Kraks Vejviser 1950 provinsregister

Vejviserens 1. Bind Indeholder . 2. Bind indeholder. AftL 1: Kort over København Emneliste til begge Bind . — II: Gade-Register osr Afd. V: Keal-Register > Hns-Hegister ~ III: Person-Register — Vil: Fag-Register for - I V : Provins-Register - V 1 1i : Udlandet &

Afdeling

Provins-Register

A. Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebeteg­ nelser henviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt eh Del statistiske Data. Ved 37 større Byer tillige et Kort over Byen. B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 961.

Fortegnelse over Større Gaarde og Kommunefortegnelse, udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere af Kraks Vejviser 1950, som, har særligt Brug for disse Fortegnelser, kan, saa langt Oplaget rækker, faa dem tilsendt som Særtryk mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejvi­ serens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. E n nærmere Vejledning i Bragen a f P r ovins-Registret findes paa næste S ide.

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes: Fæ røern e: Kort, Real-Register og Fag-Register. G røn land : Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker