Kraks Vejviser 1957 navneregister

-

Vejviserens 1. Bind indeholder:

2. Bind indeholder:

Emneliste til begge Bind Afd. V : Real-Register

Afdeling III

Afd. I: Kort over København II: Gade-Register og Hus-Register III: Navne-Register - IV: Provins-Register

VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register VII: Fag-Register

- VIII: Udlandet

Navne-Register for København og Omegn.

(Grænsen mellem Navne-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1217, „Navne-Registrets Omraade“).

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel , Haandværk, Industri , Søfart, Bank - og Forsikringsuæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Gentofte og i Københavns Omegn under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Navne- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Navne-Registrets Trykning. En nærmere Vejledning i Brugen af Navne-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Forkortelser og Tegn, se Side 16 (i Afd. I)

Made with