Kraks Vejviser 1953 provinsregister

Legster

IV—2069

VaskerietIdeal,Th.østergaard£ 151 . Vaskerier Vendelbjerg Fr. P £ 158 . Skræddere Vestergades Materialhdl., Aksel Olsen || 818 . Materialhdl. Vestergades Varehus, Maren Andersen £ 97 . Manufakturhdl. Vestjysk Trikotagelager £ 378 . Trikotagehdl. Wieme K £ 64 . Malermestre Villemoes M £ 42 . Art. til elektr. Hegn Wounlund K V £ 608 . Symaskineuds. ørts O P £ 292 . Ejendomsmæglere E?t. forretninger i omegnen optages i Fag-Registret under stednavnene: Balleby, Heldum, Nerlem, Rom, Tørring (alle pr. Lemvig). Provins-Register—Forretninger Elektricitetsværket (andelsselsk.). $ 91. Indbyggerantal 1950: 1,086 (1901: 532). Jernbanestation £ 14. Stationsforst.: T F Thomsen. Politimester, se u. Kolding. Postkontor £ 1. Postmester: Chr. Christensen. Sognepræst: Johs. A Danielsen, Skanderup £ Lunderskov 2. Sognerådsformand: propr. N F Skovgaard, Mariegaard, Skanderup pr. Lunderskov J| Skanderup 29. Vejer og måler: stationsforst. T F Thom­ sen H 14. F orrétninger Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede Fag eller Varer. Aakjærdal Fiskeri Jl 27. Dambrug, aut. Aakjærdal Træuldsfabrik, C Hansen £ 27 . Træuld Andelsmejeriet Skanderup Jl 11 . Ostefabrikker Andersen Anders H Jl 129 . Savværker Arbejdsmændcnes Andelsselskab . Entreprenø­ rer Autocentralen Jl 71 . Automobilrep. Bank-Aktieselskabet Kolding Laane-- og Dis­ kontokasses Filial Jl 97 . Banker • Danske Andelsslagteriers Kedfoder- og Albu- minfabrik D.A.K.A. £ 40 . Blodalbumin; De­ struktionsanstalter; Kødfoder; Fedt engr. Dejligbjerg Ove J| 9 . Købmænd Drabæks Malle ved Bernhard Nielsen | 6 & 7 . Dampmøller Fabrikken Jaka ved Boie Bach Jl 88 . Møbel- fabr. Bjerregaard Riis J| 12 . Planteskoler . Boldsen A J! 199 . Fjerkræslagterier Bucb H Jl 65 . Skomagere Clausen Johannes £ 123 . Malermestre Fcldskov Sv. ft 191 . Maskinforhdl. Glindfeldt Svend Jj 121 . Snedkere Hansen E Juni Jl 171 . Sadelmagere Hotel Lunderskov £ 35 . Hoteller Iversen Kristiau Jl 158 . Tomrerm. Jeppesen Ejnar Jj 52 . Tømrermestre Juhl C Jl 46 . Manufakturhdl. Jørgensen H G Jl 23 . Manufakturhdl. Kihl Th. £ 19 . Smede Knudsen Lars Jl 5 . Sadelmagere Kristensen J E Jj 162 . Elektroinst. Kristiansen L |l 201 . Gartnere Larsen M Jj 25 . Bogtrykkerier Lind O S Jj 37 . Brændselsforr. Lings N C F Jj 70 . Radioudsalg L M Camping, E Lorentzen Jl 31 . Påhængs­ vogne Lund Aage Jl 103 , Bagere Lunderskov Automatik Central Jj 47 . Elektro­ nisk. Værkst. Lunderskov Automobilværksted Jj 100 . Autø- mobilrep. Lunderskov Brugsforening Jl 38 . Brugsforen. Lunderskov Cykleforretning, J Erlandsen Jj 60 Cykleudsalg Madsen H Jl 82 . Snedkere Madsen H E jl 186. Cykleudsalg; Motorcykler Madsen J £ 49 . Bagere Miohaelsen Peter Jl 94 & 134 . Ost en gr. Mikkelsen Marie £ 73 . Trikotagehdl. Mogensen Hans £ 20 . Købmænd Mortensen Chr. fj 3 . Blikkenslagere Møller P Jj 200 . Ferskvandsfisk Nielsen Aksel Jj 53 . Elektroinst. Nielsen Alexander £ 92 . Automobilrep. Nielsen Jao. £ 75 . Bagere Nielsen N £ 24 . Tomrerm. Olesen Aa. £ 164 . Guldsmede Orthana Frysehus A/S £ 125 . Kølehuse Pedersen J O£ 76 . Vognfabr. og Karetmagere Petersen Brødr. £ 10 . Murermestre L u n d e r sk o v . (Skanderap kommune, Ribe amt) Amtstne, se. u. Ribe. Dommer, se u. Kolding.

Petersen H L £ 66 . Tømrermestre Petersen J H £ 167 . Murerm. Plastic Packing Co. £ 190. Plasticforarb. Fabr. Rasmussen N J £ 122 . Frugt en gr. Reinholdt N £ 39 & 175 . Trælast- og Tøm- merhdl. Roldsgaard Martine £ 51 . Møbeludsalg Sommerlund Tage . Skræddere Sæbefabrikken Hermes £ 107 . Sæbefabrikker Børensen K £ 173 . Skomagere Børensen Poul £ 120 . Malermestre Tander Fr. £ 43 . Bogtrykkerier Trias I/S £ 197. Maskinfabr. Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Registret under stednavnene: Dollerup, Qejsing,Gelballe, Lejr- skov, Nagbel, Skandorup (alle pr. Lunderskov). L ø g s te r . (Aalborg amt) Amtssygehuset £ 33. Læge: Arnold Christen­ sen. Amtstne, se u. Aalborg. Andels-Svineslagteri, Logstor £ 9 & 177. Grundlagt 4. juli 1899. Bestyrelsens formand: gårdejer A M Ander­ sen, Strandby pr. Farsø. Adm. direktør: E Jensen. Borgmester: rutebilejer Jesper Nielsen £248 (11-12 og 16-17). Dommer i Løgstør købstad m. v. (65. rets­ kreds): K Hintze, R. £ 241 (9-16). Bitingsted: Aars £ Aars 206. Elektricitetsværket (kommunalt) £ 109, anl. 1914. Bestyrer: C Mosbech. Gasværket (kommunalt) £ 51, anl. 1902. Be­ styrer: Kai Thorsen. Haandværkerforenlngen, stiftet 12 . nov. 1882. Formand: stenhuggerin. J P Bengtsson £ 47. Handelsstandsforeningen. Stiftet 19. nov. 1883. Formand: købmand sparekassedir. Kai Simon­ sen £ 3 & 172. Havnedybde: 4 ,7 m. Indbyggerantal 1950: 3,187 (1801: 463; 1901: 2,183). Jernbanestation £ 48. Stationsforst.: J L Kristensen. Kommunekontoret, åb. 10 - 12 , og 15-17, lørd. 9-13 £ 246 &300. Kontorchef: Th. Skipper. Kasserer: Th. Christensen. Købstadrettigheder af 1 . jan. 1900. Mæglere, statsautoriserede: -CS Odgaard £ 44. -J C Odgaard £ 44. Politimester, se u. Nibe. Kontorafdeling, Løgstør £ 271. Postkontor £ 95. Postmester: J A Johansen. Retskreds, se n. Dommer. Skatteprocent 1952-53: 9 l93 (ligningspct: 10, 5 ). Socialkontoret £ 246 & 300. Inspektør: kon­ torchef Th. Skipper. Sognepræst: Ponl Moustgaard £ 61. Sparekasse, Logstør Bys og Omegns £ 92. Grundlagt 25. maj 1865. Stadsingeniør: cand. polyt. Poul Helsing £ 366. Toldkamret £ 82. Toldforv.: Th. Mikkelsen. Turistforeningen for Legstør og Omegn. Stiftet 1930. Formand: revisor S Kajhøj Nielsen £ 103. Bureau: I Kjeldsens Boghdl. £ 49. Vandværket (kommunalt), anl. 1898. Besty­ rer: C Mosbech. Alm. dansk Vare- og Industrilotterrs de­ legerede: stenhuggerm. J P Bengtsson £ 47. Vejer og måler: J 0 Odgaard £44. F orretninger Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede Fag eller Varer. Afholdshotellet £ 311 . Hoteller Aggersund Kridtværk £ 242 . Kridt Aistrup J G£ 79 . Manufakturhdl. Albertsen E £ 307 . Maskinforhdl. Allesch August £ 54 . Gartnere AndelsbankenA. m. b. A. £ 277 (2 lin.) . Ban­ ker; lncasso Andersen's AEnke £ 170 . Blikkenslagere Andersen Asger £ 154 . Sadelmagere Andersen Harald £ 352 . Kebmænd Andersen Henry £ 296 . Cykleudsalg Andersen Rom £ 117 . Herreekviperingshdl. Andersen Søren £ 287 . Købmænd Andersen Tage £ 183 . Motorcykler Apoteket, A Bjern-Jensen £ 23 . Apoteker Bach H O £ 56 . Isenkræmmere Banken for Løgstør og Omegn, A/S £ 48 & 383 . Banker Bengtsson I F £ 47 . Stenhuggerier

Berg Inga Friis £ 348 . Hulsømforretninger Bertliel6en Johs. £ 119 . Tapethdl.; Farvehdl. Bjerre Egon £ 315 . Gartnere Bjørn-Jensen’s ALaboratorium £ 23 . Kemiske Fabrikker; Rotte- og musedræbende Midler Brugsforeningen for Løgstør og Omegn £ 174 . Brugsforeninger Bækbøj H £ 133 . Trikotagehdl. Christensen A C £ 163 . Bødkere Christensen CJ £ 210 . Agenturforr. Christensen J C £ 104 . Murermestre Christensen Jonathan £ 139 . Skomagere Christensen Olau £ 88 . Farvehdl. Christiansen Holm £ 220 . Automobillakerere Christoffersen Carl £ 227 . Fisk en gros Christoffersen Edmund £ 169 . Cyklende. Christoffersen Julius £ 77 . Fisk en gros Clemmensen N M £ 191 . Urmagere Dampvaskeriet Fremtiden £ 196 . Vaskerier Diskontobanken i Løgstør, Filial af Aalborg Diskontobank, Akts. £ 158 . Banker Eriksen Folmer £ 336 . Bådebyggerier Eriksen Søren £ 221 . Murermestre Faber Svend £ 80 . Manufakturhdl. Fisker Johannes £ 279 . Malermestre Frandsen P Nørgaard £ 106 . Trikotagehdl. Frederiksen Hans £ 303 . Gartnere Gregersen Laurits £ 52 . Købmænd Grøn P St. £ 351 . Manufakturhdl. Hansen A £ 45 . Smede Hansen Arthur £ 131 . Sagførere Hansen Axel Rosenkrantz £ 96 . Elektroinst. Hansen Jens £ 144 . Vulkanisering Hansen P Harhorn £ 46 . Isenkræmmere Hansen Svenning £ 359 . Chokolade en gr. Hansen Valdemar £ 358 . Murermestre Helsing P £ 866 . ingeniører Hotel Himmerland £ 59 . Hoteller Hotel du Nord £ 2 & 212 . Hoteller Hotel Unionen £ 76 . Hoteller Ifversen Knud £ 278 . Bogbindere Jacobsen Axel £ 201 . Legetejsuds. Jensen Adolf £ 135 . Snedkere Jensen A M Chr. £ 42 . Købmænd Jensen E Frost £ 180 . Bagere Jensen Erling £ 310 . Sagførere Jensen Jens £ 357 . Rørvævsfabr. Jensen Lauritz P &Søn £ 215 . Malermestre Jensen Rudolf £ 65 . Malermestre Jensen Viggo £ 93 . Møbeludsalg Jepsen N C £ 168 . Herreekviperingshdl. Johannessen Arne £ 94 . Bagere Johansen August £ 360 . Tomrerm. Johansen Regnar £ 214 . Malermestre Jysk Fiskeeksport £ 164 . Fisk en gros Kjeldsen’s J Boghandel £ 49 . Boghandlere Knudsen A £ 176 . GIarmestre Knudsen Aagt £ 320 . Gas- og Vandinstall. Koloniallageret, G Andersen £ 250 . Købmænd Landbosparekassen i Aalborg £ 19 . Spare­ kasser Landmandshotellet £ 99 . Hoteller Larsen Ingemann £ 74. Cykleudsalg Larsen Lorentz £ 140 . Blikkenslagere Larsen Tb. & Sen £ 114 . Smede Laustsen O £ 373 . Herreekviperingshdl. London Herre-Magasin £ 188 . Herreekvipe­ ringshdl. Lundberg H £ 327 . Skræddere Løgstør Andels-Svineslagteri £ 9 & 177. Svineslagterier ; Destruktionsanstalter Løgstør Avis £ 13 . Aviser; Bogtrykkerier Logstør Bogtrykkeri £ 72 . Bogtrykkerier Løgstør Bryggeri &Mineralvandsfabrik £ 265 . Bryggerier Løgstør Brændeforr. S J Sørensen £ 97 . Brændselsforr. Løgstør Bys og Omegns Sparekasse £ 92 . Sparekasser Løgstør Børstevarefabrik £ 297 . BørsteTare- fabr. Løgstør Elektro £ 337 . Elektromek. Værkste­ der • Løgstør Fiskeeksport £ 301 . Fisk en gr. Løgstør Handelsgartneri, P N Pedersen £ 80 . Gartnere Løgstør Jernstøberi, Motor- & Maskinfabrik ved H C Hansen £ 24 . Maskinforhdl. Løgstør Kalkværk, NPJacobsen £ 116 . Kalk- Tsrkør Løgstør Klædefabrik A/S £ 57 . Klædefabr.; Art. til Arbejdstøj Løgstør Kulimport £ 16 & 312 . Kul, Kulim­ portører Løgstør Læderhar.del £ 55 . Læderhandlere Løgstør Motor-Compagni A/S £ 286 . Auto- mobilforhdl. Jensen Magnus £ 184 . Bagere Jensen Marie £ 171 . Bagere

Made with