Kraks Vejviser 1944 personregister

Animated publication

Vejviserens

2. Bind indeholder:

1. Bind indeholder:

Afdeling i n

Afd. V: Real-Register — — VH: Fag-Register — Vin: Udlandet

Afd. I: Kort og Planer — Il: Gade-Register og Hus-Register — IH: Person-Register — IV: Provins-Register

VI: Firma- og Aktie- selskabs-Register

Per son -Reg ister 1 V for København.

Privat-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haanduærk, Industri, Søfart, Bank - og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. . /'■ . ■'/ . I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget [et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadé er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade“ . f / N :,'V‘ En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. < Tillæg; liste atter Bøde . Én Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 17. November 1942—16. November 1943, med Angivelse af Dødsdagen.

Udførlige Qplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. findes i Afd. V, Reøl-Register (foran i 2. Bind).---■ Institutioner; Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register. ' ■' yv ;■■ V

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) E fte rnavn e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t illin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommanelærer og Kommunélærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbog staver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar før Carl , dette atter før G A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". Til den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling V I i 2. Bind).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAKS VEJVISER NYTORV 17 KØBENHAVN K

Benyt en af Blanketterne sidst i dette Bind.

Afdeling I I I . Person-Register for København. Omfatter København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor). Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Forkortelser og Tegn , der forekomm er i Person-Reg istret.

Forkortelser i Gadenavne.

Telefoncentraler (Jl).

Akts. ATV.

:— Aktieselskab.

A.

= Allé.

Am

- Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

= Amager. - Bagsværd. - Bellcvue. - Byen. - Central. - Damsø. - Dragør. - Bella.

Am Amager.

Ba Be

Boulevard.

Boul.

Bp. Co.

- Bopæl.

Gade.

G. GI. grd

Bvu

- Compagni.

Gammel.

By

DM.

- Dannebrogsmand.

gaard eller gaards.

C

c. f.

- efter.

Kanal.

Kan.

Da Dr Ev Fa Fr Ge Go

- for.

lille.

1 .

- fungerende.

fff. fh.

Nordre eller Nørre.

N-

- Eva.

- forhenværende.

Pas.

- Passage.

- Fasan.

FM. FM.' Forr. Frm. II. A.

- Foi’tjenstmedaljen i Solv. - Fortjenstmedaljen i Guld.

Plads.

PI.

- Frederiksdal.

Sønder eller Søndre.

S- St. st. T. V. V- 0- Str.

- Gentofte. - Gothåb.

- Forretning.

Sankt. Store.

- Indregistreret Firma.

- Hareskovby.

- Handelshøjskolens AfHa

- Stræde.

- Ilelrup.

Ho

gangsprøve.

Torv. Vej.

- Hjortekær.

H. D.

- Handelshøjskolens DiplomHj

Ho Hv Hø Ka Ly Ma No Næ Is

- Holte.

prøve.

Vester eller Vestre. Øster eller Østre.

- Hvidovre. - Hørsholm. - Islebro. - Kastrup. - Lyngby. - Magle. - Nora. - Nærum. - Ordrup. - Palæ. - Rungsted. - Ryvang. - Rødovre. - Skodsborg.

K.

- K ommandør af Dannebrog

af 2. Grad.

KA - Kommandør af Dannebrog

Postdistrikter.

af 1 . Grad.

= Bagsværd. - Brønshøj.

Bags. Brh. Chl. Drg. Gen. Hel. Heri. E

kgl.

- kongelig.

Km li. K mjkr.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - konstitueret.

- Charlottenlund.

- Dragør.

kst. MA.

- København F.

Or Pa

- Medlem af Akademiet for

- Gentofte. - Hellerup. - Herlev.

de skønne Kunster.

- Medlem af BorgerrepræsenRu

MB.

Ry Rø

tationen.

- Holte.

Hit.

- Medlem af det kongelige

MDS.

- København K.

m

danske Selskab for FædreSk

- Kastrup.

Kas. Kip.

Su Sø Ta Tr

- Sundby. - Søborg. - Taga. - Trørød. - Valby. - Vedbæk. - Vester. - Tria.

landets Historie.

- Klampenborg.

MF.

- Medlem af Folketinget. - Medaljen for Druknedes - Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. - Medaljen for ædel Daad. Redning.

- Lyngby.

Ly.

MfDR.

- St.-Magleby. - København N. - København NV. - Rungsted Kyst. - København S. - Skodsborg. - Springforbi. - Nærum. - København V. - Vanløse. - København - Søborg.

st. Mby

IS

Trø Va Vdb

MFK.

m

Nær.

MfæD. MGSK.

Ru. Kyst

- Medlem af Grosserer-SocieVe

di

- Yrsa. - Øbro.

Yr Øb

tetets Komité.

Skodsb.

MI.

- Medlem af Industriraadct. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

Sprf.

- Fælles-Nummer

MI&A.

for flere LedninSøb.

ML.

m

MSH.

- Medlem af Sø- og Handelsger.

Van. Vby

retten.

MVS.

- Medlem af Videnskabernes

Valby.

Selskab.

- Vedbæk.

Vdb.

Postkonto - Post-Girokonto.

- København 0.

d

ps. R.

- pensioneret.

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Storkors af Dannebrog. - Storkommandør af Danne­ brog. - Indehaver eventuelt Med- indehaver af det i Paren­ tesen nævnte indregistre­ rede Firma. — Træffetid. - under. - ved eller von.

RE. SK.

SKmd.

u. V.

0

Person-Register for København

Aaab—Aaga

III — 963

Aagaard Steen Forretnf. Peter Rangs V. 1552 [F] ffl Da 4861 - D Frue Amfælledv. 9S [g] ffl Am. 1680x - E Frue PeterBangs V. 1552H ffl Da. 4861 - Grethe Frue Øbrog. 5 3 E ffl_Øb 5117 x - Ida Frue N-Frihavnsg. 9 1 E ffl Øb 1495 - Karla Frue Stavangerg. 3 1 E ffl 0 2105 - F Frk. GI. Holte V. 64 Hit. ffl Næ 63 - G Fuldm. Rughavev. I 1 Valby ffl Va 771x - Otto Gross. Vesterport E ffl By 7030 Bp. Østbaneg.3 3 E ffl 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.Peders Str. 26 m ffl By 7157 - L MGuIdsm.VbyLangg.211VbyfflVa5094x - V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Grambyv. 5 Rødovre Valby ffl Rø 1013 - Leif Ingeniør Randersg. 294E ffl Øb 6184x - P Ingeniør Beriistorffsv.l54Hell. ffl-jUrHell. 2106 & Hell. 900 Bp. Raagev. 16 Hell. ffl He 6638 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne’sEftf.) Malmøg. 12 4 E ffl O 12521 - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden 165E ffl 0 7037v - APLKommlærer Tibirkeg.21 2 IHfflNo6797 - Gerda Frk. Komm.inde Kathrinev.l5Hell. - IdaFrøken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A 4E ffl N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil. Trane- gaardsv. 62 Hell. ffl Hell. 2488y ■ L M N Komlærer Blegdv. 844E ffl Tr. 810 - Esth. Frue Kont.ass. N-Frihavnsg. 77 3 E - PN Kriminalassist. Artillv.60ISlfflAm.3057 - Børge Købmd, FFUlriksG. 17 EfflRy2081 - P fh. Købmd. Herlufsholmv. 27 B 1 Van. ffl Da 196 - Viggo Købmd. Nærumv. 313Nær. ffl Næ 65 - O C Læge Dr. med. R. V-Boul. 13 E ffl Pa 4258 Bp. Solvænget 18 E ffl Ry. 2662 - Hjalmar Malerm. Borthigsg. 12 3 E ffl Ry 1672 -Poul Manufakturhdl. P ed erH jortsV .il 3 Valby ffl Va. 160 - Brødr. Metalvfb. Kaalundsg. 6 E fflEv.986 - O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 132 IB] ffl O. 3702&10079 (9-17Lørdag 9-14) Bp. Strandv.710 Sprf. - Th. Murerm. Hollænderdybet 142[g] fflAm. 21.39 1 - Emilie Musiklærerinde II Schneekloths V. 61 m ffl Go 9782 - V Musiklinde Strandv. 266 Chl.ffl Or.1678 - Ferd. Th. M Organist H Schneekloths V. 61 m ffl Go 9782 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentofte ffl Gjent. 1336 - R G Overassist. v. K T A S . Havebo 3 Valby ffl Va 317y - M Overlmde Fred. d. 6 . A. 2 4 E ffl Go.725v - N A Overmontør AarhusPl. 4SE 1)06008 - A ¥ Overpolitibetj. Vældegrdv. Liepske Hus Gen. ffl Ge 298 - L M Prokurist i Privatb. N J Fjords A. 63 E ffl No 374lv - P R Prokurist Hoffmeyersv. 4 3 E fflDa 842 -RadioNielsHemmingsensG.20E ffl★ 0 13985 - JRadiofabr. (Aagaard Radio) Lyngbyv. 343A 1 Gen. ffl Ge 104 - I S Repræs.Strandv.266 Chl. ffl Or. 1678 - J R Repiæs. Strandv. 4H 2 E ffl Ry 2754 - H H Revisor Aalekistev. 242 B 3 Van. ffl Da 6239 v - Peder Sekretær Njalsg. 39 2 22 ffl Am. 465 - Bjørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19 B3Effl Cent. 11450 - E Smedem. Nyholms A. 10 Rødovre Van. ffl Rø 404 - G Smedem. IC Lembrechts A. 29 Vby - Poula FrueSæbehdl. Bentzonsv. 33 E ffl Go 8142 - P DTandlæge Puggaardsg.5xE fflByl721v - Ejnar Tapetserer & Dekoratør Svende- bjergv. 38 Hvidovre Valby ffl Hvidovre 432 - P Tegner'Maglemosev. 7 1 Chl. ffl He 1293 - A S Tomrerm. Heilsg. 2 1 E ffl V 7799

Aaboulevardens Flaskehandel v. B Hoffmann Vibev. 11 ® ffl Ta 345 - Fødeklinik v. Yrsa Lundø Jul. Thomsens G. 22 03 H No 2515 & No 7898 - gamle Bureau v. Edith Nielsen Nbrog. 49 Hl | No 2442 - Mobellg. v. J Madsen Aaboul. 4 H ffl No 5458 - Tandteknik ved SvendNielsen Aaboul. 27 S $ No 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 H ffl N 5221 Aabrink H V Glarm! Amaeerbrog. 14 [SS ffl Am. 3041 Bp. Lerfosg. 3SO) D Am. 285 Aabroe Arne Holm Købmand Roskildev. 29 0 Valby | Va. 4320 Abron A fh. Postm. Skovgrdv. 19 Chl. ffl Or 5659 Aaby Gunnar Civiling. Øbrog. 1564 E ffl Øb 5163y -Ida Enke e. Ingeniør Borgmester God- skesens PI. 9SE ffl heml. Nr. - K Preben Kommunelærer Ellegrdv.33Gen. - I Viceinsp. Hans TavsensG.5s IHfflN1254y Aabye Rud. Boghdl. Frm. Øbrog. 110 El ffl C - Vilh. Boghdl. (Rud. Aabye)Kanslerg.l 8 3El - J S F Civiling. R. Ellevadsv. 33 Chl. ffl Or 2735 - Jorg. Civiling. Strandboul. 38* El ffl Tr 327 - C Enke e. Aptkr.Øbrog. 39 4 El ffl Øb 2467x - E Enkefrue Bakkegrd. A. 10 3 El ffl Ev2698 - T Enkef. Tuborgv. 58 Hel. ffl He 5036v - Franciska Frne Zinnsg. 3 4 El ffl Øb 4057 x - Margr. Frue Byledet 14A Gen. ffl Ge 1750 - Karen Frøken Svinget 14s[g] ffl Am. 6149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 82 El - F Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. Cand.jur. Svinget 12 2 [S] |) Am. 1703x - Oscar Installatør N J Fjords A. I 4 E - Karen Journalist Forf. Skovgrdg.19 El ® Øb 8352 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 34E - Einar Kontorchef Falkonervænget 33 3 E ffl No 7240 - J Kunstmaler R.Gothersg. 1432E fflBy 456 - Lorenzo Lektor v. Hdlshojsk. Transi. Fal- konerA. 172IH ffl Fa 2119 - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106Hl ffl N 3855 Bp. N J Fjords Allé 33E - Rud. Papirposefabr. Boghdl. Østerbrog. 110 El ffl 0.1257 Bp. Zinnsg. 3 4 E Aabye Hansen E Enkefrue Callisensv. 39 1 Hell. | He 6708 Aadam J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosen- orns Allé 41 E ffl N 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 E | Eva 1750 Aaderup N A Overass. Amfælledv. 7 1 E Aae Hj.fh. Byraadssekr. Cand.jur. R. Korfuv. 6 i [g] ffl Am 2571x - Erh. Civiling. Niels Ebbesens V. 172E ffl Ve 6149 u Aaen P .1 Postkontr. Runebergs A. 24 Søb. Aaens Mebelfb.v.Lars HansenBorupsA.154H AaesTh. fh. Maskinm.FM. Holmbladsg.763® - E Teatermal. Hellerupv. 17* Hel.fflHe4807 Aafred L Mekan. Stubbeløbg. El ffl Ryv. 4005 Aagaard Harald Afdelchef Læssøesg. I l 1 H No. 4364 x F A ssist. Bispeparken 422lv] fflTal359x - C Assrdør Carl Johans G. 5SE ffl Øb’371 - Hans Bagerm. Jernbanev. 29 Ly fflLy 2065 Bp. Jernbanev. 5 B s Ly. ffl Ly 2068 - Olfred Bankfuldm. Marediget 8 Chl. ffl Or 1139 - H F,>Akts., Brændselsforr. Lindegrdv. 52 Chl. ffl * Or 2430 - Arne Cand. juc. Landsdommerv. 5 4 lyl - S O Cyklehdl.Gross. Frm.Veras A.24 Van. ffl Da 220 & Da 1590 - DMunck DirektørV-Voldg. 1044E ffl Pa 3670 - O L F Enkef. Rysenstg. I 2 E ffl By 1083y - I Enkef. Hollands A. 61 E ffl Am. 8737x - Jenny Enkef. Solgaarden 23 E ffl Ry 3523y - Mary Enkefrue (S O Aagaard) Veras A. 24 Van ffl Da 220 & Da 1590 - A KForretnf. Marstalsg.251E ffl Øb 7667

Aaaba v.J HansenTransportforr.Godthaabsv. 12E | C. 11788 Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Glarm. 0 Godthaabsv. 187 IH ffl Go 4350 Aabel Laura Husgerningskontor Odenseg.242 m ffl Øb 888 Aaager A Murerm.Finsensv. 8A2EfflFa.l696 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 H ffl Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve Akts., Dansk Parket In­ dustri Jarmersg. 2 [V] |t) -jArBy 2205 Aaba & Alia Bud- & Biltransp. v. U Hedlund Linnésg. 33 KJ $ C. 3355,11555 & 14800 Aabac ved S F Garly Flytte- & Vognmands- forr. Viktoriag. 12 E ffl ★ G 8812 - Glassliberi v.E Heilmann-Rasmusson IIa- derslevg. 28 K ffl Ev 6283 - Radio v. ,1 E Bog Kapelv. 57 IS) $1 No 8692 A.A.B.A.F. ved Holger JensenKrystalg. 10|E U Palæ 4706 Aabak A C Gross. Frm. Amaliev.20 S ffl-jIrC. 3106 & 15484 Aabakkens Desinf.anst. v. A Sehmeltz-Jør­ gensen Rørmosev. 5 I nv ] D So 1945 Aabal Isoleringsforr. v. Ludvig Petersen Tøn- derg. 2 0 | Ve 4854 Aabald E Vognmd. Peder HvitfeldtsStr. 8 E ffl C 1594 Aabart E Pianostm. Korsg. 5 1 S ffl No 5332 Aabavn Julius Murerm. S-Boul. 1271S ffl Ev 6323 Aabech Alexius ArkitektHimmerlandsv. 23’ m ffl Go 591u - Preb. BogholderVanl,A.45 B2 E |)Da3719y Aabel [Se endv. Obel] - H P el. Install. Strandg. 5B M DAm. 5759 - Emma Enkel. Livjægerg. 33 3 E ffl Øb. 805 v - G T Organist Livjægerg.33 3 El D Øb 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A Mølvig Bud­ centr. Aabenraa 29 IH|) C. 2121 & Pa 5476 - Auto-Assistance v. Arne Garly Monterg. 7 m | * C 14445 - Røgeri v.HIversen Aabenraa4 El §By4202 - Skilte - & Rammefabrik ved H Jørgensen 0 Aabenraa 13 Kl ffl By 4011 Aberg EW Direktør Julie Sødrings V. 6 Chl. | Ile. 4940 Aaberg K Gross. Stockholmsg.7 El ffl Trl329 Bp. Rørhohnsg. 141El ffl Pa, 4324 - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell. ffl Søb. 579 - Vilh. Overassist. Vodroffsv. 24 A 3 tS fflVe 9310 u -E C Overbetj. Hvedev. 12 Brh. D Be 560 - Karl F A Pianostm. Fensmarkg. 43 4 IH ffl No 5697 - Aug. Tomrerm. Hostrupsv.lOsE |) N7476 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 65E ffl By 8674 Aabid v. B L Larsen N-Fasa-nv. 3 E ffl C7007 Aabling Martin L Læge Refsnæsg. 45 3 INI ffl No 4509 v Aabling-ThomsenHugo Gross.Thorvaldsensv. 8 SCvj |No8394 Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Strandv. 6 B El ffl Ryv. 2846 Aabo Amagerbrosnye Gas-&Vandmesterforr. L Clausen Am.fælledv. 17 [g] fflAm 5790 - Budexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 E3 I Palæ 1543 & Palæ 4354 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Smedeg. 19 EDffl No 7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. D Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Sallingv.41E ffl Da. 2034x - v.HA Svane Pakkassefabr. Savværk GI. Køge Landev. 164 Valby ffl Va 2756 - v. C R Petersen Revision & Bogføring Taasingeg. 50 E ffl Ryv. 1275u Aaboe H Lrsagf. Raadhuspl. 59 O ffl-A:C4969 Bp. Emdrupv. 20 s El ffl Ry 576 Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole SuhrsG. 181E ffl By 5890v AaboulevardensApotekAaboul.70IHIffl C 9500 - Budcentral v. Georg E Tegnstedt-Larsen Korsg. 13 Hl ffl C 11455 og No 404 - Farve-& Tapetlager vedRud.MeyerAabou- levard 18 IH ffl N 1266

- H F Vognmd. Jægersb.A. 201 Chl. j|Or499 Aagaard-Larsen R Bankkass. Rudegrd. A 5 Hit, Aagaard-Nielsen O Radioforhdl. Jernbane A 48 Van. ffl Da 75 & Da 164

o

III — 961

Aarie Husgerningskontor v. E Ilangensou Wcstcml'1.6 El | Ev 3392 & Ve 352 Aarre L Enkef. Elme-vang 1 Ly. D F r 6933 - J M Frihavnsforvalter Berggreensg. 19 Hl ffi Ryv. 1575x - Ax. Overass. Sundholmsv. 51s fs] fl Am 1887x Aars Louis Bagerm.Bentzonsv.48Bs® fF a lO - Paul Dekoratør Østerhrog. 21 1 Hl D 07836 - M Enkef. S-Fasanv. 894 Vby f Va 4552y - Louis Gross. Rosenv. Allé 17‘ Hl D 0 6695 Aarsbo J StadsbibliotekarR.Hellerupv. 521 Hel. D He 5420 Aarsdal C Frue Stormg. 14* E D Pa 4173y - Stener Gross. st. Kongensg. 66 i | C 7391, Rigs D 5 Privat Vinkelv. 30 Ly. D Ly 3120 Aarskov Georg kgl.Kapclmusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby fl Hvidovre 151 A arsleff Gudrun Faber Frøken PeterBangs V.83s E D Fa. 147y - 1 F Frk. Peter Bangs V. 83s E f Fa. 147y - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrovej 44 Rungsted Kyst D Ru.292 - M & Co.,Akts., Parfumefabr.Amalieg.13E D ★ C. 5270 Aarslev-Jensen H Temrerm. Aalholmsv. 131 Valby I Va 2041x Aarslew-Jensen Kaj Herreekviphdl. Godt- haabsv. 233 E D Gh. 7110 Bp. Bellisv. 17 E D Gh. 4920 Aarsøe Marie Enkefrue Holmev. 39s Hit. D Fr 7139 - Arvid Fuldm.H.D. Enghakken 12 Hit. ® Fr 6827 Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv. 10 I-lolte D Holte 1085 - Alma Enke e. Bankdirektør Elmev. 13 Holte D Holte 429 - D K Frue Ryparken 22 s Hl - J Kontorchef Smakkegrdv. 10s Gen. D Gre 2301 - Sigrid FrøkenLærerinde Am. Boul. 127* Hl - John Malerm.Godthaabsv.30E DGh.4066 Bp. Bernstorffluud A. 74 Chl. D Or 5498 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 143El f N 3987y - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 3 9 ® D Ta 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Hulgrdv. 106s E D Ta 1626 - Hugo Organist Nbrog. 1772 El D Ta 6836y - PChr. fh. Overinsp. i Post- ogTelegrafv.R. DM. Amager Boulevard 127* (S|DAm.8552 - P J statsaut. Revisor Ar-Farimagsg. 41 E) D C. 3959 Bp. V-Søgade 763El DPalæ3609 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb. R. Asgrdv. 13 El D 0485 - Th. Direktør Cand. jur. II. D. Parkv. 63 Hit. I Fr 6213 - J Ekspedsekr. u. Magist. EmilSlomannsV. 44 E D Go 8173 - Benny Kontorchef Vbrog. 423El D Ev240l Aarvig S & M Frøkner Biilowsv. I l 1 El ® Ve 9367v Aarø-Hansen Rudolph Inspektør Nakskovv. 150 Valby § Va. 2280 Aarøe M Enkef. Hjortøg. 3* Hl D Ry 439u - B Kontorchef Cand. jur. Jægersborg A. Bernstorff Slot Gen. D Or 6353 - Marie Frøken Kontorfuldm. i Dir. f. Syge- kassev. Dr. Abildgaards A. 151El D No 2611x Aas Eyvind Monrad Ritmester Krathusv.17 Chl. | Or 1057 Aas-Andersen Kai Revisor H.D. Gartner­ svinget 3 Ly. D Ly 563 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. f Hell. 617 - Chr. J Ing. (H Løgstrup) Molbechsv. 10 4 Vby DVa 3526 - C E Malerm. Vølundsg. 5 4 El - J Repræs. Falkoner Allé 77 2 ED Oo. 727 Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob Nielsen & Co.’s Eftf.) Gersonsv. 26 Hell. D He. 705 Aase Kjoleforr. v. Ella Riis Kongevejen 29 Holte D Holte 706 Ase!! Per Overmontør Estersv. 12s Hel. Person-Regisler for København

Aaga—Asel

Aalholm Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby f) Va3521 - Kirke, se Afd. V Réal-Register - ’s Kødbørs v. Ib Yvan Aalholmsv. 17 Vby | Va 4043 - Messe v. Harry Johnsen Manufakturhdl. Peter Bangs V. 223 Valby $ Da. 3172 - Radio A/S Vby Langg. 203 Vby D 7a 323 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmf. ved A Jørgensen Knuthenborgv. 1 Vby DVa 2573 Aalkjær I V Læge Reservekir. Dr. med. Bis- pebjv. Bispebj. Hosp.J nv ] $T a 1255(13-14) Aalling Hans N Kunstmaler Jernbanev.55Ly. I Ly 2937 - J Sølvsm. Frdbg. A. 11 A E |) Ve 6686 x Aalst v. V A Carlsen Kunstklinkeri Helge­ sensg. 18 Hl | Tr 908 Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. Johs. Petersen Haraldsg. 60 Hl J) Ry 447 Aaløse E Politiassist. Lyneborgg. 2 4 H § Am 5807 Aaløv Carl Ejendomsmægler Vbrog. 833El § ★ C3156 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv. 132 [S] |1 Am. 1645 Aamann Svend Gross. Jul. Thomsens PI. 2 El | No. 7774Bp. Smalleg. 36 B E JpGo 2080 - Harald Prokurist A F Kriegers V. 10 2 Hl | JØb502x - AF RepræsentantMarkv.47 E|)Go 3190x - Egon Honoré Repræsentant Ordrup Jagtv. 167s Chl. I Or 2779x Aamodt - A x e l E A am o d ts E f t . Papirhdl. kgl. Hofleverandør Litografi, Bogtryk og Pro­ tokoller Kong. Nyt. 18 E £1 C. 106,9206& 15506 Grundlagt 1857 - H Prokurist Strandboul. 1184Hl fi Øb 1581 - ’s Axel E Eft.’s Trykkeri Akts.Kong.Nyt. 18 m i C. 15506 Aamund J Fabrikant Skolebakkenl Gen.|)Ge 2411 - Agnete Frue Raagev. 17 Hell. D Hell.1921 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Ångstrøm Helge Ciseler Studiestræde 13B E fl By 4010 Bp. Hannoverg. 4S (s] Aaquist Thorvald AfdelingschefStrandv.1873 Hell. | Hell. 2267 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Vær- neclamsv. I l 1 E! D V 6868 y Aarbøl Holg. Forv. Tagensv. 1744El D Ta 959 AardaIFr. Postassist. Grundtvigsv. 18° El | Ev. 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesens V. •253El H V83U - Harry, Akts., Gross. Rørholmsg. 18 E D By 6217 Aa-Renserietv. Elna Madsen Aaboul. 28 El | No 4648u Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. J) Gjent. 786 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden 365H1 - Ejv. Isenkr.fStaalvarehuset)GoneralBahn- sonsV. 168 E £1Go 3082u - G Operasanger Ryvej 14 Hit. $1 Fr. 6539 Aarfelt C J Assist. Ny Carlsherg V. 23* E) D Eva 863 - H Billedskærer Dybbølsg. 55a El Aarfing Aage Malerm.S-Boulevard 612 El fl V 8009 Aargaard & Kbhvns Biscuits- & Vaffelfabr. S-Boulevard 35 El § Ev 493 - Axel Fabrikant (Ludvig Aargaard) Aale- kistev. 170 Van. f) Da. 1135 A - Ludvig Fedevarer en gros Aalekistev. 170 Van. IP ★ Da. 1136 - Marie Frue Jernbane A. 863 Van.J)Da4678 - AlphaTandl.V-Boul. 74EIJ)Pa.5207 Aarhus Gas- og Vandmesterforening, N-Voldg. 34 E D ★ Cent. 2278 Aarhuus Privatbank, Akts., Nygade 1 ★ C614 Aarkrog A J P Overkkontrollør v. Statsb. Schioldannsv. 34 Chl. § Or 3084v Aarkrogh VM kgl. Kapelmusikus Kong Os­ cars G .l 3 Hl H Ryv. 1482y - Peter MusikerWillemoesg. 53!H1DØ8719 - C Frue Restauratrice Birkedommerv. 3 [W] D Ta 4756

Aagades Vulkanisering’s A/SAagade 88 El i N 7801 Aage Johs. Kommunelærer Frankrigshusene 223 m - Povl Kommlærer Plantev. 39 3 Søb. Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik- kenslagerm. Gas- & Vandm. Amagerbrog. 150 E | Am. 22(57 - E Overdyrl.Gjentofteg. 49! Gen. f)Ge3842 - Flemm. Rekl.kons. St. Annæ G. 34 3 H Aagesen Aa. Adjunkt Emdrv.143Hl DRy334x - Vagn Adjunkt Chr. Winthers Y. 15 El | Ev 4257 - Harry Bagerm. Woltersg. 16s [H D Am. 1747y - J N Bogholder u. Magist. Peter BangsV. 892 E | Go 5772 v - Elisabeth Bugel Cand. mag. Stockholmsg. 53> m - Aage Kirchhoff Direktør Grønnev.611Hit. | Fr 7054 - Marie Enkefrue Nansensg. 21 B 3 E - H Forv. Hollandsv. 52 Ly. D Ly 2772 - E KirchhoffFrue Grønnev. 611 Hit. J) Fr 7054 - Kamma Frue Stockholmsg.53 1 Hl J|0b.728 - MimmiFrue Havneg. 13B3 E D By 1511v - Johs. E Instrumentmagerst.Regneg.26 E D Palæ 2054 Bp. Frborgv. 154B1[ nv ] - S Kommlærer Aurehøjv. 5 3 Hel.® He. 1823 - O J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 57 4 El - L Y Købmand Brede Ly. D Ly. 357 - Vagn Lrsagf. Holm. Kan.42E DAC10236 Bp. Phistersv. 12 Hel. f He 6345 - Kirchhoff,Akts.,Møbelhdl. en grosNyhavn 313 E - A Repræs. Tesdorpfsv. 64s E D Fa. 1502 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 155 [s] $ Am. 2392 Bp. Amagerbrog.120 4 [g] D Am.5718 - LFrue Sæbeforr.Njalsg.55s [Ml J)Am.l051y - & Co. Akts.,Tæpper en gros Amagert.29E D Pa. 5120 - Ida Frue Vævelinde Kanslerg. 3 Hl f)08743 Aagreen Hans Fabr. Søb. Hovedg. 118 Søb. f! Sø 490 Aaholm H Overbctj. Bøgohøj«20 Hel. J) He ' 3046 *£ Aahus-Kiosken ved Yilh. Gede|Falkoner Allé 120 E f Cent. 10940 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 6 i | N 6271 Akerlund IM O E Forstinde Helgesensg. 2Hl - HenryGross.Vicekonsul(Chr.CRahr&Co.) Helleruplund Allé 18 Hell. J) Hell. 1144 - A G Repræsentant Peder Hjorts V. 21 2 Valby D Va. 5391v - John Skrædderm. (N J Åkerlund & Co.) Serridslevv. 102 Hl ® 0 8922 - NJ & Co. SkrædderiBredg. 20 E f C6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. Tvær­ vangen 10 2 Brh. - Aa Sølvsmed Peter Bangs V. 218s Valby - O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 E D Da. 2090 Åkesson Knut Dir. Ambrog. 8 2 H1 J) AmllOly Aa-Kiosken ved Laura Jensen Aaboulevard50 m | Cent. 6669& 11037 Aakjær-Jensen Leo Købmand Borgm. Chri­ stiansens G. 6 El J)Va32l5 Aaland H P Kunstmal. DM. OrionsA.3 Kas. Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200 El f Ta 1296 - V Slagterm. Baggesensg. 383E) ||No 1438x Aalborg G A fh. Distriktschef K. DM. Bii- lowsv. 302El I No. 4289y - E A Kaptløjtn. St. Pauls PI. I 2 E | Pa. 1593 x - R A Ritmester R. DM. Annettev. 5A 1 Charlottl. D Ordr.4179 x Aalborg - Aa l b o r g S t if t s t id e n d e ,RedaktørKr. Asbæk, Ole Suhrs G. 18 E f C 5790 Kbhvns Annonceafd. D Ev ©23 - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr. 23E D By 3046 Aalholm Brændselsforr. v. V E Christiansen Aalholmsv. 57 VbyJI Da 670 - ’s Farve- & Materialhdl. F AnskjærRos- kildev. 159 Valby f Va 989

Person-Hegistcr for København

Aasli—Acac Abrahamsen Eleonora Erike e. Overtelegraf- bestyrer llellernpv. 56A>SIlel. |) Ilo G151v - KEnkefrue Kurlandsg. 15s (S|J)Am 3762.V - Karen Enke c. Læge' Classensg. 704 É D Øb 709v - Lady Enkef. Estersv. 35®Hel. D He 6072 - Mathilde Enke e. Direktør Troudhjemsg. 71 H f Øb 6773 - NinaEnkefrue V-Søgadc 581S - O Reventlow Fabr. PriusesseMaricsA. 134 S D Ev 1547 - E Forstande Blekingeg. 82 [s] D Am 6208 - O K Forstander f.Gammel Kloster Kapt. R.Klædebo Parkallé 28 U2HI D Ryv. 4597 - G A Giarm. Østerbrog. 134 Hl D 0 1123v Bp. Koldingg. 3 1 H) - V Ingeniør Blidahlund 2 2 Chl. - Axel lnsp. Kurlandsg. 153 ]s|D Am. 6636 - VKICommlærer Fortunv. 56 Chl.DOr3170 - Charles Kontorchef u. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 S D Se 7560 - Svend Landsretssagf. Nørrcg. 18 H D ★ 0 13645 Bp. Øbrog.39 H ® Øb2467y - Lyskopieringsanst. Studiestr. 34ED C9301 - Ester Overassist. u. Magist. Soph. Sclian- dorphs V. 13 Ly. D Ly 3049 - J li Overbetj. Langog. 10 1 Hl D By 5272 - Poul Overtelegrafinsp. R. Sundv. 63 Hell. | Ile. 4245 -M L Pastor emer. Kristian ZahrtmannsPl. 8 11|KlDGo 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. R. Sauntesv.25 Gen. D Go 2525 - Harald Retlev- Prof. Overkirurg Dr. med. R. Amagert. 2 E ,§ ★ C. 13738 Bp. Bispe- bjergv. Bispebjerg Hosp. ES D Ta 3833 - J P Prokurist Svanholmsv. I 4 S DEv 4085 - Asta Redaktør Kilholmv. 3 1 Vanl. DDa.77 - M Restaur.Margrethev.12 Hell. D He.6452 - L Skotojslidl. Gersonsv. 21 Hel. D He 110 - Kay Skuesp. Amfælledv. 433 [s] DAm. 4013 -AFTrafikkontrolørv.Statsb. Jembanev. 36 Lyngby D Ly. 1634 - Edith Translatør Harsdorffsv. 4B 5 S D 5017v - Henny Frøken Translatrice Trondhjemsg. 7i Hl D Øb 6773 - Elisa Enkefrue Urtekramforr. Backersv. 65 [s] I Am. 5562 Abrahamson Grethe Enkefrue Jensløvsv. 9 4 Chl. D Or 1098 - Christine Frue Bogenseg. 103 Hl D Øb9739 - Jenny Frue Solvænget l 3 Hl D By 3807 - B &F Frknr. Nyvej 3 3 0 | Ev 5828 - Carl Fuldm. Cæciliev. 10 B Vby - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Fugle- vangv. 1 Ru. Kyst jg -fr Ru 667 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E D ★ Cent. 5247 - Emil V Gross. Strandv. 1914Hel. DHe3567 - Peer Gross. (F Heimann&Co.) Bronolms A. 12 C 1 Chl. f Or 2340 - Sig. Gross.(EmilV Abrahamson)Strandv.7 Sprf. f Sk 58 -M A Ingeniør Engtoftev. 1* 3 D Lv 1670 - B Lojtn. Bogenseg. 10 3 H f Øb 9739 - F Sproglærerinde Ved Kløvermarken 9L8] D Am. 87lix - Ose. Værkf. Tirsbækv. 4 Van. D Oa 4039 Abramczyk Gert Organist Kantor Cand. mag. Reventlowsg. 2823 Abramowitz Brdr. II & N Skrædderm. Dronn. Tværg. 28 E | Pa 4788 & 1 ‘a 5840 AbsalonButiks-Vindues-Montering&Skiltefb. GForsberg Pernillev. 9 ES D Ta 6233 - Film I/S ved Direktør Kurt Tobiasen & Co. Strandboul. 114 Hl D 0 11751 - A b s a l o n , F o r s i k r i n f l S r A k t l e s e l - s k a b e t Raadhuspl. 45 3 D ★ Cent.9930 - Radio v. Børge Randlow Ilaabots A. 23 A Brh. D Be 614 u Absalonskirken se Afd. V Real-Register Abstrup K O Sekretær Vigerslev A. 1 3 A. C. Autoriseret Cyandesinfektion ved G Tagen Vbrog. 139 3 | C 8852 & 8894 Aca Kiosken v. Tove Andersen S-Boul. 44 3 D Ev 5500 & Ev 5555 Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ koner Allé 1 E f ★ 0.4336

III - 905

Aashøj Mejeri, Akts., Fredh.Havnev. 14-24 3 Al 0.4675,15375 & 615 Aaskilde IT Skibsf. Blekinirog. 3 3 i«| $ Su 18 Aaskov GC Ing. Skellet 263Vby $ Va 3169x Aasted Tage Bankbogholder Katholmv. 10 Van. D Da 3371 - Ejgil Civiling. Stecnwinkelsv. 4 2 3 D N 941v - K Civiling. Dr. techn. Lyngbyv. 323 Gjentofte D Ge. 2051 - Helge Fuldm. Engelsborgv. 321Ly. J) Ly 2150 - Sv. Gross. V-Søgade 68 :! IS Jj Pa 7482 - A Frue Tandl. Holbergsg. 7 IH|) Pa 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 E JDBy 4669 Bp. Holbergsg. 7 1 H Aasted-Frandsen Chr. Direktør Geelsv. 25 Holte D Holte 807 Aastrup K S Frøken Assist. Strandv. 6 C 3 ES D Ry 4G89y - 0 H Civiling.Mylius Erichsens A.20 Hel. D He 4587 - Oda Enke e. Gross. Hornbækg. 7 2 El - Tage Fabrikant (Aastrup & Sørig) Aa- løkkev. 22 [0 J) Go 7562 - Volmer Fabrikbestyrer Cand. pharm.Tra- negaardsv. 100 Hell. D Hell. 2661 - Ernst Gross. Jægersborg A. 18s Chl. J1 Or 6277 - Tage Gross. (S Salomon & Co.) Borgev. 27 Ly D Ly 2170 - Fr. Laidervarefabr. Petersborgv. 4S Hl D Øb 7165x - & Sorig Maskinfa.br. Roskil dcv. 73 Valby D ★ Va 1046 Aastrøm Th. A Ovorassist. Maagev. 79 2 ( nv | - A Repr. Vendersg. 143E |PBy 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 (S | V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hovedvangen 50* Brh. Al Bella 300 Aatoft Jolm Radiotckn. Prinsessog. 67 A E D Am 5610 - A Repræ- entant Forfatter Chrsthvns Voldg. 3 4 m D Am. 4903x Abat -Jour ved S Reliermann Ved Stranden 16 E D Palæ 6548 Abben P Arkitekt S-Fasanv. 61 Hl |1 Go5727y - Kirstine Frue Ryesg. 1254 E Øb 4377 - Edgar Kartoffelhdl. Willemoesg. 31 [ 0 ] I Øb 4920 - Hedevig Frøken SproglærerindeCand.phil. Dr. Abildgaards Allé 5 4 S J) N1555u Abbo Reklame ved Max Johannes Boye Vin- gaardstr. 13 E D Palæ 5228 Abbott« K Frue Stavangerg. 3 4 El D Øb 6292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup Gothersg. 107 E D C 11658 - Rensning v. A/S Lehnsbv&Co. Edisonsv. 3 IS DC 5710 - Skilte- & Butiksinventar v. S Aa Walbom Backersv. 61 [S] D ★ Am 7278 - Skærme ved O Iversen Lykkesli. A. 16IS D Ve 7538 Abel [Se endv. Abeil] - Carl Erik Assurandør Thorsmindov. 12 Vanl. D Damso 1674 - A Boghdlmedhj. 0 - Søgade 110 2 Hl D Øb. 14-79v - Hugo Direktør H C Ørsteds V. 34 1 S® C 2904 - Alvilde Enkef. Nordborgg.4 1 ( 0 ] D0bl908x - C Enkefrue Islands Brygge 19s (s] - Caroline Enkef. Kastelsv. 14 [ 0 ] |l Øb 7687 * F A Enkef. Madvigs A. 623 J) Ve 364u ■IC Peter Fabrikant Frsundsv. 12 1 [NV] - HolgerGraverv.St.JakobsK.øbrog. 88 C3Hl - Alfr. Gross. Nyhavn 61 E D O2477 & 5212 Bp. Ny Toldbodg. 152E D Btv 2438 - C F Moltke Gross. Vejrø 2 %l i s Hl - Ile'mer Gross. Silkeg. 7 i | 0 14756 Bp. Carl Johans G. 12 3 Hl D Øb 8229 - Knud Gross. Amagerbrog.20 2 iSJDAml520 - V E Kasserer Jacobys A. 10 IS J} Ev 704 v - O C Maskinfabr. Duev. 883 H D ®-0 9977 - Niels Jobs. Overpolitibetj. Røntoftev. 46 Søb. D Sø 3617 - AV Pr.-Løjtn. Jacobys A.10 2 IS $ Ev704v - B Rammefb. Taasingeg. 523[ 0 ] D Ry 2133x

Abel M FrueTandtekn. Nbrog.229IKl$Ta4l11 Bp. Fuglel)a,kkev. 38 [0 $1 Fa 2078 - V iking Univ.maimdukt. Cand. jur. Soborg- hus Park 222 Sob. D So 3525 - AxelAUrmg. Holm. Kan. 28 E J By 7113 Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 3 se Afd. V Real-Register Abela A/S Landemærket 9 E D Ba 171 AbelinNiels Slagterm. Ægirsg. 65 E D Ta 5138 Abeil [Se endv. Abel] - Fritze Frøken fh. Adjunkt Eggersv. 7 1 Hell. D Gjent. 3164 - Ejler Arkitekt Strandboul. 984Hl D Tr801 - Kjeld Forfatter Henriettev. 21 Chl. - E K Frue Klkollektrice H Schneekloths V. 23' El D Go 5778v Abild L Kunstmaler Lyngby Hovedg.47sLy. AbildgaardJust jun.Assurandør DirektørJens K ofods6.1 2 É | Palæ3843 - Carl Bognolder Peter Bangs Ar. 169* 'Vby D Da 3101 v - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37Lyngby - A Forretnf. Clirmindev. 24 Hl D By 1781u - Arne Gross. (Borg & Abildgaard) OVKjot­ tingesA. 63 E D Ha 5340x - Carl Gross. GI. Kongev. 104 3 D O- 8023 Bp. Steen BlichersV. 20 A 1 IH D l?a- 1740 - Erik Gross. Herm.Triers PI. 6 *3 DNo6904. - H Gross. Agenturforr. ICompagnistr. 34 ED C3379 Bp. Almin'dingen28Sø.DSo2340 - N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby D Fr. 6364 - Jorg. Malerm. Forchmv. 253 [V]D Ve 1395x - L Malerm.Larsbjornsstr.21 E D By 2179y Bp. Kochsv. 312E D V 6904 - V Pianostin. ICastrupv. 296s Kas. D Ka 64 - E kst. Politiass. Asylv. ILy. D Ly 1878 - C Postkontr. AsinussensA. 5’ 3 DV1170y - Paul Repræsentant Ved Lindevangen 26s m f Go 8758, Abildgaard-Elling Just Assurandør GI. Kongev. 14923 - Knud FabrikejerEhlcrsv.29HelI.DHe.3715 Abildgaard Rasmussen E Direktør Rebekkav. 122 Hel. |l He 3229 y Abildhøj Arne Ejd.mægl. Vbrog. 191 3 ffi Ev 5251 - A Overassist. Wiehesv. 10 Hel. D He 1929 - 1 Salgskons. H.D.Kornv. 8 Chl. D Or 3828 Ahildløkke Olsen Ellen Frue Broderihdl. Smalleg. 28 IE | Gh. 5197y Abiidsgaard Emil Malerm. Krusaag. 192 3 D Ev. 888 Abildskov L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katrines V. 161El D G° 9524 - LMaskinskr. Chr. d.9. G . 6 i | Pa 3446 - Rob. B Salgschef Hyltebj. A.58s Aran. D Da 3791 Abildstrøm Harry Varemægler Morsøv. 35 E D Go 2023 Abildtrup Chr. Afdelingschef Mariev. l'H ell. D Hell. 279y - O Bagerm. Ryesg. 108A Hl D Øb 5597 - Inger Cand. mag. Mariev.l 1 Hel. D He279y - Carl Repræsentant Damparken 20‘ Rød­ ovre Vby D Bo 866 Abis, Akts., Gummivarelager Dyrkøb 7 E D ★ 0 12636 Abonnement-Centralen for Skadedyrs Be­ kæmpelse v.Kai Pless-Scbmidt Raadhuspl. 2, 4 3 f C 5002 Abonnementcentralen for brugte Støvsugere Akts., Peter Bangs V. 32 E D Fa 1225 A. B. P., Allekvartcrets Bone-&Parketforret­ ning, Sv. Kofoed-.Ienscn Grundtvigsv. 6 B 3 C 1.3375 Abra, Akts., Agenturforr. Slotsg. 3 El | No 8318 , Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83 E - Hans Direktør Kapt. Bakkevænget 13Gen. D Ge 4332 Abrahams J Kapt. R. Engtoftev. 3 3 3 - Ch. Jægersb. A. 110 Ch. D Or 2958 Abrahamsen S Afdelingsing. Cand. polyt. C F Holbechs V. 10 Ly. D Ly 272 - J Bankfuldm. Johnstr. A. 10 4 3 D No 9073 - Sv. A DirektørCand.oolit.HøjeSkodsborgv. 2'Skdsb. | Sk 328

Person-Register for København

III — 966

Acan—Afri

Adolph Heinr. G Fotograf Rosenørns A.45EJD No 35028 - K Frue Livjægerg. 122 El £ Øb 3197y - Ingeborg Frøken Vesterbrog. 62 A 3 E - Ingrid Frøken Gjeutofteg. 36 Gjentofte - F T Fuldm. i Marinemin. Cand.jur. Vild­ andeg. 12 E £ Palæ 5087 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH .-K.DM. Frdalsv. 701Ly. £ Fr 7082 - ’s Fr. Th. Enke, Akts., Gross. Frdalsv. 70 Ly. £ Fr 7082 - A Lærer Markmandsg. 144 [H £ Su 458v - A O Oberstløj tn. i Livg.Kmjkr.R. DM. JægersborgAllé 150Gjentofte®Gjent. 2011 - L fh. Overmaskinm. I-Ivilev.3Hel.£ IIe625 - Inger Frue Parfumehdl. GI. Kongev. 125E £ Ve. 7684 Bp. Madvigs A. 144E - TPianoforhdl. Halls A llé il 3 E £Eva4808 - OveSnedkerm. Adolph Steens Allé 5S E - R Vognmand Jagtv. 101,103 QSD£ C.14047 Bp. Krogerupg. 55 2 |Nj £ Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 804 ffl £ 0 406u - E Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 704Hl - K Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 704Hl - Vald. Magasinforvalter Luganov. 4S [S] £ Am. 5676 x - C Regnskabsf. Strandv. 20 C 1 Hl £ Ryv. 1632 - C Repræsent. Finsensv. 251El £ Go 7978 Adrema, Akts., Købmagerg. 60 E £ C. 14672 & 14675 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 E £ ★ Cent. 308 Kontortid 9-4 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11 8 E £ V1489u - A M L EnkefrueN-Farimagsg. 683 E £By 1369 v - C Enkef. Nøjsomliv. 22 2 Hl £ Øb 3921y - Th. Malerm. Læssøesir. IB 2 El £ No 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27'Brh. £ Bella 1665 - C Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte £ Gjent. 1814 - P Grdejer N-Dragørv. st. Mby £ Dr 408 - Ellen Frøken Organist Parallclv. 20 Bag­ sværd £ Bagsværd 438 Adroit ved Else Bruhn Kjoleforr. Klosterstr. 25 E £ Palæ 5433 Adsbøl B Solvsm. Am. Boul. 2 4 [s] £ Am6851 - Carl Tandlæge Værnedamsv. 20 E £ Eva 2236 Bp. Dyrehavev. 30 Klpbg. Adser Hansen Leo Konditor Ryvangs A. 87 Hel. £ Ile 837 Adsersen W Jordt Giarm. Brogrdv. 13 Gen. £ Ge 485Bp. Vangedev. 671Gen. £ Ge 3613 - Børge Ingeniør i Søv. Fuglegrdvængot 30 Gen. £ Ge 3247 - V Prof. v. Veterinær-og Landbohøjsk. R. Stockflethsv. 7 1 E £ Go 2168 Adstofte P Fru N-Fasanv. 56 El £ Go 3730,y - B H Kommlærer Thorsv. 14 Ly. £ Ly 2577 Adventskirken, se Afd. V Real-Register Aebischer C Dbektør Hattensens Allé l 1 E £ Go. 7972 AEG Dansk El ekt r i c i t e ts Akt iesel­ skab Repr. for AEG, Berlin, V-Fari- magsg. 41 E £ ^ C . 5000 Telegramadr. „Elektrongea* Postkonto Nr. 357 Aero-Lys Vindkraftanlæg v. Ing. K Højgaard Olsen Vigerslevv. 2 Vby £ Va 1741 Aeropress v. Peter Trans Backersv. 90 [s] £ Am8967u Afa v. J E Christensen Koloniallager Frede­ rikssundsv. 275 Brh. £ Be. 3546 Afani v. Betram Schvtte Korsetfb. Bulowsv. 34 B E £ C 14135 Affa ved Jul. ReenbergForniklingsanst.Fran- krigsg. 26 [s] £ Am. 9316 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 E £ V 5353 y Afmontage v. N Juel Kressner Borgm. Chri­ stiansens G. 50 E £ Va4636 Afridana Akts.N-Voldg. 18 E £ C 14321 & 6110 Rigs £ 530 Telegramadr. „Afridana"

Adamsen Kjeld B Civiling.Hostrups JIave231 E £ No l524x - Carl el.Inst.R.Vbrog. 881 E £C 6146 - Dagmar Enkef. Vald.Holmers G. 22 2 E - C Farveh. Lyngbyv. 72 E £ Ry 2551 - Emma Frøken Øbrog. 108 2 E - O V Guide Enghave PI. 63 E £ V 161Oy .- FC Frk.Korresp. Aadalsv. 16 E £ Da3183 - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - Th. Redaktør Helgolandsg. 12 4 E - H Tømrerm. Slagelseg. 22 3 Hl £ 0 9065 Addax v. Harry Høyer Duplikeringsbureau N-Frihavnsg. 13 El £ Øb 1226 Addemos Knud Konditor Falkoner Allé 26B E I) Eva 2026 Bp. St. Nicolaj V. 262E | No 9254 Addis (Dansk-Engelsk) A/S N-Fasanv. 170031 £ ★ Ta 6915 Adela Charcuterie v. Fru A Petersen Ordrup Jagtv. 52 Chl. £ Or 3978 Adeibrand I-Ians Repræsentant Thorvald- sensv. 252E £ Ev. 2955 Adeler [Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesso Østerbrog. 56 C 3 E | 0 844x Adeler-Bjarnø Valb. Enke e. Fabr. Paludan Mullers V. 5SE £ 'Ev 7342 - Erik Prokurist Godtkaabsvænget 6 :i (H D Go 4510 - Palle Sagfører S-Fasanv. 99 Vby £ ★ Va 1700 Bp. Hostrups Have 8 * E £No8618u Adelfred’s OscarEftf. v.CarlWleugel Cigarib. Henr. Ibsens V. 29 E D Ev 5896 Adelgades Støbegodsforr. ved C H Mikkelsen st. Kongensg. 106 E |1 Pa2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° 1 | 0 5584x Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Frølichsv. 49 1 Chl. Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 E £ V 5027y Adelson Carl Damehatteen gros Hostrnpsv. 12 s E S No 4562 v - C Frue Inspektør Mølleg. 12 El £ No 1342 Adelsteen Alfr. H Gross. Papir en gros Kingosg. 5 2 E £ C. 441 AdelstenH Repr. HattensensA.82E®Go6579 - Francis Togfmd. Enghavev. 2258E £ Ev 5407 v Adelørn C A Lagerforv. Tomsgrdv. 84 ® - Aage Smedem. Maltag. 263 (s) Adler [Se endv. Adeler] -D B Adler & Co. Bankakts. Østerg. 61 E | C 37, 750, 1623 & 12623 Rigs $ 474 Telegramadr. „Debadlerco" - C A Cigarfabr. Egeg. 7 2 El - Hugo Direktør (H L Adler) Helleruplund Alle 14 Hell. £ Hell. 550 - Ada Dr. phil. Heslegrdv.45Hel. £He4213 - Erik A Fuldm. Har. Kiddes V. 7 1 Vby £ Va 6213 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen E ®Cent. 8331 - Villy Gross. Jernb. A. 97 1 Van. £ Da 3445 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. £ Hell. 19.96 - Rigmor Frøken Translatrice Grundtvigsv. 6 B 3 E | V 9082x Adler-Jacobsen E Prokurist Godthaabs- vænget 82 E £ Fa. 261 Adler-Nissen Olav Civiling. Overg. o. V. 36r,E ® Su 2761 x - Ohr. Ingeniør Ternev.2A 3 El $ Go 97lx Adlon-KItlb Nørreg. 4122 ®Cent.l0698&10699 Admin, Akts., LCJensen allansensFinancie- ringsselskab Mikkelbryggersg. 10 s S £ Pa 6898 Admiral v. Olga Jensen Fabr. f. Skindbe­ klædning Krusaag. 26 E £ Are 9191y Adolph Uffe Assist. v. Carlsberg Brygg. Cand. phil. Kaktusv. 45s (g]1 Am. 7898 - Poul Bogbinderm. Adolph Steens Allé 5S E®N4175y - Einar fh. Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K 1. DM. Ambrog. 9A 4 [s] £ Su 2458 y - P T Direktør N-Søgade 37ASE £ Pa2061 - Birg. Enkef. Gjentofteg. 36 Gen. £ Ge 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A3® £ Be. 3851y

i Acanthus v. O Christiansen Blomsterforr. Vbrog. 175 E £ Ve 3431 Acap, Akts. (DanskSidevognsfabrik),Keldsov. i 15 Hl £ Ry 4804 Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg. 1 50 El | Cent. 502 i Accidenstrykkeriet, ved N P Hansen & Aage Pedersen Ny Adelg. 5 E £ Cent. 14663 i Accumulator-Fabriken, Akts., Lyngby ffl ★ ! Lyngby,1645 Telegramadr. „Accummator“ Aceno ved A C Nielsen Randersg. 2 El i £ Øb. 3191 Achen H C Afd.chef Bremensg.171 [s] £Su56x - PH Agenturforr.Gross.Frm. Grundtvigsv. 8 C El f Eva 2525 - C O Direktør Dalgas Boul. 46 E £ Fa 1637 - Laura Enkef. Fridtj. Nansens PI. 51 [ø] £ T r 1187 - - Olga Enkef. Estersv. 328Hel. - E G Gross.Pr.-Løjtn. (PHAchen) Grundt­ vigsv. 8 C 4 E £ Eva 2525 - Knud Gross. N-Farimagsg. 582E£Pa8859 - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 20 2 E £ By 3500 Achilles Børge Revisor Cand. jur. Trunne- vangen 3SChl. - G statsaut. Revisor Translatør Amagert. 7 E | ★ C. 16540Bp. Kaysersv. 2 Charlott1. £ Hell. 2706 Achton Margr. Frue Valborg A. 2 Vby - L P fh. Trafikmester Svinget 22 2 É Acker [Se endv. Agger] - Fr., Ejendoms- & Administrations Aktie­ selskab, Danas PI. 11 E £ C 14669 - Sven Sekr. Sagf.fuldm. Ole Bruuns V. 5S Chl. | Or 149 Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 El f Ryv.3311 E Kommandør M SH .-R.DM . Søvejen 29 Hit. £ Ho 1296 - &SchwanenflugelVekselerereNielsJ uelsG. 9 E £ ★ C 9181 - A Vekselerer (Ackermann & Schwanen- flugel) Kastelsv. 362Hl £ Øb 997 Aco v. Egon Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 Hl £ 0 7412 Acro Billed Bureau ved Harry Lundgren st. Regneg. 26 A E f! By 6388 Acthon A P Fuldm. Øverødv. 23 Hit. Activ ved Laurits Birkmar Kirkevænget 12 Valby £ Va 2637 & Va 2638 - v. Herm. Bruhn Budcentral Westend 6 E I ★ Ev 761 - & Standard Budene v. Werner Dahlin Sun- devedsg. 2 E £ ★ Ev 761 & Ev 2787 - Desinfektionsanst. v. Th. Christoffersen Holmbladsg. 52 @3 £ Am 5544 - ved P H Lindvang Elektroinstallation Kirsteinsg.4 ® | 0 414 - Fornikling &Forkromning ved Larsen & Olsen Frederikssundsv. 6 2 ® £ Ta 6300 - v.WSørensen Isoleringsforr. Frsundsv.150 Brh. $ Be 1837 - Maskmafskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 E f Go 7084 - Pakkassefabrikken, CWinther Holbergsg. 20 E | By 4504 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak­ haven 6 Valby £ Va 1063 - A c t i v , S y g ek a s s en N-Voldg. 16 E £ By 3220 (10-15 og Fr.16-18) Activa, Akts. for Kapitalanlæg Vesterg. 13 E | C 1320 & 1347 Acto ved Henry Andersen Reprodukt.anst. Pilestr. 2 E £ C 9549" A. D. A. v. H Rasmussen Metalvarefabr. Raadmandsg. 39 El J|Ta 3150 Ada v. Vald. Andreasson Manufaktur- & Broderih. Langagerv. 11 Vby £ Va 3222 Adam Tailor v. Villy Nissen Skrædderf. Ny­ gade 5 IH J) By 6845 - Adam’ s T r an s p o r t Co. Akts.,Danasv. 30 E £ ★ Cent. 7400 Adamsen Valborg Frue Assist. Grøndalsv. 83 dl £ Go 5790 - Carlo Th. Biavlskonsulent Selveje Allé 11 Valby DVa 3389 - K Robert Cand. theol. Rosengaarden 71 E

Person-Kecjislcr i'or København

III — 967 .

Afst-Alilm

Aggesø Alto Lund Forretningsf. Rosenv. A. 274H 8 Øb. 2647x - H Lund Prokur. Klintev. 25 Ly .8 Ly 1690 Agir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 [s] ffi Am 8485 & Am 6576 Agnhak C Stukkatør N-Fasanv. 182 ® 8 Tg. 3930 Bp. Frborgv. 207 M 8 Sø 3150 Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6 S Gjentofte 8 Gjent. 3337 - Erik Forretningsf. Joh. Kellers V. 611 E 8 Ve 5421 v - Carl Gross. Nyelandsv. 67s 00 Agnes v. Frknrne E & I Leininger Modeforr. Gothersg. 95 B 8 Ly 62v Agnild O Bardram Kontorchef Ribeg. 172IH 8 Tr. 809 Agnvig Ludv. Fabriking.Nansensg.43 2 KI 8 By 828v Agos, Legetøj en gros ved V A Geert Bispe- bjergv. 67 [ nv ] 8 Ta 4263 Agramonte y Cortijo F spansk Gesandt Ka- stelsv. 32 H 8 C 2751 Agrom ved Fred. Gronemann kem. Fabr. Sendervigv. 56 Van. 8 Da 3905 Agthor vod Th. Mortensen Manufaktur en gr. Hans Knudsens PI. 6 IH 8 B.y 3795 Agurk Centralen ved Egil Sode &■Kirsten Jørgensen Kodhven Slagterbod orne 22 [v] 8 Ev 7115 Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 LSI 8 Tg. 336 Bp. Hillerødg. 671® 8 Ta 376lu Ahl-Nielsen .lohn Direktør Strandv. 65 B 3 (Ql 8 Ry 2605 Ahlbom Helge Bogholder Vognmandsmarken 24« m - Sven Ekspd.sekr. Amicisv. 82 E 8 Ev 5738 - Jutta Enkef.Ordrupv. 173s Chl.| Or 5842 Ahlefeldt Anny Komtesse S-Fasanv. 59 1 E) 8 Go 9417 Ahlefeldt-Laurvig Tofa Enkegrevinde Nordkrog 13 Hell. 8 Hell. 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 5' IH 8 0 6812x - CGreve Overretssagf. R.Amalieg. 33 Kl 8 ★ C 16861 - Chr. Greve Godsejer Amalieg. 9* Kl 8 P‘l 9194 - OFW GreveGross.(Gærkompagniet)Class- ensg. 17® IH 8 Øh 1886y - Claus Greve Amalieg. 8 E - Ditlev Greve Amalieg. 9 1 B 8 P&9194 - Fritze Grevinde Amalieg. 8 Kl 8 C. 12202 - IGrevindeHøeghsmindev.S'Gcn^ He5160 - Mog. Greve Ahlmannsg. 3 4 ® 8 No 4783u Ahlefeldt Laurvig FLensgreve Kmh. Hofjgm. R.DM. Frydend alsv. 20 E 8 Dv 4821 - .Tulius Greve A smussens A. I 4 E 8 Ve 5188y Ahlefeldt-Laurvig-Bille F P Greve Ilofjgm. Strandg. 4B 2 B 8 -^m-4021x Ahlefeldt-Laurvigen Else Grevinde Slots­ fogedv. 33 |w| 8 Ta 827 u - Emil Greve Bankassist. Ordiupv. 18s Chl. | Or. 3548 - Adolph Greve Kapt.Høoghsmindev.3,Gen. Ahlén SArkitekt Søhhus ,A. 11 Søb. 8 SølSO Ahier E Overass. CF Richsv. 871IB8 Co4027 Ahiers Sofie Frk. Grundtvigsv. 8 B 2 0 | V e ; 2054u - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 Kl 8 Pa 3842 Bp. Høyrups A.2 4 Hel. 8 He 1084x - Inger Frue Tandlæge Høyrups Allé2 4 IIelI. Ahlgren II AV Skiltefb. Ved Klosteret 6 IH 8 Ry 4963x Bp. Fensmarkg. 63 (Hl 8 No 6065 Ahlmann Michaelea Billedhuggerinde Odenseg. 282IH 4 Øb. 4695y - Emilie Oiviling. St. Knudsv. 15s E f Ve 8697 - N Civiling. Platanv. 7 ® | Ve 7387 - Sophie Frøken Odenseg. 282IH - M Frk. Kunstmalerinde St.Knuds V. 158E Ahlmann-Ohlsen Otto Civiling. IIostrupsHave 255E 8 No 3744 v - Harald Gross. Svejagerv.16 IIel,8He2400 - Johs. Gross. Agenturforr.Vingaardstr. 212 E 8 C 7087 & By 7087 - S KKapt. Gross. R. (Leerbeck & Holtn’s kem. Fabr.) Frdbg. Allé 682 E 8 V 8336 - Th.Læge Gersonsv. 81s Hel. f He 6262

Agerskov Joh.Enkef.Jak.Dannef.V.2 1 E D No 31G0v - Joh. Enkef. Grundtvigsv. 3 1 E D Ve 5634y - H O Gross. Agenturforr. V-Voldg. 91 E J) 0 13943 Bp. Høeghsmindeparken 5S Hel. | He 5947v - T Lærerinde Ørholmv. 45 Hit. 8 Ho. 565 - Th. Sokr. St .Nikolaj V. 18« E Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester­ brog. 115 E J C. 8889 Bp. Peter Bangs V. 832 B D Go. 3748 x Agersnap J Koml.inde Nyrnbergg. 4 3 (s) - Harald Komponist Korsyngem. v. Det kgl. Teater Thorv aldsensv. 584E 8 No 3746y - J Kunstmaler Blomstervænget 32 Ly. 8 Ly 120 - Morten Landsretssagf. N-Frihavnsg. 264E1 | Øb 2605 Agersted Knud Oiviling. Høeghsmindepar­ ken 12SHel. | He 6276 - Gerda Frue Ane Katrines V. 22 4 E 8 Go 5259y - A Provst R. Dr.PriemesV. 102E JDEv6910 - Svend Skolebestyrer Cand. theol. Dalgas Boulevard 274Gø J) Go 7132 - A F S Telegrafkontrolør Falkoner Allé 273 m 8 Go 3598u Agersten A E Frøken Kaffehdl. (Viggo Sørensen’s Eftf.) V E Gamborgs V. 10 2 E 8 Fa. 314x - Ohr. Snedkerm. Nyelandsv. 612 E | Go1283y Agertoft Kai Arkitekt Tornestykket 7 Vanl. 8 Damsø 3222 - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1 Hell. | Hell. 4553u - Karen Enkefrue Højbjergv.IIøjstensgaard Ilerl. 8 Yr 448 - Holger Kontorchef v. Frdbg. Skattev. Cand. jur.Højbjergv. Højstensgaard Heri. 8 Yr 448 - Gerda Frue Massøse Parkvænget 13 Charlottl. 8 Hell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215® 8 Ta 639y Bp. Frborgv. 2 2 IHø 8 Ta 6892 - Chr. Restaur. Godthbvængct, 83E861o9820 Agfa-Foto,Akts., Landemærket 11 Kl | ★ C. 4713 & 4718 Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. pharm.Ordrupv. 851Charlottl. - Svend Civilingeniør Hyldegaards Tværv. 10 A s Charlottl. | Ordr. 4172 - Chr. Fabr. Larsbjørnsstr. 16' 03 8 By3203 - Chr. fh.Ingeniør &Maskinkonstruktør Gar­ des Allé 7 4 Hell. 8 Hell. 305 - H G Kapt. i Fodf. Jægersborgv. 64 Lyngby 8 Lyngby 1885 - Poul Prok. H D Hellerupv. 51É2Hel. 8 He 6084x - Kaj Børge Urmager Søborg Hovedg. 69A Søborg 8 Søb. 1157 Aggerbeck C R Bogtrykker Jernbanev. 5A 2 Lyngby 8 Lyngby 1028 - B Salgschef Blaamunkev. 253IMI 8 Sø 452 Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Gross. (Obligo) Zinnsg. 2 4 H Aggerbeck-Rasmussen Iver Læge Jagtv. 212 2 M 8 05- 7156 Aggerdahl Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. 8 Ordr. 1560 Aggergren SW Bogholder Falkonér A. 135E - A L Vulkanst. Tibirkeg.l9®J)No.4399y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby 8 Lyngby 1913 - P Skibsf. Schallsborg A. 19 Ly. 8 Ly 3031 - Ellen Frue Skuespillerinde 1. Strandstr. 12 2 m 8 Pa. 1223 y Aggerholt K L Maskinmester Jens Munks G. 223 (al 8 Øb 7497v Aggersbo Frode Reklametekniker (Kbhvns Foto-Service) Svinget 2fi 2 ED 8 Am. 962 x Aggersbøl Alf Radiof, st. Kongcnsg. 35 Kl 8 Pa 708 - .1Frue Restaur. Griffenfeltsg. 23 ® 8 No 7332 Bp. Dronn. Tværg. 264E $} Pa 1822u Aggersund Kridtværk, Akts., Søgrdv.241Gen. 8 Ge 4186 Hovedkontor Assens 8 250 Aggesen Karla Frue Sortedamsdoss. 45 As ® 8 No 8735

Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Re- al-Register Aftenbladet Eksped. Købmagerg. 9 El 8 C 1103,4193 & 14698 Redaktion Blaagaardsg. 15 IS D ★ C.16511 Afzelius Agnes Frue Klædebo Parkallé 28D2 Il $ Ry v. 3579y - Ivar Oiviling. Stærev. 65s [ nv ] |) Ta. 5422 - K G fb.Postmester Oand. polit.HCØrsteds V. 68 >E - Viggo Red. Enighedsv. 6 S Chl. 8 Or 3068 A. G. A. Leopard Pergament, Aage Andersen Danasv. 29E D Ev 411 Aga Lyskopieringsanst.v. J Holm Dronn. Ol­ gas V. 2 ® | (5o. 4968 Agbo Vald fh. Kobmd. .lobnstrp. A. 5 2 E |) No 3271x - Knud Sekretær Frederiksgrd. A. 22 2 [Fj 8 Go 163y Agdal Tage kst. Politiinsp. Beringsv. 7SE | Fa. 1702 Agema ved Georg MadsenKorsetfb. Ny Ve- sterg. 19 E D C 9050 Agenskov V Husejer Johannev. 10 Oharlottl. Ordr. 5110 icliard Malerm. Saxog. 501E D V 2608 x Agenta Nordica ved Knud Abildgaard-Elling, Frederik Nielsen & Arnold Frederiksen Amagertorv 29 [Kl U O 7604 & 2897 Agentia ved S G Larsen Agenturforr. Valby- gaardsv. 60 Valby |) Va. 772 Agentur- & Iinportkomp. Stameko Akts. Farverg. 15 Kl D O. 7661 Agenturcentralen N-Vold g. 21 B 8 C 13308 Agenturet Kbhvns Assurance vedKMonberg- Andresen Dalgas Boul. 59 ® | G o 8248 Ager Erna Frk. Ambrog. 243 [H |l Am 2461v Agerbeck OE fh. Assist. Tuborgv. 1081Hel. f Ile 1946 - H M Gross. Mølle A. 3,5 Vby | Va 660 Bp. Risbjerggrd. A. 4 Vby D liv 100 - G Kunstmaler Vennemindev. 39 3 M |lRyv. 2376 Agerbek-Poulsen NMIsenkr.Bernstorffsv. 86 s Hell. JDHell. 4045 Agerbo H Afd.leder Hulgrdv. 17s E 8 Fa 1544 Agerbundsen Anna Enke e. SadelmJBomhusv. 141 m 8 Ry. 5588 - Ingeb. Melhdl. Jak.Dannefærds V. 10B3E - ’s O Eftf. v. AWanell Sadelmager& Tapet­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 El 8 By 4475 Grundlagt 1862 Aflerby Astrid Enke e. Komponist Kongensv. 26 (S J$ Fa. 826 - Tora Frue Jagtv. 202 3 10|||0b 2471 x AgergaardP S Cand.pharm. Hostrups Have 63 E f No. 8421 y - Harald Gross. Stærev. 81 | nv ] |) Ta 7135 - P & O Schøn Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 H | 0 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholm] - P Bankrev. St. Kjelds G. 61 IH $ Ry.l087y - Sophus Direktør i Arbejdsgiverf. R. DM. Hammerensg. 3 1 Kl 8 Palæ 5256 - Louise Enkefrue Herluf Trolles G. 26A1Kl 8 By 5228v - E Frue Ambrog. 874051 J) Am 9605x - H Fuldm. Bergthorasg. 363[S] - Svend Gross. VedKlosteret 81 IH 8 Ry4358 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 A E |DV 5778x - M S K Frøken Arendalsg. 9 5 El || 0 671 * Einar Inspektør Ribeg. I 3 IH 8 0 523 u - O W Enkefrue Klkollektrice N-Fri- havnsg. 75 1 El 8 0 809x - ’s Emma Eftf. v.Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 Kl D By75 - Axel Skibsfører Nørreg. 2 Drg. D Dr 90 - E Urtekr. Vesterbrog. 143 E 8 Cent.7580 Bp. Eiderstedg. 10 5 E |1 Ev 247 u - E, Akts., Urtekr. St. Hans G. 13 IS 8 N 441 Agersborg’s Thorv. Eftf.ved AnnaRasmussen Manufakturhdl. Torveg.26 Kl $ Am. 5845v Agerschou S Overassist. Kantorparkenl73® Agerskov H O &Co., Akts., Agenturforr. Gross. V-Voldg. 91 E | C. 13943 - J Bagerm. Bryggervangen2E!JD Ryv. 1564 - Amalie Enkef. Kongelysv. 281Gen.

Made with FlippingBook - Online catalogs