Kraks Vejviser 1957 gaderegister

Vejviserens 1. B in d in d eh o ld e r:

2. B in d in d eh o ld e r: Em neliste til begge B ind, A fd. V: R eal-R egister

Afdeling i i

A fd. I: K ort over K øbenhavn II: G ade-R egister og H us-R egister - III: N avne-R egister - IV: Provin s-R egister

VI: Firm a- og A ktie­ selskabs-R egister VII: F ag-R egister

- VIII: U dlandet

Gade-Register„gHus-Register for København og Omegn. (Grænsen for H u s-R eg istre ts O m ra a d e er vist paa Side 63).

A. G ad e -R eg is ter . Gader, V eje og P la d se r i K øb enh a vn , F red erik sb erg , G en tofte og i K ø b en h a vn s Om egn med Angivelse af Postdistrikt, KvarterellerKommune,Rodekontor,Sogn(Kirke), Valgkreds, Politikreds samt Socialkontor.

B. H u s-R egister . 1) København, Frederiksberg og Gentofte. 2) Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnet efter Gader og Husnumre. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn Stilling og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: M a trik el-N r. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). E je n d om ssk y ld u u rd e rin g (E) naar denne er mindst 40.000 Kr. samt G ru n d væ rd i (G). E je r angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. G ad esk itser , Oplysninger om G adern es B elig g en h ed , om G ad en a vn es O p rin d else og om F r e d n in g a f B y g n in g e r (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. 2) Københavns Omegn omfatter: Bagsværd, en Del af Brøndbyøster, Dragør, Glostrup By, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springfbrbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skon.

Made with FlippingBook HTML5