Kraks Vejviser 1958 naveregister

V E J V I S E R E N S 1. bind indeholder:

2. bind indeholdert Emneliste til begge bind Afd. V: Real-Register » VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register • VII: Fag-Register . VIII: Udlandet

Afd. i: Kort over Kbhvm og omegn « II: Gade-Register og Hus-Register • III: Navne-Register » IV: Provins-Register

A F D E L IN G I I I

N A V N E - R E G I S T E R for København og omegn

(G r æ n s e n m e lle m N a v n e -R e g is t r e t s o g P r o v in s -R e g is t r e t s o m r å d e e r v is t p å p la n e n s id e 1 2 6 5 , „ N a v n e - R e g is t r e t s o m r å d e * 4) .

Privatpersoner samt virksomheder indenfor handel, håndværk, indu­ stri, søfart, bank- og forsikringsvæsen og andre næringsdrivende erhverv i K ø b e n h a v n , F r e d e r i k s b e r g , G e n t o f t e o g i K ø b e n h a v n s o m e g n u n d e r é t m e d a n g iv e ls e a f d e n fu ld s tæ n d ig e a d r e s s e : n a v n , s tillin g , t it l e r , d a n s k e o r d e n s d e k o r a t i o n e r , b o p æ l (g a d e o g h u s n u m m e r ), p o s t d is t r ik t o g f o r t e le f o n a b o n n e n t e r s v e d k o m m e n d e til­ lig e m e d t e le f o n n u m m e r . — N a v n e n e e r o r d n e t a lfa b e tis k i é t r e g is t e r . B a r b e r e r , fr u g t h a n d le r e , v ik t u a lie h a n d le r e o g e n d e l a n d r e lo k a le f o r r e t n i n g e r , h v is a d r e s s e r m a n n a t u r lig s t v il s ø g e i F a g -R e g is tr e t o g H u s -R e g is t r e t , fin d e s o p f ø r t i d is s e r e g is t r e , m e n e r u d e la d t i N a v n e -R e g is t r e t . I T i l f ø j e l s e r o g r e t t e l s e r (p å g u le b la d e e f t e r E m n e l i s t e n fo r a n I 2 . b in d ) e r o p t a g e t e t a n ta l f l y t n i n g e r m . m ., s o m e r k o m m e t til v e jv is e r e n s k u n d s k a b e f t e r N a v n e -R e g is t r e t s t r y k n in g .

E n n æ r m e r e v e jle d n in g i b r u g e n a f N a v n e -R e g is t r e t fin d e s p å n æ s te s id e .

I n s t it u t io n e r o g f o r e n in g e r m . m . fin d e s f a fd . V , R e a l-R e g is t e r (fo r a n i 2 . b in d ). I n s t it u t io n e r , f o r r e t n i n g e r o g p r iv a t e p e r s o n e r u d e n fo r K ø b e n h a v n , s e a fd . IV , P r o v in s - R e g is t e r . -

F o r k o r t e l s e r o g t e g n , s e s i d e 1 6 ( i a f d . I )

Made with