Kraks Vejviser 1944 personregister

Vejviserens

2. Bind indeholder:

1. Bind indeholder:

Afdeling i n

Afd. V: Real-Register — — VH: Fag-Register — Vin: Udlandet

Afd. I: Kort og Planer — Il: Gade-Register og Hus-Register — IH: Person-Register — IV: Provins-Register

VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register

Per son -Reg ister 1 V for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haanduærk, Industri, Søfart, Bank - og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. . /'■ . ■'/ . I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget [et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadé er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade“ . f / N :,'V‘ En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. < Tillæg; liste atter Bøde . Én Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 17. November 1942—16. November 1943, med Angivelse af Dødsdagen.

Udførlige Qplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Reøl-Register (foran i 2. Bind).---■ Institutioner; Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register. ' ■' yv ;■■ V

Made with FlippingBook - Online catalogs