Kraks Vejviser 1944 provinsregister

Animated publication

Vejviserens

2. Bind indeholder: V: Real-Register VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register

1, Bind indeholder:

IV

Afd.

Afd I: Kort og Planer — II: Gade-Register og — III: Person-Register — IV : Provins-Register Hus-Register

Afdeling

— V II: Fag-Register — VIII: Udlandet

P rov ins -Reg i s te r

A. Forretninger - B. Privat-Adresser - C. Større Gaarde - D. Kommunefortegnelse

A. Forretninger (Side 1777 ) Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden al denne Karton) med Henvisning til de Steder i Fag-Registret, hvorunder den paagældende er optaget. Foran hver By et Real-Register med Op­ lysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del sta­ tistiske Data. Ved 34 større Byer tillige et Kort over Byen. j ' ■ , ■ ' ' ' ' ., ; 1■ i , ' ■ ; ' . .1 B . Privflt-Adresser (Side 2117 ) Alfabetisk ordnet Register over ca. 20,000 Mænd og Kvinder i Provinsen med Angivelse af Navn, t Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og Telefon. ' Grænsen mellem det københavnske Person-Rpgisters og Provins-Registrets \ Omraade er vist paa Planen Side 961. \ i C. Større Gaarde (Side 2227 ) Indeholder Oplysninger ordnede efter Gaardenés Navne om Gaarde, Godser etc. vurderede til ^ Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med \ Oplysninger om Amt og Sogn,1Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendoms- 4 skyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m.

D. Kommunefortegnelse (Side2259) 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

i

i j i 1

En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side.

Hæren og Søværnet Oplysninger om Hærens og Søværnets Afdelinger er i det væsentlige optrykt uforandret fra Kraks Vejviser 1943, idet dog alle Personnavne er ført å jour indtil den Vs 1943. v ■ V Henvendelser vedrørende Hærens og Søværnets Afdelinger, Skoler og Institu­ tioner m. fl. kan indtil videre ske til henholdsvis Krigsministeriet og Marinemirii- steriet, Slotsholmsgade 10, København K. ,

- 4

-■

1

1

1rMi i\flJ iVv.»nJ »jllftn .

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, offentlige Kontorer, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paagældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering mm. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, mider hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til­ føjelser, derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under Forretnin­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Caféer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren. (Nær­ mere Oplysninger findes pa,a de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Prlvat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register), C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 16(50 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1940. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 171 Byer med Angivelse af Sidetal. Købstæderne er betegnet med en *

»Ringkøbing 2026 »Store Iledinge 2070 »Ringsted 2027 »Struer 2071 »Roskilde 2029 »Stubbekøbing 2072 Roslev 2035 »Svaneke 2073 »Rudkøbing 2035 »Svendborg 2073 Ry 2037 »Sæby 2080 »Rødby 2037 »Sønderborg 2080 Rødding 2038 Taastrup 2085 Røde Kro 2039 Tarm 2086 Rødkærsbro 2039 »Thisted 2086 Rønde 2039 Tinglev 2089 »Rønne 2040 Toftlund 2090 »Sakskøbing 2044 Tyborøn 2090 Samsø 2045 Tølløse 2090 »Sandvig 2046 »Tønder 2091 »Silkeborg 2047 Tørring 2093 Sindal 2051 Ulfborg 2093 »Skagen 2052 Vamdrup 2(94 »Skanderborg 2053 »Varde 2094 Skern 2054 Vejen 2096 »Skive 2055 »Vejle 2097 »Skælskør 2059 »Viborg 2105 Skærbæk 2060 Vinderup 2111 Skørping 2061 V ojens 2111 »Slagelse 2061 *Vordingborg 2112 Slangerup 2066 Vraa ■ 2114 »Sorø 2067 »Ærøskøbing 2115 »Stege 2068 Ølgod 2116

»Helsingør 1892 Lunderskov 1953 »Herning 1896 »Løgstør 1953 »Hillerød 1900 Løgumkloster 1954 Hirtshals 1903 Løkken 1955 »Hjørring 1904 »Mariager 4955 »Hobro 1908 »Maribo 1956 »Holbæk 1909 Marstal 1957 »Holstebro 1914 »Middelfart 1958 Holsted 1917 •^Nakskov 1960 Hornbæk 1918 »Neksø 1964 Hornslet 1918 »Nibe 1965 »Horsens 1919 Nordborg 1965 Hundested 1928 »Nybore 1966 Hurup 1928 »Nykøbing F. »Nykøbing M. 19b9 Hvalsø 1929 1974 Højer 1929 »Nykøbing S. 1976 Høng 1930 »Nysted 1977 Hørsholm 1930 »Næstved 1978 Ikast 1931 Nørre Aaby 1982 Jyderup 1932 *Nørresundby 1983 »Kalundborg 1933 Odder 1985 Kellerup 1935 »Odense 1986 »Kerteminde 1936 Otterup 2011 »Kolding 1937 Padborg 2012 Korinth 1945 »Præstø 2012 »Korsør 1945 »Randers 2013 »Køge 1948 "»Ribe 2023 Langaa »Lemvig 1951 1951 Ringe 2025

»Aabenraa 1777 Fakse »Aakirkeby 1780. »Aalborg 1781 Fanø Aalestrup 1799 Farsø

1856 1857 1858

Fakse Ladepi. 1857

1799 Fjerritslev 1858 1880 Fredensborg 1859 1831 »Fredericia 1860 1831 »Frederikshavn 1805 1832 »Frederikssund 1870 1832 *Frederiksværkl871

»Aarhus Aars Aarup Arden Asnæs »Assens »Allinge

1872

1833 Gilleleje

Augustenborg 1834 Give 1873 Ballerup 1835 GJamsbjærg 1873 Birkerød 1836 Glostrup 1874 Bjerringbro 1836 Graasten 1875 »Bogense 1837 Gram 1876 Brabrand 1838 »Grenaa 1877 Bramminge 1839 Grindsted 1878 Brande 1839 Gudhjem 1879 Broager 1840 Gørlev 1880 Brædstrup 1841 »Haderslev 1880 »Brønderslev 1841 Hadsten 1885 Brørup 1843' Hadsund 1886 Christiansfeld 1843 Hals 1887 Dronninglund 1844 Hammel 1888 »Ebeltoft 1844 »Hasle 1888 Ejby 1845 Haslev 1889 ♦Esbjerg 1846 Hedehusene 1890 »Faaborg 1855 Helsinge 1891

IlMLnAA

,/iilUL

Afdeling I V . Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse.

A . Forretninger. Forretninger i de 171 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. I nedenstaaende Register er ved hver By (efter: Forretninger) givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paagældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende Branche.

Aabenraa . (Aabenraa Amtsraadskr.'

Statsskolen. Rektor: GN TB uch- reitz £ 2311. Sønderjydske Fond, Den, Fondens Amtskomité i Aabenraa,Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM., Raadbuset £ 2515, priv. £ 3119. Sønderjyllands Højspændings­ værk £ 3113, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jeø P Christiansen. Teater, Aabenraa, Havneg. £2308, opf. 1923. 400 Siddepladser. Toldkamret £ 2279. Toldforvalter: Holger Pedersen. Tnberknlosehospitalet£ 2206, op­ fort 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Inspektør: Th. Hiinel. Turistforening, Aabenraa. Stiftet 1920. Formand: Arkitekt JepFink £ 2935. Bnreau Kiosken, Nørre­ torv £ 2322. V agt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket £ 2075 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Alm. dansk Vare- og Industrl- lotteri’s Delegerede: Uldspinder G Japsen £ 2389. Vejer og Maaler: N L Wissing £ 2550.

Skattemyndighedernes Vurde­ rin g: Ejendomsskyld: 38,R Mili. Kr.; Formue: 33,(iW Miil. Kr.; Indkomst: 18 , 7<»2 Mili. Kr. Skatteprocent 1943-44: 6 ,s (Lig­ ningsprocent : 7 , 3 ). Socialkontoret £ 2349. Inspektør: W Flechtner. Sognepræ ster: E N J Johler£2151 (danske Menighed); C Ludvig- sen £ 2502 (Set. Jørgens Menig­ hed); C J J Beuck £ 2219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt £ 3067, stiftet 27. Nov. 1818. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. £ 2566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe­ tersen, R. Ledelse: Højskoleforst. J Tb. Arnfred, Askov; Gaardejer Hans J Hansen, Lysabildskov; fh. Fol­ ketingsmand J P Nielsen, FM':, Dynt; Amtsskolekonsulent N Svendsen, R. DM., Tønder. Stadsdyrlæge: O J Tofft £ 2025. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. JørgenRamhøj, R. £ 2515.

Aabenraa tyske Gymnasium fi 2449. Oprettet 1920. Direktør: Dr. phil. Karl Gade. Amtmand over Aabenraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslnnd Thom­ sen, K. DM. £ 3036. Amtslandinspektør: K II Krarnp £ 2239. Amtslæge: Dr. med. H Lausten- Thomsen, R. DM., Tønder. Amtsraadssekretær : Ove Bueh- Larsen £ 2955. Amtsskolekonsolent, se n. Sønder­ borg. Amtssygehuset £ 2601. Overlæge: Dr. med. Jens Wollesen. Inspek­ tø r: Th. Hanel £ 2837. Amtstue: £ 2342. Amtsforvalter: T Brammer £ 2343. Amtsvandløbsinspektør: Land- brugskand. N Jespersen £ 2136. Amtsvejinspektør: Civiling. Knud Strømming £ 3038. Borgmester : Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) £ 2515. Brandstation £ 2712. Byraadssekretær: Kontorchef J Christensen £ 2515. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings­ kontor) £ 2906. Deutsche Haupfcbiicherei (Det tyske Central-Bibliotek) £ 2571. Distriktsingeniør for Post- og Telegrafvæsenets 2. Ingeniør­ distrikt: Dan Jørgensen £ 2411. Dommer i Aabenraa Købstad, S-Rangstrup og Rise Herreder samt 3 Sogne af Lundtofte Herred og Varnæs Birk (92. Rets- kr.):NLevinsen, R. £2272 (9-16). Elektricitetsforsyningen (kommu­ nal) sker fra Sønderjyllands Høj­ spændingsværk (se dette) £2075. Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: Carsten E Jessen £2166. Folkeregistret (9-13) £ 2515. Gasværket (kommunalt) £ 2075. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, £ 2030. flandelsforeningen. Stiftet 2.Febr. 1847. Formand: Borgmester Hol­ ger Fink, R.DM. £ 3119. Havnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. Tre moderne Kullosseanlæg, to store og en mindre Kornelevator. Jcrnbane- 112

spor, elektrisk Belysning og Vand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør: Cand. polyt. J Rambøj, R. Indbyggerantal 1940:10,816(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation £ 2810. Stations­ forst.: S Jacobsen. Kommunebogholder: F J Christen­ sen £ 2515. Kommunekontorerne (9-l3)£2515. Konsuler: Sverige: Kr. Hansen, Vicekonsul £ 2173. Tyskland: Dr. Helmut Langer, Vicekonsul £ 3076. K øbstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele £ 2704, opført 1932-33. (Arkitekt -.LehnPetersen,Odense). Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) £ 2566, stiftet 1921. 33,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen, R. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opført 1937, indeholder sønderjydsk Søfarts­ museum, egnshistoriske og etno­ grafiske Samlinger samt Samling af dansk Kunst. Bestyrer: Jens Frost £ 2645. Mægler, statsautoriseret: P F Cleemann £ 2182. Politiadjudant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs- lund Thomsen, K. DM. £ 2525. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrnp (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var­ næs Birk ( 68 . Politikr.) og Sted­ fortræder for Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele: T Martensen-Larsen, R.,kst. £2525. Postkontor £ 2684. Postmester: R L Jørgensen. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik £ 2730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør: I C Peterslund £ 2515.

Sa Fagregistret under Svineslagterier Antikvitetshandle re Assuranceforr. Automobilforhdl. Automobilophuguing Aviser Bogtrykkerier Brugsforeninger Vaskerier Eddike [Kreatur- og Kødeksport, I Slagterier Fjerkræslagterier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Automobilkarosserier Kul, Kulimportører Ladestationer Manufakturvarer en gros Margarinefabr. Maskinfabrikker Mostfabrikker Motorer Møller Nattevagt Damp- og Motorskibsselsk. Vinhandlere Vulkanisering Æg 112

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Andels-Svineslagteri £ 2023 . . . Aabenraa Antikvitetshandel £ 2479 . . . . Aabenraa Assurance-Agentur, H Bertelsen £ 3017 ............................................................ Aabenraa Automobilhandel, Akts. £ 2242. Aabenraa Autoophug, Jens Leiberg £3140. Aabenraa Avis £ 2259 ................................... Aabenraa Bogtrykkeri, N P Mogensen £2549 Aabenraa Brugsforening £ 2368 .................. Aabenraa Dampvaskeri v.H Biermann £2544 Aabenraa Eddikefabrik, Hans Hage Stehr £ 2060 ............................................................... Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts. £ 2264.................................................... Aabenraa Fjerkræslagteri £ 2824 ................ Aabenraa Fourageforretning, Chr. Thorning £ 2560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. £ 2143. . . . Aabenraa Karosserifabrik £ 2985 ................ Aabenraa Kulkompagni, Akts. £ 2021. . . . Aabenraa Ladestation £ 2742..................... Aabenraa Manufaktur Lager, Akts. £ 2038. . Aabenraa Margarinefabrik £ 2469 . . . . Aabenraa Maskinfabrik, AndersJensen£2520 Aabenraa Mostfabrik £ 2249 .......................... Aabenraa Motorfabrik £ 2088...................... Aabenraa Motormølle, N Nielsen £3144. . Aabenraa Nattevagt D F V S ......................... Aabenraa Rederi-Aktieselskab £ 2182 . . . Aabenraa Vinimport £ 3255......................... Aabenraa Vulkauiseringsanstalt £ 2431. . Aabenraa Ægeksport £ 3088.........................

IV — 1778

Aabenraa

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Aalling Carl $ 2732...................... Abild A $ 2728 ............................................... Agger J F | 2072 ........................................ Andersen A P | 2308 ................................... Andersen Emil $ 3041. . . . ...................... Andersen Hans $ 2607 .................................. Andersen Hans $ 2416. ................................ Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen$2530 Andersen M P $ 2416................................... Andersen Sigfred $ 3299 ............................... Andersen & Zastrozny $ 2663. . . . . . . Anderson James $ 2228................................ Andresen C $ 2033........................................... Andresen & Clausen D 2063 ......................... Andresen Lorenz $2150.................................. Andresen Nicolai $ 2480............................... Andresen Peter N $ 2069 (2 Lin.)................ Apenrader Bank, Akts. $ 2760 .................. Asmussen Jens . . . , ..................................... Back-Serensen N $ 2744................................ Badehotellet Eliselund $ 2700...................... Barsøe Christian P $ 3266............................ Bernhardt Chr. $ 2452 .................................. Bernhardt Ludw. $ 2047............................... Beyer Hans, Akts. $ 3073 ............................ Bock Hans H $ 2064 ................................... Boeck Holger Overretssagf. $ 2555. . . .

Se Fagregistret under Bagere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Boje William $1 21 42..................................... Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel $ 2352 . . . Boghandlere, Bogbindere Boysen Asmus $ 2533 & 2736......................Købmænd } Boysen J $ 2210............................................... 8komagere Boyskov Jens $ 2614..................................... Kreatur- og Kødeksport Branderup N J $ 2633.................................. Købmænd Brink Jes $ 2670 ..................................... Flytteforretninger Brink’s Møbel-Lager $ 2538......................... Møbeludsalg Brink Hud. $ 2184............................................... Entreprenører Brink’s Rud. Eftf., Chr. Colmorn $ 2739 . Flytteforretninger Buchard Chr. G $ 2222..................................Bagere Buss Brødr. $ 3033. ................................... Elektromek. Værksteder Callesen C E $ 2561 ..................................... Købmænd Carstens Friedrich $ 2587 ............................ Bagere Carstens H $ 2339 ........................................ Gartnere Carstensen Jens J $ 2015............................ Snedkere Caspersen Hans $ 2556 ............................... Agenturforr. Caspersen Helga $ 2 7 1 6 ......................... Modeforr. Geres Korn- & Foderstofforr., Akts. $3121. Korn Christensen Chresten $ 2 7 1 3 ...................... Ejendomshandlere Christensen H $ 2945.....................................Giarmestre og Glarmagere Christensen Johan $ 2664 ............................ Automobilrepr. Christensen Jiirgen $ 2489............................ Bagere Christensen P $ 2165..................................... Købmænd Christiansen F C $ 2483 ............................ Skomagere Christiansen Jens $ 2577. ............................. Agenturforretninger Christiansen & Nielsen $ 3227 . . . . . . . Automobillakerere

Fiskehdl. Købmænd

Assuranceforr. Trikotagehdl. Elektr. Lysinstall. Blikkenslagere Elektr. Lysinstall.

Købmænd Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Herrekonfektion en gros Købmænd Konditorier Boghdl., Kontorart., Uds. Banker Papirhdl. Guldsmede Bade- og Sommerhoteller Automobilforhdl. Murermestre Bygmestre Maskinforhdl. Smede Sagførere

Aabenraa

Provins-Register—Forretninger

IV 1779

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Cimbria Tømmerhandel, Akts. fl 2006 Te- J Gulvfliser, Isolerings- 1 1egramadr. nCimbriau....................................i mat., Jernbjælker, Kalk, 1 { Krydsfiner, Støbegods, 1 Tagpapforhdl., Vægfiiser Clausen A J) 2 1 1 7 ........................................... Købmænd Clausen Adolf Jl 2233 ..................................... Konditorier Clausen Asmus Jl 2002 ................................... Urmagere Clausen Chr......................................................... Urmagere Clausen C & San fl 2215............................... Malermestre, Farvehdl. Clausen E f 3064 ............................................ Bagere Clausen’s J Enke, C C Clausen fl 2757 . . Købmænd Clausen Jørgen Jl 2831 .................................. Børnekonfektion en gros Clausen’ s Jørgen Eftf. Jl 2319..................... Købmænd Cleemann P F J 2182 . . . ......................... Mæglere, Speditører Cornett Knud J Jl 2231 ............................... Skomagere Cornett Sostr. Jl 2467 ..................................... Sæbeudsalg Dall G N J 3215............................................... Cykleudsalg Damm Bendix..................................................... Cykleudsalg Danielsen C Jl 2321 ........................................ Kolonial en gros, Mel Danielsen P Jl 2421 .........................................Bagere Dansk Andels Gødningsforretning Havneg. D 2882 .............................................................. Gødning, kunstig (Kbhvn.) Dansk Glødelampefabrik, Akts. Jl 2266 . . Glødelamper Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans (Kaffebrænderier, L Hansen fl 3052 & 3053............................(Kaffeerstatning en gros Dansk Kødekstrakt Co. A/S f 2909 .............{^Kodekstndct ^ DM „k Maskinoplag, A it ,.| 2044................ Dansk Nellikckultur, Chr. Jacobsen & Søn­ ner Jl 3135..................................................... Gartnere Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akta. 1 2401 Dethleffsen Herm. G, Akts. Jl 2988. . . . Vinhandlere Dethlefsen C Jl 3 1 5 2 ..................................... Bygmestre Diederichsen Fr. Jl 2585 ............................... Bagere Domack’s Otto Hotel Jl 2 1 8 8 ....................... Hoteller Drews Poul Jl 2017........................................ Bygmestre Duborg L C fl 3070 ........................................ Købmænd Duus Asmus fl 2 8 1 4 ...................................... Entreprenører Ehlers H fl 2373 .............................................. Materialhdl. Elberg L fl 2317.............................................. Bagere Erichsen August fl 3028................................ Mel, Agenturer & en gros Erichsen Chr. P fl 8 1 2 6 ............................... Brændselsforretninger Ewald Søren P fl 2214.................................. Isenkræmmere Faaborg C J fl 2 1 5 3 ........................................ Kolonial en gros Fabian’s Møbellager fl 2221 ......................... Møbeludsalg Fabricius Fred. fl 2735 .................................. Agenturforr. Fabriken Protax, Kai Jensen fl 2068 . . . Art, for Slagterier Farversmølle, J Andresen fl 2696................ Møller Fink Holger & Comp. fl 2006...................... Jern Fink Jep fl 2935...............................................Arkitekter Fohlmann Jes fl 3062..................................... Købmænd Fohlmann P fl 2749........................................ Cykleudsalg Folkehjem fl 2848............................................ Hoteller Fredenshøj Teglværk ved C E Føste fl 2127 Teglværker Friis Poul fl 2507............................................ Frugt en gros Friis Svend fl 3257 ......................................... Arkitekter Gartneriet Virkelyst, Fred. Kraft fl 2432 . Gartnere Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen...................Læderhdl. Goeg Anton fl 2 1 8 1 ................................ Agenturforr. Grand Hotel fl 2622......................................... Hoteller Grube Adolph fl 2917..................................... Skræddere Gude W fl 2 1 5 9 ............................................... Buntmagere Gummi-Centralen, P H Cramer fl 2817 . . Vulkanisering Gødnings Salgskontoret, Akts. fl 2080. . . Gødning, kunstig Hamag fl 2230 ................................................. Maskinfabr., Armalurforr. Hamer Willy P fl 2658................................... Cykleudsalg Hammerich OLW Landsretssagf. fl 2565. . . Sagførere HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank fl 2030 . Banker, Incasso Hansen Arnold fl 2851 ................................... Trikotagehdl. Hansen C F fl 2371.........................................Manufakturhandlere Hansen Claus F fl 2 1 7 2 ................................Bagere Hansen Hans fl 3202 ..................................... Lysbopiering Hansen Hans L fl 3052 & 3053 ...................Købmænd Hansen H M fl 2346........................................ Mekanikere Hansen Jørgen Chr. fl 3127......................... Bagere Hansen Lilli fl 2203......................................... Modehandlere Hansen Lorenz fl 2424 .................................. Elektr. Lysinstall. Hansen Lorenz jr., Lorenz Hansen fl 2138 Isenkræmmere Hansen Lytje fl 2470 ..................................... Købmænd Hansen Martin fl 2269 .................................. Cykletilbehør Hansen Max fl 2434 ...................................... Skotøj en gros Hansen Richard fl 2224 ................................Elektr. Lysinstall. Hansen Rudolf fl 2254................................... Arkitekter Hansen & Veit fl 2162.................................. Korn Hass Carl fl 2104............................................ Gartnere, Blomsterhdl. Have I P Junggreen fl 3239 ......................... Havearkitekter Havnemøllen i Aabenraa fl 3 1 2 2 ................ Møller Heidemann C fl 3082 ..................................... Agenturforr. Hejmdal fl 3132 ............................................ Aviser Hejmdal’s Trykkeri fl 3 1 3 2 .........................Bogtrykkerier HerreHusCentral vedAndreasPetersenfl2176 Herreekviperingshdl. Heydenreich C C fl 2718............................... Trikotagehdl. Heydenreich Detlef fl 2541 ...................... Giarmestre

Hoffgaard, Akts. Jl 3005 ............................... Manufakturhdl. Holst & Kruse fl 2678 .................................. Bygmestre Hotel Danmark fl 3158................................... Hoteller Hotel Royal fl 3002......................................... Hoteller Hotel Stadt Teater fl 2353............................ Hoteller Hiibner F fl 2694............................................... Skræddere Hoffner Peter fl 2013...................................... Købmænd Irma fl 2 1 2 9 ..................................................... Smørhandlere Isaksen P G fl 2509 ...................................... Skræddere Iskremfabriken fl 2137................................ Fløde Is Itzke Johannes fl 2786................................... Snedkere Iversen’s Carl Enke fl 2122......................... Stenhuggerier Iversen Chr. II fl 2717.................................. Købmænd Iversen Jens fl 2737 ...................................... Fyldepenne Iversen N fl 2055.............................................. Vulkanisering Jacobsen Chr. fl 2356...................................... Hei reekviperingshdl. Jacobsen J P, Th. Jacobsen fl 2362............. Farverier Jacobsen W fl 3275 ......................................... Radioudsalg Jank Max fl 2387 ............................................ Gas- & Vandinstall. Janns B fl 2539............................................... Malermestre Jansson C fl 2457 ........................................... Ejendomshandlere Japsen G fl 2389.............................................. Uldspinderier Jasmund’s A Papirhandel fl 2812................ I’apirhdl. Jenne Max fl 2134........................................... Kemikalier Jensen August fl 2708...................................... Gartnere Jensen’sBrødr. Byggeforretning fl 2369. . . . Bygmestre Jensen Chr. fl 3023 ......................................... Møbeludsalg Jensen J M fl 3155............................................ Automobilforhdl. Jensen J M fl 2041........................................... Malermestre Jensen & Larsen fl 2506.................................. Snedkere Jensen Peter fl 2725......................................... Malermestre I Automobilgummi, Brænd- Jensen Poul fl 2751 ........................................ < selsforr., Gasgencrator- ( Brændstof Jepsen Christian fl 2446.................................. Pianoforhdl. Jessen Peter fl 2036........................................ Manufakturhdl. Johannsen Chr. fl 2680..................................... Snedkere Johannsen M F fl 2167.................................. Farverier Johanson H fl 3178............................................ Gartnere Johnsen Niels fl 2282..................................... Købmænd Johnson A fl 2462......................... .................. Købmænd Johnson Eduard & Søn fl 2253...................... Agenturforr. Juhl N C fl 2612............................................... Malermestre Jungermann H fl 2615..................................... Fajanceovne Jydske Tidende fl 3000 & 3001...................... Aviser Jørgensen Carl fl 2058 ................................... Malermestre Jørgensen Carl fl 3069 .................................. Skibsprovianteringsforr. Jørgensen Johann fl 2866................................ Trikotagehdl. Jørgensen Jørgen fl 2667............................... Købmænd Jørgensen Th. fl 2179..................................... Snedkere Kaatmann Hans fl 2832.................................. Købmænd Kirkebye A W, Akts. fl 2463 & 3204 . . . Frugt en gr. (Kbhvn ) Kjær’s Emil Eftf. fl 2249............................... Købmænd Kjær’s L Eftf., K Nielsen fl 2764 ............. Købmænd K K K K Olie A/S ved JenBMøller f 2085. { S Æ i l i S Æ K j ) Klingner H fl 3081 ........................................ Mekanikere Knaebel R fl 2410............................................ Bagere Knudsen Jørgen M fl 2240............................ Købmænd Knudsen M fl 2789 ........................................ Købmænd Konfektions-Fabriken Kofa, Akts. fl 2915 & 2 9 1 6 .............................................................. Herrekonfektion en gros Kora Fabrikken fl 3052 & 3053 ................... Kaffebrænderier Kraft Peter fl 2284 ......................................... Gartnere Kragli Marius fl 2613......................... . . . Arkitekter Kristensen II J fl 2675.................................. Stenforretninger Kristensen K K fl 2543.................................. Ingeniører Kruse II C fl 2721............................................ Maskinsnedkerier Kriiger Hans A fl 2780.................................. Radioudsalg Kræmer Fr. fl 3244 ......................................... Malermestre Kunøe Uffe fl 2 1 01......................................... Skibsprovianteringsforr. Kurtzweil C fl 2130......................................... Galanterivarcudsalg Larsen P .............................................................. Olier, min. (Smøreolier) Lassen Carl A fl 3058...................................... Urmagere Lauridsen P fl 2656........................................ Snedkere » Paal S k i b * * „ , 2 ,0 , . . . . Lessow Hans fl 3027........................................ Købmænd LORENTZEN AA, Landsretssagf. fl 3104 . Sagførere, Incasso Lorenzen J J fl 2822 ..................................... Gartnere Løve Apotek fl 2225 . . . . ' ......................... Apoteker Løwenstein Chr. N fl 2660............................... Elektr. Lysinstall. Maasbøl’sII Frøhdl. fl 2286......................... Frø Madsen Chr. fl 2059 ...................................... Konditorier Madsen’s J C Fiskehandel fl 2388............ Fiskehandlere Madsen P fl 3046 ........................................... Købmænd Magasin du Nord fl 2026 & 2405 ............... Manufakturhdl. Mahler Jacob fl 3 1 03 ..................................... Læderhandlero Marcussen & Søn fl 2350............................... Orgelbyggere Martesen Thomas fl 2103............................... Murermestre Maskinværkstedet From & Ulderup fl 2486. Smedo Mathiasen N J fl 2850 .................................. Revision 1 Mathiesen Marius fl 3205............................. Bogbindere Matthies Hermann fl 2310............................ Elektr. Lysinstall. Matthiesen Matthias fl31C0......................... Malermestre Matzen Andre Landsretssagf. JI3176. . . . Sagførere Meier Frieda fl 2573........................................ Kaffeudsalg Michelsen A fl 2679 ........................................ Gas- og Vandinstall.

Provins-Register—Forretninger

IV — 1780

Aabenraa

i

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Snedkere Gartnere Kreatur- og Kødeksport Apoteker Dampskibsekspeditioner Aviser Blodfoder Elektromek.Værksteder Korn Frø [Mejerirekvisitter og [ -artikler Sodafabrikker

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Hoteller Agenturfo i t . Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materialhdl. Bogbindere Møbeludsalg Blikkenslagere Læderlidl. Automobilforhdi. Købmænd Automobilforlidl. Smede Fisk en gros Manufakturhdl. Malermestre Mejerirekvisitter og -art. Købmænd Købmænd Købmænd Skræddere Skræddere Olier, min. (Smøreolier) Arkitekter Farvehdl., Malermestre Bagere ! Bageri-Art., -Mask. og- In­ ventar Maskinsnedkerier Bagere Revision Aviser

Missions-Hotellet § 2370............................... Moldt Peter § 2563 ......................................... Mortensen Chr. § 2504.................................. Munck-Petersen K § 2747............................. Munkelt Karl § 2581 ..................................... Muller August § 2347 .................................. Miinchow Ludwig v. $ 2727 ............................ Miinster P e te r.................................................. Møbel-Centralen, M Fernow § 2606............ Møker Rich. § 3118......................................... Møller Caroline D 2741.................................. Møller Claus § 2905........................................ Mørck Fritz § 2168......................................... Mørck N J | 2738........................................... Nehrkorn Johs. § 2464................................... Nielsen’s Andreas Fiskeeksport § 2340 . . . Nielsen Anton D 2327 ..................................... Nielsen Asinus § 3249..................................... Nielsen C Borregaard D 2950...................... Nielsen Chr. § 2 7 1 4 ........................................ Nielsen Ferd. § 2750...................................... Nielsen Jørgen § 2919...................................... Nielsen Lauritz § 2720.................................. Nielsen Lorentz P ........................................... Nielsen Matth. § 3186..................................... Nielsen Niels A § 2665.................................. Nielsen & Søn § 3128...................................... Nissen Hans § 2559......................................... Nissen tlans § 2546......................................... Nissen JH & Marius fl 2409 ......................... Nissen Jiirgen L fl 2755.................................. Nissen’s Revisionskontor fl 3279 ................ Nordschleswigsche Zeitung, Akts. fl 3020, 2553 & 2554 ..................................................... Nordslesvigske Folkebank, Den,

Steffensen Frode Bonde fj 3261................... Stelir Karl Friedrich g 2294....................... Stolzenburg H Ph. g 3024............................ Svane Apotek, N Madsen g 2200............... Sønderborg Dampskibsselsk. g 2628............ Sønderjyden g 2161. . . ............................ Sønderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard g 2382...................... Sønderjydsk Elektro, Jensen& Hansen g2475 Sønderjydsk Foderblandingsfabrik ved An­ thon Bundgaard g 2382 ............................ Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. g 3047 Telegramadr. „Sønderfrø“ ............................ Sønderjydsk Mejeriforsyning, P Petersen g 2087 ............................................................. Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. g 2381 Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussé 8 g 2850............................ Sørensen’s Chr. Enke Porcelænshdl. Sørensen Jens g 2634...................................... Sørensen Johs. g 2540 .................................. Sørensen S M g 2466...................................... Sørensen Valdemar g 2874................ . . . . Taarnby, N Andersen g 2278......................... Tastesen Andr. g 2941..................................... Thaysen P g 2205.............................................. Thiellesen II g 2081 ..................................... Thomsen Th. g 2152........................................ Thorsmark J g 2673 ........................................ Tip Top ved F Petersen g 2377................... Toft' Iver g 2648.............................................. Toft Thomas g 3171........................................ Torp P H g 2594............................................... Trans M T g 2521 ......................................... Tøgesen H Chr. g 2589.................................. Tøgesen J & Co. g 3082 ............................... Union,Kom-ogFoderstofimport, Akts.g3085 Walther Knud g 2208 ..................................... Vandenhertz J g 2442 ..................................... Wangsgaard M C g 2426................................ Weber Fr. Landsretssagf. & Notar g 2057. . Weber H jun. g 2 1 7 8 .................................. Weber Hans sen. g 2 1 0 8 ............................... Weichel Helge g 2428 ...................... . . . . Weide A C g 2 1 2 5 ........................................ Westphal Fritz g 2956 . .............................. Viereck Peter g 2180..................................... Wiese Julius g 3173......................................... Wiesel H g 3035 ............................................ Wilhelmsen Chr. g 2635............................... Willroth’s Friedr. Enke g 2234 ................ Voetmann J J g 3101...................................... Wohlenberg Ludwig g 2229 ......................... Wæver Svend, Akts. g 3008 & 3009 . . . Top’s J P Eftf., Kruhl & Glistrup g 3054

i i i

i i i

i i

i i

i i i

Revision Skrivemaskinerep. Blikkenslagere Arkitekter Købmænd Cykler en gros Købmænd Konditorier Malermestre Flytteforretninger Urmagere HerreekviperingshdI. Anlægsgartnere

i i

i i

i i

Trikotagehdl. I Bygningsart., Jern, App. ogArt. til Centralvarmean 1. Sanitetsart. Støbegods, Trælast- og Tømmerhdl. Købmænd Købmænd Smede Agenturforr. Korn Skomagere { Agenturforr., Kolonial en gros. Giarmestre og Glarmagere Sagførere Cykleudsalg Symaskineudsalg Patentbureauer Bagere Tømrermestre { Murermestre, Jernbeton- konstruktiøner,Bygmestre Entreprenører Revision Produktforr. Snedkere Trælast- og Tømmerhdl. Boghandlere 1Automobilforhdi., (Gasgeneratorer

i i

Akts. fl 2020................................................................. Banker Nuppenau Fr. Jl 2958..................................... Bogbindere Nymølle Fiskeri, Olesen § 2492 ................ Dambrug, aut. Olsen Jens § 2834........................................... Skræddere Parelius E fl 2039 ........................................... Kreatur- og Kødeksport Paris Otto Jl 3305............................................ Vulkanisering Paulsen Alfred fl 2638 ................................... Maskinforhandlere Paulsen Johs. Jl 3050...................................... Isenkræmmere Paulsen Peter fj 2933..................................... Smede Pedersen Axel fj 2781...................................... Automobillakerere Pedersen Chr. Møller fj 2881 ...................... Skræddere Petersen Andr. fj 2800.................................. Isenkræmmere Petersen Asmus S fj 2625............................... Agenturforr. Petersen Hans Jørgen fj 2164...................... Antikvitetshdl. Petersen Johan fj 2779 .................................. Snedkere Petersen Løhmann fj 2133............................ Radioudsalg Petersen M arcus.............................................. Smede Petersen P Chr. fj 2770.................................. Arkitekter Petersen Peter f) 2510............................ Bagere Petersen Robert fj 2202.................................. Malermestre Poulsen Hans fj 2586 ..................................... Bagere Poulsen Peder Chr. fj 2417............................ Bygmestre Premier Is fl 2870........................................... Fløde Is Prenes Aug. Jl 2345........................................... Skomagere Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts.fj 3111. Kul, Kulimportører Pøhlsen J H J 2429........................................ Lædervareudsalg Radioforretningen Olympia Jl 2861............ Radioudsalg Radioforretningen Tempo, Chr.JensenJj2844 Radioudsalg Rasmussen M Castenskjold fj 2227 ................ Møbelarkitekter Rederi M Jebsen, Akts. fj 3109......................Damp- og Motorskibsselsk. Reissmann H fj 2488........................................ Elektr. Lysinstall. Revisionskontoret, Chr. Hviid Jj3045. . . . Revision Revisionskontoret. i Aabenraa, Sønderjyl­ lands, se Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aar­ hus, Akts. N-Chaussé 8 fj 2850................... Revision Ricken & Co. fj 2281........................................ Herrelingeri en gros Riedel Carsten fj 2477...................................... Gartnere Ries Hans fj 3123........................................... Korn Riis-Antonsen M fj 2304 ............................... Møbelfabr. Rode C C fj 2260 ........................................... Guldsmede Rosenstand G Landsretssagf. fj 2051. . . . Sagførere Rosenvold C F fj 2116..................................... Sadelmagere Riidenauer L fj 2157........................................ Køkkenudstyrsforr. Schlicker W fj 2620......................................... Maskinsnedkerier og Savv. Schmidt Carl I fj 2066................................... Købmænd Schmidt Detlef fj 2705..................................... Købmænd Schmidt J A fj 2354........................................ Købmænd Schmidt Nis § 2580........................................ Mekanikere Schmidt Søren P fl 2450............................... Kakkelovne og Komfurer Schmidt W P fj 2360..................................... Købmænd Schrøder Martin fj 2012................................ Snedkere Schultz F f 2512 : ........................................ Bygmestre Silomøllen i Aabenraa, Akts. Jl 3085 . . . Møller Simonsen Chr. fj 2558 .................................. Sejl- & Flagmagere Singer Co. Symaskine Akts.............................. Symaskineuds. (Kbhvn.) Skedebjærg Frugtplantage fj 2842 .............Frugt en gros Skov H fj 2548................................................. Bagere Sodborg Brødr. fl 2588.................................. Trikotage en gros Sohnemann Christine fj 2170................ Kaffeudsalg Sparekassen for Aabenraa By og Amt Jl 3067 Sparekasser Staugaard Christian g 3148............................ Købmænd

i i i

Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret ander Stednavnene: Bodum, Dyrehave, Hostrupskov, Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stubbaek. Styrtom (alle pr. Aabenraa). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. A a k irk e b y . (Bornholms Amt)

Kommunekontoret § 223 (9-12, Lørd. 3-6). Kæm ner: ................... § 228. Købstadrettigheder : Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor fj 41. Postmester: Aa. Frigaard. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 5,P2eMill. Kr.; Formue: 6)02Miil. K r.; Ind- 1 komst: 1,230 Miil. Kr. Skatteprocent 1943-44 : 9,.> (Lig- ningsprocent: 10,r>). Socialkontoret § 223. Sognepræst: H K Thorsagerfj 103. | Sygehuset §7 3 . Overlæge: Vagn , Nissen. Forvalter: Carl Kofoed § 30. | Vandværket(kommunalt),anl.1907. Bestyrer R Christiansen. I Alm. dansk Vare- og Industri* j lottefi’s Delegerede: Bødkerm. Axel Svendsen § 174.

Aakirkeby Bank, Akts. §46, stiftet 7. Juni 1902. Kontortid 10-12 og 14-16, Lord. endv. 16-17. Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 431,387 Kr. Direktør: N Nissen-Petersen, R. Amtstue, se u. Rønne. Borgmester: Bankdir. N Nissen- Petersen, R. fj 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) § 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Haandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formd: Malerm. S Ipsen fj 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma- terialhdl. P Simonsen fj 10. Indbyggerantal 1940: 1,567 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation § 21. Stations­ forstander: J P Kjøller. Kommonekasserer : Ludv. Sas- sersen.

Aakirkeby

IV — 1781

Provins-Register—Forretninger

Se Fagregistret under { Elektr. Lysinstall., Radio- udsalg Foderstoffer Bagere

Forretningsnavn og Adresse Tarp E £ 4 0 ......................................... Vibe Rasmus £ 8 7 ............................. Østerbye Povl £ 2 2 ............................

Forretningsnavn og Adresse

So Fagregistret under

Aakirkeby Afholdshotel £ 1 1 6 ................... Hoteller Aakirkeby Bank, Akts. £ 4 6 ............................. Banker, Incasso AakirkebyBoghandel vedHenryAndersen£5 Boghandlere Aakirkeby Brugsforening £ 4 3 ................... Brugsforeninger Aakirkeby Cementstøberi |1 65 ................ Betonvarer Aakirkeby Højskolehjem £ 8 1 ...................... Hoteller Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen £ 1 0 Sygeplejeart., Materialhdl. Aakirkeby nye Boghandel £ 37................... Boghandlere A&kirkeb, Skæreri ved Emst Andersen £ 9 Aakirkeby Tapet- & Farvehandel £ 85. . . Tapethdl., Farvehdl. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind $ 94 Herreekviperingshdl. Andersen E | ) 9 ................................................ Tømrermestre Andersen J £ 109............................................Skræddere Andersen Otto || 140..................................... Automobilkørsel 1 Andreasen M |) 1 3 1 ...................................... Snedkere Bech H J S 186.............................................. Snedkere Becher V £ 3 8 ................................................. Smede Bendtsen Jens D 1 7 9 ...................................... Cykleudsalg Bornholms Andels Hørfabrik A. m. b. A. D 277 & 278..................................................... Hørskætterier Bornholms Kreaturforsikringsselskab £ 251 Kreaturforsikring BornholmsLandbo-Spare- ogLaanekasse £ 18 Sparekasser Bornholms Yalsemølle, Akts. £ 39 . . . . Møller, Dampmøller, Mel Dam Harald £ 3 4 ............................................ Bagere Dam Johannes £ 200 ...................................... Bagere, Biscuitfabr. Danielsen Ruth £ 104..................................... Modeforr. Eriksen A £ 8................................................... Smede Faarbæk’s J K Eftf. ved Cecilie Nielsen £24 Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Poul Andersen £ 78x Savværker Funch Johs. £ 1 2 8 ......................................... Sadelmagere Hesthaven Chr. £ 201 - Mask. og -Inventar, Børstevarer, Kolonial, Krydderier Holm Olaf £ 225 ............................................ Giarmestre og Glarmagere Ipsen Mathea £ 212........................................ Manufakturhdl. Ipsen Sigurd £ 139......................................... Malermestre Irm a .................................................................... Smørhandlere Jensen Aage £ 1 2 1 ........................................ Bagere Jensen C F £ 249 ......................................... Snedkere Jensen Chr. £ 1 0 0 ......................................... Snedkere Jensen Henrik £ 169..................................... Savværker Jensen H I £ 2 6 ......................................... Maskinfabrikker Jensen Ove £ 272........................................... Malermestre Jensen Poul £ 1 9 ........................................... Købmænd Jensen Villiam £ 129..................................... Murermestre Jernbanehotellet £ 146.................................. Hoteller Johansen C £ 254 ............................................ Snedkere Kann’s Hotel J) 1 2 ........................................ Hoteller Koefoed P M jun. £ 5 8 ............................... Isenkræmmere Kofod P A £ 1 1 5 ............................................ Gartnere Kofoed Carl £ 3 0 ............................................ Købmænd Kofoed Konrad £ 122..................................... Skomagere Larsen Axel £ 5 4 ............................................ Bogtrykkerier Larsen Chr. £ 267........................................... Snedkere Larsen Chr. & Søn £ 1 1 8 ............................ Stenhuggerier Laurseu Kaj £ 65............................................ Murermestre Lind Robert £ 230 ......................................... Gartnere Lind Y £ 9 9 ..................................................... Blikkenslagere Lund J £ 5 7 .................................................... Købmænd Lundberg V £ 1 8 5 ......................................... Malermestre Månsson M £ 260 ........................................... Elektr. Lysinstall. Madsen Andr. £ 130......................................... Cykleuds., Automobilrep. Madsen Niels £ 218......................................... Skræddere Munch Aksel £ 9 0 ........................................... Blikkenslagere Møller Georg £ 36u........................................ Smede Møller Ingvar £ 9 2 ....................................... Savværker Nielsen Andr. £ 8 5 ......................................... Malermestre Nielsen Hans Chr.............................................. Produktforr. Nielsen Edv. f 29 ......................................... Cykleudsalg Nielsen Gunnar £ 192...................................... Skræddere Nielsen Hans Conrad...................................... Snedkere Ny Mølle, O P Johnsen £ 70...................... Møller Nørgaard J Landsretssagf. £ 111 . . . . Sagførere Olsen H P £ 255 ........................................... Biavlsredskaber Olsen Sigfred £ 1 4 4 ........................................ Vognfabr. og Karetmagere Pedersen Thomas £ 28..................................... Murermestre Petersen Karen £ 232 .................................. Trikotagehdl. Rønne Jul. £ 6 1 ............................................... Sadelmagere Sonne E £ 5 5 .................................................. Købmænd Svendsen Axel £ 174...................................... Bødkere Svendsen Peter £ 5 6 ...................................... Smede Svendsen S P £ 1 7 5 ..................................... Ostehandlere Malermestre Snedkere Skomagere Mekanikere Modeforr. Manufakturhdl. Isenkræmmere Herreekvi peringshdl. Manufakturhdl. { Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart, Møllerimask. og -anlæg Urmagere I Agenturforr. Bageri-Art., Hammer N ............ ..................... Hansen Ahlmann £ 205u. . . . Hansen E £ 262......................... Hansen Eivind £ 195................ Hansen Ellen £ 256 ................ Hansen Johs. £ 76 ................... Hansen Julius £ 91................... Hansen Knud £ 250 ................ Hansen Knud £ 32 y ................ Hansen N £ 3 ............................ Hansen Otto Møllebygger £ 195. Henriksen M £ 10 2...................

Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Aaker, Boderne, Langemyre, Skerrebro, Ugleenge (alle pr. Aakirkeby).

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Begister for Danmark.

A a lbo rg . (Aalborg Amt)

Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 £ 2. For­ mand: FabrikantLMørch,R.£26. Aalborg Handelsforening a f 1879. Formand: Købmand Chr. H Ole­ sen, R. DM. £ 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købm andsiaug af 1431. Adr. Lange & Unmack A/S £ 3106. Formand: Direktør Knud Strøyberg. Næstformand: Konsul Gorm Bremmer, R. p. p. Kasse­ rer: Købmand Chr. Skjødt. Aalborg historiske Muscnm. For­ mand: ............................................ Aalborg kommunale Badeanstalt, Løkkeg. 7 £ 5230. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro Jj 575. Opført 1898—99 af Kom­ munen. Slagtehusinsp.: Carl P Sørensen. Overdyrlæge: A Nielsen. Amtmand over Aalborg Amt og Stiftamtmand over Aalborg Stift: J A Berner, K. DM. £ 423, 451 & 452. Amtslæge: Kredslæge C Bangslev, kst. Amtsraadssekretær: Cand. jur. H Preisz £ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Hobrov. £ 5725 (9—16). Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) £ 533; Dr. med. K Isager (Tuberkuloseafd.) £6473; Dr.med.ErikVSchiedt(med.Afd.) £ 5636. Inspektør: Axel Hjortshøj £ 2733. Amtstue: Østeraa 19 £ 120. Amts­ forvalter: Gustav Debell, R. Am tsvandinspektør: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen, R. £ 8410. Åmtsvejinspektør : Cand. polyt. M L Troelsen, R., Kontor: Kong Christians Allé 2 £ 2670. Arbejdsanvisningskontoret, Nyhavnsg. 12 £ 2782. Begravelsesvæsenet, se Kirke- gaardskontoret. Belysningsvæsenet, se Komm. Administration. Biskop over Aalborg Stift: D v. Huth Smith, R. £ 3176. Borgmester: Postvagtmester M Jørgensen £ 1322, Træffetid 10-| 13, priv. £ 2204. Borgmester-1 kontoret, Administrationsbygn. (9-16) £ 5623. Brand- og Boliginspektør: Arki­ tekt Gunnar Stampe, Bantzausg. 4 £ 5508. Brændselskontoret, se Komm. Administration. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektør: Arkitekt Ei­ nar Packness, R. £ 1581. Bygningsinspektorat, Kommu­ nens, Raadhuset. Bygningsin­ spektør: Arkitekt E L Poulsen £ 335 & 5635 (9-16). Byraadssekretær : Y Buns,Admi­ nistrationsbygn. £ 3348 & 5623. Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial, GI. Torv 4 £ 8000 (3 Lin.) Aahen 10— 15, Lørdag 10—13'/2-

Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hnstaarn iKbhvn.,opførtesl777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1934, da Kirken blev forsynet med elek­ trisk Klokkespil (HKampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: Yilh. Teisen, R., Kont. £ 7072 (8—16). Kriminaldommer: Erik Hansen, Kont. £ 7001 (9— 16). Elektricitetsværket, Østerbro 7 £ 6360 (2 Lin.), er anlagt 1909. Bestyrer: Civiling. C Ravnborg. Erhvervsudvalg, Aalborg £ 6781, oprettet 1941. Formand: Konsul K E M Marcussen, R. DM. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: C C H Stenersen £ 848. Flyveklub, Aalborg. Stiftet 31. Aug. 1938. Formand: Redaktør A lf Schiøttz-Christensen, Nytorv 5 £ 5800. Folkeregistret, se Komm. Admi­ nistration. Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Vesterbro 18 Aalborg £ 6510 (6 Lin.). Postgiro-Konto Nr.5113. Den 31. Dec. ,1942 var Forenin­ gens samlede Aktiver 61,990,963 Kr. 30 0 . og Forsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 178,507,014 Kr. Stamhusbesidder, Hofjægerme­ ster C D Liittichau, R., Tjele pr. Ørum Sønderlyng, Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. og Aktuar J A V Hartvig. Underdirektører: AVSchaarup; O J Thomsen og Aage P Chri­ stensen. Færgemans Handelsskole, Algade 33 £ 2932. Forstander: Frode Færgeman. Gasværket, Rørdalsv. £ 59 & 3259, anl. 1853. Bestyrer: H Hansen £ 7259. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker6,6til 7,6 m, i Østre Havn 6,8 m, i Teglgaardshavn 3)3-4,7m, i Skibs­ byggerhavnen 4 m, i Baadehav- nen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafyldningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin­ ger, Skibsværft med Maskin­ værksted, Ophalingsbedding for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 1 Tørdok for Skibe indtil 110 m Længde. Ved Skibs- byggerhavnen findes en Opha­ lingsbedding med 175 T Kapaci­ tet og ca. 30 m Længde. Hav­ nen har en 20 T Svingkran samt en hurtigt arbejdende 2,5 T Vip­ pekran med 20 m Udlægning og desuden forefindes 5 private Kulkraner m. v. og 4 Kornele-

Filialdirektør: O Valeur. Bogholder: A J Jensen. Kasserer: A Fabi ansen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker