Kraks Vejviser 1951 personregister

Vejviserens 1. Bina indeholder. Ard. 1: Kort over København 11: Gade-Register 02 Hus Register - Ill: Person-Register - 1 V : Provins-Register

< Bina indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V : Keal-Register — Vil: Fag-Register 101 Danmark - VIII: Udlandet

Afdeling III

Person-Register for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld ­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 961, „Person-Registrets Omraade “ . En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker