Kraks Vejviser 2002 Officielle Danmark

Folketinget

STATEN

203

Statsregister Afsnittet omhandler Hoffet, Folketinget og Regeringen samt ministerier.

sen; iøvrigt er reglerne om eftersyn og indsigelser de samme som i Kbh. Valglisterne har gyldighed fra 1. marts til den sidste dag i februar. I nedenstående fortegnelse er partibetegnelsen anført i parentes efter hvert enkelt medlems navn og stilling; efter partibetegnelsen er an­ ført, i hvilken kreds (amts- eller storkreds) pågældende medlem er valgt. Følgende forkortelser for partibetegnelser er an­ vendt (tallene i parentes angiver partiets medlemstal i tinget FOLKETINGETS PRÆSIDIUM: Formand: Ivar Hansen 4. næstformand: Margrete Auken FOLKETINGETS MEDLEMMER: Valg fandt sted 20/11 2001 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V): 56 mandater Socialdemokratiet (A): 52 mandater Dansk Folkeparti (O): 22 mandater Det Konservative Folkeparti (C): 16 man­ dater Socialistisk Folkeparti (F): 12 mandater Det Radikale Venstre (B): 9 mandater Kristeligt Folkeparti (Q): 4 mandater Enhedslisten - De rød-grønne (0): 4 man­ dater Valgt på Færøerne: 1 mandat Valgt på Grønland: 2 mandater Adelskov Thomas, daghøjskolelærer Johannes Olsens Vej 15, 4500 Nykøbing Sj. © 59 93 01 40 E-mail: sthad@folketinget.dk Vestsjællands Amtskreds (A) Albrechtsen Keld, cand.scient.pol. Jernaldervej 247, lejl. 7, 8210 Århus V @86 24 51 50 B 86 24 51 50 Århus Amtskreds (0) Andersen Else Winther, fh. minister Rensdyrvej 38, 8900 Randers © 86 43 90 92 B 86 41 91 09 E-mail: velwa@folketinget.dk Århus Amtskreds (V) Andersen Hans, cand.mere. aud., control­ ler Fredskovehellet 30, 1. th., 3400 Hillerød Frederiksborg Amtskreds (V) Andersen Jytte, fh. minister Halvtolv 31, st. tv., 1436 København K 1. næstformand: Svend Auken 2. næstformand: Poul Nødgaard 3. næstformand: Kaj Ikast @32 57 4717 B 32 57 47 17 Vestsjællands Amtskreds (A) Andersen Kim, informationschef Egholmsvej 20, 8660 Skanderborg @ 86 51 10 70 B 86 51 22 80 E-mail: vkian@ffolketinget.dk Århus Amtskreds (V) Andersen Poul, telefonmontør Drejøvænget 45, 5500 Middelfart @ 64 41 41 50 B 64 41 78 50 Fyns Amtskreds (A) Andersen Sophie Hæstorp, stud.sci­ ent.pol. Arkonagade 9,1. tv., 1726 København K Vestre Storkreds (A) Antonsen Charlotte, konsulent Mothsvej 61,2840 Holte © 45 80 00 61

pitlets sekretariat: Hofchef, kammerherre Per Thornit Ordenshistoriograf: Professor, dr.phil. Knud J. V. Jespersen Våbenmaler: Johan Alkjær FOLKETINGET Christiansborg, 1240 København K @33 37 55 00 B 33 32 85 36 Folketingets administration: Direktør Henrik Tvarnø Folketingssekretær: Claus Dethlefsen Formandssekrctariat/Ledeisessekretariat: Afdelingschef Pernille Randrup Deleuran Pariementarisk afdeling: AfdelingschefJens Adser Sørensen Administrations- og serviceafdeling: Afdelingschef Henrik Studsgaard Kommunikations- og FT-aideling Afdelingschefchef Per Anker Hansen Folketingets EU-Opiysning: Christiansborg 1240 København K Iflg. grundloven, §3, er den lovgivende magt hos kongen og Folketinget i for­ ening, idet Folketingets beslutninger får lovskraft ved kongens stadfæstelse. Fol­ ketinget består iflg. grundloven af een for­ samling, hvis medlemmer vælges ved al­ mindelige, direkte og hemmelige valg for et tidsrum af 4 år. Nyvalg kan dog udskri­ ves til enhver tid. Valgret til Folketinget har iflg. grundlo­ vens §29, jfr. valgloven (Lovbkg 488 11/6 1997) enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og er fyldt 18 år, med­ mindre vedkommende er umyndiggjort. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommen­ de er straffet for en handling, der i almin­ deligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget, jfr. grundlo­ vens §§ 30 og 33. Folketinget består af 179 medlemmer, hvoraf 2 vælges på Færøerne og 2 i Grøn­ land, der hver udgør særlige valgområder, for hvilke der er givet regler ved særlige love. Det øvrige land er iflg. valgloven inddelt i 3 landsdele: København-Frederiksberg bestående af 3 storkredse, øerne beståen­ de af 7 amtskredse og Jylland bestående af 7 amtskredse. Hver stor- og amtskreds er igen inddelt i et antal opstillingskredse. Af de 175 mandater, der skal vælges in­ denfor de sidstnævnte områder, er de 135 kredsmandater og de 40 tillægsman­ dater. Mandaternes fordeling indenfor landsdelene og indenfor stor- og amts­ kredsene fastsættes af Indenrigsministeri­ et hvert femte år efter fordelingstal be­ regnet på grundlag af kredsenes folketal, vælgertal og areal. For tiden er fordelin­ gen mellem de 3 landsdele fastsat i bkg. 248 af 10/4 1995 som følger: Hovedstaden: 18 mandater (13 kreds- og 5 tillægsmandater). Øerne: 73 mandater (57 kreds- og 16,tillægsmandater). Jyl­ land: 84 mandatar (65 kreds- og 19 til­ lægsmandater). i For at kunne udrive valgret er det en be­ tingelse, at vælgéren er optaget på de ved kommunalbestyrelsens foranstaltning før­ te valglister. Disse udarbejdes i Kbh af kommunens statistiske kontor; de frem­ lægges til offentligt eftersyn på kontoret i dagene 1.-8. februå-, Tror nogen sig uden føje at være udeladleller mener, at en uberettiget er optaget, kan anke indgives senest 11 februar. PaFrederiksberg ud- færdiges listerne af kommunalbestyrel­ @33 37 33 37 B 33 37 33 30 WEB: www.eu-oplysningen

"Sofie Amalienborg". Det nedbrændte 19/4 1689; kirken og nogle småhuse red­ dedes. Fr. V skænkede grundene omkring plad­ sen til 4 adelsmænd, som forpligtede sig til at bygge ganske ens. Planen for det hele var udarbejdet af Eigtved, som også var arkitekt for de 4 palæer, der opførtes 1749-60. Efter Christiansborg Slots brand i 1794 flyttede kongefamilien til Amalien­ borg. Det ene palæ (nuv. Fr. Vlll's palæ) var allerede købt i 1767 for at benyttes til landkadetakademi, og nu blev de 3 andre erhvervede. Der foretoges en ombygning, hvorved de fik deres nuv. skikkelse, og kolonnaden opførtes; disse arbejder lede­ des af Harsdorff. Et andet palæ overgik til Chr. Vlls halv­ broder, Arveprins Frederik og senere til dennes søn Chr. VIII, der blev palæets første bosiddende regent. Siden blev pa­ læet bolig for Chr. X fra 1898 til 1947.1 palæet findes nu museum. Når man kommer ind på slotspladsen gennem kolonnaden, ligger palæerne i følgende rækkefølge begyndende på ven­ stre hånd: Chr. Vlls palæ, Chr. VIIls palæ, Fr. VIIIs palæ og Chr. IXs palæ De Danske Kongers Kronologiske Sam­ ling Chr. Vllls Palæ, Amalienborg, 1257 Kø­ benhavn K © 3 3 12 21 86 Åbent 2/1-30/4 og 1/11-30/12 dagligt (undt. man) 11-16. 1/5-31/10 daglig 10-16, påske: alle dage 11-16,17/12-26/12 samt 31/12 og 1/1 lukket. Direktør, kabinetssekretær, kammerher­ re, dr.jur. Niels Eilschou Holm Museumsdirektør Niels-Knud Liebgott Daglig leder, museumsinspektør Gerda Petri 16/4 1994 blev De Danske Kongers Kro­ nologiske Samling på Rosenborg udvidet med en afdeling på Amalienborg i Chr. Vllls Palæ. I museumsudstilling videreføres samme målsætning som lå til grund for at åbne Rosenborg for offentligheden i begyndel­ sen af forrige århundrede: at udstille kon­ gelige interiører opstillet kronologisk efter de kongelige generationsskifter. Udstillingen dækker de fire første genera­ tioner fra det Glucksborgske kongehus, Chr. IXs, Fr. Vllls, Chr. Xs og Fr. IX's arbejdsværelser. Desuden ses Dronning Louises (Chr. IX) private salon, Chr. Xs og Dronning Alexandrines private spisestue og havesal, samt dragtgalleri og udstilling af private ejendele og pretiosa. Med museumsudstillingen er De Danske Kongers kronologiske Samling videreført fra 1863 til 1972. Museet Kgl. Stalde og Kareter Christiansborg Ridebane 12,1218 Køben­ havn K © 3 3 401010 Åbent: 1/5-30/9 fre, lør og søn 14-16, 1/10-30/4 lør og søn 14-16. Ordenskapitlet: Christian Vlll's Palæ, Amalienborg, 1257 København K @ 33 40 10 10(10-16) Ordenskansler: H.K.H. Prins Henrik Ordenssekretær: Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. Niels Eilschou Holm Ordensskatmester: Kammerherre, ambassadør, dr.jur. Paul Fischer Ordenskapitlets sekretær og chef for ka­

HOFMARSKALLATET Det Gule Palæ, Amaliegade 18,1256 Kø­ benhavn K, Postboks 2143,1015 Køben­ havn K © 3 3 4010 10(10-16) B 33 40 11 11 H.M. Dronningens hofstat: Chef: Hofmarskal, kammerherre, general­ major Søren Haslund-Christensen Ceremonimester, kammerherre, oberst­ løjtnant, Chr. Eugen-Olsen Fuldmægtig Susanne Brix Økonomikontor: Økonomichef Søren Kruse Hofdamer: Kammerdame Wava Kitty komtesse Arm­ felt Fru Marianne Boel Kammerherreinde Ulla Obel Kammerherreinde Camilla Castenskiold Den Kongelige Stald-Etat: Christiansborg Ridebane, 1218 Køben­ havn K © 3 3 4010 10 Chef: Hofmarskal, kammerherre, general­ major Søren Haslund-Christensen Staldmester, major Peter Michael Mentz © 3 3 40 26 76 Vognmester, major Bjarne Sørensen © 3 3 40 26 64 H. M. Dronningens Adjudantstab: Major Kim Kristensen Major Henrik Larsen Major Hans Jørgen Andersen H.M. Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog: Kommandør Steen Vestergaard Andersen © 3 3 40 10 10 Kgl. Jægermester ved statsskovene: Statsskovrider, hofjægermester Klaus Waage Sørensen © 39 63 00 01 Kgl. konfessionarius: Professor, dr.phil. Chr. Thodberg Kabinetssekretariatet: Chr. Vlll's Palæ, Amalienborg, 1257 Kø­ benhavn K @ 33 40 10 10 (10-16) B 33 40 11 17 Kabinetssekretær, kammerherre, dr.jur. Niels Eilschou Holm Kontorchef Henrik Garn H.K.H. Prins Henriks hofstat: Chef: Hofmarskal, kammerherre, general­ major Søren Haslund-Christensen Sekretariatschef, oberst, kammerherre Mogens Christensen H.K.H. Kronprinsens hofstat: Hofchef, kammerherre Per Thornit D.K.H. Prins Joachims og Prinsesse Alexandras hofstat: Hofchef, kammerherre Per Thornit Hofdame, fr. Annick Boel H.K.H. Prinsesse Benediktes hofstat: Hofdame, Karin grevinde af Rosenborg Privatsekretær, kammerherre, oberst Pe­ ter A Lauritzen Amalienborg Fr. Ilis gemalinde Sofie Amalie havde uden for Vesterport en have, der blev ødelagt under belejringen 1658. En anden blev derfor anlagt på arealet fra nuv. Sankt Annæ Plads til Fredericiagade, og her lod dronningen i 1699-73, omtrent på de nuv. nordlige palæers plads opføre et lille slot Prins Jørgens Gaard Christiansborg Slot 1218 København K © 3 3 40 26 93 (10-15) ta 33 4011 23 Adjudantstabschef: Oberst, kammerherre Kurt Bache Adjudanter: Major Ernst Højgård Clausen Orlogskaptajn Per Jensen Orlogskaptajn Bo Lund-Hansen

E-mail: vchab@folketinget.dk Frederiksborg Amtskreds (V) Arnold Elisabeth, udviklingschef

Se næste side.

103

106

104

105

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker