Kraks Vejviser 1956 navneregister

Vejviserens I . Bind indeholder!

2* Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd, V; Real-Register — VI: Firma- og Aktre« selskabs-Register «• VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

Afdeling III

Afd. i: Kort over København -» II: Gade-Register 09 Hus-Register

—* III: Navne-Register «■ * IV; Provins-Register

Navne-Register for København og Omegn.

(Grænsen mellem Navne-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1217, „Navne-Registrets Omraade“).

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandoærk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Gentofte og i Københavns Omegn under ét, med Angivelse åf den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. . Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Navne- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Navne-Registrets Trykning. En nærmere Vejledning i Brugen af Navne-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). —- Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Forkortelser og Tegn, se Side 18 (i Afd. I )

Made with FlippingBook flipbook maker