Kraks Vejviser 1952 provinsregister

Vejviserens 1. Bind indeholder:

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register - - VII: Fag-Register - VIII: Udlandet

Afdeling IV

Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

, i Prov ins -Reg i s ter

A. Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks. Købstæder* og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebeteg- * neiser henviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Kag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 37 større- Byer tillige et Kort over Byen. B. Privat-Adressér Alfabetisk ordnet Register øver ca. 20.000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1073.

C. Kommunefortegnelse ,

1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

i, !

Fortegnelse over „Større Gaarde“ udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere af Kraks I Vejviser 1952, som har særligt Brug for denne Fortegnelse, kan, saa langt Oplaget rækker, faa | den tilsendt som Særtryk mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejviserens Kontor paa en Af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. En nærmere Vejledning i Brugen a f Provins-Registret findes paa næste Side .

;

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

.

i

Made with FlippingBook - Online catalogs