Kraks Vejviser 1955 personregister

Vejviserens i. B in d in d e h o ld e r : Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — ID: Person-Register — IV: Provins-Register

ni

i . B in d In d e h o ld e r: Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

Afdeling

Person-Register for København og Omegn.

(Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paå Planen Side 1153, „Person-Registrets Omraade").

Priuai^Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfari, Bank - og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i K ø b e n h a v n , F r e d e r ik s b e r g , H e lle ru p o g i K ø b e n h a v n s O m e g n under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Dej andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens T ilfø je ls e r (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal F ly tn in g e r , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og~Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer u d e n fo r København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook flipbook maker