Kraks Vejviser 1957 provinsregister

V ejviseren s 1. B in d in d e h o ld e r:

2. B in d in d e h o ld e r: Emneliste til begge Bind V: Real-Register

Afdeling IV

Afd. I: Kort over København Afd.

-

VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register VII: Fag-Register

II: Gade-Register og' Hus-Register III: Navne-Register - IV: Provins-Register

- VIII: Udlandet

Provins-Register

(Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1217).

A. Forre tn inger Byvis ordnede Fortegnelser over næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyg­ gelser samt Fanø og Samsø (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Branche- og Varebetegnelser angiver tillige de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om sted­ lige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 40 større Byer findes tillige et Kort. Et Danmarkskort findes foran i 2. Bind. I Afdeling VII, Fag-Register, findes, udover de i nærværende Register optagne Forretninger, tillige Erhvervsdrivende uden for de her medtagne Byer.

B. P r iv a t-A d r e s s e r Alfabetisk ordnet Register over ca. 22.000 Personer i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon.

C. K omm un e fo rtegn e lse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Sognekommuner.

En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Registeret findes paa næste Side.

I Tillæg til Fag-Registret, Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

K rak : S tø rre Gaarde 9 - udgives som e t se lvs tæ nd ig t Hæ fte: Ca. 2200 Gaarde og Godser med Ejendomsskyld 165.000 Kr. og derover. Foruden Ejendomsskyldvurde- ringen bringer »Større Gaarde« Oplysninger om Ejerforhold, Areal, Sogn, Amt, Postadresse, Tele­ fon etc. 1957-Udgaven vil foreligge i Februar, Pris Kr. 4,00.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online