Kraks Vejviser 1949 Personregister

II — 872 — 960

Provinsen: Der findes i dette Bind Side 1777 et Register — PROVINS ­ REGISTRET — hvori De finder baade Forretninger og Pri- vat-Personer (pag. 2096) samt Oplysninger om administrative Forhold. Forretningerne er ordnede alfabetisk indenfor de for ­ skellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Afsnittene Større Gaarde og Kommune fortegnelse er udgivet som Særtryk. Købere af Kraks Vejviser 1949, som har særligt Brug for disse Fortegnelser, kan, saa langt Oplaget rækker, faa dem tilsendt mod Indsendelse af skriftlig Rekvisi ­ tion til Vejviserens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. I 2det Bind Side 2945 findes det store for hele Landet fælles FAG-REGISTER — i hvilket Forretninger og andre Virksomheder er branchevis indordnede under Byens Navn. FAG-REGISTRET omfatter Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere o. m. a. Veivisere til Undervisningsbrug: Paa Foranledning af Direktøren for Handelsskoleundervis ­ ningen har Kraks Legat i en Aarrække leveret Eksemplarer af Kraks Vejviser til Undervisningsbrug til Handelsskolerne Lan ­ det over. Som Følge af Papirrestriktionerne de sidste Aar kunde det fornødne Antal imidlertid ikke leveres, og de af Vejviserens Kunder, der har brugbare Vejvisere af Aar gang 1947 staaende, bedes i Sagens Interesse indsende Bøgerne til os. Vi refunderer Forsendelsesomkostningerne og paatager os Forde ­ lingen af Bøgerne til Handelsskolerne. KRAKS VEJVISER Nytorv 17, København K. Telefon Central 308.

Made with FlippingBook HTML5