerne J F M L e isn e r, R.; S ORM eyer, R .; C S F W orm ; I I E F lin d t. — 2 .A rtillo rib a ta illo n . Kont. Strandg. 44. Chef: Oberst C T N ie ls e n , R. DM.; Oberstlieut. MF L B e n tz o n, R. DM. Kompagnichefer: Kapit. F Wo1fli a g e n ; Pr.-Lieut. P S II P c te rse n . — T ø jh u sa fd e lin g e n . Kont. paa Tøj­ huset. Chef: Oberst A J CE Ma d s e n , K. DM. Kapitajnerne: CSp oy e r,R.;'J P Br a n d t, R .;E GIBarboe, R.; J P F I ) D ah 1; PM Kn u dsen. — L a b o ra to rie a fd c lin g c n . Kont. paa Ny Laboratorium. Chef: Oberst JM L a s s e n , R.DM. Kapit. J II R ohm ann , R. — T ra in a fd e lin g e n . Kont. paa 1 Ar- tillcrircgiments Kaserne. Chef: Oberstlieut. CCVR ingsted, R.DM. Kompagnichefer: Kapitajnerne: A V S a l t o ; ---------- Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8-472, om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2'h. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande, der have nogen Værdi, mod on Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 Kr., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattcdc. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: AE V S c h øn b e r g, R. Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ ru lff. Kasserer: C G E Me y e r. Fuldmægtig: M H Ni el s en. Indleverings-Kontorer (aalmc 8-1, 3-77«)

og deres Bestyrere ere: A, Nybrog. 6, V Ahel.

B, Borgerg. 136, V F is c h e r. C, Ovcrg. n. V. 27, V. Ni cl s e n. D, Nørrebrog. 24, A S ør c n s c n. E, Vesterbrog. 55, H PM e lc h io r. F, Østerbrog. 126, B Wulff,. G, Griffenfeldtsg. 60, Tli. Zi e r au. Il, Gother sg. 9 1 L Go 111i eb.

20

1892.

Asyl, Sundbyernes.

vagternes Ligkasse). Kontor :Nyb. Tigerg.2. Kasserer: K rigsass.NHB ruun, DM. Begravelsesselskab, det borgerlige frigi­ vende Ligsocietet, stiftet 1794. Kontor: Skinderg. 29, 3. S., aab. 9-1002. Boghol­ der og Kasserer: •— — —• Begravelsesselskab, det forenede andet og tredie borgerlige og samdrægtige, opret­ tet 1765. Kontor: Niels ITeinmingsensg.8,2. S., aab. 10-2. Bogholder og Kasserer: F H a rtm a n n . Begravelsesselskab, det tredobbelt for­ enede, stiftet 11. Aug. 1760, Kont. Peder Skramsg. 8 St.; aab. 10-3. Bogholder og Kasserer: CN Ma d s c n. Begravelsesselskabet Dania. Kontor: Niels Hemmingsensg. 13, aab. 10-3. Forret­ ningsfører: C P F W eik ert. Begravelsesselskabet „Fælles Omsorg", stiftet 1771. Kontor: Nørreg. 6, 4. Sal, aab. 12-1 og 5-7. Bogholder og Kasserer: CLPe- t e r s c n. Begravelsesselskabet, Handelsstandens: Rcventlovsg. 22. Direktion: Partikulier N E H e llfa c h , Formand; Gross. G M Gr u n t.li, Administrator. Begravelsesvæsenet i Kbhvn. T 728. Bestyrelse: Etatsr., Borgm. II N H an­ sen, K. DM., Formand; Stiftsprovst, Dr. tlieol. P CRothe, K.DM.; Provst, Dr. phil. Skat R ø r d am, R. I)M.; Oberst, RaadmantL V II F Ab r ah am son, K. DM. Kontorchef og Chef f. Kirkegaardsvæsc- n et: Justitsr. A P CAb r a h a ms, R. DM. Fuldmægtig: ICapit. J A n d e rse n , R. —B e g ra v o lse sk o n to re t, Nytorv 19, 1. Sal, aab. 10-4. Naar et Dødsfald er fore- gaaet, skal derom ske Anmeldelse til Begravolseskontoret senest 3. Dag efter Døden og mindst 2 Dage før Begravelsen, samtidig medbringes Dødsattest fra Lægen, paatifgnctafPræsten. Kistenslløjdemaaikke overstige 1 Al. 3", deri ikke medrognctløse Dele, der kunne borttages; for hver Tomme, somdetteMaal overstiges, betales 1Kr. Det anses for ønskeligt, at Liget i Kisten lægges paa knuste Trækul. Intel Lig maa uden særlig Tilladelse henstaa i noget Kapel eller nogen Kirke udover 7 Dage fra Dødsdagen, denne medregnet. PaaBegra- velscskont. bestilles efterfølgende Taxter: Det store Kapel paa Assistents Kirkeg. 12 Kr.; det lille 4 Kr.; Kapellet paa Vestre Kirkeg. 3 Kr. Ligbærere ved Kirke eller Kapel i Byen 8 Kr.; for at bære Liget fra Ligvognen eller fra Kapellet paa Kirkegaardene 10 Kr., paa Vestre Kirkc- gaard 4 Kr., naar Begravelsen sker i Liniejord. For Børn under 12 Aar be­ tales for Kapel paa Assist. Kirkeg. og Lig­ bærere det Halve, for Kapel paa Vestre Kirkeg. 2 Kr. — Ligvogn Nr. 1 koster 30 Kr., Nr. 2: 12 Ivr., Nr. 3: 8 Kr. Ved cn Begravelse i Liniejord eller Familiegrav­ sted betales til Klokkeren 50 Øre. Vogn til Præstens Befordring til Kirkegaarden kan betales paa Kontoret. De, der igjen- nem Distriktsforstanderne oplyse, at de ere ude af Stand til at betale kunne faa Jorden uden Betaling og erlægge da kun det halve af de for Kapel og Ligbæring fastsatte Taxter. F a m ilie b e g r a v e ls e r p a a Assiv s te n ts K irk c g a a rd . Prisen for Jord til et Gravsted er 8 Kr. pr. □ Al.; ved Mur eller Indhegning samt paa de til højere Betaling udlagte Dele

og Klidbad. Søn- og Helligd. 8-3, Mand., Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8-8, Lørd. 8-9. —2.Klasse Styrteb. Søn- ogHelligd. 8-3, Søgned. 1.Marts—15. Apr. aabnes 702 Fm., 16. April—14. Maj 7 Fm., 15. Maj—15. Sep­ tember 6l ,2 Fm.,16. Septbr.—81. Oktbr. 702 Fm., 1. Novbr.—28. Febr. 8 Fin.; lukkes 7 Eft. — For D am er og Børn: Rom. B.: Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12; Halvt Rom. B., Temp. Styrteb., 1. Klasse Bassin- og Styrteb., Tirsd.,Torsd.,Lørd.8-1; Varme og tempercredeKarb. og kolde Styrteb. Søn- og Helligd. 8-2, Søgned. 8-6. Fra 15. Maj —15. Septbr. aabnes alle Bade (Ilerre- styrtebadeno undtagne) 7 Fm., og Anstal- r ten lukkes 7 Eft. Adm. Direktør: Overretssagfører Ole Jensen.Bogholder: Cand. jur. Carl N iel­ se n og Kasserer: Licut., Toldassistent T h a n n in g. R y s e n ste n s S ø b a d e a n sta lt. Bade­ tiderne: Dampbadet for Herrer Mand., Onsd., Fred. 8-7, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-7, Søn- og Helligdage 8-3 Eftrn.; for Damer Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12. De øvrige Bade ere aabne: 1. Maj til 15. Septbr. 6 Fm.-7 Eftm., Søn- og Helligdage 6-4. Fra 16. Sept. til 30. April 7-7, Søn- og Helligdage 7-4. Udbetalinger finde Sted 11-12. Selskabets Bestyrelse: l’rof., Dr. med. Edm. Hansen G ru t, R. I)M.; Gross. J H olm b lad ,R .; Etatsr. J AB lom , R.I)M.; Oberstl. II AR Elb en, R.DM.; Gross.Claus L Sm idt, R. Inspektør: Kmjkr. V E 1lb re c h t. V en ed ig S øb ad e an s t., Kalvebod­ strand udfor Absalonsg , aab. 20. Maj-15. Septbr. daglig fra 6 til Mørkets Frembrud. V e s te r b ro s B a d e a n s ta lt, Vester- brog. 36. Badetid: 7-702, for Dampbade 7-7, Søn-og Helligdage henholdsvis 7-102 og 7-1. Varme Bade udbringes. W in th e r, Strandvejen, GI. Vartov. Ballets, den danske, privatePensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour- nonvilles Initiativ. Bestyrelse: Ordenscere­ monimester. Ovcr-Hofmarskal, Gehejme- Konf. C L L ø v e n s k io ld , SK. DM. FM., Formand; Gross. J M B ing, Kasserer; Balletdanser C Ca r p e n tie r ;'K m jk r ., Overretsassessor V H Mc y c r, II.; Ballet­ mester H E H an sen . Bedemænd, se Begravelsesvæsenet og Fag- Registret. Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kbhs. Indleveringssted: Børskontoret. For F o d er sto fh a n d elen . 27 Medl. Formand: Gross. Wm.Th.Malling. Næst- formænd : Grossererne L Bøl lin g og Villi. P e te r s e n . For K o rn h a n d e le n . 26 Medl. Form.: Gross. A E H i o r t, R .; Næstformand: Mæg­ ler V S c hm id t, R.; Suppleant: Gross. Th. R a h lff. For S m ø rh a n d e le n . 21 Medl. Form.: Gross. Frantz Th. A dolph; Næstformænd: Grossererne Theodor L und og F J P R ah lff. Begravelseskasser. Foruden de nedenfor nævnte, maa dertil endnu henregnes Ar­ bejderforeningen af 1. Febr. 1867, Bro­ derlige Arbejdsklasses Hjælpeforening, Folkevennernes Syge- og Bcgravelsesfor- ening, Skomagermestrenes Syge- og Begra­ velseskasse, Syge- og Understøttelsesfor­ eningen af1853, Syge- ogBegravelseskassen af 1872 (se disse Artikler). Paa samme Maade kunne ogsaa de forskjelligc Livsfor­ sikringsselskaber benyttes. Begravelsesforening af 1887, den gjen- sidige, Kont. Nørrevoldg. 20 St. aab. 10- 2 og Vesterbrog. 91, 2. S., aab. 4-7. For­ mand : Overretssagf. IIK 1ei n. Begravelsesselskabet af 2.Jan.1771 (Dag­

O lsen ; C B e rth e ls e n ; Smedem. Dolle- ru p ; Gaardejer L J a n s e n ; Læge K r a ­ rup. Asylselskab, det kbhvnske. Administra­ tions Komité: PastorD C P rio r, R., For­ mand; Etatsr. Y L in d b er g, Iv. I)M. Sekretær; Etatsr., Tømmerm. J A Blom, R. DM.; Gross., Cand. med. Arnold Gamél, R., Kasserer. Asylselskab forFrdbg., Vesterbro og Om­ egn: Overretsassessor E F L a rs e n , R, Formand; Forretningsfører MCold, Kas­ serer; Cand. jur. A H a ll, Sekretær; Gross., Tømmerhdl. F G T r ie r , Overretssagfører HF L a r s e n ; Faldm. ilndenrigsm. L F le- ro n ; Pastor O Y G labn. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A R in dom, R ., Formand; Læge I Ia k n , R.; Skoleinspekt.Brøndsted,R.; Læge A H e rte l, R .; Bagerm. EB or op Højesteretssagf. H F W D ie tr ic k s o n, Kasserer; Gross. H F rim o d t; Kammer­ assessor C L E v e rs; Bryggeriejer M ad sen . Athenæum, Yed Stranden 18. Atblet-Klubben, stiftet 28. Oktbr.1888, har til Formaal at samleYndere og Dyrkere af Kraftøvelselser, der udøves med Vægte, for at hærde og styrke Legemet. Øvel­ seslokalet er paa Sortedamslund, aab. Tirs­ dag og Fredag Aften samt Søndag Middag. Medlemmerne deles i to Klasser. At kunne løfte 75 Pd. op over Hovedet i én Arm giver Adgang til 1. Klasse, 40 Pd. til 2. Klasse. Kontingent 1 Kr. maancdl. Styrelse: Blik­ kenslager Carl J e n s e n ; Formand; Jour­ nalist Norman B ryn, Sekretær; Manu­ fakturhandler Rudolf Ni c ls e n Kasserer; Assistent II P H an s e n. Auktionskontor, se Landsover-samt Hof- og Stadsret. Badeanstalter. F r e d e r ik s b e r g s GI. Kongevej 102. r'; F re d e r ik s H o sp ita l. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1 Fm., af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørdag 9-1 Fm. H am b ro s Bade- og V a sk e a n sta lt, se denne Art. K b h vn s B a d e a n s ta lt, Strandv. 20. K om m u n e h o sp ita le t. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned. 3-7. K omm unen s off. B a d e a n s ta lt fo r K v inde r, Kalvebodstrand ved Absalonsg., aab. dagi. 15 Maj -15. Septbr. Adgang gra­ tis. Haandklæde frit, Badehætter 2 O., Ba­ dedragt 4 0. K omm unen s off. B a d e a n s ta lt f. Mænd, Kalvebodstrand udfor Gasværks­ havnen, aab. daglig 15. Maj -15. Septbr. Ad­ gang gratis. Overfarten over Gasværkshav­ nen 2 0. N ø rr e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa- gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svedeb., Transportable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fm .-8Eft., 1. Sept.-31. Oktbr. V k Fm.-8 Eft., 1. Novbr.-ult.Febr. 8 Fm.-8*S]ft. Søn- og Helligdag lukkes Kl.2. Aktieselskabets Bestyrelse: Dr. med. J B un tzen ;K on su l Th.G reen,R .; Fabr.P W H ø s t; Overretssagf. H H O rtw ed; Gross. A Z in n ; Inspektør C W issto ff. R om ersk e B ade, Tordenskjoldsg. 10. —Badetiderne: For H er r er : Rom. B. Søn- og Helligdage 8-202, Mand., Onsd., Fred. 8-8, Tirsd., Torsd. 2-8, Lørd. 2-802. — Halvt Rom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn- og Helligd. 8-202, Mand.,Onsd.,Fred. 8-802, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-802. —Varmt, elek­ trisk og tempereretBad,Fyrrenaals-,Søsalt­

Made with