Kraks Vejviser 1959 provinsregister

V E J V I S E R E N S 1. bind indeholder:

2. bind Indeholder: Emneliste til begge bind Afd. V: Real-Regiscer

I: Kort over Kbhvn.

Afd.

og omegn

II: Gade-Register og

VI: Firma-og Aktie* selskabs-Reg ister

Hus-Register

• •

III: Navne-Register IV: Provins-Register

» VII: Fag-Register • VIII: Udlandet

AFDEL ING IV

PROVINS-REGISTER (Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets område er vist på planen side 1265). En fortegnelse over samtlige telefoncentraler I Danmark, med angivelse af om­ rådenummer og centralkaldenummer samt vejledning, findes i første afsnit af Emnelisten (gule blade) foran i 2. bind. A. Forretninger Byvis ordnede fortegnelser over næringsdrivende i Danmarks købstæder og købstadlig­ nende bebyggelser samt Fanø og Samsø (se fortegnelsen på bagsiden af denne karton). De anførte branche-og varebetegnelser angiver tillige de steder i Fag-Registret (eller supple­ mentslister til Fag-Registret), hvor de pågældende er optaget. Foran hver by findes et Real- Register med oplysninger om stedlige myndigheder, offentlige kontorer, institutioner, foreninger, samt en del statistiske data. Ved 42 større byer findes tillige et kort. Et Dan­ m a rksko rt findes foran I 2. bind. I afdeling VII, Fag-Register findes tillige de erhvervsdrivende uden for de i Provins-Re­ gistret optagne byer. B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet register over ca. 23.000 personer i provinsen med angivelse af navn, stilling, titler, danske ordensdekorationer, adresse og eventuelt telefon. En nærmere vejledning I brugen af Provins-Registret findes på næste side. ★ I tillæg til Fag-Registret, afdeling VII i 2. bind findesj Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, lovgivning, statistiske oplysninger, kommuner, tjenestemænd; Fag- Register. * Krak: Større Gaarde, — udgives som en selvstændig bog: Ca. 2300 gårde og godser. Foruden ejendomsværdien bringer »Større Gårde«, oplysninger om ejerforhold, areal, sogn, amt, postadresse, telefon etc. samt et person-register over alle de i bogen under.gårdene anførte ejere, forpagtere etc. 1959-udgaven vil foreligge i fe­ bruar, pris kr. 6,00. C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og flækker. 3. Sognekommuner.

Made with