Kraks Vejviser 1952 gaderegister opdateret

Vejviserens 1. Bind indeholder: Afd. I Kort over København — II: Gade-Register og Hus-llegister — III: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Tteal-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

Afdeling II

Gade-Registerog Hus-Register fior K øbenhavn . A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. E jendomm e, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 40.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser , Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918 Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, St. Magleby, Søborg og Vedbæk.

Grænsen for Hus-Registrets Omraåde er vist paa Side 57.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skan.

Made with FlippingBook HTML5