Kraks Vejviser 1947 Personregister

Vejviserens 1. Bind indeholder: A.tå. I: Kort over København — II: Gade-Repister og Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Aid. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — Vil : Fag-Register — VIII: Udlandet

Afdeling HI

Per son-Beg ister for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld ­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene ér ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil suge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opfort i disse, men er udeladt i Person- Registret. > • I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. * , Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade “ . En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. Tillæg: Liste over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, dér er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1945 — 20. November 1946, med Angivelse af Dødsdagen.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — - Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor Kobenhavn, se Afd. IV, Provins- Register. i ..

Made with FlippingBook Learn more on our blog