Kraks Vejviser 1951 gaderegister

Vejviserens 1. Bind indeholder. Afd. 1: Kort over København — II: Gade-Register og Hus-Register - IH: Person-Register - IV: Pro vins-Register

2. Bind indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VII: Fag-Register fer Danmark - Till: Udlandet

Afdeling II

Gade-Registero S Hus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-N r. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918 / Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, St. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Sprijigforbi, Søborg og Vedbæk. Under 2) Villabyerne er medtaget:

Grænsen for Hus-Regisirets Omraade er vist paa Side 57.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes pak næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online