Kraks Vejviser 1956 gaderegister

Vejviserens I. Bind indeholdert

2. Bind indeholder: Em neliste til begge Bind A fd , V : R eal-R egister

Afdeling I I

1: K o rt ovar København

A id .

II: G ade-R egister o g

V I: Firm a- o g A k tie -

H us-R egister

selskabs-R egister

— 111: N avne-R egister — IV; provin s-R egister

«— VII: Fag-Register — VIII: U dlandet

Gade-RegisterogHus-Register for København og Omegn. (Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 63).

A . Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Gentofte og i Københavns Omegn med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Gentofte. 2) Københavns Omegn. Ejendomme , offentlige og private, ordnet efter Gader og Husnumre. Beboere ,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar d§nne er mindst 40.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskiiser , Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. 2) Københavns Omegn omfatter: Bagsværd, en Del af Brøndbyøster, Dragør, Glostrup By, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum, (Gaderne i dette Afsnit er med denne Aargang ordnet i et samlet Alfabet). En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Bedaktionens Sken.

Made with FlippingBook - Online magazine maker