Kraks Vejviser 1955 provinsregister

Vejviserens 1. Bind indeholder: Afd. I Kort over København — I I : Gade-Register og Hus-Register — D3: Person-Register — IV : Provins-Register

2. Bind indeholder: Emneliste tli begge Bind Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VHI: Udlandet

Provins-Register

(Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1153).

A. Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser samt Fanø og »Samsø (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Branche- og Varebetegnelser angiver tillige de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 37 større Byer findes tillige et Kort (se Fortegnelsen Side 2). B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Personer i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon.

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Sognekommuner.

Fortegnelse over „Større Gaarde” udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere af KraksVejviser 1955, som har særligt Brug for denne Fortegnelse, kan, saa langt Oplaget rækker, faa den tilsendt mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejviserens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Registret findes paa næste Side.

I Tillæg til Fag-Registret, Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøernes Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønlands Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online