Kraks Vejviser 1948 personregister

Animated publication

^ Vejviserens 1. Bind indeholder. Afd. I: Kort over København — II: (Jade-Register o < ? Hus Register - III: Persou-Registei IV: Provins-1'c»r stor

J. Bind indeholder. Emneliste til begge Bind Afd. V : Keal-Register —

Afdeling I I I

VII: Fag-Register Jor Danmark

- VIII: Udlandet

P e r s o n - R e g i

s t

e r

fo r K ø b e n h a v n . <

P riva t-P ersoner sam t V irksom hede r inden for Handel, H aandvæ rk , Indu stri , Sø fa rt , B a n k - og Forsikring s væ sen og andre næ ringsdrivende E rhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraadew. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). —•Institutioner og Forretninger udenfor København, se Afd. IV, Provins-Register.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet nmiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne nden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. EkB. Hansen Gad under .Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. —Haren Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar fer C a r l , dette atter for C A S ) . Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk14, indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske4. Til den „be­ stemte Artikel4 (Den, Det, De) cr der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende cr Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma. 1

E tab le re r De en ny V irksomhed S k ifte r De Navn — e lle r Stilling F ly tte r De e ller Deres V irksomhed

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAKS VEJVISER N Y T O R V 17 K Ø B E N H A V N K

I I I — 961

i

A f d e l in g I I I .

Person-Register for København. Omfatter -København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor). Flytninger,^der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

61

61

I I I — 962

F o r k o r t e l s e r o g T e g n , d e r f o r e k o m m e r i P e r s o n - R e g i s t r e t .

Forkortelser IGadenavne.

Etager.

Akts.

= Aktieselskab. - Aktieselskab.

Bu _ Bagbygning. be Beletage. e Hh . Havehus. t Kælder. Mb Mellembygning. S Stue. Sb Sidebygning. 1 1. Sal. 2 2. Sal.

A. = Allé. Am Amager. Boul. - Boulevard. G. Gade. GI. Gammel. grd

A/S

ATV.

- Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Entresol eller Mezzanin.

Bp. Co.

- Bopæl.

- Compagni.

gaard eller gaards.

DM.

- Dannebrogsmand.'

Kan.

Kanal.

e. f.

- efter. - for.

1.

lille.

N-

Nordre eller Nørre.

- fungerende. - forhenværende.

fe- fh.

Pas. PI. S- St. st. T. V. V- 0- Str.

Passage.

Plads.

FM. - Fortjenstmedaljen i Sølv. FM.1 - Fortjenstmedaljen i Guld. Forr. - Forretning. Frm. - Indregistreret Firma. H. A. - Handelshøjskolens Af­ gangsprøve. H. D. - HandelshøjskolensDiplom- prove. K. - KommanJor af Dannebrog af 2. Grad. K«. - Kommandør af Dannebrog af 1. Grad. kgl.. - kongelig. Kmh. - Kammerherre. Kmjkr. - Kammerjunker. kst. - konstitueret. MA. - Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. MB. - Medlem af Borgerrepræsen­ tationen. MDS. - Medlem af det kongelige danske Selskab forFædre­ landets Historie. MF. - Medlem af Folketinget. MfDR. - Medaljen for Druknedes Redning. MFK. - Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. MfæD. - Medaljen for ædel Daad. MGSK. - Medlem af Grosserer-Socie­ tetets Komité. MI. - Medlem af Industriraadct. MI&A. - Medaljen Ingcnio et Årti. ML. - Medlem af Landstinget. MSH. - Medlem af Sø- og Handels­ retten. MVS. - Medlem af Videnskabernes Selskab. Postkonto - Post-Girokonto. ps. - pensioneret. R. - Ridder af Dannebrog. RE. - Ridder a! Elefanten. SK. - Storkors af Dannebrog. SKxnd. - Storkommandør af Danne­ brog. 0. - under. V. - ved eller von. 0 - Indehaver eventuelt Med­

Sønder eller Søndre.

T e le fo n c e n tra le r ( f ) .

Sankt. Store. Stræde.

= Amager. - Bagsværd. - Bellevue. - Byen. - Central. - Damsø. - Dragør. - Gentofte. - Gothåb. - Helrup. - Hjortekær. - Hvidovre. - Hørsjiolm. - Islebro. - Kastrup. - Hareskovby. - Holte. - Bella. - Eva. - Fasan. - Frederiksdal.

Am

Ba Be

Torv. Vej.

Bvu

«

By

Vester eller Vestre. Øster eller Østre. Postdistrikter.

C

Da ‘

Dr Ev Fa Fr Ge Go Ha He Hj Ho Hv Hø Ka Lu Ly Ma No Næ Or Pa Ru Ry Rø Sk Su So Ta Is

= Bagsværd. - Brønshøj.

Bags. Brh. Chl. Drg. Gen. Hel. Heri. Hit. 10

- Charlottenlund.

- Dragør.

- København F.

- Gentofte. - Hellerup. - Herlev.

- Holte.

- København K.

[0

Kas.

- Kastrup.

Kip. r

- Klampenborg.

Ly- Lyngby. st. Mby

• Luna

- St.-Maglcby. - København N. - København NV - Rungsted Kyst. - København. S. - København SV. - Nærum.

- Lyngby. - Maglc. - Nærum. - Ordrup. - Nora.

El

E3

Nær.

Ru. Kyst

ESI

- Palæ.

'

- Rungsted. - Ryvang. - Rødovre. - Skodsborg. - Sundby.

m

- Skodsborg. - Springforbi.

Skdsb. Sprf.

- Soborg.

Søb. El . Van. Vby

- København V.

- Vanløse. - København Valby. - Vedbæk.

- Soborg. - Taga.

- Tria.

Tr

Vdb.

- Trørød. - Valby. - Vedbæk. - Vester.

Trø Va Vdb Ve Yr Æg Øb

- København 0.

SU

- Yrsa. - Ægir - Øbro.

- Fælles-Numn

for flere Lednin ger.

indehaver af det i Paren­ tesen nævnte indregistre­ rede Firma. —Træffetid.

P e rs o n -R e g is te r fo r K ø b e n h a v n

A a a b — A ag a

III — 963

Abom Emil A Civiling. Nattergalev. 223 f 5661y oulevardensApotekAaboul.70®£ C 9500 - Budcentral v. Th. Eliasen Korsg. 19 El £ C 11455 - s Farve-& Tapetlager ved Fru E Høj-Pe- tersen Aaboul. 18 Bl £ Nol266 - Flaskehandel ved B Hoffniann Svanev. 7 ® £ Ta 345 - Fødeklinik v. Yrsa Lundø Jul. Thomsens G. 22 El £ No 2515 &No 7898 - gamle Bureau v. Edith Nielsen Sygepleje­ bur. Aagade 98 El £ No 2442 - Inventar Lager ved L Bog Nbrog. 68 El £ No 242 - Møhellg. v. J Madsen Aaboul. 4 El £ No 5458 - Tandteknik v. G Nielsen Aaboul. 27 El £ No 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 |H £ N 5221 Aabrink A Frugth. Vbrog. 69 El£ Ev 406 Bp. Grnndtvigsv. 3SEl £ Ev 3935 - H V Giarm.(Aabrink & Søn) Lerfosg. 3S(§] £ Am 285 - J Giarm. (Aabrink & Søn) Lerfosg. 3S05] Abron A fh. Postm. Skovgrdv.19 Chl. £ Or 5659 Aaby GunnarHavneing. Cand.polyt. Øbrog. 1564 m £ Øb 5163 y - KPreben Komm.lærer Elleerdv. 33 Gen. £ Ge4157 - 1 Viceinsp. Hans TavseneG.58El£N1254y Aabye Rud. Boghdl. Frm. Øbrog. 110 El £ C 1257 - Vilh. Boghdl. (Rud.Aabye)Kanslerg.l83El £ T r 1119 - J SCiviling. R. Ellevadsv. 33 Chl. £ Or 2735 - Jørg. Civiling. Strandboul.384 El £ Tr327 - F Ekspd.sekr. i Statsanst. f. Livsfors. Cand. jur. Svinget 12* 0 £ Su 5845 - T Enkef. Tuborgv. 58 Hel. £ He 5036v - Bernt Fagf.fmd. Langøg. 103E)£ Ry 3751 - Franciska Frue Zinnsg. 34El £ Øb 4057 x - Margr. Frue Byledet 14A Gen. £ Ge 1750 - Karen Frk. Amfælledv. 231IS) £ Su 1441 - Aksel Gross. Blegdv. 448El £ No 4553u - Karen Journalist Forf. Højgrdvænge 17 Bags. £ Ba 713 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34E! - Einar Kontorchef Falkonervænget 333El £ No 7240 - J Kunstmaler R.Gothersg. 1432E £ B y 456 - Lorenzo Lektor v. Hdlshøjsk. Transi. Fal- konerA. 172E £ Fa 2119 - Sv. Repr. Howitzv. 874 E £ Fa 3355 - K Gundersen SalgschefKempsv. 68Rød­ ovre Van. Aabye Hansen E Enkefrue Callisensv. 391 Hell. £ H e 6708 AadamJChr. Gulvbeklædningsforr. Rosen­ ørns Allé 41 El £ N 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danma-ksg. 19 El £ Eva 1750 Aaderup N A Godseksped. Amfælledv. 7' IS] Aae Erh. Civiling. Porsevænget 8 Ly £ Ba 503 Aaen P J Postkontr. Runebergs A. 24 Søb. AaesTh. fh. Maskinm.FM. Holmbladsg.763E - E Teatermal. Hellerupv. 17' Hel.£He4807 - Erik Urn»g. Øbrog, 95 O £ Øb 6294 Bp. Højdev. 121[s] Aagaard Harald Afdelchef Læssøesg. I l 1IH £ No 4364x - L Assist. H.D. Præstebakken 17 Ly £ Fr 7900 -•C Assrdør Carl Johans G. 58El £ Øb 371 - Olfred Bankfuldm. Marediget 8 Chl. £ Or 1139 - H F , Akts., Brændselsforr. Lindegrdv. 52 Chl. £ ★ Or 2430: - Holg. Brændselsh. Annettev. 8 Chl. £ Or 3646 - S O Cykleh. Gross. Frm. Veras A. 24 Van £ Da 1590 - Bent Hostrup Direktør Livjægerg. 131IS) £ Øb 1727 y

I nv I

Aagaard Dan Munck Direktor V-Voldg. 1044 DØ£ Pa 3670 - P R Direktor Hoffmeyersv. 43IE £ Da 842 - Andreas Ejd.kons. Strandboul. 314 Øb 7667 - C L F Enkef. Rysenste. I2El £ By 10P3y - I Enkef. Hollands A. 61El £ Am. 8737x - Jenny Enkef. Solgaarden 23 El £ Ry 3523y - Mary Enkef. Veras A. 24 Van. - G Fabr. (Iron Art) Bjerringbrov. 9 Islev Brh. - Y Fabr. (Amplidan) Lyngbyv. 343A Gen. f iGe 104 teen Forretnf. Peter Bangs V. 1552(E £ Da 4861 - M Fotogr. Ved Volden 4 IB £ Su 1798x - D Frue Amfælledv. 93 (§] £ Am. 1680x - E Frue PeterBangs V. 155* ® £ Da.4861 - Emilie Frue II Schneekloths V. C1DØ£Go 9782 - Ida Frue N-Frihavnsg. 91(g) £ Øb 1495 - Karla Frue Stavangerg. 31El £ 0 2105 - F Frk. GI. Holte V. 64 Hit. £ Næ 63 - G Fuldm. Rughavev. I 1Valby £ Va 771x - H P Gross. Palermov. 213[§) £ Su 6420 - Otto Gross. Vesterport El £ By 7030j Bp. Østbg.33® £ Øb6133 - Eigil Guldsm. Vby Langg. 211 Vby £ Va 4583 Bp. Vby. Langg. 222®Vby - & Frederiksen Guldsmedem. St. Peders Str: 26 E £ By 7157 - V Guldsmedem. (Aagaard &Frederiksen) Teglgrdstr. 163IH - Leif lug. Randersg. 294El £ Øb 6184x - P Ingeniør Bernstorffs.v.l54HelI.£TkHell. 2106 & Hell. 900 Bp. Raagev. 16 Hell. £ He 6638 - Panl IngeniørGross.(Bach&Bonne’sEftf.) Malmøg. 12* 10 £ C 12521 - IdaFrøken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A4El £ N 2203y - PN Kriminala8sist. Artillv.60IB]£Am.3057 - Ib Kriminaloveibetj. Kastanie A. 248Van. £ Da 7470 - ’s Edv. Kuns'industri Metalv.fb. iCaa- lundsg. 6 EJ £ Ev 986 - P fh. Købmd. Herlufsholmv. 27 B 1Van. £ Da 196 - O C Læge Dr. med. R.' V-Boul. 13 El £ Pa 4258 Bp. Solvænget 18 0 £ Ry. 2662 - S P Maskinm. Hojnæsv. )1 Van.£Rø 1274 - E Metalv.fb. Nyholms A. 10 Van. £'Rø40» - O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 132 m £ C 3702&10079(9-16 Lørdag 9-12) Bp. Strandv.710 Sprf. - Vera Musiklinde Strandv.266Chl.£ Or. 1678 - E Møbelh. GI. Køge Landev. 272 Vby £ Hv. 432 - H Overassist. i Post- og T( legrafv. Gjeu- tofteg. 75 Gjcntolte £ Gjent. 1336 - Inger Frue Overass. Puggaardsg. 6’ El £ By 1721v - P Overass. Maglemosev. 71Hel. £ Hel293 - R G Overassist. v. 3 Valby £ V a 317 - Annine Froken Overlærer Strandboule­ varden 165El £ 0 7('37v - A P L Overlærer Tibirkeg.212IH£No6797 - L M N Overlærer Blegdv. 844El £ Tr. 810 - Julie Overl.indc Cand. phil. Tranegrdv.62 Hel. £ He2488y - M Overlinde Fred. d. 6. A. 24® £ Go.725v -N A Overmontør AarhusPl. 4SEl £06008 - R V Toldass. Nørgrdv. 2A Ly. - A Winckler Politiass. Vældegrdv. Bern- storff Avlsgaard Gen. £ Ge 298 ■L M Prokurist i Privatb. N J Fjords A. 63 El £ No 374lv - D J Red. Sortedamsdoss. 294® - S Aa. Red. Byhøjen 31Van. £ Da 7432 - Holg. Repr. Koisikav. 32[s] £ Su 4600 - I S Repr. v. Kraks Vejviser Strandv. 266 Chl. £ Or 1678 - J R Repi. Strandv. 4G3El £ Ry 2754 - VRepr. Skjolosg. 92El £ Øb 7176 - H H Revisor Ejd.mgl. H.D, Frbergg. 210D £ By 3105 Bp. Aalekistev. 244 A3 Van. £ Da 60

Aaabav.J HansenTranspurtforr.Godthaabsv. 12® £ C. 11788 Aaabach Rullegardinfabr. v. Magnus Haabr Godthbv. 187 4 UB| Go 4350 Åabel Laura Husgern.kt. Stockholmsg. 13 ID £ Ø b 888 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 E £ Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve A/S. Dansk Parket In­ dustri GI. Kongev. 154 El £ ★ Ev 7805 Aaba &Alfa Bud- &Biltransp. v. tJ Hedlund Linnésg. 33 E £ C. 3355,11555 & 14800 - y. Erik Neye Udlejnf.Dyrkøbl E $ Pal416 Aabac ved S F Garly Flytte- &Vognmands- forr. Viktoriag. 12 El JH★ C 8812 - Glassliberi v. E Heilmann-Rasmussen Ha- derslevg. 28 El £ Ev 6283 - Radio v. ,TE Bøg Kapelv. 57 H) ®Ro8692 AABAF v. Willy Isgaard Krystalg. 10 E £ Pa 4706 Aabak v.JohnAndersenForniklingsanst.Bian- co Lunos A. 2B El £ Ev 8690 - A C Gross. Frm. Amaliev.20 13 & 15484 Aabakken Kunststoppeindustri v. M Holme Reventlowsg. 26 IS £ C 11583 Aabakkens Desinf.anst. v. A Schmeltz-Jør- gensen Rørmosev. 5 |NV] £ Sø 1945 Aabal Isoleringsforr.v. Ludvig Petersen Ten- derg. 2 El £ Ve 4854 Aabart E Pianostm. Korsg. 51El £ No 5332 Aabech Alexius Arkitekt Holcks PI. 3SBrh. - Kurt Scharbau Arkitekt Sallingv. 75* CØ.f Da 6224x - Preb. BogholderVanl.A.45®2E £Da3719.y - L Scharbau Kapt.iArt.Peter BangsV.873CB Aabel [Se endv. Obel] - G T Organist Livjægerg.833El £ Øb 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A Mølvig Bud­ centr. Aabenraa 29 E £ C. 2121 & Pa 5476 - Auto-Assistance v. Arne Garly Mønterg. 7 E | ★ C 14445 - Røgeri v.HIversen Aabenraa4 E £By4202 Aberø Elisb. Frue JulieSødrings V. 6Chl. £ He 4940 AabergK Gross. Stockholmsg.7 El £ Trl329 Bp. Rørholmsg. 14*E £ Pa 4324 - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell. £ Søb. 579 - Vilh. Overassist. Vodroffsv. 24 A3 El £Ve 9310 u - E C Overbetj. Hvedev. 12 Brh. £ Be 560 - Karl F A Pianostm. Fensmarkg. 434IH Lu 588 - A J Politiass. Hiort Lorenzens G. 84IH ,£ No 462 - Aug. Tømrerm. (Aug. Aaberg & Sen) Ho-' strupsv. 108 HD£ No 7476 - N P Tømrerm. (Aug. Aaberg &Søn) Ho- strupsv. 108 El Aaberts Bureau Maskinafskr. Købmgg. 3 E £ By 8674 & By 407 Aabid v. B L Larsen N-Fasanv. 3 G9 £ C7007 Aabirk Aase Frue Bykildev. 8l Vby £Va 7366 Aablinø Martin L Læge Refsnæsg. 41 IH £ No 7503 (13-14, Onsd. kun 17-19, Le. 9-10) Bp.Refsnæsg. 453IH£No 7503 Aablinø-ThomsenHugo Gross.Thorvaldsensv. 8SEl £C 14106 Aabne Reol, Den v. Grethe Winther Antikv.- bogh. GI. Mønt25 E £ Pa 5700 Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Strandv. 6 B Hl £ Ryv. 2846 Aabo Budexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 E £ Palæ 1543 & Palæ 4354 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Hej- landsVangen 44 Brh. £ Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Sallingv. 41E £ Da. 2034x - Pakkassefabr. ved HA Svane Savværk GI. Køge Landev. 164 Vby £ Va 2756 - v. C R Petersen Revision &Bogføring Taasingeg. 50 El £ Ry 6337 Aaboe H Lrsagf.Raadhpl. 77 El £ C 10416 Bp.Emdrupv. 208ID£ Ry 57o Aaboe Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 18! E £ By 5890v - Arne Violinist Ole Suhrs G. 181E £ By 5890v

M £

£ t A-C.3106

K T A S . Havebo

Aaga—Aaru Aagaard Arne Sagf.fuldm. Cand. jur. Lands- dommerv. 54[NV) - Peder Sekretær JNjalsg. UD2[fij D Am. 405 - ErikSchmidtTegner Urdr. Jagtv. 133'Chl. - H F Vognmd. Jægersb.A.201Chl-J50r49SJ & Or 7374 Aagaard Serviceuuiejmng v. Cnr. Pedersen Hillerødg. 83 (Si i' Ta (5024 Aagaard-LårsenRBankkasN.Kndegrd.A.5TIlt. Aagaard-Nielsen O Radioforhdl. Jernbane A. 48 Van. $ Da 75 &Da 164Bp. Boeslundev. 15 Brh. AagadcsVulkaniscring’s A/SAagade88H2 N 7801 Aage Jobs. Kommunelærer Frankrigshusene 223[s] - Povl Komm.lærer Plantev. 393 Sob. | Sø 4339u - 's Trædrojevi vedAage Jensen Hyskenstr. 0 m H By 971x - ’s Udlejningved AageWindingGernersg.35 Kl f Pa 18(5 Aagerup E Overdyrl.Gjentoftcg. 49' Gen. |G e3842 Åagesen Vagn Adjunkt H. D. Chr. Winthers V. 15 E f}Ev 4257 - Olaf Afsist. Nørgaardsv. 18E Ly. ff Ly 3442 - A Bankkass. Ryparken 20fi20 D Ry 4863x - .1 Nfh. Bogholder u. Magist. PeterBangsV. 892 m tø Go 5772 v - Elisabeth Biigel Oand. mag. Stockholmsg. 5 3 '[O] | 01)728 - Aage Kirchholf Direktør Grønnev.Gl' Hit. |! Fr 7054 - Borge Ejd.ma gl. Stefansg. 143[N] |)Tal808 - E KirchhoffFrue Gronnev. GI1 Hit. ® Fr 705-1 - Kamma Frue Stockholmsg.53' El 2 0 b .728 - MimmiFrue Havneg. 13B3 E J) By 1511v - Sv. Giarm. Maagev.Il [Eff!Ta5326 Bp. Dæmningen (57Hvidovre Vby ff Rø 725 - Ingvar Godsej. Classcnsg. 17®E) - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg.26 Kl D Palæ 2054 Bp. Frborgv. 154B1133 - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 574IH ■L V Købmand Brede Ly. 2_Ly. 357 - Vagn Lrsagf. Holm. Kan.42Kl D'ArC10236 Bp. Biilowsv. 442[v] |) Lu 77 - Aa. Lektor Emdrv.143El j|R y 334x - E Rckl.chef Gudenaav. 20 3 E - A Repræs. Tesdorpfsv. 043DØ2 Fa. 1502 - Aa. Salgschf IToltegid.A.382VbyJjVa4533 - Vagn Sckr. Carl Blocbs A. 91Søb. - H Skotojshdl. Amagerbrog. 155 [s] 2 Am. 2392 Bp. Amagerbrog.1204|g) f Am.5718 - & Co. Akts.,Tæpper en gros Amagert.29E D Pa. 5120 - Sv. Viceskoleinsp. Aurehojv. 53Hel.2 Hc. 1823 - Aug.Værkn), v. Statsb.R. Enghavcv. C54E - Iiia Frue VævelindcKanslerg. 3(0) ffi08743 Aagreen S Autolaker. Klcrkeg. 11 Kl J>Pa 9334 - lians Fabr. Flonsborgg. 392IS ff)Ev.4192 Aaholm II Overbetj. Bogehoj 20 Ilel. 2 He 3040 Aahus-Kiosken ved Vilb. Gede Falkoner Allé 120 ® |) Cent. 10940 l akanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. (i IHff) N 0271 Akerlund I M O E Forstinde Helgesensg. 2E1 - HenryGross.Vicekonsul (Chr.CRahr&Co.) Ilelleruplund Allé 18 Hell. J) Hi 11.1144 - Niels Guld- &Solvsm. Roarsv. 15 03 J) Fa 23(51x -A G Repræsentant Peder Hjorts V. 212 Valby $ Va. 5391v - John Skrædderm. (N J Akerlund Scrridslevv. 102El ff 0 8922 - N J &Co. SkrædderiBredg.20 Kl |) C0209 Aakerlund O Tommerhdl. Aabakkev. (i El f Da. 2090 Akesson Knut Dir. Ambrog. S2® 2 AmllOly - Gerda Malerinde Prinsesse Maries A. 14É D Ve 310y Aa-Kiosken ved Laura JensenAaboulevard50 IH 2 Cent. 660(9& 11037 AakJaer Svend kst. Stadsarkivar i Kbhvn. Selvg. 222Kl

P e rs o n -R e g is te r fo r K ø b e n h a v n

I I I — 964 Aakjær-Jensen Leo Købmd. Borgm. Chri­ stiansens G. 0 Sv] f Va 3215 Aaland H P Kunstmal. DM. OrionsA.3 Kas. Aalberg Joseph Kreaturkomm.Aurikelv. 23 Vby 2 Va 2502 - Oscar Slagterm. Nbrog. 200 (H2 Ta 1290 Bp. Vigcrslv. 74 A Vby 2 Va 7335 Aalborg Jens Bibltkar Cand. mag. Saxog.lzE 2 Ve 3097 - G A fh. Distriktschef K. DM. Bii- lowsv. 302IS 2 No. 4289v - E A Kaptlojtn. St. Pauls PI. l E 2 Pal593s - R A Ritmester R. I)M. Anncttev. 5A1 Charlottl. 2 Ordr.4179]x Aalborg - Aal bor g St i f t st i dende, Mogens Nyholm Overg. o. V. 102 Kl 2 G 5790 Kbhvns Annonceafd. 2 Ev 4323 - Tøjmagasinet v. AOvcsen Kompagnistr. 23 Kl 2 By 3046 Aalholm Belysningsindustri ved F Schramm Vestervang 32 Vby 2 Va3841 - Brændselsforr. v. V E Christiansen Aal- holmv. 57 Vby2 Da 670 - Fløde Ts ved B Johansen Roskild ev. 148 B Vby 2 Da 5853 - Iscnkramhdl. v. A F Ratbje Valby Langg. 191 Valby f) Va3521 - Kiosk v. Ejler Jensen Roskildev. 148 A Vby f Da 4000 & 1)a (5705_ - Kirke, se Afd. V Real-Itegister - Lædcrhdl. I Mathiesen Valby Langg. 191 Vby 2 Va 3401 - Radio A/S VbyLangg. 203 Vby 2 Va 323 - Tapet-, Farve- &Materialhdl. v. Folmer Anskjær Aall olm PI. 3 Vby |V a 989 & Va 1942 Aalling Hans N Kunstmaler Jernbanev.55Ly 2 Ly 2937 - J Solvsm. Frdbg. A. 11 A El 2 Ve 668Gx Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. R O Thune Landemærket 10 Kl 2 Pa 2960 Aaløse E Politiassist. Lyneborgg. 24(U2 Am 5807 Aaløv Carl Ejendomsmægler Vbrog. 833El 2 ★ C3156 Aamand Niels Overmontør Sandholmsv. 132 É) 2 Am. 1045 AamannSvendGross.Smalleg.36B E J G o 2080 - Harald Prokurist A F Kriegers V. 102ED 2 Øb 502x - S Prok. Søbakkcv. 12 H it. 2 Ho 1237 - A F RepræsentantMarkv.47 E 2 G o 3190x Aamodt - C J Kont.fuldm. i Statsradiof. Holg. Dan­ skes V. 694E 2 Go 3001 u - Axel E Aamodts Hofleverandør LitograH, Bogtryk og Pro­ tokoller Kong. Nyt. 18 00 2 C. 100,9206& 15506 Grundlagt 1857 - H Prokurist Strandboul. 1184ED2 0 b 1581 Aamodt-Marcker J Overass. Ejderstedg. 16? El 2 Ve2489x Aamund J Fabrikant Skolcbakkenl Gen.2Ge 2411 - Agnete Frue Raagev. 17 Hell. 2 ITell.1921 Aandssvageanstalter seATd. V Real-Register Ångstrøm Helge Cisclor Studiestræde 13B Kl | By 4010 Aaquist Tb. Prok. Strandv. 1873Hel. 2 He. 22(57 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Vær- nedamsv. I l 1El 2 V 0808 y Aarbøl Holg. Forv.Tagensv. 1744IH2 Ta 959 Aardal Fr. Overass. Grundtvigsv. 18° E 2 Ev. 2340 Aarenaard Uarry Gross. Niels Ebbesers V. 253I S | V 8311 - Harry, Akts., Gross. Rorholmsg. 18 002 By 0217 Aa-Renserietv. Elna Madsen Aaboul. 28 IH 2 Lu 103 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. f Gjcnt. 7F6 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden 365E1 - Ejv. Isenkr.(Staalvarehuset)GencralBahn- sonsV. 16s E 2 Go 3082u - G Sceneinstr. Ryvej 14 Hit. 2 Fr. 6539

Aarfelt CJ Assist. Ny Carlsberg V. 23* E 2 Eva 803 AarfingGunnar Assur.dør Skovgrdv. 20 F l Chl. 2 Or 5924y - Aa Kunstmal. S-Boul. 612E 2 Ve8009 Aargaard &Kbhvns Biscuits- & Vaffelfabr. S-Boulevar

Redaktor

E ft. Papirhdl. kgl.

& Co.)

I Person-Register for København

Aani—Abrit

III - 965

Aarup P Jstatsaut.R evisorV -F arim agsg.4t E ff C. 3959 Bp. Ar-Sogade 763 E ffPalæ3G09 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb. R. Asgrdv. 13 E Jl E v. 0485 - Th. D irektør Cand. jur. H . D . Parkv. 03 H it. ffF r 6213 J - B enny Kontorc hef Vbrog. 423 E ff Ev2401 - J Kont.che! u.M agist. Em il SlomannsV. 4 4 ® ft Go 8173 i Aarvig S & M Frøkner B iilow sv. I l 1 E ff V e 1 9367v Aarø-Hansen Rudolph Elektroinst. Nakskovv. 150 Valby ff V a/2280 Aarøe M Enkef. H jortøg. 3 4 El ff Ry 439u - B Kont.che! Cand. jur. Strandv.33 Sprf. ff Sk. 315 - Marie Frøken Overass. i Dir. f. Syge- kassev. Dr. Abildgaards A . 151 E ff No 2011 x Aas Eyvind Monrad Ritm ester Krathusv. 17 Chl. ® Or 1057 Aas-Andersen K aiR evisor H .D . Gartner­ svinget 3 Ly. ff Ly 563 Aasberg J F Dampskibsf. K . DM . M fæD. Gersonsv. 26 H ell. ff H ell. 617 - Chr. J Ing. Molbechsv. 10 4 Vby D Va 3526 Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob N ielsen & Co.’sE ftf.) Gersonsv. 26 H ell. ® H e . 705 Aase Kjoleforr. v. E lla R iis K ongevejen 29 H olte ff H olte 706 ASCII Per Overmontør Estersv. 12s H el. Aashøj M ejeri A /S (Am ager Mælkeforsyning 1 A /S ) Fredh. Havnev. 14-24 gv] ffi C. 4675, 15375 & 615 Aaskilde H Skibsf. Blekingeg. 3 3 E ff Su 18 Aaskov H Gross. Lyngbyv. 420 Gen. | | Ge i 4934 . - GC Ing. Sk ellet 26 2 Vby ff V a 3169x Aasted E jgil Civiling. Steenw inkelsv.4 2 E ff N 941v - K Civiling. Dr. techn. Lyngbyv. 323 G jentofte ff Ge. 2051 - H elge D irektør Prinsessev. 11 A s Ly. ffL y 2150 - Sv. Gross. V-Segade 683 E ff Pa 7482 - T age Overass. Katholm v. 10 .Van. ff Da 3371 - A Frue Tandl. H olbergsg. 7 IH Jl Pa 402 - Severin Tapetserer H eibergsg. 10 ,1 2 E ^ B y 4669 Bp. Holbergsg. 71 E Aasted Chocolate Machine Co. Dronn. Tværg. 23 El f f * C 12296 Aasted-Frandsen Chr. Direktør K ongG eorgs V .9 E Aastrand E lse Frue Seirr. Strandv. 77 El I R y 6520 Aaatrup K S Frøken A ssist. Strandv. 6 C 8 El ff R y 4689y - C H Civiling.Mylius Erichsens A . 20 H el. ff H e 4587 i - Oda E nke e. Gross. Hornbækg. 7 2 5 ® * - T age Fabrikant (Aastrup & Serig) Aa- løkkev. 22 E ff Go 7562 - Volm er Fabrikbosty ror Cand. pharm.Tra- ; negaardsv. 100 H ell. ff H ell. 2661 - E rnst Gross. M einungsg. 4 1 El ff N o 9708 - T age Gross. (S Salomon & Co.) L yngby Hovedg. 54* L y ff L y 2170 - Fr. Læderv.fb. Aalekistev. 122* Van. ff D a 590 - & Sørig Maskinfabr. Roskildev. 73 Valby ff ★ V a 1046 Aastrøm Th. A Overassist. Maagev. 79 2 S S - A Repr. Venders". 143 E ff By 3371 . - Thor H ans Sekr. Frdalsv. 80E S L y Aasæne Bornekonfektionsforr. v. H H ansen e , Frdbg. A llé 2 E ff V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hareskovv. 50* f, Brh. ff B ella 300 10 Aatex Velouriserings Industri Toftegrd. PI. 2 Vby ff V a 6840 S 8 Aatoft G Frue Ciseler Kronprinsessog. 15 El g) | Pa 1453 - Jon Fabr. Kronprinsesseg. 15 Kl ff P a l453 [*a * A Repræsentant Forfatter Chrsthvns o Voldg. 3 4 E ff Am . 4903x 5 y Atvidaberg Vinduet, Staalvindue-Centralen R. N y Ø sterg. 34 E ff C 971 & 5971 52 Aavlrke V Gravør Aagado 110 IH ff N o 9588 )

A-B Aerotransport (Stockholm) V -B oul.12 E f f * C8800 Aba-Radio ved H R O lsen Bentzonsv. 5 0 A E ff Go 8057 Abana v. T L øth Jensen Tojrens.anst. G riffeufeldsg. 18 [N] ff No 5010 Abas Tæppefabr. I/S Ny Carlsberg V. 6 E ff E v8889 Abat-Jour ved S Rehermann V ed Stranden 16 E ff Palæ 6548 AbbenP A rkitekt S-Fasanv. 613B ff F a 1128 - K irstine Frue R yesg. 1254 INI ff Øb 4377 - Edgar Kartoffelhdl. R yesg. 1254 (øl ff Øb 4377 Abbo Reklame ved Max Johannes B oye V in- gaardstr. 13 E ff Falæ 5228 Abbotts K Frue Stavangerg. 3 4 M ff Øb 6292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup Gothersg. 107 E ff C 11658 - Møbler v. T Olsen Frborgv .6 [ nv ] ffT a 8609 - Skilte- & Butiksinventar v. S Aa Walbom Nyrnbergg. 29 [S] ff * Am 7278 - Skærme v. Sigurd Tryggvason Vbrog. 41B E ff V e 7538 Abcie ved Max B oye Skiltefb. Carl Johans G. , s m Abel [Se endv. Abeli] - A Boghdlmedhj. Ø -Segade 110 2 M ® Øb. 1479v - Sv.H ar.C ykleh. Frsundsv. 1 2 ® ) ffT a9542 Bp. Kongemarksv. 14 Brh. ff B e 5253 - H ugo Direktør H C Ørsteds V .3 4 1 E ff C 2904 - A lvilde Enkef. Nordborgg.4 1 El ffØ bl908x - C Enkefrue Islands B ry g g e 19s |s] - Caroline Enkef. Kastelsv. 14 liil ff Øb 7687 - F A Enkef. Madvigs A . 6 2E ff V e 364u - K Peter Fab. M indev. 19 Søb. - H olg. Graverv. St. JakobsK . Vognmands­ marken C 1 El ff Ry 6479v - Alfr. Gross. Nynavn 61 E ff C 2477 & 5212 B p. N y Toldbodg. 152E - C F M oltke Gross. Vejrøg. I l 8 E - Helm er Gross. Silkeg. 7 E ff C 14756 Bp. Carl Johans G. 12 3 E ff Øb8229 - V E Kasserer Jacobys A . 10 E ff Ev 704 v - O C Maskinfabr. Duev. 883 E ff Go 9977 - Andr. Prok. Plantagev. 8 Gen. - B Rammefb. Taasingeg. 523 E ff R y 2133x - M Frue Tandtekn. Nbrog. 229 É ff Ta4111 Bp. Fuglebakkev. 38 B ff F a 2078 - W Trafikm. Tuborgv. 44 H el. ff H e 6342 - V iking Univ.manudukt. Cand. jur. Fugle- grdv. 3A Gen. ff Ge 5054 Abel Cathrines S tiftelse Abel Cathrines G. 13 E se Afd. V R eal-R egister Abela A /S Landemærket 9 E ff Pa 1414 Abeil [Se endv. Abel] - F ritze Frøken fh. A djunkt E ggersv. 7* H ell. ff G jent.3164 - E jler A rkitekt Strandboul. 984 E ff Tr801 - K jeld Forfatter H enriettev. 21 Chl. - EK Fm eK lk ollek trice H Schneekloths V . 2 3 ‘ E ff Go 5778v Abelskov A Tandtekn. Blaagrdg 29° IH ff No 3555 Abild Radio v. Kurt E Jans Frankrigsg. 78 [g] ff Su 5446 AblldgaardJustj un.Assurandør D irekterJens Kofods G. I 2 E ff Palæ 3843 - Carl Bogholder S-Fasanv. 42* Vby ff Va 4371 v - - Ane L ise Cand. mag. Birkevang 3 7Lyngby - O line-Beate Enkef.Steen B lichersV . 2 0A 1 E J Fa 1740 - A Forretnf. Chrmindev. 24 E ff Ry 3339 - Arne Gross. Vimmelsk. 42 A E ff C 15430 Bp. OVK jetti ngesA. 63 E ff D a 6431 - Erik Gross. Højbro PI. 17* E ff P a c425 Bp. Herm .Triers P1.6 1 E ff N o 6904 - H Gross. Agent.forr. Kompagnistr. 34 E f f C3379 Bp. Søllerodg. 424 IH ff Ta9860 - N Kommunelærer B irkevang 37 Lyngby ff Fr. 6364 - Ruth Komml.inde K astelsv. 255 E ff Øb 5338 - L Malerm.Larsbjømsstr.21 E ff B y 2179y Bp. K ochsv. 312E ff V 6904 - V Pianostm. Kastrupv. 296s Kas. ff Ka 64 - E Politiass. Buddingev. 70 L y. ff L y 1878

Abildgaard C Postkontr. AsmussensA . 5 1 E ff VJ 170y - Paul Repr Peter B angsV . 67SE | | G o8758 Abildgaard-Elling Just Assurandør GI. Kon­ gevej 1492 E - Knud FabrikejerEblc r sv .2 9 H e ll.file 3715 Abildhøj Arne Ejd.mæ^l. Havretoften 29 Ly. - A Overassist. W iehesv. 10 H el. ff He 1929 - Ivar Salgskons. H .D.Kornv.åChl ffOr382S Abildskov L Frue Maskinskrivningshur. A ne K atrines V . 16' E ff Go 9524 - LMaskinskr. Ny Østerg. 23 E ff Pa 3440 - Rob. B Salgschef H yltebj. A .5 8 s Van ff D a 3791 Abildstrøm Harry Varemægler Morsøv. 35 E ff Go 2023 & Go 2051 Abildtrup Inger Cand. mag. M ariev.ll H el. ® Ile 7266 - Chr. Disp. Mariev. 11 H el. ff H e 7266 - Johs. Tndkb.chef II D Jomsbv. 2 9 1H el. ff H e 3436u - Karl Peter Ing. Strandboul. 142 E ff Øb 1137 - Carl Repræsentant Damparken 2 0 1 Rød­ ovre Vby ff Rø 866 Ablo Film v. P Flemm ing Bredg. 21 E ff Pa 5077 Abis, Prevention A /S Gummivarelager Dyr­ køb 7 E ff * C 12636 Ably Barnevogne ved V iggo A Petersen N -V old g. 108 E ff Pa 5134 Abonnementcentralen for brugte Støvsugere A k ts., P eter Bangs V. 30 (E ff Fa 1225 Abra, Akts., Agenturforr. Slotsg. 3 IH ff N o 8318 Abraham B ,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83 E - Erik Gross. (G ento) Gothersg. 1651 E ff By 5042 Abrahamovicz Josef Gross. (Intex)P histersv. 37 H el. Abrahams Ch. Jægersb. A. 110 Ch. ff Or2958 Abrahamsen S Afdelingsing. Cand. polyt. C F Holbechs V . 10 Ly. ff L y 272 - J Bankfuldm. Johnstr. A . 10 4 EJD N o9073 - V Civiling. Blidahlund 22 Chl. ff H e 783 - Charles Direktør u. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 E ff V e 7560 - Sv. A Direktør Cand. polit. O le Bruuns V. 12 Chl. ff Or 5586 - Eleonora Enke e. Overtelegrafbestyrer Hellerupv. 56 As H el. ff He 6151v - KEnkefrne Kurlandsg. 158 S] ffAm 3762y - Lady Enkef. Estersv. 35 3 Hel. ® H e 6072 - N inaEnkefrue V-Søgade 58* E - C J Fabr. (Brødr. Ktiehn & Abrahamsen) Lillegrund 84 (E - E lias Fabr. Dronn. O lgasV. 3 7 E ffF a 2 J 3 4 - O R eventlow Fabr. Strandv. 430 Vdb. ff Vdb 198 - A Frue Fmd.f.Kvindel. Arbejderforb. Afd.4 P rinsesseg. 57 4 E ff Am 3220 - O K Forstander f.Gammel Kloster Kapt. RK læ debo Parkallé 28 U 2 |g) ff R yv.4597 - E & Sønner Herrekonf. fb. Cort Adelers G. 1 E ff P a3170 - A x elln sp . Kurlandsg. 153 E ff Am. 6636 - E ster Frk.Kasserer u.Magist. Soph.Schan- dorphs V . 13 L y. ff L y 3049 - Sv. Kai Komm.lærer Kærholmen 21 8 Van. - Kriminaloverbetj. Uøjdev. 464 É ffSu5165 - Svend Lrsagf. Nørreg. 18 E ff ★ C 13615 Bp. M aglevænget 9 Chl. ff H e 4328 - J H Overbetj. Langøg. 10' 15) ff R y 5272 - E Frue Overlader Kurlandsg. 153 SI ffAm 6636 - V K Overlærer Fortunv. 56 Chl. ff Or 3170 - Poul Overtelegrafinsp. R.Sundy. 68 H el. ® H e. 4245 - Erik Prof. v. Univ. Dr. phil. R. Lykkev. 12 Chl. ff Or 3033 - Harald R etlev- Prof. Overkirurg Dr. med. R . Bispebjergv. Bispebjerg Hosp. I nv 1 ® Ta 3833 - J P Prokurist Svanholmsv. I 4 E ffE v 4085 - A sta Redaktør Kilholmv. 3 1 Vanh ®Da.77 - MRes+aur. Margrethev. 12 H el. ffH e 6452 - Kay Skuesn. Amfælledv. 433E ffAm . 4013 ■ A P T rafik k on trolørv.S tatsb . Jeinbanev. 36 Lyngby ff Ly. 1634

Person-Register for København

I I I— 966

Abra—Adol

Adamsen Emma Froken Øbrog. 1 0 8 2 El - O V Guide Enghave PI. 63 (2 ff V 1610y - Valb. Frue Overass. Grondalsv. 83 IB ffGo 5790 - Th. Red. Blomstermarken 22 Sob. - E rik Sekr. II.D . V endersg. 63 (E)ffByl729u Adana A /S Gross.Gormsg. 11 (H ff-A:Ji!gl400 Adavox Radio v. Sv. H emm ingsen Godthbv. 46 (E ff ★ Go 9104 A d d a x N-Frihavnsg. 13 El ff Øb 1226 AddemosKnud Konditor Falkoner A llé2 6 B (Fl ff Eva 2026 Bp. Falkonervænget l 3 (2ff No 925 4 Addis (Dansk-Engelsk) A /S Am . Landev. 87 K a s .f f * K a l7 8 5 Adela Charcuteric v. Carl Mortensen Ordr. Jagtv. 52 Chl. ff Or 3978 Adelbrand Hans Repræsentant Thorvald- sensv. 252 (2 ff Ev. 2955 Adeler [Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesse Østerbrog. 56 C 3 El ff 0 844x Adeler-Bjarnø Erik D isp. Solsortv. 2 S (S ff Fa 3747 - Valb. Enke e. Fabr. Paludan Mullers V. 5S ® ff E v 7342 - Palle Lrsagf. S-Fasanv. 99 Vby ff -Ar Va 1700 Bp. Solsortv. 97 El ff Fa 4106 Adelfred’s O scarEftf.v.CarlW Ieugel Cigarlb. Ilcnr. Ibsens V . 29 El ff E v 5896 Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 (2 ff V 5027y Adelson Carl Damohatteen gros Hostrupsv. 12s (2 ff No 4562 v - Paul ltepr. Randrupv. 3 Vby ff Ro 1623 Adelsteen Alfr. H Gross. Papir en gr. K ingosg. 5 S 12 ff C. 441 Bp. Bcrnh. O lsens V . 27 L y. ff Ly 415 Adelsten H Rekl.kons. H attensens A . 82 (B ff Oo 6579 - Francis Togf. E ngh v. 2259 [sv] ff E v 6407 v Adento ved Ib O lsen Iscnkr. en gr. Vodroffsv. l l s (2 Adils Geir Red. N y Toldbg. 35 4 E Pa 7410 Adler [Se endv. Adeler] - D B A d le r & Co. B a n k a k t s . Ø sterg. 61 E ff C 37,750, 1623 & 12623 R igs ff 474 Telegramadr. „Debadlerco* - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplund A llé 14 H rll. ff Ilell. 550 - Erik A Fuldm. Har. K iddesV.7 1 Vby. ffV a 3365 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen El ff Cent. 8331 - Villy Gross. (Kbhvns Læderhdl.) Carl PJougs V. 1 - (2 ff Ve 531 - 1’ M Oversæt, ifeslegrd v. 45 H el. ff H e 4213 - Rigmor Frokon Translatrice Grundtvigsv. 6 B :i 12 ff V <)082x Adler-Jacobsen E Underdir. Godthaabs- vænget 82 [0 ff Fa. 261 Adler-Nissen Olav Civiling. Worsaaesv. 26412 ff No 4094v - Chr. Ingeniør R.Ternev. 2 A 3 (E ff Go 971x Adlon K lub Nørreg. 41 E ff Cent. 10698 & 10699 Admin, Akts., M ikkelbryggersg. 10 3 E ff Pa 6898 Admlnkos, Adm inistrations-, Købs- & Salgs­ bureauet Frborgg. 1 B E ff Pa 7588 A dola(A /S Kjøbenhavns Margarinefabrik) O tto Mønsteds PI. 9 12 fl] ArC 17012 Adolph Poul Bogbinderm. Bobakken 2 1 Van. ff Da 5429 u - Einar fh. Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K 1. DM . Ambrog. 9 A 4 É ff Su 2458 y - P T Direktør Strandboul. 74 2 El ff Tr 1525 - F T Ekspd.sekr. i Marinemin. Cand.jur. Vildandeg. 12 E ff Palæ 5087 - B irg.E nk ef.G jentofteg. 36 Gen. ff Ge 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3 S 2 ff Be. 3851y - Ilein r. G Fotograf Rosenørns A. 45 12 ff No 35028 - K Frue Livjægcrg. 12 2 El ff Øb 3197y - Ingeb. Frøken H eigolandsg. I 3 (2 - Ingrid Frøken G jentofteg. 36 Gjentofte

Abrahamsen Edith Translatr. Ilarsdorffsv. 4 B* 13 ff V e f)017v - H enny Frk. Translatrice M aglevænget 9 Chl. ffH e 4328 Abrahamson Carl Direktor Cæciliav. 10B Vby ff V a l6 4 5& Va 7032 - K ristine Frue Bogenseg. 103 (g] $ Øb 9739 - .lenny Frue Solvænget l 3 [o] ff Ry 3807 - F Frk. N y vej 3 3 (2 Jtj Ev 5828 - Harriet Frk. Jagtv.202 4 E] ffØb8779 - Edgar G ross.(Em il V Abrahamson) Fugle- vangv. 1 Ru. K yst ff Ar Ru 067 - Em il V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E ff ★ Cent. 5247 - Peer Gross. (F Heimann & Co.) C F H ol- bechs V. 8 L y ff Ly 309.5 - Sig. Gross. (Em il V Abrahamson) Strandv. 7 Sprf. ff Sk 58 ■ M A Ingenior Engtoftev. I 1 DDJP Nv 1670 - B Lojtn. Bogenscg. 10 3 El ff Øb 9739 - F Sproglærerinde Ved Klovormarken 9*[81 ff Am. 8 7 l ix - Use. Værkf. Tirsbækv. 4 Van. $ Da 4039 Abramczyk G ert Organist Cand. mag. Lars- lejsstr. 7 3 E Abramowitz G Skræddcrm. B cngtasv.2 H el. ffi He 2399. Bp. Frcdensv. 28Chl.ff O r4399 AbsalonButiks- Vindues-Mon tcring&Skiltefb. G Forsberg Pernillcv. 9 G2 ff Ta 6233 - Film A /S st. Kongensg. 23 E ff C 11751 & By 205 - A b s a lo n ,F o r s lk rin g s -A k ti e s e l- sk a b et Kaadhuspl. 45 12 ff Ar C ent.9930 - Køleanlæg v. P Th. Otzen & B Bierre- gaard N-Vold g. 96 E f! Pa 5403 Absalonskirken se Afd. V R eal-R egister A. C. Autoriseret Cyandesinfektion ved G Tagen Vbrog. 139 (3 ff C 8852 & 8894 Aca v. Ejler Hansen Maskinværkst. Fælledv. 7 (B ff N o 6210 A c a c ia B lo m s te r fo r r . ved L Frederiksen Falkoner A llé 1 1 E 1 ff Ar C4336 Acanthus v. Curdt-Christiansen Blomsterforr. Vbrog. 175 12 ff V e 1404 & V e 3431 Acap A /S Blegdv. 32 (Hl ff C 8515, No 9596 & No 7172 A C BI - Dansk Handels- og Ingeniørfrm. Lauggrd. A . 47 Sob. ff So 4227 Acca P en Comp., The, Akts., Randersg. 50 El ff C en t 502 Accidenstrykkerlet, ved N P Hansen & Aage Pedersen N y Adelg. 5A E É Cent. J4663 Accumulator-Fabriken, Akts., Lyngby ff * Lyngby 1645T elegram adr., Accumulator“ AcnenCO Direktor Da1gasBoul.46E)ffFal637 - Laura Enkef. J a g tv . 2291 El ff Ry 4782 - Olga Enkef. D algas Boul. I 2 (B ff Gol428y - Knud Gros«. N-Farimagsg. 582 E f f Pa8859 - ’s P H E ftf. Gross. V-Sogade 52 KJ ff G 12532 - Mathilde Frk. Tandl. 1. Strandstr. 20 2 E ff By 3500 Achille 8 Borge Revisor Cand. jur. Søllerodv. 61« H it. - G statsaut. Rev. Transi. Amagert. 7 E ff ★ C 17100 Bp. Kaysersv. 2 Charlottl. ff Ile ll. 2706 Acker [Se endv. Agger] - Fr., Ejendoms- & Adm inistrations A /S V iggo Rothes V. 31 Chl. D H e 7653 - Sv. Fuldm. Cand. jur. Raadhusv. 55 Chl.ff Or 149 - Fr. Godsej. R. V iggo Rothes V.31 Chl. ff I le 7616 - H enn. van Laborant N y Carlsbere V . 4 s |2 ff V e2997y Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 El ffRyv.3311 - K E Kommandør M S II.-K . DM . Jahn- sensv. 16 Gen. ff Ge 4615 - &SchwanenflligelVekselerereNielsJ uelsG. 11 E ff Ar C 9181 - A Vekselerer (Ackermann & Schwanen- fliigel) Strandboul. 62B3 El ff Øb 8348 Ackerton A /S Amfælledv. 50 0 ff C 11796 Acme S h i.t Manufactory ved E Gundel W il- dersg.57 E ff Su 5805 Aco v .E gon Petersen Kunstklinkeri 0 sterbrog. 93 Eh ff 0 7412

Acolock A /S Peder Skrams G. 26 E ff C3-165 Acousticon Borgcrg. 15 E ff P a5946 Acro Billed Bureau v. P Bech Frbergg. 30 m ff B y 6388 Actas Metalstoberi Bredg.69 A E ff C 14430 Acthon A P Fuldm .Sovej l l s H it. Activ v. Herm. Bruhn Budcentral W estend 6 ® ff ArEv 761 - & Standard Budene v. Werner Dahlin Sun- devedsg. 2 [2 ff Ar E v 761 & Ev 2787 - v. W Dahlin Cykleh. Sundevedsg. 2 GO ff ★ E v 761 & E v 2787 - Desinfektionsanst. v. Th. Christoffersen Uolmbladsg. 52 [s] ff Am 5544 - ved P II Lindvang s E ftf. Elektroinst. K irsteinsg. 4 El ff Øb 414 - Fornikling &Forkromning v. H . Olsen & E Potersen Frsundsv. 62 [NV] ff Ta 6300 - v. C H L arsen Kkelovnsrens. Rorholm sg. 18 E ff B y 6210 - Maskinatskrivningsbur. v. B etty Jensen Nyelandsv. 13 (0 ff Go 708-4 - Pakkassefabr. v. S L N ielsen Ilolbergsg. 20 E ff B y 4504 - Revisionskontor v. V iggo Hansen, Niels Hemm ingscns G. 8 , IKl ff Pa3604 - v. A W Kempf Skrivcmaskinerep. Stak­ haven 6 Valby ff Va 1063 - Smodcværksted ved A H ansen Kobmgg. 23 E ff Pa 390 & Pa4955 - Stillads-Service (Solvstilladserne) ved Evald H orberg Kalvebod Brygge 12 O ff C 10796 - A c t iv -H e ls e la g e t , S y g e k a s s e n H o­ vedkontor E cven tlow sg. 1U tVJ ff C 4674, 10649, E v 8169* Ev 8610 Kontortid: (10-15, Lørd. 10-13 og Fred. tillige 16-18) Indbetalingskontorer: Amagerbrogade 59-j Aabent hver D ag Falkoner A llé 55 K l. 10-15 Jernbane A llé 86 > Lørdag dog kun Nørrebrogade 102 K l. 10-13 N -Frihavnsgade5 JFredag till. K l. 16-18 Grønnegade 4 (Antikvarboghandelen) H ver D ag K l. 12-17, Lørdag K l. 12-14 Enghavevej 223 Tirsdag og Fredag K l. 16-18 Toftcgaards A llé 48 Onsdag K l. 16-18 Valby Langgade 22 (Lohmanns Bogh.) Hver D ag Kl. 14-17, undt. Lørdag Valby Langgade 134 Tirsdag og Fredag Kl. 16-18 Frcderikssundsvej278 A Mandag K l. 16-18 Frederikssnndsvivj 128 C Tirsd., Onstl. Torsd. og Fred. K l. 16-18 Tomsgaardfcvej 100 Mandag og Torsdag K l. 16-18 Lyngbyvej 51 Ti rad.& Fred. Kl. 10-15, Fred. till. K l. 16-18 Activa, Akts. for K apitalanlæ g V -B oul. 38 El ff C 11053 Active Skibsprovianteringshdl. v. Sv. Peder­ sen Østbng. 105 El ff Øb 5966 - Transport Service I/S ved C A Jensen & G Poulsen Spedition H illerødg. (S ffCG511 & T a 0 5 U Acto ved Henry Andersen Rcprodukt.anst. Pilestr. 2 E ff C 9549 Ada v. Vald. Androasson Manufaktur- & Broderih. Langagerv. 11 Vby ff Va 3222 - v. E Pedersen Rullefb. Hostrupsv. 3 (2 ff C 1730 - v. C Marquart Peder Lykkes V .44 (D ff Su 4949 Adam Tailor v. Øj vind Jessen Skrædderf. N y ­ gade 5 E ff By 6845 - A d am ’8 T r a n s p o r t Co. A k ts., Danasv. 3012 ff ★ Cent. 7400 Adamsen Carlo Th. Biavlskonsulcnt Selveje A llé 11 Valby ffV a 3389 - Carl Jørgen Cand. jur. H esseløg. 424 El - K Robert Cand. theol. Rosengaardon 7 1 E - Carl el.In st.R . Vbrog. H 81 12 ffC 6146 - Dagmar Enkef. Vald.Holm ers G. 22 2 El - C Farveh. Lyngbyv. 72 El ff Ry 2551 - Poul Farveh. Gentofteg. 37 G en.ff GelOGO

Person-Register lor København

III — 967

Adol—Agge

Aftenfotografen H enry Svanberg Flensborgg. 53 El f V e 9801 Afzelius A gnes Frue K lædebo Parkallé 28 D* (ø) |1 R y v. 3579y - V iggo Red. Enighedsv. 6 S Chl. fl Or 3068 Ag Einer Murerm. Ejd.mægl. Mosebuen 42 Gen. ® Sø 1809 A. G. A. Leopard Pergament, Aage Andersen Danasv. 29 El fj Ev 411 Aga A/S (A /S Gasaccumulator) Uplandsg. 52 l S] f f * C 5060 - Lyskopieringsanst. v. J H olm Dronn. Ol­ gas V . 2 0 fl Go. 4968 Agbo Vald. fh. Købrnd. Johnstrp. A . 5* El ® N o3271x - Kn. Sekr. Job ns trups A. 5 2 E) ff Lu 288 Agdal Tage kst. Politiinsp. Beringsv. 7 8 0 ff Fa. 1702 Agdrup Børgo Assur.dør Lauggrd A . 181Søb. $ So 3269 x Ageko Agentur & Eksportkontor v. A K oern Blidahpark 21 H el. ff H e 2471 Agema ved Georg Madsen Korsetfb. N y V e- sterg. 19 El f C 9050 Agence France-Presse Hejmarksv. 32 Søb. ff Sø 3035 Agencyhouse ved Fr. B eck A gentur W ied e- w eltsg. 8 El ff Øb 6844 A genskovV H usejer Johannev. 10 Charlottl. f Ordr. 5110 Agenta Nordica ved Knud Abildgaard-Elling, Frederik N ielsen & Arnold Frederiksen Amagertorv 29 ES fl C 7604 & 2897 Agentia ved S G Larsen Agenturforr. Valby- gaardsv. 60 V alby fl Va. 772 Agentur- & Importkomp. Stameko Akts. Farverg. 15 El ff C. 7661 Agenturas A /S L inde A .48 V a n .ff* D a 2727 Agenturcentralen N -V oldg. 21 El ff C 13308 Agenturet Kbhvns Assurance vedKMonberg- Andresen Dalgas Boul. 59 0 ff Go 8248 Ager Erna Frk. Ambrog. 243 (SI ff Am 2461v Agerbeck C E fh. A ssist. Tuborgv. 1081 H el. ff H e 1946 - H M Gross. M ø lle A .3,5 V b y * V a 660 & Va 7834 Bp. Risbjerggrd. A . 4 VbyJffHv 100 - G Kunstmaler Vennemindev. 393E1 ® Ryv. 2376 - F rits Repr. Kongelysv. 5 B Gen. fl G e 3971 v Agerbek-Poulsen NMFabr.Bernstorffsv. 868 H ell. fl H ell. 4045 - E Frue Maskinskr. Bernstorffsv. 86 H el. | H e 4045 Agerbo H Afd.leder Frsundsv; 1032 ®2I f! Ta 9081 AgerbundsenAnnaEnkee.Sadelm .Prinsesseg. 233 El ff Su 5578 - Ingeb. Melhdl. Jak.Dannefærds V . 10B 9 E1 - ’s O Eftf. v. AW anell Sadelmageres Tapet­ serer Peder H vitfeldts Str. 16 El ff By 4475 Grundlagt 1862 Agerbæk A B est.Sm yrnav.324 (S ff Am.4843 AgergaardP S Cand.pharm. Hostrups Have 6 3 EI ® N o. 8421 y - Har. Gross. ( Agergaard|& N ielsen ) P eter B angs V . 92‘ 0 ff F a 4074 - & N ielsen Import- & Eksportforr. Christiansg. 9 IS fl B y 8539 Agerholm [Se endv. Aggerholm ] - P Bankfuldm. St.K jelds G. 2» El ff Ry672v - Sophus Direktør R. DM . Hammerensg. 3 1 El fl Palæ 5256 • Louise Enkefrue H erluf Trolles G. 26 A 1 El B y 5228v I Frue Ambrog. 87* 0 f) Am 9605x - H Fuldm . Bergthorasg. 363 El - Svend Gross. V edK losteret 8 *El j|R y4358 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 A El ff E v 3867 - M S K Frøken Arendalsg. 9 5 El É Ø 671 - O W Enkef. K lkollektrice N-Fri* havnsg. 75 1 O ® 0 8709x - ’s Emma Eftf. v.Torben P etersen Konditor N iels Juels G.4 El ® B y 75 - Ingeb. Kont.fuldm. Sværteg. 7 3 IS ® P a 7174 - E Købrnd. Vbrog. 143 El f O 7580 Bp. E j- derstedg. 105 El fl E v 247u

Adolph H olgerGeneralkonsul Direktør f. Akts. F r.T h. Adolph’s Enke M SH .-K . DM . Frdalsv. 70« Ly. | | F r 7082 - ’s Fr. Th. Enke, Akts., Gross. Frdalsv. 70 Lv. D Fr 7082 - J A K apt.lejtn. i Fodf. Ø -Voldg. Livg. Kas. El - A Komm.læror Markmdg. 144 (UflSu 458v - A O Oberstløj tn. Livg. Kmjkr. R. DM . J ægersborg A llé 150Gjentoftejj}Gjent. 2011 - Uffe Overass. v. Carlsberg Brygg. Cand. phil. K aktusv. 45s 1 | Am 7898 - L fh. Overmaskinm. H vilev .8 H el.f! H e625 - Inger Frue Parfumehdl. GI. Kongev. 12533 ® Ve. 7684 Bp. Madvigs A. 14s El - T Pianoforhdl. H alls A llé il 3 El ff Eva4808 - Allan ,T Pr.-Løjtn Am alieg.4s E lf!B y5200 - Mog. Repr. B egoniav. 122 Gen. f! Ge 914 - Aa. fh. Tolaforv. Helgolandsg. I 3 El fl Ve 644 u - R Vognmand Jagtv. 101.103 H) J) C.14047 Bp. K.rogerupg.55 2 El fl Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 8 0 * E] fl 0 406u - E Frk. (Dam elingeri Ado) Vennemindev. 13a O - K Frk. (Dam elingeri Ado) Vennem indev. 13s m - C Regnskabsf. Strandv.20C 1 dl |jR yv. 1G32 - Carl Varme- og V entilationsanlæ g Fin- sensv. 251 0 fl Go 7978, A d rem a , A k ts ., v Købmagerg. 60 El $ C. 14672 & 14675 Adrian .CP Bogbinderm. Absalonsg. 11 8 El f V i489u M L EnkefrueN -Farim agsg. 688 El ®By 1369 v - C Enkef. Nøjsomhv. 22 * El f) Øb 3921y Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27'Brh. | B ella 1665 - C Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 G jentofte fl G jent. 1814 - Ellen Frk. Organist Aldershvilev. 86 Bags. fl Ba 438 Adrienne ved N iels H Thorup K jolesystue B legd.36 Hl fj N o 8481 Adroit ved E lse Bruhn K jolef.K losterstr .8 E H Pa 5433 Adsbøl Agnes K ristensenProk. Am ,Boul.24!sj - Carl Tandl. Værnedamsv.20 El J) Eva2236 Bp. Dyrehaven. 30 K ip. D Or 5256 Adser E Overbetj. Arkonag. 3 3 El $ V e 4628 Adser Hansen Leo Konditor Ryvangs A. 87 Hel. D H e 837 og Callisensv. 3 H el. ® H e5 3 8 3 Adsersen W Jordt Giarm. Brogrdv. 13 Gon. ® G e485B p .V an ged ev.671Gen. fl Ge 3613 - Børge Ingeniør i Søv. Fuglegrdvænget 44 Gen. |f Ge 3247 - V P rof.v. V eterinæ r-og Landbohøjsk. R. Stockflethsv. 71 00 fl Go 2168 Adsto fte P Frue N-Fasan v. 56 Ø fl Go 3730,y - B H Kommlærer Thorsv. 14 Ly. |l Ly 2577 Adventskirken, se Afd. V R eal-R egister Aebi 8 cher C Direktør Pelargoniev. 13 Vby. ffl V a 6630 AEG D an sk E le k t r ic it e t s A k tie s e l­ sk a b V -Farim agsg. 41 El Jj-frC. 5 QQQ Telegramadr. „Elektrongea* Postkonto Nr. 357 Afa v. J E Christensen K oloniallager Frede- rikssundsv. 275 Brh. ffi Be. 3546 - Pelsberederi v. Cornelius Christensen Ø selsg. 1 3 ,1 5 |g] f) Su 1397 Affa ved K Reenberg Forniklingsanst. Fran- krigsg. 26 (S] Am . 9316 Affelhøy E Overass. Lupinv. 11 DØ| | Go 7830 Afhold 8 dagbladet for Sjælland A sger RygsG . 3 El K V 5353 y Afmontage ved N iels J u elK ressn er Borgm. Christiansens G. 50 |SV) j | V a 4636 Afridana A /S Dronn. O lgas V . 6 0 ® ★ Fa 4200 R igs fl 530 Telegramadr. „Afridana" Afstøbningssamling, D en kgl. se A fd. V R e­ al-R egister Aftenbladet Eksped. Købmagerg. 9 E 1 ff C 1103,4193 & 14698 Redaktion Blaagaardsg. 15 ISl^ ★ C.16511

Agerlin Poul Maskinafskr. Revueforf. Væ rne­ damsv. 4 A El $ E v 3867 - A x el Skibsf. E C Hammers V . D rg.®D r90 Agerschou S Fuldm. Kantorparken 173 ® Sø 1232 - A gnes Mag. art. H orsevæ nget 52 Islev Van. Agerskov H C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. V -V oldg. 91 El f) C. 13943 - L eif Blædel Befragter K nivholtv. S2 0 f D a 3127 y - Amalie Enkef. K ongelysv. 281Gen. - Joh.E nkef.Jak.D annef.V .2 1 B l® No 3160v - H O Gross. Agenturforr. V -V oldg. 91 0 ® C 13943 Bp. Høeghsm indeparken 5 S , H el. ® H e 5947 v - Wm . B Gross. Blaagrdg. 15 A IS1 f)No511u Agerskov-Nlelsen E Bog-& Papirhdl. Vester* brog. 115 El ® O. 8889 Bp. P eter B angs V. 8 3 * 0 fl Go. 3748 x Agersnap J Kom i.inde Nyrnbergg. 4 3 SI H Su 4389 x - Harald Komponist Korsyngem . v. D et kgl. Teater Thor^aldsensv. 584 El fj N o 3746y - J Kunstm aler B lom stervæ nget 32 L y. J| L y f 2 0 - Morten Lrsagf. Taasingeg. 514 El fl R y 509 - O le Sekr. Cand. jur. H vidovrev.259° H vidovre Vby Agersted Knud Civiling. Høeghsm indepar­ ken 12 8 H el. f H e 6276 - Gerda Frue A ne K atrines V . 22 4 0 ® Go 5259y ‘ - Poul Journalist Sorrentov. 12s(g) f)Su6512 - A Provst R. Dr.Priem esV. 102EJ f) Ev6910 - Svend Skolebest. Cand. theol. K ongev. 2* Ly. * F r 7230 - A F S Telegrafkontrolør Falkoner A llé 273 0 ® Go 3598u Agersten A E Frk. V E Gamborgs V . 10 2 0 | | F a 314x Agertoft Kai A rkitekt Tornestykket 7 Vanl. ® Dam sø 3222 - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups A llé 8 B 1 H ell. f) H ell. 4558u • K aren Enkefrue Højbjergv. H øjstens- gaard H eri. ® Y r 448 - H olger Kontorchef v. Frdbg.Skattev. Cand. jur.Højbjergv. Højstensgaard Heri. « Y r 448 erda Frue Massøse Parkvænget 13 Charlottl. f H ell. 4060 Agertip Anne Enkef. Frborgv. 22fK91fl Ta6892 Agger [Se endv. Acker] ■ f l V Cand. pharrn.Ordrupv. 851 Charlottl. - Sv. Civiling. Hyldegrd. Tværv. 10 Chl. J| Or 4172 - Signe Enkef. Gardes A. 7 4 H el. ® H e 305 - Chr. Fabr. ( Kbhvns Manufaktur Import) Larsbjstr. 16' El f By 3203 - Marianne Modeh. 0 verødv.9HU .f|Ho 1379 - Poul Prok. H . D. Hellerupv. 51E 2 H el. ® H e6 0 8 4 x - Kaj Børge Urmg. Søb. Hovedg. 69A Søb. fi Sø 1157 Bp. Runebergs A. 22 Søb. 1 Sø 4257 Agger-Nielsen Ib R evisor Aagerupv. 7 ‘ Brh. fl B c 4999v Aggerbeck C R B ogtrykker Jernbanev. 5A 2 Lyngby f L yngby 1028 - Iver Læ ge Jagtv. 212 2 El ® Øb 7156 - B Salgschef Blaamunkev. 253 ff Sø 452 Aggerbeck-Christensen E jgil Direktør Gross. (Obligo) Zinnsg. 2 4 Aggerdahl Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. ® Ordr. 1560 Aggergren SW Bogholder Falkonér A . 1 3 * 0 - A L Vulkanst. Tibirkeg.l91Hl®No.4399y Aggerholm TSe endv. Agerholm l - Solvejg Frk. Dansel.inde Voaroffslund 4 El fl E v 4525 - A xel Gross. Blom stervænget 13 Lyngby | | Lyngby 1913 - Johs.G ross. Buntmg. K losterstr. 23 B 10 £ B y 4508 Bp. L øgstørg. 29* El ® T r 1656 a. Komm.lærer Bjørnsonv. 618 V by ® Va 6175 - P Skibsf. Alrunev. 10 Hel. ® G e 4455 - E llen Frue Skuespillerinde!. Strandstr. 122 El fl Pa. 1223 y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker