Kraks Vejviser 1948 personregister

^ Vejviserens 1. Bind indeholder. Afd. I: Kort over København — II: (Jade-Register o < ? Hus Register - III: Persou-Registei IV: Provins-1'c»r stor

J. Bind indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V : Keal-Register —

Afdeling I I I

VII: Fag-Register Jor Danmark

- VIII: Udlandet

P e r s o n - R e g i

s t

e r

fo r K ø b e n h a v n . <

P riva t-P ersoner sam t V irksom hede r inden for Handel, H aandvæ rk , Indu stri , Sø fa rt , B a n k - og Forsikring s væ sen og andre næ ringsdrivende E rhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraadew. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). —•Institutioner og Forretninger udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker