Kraks Vejviser 1946 personregister

V e jv is e re n s l.JBind in d eh old er:

'J. Bind ind eh old er: Fiimcliste til begge Bind Afil. V : Real-Register

Afdeling ID

Afd. £: Kort over Kbbeuliavii — Il: Gade-Register og Hus-Register — 111: Person-Register — IV: Provins-Register

VI • .............. Al'*' -

Vil: Fag-Register VIU: Udlandet

Person-Register for København.

, Haandværk, Industri, Søfart, Bank-

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel

og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv

i K ø b en h a v n , F red erik sb erg , H ellerup og om lig g en d e V illa byer lin d e r ét, m e d A n g iv e lse a f d en fu ld ­ stæ n d ig e A d re s s e : N a v n , S tillin g , T itle r , d a n s k e O r d e n s d e k o r a tio n e r, B o p æ l (G a d e o g H u s n u m m e r ), P o s td is tr ik t o g T e le f o n n u m m e r . — N a v n e n e e r o rd n e d e a lfa b e tis k i é t R e g is te r. B a r b e r e r , F r u g th a n d le r e , V ik tu a lie h a n d le re og en D el a n d r e lo k a le F o r r e tn in g e r , h v is A d re s s e r m a n n a tu rlig s t v il søge. i F a g -R e g is tr e t o g H u s-R e g istre t, fin d e s o p f ø r t i d isse, m e n e r u d e la d t i P e rs o n - R e g istre t. 1 V e jv ise re n s T ilføjelser (p a a g u le B la d e e fte r E m n e lis te n fo r a n i 2 . B in d ) e r o p ta g e t et A n ta l F ly tn in g er , so m e r k o m m e t til V e jv ise re n s K u n d s k a b e fte r P e rs o n -R e g is tre ts T r y k n in g .

G ræ n se n m e lle m P e rs o n -R e g is tre ts o g P r o v in s -R e g is tr e ts O m r a a d e e r v ist p a a o m s ta a e n d e P la n , „ P e rs o n -R e g is tre ts O m r a a d e “ .

lin n æ rm e r e V e jle d n in g i B ru g e n a f P e rs o n -R e g is tre t fin d e s p a a n æ ste S id e .

Tillæg: Liste over Døde. lin F o rte g n e ls e o v e r k e n d te D a n sk e , d e r e r a fg a a e t v ed D ø d e n i T id s r u m m e t fra 1. D e c em b e r 1 9 4 4— 3 0 . N o v em b e r 1 9 4 5 , m e d A n g iv e lse a f D ø d sd a g e n . # U d fø rlig e O p ly s n in g e r o m I n s titu tio n e r og F o r e n in g e r m . m . lin d e s i A fd. V , R e a l-R e g is te r (fo ra n i 2 . B in d ). — In s titu tio n e r, F o r r e tn in g e r o g P r iv a t-P e r s o n e r u d e n fo r K ø b e n h a v n , se A fd. IV , P r o v in s - R e g iste r.

Made with