Kraks Vejviser 1945 gaderegister ny udgave

I

A. Gade-Register for København j maa benyttes i Forbindelse med efterfølgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning j omde forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse medKortene i Afd. I.: ; Ejendomsskyld Kbhvnske Vurderingsformsond; Skyldkredsenes Omraade, angivet vedKvartergrænser etc. i Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne:Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). / Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). [ Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). i , Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). [ Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). \ Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.). Regler for Ordningen. f Gader, Veje og Pladser er opfert i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget ,• efter det' første af disse;'f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., - iNørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, i 7 . der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under j K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, r f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. .' . ? . \ ■ J_________ ' - ' ; Til de optagne Personers og Firmaers Navne er fejet Stillingsbetégnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam- i men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt tindesi Person-Registret og Fag-Registret, [ hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. i. er udførligt / omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). / ) Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering :pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen- domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem ide to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i ~ - | Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. ! ' Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over Kebenhayn: (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er Iangivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med J en Pil, der viser Nord og Syd.' ' ( I Real-Registret Rudes oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og. andre . ! Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret \ finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesierens Direktorat* Stadsingeniørens Direktorat, Frederiks- i . berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o . s. v. 1 1 B. Hus-Register for København )

}

'

-

'

.

I Begyndelsen'' åf hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER EnFortegnelse over Gader,Vefe, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. \ medAlfabet-Udhugning ......... Pris 2,75 Kr.--------- KRAKSKORT, over K Ø B E N H A V N ------ :-------- OG OMEGN -------------- 15 Specialkort nW Kvadratnet og fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvefskort. — -----Pris 2,60 Kr. ~ —

'

'

(

v

,

i (

Made with FlippingBook Learn more on our blog