Kraks Vejviser 1949 Provinsregister

Vejviserens 1. Bind indeholder. Afd. 1: Kort over København II: Gade-Register og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VII: Fag-Register for VIII: Udlandet

Afdeling IV

Provins-Register

A. Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebeteg ­ nelser henviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 37 større Byer tillige et Kort over Byen. B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Regislers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 961. Afsnittene Større Gaarde og Kommunefortegnelse, som tidligere fandtes i Provins-Registret, er ligesom i Fjor udeladte af Vejviseren som et Led i de Forholdsregler, Redaktionen har truffet for at tilvejebringe den af Myndighederne iværksatte Indskrænkning af Papirforbruget. Købere af Kraks Vejviser 1949, som har særligt Brug for disse Fortegnelser, kan, saa langt Oplaget rækker, faa dem tilsendt som Særtryk mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejvi ­ serens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Registret findes paa næste Side,

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Koloriidistrikter og Embedsmænd. \

i

Made with FlippingBook Online newsletter