Kraks Vejviser 1945 personregister

' ..............................................

Vejviserens

1. B in d in d eh o ld er: 2. B in d in d eh o ld er: Afd. I K ort over K øbenhavn Em neliste til begge Bind — II: G ade-R egister og Afd. V : R eal-R egister H us-R egister — V I: Firm a- og Aktie- — III: P erson-R egister sel skabs-R egister — IV : Provins-R egister — V II: Fag-R egister

A fd e lin g H I i

' é

P e r s o n - R e g i s t e r

j

for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haanduærk, industri, Søfart, Bank - dgForsikringsvæsenog andre næringsdrivende Erhverv i K e f r é n R a v t i , F r e d e r i k s b e r g / Ø e l l e r u f i . d g o m l i g g e n d e V i l l a b y e r under ét, med Angivelse af den fuld- = stændigé, Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — NavnWe er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man .'= naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse,, men er udeladt i Person- ^ Registret. _ __ I Vejviserens T i l f ø j e l s e r (paa gule Blade efter Emnelisten foran i 2. rBind) er optaget et Antal F l y t n i n g e r , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraade er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade41. , \ / Én normere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. T i l l æ g : L i s t e o v e r D ø d e . En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 17. November ; 1943—30. November 1944, med Angivelse af Dødsdagen. '•'< \ < ' ’ ' ,• ■ .K Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Real-Register $oran i 2. Bind). — institutioner, Forretninger og Privat-Personer udéhfor København, se Afd. IV,JPxovins-; ■Register. ■, ■ ' ! ^ -v.:; V\;*VVi

i

i

V

Made with FlippingBook Ebook Creator