Kraks Vejviser 1952 personregister

Vejviserens 1. Bind indeholder:

2. Bind indeholder: E m n e liste ti) b e g g e B ind Afd. V : R e a l-R e g iste r —

Afdeling I I I

A fd . I K ort o v er K ø b en h avn — II: G a d e-R eg ister o g H u s-R eg iste r

V I: F irm a- o g A k tie­ s e lsk a b s-R e g iste r

V II: F a g -R e g iste r

— I I I : P e r so n -R e g iste r — I V : P r o v in s-R eg iste r

— V III: U d la n d et

P e r s o n - R e g i

s t

e r

fo r K øbenhavn .

P r i v a t - P e r s o n e r s a m t V i r k s o m h e d e r i n d e n f o r H a n d e l , H a a n d u æ r k , I n d u s t r i , S ø f a r t , B a n k - o g F o r s i k r i n g s v æ s e n o g a n d r e n æ r i n g s d r i v e n d e E r h v e r v i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning.

G r æ n s e n m e l l e m P e r s o n - R e g i s t r e t s o g P r o v i n s - R e g i s t r e t s

O m r a a d e e r v i s t p a a

P l a n e n S i d e 1 0 7 3 ,

„ P e r s o n - R e g i s t r e t s O m r a a d e 14.

En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook flipbook maker