Kraks Vejviser 1948 provinsregister

>Vejviserens 1. B in d in d eh o ld er . Afd. 1: Kort over København - II: (Jade-Register otr Hus-Register - III: Person-R egister IV: Provins-K egister ------------------ .--------------------------------

2. B ind in deh older. Emneliste til begge Bind Afd. V: Peal-Register — VII: Kag-Register Jo D anmark - VIII: Udlandet

A f d e l i n g I V

P r o v i n s - R e g i s t e r

F o r r e t n i n g e r

Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks JjKøbstæderJ og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Stillings- og Varebeteg­ nelser henviser tillige til de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 37 større Byer tillige et Kort over Byen.

Afsnittene Privat-Adresser, Større Gkarde og Kommunefortegnelse, som tidligere fandtes i Provins-Registret, er udeladte i denne Aargang af Vejviseren som et Led i de Forholdsregler, Redaktionen har truffet for at tilvejebringe den af Myndighederne paabudte Indskrænkning af Papirforbruget.

E n n æ r m e r e

V e j l e d i i i n g i B r u g e n a f P r o v i n s - R e g i s t r e t f i n d e s p a a n æ s t e S i d e ,

I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes:

Kort, Real-Register og Fag-Register.

F æ r ø e r n e :

Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

G r ø n l a n d :

Made with FlippingBook - Online magazine maker