Kraks Vejviser 1958 provinsregister

V E J V I S E R E N S I* bind Indeholdert

2« bind indeholdere Emneliste til begge bind Afd, V: Real-Register

AM. I: Kort over Kbhvrti og omegn > II: Gade-Register og Hus-Register • III: Nayne-Register • IV : Provins-Register

* V II: Fag-RagisteP » VIII: Udlandet

AFDELING IV

PROV I NS - R E G I S T E R (Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets område er vist på planen side 1265). B/vIs ordnede fortegnelser over næringsdrivende I Danmarks købstæder og købstadlfg- nende bebyggelser samt Fanø og Samsø (se fortegnelsen på bagsiden af denne karton). De anførte branche- og varebetegnelser angiver tillige de steder I Fag-Registret (eller supple­ mentslister til Fag-Registret), hvor de pågældende er optaget. Foran hver by findes et Real- Register med oplysninger om stedlige myndigheder, offentlige kontorer* Institutioner, foreninger, samt en del statistiske data. Ved 40 større byer findes tillige et kort. Et Dan­ markskort findes foran i 2. bind. I afdeling VII, Fag-Register findes tillige de erhvervsdrivende uden for de I Provins-Re­ gistret optagne byer, B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet register over ca. 23.000 personer 1 provinsen med angivelse af navn, stilling, titler, danske ordensdekorationer, adresse og for telefonabonnenters vedkommende tillige med telefon, A . Forretninger

C . Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og flækker, 3, Sognekommuner«

En nærmere vejledning i brugen af Provins-Registret findes på næste side,

I tillæg til Fag-Registret, afdeling Vil 1 2. bind findesi Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, historie og lovgivning, kommuner, kolonidistrikter og embedsmand, * Kraks Større Gaarde, —udgives som et selvstændigt hæftes Ca. 2300 gårde og godser. Foruden ejendomsværdien bringer »Større Gaarde« oplysninger om ejerforhold, areal, sogn, amt, postadresse, telefon etc. 1958-udgaven vil foreligge i fe^ bruar, pris kr, 4,00.

Made with