Kraks Vejviser pdfa1891

1

1891.

Telefon Kr. 585.

O p f ø t t ø t i S ^ O

Telefon Wr. 585*

Forespørgsels-Bureau. ft, R aad liu sstræde ft. Oplysninger forskaffes saa- v el i Ind- som Udlandet an- gaaende Firmaers og Personers Kredit- og Forretningsforhold; F irm a-Adresser; Anvisn ing paa dygtige Agenter og paa Kilden, hvorfra Varer forskrives; etc. Sagfører-Bureau. Inkassationer i Ind - og Ud­ landet paa særdeles moderate B e tin g e lse r ; etc. eto. etc.

Patent-Bureau. ft, R aadhu sstræde ft.

Udtagelse, Opretholdelse og Udnyttelse af P a te n te r i hele Verden. Kopier af Pa ten t-B e­ skrivelser og Tegninger. — Ind­ registrering af V a r em æ rk e r i Ind- og Udlandet: etc. etc. Konsultation i Patentsager. Oversættelses-Bureau. Oversættelser fra og til Dansk, Fransk, Tysk, Engelsk; etc. eto. Specialitet: Tekniske Oversættelser.

Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø.

E tableret 1869.

T e le fo n X r . £ * 5 * .

Specialitet: det i 21 Aar saa anerkjendte og verdens*- ,

berømte diætetiske Middel:

H e l s o - S u n d h e d s s a l t

i

2

Kiøbenhavn 1888.

/ # a *

J . T i n m ,

V .

I .

Fabrik af

Gasmaalere og diverse Gasapparater. Eneudsalg en gros & detail af de nyeste og mest besparende franske ! daskogeapparater (System: André, Lyon.) <3ra.skomfu.rer og* laiartigvirkencLeG -asb I '' etc. Zinkbadekar, Måbe, Glosetter. Vesterbrogade

E V E R S & C 2 ,

& Tjæredestillations-Fabriker.

Tagpap-, Asfalt-

Fabrik: Lampevei, V . Frederiksberg. Kontor: Nybrogade 12 . Kjøbenhavn, K. Tagpap. Prima Kvalitet i 3 Tykkelser. Seyssel, Val de Travers Limmer og kunstig Asfalt. Asfaltarbeider af alle Arter, saasom Gulvlægning, Strygning af Murværk osv. udføres hurtigst til billigste Priser. C r e o g o t o l i e , C a r b o l i n e u i u (eget Fabrikat) C r e o s e t t j æ r e . Stort Lager af Gulvfliser, saavel grovere som finere. Saltglasserede Lerrør, Kokrybber og Svinetruge, I Portland Cement, ildfaste Materialer, Tagskifer, Kantsten, Rendesten, Trappesten | Solbænke, Tagspaan. Cementkit. > Tækninger og Overstrygninger besørges j } M a s t i x p a p i r til Isolering. T æ k k e s ø m . \ ved vore øvede Arbeidere.

Agentur for Tomlinsons Kreaturvadsk „Glycerinbadet '4 og Smørpulver. EVERS & CO, NYBROGADE 12.

1891.

§>. (§.. ' 5 5 . ^ t n u 6 ø e n , (^Nørregade 35,

B illigste Priser.

Største Lager.

Anbefaler

Barnevogne,Legevogne, DukkevogneogSygevogne.

Grundlagt 1885. © 3

Sygevogne udlejes.

Grundlagt 1885. © ' ' S

Eget Fabrikata.

Nørregade 3 5 .

l ø r i e g a d e 35

„ er udført

cr udført

**

**

af Forretningen.

af Forretningen.

1 1 Blikkenslager og an t Gasmester, | | PederMtfeldtstræde | | * (forku Mortens« Forretning), " anbefaler sig med Alt til Faget benhørende. S p ec ia lite t: B y g n in g s fa g e t .

Russisk Kirke. Beklædning af alle Arter Tagformationer udføres (overalt i Ind- Og Udlandet) med Akkuratesse i Kobber, Bly, Zink, fortinnet, galvaniseret og sort Jern, samt Skiferdækning til Dagens billigste Priser. Bolide Tagvinduer af galv. Je rn og Zink (af H . Mortensens Kon­ struktion) anbefales til Skifer, Spaan, Tegl- og Tjærepaptage og haves paa Lager i alle Størrelser. Solide Badeovne, Badekar og Klosetter a f eget Fabrikat anbefales. Badeværelser monteres. Skifersaalbænke leveres efter givne Maal. Overslag leveres og gode Anbefalinger kan paa Forlangende fremlægges.

1891.

Otto Suenson

C°.

en (/ros & en detail, r\ 2, H o Ib e r g sg ad e 2.

Laget' a f saavel originale som her aftappede Møde Bordeaux Vine, B a rle tta , A lg ier, H v ide Bordeaux Vine, Mhinske Tine, Bourgogne Vine, Sherry Vine, Amon tillado , Oporto Vine, M adeira Tine, Marsa la , D e sse r t Vine, Champagne Tine, L ik ø re r og Spirituosa ,

A f Champagne Tine anbefales Verive Clicquot B on sa rd in , Bomm ery & Greno, Bou&y og A ya la & Co, Carte JSFoire, Hovedoplag a f F inaste B a tav ia A rra k s Bunsch Nr, 1

f r a F redr, Ingelman & Co., Gøteborg. Priscouranter udleveres paa Forlangende.

inden /and& £e (§ im p o rte red e (Bupaze*. Import a f Havana Cigarer . Urban Jørgensen& Senners E fterflg., Kronometer- og Uhr-Etablissement, 8. Gothersgade 8. Pendul-Uhre, Sø-Kronometre, Lomme-Kronometre, Q - i o l c L - o g S j ø ' l A T - X j o m . x a . e ' u . l i r © for Herrer og Damer. gtfegcmfe ^aflfetu^rc i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge a f de patenterede Roskopfske Nysølvs-Ankergangs-Lommeuhre (Landmandsuhre). FU LD S TÆ N D IG G ARAN T I. BILLIGE PRISER. epa tal'ioncz a | atic- Sfcwp KJØBENHAVN 1836: Desa. største Medaille. LONDON 1851: Prismedaille. PAKIS 1854: Medaille a f 1ste K lasse.

1891.

7 / / . N. Suenson.

en gros & en de ta il . 2, Uyskenstræde 2.

Lager a f alle Slags Sygepleje-Rekvisiter, saasom: B ind , Bomuld, Jute, Gaze, Sygevat, Boti gier, Brokbaand, Cathetre, Charpie, Douches, .Forbindkasser, Gummislange, Guttaperchapapir, H o rero r , Indaand ingsappara ter, Udskyln ingsapparater, Xsposer, L igtorneringe, Jjuftpuder, Macintosh, Morphin- spt'ojter, Pa tte- R ekv isiter, Pensler , R esp ira torer, Sengeunderlag, Senge­ varm ere, Specula, Sprøjter, Stikbækkener, elastiske Strømper, Suspen­ sorier, Suturer, Sygevogne, Thermometre, Uringlas, Urinaler, Vandmadratser m. m, m. A li af fortrinlig Kvalitet og til moderate Priser . Lufipilder, Vandmadratser og Sygevogne udlejes.

Dobbeltøl, ^ Hvidtøl, S S Jg^terøl, Vestindisk 01, Skibsøl, K ,os Kabytøl, ytaltextrakt, Flasker.

Kjøbenhavn.

StookHolm.

1888 .

1806 .

•V '

1891.

8

Frederik P . Schmidt, JP e tex Xum iR 0 axD.es ZEfterfedger.

Medaillc Kjøbenhavn 1888.

Hedaill« København 1888.

løbellager &Værksteder; St.Kjøbmagergade 26, Sbg. anbefaler sig med

s o l id e o g m o d e r n e ISÆø’blea? til moderate Priser og under fuldstændig Garanti.

Bestillinger udføres i alle Stilarter, saavel hele Møblements som enkelte Stykker. Reparationer udføres. Boliger opmaales og Plantegninger leveres.

Kjøbenhavn 1872. Wien 1883. St. K jøbmagergade Nr. 26, Sideb., K jøbenhavn K . M. C. Dreyers Maskinfabrik og Kjedelsmedie,

Vesterbrogade 151. V. Specialiteter: Dampmaskiner, Kjedler og Redskaber i alle Dimensioner, saavel til

M ar^arine- m a sk in er .

S l a g t e «

maskiner.

Hvidtøls- som Bajerskøls-Bryggerier. Fuldstændige Bryggerianlæg. Maskiner og Bedskaber til Meierier og Anlæg til samme. Desuden: Alle Maskiner, Redskaber og Skjæreinstrumenter til Brug for d’Herrer Slagtere, Pølsefabri­ kanter og Viktualiehandlere, saasom Vuggeknive, Pølsestoppere, Saltlagesprøjter, Spæk- skjære- og Parsrøremaskiner. Alt af bedste Kvalitet og tif de billigste Priser. Overslag og Priskuranter gratis og franco . 6 a r I i r g e n s e n s

Fabrik, Z K j o T o e i x l i a . 'v i x IK l. M ekan ik , behagelig elastisk Spillemaade, stør og sm uk Tone. Brugte Pianoer tages i Bytte.

Pianoforte- H y s k e n s t r æ d e 1 6 - Opretstaaende Pianoer a f udmæ rket solid Kon­ s truk tion og bedste Sort Afbetaling indrømmes.

S. BORGESEN & CQ. S T R Å A H A T T E F A B R I K Detailudsalg: Contoir og Lager: Silkegade 15, Stuen, Pilestræde 19, 21, 23, 25, Iste Sal. 9 Hjørnet af Pilestræde« Bopæl: Osterbrogade 24.

1891

9

Kloak, Brolægning, Vejarbejde, Asfaltlægning, Gement- og Tjære-Beton udføres

:

HAJSTS & JØRGEIST L A E S E N , Kontor, Lager og Værksteder sam t S ten -H ev le væ rk : 37 Griffenfeldtsgade, Kjøbenhavn. N. Stenbrud: Allinge, Bornholm. S k jæ rv efab rik : 17 tømmerpladsgade, Kbhvn. V. og Nymølle pr. Hedehusene.

B a j e r s k L a g e r ø l .

B r y g g e r i e t R a b e s h a v e , K. C. H A N S E N Christianshavn — Langebrogade 6 .

J. H. Ehlerts Flygler og opretstaaende Pianoer anbefales for deres Soliditet, fyldige og klangfulde Tone. Tilkjendt Medaille i Wien 1873, Paris 1878 og Kjøbenhavn 1888.

V e s t e r v o l d g - a d e 1 X 5 .

V. STEIN'8 Analytisk-kemiske Laboratorium og Kontrol-Anstalt N ø r r e v o l d g a d e N r . 1 2 foretager: Kemiake rndersøge lser af enhver Art: Gjødnings - og Foderstoffer , Lemeismidler, Vandanalyser , Giftmdersøgelser m. m. M ikroskopiske, bak ter io log isk e og h y g ie in isk e Undersøge lser. r P ^ i p i r ' U . i a . c L e r s ø g e l s e r - IJiiclersøgelyer a f i'ement og' andre Bygningsmaterialier. cKonlo t c-t aa&ent ft -vcv 9 — fy. N . P. R O S T R U P ’S L I G K I S T E - M A G A S I N , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36.

Ved Helligaandskirken. Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). ^ r u n b f a g f 1844.

oc$ t t d ø f v a v e n & e in d r e t te t 1885.

Telefon Nr. 778.

Ligkister

Ligklædninger,

til Børn fra 3 Kr., til Voxne fra 12 Kr.

saavel syede som udhuggede.

indvendige Træ- og Zinkkister. Lig besørges klædte. Lig transporteres i lukkede Vogne, som ere ved Magasinet. Pakkasser udleies in. m. L igk is ter a f Egetræ forfærdiges hurtigt efter originale Tegninger.

1891.

11

Danmarks ældste og største Legetøjsforretning. Udvalg af alle Sorter Udstyrsgjenstande til Kjøkken- og Husholdningsbrug. Fabrik for Legetøj, Trævarer, Vridemaskiner, Havemøbler og Mejeriredskaber samt Maskefabrik. (Tidligere Kjærs Fabrik, Vandkunsten). , A. STELLING, N r . 6, G - a m m e l t o r v N r . 6. Lager a f Malerfarver og Farve-Varer. A l l e S la g s P e n s le r og B r o n c e r . Fabrik a f ølierøne Jjamr øg Jtøjjerntar samt Lager a f M ateria l- og Drogueri-Varer en gros & en detail. E l e k t r i s k T B e l y s n i n g . Elektriske Anlæg a f enhver A rt med og uden Accumulatorer udføres. Fabrikation og Lager af Dynamoer og Buelamper. Fabrikation og Lager af matheinatiske og Præcisions-Instrumenter af enhver Art. Overslag meddeles g ra tis . C. P. Jiirgensens mekaniske Etablissement, (forhen Jttngers). 26 Møllegade. Ejøbenhavn, N.

12

1891. Forgylderetablissement og Rammefabrik llføfterBrocjabe 'gir. 58 (over for den kgl. Skydebane). Fabrik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af Guld - og oxy - derede Ramm er samt Kartons til Malerier, Fotografier Og Haandtcgniiiger Malerier modtages t i l Rensning, Restaurering sam t Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister. Stort Prøvelager af alle mulige Sorter Rammer. ■§? a f 6 . Fern isering . 3)en (kanbinomflu’ lunftu^ftiffing V e s t e r b r o o a d e N r . & 8 (over fo r den kgl. Skydebane). Se 6erl|ie cif Såaudiiicroims åuu(tiiere ere iTpræfentefetle med fieuoed 800 Jlifer- og Medfiuggerarliejder. Daglig aaben f r a 9 - 4. St. Kongensgade 40 . Kjøbenhavn. K. L a g e r af in d en - o g u d en lan d sk e T ræ so rt i JBlokke, [P lanker og Tykke lser. l ina am er ikanske kan tskaarne [Nødde- og Egetræcsbræder. Finerer afMahogni-, Nøde-, Ege-, ungarskogamerikanskAsketræ,Thnja,Fugleøjefiner, farved Finer m. m. Resonnans- og C laviaturtræ , Stemmestokke. Opskaaret Træ t il S to le, Yogne, Av lsredskaber , m . m. levere s a f udsøgte M ateria lier e fter opg ivn e Modeller. L ev e ran dø r af Pommersk Ege- og Fyrretømmer, Pibestaver, Hjuleger, Skibstræ m. m. A.. Feddersen,

Kjøbenhavn og Frederiksberg

for

1891 .

U d g i v e t o g f o r l a g t a f T. Krack , Kapitajn og Stadskonduktør.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. S c h u 1 1 z. Trykningen begyndt 6te December, sluttet 22de December 1890.

I ndh o l d .

A. Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjøbenhavn og Omegn værende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc. B. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumerne ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Kode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Fattig- og Oppebørselsdistrikt, hvortil den hører. 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes. C. Person-Register, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskj elligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved Foden af Gadenumeret, nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol e, 1ste Sal , , 2den , , 3die „, 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. D. Fag-Register, som; for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne. E. Firma-Register, udarbejdet efter de officielle Bekjendtgjørelser om Anmeldelser til Handelsregistrene. F. Avertissementer.

Avertissements-Register. (Oplysninger gives a f R. S c h u l t z , Sofievej 23. K jøbenhavn Y.)

Andersen, J. i*., Fabrik af Jernpengeskabe. st. Kannikestræde 8 ...................................«. ♦ Side 693 Bang, Sophus, Vcxelmægler og bankier, Høj­ broplads 1 2 .......................................................... — 636 Bloeh, Heyman di K o , Cliemiske Fabriker og Tilvirkning af Sundhedssalt, Valdemars- gade 14.......... ........................................................ — 1 Boreli, W ilhe lm , Udsalg af Prof., Dr. Jaegers Normal-Beklædning, østergade 1 1 ................. — 16 B**y*>S«**t®t Rab eshave (K. C. Hansen), Langebrogade 6 ................................................. — 9 Buntzen’s, A.?jEftf, Papirhandel og Papir­ posefabrik, Skindergade 9 ................................ —• 92 Børgesen, S. <6Ro., Straabattefabrik, Silke­ gade 15, Pilestræde 19, 21 og 2 3 ............... — fftreyer, Hl. C ., Maskin-og Knivfabrik, Vester­ brogade 151....................................................... — 4 Engllseh, Whs. R., Ingeniør, Axelhus 2 a . . — 636 Evers & Ro., Tagpap- og Asfalt-Fabrik, Kon­ tor: Nybrogade 12, Fabrik: Lampevej.............. — 2 Ehlert, J. R., Pianofortefabrik, Vestervoldg. . — 10 Eeddersen, A., Træ- og Finerlager, st. Kon­ gensgade 4 0 ....................................................... — 12 Baskompagni, det danske, Udsalg af Gaskogeapparater, II. C. ørsteds V. 46 ........ — 565 Bottsehau, Joli., Straabattefabrik, Silke­ gade 10 og 1 2 ................................................... — 89 Hannibal, Lauritz, Blikkenslager- og aut. Gasmester, Pederhvidtfeldtstræde 1 1 ........... — 3 Hey, E. W ., Vinhandel, Kjøbmagergade 4 3 ... — 94 Hannstrnp, J. €3.. Sengeudstyrsforretning og| Fjerhandel, Holbergsgade 4, Fabrik: Øster-i g aQSj^ e brogade 124...........................................................) * Holmegaards Rias værks Oplag, Ny­ havn 12 ............................................. . .................. — 694 8 8 Brivremmefahrik., Kjøbenhavns, L. P. Sørensen, Vestevbrogade 49 .................. —

j Jørgensen, I rban & Sønner’« Eftf., I Kronometer- og Uhretablissement, Gotbers- gade 8 ....................................................................... Side 6 Jurgensen’s, C. P ., Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 28.................................. — 11 Jørgensen, Carl. Pianofortefabrikant, Hy- skenst-rædc 1 6 ....................................

— 8

Jørgensen. Hnud, Gjørtler og Metalstøber, Salviegade 14............................................................ J ø r g e n s e n . A l f r e d , Gjærings fysiologisk La- borat., F r ' :v1a)svej.............................................. Kastrup R i:;«sv*C 5 »k, Oplag ogUdsalg, Nørre­ voldgade 1 2 .............................................................. H i e l s , f a l d . , Forgylderetablissement, Ramme­ fabrik og,skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 58......................................... ................... W ., Børnevognsfabrik, Nørre­ gade 35................................................................... Konerdftng, C. & Wielsen, Symaskinefabrik og Udsalg, Tordenskjoldsgade 20—22 ................ Kongens Bryghus, Maltextrakt, Brygbus­ gade 1........................................................................ — 7 Jbarsen, Hans & Jørgen, Entreprenører, Stenhuggeri og Granitsliberi, Griffenfeldts- gade 3 7 .................................. .............................. — Nflelsen, E., Billedhugger,Nørrebrogade 44 .. — 566 ( Bindets Ni leisen, R., Auktionsholder, Boldhusgade 1. .{indvendige 1 Bagside { Bindets indvendige Forside. P h t l i p s e n & R o ., LithografiskEtablissement, Linnésgade 22 ................................................ — 93 P o u l s e n , P ., Bøssemager, st. Kongensgade 33 — 5 Preus, NT. HI., Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57 ................................ — 92 R a h r , C h r « C., Lager af Jernbjelker, Bern- storffsgade 63......... — 565 Rasmussen, E., Skomagermester, Knabro* stræde 4 ................................................................ — 93 R lede l’s, C« E. Eftf., Gas- og Vandindlæg, Ny Vessergade 9 . . . . . . ............. *-“■ 5 —• 93 — 5 —696 — 12 l i n u d s e s i , S. — 3 — 4 9 fjeerbeek & Holm, Albumin Maltose Brede* gade 86 .............................................

Hvalsøe, Rodske, Generalagent for The Commercial Union Assurance Company, Nørre­ voldgade 16............................................ ................ Jacobsen, E., Bødkermester og Trævarefabri­ kant, Wilders Plads............................................. Internationalt Bureau , Ingeniør Hofman- Bang, Raadbusstræde 5 . . . . i * . . ......................

— 91

— 92

1

1891.

16

i Sørensen P., Fabrik af Jernpengeskabe, St. | Peder Stræde 1 8 ...................... ............................ Side 4 Thlele, F. A., Optiker, Kjøbmagergade.......... — 695 Thorngreen, Theodor, Legetøjsforretning, Vimmelskaftet 46.................................................. — 11 Tiinna, J., Etablissement for Gas- og Vandind­ læg, Vesterbrogade 44........................................ —- 2 Vesterbros Badeanstalt, Vesterbrogade36 — 691 Vett Win.. Ingenieur, Bestyrer, Østergade 16. — 694 X im i, A d o lf , Grosserer, Forretning med Kul, Brænde m. m., Blaagaardsgade 4 ............ . . . ( Bindets 'indvendige [ Bagside.

R o h m e l , P <9 Tændstikfakrik, Frederikssundsvej j 3 og 5 ..................................................................... R o s t r u p , V . P ., Ligkistemagasin, Walkendorfs- gade 34 og 3 6 .......................................................... | R ø n n e ’«, P e t e r l i . E f t f . , (F. P. Schmidt) | Møbellager og Værksted Kjøhmagergade 26.. | S e h l e l s n e r , C., Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8 .............................................................. S e l i r ø d e r , J o h a n n e s , Vin- og Spirituosa- handel, Vestevvoldgade 3 3 .................................... S t e i n , V., Analytisk-kemisk' Laboratorium og Kontrolanstalt, Nørrevoldgade 1 2 ........................ S t e l l i n g , A., Farve- og Droguerihandel, GI. Torv 6 ............................................................... S u e n s o n , H . NT., Sygepleje-Rekvisit-Forrctning, Hyskenstræde 2 ....................................................... S u e n i o n , O t t o & R o . , Vin- og Cigarforret- ning, Holbergsgade 2 ..............................................

Side 91

— 10

8

—564

— 89

— 10

I Forsiden paa Blyiste­ ret af Kortet.

— 11

Orstedsparkens R u r anstalt

— 7

— 6

Prof., Dr. Jaegers O r i g i n a l N o r ma l Uldgarn. Prof., Dr. Jaegers O r i g i N o r ma l Faare- og Kamelulds Sove- Reisetæpper. No rm a l-Bek læ dn ings -Fo rre tn ingen 11, Ø s te r g a d e 11. ZESixo-TTfiLssLlg* f o r IK I j o lD e x x lb - a .“v n . - Illustrerede Kataloger med Anbefalinger og Prislister gratis og franco. Anbefalet af Læge-Autoriteter og prisbelønnet paa alle større Udstillinger.

Re a l - Re g i s t e r .

delsesmiddel. Af sine Medlemmer forlanger detAfhold fra Nydelsen af berusende Drik­ ke. I den kbhvnsko Kreds indmelder man sig hos Cand. jur, E S ta a l og Cand. pliil. H T rie r. Akademi, det Kgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket, er aahent 1. Oktbr. til 31. Maj 4-— 6 , samt Mandag og Torsdag tillige 12-2; i Sommermaanederne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen er aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6 - 8 , om Sommeren 3 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet og Kuustsko- leij f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. O tto B a c h c, R. Vicedirektør: Etatsr., Prof. F Meldahl, K. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph.W e i 1b a c h. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst- skolc f. Kvinder :Etatsr., Prof. F M eldahl, K. DM. Kasserer: Prof. J J E xn er, R. DM. Forvalter: Lieut. D B ru lin. Albans Kirke, Sf.„ engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887; Ar­ kitekt: Sir A W B lom field Knt, M. A, A,R.A. Patronat: Il s. k g 1. II. P r in s en afWales. Kirkebestyrelse: Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Prof. Dr. G S t e- phens, R. I)M., Civilingeniør TWRennie. P ræ st: Rev. CAMo or c, M A., B CL. Organist: Sophus Wiig. Albertina, Legat, stiftet af Bryggør Carl J a c ob s en, R., stort 100OOOKr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billed- huggerværker til Pi’yd for off. Pladser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifteren, ét af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (Ingeniør H AH am m e r i c h.) og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Etatsr., Prof. F E M e ld ah l, K. DM.. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren senest efter 20 Aars Forløb bor frit. Dør Lejeren, be­ holder Enken Boligen, bortflytter han efter, mindst 5 Aars Forløb, udbetales der ham en aarlig Livrente. Indtægtsoverskudet og Gaver anvendes til nye Boliger. For­ eningen har opført dels i Kbhvn., dels i Pro­ vinserne 17 Huse med 180 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1890: 213963 Kr. Bestyrelse: Justitiarius N F S chlegel, K. DM., Formand; Højesteretssågf. VF As- mu s s e n, R., Kasserer; Etatsr, H A C lau - sen, K. DM.; Direktør Cold; Murm. J W F ro h n e , R.;Direktør H e r tz s p r u n g, R 2 .. V

^åndssvageanstalten paa. gamlo Bakke­ hus, Kaliboks Alle 21, til hvis Opret­ telse ved frivillige (laver afdøde I)r. med. JR H u b ertz gav den førsteTanke,traadtei Virksomhedd. 15. Novbr. 1855. Den bestaar af en Opdragelsesanstalt og 3 Plejeafdelin­ ger, en for hvert Kjøn, samt en for Born. Betalingen i alle 3 AtVl. er 600 Kr*, aarl. foruden Beklædniugsgodtgjørelse (20-80 Kr. efter Alderen), for Personer i Enevæ­ relse, men under samme Forplejning som de andre Alumner800Kr. foruden Beklædning, 100 Kr. Anstalten optager idiotiske og aandssvageBørn, som have i'yldtoAar. I de sidste Aar har Kirke- og Undervisnings­ ministeriet betingelsesvis ydet Kommuner eller vedkommende Foraddre eller Forsør­ gere Tilskud til Betalingen for uformuende Børn. Besøgtid for Forældre og Værgerer: Onsdag og Løvdag 3 -5 og første Søndag i hver Maaned 3—5. i Bestyrelse: Departementschef 1 A F A s­ mus sen, R. DM., Formand; l’h. Raadmaml F CB ii1ow. R.; Sognepræst CE wa 1ds en, i R.; Skibsmægler S N Rømer, R.; Læge, Etatsr. E 0 P e tit, R. 1 Forstander og Førstelærer: E VR o1s t c d, i tr. 10 - 11 . Andenlærer og Inspektor:Marius D a mm. 1 Plejemoder ved Opdragelsesanstalten: i Frk. É II off mann. Husfader v. d. mandi. Plejeafd.: Krigs- i ass. C F H ansen. , Plejemoder v. d. kvindel. Plejeafd.: Enke­ fru K Kr o lin. i Plejemoder v. Børnoasylet: Frk. Nank c. j Regnskabsfører og Kasserer: Univorsi- tctskasserer OJ F ry d eu sb erg . I Læge: Korpslæge J F Ni e1s en. hel Cathrines Stiftelse, AbelCathrinesG. 13, er stiftet af Abel Cathrine Mesing, Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver paa Kjøbenhavns Slot, og Inspektør ovor Dronningens Gods paa Lolland og Falster, , ^edTestament, af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og 1.886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse )g Kjøkken samt 2 Kr. ugentlig og 24 til- ige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 11. Dechr. 1889 ejede Stiftelsen i Kapital 18000 Kr., samt sm Ejendom, der dog er æhæftet. med nogen Gjæld. Stiftelsen hører i inder Magistratens 1ste Afdeling. Præst: A E E Dali 1b e r g. Inspektør: Kancellir. M Kocli. bnorm-Anstalter, Johan Kellers. Be- tyrelse: Direktør, Cand. jur. Emil K o l­ er og Læge Chr. K e ll e r (tr. Baggescnsg. =, 1 * 2 ). Døvstummeinstitutet, grundet paa Tale- l nethoden, Baldersg. 20, optager uegentlig løvstumme Børn fra 8 Aars Alderen. Anstalten for mindre godt begavede,

uegentlig døvstumme og aandssvage døv­ stumme Børn, Meinungsg. 6 . Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, Baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Bangertsg. 9), optager til Opdragelse og Undervisning aandssvageBørn, som anta­ ges modtagelige for Udvikling. Overlæ­ rer: A P r y tz (tr. XVh-12lla). Asylet for uhelbredelige voksne Aands- svagé, Karens Minde ved Kbhvn., optager uhelbredelige aandssvage og epileptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage Børn, Nørrebrog. 122 . Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. Anstalten for arbejdsføre, mandlige voksne Aandssvage, Lillemosegaard v. Lyngby <>g Arbejdshjennnet for voxne, aandssvage Piger, Lille Godtbaah, optager voxne Aandssvage til Uddannelse i Ilaan el­ værk og Landbrug. Helbredelseskursus for Stammen og andre Talefejl, Dosseringeu 24 (OMøller tr. 4-6). Abnormskolens Venner, en Forening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse: Kannnerb. F II W o lfh a­ gen, SK. DM., Formand ; Overretssagf. S Biilow; Læge Clir. K e lle r; Direktør E K e lle r; Forstander J M o ld enh aw er, R .; Overlærer Alex. P r y tz, adm.; Forstan­ der E V R o lste d . Afholds-Agitations-Forening, Nørrebros. Sekretariat Gartnerg. 3, St. Møder afholdes hver Tirsd. Aft. Smedeg 12,1 S. o. G. For­ eningen er en Afd. af Danmarks Afholds­ forening. Formand: J L J ø rg e n se n . Afholdsforening, Kbhvns, har til For- maal at afskaffe al Brug af berusende Drikke som Drik. For at blive Medlem maa man [forpligte sig til ikke at nyde eller byde berusende Drikke — somD rik-- samt efter Evne at virke for Foreningens Formaal. Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. K1.8 Østerg. 38, l.S.o.G. Foreningen er enAfdeling afDanmarks Afholdsforening, der er udbredt over hele Landet. For­ eningen udgiver „Dansk Afholdsblatl“ og har Sygekasse, Spare- og Understøttelses- kasse. Indmeldelser ske hver Mødeaften hos Formandeu, Pilest. 9, St. og paa Bla­ dets Kontor Studiest. 25, aab. 2-4. Formand: Handskefabr. C F P e t e r s c n. Afholds-Kontoret, Sortedamsg. 1, giver Op­ lysninger vedrørende Afholdssagen. Der kan erholdes Afholdsliteratur og Rekvisiter til Aihoklsforeninger. Afholdssamfundet, Agitationsforening mod Alkoholen, har til Formaal at udbrede Kund­ skab omAlkoholens skadelige Virkninger og l at modarbejde Brugen af Alkohol som Ny­

18

1891. f Arbejde, dét nationale, Kontor Vin- gaardstr. 6 , en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme afbestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 ICr. aarl. Bestyrelse: Fabrik. F B ic rfre u n d , Odense; Fabrikejer Harald Bin g, R ; De­ cent E P Iio n n es e n ; Møbelfabr Severin J e n se n , R .; Direktør SAv.d.Aa K ii.li 1e; Fabrik. Fr. Obel, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e te r s e n ; Fabrikejer W Salo- m ons en; Garverm. NT ra n tn e r, Som Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Ilemmingsens G. 7, Afdelingskontor Vestorbrog. 84, aab. 9-3, 6 V 2 - 8 . Banken­ er stiftet 12. April 1872 og aalmet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1890 va,r Grundfonden 63 740 K r., Reservefonden; 1344116 Kr. 44 0. I Sparekassen indestod 8569868 Kr. 19 0. og i Forsørgelseskassen 1472 569 Kr. 18 0., indbefattet Præmiekon': toen og Forsørgelsesi’ondon. ; — S p a re k a sse a fd e lin g e n modtager Ind':- skud af mindst 20 0 ., der, naar de udgjør# 4 ICr., forrentes med 3 pCt. Indskuden# tilbagebetales i Region paa Anfordringf: over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves ude# ' forudgaaet Opsigelse. f — F o rs ø rg e ls e s k a s s e n modtager lnCt.), hvorved det tilskrevne Bo| løb svarer til c. 6 pCt. aarlig Rente. —A ld e rd om sfo rsø rg e lse sk a s se n 0 |. tager Enhver, Mand eller Kvinde, under Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For! sørgelse for det Indestaaende, med Rent( og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæ ter, der cre tilfaldne Kassen. Bestaar Fo sørgeisen i simpel Livrente fra det 60d| Aar udgjøv den for en Mandmindst’ h o, forel Kvinde Vi 2 af det indbetalte Beløb, mei Renter og Præmie. Dør et Medlem, tilbage! betales hanslndskud medRenter, eller ove føres paa hans Ægtefælle. Den, der har o sparet 200 Kr., kan fordre demudbetalte mh Renter og Rentesrenter; den, der i 15 Aa har betalt mindst 50 0. ugentlig eller ha opsparet 500 ICr., kan ophøre uden attali sin Medlemsret eller Andel i Præmiern og den, der har været Medlem i 2 Aar, ka erholde Driftslaan. Ethvert Medlem kai fordre 4/s af det Indestaaende som Laan. —B ø rn efo r sø rg eis c. Her optages Bør under 16 Aar med det Forbehold, at ICap tal, Renter og Præmier skal udbetales en bestemt Tid eller ved en bestemt. Beg venheds Indtræden, f. Ex. lConfirmatio Brudeudstyr o. desl. Ved Barnets Død ti bagebctales det Indskudte med Renter Rentesrenter. Bankraad: Gross. II F rits c h e , R., Fo mand; Skolebestyrer, Prof. S G Mølle Næstformand; Gross. Harry Le vin, Sekr tær; Direktør i Livsforsikringsanstalten B in g, R.; Prof. J H I) eu n t ze r, R. DM Arkit.CGranzow; G ross.A IIindenbur Adm. Diræktør: A II a r p øt h . Arbejderforeningen af 1860, Nørrevold) '92 (ForeningensEjendom), søger at fremn den arbejdende Klasses Oplysning og Da nelse, i hvilket Øjemed den holder Konvi sationsværelser, Læseværelse, et Bibliotc udgiver et Ugeblad, sørger for, at Foredr og Oplæsninger blive afholdte og fora stalter Undervisning i flere Fag. For blive Medlem maa man melde sig hos E styrelsen eller ved et Medlem lade sig in tegne i Indmeldelsesprotokollen. Bogsai lingen er paa 12 500 Bind. Forman Overlærer Henr. Sm ith, R. Arbejderforeningen af 1. Febr. 18 Syge- og Bcgravelseskasse, ICont.: (

Alderdoms-Friboliger.

DM.; Major C F II o1st ei n , li.; Brygger C J a c o b s e n , R .; Obcrstlieut. C o llin - L u n d h , R .; Knib., Geli.-Ivonf. E Em il R o s en ør n, SK.DMEM.; IJdenrigsminister, Lelinsbaron R o scnø rn -L ehn , SK. DM.; Prof. W S ch arlin g , R. DM. o g ---------- Aldershaab, on Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Aldershvile, en Stift, for trængende Restau­ ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58. 50 Friboliger. Alders-Trøst, en Stiftelse for gamleHaand- værkere og deres Enker, Nørrebrog. 17, grundlagt og bestyret af Haandværkerfor- cningcn i Kbhvn. Inspektør: Lieut. G F J ø li n c k e. Alexander-Newsky Kirke i Rrcdg. for den græsk-katholsko Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6 . Septbr. 1883. Den russiske Arkitekt, Gehgjmer. Grimm har givet Tegning til Rygningen; dens Indre er dekoreret afMaler 11 Fischer; for- skjellige Malerier hidrøre fra de russiske Kunstnere Bronnikow, Kramskoj og Bogo- Ijubow. Kirken er tilgængeligMand., Onsd. 11-3, undtagen i daarj.igt Vejr. Præst: Gesandtskabsprovst N Wolol) u- j cw, K. Kantorer:J Sc li t s c li o1k u n o ff ogL An- n i n sky. Alliance Franpaise, fransk Selskab, hvis Formaal er at udbrede det franske Sprog, c. 17000 Modi. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 27 R. Saint Guillamne. Den danske Afdelings Adresse: st Kongensg. 108. Mi- nimumskonting. 4 Kr. 50 0. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den transke Ge­ sandt er som saadan Afdelingens Ærespræ- sident. Bestyrelse for den danske Afd.: Genc- ralm. T v erm oe s , IC.DM., Formand ; Cand. ]>hil. A A b r ali ani s , Viceformand; Cand. mag. E B ar u el; Fuldm. M B a y , Kas­ serer; Gross. A B e re n d s e n , Sekre- tæ r; Knijkr. A Ca s t en sk i o1d ; Overrets­ sagfører Carl H ero ld ; Oberst G M II o 1- b e k, IC. DM.; Brygger Carl J a c o b s en, R .; Ivapit. E M aren s se n ; Cand. jur D G G Ny hol m; Ivapit., Gross. C ANæ- s o r. Almindelig Hospital, Amalieg. 26, or Lemmestiftclse for uarbejdsdygtige Mænd og Kvinder, beregnet paa 1670 Individer, og bar i sin Lemmesygeafd. Plads til 172 Patienter. Ved Udgangen af 1889 vare som Lemmer iselve Hospitalet. 421 Mand­ folk og 685 Fruentimmer, i Søkvæstlniset 275 Mandfolk, paa Fattiggaarden og FrelserensArbejdshus resp. 56 og 134Fruen- tirnmer, p.aaIslemarkFattiganstalt44 Mand­ folk, jiaa Vandløse 10 Fruentimmer og 19 Mandfolk og 19 Fruentimmer permitterede eller udeblevne. Inspektør: Kaucellir. Il V K ruse. Fuldm.: Carl L e bm a n n . Overlæge: Prof., Di'. m ed.L IB randcs, R. DM. Assisterende Læge: A R e i e r s e n. Præst: W F L tit ken. Almueskole-Læreres og Lærerinders Byggeforening. Foreningen opførte 1889 ved Hjælp af sin Kapital, c. 32000 Kr. en Stiftelse paaBlegdamsv. 106. 6 Friboliger. Bestyrelse: Skoleinsp B rø c h n e r - L a r ­ sen ; Cand. theol. B ø g g ild , Kasserer; Skoleinspektør V F Ha s s a g er, Formand; Frøken C A H a s s in g - Lærer C V ICy h 1. Almueskolelærernes Forening har til For­ maal at fremme Samfundsaanden i Lærer­ standen samt ved Diskussionsmøder og Fællesforetagender at befordre Standens aandelige og materielle Interesser. For­ eningen har oprettet en Byggeforening, en

Syge- og en Bcgravelseskasse. Formand: Skoleinspektør L C J Br øc hn er-L arsen . Amager Birk, se Birkedommere. Amalienborg. Det gamle Slot brændte 19. Apr. 1689. Den 12. Septbr. 1749 be­ stemte Frederik V. at hele det Terræn, som ligger mellem Bredg. og Ny Told­ bodgade og som tidligere for det meste var blevet anvendt til Exercerplads og Have, skulde overlades frit til Enhver, som vilde bygge derpaa, hvorhos de i nogle Aar fik Skattelettelser. Af Pa­ laiserne er det første tilvenstre opført afGrcv A G Moltlce; det tilhøjre, Hs. Maj. Kon­ gens Residents, er oprindelig bygget af IConf. Severin v. Løvcnskjold til Birkholm og Vognsorup, og af denne, inden det var færdigt, solgt til Enkegrevinde Schack; det nordvestlige Palais er opført af Gone- rallieut. Grev Levctzow, og Hs. kgl. Højhed Kronprinsens Residents af Gehejmcraad, Baron Brockdorff. Frederik V’s Rytter- statue, modelleret af Saly, er rejst 1771 paa det asiatiske Kompagnis Bekostning. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d e rs e n og Amtsraadssckr. .1 E ICø st e r) holdes paaThinghuset, Blegdams­ vej 6 , hver Lørdag 10; densKont. paa Amts- kontoret , Carit Etlars V. 3 , aab. 1—4. Amtets Sygehus, Ryesg. 3, har Plads til 90 Syge og en Afdeling for uhelbredelige Sindssvage. Direktion: Stiftamtmand C P Al B achc, IC. DAL; Etatsr. IIP L a rs en, R .; Amts- raadssekretær J E Kø ster, adm. Forvalter: LH cin. Læge: E O le Sage de F on t en a y, R. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6 . Amtmand over ICbhvns Amt: Stiftamtmand CPMB a e lie , K. DM. Kontor Carit Etlars V. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stiftskonto­ ret 10 — 12 . Amtsraadet for gi. ICbhvns Amt.. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over ICbhvns Amt.. Medlemmer: ICmh. S A G C v. R o sen , IC.DM., tilHenriksholm; Landvæsenslcom- missær CBorg, R., Frdbg.; Etatsr. HP L a rs e n , R ., Frdbg.; Proprietær A C A n d ersen , Vadgaard; Landvæsenskom­ missær JC S ø re n s e n , Kirkebjerggaard i Brøndbyvester; Gaardejer O J a n s c n , Sundbyvester; Ingeniør N A n d e rse n , R. DM., Søholm i Gjentofte Sogn. Sekretær og Bogholder: J E Kø ster. Amtstue, Kbhvns, ogKbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Tndg.f.Børsg.). Kontortid 9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: ICapit. J CII C J ag d, R. I)A1. Amtsvejinspektør, se Vejinspektør. AnthropologiskMuseum, eller detnonnal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62, er aabent fra 1. Maj til 30. Septbr. hver Lørdag 9—11. Antik-Samlingen, den kgl., paa Prinsens Palais, Fredcriksholms Kanal 12, indehol­ der ægyptiske, assyriske, føniciske, græske, etruriske og romerske Antikviteter. Aa,ben for Publikum om Tirsdagen 12—2. Direktør: E tatsr., Dr. pliil. L Mtil le r, K. DM. Antikvarisk-topografisk Arkiv, se Nor­ diske Oldsager. A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge og Piger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt.900Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Malerm. A P e d e rs e n , For­ mand; Murm. R L a rs e n ; Assistent C J L u n d b e rg , Sekretær; Tømmerm. Jørg. H ansen, Kasserer; Sncdkerm. Chr. Dahl.

1891.

19 Asyl og Asylskole, samt Pigehjem, Dronn. Caroline Amalies.

repræsentere disse i alle Sager af faglig Interesse. Enhver fra Akademiet dimit­ teret Arkitekt optages som Medlem. Bestyrelse: Stadsarkitekt, Prof. L P F e n ­ g e r , IL, Formand; Arkitekterne Prof. V K1ci il, IL; Alb. J onscii; IL ; F B ø 11 g e r , Kasserer; A S ø ren sen . Sekretær. Arkitektforeningen af 1886, stiftet 20. Sep­ tember s. A., har til Formaal at understøtte Medl. i alle faglige Interesser. Bestyrelse: Arkitekterne II P D itle fsen, Formand; J P I.) Sc li woudson, Næstformand; 1Ieinr. H ansen, Kasserer. Arkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer­ sitetets Arkiv. Arnaniagnæanske IIaandskriftsamling, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi­ blioteket. Arsenalet, se. Tøjhuset. Artilleriet. Generalinspektør for Artilleri-Regimen­ terne og Bataillonerne samt Chef for Artil­ leriets øvrigi' Afdelinger: Generalmajor J L inn omann, K. DM. Staben: Oberst], V 11 OMads en, IL DM. Stabschef; Oberstlieut. P CBang,IL DM.; Oberstlieut. 11 PCa s p e rs e n , IL; Kaptaj­ nerne F J S uell, IL, Ailjutant; V S J i R aab y e, R .; F C R a n tz a u ; T P eto r- s on ; jj l 1 G F o c k : Il L II 'I' iixcu. Artillcrichefens Kont. er paa Tøjhuset. — 1. Ar t i11er i r eg imen t. Kont. Ny Artil- lerikas. Chef: Oberst GM Ho lb ok, K. DM. — 1 . A r t ille r ia f d e lin g . Chef: Oberstlieut. F A II W ag n er. IL I)M. Battericbefer: Kapitajnorne 11 OS a lto ; NV S H o1b e k ; Pr.-Lieut. II E Han s c n. — 2 . A r tille r ia f d e lin g . Chef: Oberstlieut. P N N iew e n liu is, R. Battericbefer:Kaptajnerne L S P e tc r sen, IL; O P A H offlL ; C F i l olm. —2. A rtillo rire g im e n t. Kont. Fredh. Kan. 26. Chef: Oberst OTI T A V AMo1tic c , K.DM. —- 4. A r tille r i a f d e 1in g. Chef: Oberstlieut. MFLB en tz on, R. DM.; Battericbefer: Kaptajnerne A S Bu s ck; E W o lfh ag en ; V ICofood-Hans en. — 1. A rtillc rib a ta illo n . Kont. Citadellet, Elefantstok 4, 2. Etage. Chef: Oberst, O E li lom , IL DM. Kompagnichefer: Kaptajnerne J F M L e isn e r, IL; S OR Mover, IL; O S F W orm ; 11. E F lin d t. — 2. A r t i 11or ib a t a i11on. Kont. Strandg. 44. Chef: Oberst C T N i e1s o n , R. DM. Kompagnichefer: Kaptajnerne,NAM e y e r, R. DM.; ON A I’ade. — Tøj hu s afd eling en . Kont. paa Tøj­ huset. Chef: Oberst A. J C E Ma d s e n , K. DM. Kapitajnerne: CSp ey e r, R.;‘J P Br an d t, R.; E G'll.’a r b o c, IL; J P F D D a li 1; P M K n u d se n ; JY IIa a s e . — L a b o ra to rie a fd e lin g e n . Kont. paa Ny Laboratorium. Chef: Ohorst J ML a ss e n , R. I)M. Kapitajnerne: JlIR o lim a n n ,R .;--------- — T ra in a fd e lin g c n . Kont. paa Ny Ar­ tillerikaserne. Chef: Oberstlieut. COVR i n g s t o d, R.DM. Kompagnichefer: Kapitajnerne:0 F Jung , IL; C P B istru p . Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, aabent fra 1. Marts til 30. Septbr.: for Pantsætning 8-5, for Indløsning 8-4‘G, om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2’/a. Det udlaaner paa næsten alle Gjenstande,

thersg. 161, St., aab. 12-1 ‘/a samt Tirsd. og Lørd. 7—9 Eft., optager Modi. fra 18—40 Aar, c. 1300 Modi. Formand: J J e n s e n ; Forretningsfører: F N o rd g ree n . Arbejderkøkkeuer, Foreningen til Op­ rettelse af. Lokale: Blangaavdsg. 31, St. o. G. Konting. 2 Kr. aarl. el. 50 Kr. on Gang for alle. Formand: fli. Mauufakturhdl. 0 S ø ren se n. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: Kiels Hommingsens G. 24,1. S., aab. 0 - 2 , og Mand., Torsd. og Lørd. 6 - 8 ., stiftet 1865 af B u rm e iste r & W ains Arbejdere. Bens Formaal er at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og forbinder sig til at Svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. l’aa Grund af virkelige Forhindringer kan et Medlem fordre, at hans Rettigheder og Pligter mid­ lertidig hvile. Hvert. Aars lientegevinst godskrives Medlemmerne for hver fuldt ind­ betalte 20 Kr. Ved Dødsfald eller naar et Medlem har vårnet 10 Aar i Foreningen kan hele Tilgodehavendet fordres udbetalt, men udslettes ban forinden, fradragos 'la, ved Bortrejse '/«. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og v:eret '/* Aar i Foreningen, deltager 1Lodtrækning om nyopførte Huse, som ban erhverver til Ejendom ved maanedlige Af­ drag. Bestyrelse: Ovovværkføivr Je n se n , IL. Kormand: Gross. Moses M elch io r, Næst- formand; Kasserer Holm; Mekaniker k Ilasm u s s en;Murm. B e okm a n , DM.; Fa­ brikant Severin Jen sen , R,; Rustn). J A N Basm u ,ssen, IL Bogholder: Exam. jur. R N J e n s e n. Kasserer: E Bang. Arkitekt: F CBø t,t g cr. Insjiektør vod Foreningens Huse: Harald O lsen. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Bus oli. Arbejdernes Læseselskab, Nansensg. 53, St. Bibliothokot aab, 7-10 E tt.; Læsestuen 6-1.0 Eft., Søn- og Helligdage 2-10, om Som­ meren 9-12. Kontingent 60 ø. maanedl. Formand: Tapet arbejder CGJø r g on s e n. Arbejdernes Værn, Kont: Nørreg. 45, St., har til Formaal at modarbejde Socialismen Og at støtte Arbejderne, dels ved at anvise Arbejde til Medl., dels ved at yde Under­ støttelse til Saadanne, der lide under socia­ listisk' Tryk. Foreningen bar en Syge- og Begraveis eskasse. K onting. :Overord entlige Medl. mindst 10 Kr. aarl., ordentlige Medl. taindst 20 0 . mdl. Bestyrelse: Fabrikant W W in th e r, Formand; .Dampmøller J II N imb, Kas- Sercr; Niels L u n d , Forretningsfører; Marcus H an s c n , Bogholder. Arbejdsiuspektører, se Fabriksinspekt. Arbejdsstuer for Børn paa Krstbvn. giver Urengo og Piger fra 7-1.4 Aar i den Tid, de ikke ere i Skole, Beskæftigelse i Strandg. 46. ■Bestyrelse: Skoleinspektor C B je rg ; Étatsr. IIAC1a u s on,K.DM.; Brændevinsbr. C E b c rth ; Munn. J II. B runn; Gross. P S co ring , IL; Pastor JCHolck,IL , Gross. Valdemar H olm ; Dampmøller J II Ni mb; Oversergent VG S ich 1au, DM.; Komman­ dør W u lff, K. DM.; Gross., Cand. jur. I øyIn e r. Mbejdsstuer for Børn, se Børnely. Arbejdsstnerne, Nørroallell, beskjæftiger fattige Børn, som bespise.«, og fattige Koner. Bestyrelse: Pastor J S te e n , Formand; Frk. J Br o c k e n b u u s - L øwe n h iel m, forstanderinde. Arkitektforening, akademisk, stiftet 21 . Kovbr. 1879, har til Formaal at være et Sammenknytningspunkt for alle fra Kunst­ akademiet dimitterede Arkitekter, samt at

der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 Kr., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maancder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: A E V S c h øn 1>c r g, R. Kontrollør og Auktionsinlcassator: F A K jæ ru lff. Kasserer: C G EM ey er. Fuldmægtig: M IIN i e 1s c n. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-7‘/ø B, Borgerg. 136, V F is c h e r. C, Overg. n. V. 27, V. N i el s e n. D, Nørrebrog. 24, A S ør e n s e n. E, Vesterbrog. 55, H P M e lch io r. F, Ryesg. 122 A,B Wulff. G, Griffenfeldtsg. 60, Th. Zi e r au. II, Gothersg. 91, L Gott.1 i el). Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Kirkcgaardens Kontor: Kapelv. aab. 10-4. Fuldmægtig: P S climid t. Gravere: W I la ttin g e , kst., J Ilal- la g e r, kst. Gravevkontor: Kapelv. aab. 9-4. Graverne vedligeholde Gravsteder efter approberede Taxter. Kirkegaarden er aaben: Jan., Febr.. Novln-., I)ecbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-9. — B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Lig modtages fra 1. Apr.-30.Septbr. '8-9'G^ 5-8;' fra 1. Oktbr.-31. Marts 8-9lh,2-h ;Søn- ogHclligd. 8-9‘/ j Fm. Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurance, Brandforsikring, Heste- forsikring, Søassuvancc og Søforsikring; u d e n la n d sk e , se Fag-Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot, er opført af Etatsr., Prof. Clir. Hansen og toges i Brug i 1861. Bestyrer: Prof., Dr. pliil. NThielo. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Bjelkes Alle 45 og Guldbergsg. 10. Protcktrice: Hds. Maj.D ro n n in g e n. Bestyrelse: Overpræsident, Kmh. Bon- zo n , K.DM., Formand; Gehejmcetatsr., KabinetssekretærFRos e n sta n d , R.I)M.; Etatsr.. Kabinetssekretær S H e n n in g s , R. DM, Kasserer; Højesteretssagf. H D i e t r i ch s o n , Sekretær; Frk. C 13ar - t b o1i n ; Ingeniør R E P>ir d ; Etatsraad- indc E Ga m é 1; Kommandørinde A J e s - se n ; Kunstmaler II R e s t o r f f ; Dr. theol. R Vol f, IL Asylselskabet „Opdragelsen". Asyl: ØstreEasanv. 6 , UtterslcvMark. Bestyrelse: Fru M B o k k e r; Fru E IIa n s e n ; Fru S L a rs e n ; Fabrikant N C h ris te n s e n ; Sadelmagerm. IIIIa n s e n ; Snedkerin. C V J oli a n s on ; Munn. G V L a r s en ; Post- exped. M S cbu ltz.o r, Sekretær; Frk. II R ob me 11, Asylets Kasserer. Asyl ogAsylskole, samt Pigehjem, Dron­ ning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ sen, Stiftsprovstinde P a u lli , Etatsraad- indc S a x t o r p h, Konventualinde L u n -i d ing , Baronesse S c b a ffa litz k y d eM u - c k a d e ll; Overretsassessorinde Madvig. Asylskolens Bestyrelse: Provst, Dr.pbil. T Skat R ø r d am, R. DM., Fru Jutta L und , Professorinde A I 1 'e n g e r, Geh.-Etatsraad- inde T ie tg e n . Legatets Bestyrelse: Prof. A H FCG o o s, K.DM., Geb.-Etatsr. O FT ietg en , K.DM. 2* og deres Bestyrere ere: A, Nybrog. 6 , V Abel.

1891.

Asyl og Asylskole, samt Pigehjem, Dronn. Caroline Amalies. 20

I I

Grossererne Theodor Lund og F J P R ah lff. Begravelseskasser. Foruden de nedenfor nævnte, maa dertil endnu henregnes Ar­ bejderforeningen af 1. Febr. 1867, Bro­ derlige Arbejdsklasscs Hjælpeforening) Folkevennernes Syge- og Begravelsesfor- cning, Skomagermestrenes Syge- ogBegra- velseskasse, Syge- og Understøttelsesfor­ eningen afl853, Syge- ogBegravelseskassen af 1872 (se disse Artikler). Paa samme Maade kunne ogsaa de forskjellige Livsfor­ sikringsselskaber benyttes. Begravelsesforening af 1887, den gjen- sidige, Kont. St. Peder St. 41, 2. S , aab. 10- 2 og Dannebrogsg. 7, 2. S., aab 4-7. For­ mand; Overretssagf. II K lein. Begravelsesselskabet af 2.Jan.1771 (Dag­ vagternes Ligkasse). Kontor :Nyb. Tigerg.2. Kasserer: Krigsass. N II B r u u n , DM. Begravelsesselskab, det. borgerlige frigi- vende Ligsocictct, stiftet 1794. Kontori Skinderg. 29, 3. S., aab. O-IO'A. Boghol­ der og Kasserer: Justitssekretær C Bor­ gen. Begravelsesselskab, det forenede andet og tredie borgerlige og samdrægtige, opret­ tet 1765. Kontor: Niels Hemmingsensg.8,2< S., aab. 10-2. Bogholder og Kasserer: tf II a r t man n. Begravelsesselskab, det tredobbelt for­ enede, stiftet 11. Aug. 1760,Kont. i Torden- skjoldsg. 20, 2. Sal; aab. 10-3. Bogholder og Kasserer: CN Ma d s e n. Begravelsesselskabet Dania. Kontof 1 Niels Hemmingsensg. 13, aab. 10-3. Forret­ ningsfører : C P F W e i k er t. Begravelsesselskabet „Fælles OmsorgV stiftet 1771. Kontor: Nørrcg. 6 ,4. Sal, aai< 12-1 og 5-7. Bogholder ogKasserer :CLP*- te rse n . Begravelsesvæsenet i Kbhvn. Bestyrelse: Etatsr., Borgm. II N H af' sen, K. DM., Formand; Stiftsprovst, Ilt tlicol. P CRothe, K.DM.; Provst, Dr. pkl Skat Rørdam ,R .DM .; Oberst, RaadmatP V H F A brah am son, K. DM. Kontorchef og Chef f. Kirkegaardsvæs? net: Justitsr. A P CA b rah am s, R. DM.-' Fuldmægtig: Ka.pit. J A n d e rse n , B — B e g ra v e lse sk o n to re t, Nytorv 19, > Sal, aab. 10-4. Naar et Dødsfald er fortj gaaet, skal derom ske Anmeldelse ft Begravelseskontoret senest 3. Dag eftft Døden og mindst 2 Dage før Begravelse^ samtidig medbringes Dødsattest fra Lægci| paategnetafPræstcn. KistensIIøjde maaikf overstige 1 Al. 3", deri ikke medregnet løf Dele, der kunne borttages; for hver Tomnå som dette Maal overstiges, betales 1Kr. D® anses for ønskeligt, at Liget i Kisten læggf paa knuste Trækul. Intet Lig maa ud® særlig Tilladelse henstaa i noget Kai® eller nogen Kirke udover 7 Dage m Dødsdagen, denne medregnet. Paa Beg* velseskont. bestilles efter følgende TaxtA Det store Kapel paa Assistents Kirkeg. I Kr.; det lille 4 Kr.; Kapellet paa Ves® Kirkeg. 3 Kr. Ligbærere ved Kirke el* Kapel i Byen 8 Kr.; for at bære Lid| fra Ligvognen eller fra Kapellet p* Kirkegaardene 10 Kr., paa Vestre Kirw gaard 4 Kr., naar Begravelsen skeifj Liniejord. For Børn under 12 Aar tf tales for Kapel paa Assist. Kirkeg. og L if bærere det Halve, for Kapel paa Vesm Kirkeg. 2 Kr. — Ligvogn Nr. 1 koster 1 Kr., Nr. 2: 12 Kr., N r.3: 8 Kr. Ved 1 Begravelse i Liniejord eller Familiegr* sted betales til Klokkeren 50 Øre. Voj|! til Præstens Befordring til Kirkegaard« kan betales paa Kontoret. De, der igjet nem Distriktsforstanderne oplyse, at m ere ude af Stand til at betale kunne t«

FM. Om „Dronning CarolineAmaliesAsyl­ skoles Minde" se Dronning. Asyl for uhelbredelige Åandssvage, se Abnorm-Anstalter, Johan Kellers. Asyl, Kronprinsesse Louises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For­ trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O B eth, Forstanderinde; Frk.F A rn h o 1tz ; Fru KD eichm an n ; FruH P luin; Oberst- Hent. II D e ic hm a n n , B. DM.; Prof. TI W e s te rg a a rd . Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. Bestyrelse: Fru I K ra g ; Fru F Srn i dt, Fru L E k- m a n ; Dispacliør J Mi d d o1b o o ; Damp- møllerO E k ma n. Asyl, Sundbyernes. Bestyrelse: Vare­ mangler II llo ls t, Formand; Cross. F F O lsen ; Sekretær CB e r t h e 1s e n; Smedem. 1) o11cr u p ; Gaardej er L J a n s e n ; Lange K ra ru p ; Fabrikbcst. Bavn. Asylselskab , det kbhvnsko. Bestyrelses­ udvalg: PastorDCP rior, B., Formand; Etatsr. V L in d b er g, K. DM. Sekretær; E tatsr., Tømmerm. J A B lom , B. DM.; Cross., Cand. med, Arnold Gamél, B., Kasserer. Asylselskab forFrdbg., Vesterbro og Om­ egn: Cross., Tønimerlidl. F G T r ie r , Form and; Forretningsfører MCo1d, Kas­ serer; Cand. jur. A H a ll, Sekretær; Over­ retssagfører IIF L a r s e n ; Fuldrn. i Inden- rigsm. L F 1cr on ; Pastor O V G1a h n. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A B ind om, B ., Formand; Læge H ahn , B.; Skoleinspekt. B røndsted,B .; Læge A H e r t e1, B ,; Bagerm. E B or op Højesteretssagf. II F W D ie tric h s o n , Kasserer; Cross. H F rim o d t; Kammer­ assessor C L E v e rs; Bryggeriejer M adsen. Athenæum, Ved Stranden 18. f Athlet-Klubben, stiftet 28. Oktbr. 1888, har ! til Formaal at samle Yndere og Dyrkere af I Kraftøvelselser, der udøves med Vægte, 1 for at hærde og styrke Legemet. Øvel- ! seslokalet er paa Sortedamslund, aal). Tirs- dag og Fredag Aften samt Søndag Middag. Medlemmerne deles i to Klasser. At kunne løfte 75 Pd. op over Hovedet i én Arm giver Adgang til 1. Klasse, 40 Pd. til 2. Klasse, j Kontingent 1 Kr. maanedl. Styrelse: Blik­ kenslager Carl J e n s e n ; Formand; Jou r-' nalist Norman Bryn, Sekretær; Manu­ fakturhandler B udolfN ielsen Kasserer; Assistent II P II an s e n. Auktionskontor, se Landsover-samt Hof- og Stadsret. Badeanstalter. F re d e rik s H o sp ital. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1 Fin., af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørdag 9-1 Fm. Iiam b ro s Bade- og V a sk e a n sta lt, se denne Art. K b li vn s B a d e a n s ta lt, Strandv. 20. Kommu n e li osp i t a 1c t. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned. 3-7. K omm unens off. B a d e a n s ta lt fo r K v ind er, Kalvebodstrand ved Absalonsg., aab. dagi. 1. Juni -30. Septbr. Adgang gra­ tis. Tlaandklæde frit, Badehætter 2 fc)., Ba­ dedragt 4 0. K omm unens off. B a d e a n s ta lt, f. Mænd, Kalvebodstrand udfor Gasværks­ havnen, aab. daglig 1 . Juni -30. Septbr. Ad­ gang gratis. Overfarten over Gasværkshav­ nen 2 0 . N ø r r e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa-

gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svcdeb., Transportable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fm. - 8 Eft., 1 Sept.-31. Oktbr. 7lk Fm.- 8 Eft., 1. Novbr.-ult.Febr. 8 Fm .-8 Eft. Søn- og Helligdag lukkes Kl.2. Aktieselskabets Bestyrelse: Dr. med. J B u n tz c n ; Konsul Th.G reen, B .; Fabr.P W H ø s t; Overretssagf. H H O rtw ed; Gross. AZ i n n ; Inspektør C Wi s st o ff. Bom er ske B ade, Tordenskjoldsg. 10. —Badetiderne: For H e rre r: Bom.B. Søn- og Helligdage 8-2 1 /a, Mand., Onsd., Fred. 8 - 8 , Tirsd., Torsd.2-8, Lørd.2-81/*. —Halvt Kom. B., 1. Klasse Bassin- og Styrteb. Søn- og Helligd. 8-2 'h, Mand., Onsd., Fred. 8 - 8 V 2 , Tirsd., Torsd., Lørd. 2-8Va. —Varmt, elek­ trisk og tempereret Bad,Fyrrenaals-,Søsalt­ og Klidhad. Søn- og Ilclligd. 8-3, Mand., Tirsd., Onsd., Torsd., Fred. 8 - 8 , Lørd. 8-9. —2.Klasse Styrteb. Søn- ogHelligd. 8-3, Søgned. 1. Marts—15. Apr. aabnes 7lh Fm., 16. April—14. Maj 7 Fm., 15. Maj—15. Sep­ tember 61 2 Fm., 16. Septbr.—31.Oktbr. 7'A Fm., 1. Novbr.—28. Febr. 8 Fm.; lukkes 7 Eft. — For D am er og Børn: Rom. B.: Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12; Halvt Rom. B., Temp. Styrteb., 1. Klasse Bassin og Styrteb., Tirsd.,Torsd.,Lørd.8-1; Varme og tempererede Karb. og kolde Styrteb. Søn- og Helligd. 8-2, Søgned. 8 - 6 . Fra 15. Maj —15. Septbr. aabnes alle Bade (Herre- styrtebadene undtagne) 7 Fm., og Anstal­ ten lukkes 7 Eft. Adm. Direktør: Overretssagfører Ole Jensen.Bogholder: Cand. jur. Carl N iel­ se n og Kasserer: Licut., Toldassistent T lian ilin g. R y se n ste n s S ø b a d e a n sta lt. Bade- tiderne: Dampbadet for Herrer Mand., Onsd., Fred. 8-7, Tirsd., Torsd., Lørd. 2-7, Søn- og Helligdage 8-3 Eftm.; for Damer Tirsd., Torsd., Lørd. 8-12. De øvrige Bade ere aabne: 1. Maj til 15. Septbr. 6 Fm.-7 Eftm., Søn- og Helligdage 6-4. Fra 16. Sept. til 30. April 7-7, Søn- og Helligdage 7-4. Udbetalinger finde Sted 11-12. Selskabets Bestyrelse: Brof., Dr. med. Edm. Hansen G rut, R. DM.; Gross. J H olm blad,R .; Etatsr. J AB lom , R.DM.; Oberstl. HAR Elben, R.DM.; Gross.Claus L Sm i d t, R. Inspektør: Kmjkr. V E 1lb re ch t. V en ed ig S ø b a d e a n s t., Kalvebod­ strand udfor Absalonsg , aab. 20. Maj-15. Septbr. daglig fra 6 til Mørkets Frembrud. V e s te r b ro s B a d e a n s ta lt, Vester- brog. 36. Badetid: 7-7*/a, for Dampbade 7-7, Søn-og Helligdage henholdsvis 7-1V 3 og 7-1. Varme Bade udbringes. Ve s t er b r os Sø b a d e a n st a 1 1 , Kalve­ bodstrand, aab. fra 6 til Mørkets Frembrud. W in th e r, Strandvejen, GI. Vartov. Ballets, den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour- nonvilles Initiativ. Bestyrelse: Ordenscere­ monimester, Over-IIofmarskal, Gchcjme- Konf. C L L ø v e n s k io ld , SK. DM. FM., Formand; Gross. J M B ing, Kasserer; ”fh.Balletdirigent LG ad e,R.; Kmjkr., Over­ retsassessor V HM eye r, R. . Bedemænd, se Begravelsesvæsenet og Fag- Registret. Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kbhs. Indleveringssted: Børskontoret. For F o d e r s to f h a n d e le n . 26 Medl. Formand: Gross. Wm.Th.Malling. Næst- formænd: Grossererne L Bøl lin g og Vilh. P e te rs e n . For K or n h a n d e 1 e n. 26 Medl. Form.: Gross. A E H io rt.R .; Næstformand: Mæg­ ler V S chm id t, R.; Suppleant: Gross. Th. lta h lff. For Smør ha ndel en. 21 Medl. Form.: Gross. Frantz Th. Ado 1pli; Næstformænd:

i

Made with