Kraks Vejviser 1950 personregister

Vejviserens 1. B in d indeholder. il: Gade-Register og Hus Register 111;Persou-Kegistet IV: Provins-Register

«*. B ind indeholder.

Afdeling

Afd. V: Real-Register

\

for København.

P r i v a t - P e r s o n e r s a m t V ir k s o m h e d e r in d e n f o r H a n d e l, H a a n d v æ r k , I n d u s t r i, S ø f a r t , B a n k - o g F o r s ik r in g s v æ s e n o g a n d r e n æ r in g s d r iv e n d e E r h v e r v “ i København, Frederiksberg, Hellerup og om liggende V illabyer under ét, med Angivelse al den fuld­ stændige Adresse : Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer, -r- Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Vjktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt* i Person- Registret. : . • \ ; I Vejviserens T ilføje ls er (paa gule Blade [efter Emnelisten foran i 2. Bitid);:er [optaget et Antal F ly tn in g e r , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. $ Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade4*. En nærmere Vejledning i Brugen af .Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind).-— Institutioner, Forretninger o'g Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register. ' _

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker