Kraks Vejviser 1962 navneregister

V E J V I S E R E N S

1. bind indeholder: Aid. I: K ort over Kbhvn. og omegn li: Gade-Register og Hus-Register - III: Navne-Register - IV; Provins-Register

2. b ind indeholder: Aid. V ; Emneliste til begge bind - VI: Real-Reg ister - VII: Fag-Register - VIII: Firma-og Aktie­ selskabs-Register IX : Udlandet

A F D E L I N G III

NAVNE-REGISTER f o r K øb enh avn o g om e gn

(Grænsen mellem Navne-Registrets og Provins-Registrets område er vist på planen side 1249 , „Navne-Registrets område*4). Institutioner og foreninger m. m. findes i afd. VI, Real-Register (foran i 2 . bind). Institutioner, forretninger og private personer udenfor København, se afd. IV, Provins- Register. V i r k s o m h e d e r i n d e n f o r h a n d e l , h å n d v æ r k , i n d u s t r i , s ø f a r t , b a n k v æ s e n , f o r s i k r i n g o g a n d r e e r h v e r v s a m t p r i v a t p e r s o n e r i København, Frederiksberg, Gentofte og i Københavns omegn under ét med angivelse af den fuldstændige adresse: navn, stilling, titler, danske ordensdekorationer, bopæl (gade og husnummer) og postdistrikt. I registret er optaget ca. 120.000 privat­ personer. Optagelserne omfatter såvel telefonabonnenter som andre, der efter redaktio­ nens skøn har interesse for en videre kreds. Anmodning om evt. supplerende optagelse bedes rettet skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17 , København K. Barberer, frugthandlere, viktualiehandlere og en del andre lokale forretninger, hvis adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse registre, men er udeladt i Navne-Registret. I Tilføjelser og rettelser (på gule blade efter Emnelisten, afd. V foran i 2 . bind) er op* taget et antal flytninger og nyoptagelser m. m., som er kommet til vejviserens kund­ skab efter Navne-Registrets trykning.

Vejledning i brugen af Navne-Registret findes på næste side.

F o r k o r t e l s e r o g t e g n , s e s i d e n u m i d d e l b a r t f o r a n d e n g r ø n n e k a r t o n t i l a f d . I I ( s i d s t e s i d e i a f d . I )

Made with