Kraks Vejviser 1944 provinsregister

Vejviserens

2. Bind indeholder: V: Real-Register VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register

1, Bind indeholder:

IV

Afd.

Afd I: Kort og Planer — II: Gade-Register og — III: Person-Register — IV : Provins-Register Hus-Register

Afdeling

— V II: Fag-Register — VIII: Udlandet

P rov ins -Reg i s te r

A. Forretninger - B. Privat-Adresser - C. Større Gaarde - D. Kommunefortegnelse

A. Forretninger (Side 1777 ) Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden al denne Karton) med Henvisning til de Steder i Fag-Registret, hvorunder den paagældende er optaget. Foran hver By et Real-Register med Op­ lysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del sta­ tistiske Data. Ved 34 større Byer tillige et Kort over Byen. j ' ■ , ■ ' ' ' ' ., ; 1■ i , ' ■ ; ' . .1 B . Privflt-Adresser (Side 2117 ) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, t Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. ' Grænsen mellem det københavnske Person-Rpgisters og Provins-Registrets \ Omraade er vist paa Planen Side 961. \ i C. Større Gaarde (Side 2227 ) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardenés Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til ^ Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med \ Oplysninger om Amt og Sogn,1Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms- 4 skyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m.

D. Kommunefortegnelse (Side2259) 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

i

i j i 1

En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

Hæren og Søværnet Oplysninger om Hærens og Søværnets Afdelinger er i det væsentlige optrykt uforandret fra Kraks Vejviser 1943, idet dog alle Personnavne er ført å jour indtil den Vs 1943. v ■ V Henvendelser vedrørende Hærens og Søværnets Afdelinger, Skoler og Institu­ tioner m. fl. kan indtil videre ske til henholdsvis Krigsministeriet og Marinemirii- steriet, Slotsholmsgade 10, København K. ,

- 4

-■

1

1

1rMi i\flJ iVv.»nJ »jllftn .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker