Kraks Vejviser 1953 personregister

Vejviserens 1. B in d in d eho ld er:

2. B in d in d eho ld er: Emneliste ti) begge Bind Afd. V : Real-Register — V I: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — V II: Fag-Register — V III: Udlandet

Afdeling I I I

Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Register — IV : Provins-Register

P e r s o n - R e g i

s t e r

for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart,' Bank - og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2 . Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1078 , „Person-Registrets Omraadew. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2 . Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker