Kraks Vejviser 1944 gaderegister

Animated publication

Vejviserens

2. Bind indeholder:

1. Bind indeholder:

Afd. V; Real-Register

Aid I; Kort og Planer — II; Gade-Register og — HI: Person-Register — IV; Provins-Register Hus-Register

Afdeling i i

r-

VI: Firma-og Aktie- selskabs-Iiegister

— VH; Fag-Register — VIII: Udlandet

i

Gade-Register«gHus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, V eje o g P la d ser i K ø b en h a v n , F red erik sb erg , H elleru p o g om lig g en d e V illa b yer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. f_. E j e n d o m m e , offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. r y K ? Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. - ; For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om : M a trik el-N r. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). E fe n d om ssk y ld v u r d e r in g (E) nåar denne er mindst 35.000 Kr. samt ' G rund væ rd i (G). . . v E je r angivet ved *, haar lian bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om G ad ena vn es O prind else o g > o m F r e d n in g a f B yg n itig er (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. ' i . ! Bagsværd (687), Charlottenlund (689), Dragør (711), Gjeiitofte (713), Herlev (728), JNølte (729), Hvidovre (737), Islev (742), Kastrup (743), Klampenborg (748), Lyngby (753)* st. Magleby (767), Nærum (768), Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst) (768), Rejdovre (771), Skodsborg (775), Springforbi (776), Søborg (777), og Vedbæk (788). Under 2) V illa byern e er medtaget (Sidetallet anført i Parentes): b. B. Hus-Register. i i) København, Frederiksberg og Hellerup, Side 57. 2) Villabyerne i Københavns Omegn, Side 687. , r ' , ■, . ' 1 ■ :

[

Grænsen for H u s-R eg istrets Om raad e er vist paa Side 56.

;

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

F

, Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

a i

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med efterfølgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V" foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning omde forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i ForbindelsemedKortene i Aid. I.; Ejendomsskyld Kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet vedKvartergrænseretc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer ogEmbedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Kigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforraltniugen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny.Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Ondtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til deoptagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. erofte slaaet sam­ mentil enenkelt Optagelse, adskilt ved&); vedHjælpaf Stillingsbetegnelsenkande eventueltfindesiPerson-Registret og Fag-Registret, hvor nærmereOplysninger(danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V forani 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindeligeVurdering pr. 1. Oktober 1986 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitpierne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. I Real-Registret findes oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registréts Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o . s. v.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. medAlfabet-Udhugning --------- - Pris 2,60 Kr. -------— KRAKSKORT over K Ø B E N H A V N ---- -------- — O G O M E G N ---------- ■---- 15 Specialkort med Kvadratnet og fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskor«. --------- - Pris 2,60 K r .----------

1

-^#1 M/uti

jvi, 1

lil

AjftV/l

Afdeling I I « A . Gade-Register for København. Omfatter Kobonhavns os: Frederksberg Kommuner samt Bagsværd, Charlottcnlund, Gjentofte, Hellerup, Hvidovre, lslev, Kastrup, Klampenborg, Bodovre, Spnngforhi og Soborg. For Dragor, Herlev, llo’tc, Lyns-by, st. Alasieby, Nærum, Runsst ed, Skodsborg os Vedbæk tindes Oplys­ ninger om Postadresse, Kommune, Kirkososn, Valskreds samt Politi- os Retskreds i Afd. II R - Villabyerne.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjorde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i stenne Rubrik anførte Betegnelser er Kvartørnavne indenfor Københavns Kommune, naar Rubrikken Socialkontor er udfyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Frederiksborgv. 5), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., livor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1— 15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele, 9. i 4 Dele, 14 i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del), 15. Kreds er delt i 4 Dele, betegnede ved N, S, Bi (Bispebjerg) og V, 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V8) og Vanløse (12 Vs) De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemnings­ kredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østro Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvus Amts 1. Kreds (Gjentofto), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn.) Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto.

t- fi n • • s ® a a A o ■§§

• N o o

1

i S ©ti CU.2

0 J

s I 00 9

1

G a d e

G a d e

3 2 > M o

t |

» s

P h CO M

Kvarter : eller I

Post­

Kom- 1

Valg- j

kreds i

mane j

Rode­

kontor

kontor j

Social- i

distrikt

Politikr. ||

Aabakkevej........................ A abenraa........................... Aabjergvej Vanløse . . .

F Brenshej 21 Advents 12V2 8 8 K Rosenborg 4 Trinitatis 7 2 3 Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 ( 1-13 V Udb.Klædebo 2 Bcthlehems 5 6 7 15-31 . Frdbg. F5 St. Thomas F30 F 33-55 _ — F2 — - _ > 2-46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7

(

4-32

4 Garnisons 7

__ __

_

Adel-

34—58 - 60—102 - 106—108 -

3

f

.

gade )

Frederiks _ St. Pauls 8 St Lukas F20 F

— -

(

..., (I—15og2—12 Adilsvej . •(17—19ogl4-16 Admiralgade........................ Adolph Steens Allé . . . Adolphsvej Gjentofte . . Adriansvej............................ Aftenbakken Seborg . . . Agavevej Hellerup . . . . A gerbo................................ Agerlandsvej....................... Agermosen Valby . . . . Agerskovvej Valby. . . . Agertoften Gjentofte. . . Ageersborggade................... Aggersvoldvei. { 2 14 Aggervej Vanløse . . . . Agnetevej............................ t 18-22 Ahlmanns Allé Hellerup. . Ablinannsgade................... Ahornsgade ........................ Ahrenkildes Allé . . . . Ajas Allé Valby . . . . Aktæons Allé Valby . . . Albanionsgade.................. Alderdomsvej Kastrup . . gade j 2—18

F Frdbg. K Øster V Frdbg.

F 4 F 3

4 Holmens

.

a

3

8 2

Aaboulevard. . \

— . — -

48— 54

Hellig Kort, Brorsons

F 5 St. Thomas F3ø F Gjentofte A l N

-

-

1 56-60 - | 62-78 - ( 80—86 -

Gjentofte Gjentofte Gjentofte Hvidovre Redovre Gjentofto

_

-

-

S Snndbyester 25 Simon Peters e s 4 4

-

— 12 0 - Taarnby A2 S

14

Dyssogaards A l N Messias A l N

Aabyhej Allé Kastrup . . AadalsvejjJ-^i^r.ogi.Nr: Aadieet Islev Vanløse . . Aagade. . • • ) 112 —144 - A agerupvej........................ Brh. Aahavon V alby................... . ( ulige Nr. . Aakandevej j )jge Nr. . . Aakiærs Allé Søborg . . . - Brh.

Taarnby F Brenshej

21 Advents I2V3 12V2

8 8

S Sundby Ovdr. 25 Hejdovangs 2 S 4 4 S Sundbyvest. 25 Hejdevangs 9 V 4 4

Redovre Redovre A 4 S i 88—110 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12 0 6 7

Hvidovre A 4 S Rodovre A 4 S Vangede A l N

— ..

Anna

8 _

Husum 23 Husum 12V* 8 8 Vigerslev 20 Vigerslev 14 S 9 6 Husam 23 Husum 15 V 8 8

7

0 Udb.Klædebo 18 Frihavns

2

6

j uligo Nr. Brh. Brenshej

23 Advents 12V* 8 8

- -

. - - -

• •

Grendals Bronshej

— -

• -

-

— -

Bronshej

Gladsaxe

Seborg A 2 N Nathanaels 9N 4 4 Sundby - - -

Vanløse

Vanløse 12V 3 8 8

21

6 -

Aalands- ) 1-17 og 2-12 S Sundbyester

S Sundbyester 25 Simon Petors 9 S 4 4

_

^ad©

f 19*67 og- 18-32 -

Ahlefeldts-lul.Nr. og 20—30 K Nørrevold

2 St. Andreas 3 1 Trinitatis - - Hellerup Al N

5 -

_

Aalborggade...................• 0 Udb.Klædebo 18 Davids Vnl. Vigerslev 21 Vanløse 12V« 8 8 - . 1 1-19 og 2-20 Vb. Vigerslev 20 Aalholm 14 N 9 6 Aalholmsvej { 33.05 0g 30-80 - — 21 — 12V- - - Aalstrupvej Valby . . . . N Vigerslev 21 Aalholm 12V3 9 6 Aalykkes Passago . . . . Udb.Klædebo 2 Hellig Kors 5 6 7 . , , , .11—17ogligoNr. F Brenshej 21 Grendals 12V2 8 8 Aaløkkevej |21—31 - — . Advents _ Aamarkvej Valby . . . . Brh. Hvidovre Hv’dovro A4 S Aamosevoj Islev. . : . . Redovre Rødovre A 4 S Aarestrupsvoj Valby . . . 0 Valby 20 Jesus 14 S 9 6 jAarhus- S 1—43 og" 2—48 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 gad© (79—113og50—112 - — - Hans Egodes - - 'Aarhus Plads....................... 0 Udb.Klædebo 18 Hans Egedos 10 7 2 Aarsløvvej Islov Vanløse. . Rødovre Rodovre A4 S Aastrupgaardsvoj Valby. . Hvidovre Hvidovre A 4 S Aavendingen........................ Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 Abel Cathrines Gade . . . V Udb. Vester 9 Maria 1 5 5 kbels Allé Seborg. . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Abildgaardsgade . . . . 0 Østervold 3 Esaias 6 3 2 A bild h øj............................ Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Abrikosvej............................ F Utterslev 14 Grøndals 12V1 8 8 Absalons- { 0 _ao V Udb. Vester 9 Elias Apostel 1 5 5 B*de | 34—48 _ _ - Gethsemane - • Acaciavej............................ V Frdbg. F 1 Solbjærg F30 F Achilles Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S 2 ( 1—41 . . . . K St. Ann« V. 3 Garnisons 7 3 Adel- ) 63-93 . . . . _ - Frederiks - - - gade ) 95—111. . . . - — - St. Pauls - - (113-117. . . . 8 voj (21-237 og 14-252 Vanløse • — - - 10 7 9 Aalekiste-j 4 . .

Gjentofte

7

N Udb.Klædebo 14 Brorsons N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1 S Sundb) ester 25 Simon Poters 98 4 4 1 2 0 6

Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S Kastrup A 2 S

Hvidovre Hvidovre Taarnby

S Sundbyester 24 Allohelgons 9 N 4 4

...

. 11 -13og2—10 ø Udb.Klædebo 17 Taksigelses 15 S 8 1

-

Aldersrogade j 37 —53&og 20 N — 13 Kingos

*

N

Messias A 1

Gjentofte

Alexandervej Charlottl. . .

8 Alexandravej........................ NV Utterslev 15 Kapornamns 15Hi 8 Alhambravej........................ V Frdbg. F 12 Frederiksbg. FIØ F Alléen Kastrup................... Taarnby Kastrup A 2 8 F ( 1—29 F Frdbg. F 9 Frederiksbg. K 20 Allégade . . . .{31-37 - — - Solbjærg - - \ 2—28 - — F 10 Frederiksbg F 1 V - . i l—17 N Udb.Klædebo 11 St. Stofaiib 11 N 8 7 Allersgade. . . . j 2—18 . — Samuels Allingvej Valby................... Hvidovre Hvidovre A 4 S Almevej Hellerup . . . . Gjentofto Messias A 1 N Almindingen Seborg . . . Gjentofte l)v 8 segaar(ls A 1 N

Alperosevej....................... Alrunevej Hellerup. . . . A lsga d e............................. Alsikemarken Seborg . . . Alstedvej............................ Brh. 1 101—133. . . . ,

S Sundbyvest. Gjentofte

25 Hoj levangs Dyssegaards

ØV A 1

4 N

4

V Udb. Vester 10 Enghave 14 0 r}

6

Gladsaxe

Gladsaxe A 2 N

llusun* 23 Husum

12 V 1 8

8

S Amagerbro

6 Christians 2 S 4 — 4 H. Tavsens

3

*“ *£•*) . j ) vara {

2-14

_

80—110 - Eksercerpl. 24 Sundby

118—134

Amagerbro

Christians

6

-

-

3

3

II — 34

U £ t M n s ’o « 0 CL 6 0 CO

UM 1 M •sti

1

C bL v* O .3 * 2

a> 0 0 ff

fclD'S *32

I s å i cA=! O ff

00 t-t o ■+? *£ ® B g ® O T3O G o .s

G a d e

G a d X

m hH

>

a

> .* OP< 0 0 GO^

to w

S ® « 8 ^ M

X!

1—31 37—49 .51—69 73—103 105-111 115—167 169—177 179—197

Amagerbro | 6 Frelsers 9 N 4 3

2 Domkirken 3 1 F 9 Frederiksbg. F2V F

5

s

Axeltorv. . . . Azaleavej i 1—19 og 2—24 Valby ( 21-35 og26—42

V Vestervold

- Sundbyester -

Nathanaols - -

Frdbg.

4 -

Sundby

— “ _ 24 — - — 25

"

- -

— F 21

9 0

_

-

_

- -

- -

- Baadsmandsstræde . . . K Chrsthvns 6 Frelsors 2N 4 3

Filips

— - - — 9 S -

-

Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S

Hvidovre Taarnby

Baarsevei Valbv Baarinirvei Kastrup . . .

Amager-

- .

— “ Simon Peters - -

brogade 199—313

-

— -

r». .v..

1 1_ftf) og 2—38 S Sundbyøster 25 Filips

90 4

4 - 4

2— - Amagerbro 6 Christians 2 S -

— . Simon Peters 9 S - S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 K Snarens 4 Helligaands 3 1 3

‘ 191—181 ok 80-1G8 _

3

30—32 - 52—88 “ 90—120 - 122—174 - 176- 298 -

Nathanaels - -

Badensgadø . . Badstuestræde . Bagdadvej. . .

4

— - • .

34—50 - Sundbyvestr.

24

— “ — - — 25

Sundby

- -

- _

— 9 V . — - - Christians 2 S 4

1 5 5

Elias

j 1—9 V Udb. Vester 9

Bagerstræde . . ■] 2—12

_ _

— - Højdevangs - -

— - -

2

_ D

( 1—15 og 2—14 N Udb.Klædebo 2 Blaagaards 5 6 7

— _

3-41 og 2—8 s Amagerbro

_ 11

Baggeseii8-hg_3l0!,16_32 Bag Raadliuset . Bag Søndermarken Valbv . Bag Torvet Søboi g. . . . Bakkedal Hellerup Bakkedraget Seborg . . . Bakkegaards Allé j ulige Nr. lige Nr. Bakkekammen . gade

6

3 4 3 4 3

Amager- fælled -i

43—47 49—63

-

— - Nathanaels _

_

33—37oæ34—38 _

Hellig Kors - _ _

14—44 - Eksercerpl. 24 Sundby

- _

V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 F 9 Frederiksbg. F20 F

5

vej

Frdbg. Gladsaxe Gjentofte Gladsaxe

1

og 50—52 -

— -

— - -

Gladsaxe A 2 N Dyssegaards A 1 N Søborg A 2 N Frederiksbg. F1V F

Amagergade....................... Amager Lan-j 1—141 dev.Kastnip 1143-311, 2-312 ( til Prags Boulev. Amager- livt. h.ongcayD.-04

K Chrsthvns 6 Christians 2 N 4

Taarnby

Kastrup A 2 S

Taarnby Filips

F 15 F 9

V Frdbg.

S Sundbyestor

9N 4

6

3

— —

V — - - — - - — 9 0 - Kastrup A 2 S - Simon Poters 9 S - 4 Helligaands 7 1 3 Garnisons 8 3 3 Garnisons 8 3 F 2 St. Markus F lø F Kastrup A 2 S F 10 Froderiksbg. F1V F Dyssegaards A l N Kedovre A4 S Krist 140 5

Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 23 Brønshøj 15 V 8 8 F Utterslev 23 Grøndals 12V1 8 8 Brh. Brønshøj l 1—37 N Udb.Klædebo 13 St. Stefans 15Bi 8 T Gjentofte Vangede A l N

4

_ Bakkeledet . . Bakkevej . . .

— 25

Strand-.

164—1G8 - 1 --238 -

. -

vej

Bakkevænget Gjentofte . .

{ 281-405og 282-484 Kst.

Taarnby

Kingos St. Stefans llN

139—77 •I 2—36 -

— __

3

Amagertorv . • . j 2 _24 K Strand Frimands Amaliegade........................ K St. Annæ 0.

Baldersgade . .

.

_ -

Kingos Kingos

(38—76

2 2

Amalie«borg . . . Amalie Skrams Allé Valby. Amalievej............................ Ambra Allé Kastrup . . . Am erikavej........................ Amicisvoj............................ Ammentorps.vej Hellerup . Amorinvej Vanlese . . . Amsterdamv e j ................... Anchersvej Klpbg................. Andebakkesti....................... Andersen Nexe V. Seborg H C Andersons Gade . . P Andersens Vej . . . .

. . li St. Annæ 0.

11 N 8 7 140 5 6

Balders Plads. . Ballumerade . .

N Udb.Klædebo 13

Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Baldrianvej Hellerup. . .

Dyssegaards A 1 N Kastrup A 2 s Ordrup A l N Kastrup A 2 S

Gjentofte Taarnby Gjentofte Taarnby

V Frdbg.

V Udb. Vester 10 Krist

Taarnby

Balsamvej Kastrup . . . 6 Bandliolmvej Valbv . . . Banebrinken . . Banevej Charlottl Banevolden Valby Bamrortscad©. . Banevænget Kastrup . . . Bangsbo Plads Vanløse ■ . Bangsbovej Vanløse . . . 4

V Udb. Vester 10 V Frdbg.

Vigerslev 20 Aalholm 14N 9 6 NV Emdrup 15 Grundtvigs 151V 8 1

Gjentofte Redovre Gjentofte Gladsaxe

14 N 9 6

Valby 10 Jesus

S Sundbyestor 25 Simon Poters 9 S 4

N Udb.Klædebo 11 Hellig Kors 5 6 Vanlese 21 Advents 12V3 8 8 Vanløse 21 Advents 12V* 8 8 S Eksorcerpl. 24 Sundby 2 S 4 F 18 Lindovangs F2V F K Nerrevold 3 St. Andreas 7 1 2 Brønshøj 23 Brønshøj 12V2 8 8 3 F Frdbg. Gjontofte Dyssegaards A 1 N 7

Skovshovod A 1 N

F Frdbg.

F 9 Solbjærg Seborg

F2ø F A 2 N

Nerrevold 2 St. Andreas

1 5 Bardenflethsgadø C T Barloeds Vej

K

3

F Frdbg.

F 13 Godthaabs F20 F 23 Utterslev 15 V 8 Taarnby A2 S F 7 Mariendals F3V F — - - Gjentofte A 1 N 6

Anders Henriksens Gade . S Amagerbro 6 Nathanaels 2 S 4 4 Barsolioj Hellerup . . . .

Andestien............................ NV Brønshøj Andreas Bjørns Gade. . . K Chrsthvns Andreasvej Kastrup . Taarnby

8 Bartholinsgade . Frelsers 2N 4 3 Basnæsvej . . .

Brh.

Bastiansmindev. Kastrup. . Bastionvoj. . . Baunebakkovoi Valby. . .

Taarnby A 2 S Hvidovre A4 S Gjentofte A l N

Taarnby Hvidovre

Ane Katrines j

1—7 F Frdbg.

9 N 3

S

6

Vej

— F 16

( 6

ligo Nr.

-

Anemonevej Ujentotte . . Angelgade............................ Anlægsvej Seborg . . . . Annasvej Hellerup . . .

Gjentofte

Baunogaards-11—47og2—48 Gjt. Gjentofte

_.

- .

V Udb. Vester 10 Enghave 14 0 5

vei

i

Resten Uel.

6

Anker Heegaards Gade . . V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 Bavnagervei Valby. . . .

Vigerslev 20 Vigerslev 14 S 9 6 10 Enghave 140 9 6

Gladsaxe Gjentofte

Gladsaxe Messias Brønshøj

A 2 A 1

N N

V Udb.Vester Valby Brh. Brønshøj Hvidovre

Bavnehej Allé i 1-13 Resten

Anne- i 1—13 og 2-14 . Brb. Brønshøj

23 Grendals 12V2 8 8 Bavnevangen. .

23 Brønshøj

15 V 8 8

borgvej ( Resten. . Annekegade ....................... Annettevej Cbarlottl. . . Annexgaardsvej Vanlese. . Annexstræde Valby . . . Ansgars Allé Valby . . . Antoinettevej Valby . . . Antonigade.................... Åntvorskovvej Valby. . . Apollovej Vanlese . . . . Arend a lsg a d e................... Arildsgaardvej.................. Brh. Arkonagade ........................ Arkturus Allé Kastrup . . Armeniensvej....................... Amager Allé Kastrup. . . Arnestedet Vanlese . . . . . - Arabiensvej . . . . . 0

_

_ Bavnevej Valby.

— -

Hvidovre A 4 S

0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 16 S 8 1 Beatevej Valby .

Valby 20 Timotheus 14N 9 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 1 6

Gjentofte Rødovre

Bechgaardsurade • M Bechs Allé Valby . .

Ordrup A 1 N Redovre A 4 S

Hvidovre Lvngbv-Tbk.

Hvidovre A 4 S Taarbæk A 2 N

Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Bechsvej Klampenborg . . Vigerslev 20 Timotheus 14N 9 6 Bedfordvej. . . Valby 10 Jesus 14N 9 6 Beethovensvej . K Kebmager 4 Helligaands 7 2 3 Begoniavej Gjentofte. . . Vanlese 21 Advents 12V3 8 8 Beldringevej . . S Sundbyestor 25 Simon Peters 9 S 4 4 Belfastvej . . . Hvidovre Hvidovre A 4 S Bekkasinvej Hellerup. . *

4

S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9V 4 V Kong. Engh. 10 Fredholms 14ø 9 6

Gjentofte Al N Messias A 1 N 23 Brenshej 12V2 8

Gjentofte Gjentofte

Brh. Brønshøj

8 4 4

S Sundbyvest 25 Højdevangs 9 V 4 S Sundbyøster 6 Sundby 9N 4

østervold 3 Citadels Husum 23 Husum 15 V 8 8 V Udb. Vester 9 Absalons 13 6 5 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Vanløse 21 Vanløse 12V:> 8 8 23 Brønshøj 12V2 8 8 Taarnby Taarnby Taarnby A 2 S Taarnby A 2 S Brh. Brønshøj

6 7 2 Belgiensgade. .

/ ul. Nr. t. Hvidk'ldev. Brh. Utterslev 23 Ansgar 12V1 8 8

_

- - - -

- - - - - - - - • -

Grendals Advents

1 derfr. t.. Godthaabsv.

— 12V2 -

F Brønshøj

Bella- 107-127 høj- \ lg9 —159 voj 1 40—98 1 100-142 v 144-184 Bellisvej. . . .

21

-

— -

Brh. Utterslev 23 Brenshej

_ Grøndals

• •

F Brønshøj Gjentofte F Brønshøj -

— -

Arnesvej

Advents

. N Udb.Klædebo 11 Simeons 11 N 6 1 Bollevuevej Klpbg................

Skovshoved Al N 21 Grendals 12V2 8 8

i 1

Arresegaue j 5.27 og 2-28 1—Paste Batteri . M l—Hærens Ballonp. I®1.1" |Ig. Nr.t.AxelUeidosG.

— —

_ -

— 13 — -

S Eksercerpl. 24 Sundby 2S 4 3 Bellmansgade .

ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 V Udb. Vester 9 Absalons 13 9 6

_ 4 Bollmans Plads . 3 Belvedercgade .

-•

- Amagerbro 4 H. Tavsens

vej f

— - -

derfra - Eksercerpl.

.

6

Hvidovre Gjentofte

Bendstrupvoj Valby . . . Bendzvej . . . Bongtasvej Hellerup . . .

Hvidovre A 4 S F 21 Lindevangs F2V F Messias A l N F 8 Godthaabs F20 F

Arveprinsensvoj................... F Frdbg. Asgaardsvej........................ V Frdbg. Asger ltygs Gade . . . . Askov Allé Kastrup . . . Taarnby Askegade ............................ ø Asmussens A llé................... V Frdbg.

F 14 Solbjærg F2V F F 15 Froderiksbg. F1V F

F Frdbg. F Frdbg.

V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 Bentzonsvej . . Udb.Kiædobo 19 Kildevælds 15N 7 1 Berggreensgade . Taarnby A2 s Bergonsgade . .

2 3 1

0 østervold 3 Citadels 0 Udb.Kiædobo 19 Sions 15N 7 S Amagerbro 4 H. Tavsens 2 S 4 6 3

Asminderedgade . . . . N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 12 0 8 7 Bergthorasefade .

Hvidovre A 4 s F 18 Godthaabs F2V F Ordrup A 1 N F 19 Godthaabs F2V F Jægersborg A l N

F 15 Frederiksbg. F1V F

Bennggaardsvei Valby • •

Hvidovre Gjentofte Gjentofte

Asnæsgada ............................ N Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N 6 Assensgade ........................ ø Udb.Klædebo 18 Davids

1 Beringsvej. . .

F Frdbg. F Frdbg.

10 7 2 Berlingsbakke Charlottl. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Bernhard Bangs Allé . .

A stersvej............................ Brh. Astridsvej Kastrup. . . . Astrup -1 Asylgade vej i Rest ul.Nr.og l.Nr. ............................. Augustagade . . . . August Golis Vej Valby . . August Wimmers ( ul'ge Nr. Anrehøjvej Hellerup . . . Aurevang Hellerup. . . . Aorikelvej Valby . . . . Auroravej Vanlese . . . . Australiensvej................... Avnbel Allé Kastrup . . . Avnsetej Gjentofte . . . Axel Ileides iulige Side Axelhej Vanløse . . . . Vej Valby \ lige Nr. (iade ( lige Side 1-13 Brh. - -

Taarnby Brønshøj

Bernstorfflund Allé Charlt.tl.

Taarnby A 2 S

Vanløse 21 Vanløse 12V2 8 8

ulige Nr. V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5

— -

Maria

-

-

- -

Bernstorffsgade

23 Brønshøj 4 Holmens

2—22 -

— - -

K Øster

8 2 3 90 4 4

30-40 - Udb. Vester 9 1—67 Hel. Gjentofte

Dyssegaards A l N Gjentofte - - — - • Jægersborg - - Hellerup - -

Athensvej............................ S Sundbyøster 25 Simon Petors 9 S 4 4

69—137 - 141—161 Ohl.

— — — — — — —

8 Sundbyester 24 Filips

Va'bv 20 Johs. Dobers 14 S 9 6

Valby 20 Johs. Døbers 14 S 9 6 Bernstorftsvej < 165-193 -

— -

2-138 Hol.

V’gerslcv

Messias

- -

140-162 170—214

Gjentofte Gjentofte Frdbg. Rødovre Taarnby Gjentofte Eksercerpl. Redovre

Hellerup A 1 N Hellerup A l N F9 Frederiksbg. F2V F Redovro A 4 S

Chl.

-

. 216-246 -

Ordrup - ~ Jægersborg A 1 N Enghave 13 5 6 21 Grøndals 12V2 8 8 F 10 Solbjærg F1V F Hvidovre A 4 S Simon Peters 9 S 4 4 F 2 St. Markus F3ø F 9 25

Gjentofte

Bernstorffsvamget Gjentofte A F Beyers Vej Bianco Lunos Allé. . . .

0 Cdb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1 Bevtoftgade . .

V Udb. Vester F Brønshøj V Frdbg. Hvidovre S Sundbyøster V Frdbg.

Taarnby A2 S Jægersborg A l N

S Amagerbro 4 H. Tavsens 2 S 4 3 Bibliotekvej Valby . . .

_

Biens Allé . . Billo Brahos Vej

6

Rødovre A 4 S

11—35

kontor i

bo'S rs ®

G a d e

G a d e

m i .

Kvarter eUer

Kvarter eller

Post­

Kom­

mune

Rode­

Valg­

kreds

Post­

mune

Sogn

Kom­

Rode­

kontor

kontor

(Kirke)

distrikt

kontor

Social­

distrikt

Social­

Politikr.

|Politikr

Billesborg-vej Vanløse. . . Birke Allé Valby . . . . Birkebakken Valby. . . .

Vanløse 12V 3 8 8 Hvidovre A 4 S Aalholm 14 N 9

Vanløse Hvidovre Vigerslev

1-35 og 2—24 N Udb.Klædebo 14 Anna

21

12 0 8

Frdbg. F 16 Mariendals F3V F Utterslev 14 Grondals 12V 1 8 8

103—143ogl02-156

177 179

20

6

1 1—41 NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8

NV _ _

Borups

— “ — -

Utterslev Grundtvigs

] 85—93

Ansgar

201-259

"

— -

-

* • -

Allé •

Birkedommervej 1

2—68

158-170 N 200-242 270-284 _ 176-198 NV _

_

_ _ —

Uttorslev -

' 70-92 -

_ 15 _ 23

Birkegade....................... Birkehøj Hellerup . . . . Birkevang Kastrup . . . . Birkholmvej Vanløse. . . B irm avej............................ Bisiddervej................... Biskop Krags Vænge . . .

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6 1

Dyssegaards A 1 N Kastrup A 2 S Vanløse 12V 3 8 8

Gjentofte Taarnby Vanløse

i 1—7 N Udb.Klædebo 14 Anna _ _ St. Stefans

12 0 8 12 V 2 8

Borups _. ,

Plads. . >26—30

21

S Sundbyester 25 Simon Teters 9 S 4 4 Boserupvej............................ Brh.

Husum 23 Husum Skovsboved A 1 N Husum 23 Husum 15 V 8 8 Gjentofte

NV Utterslev 15 Kapernaums 15B; 8 8 0 Udb.Klædebo 17 Taksigelses 15 S 8 1 Bispebjerg j 1—39og2-,lC)6 NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi 8 1 Bispeengen ................... . N Frdbg. Bispeparken....................... NV Utterslev 15 Grundtvigs 15Bi 8 8 Bispevej................................ NV Utterslev 15 Kapernaums 15B' 8 8 F 16 Mariendals F3V F K Norre 2 Domkirken 3 1 Parkallé ( 43—51 - — ~ _ • 8 Bispebjergvej . . . . NV Utterslev 13 Grundtvigs 15Bi 8 1

Bostamose Klpbg................. Kotoftevej....................... Boveskovsvej Klpbg. . . . Boyesgadø. . . . | 2— 8 Brabrandvo.i Islev Vanløse

Brh.

Lyngby- Tbk.

Lyngby A 2 N St. Matth. 14ø 5 6

{ 1—17 V Udb. Vester

10

Frdbg. Rødovre

F 12 Frederiksbg. Flø F Rødovre A4 S

. 1 1—29 og 2—20 17 Udb.Klædebo 13 St. Stefans 15Bi 3

Ilispctorvet........................... Bissensgade....................... Bjarkesv e j .................... Bjelkes A llé ................... Bjergagervej Valby . . . Bjergmarksvej................... Brh. Bjergstedvej........................ Brh. Bjergtoften Hellerup. . . Bjernedevej....................... Brh. Bjerregaards Sidevej Valby Bjerregaardsvej Valby . . Bjerringbrovej Islev . . . Bjeverskov Allé Valby . . Bjødstrupvej Vanløse. . . Bjørnbaksvej Kastrup. . . Bjørneklovej........................ Bjørnevej Valby . . . Bjørnsonsvej Valby . . . B laabæ rvej....................... Brh. bi Blaa- ) 2 _24 gaardsg. \ 35-59og26—46 Blaagaards Plads . . . . ( 1- 33 Blaaregn Allé Kastrup . . Bladbillevoj Islev . . . . Blankavoj Valby................... [ Blegdamshosp. Bleg- IRest ulige Nr. N Blekingegade....................... Blidahlund Charlottl. . . . Blidahpark Charlott!. . . . Bliskær V a lb y .................... Blokhusvej Charlottl.. . . Bloksbjerget Klampenborg Blommehaven Valby . . . Blomstermarken Seborg . . Bluevang Allé Islev . . 0 dams- < vej j 44—78 80—132 - 0 \ Bogensegade . . . . . . Bogenæsvej........................ Brh. Bogholder Allé Vanløse Bogtryk keivej j 92~*® Bogøvej................................ H C Bojsens Vej Valby. . Bolandsvej............................ Boltonvej............................ Bolystvej Valby................... Bomhusvej............................ N Bonavents Allé Valby. . Bondomarken Soborg . . . Borgbygaard Allé Kastrup Borgdal Kastrup . . . . V A Borgens ( ulige Nr. B orgerbo............................ [ 1—3 og 2— 20 NV 0 Vej ( lige Nr. -

3 Bragesgade ( 31 —350g-22—28 Brainmingegade................... Bramslykkovej Valby . . . Brams Sidevej Charlottl. 7 Bramsvej Charlottl. . . . 6

— -

Kingos

0 Udb.Klædebo 18 Davids

10 7 2 6 Aalholm 14 N 9 Ordrup A l N Ordrup A l N Gladsaxe A 2 N Rødovre A 4 S Ordrup A 1 N Vanløse 12V 3 8 8 Taarnby A 2 S Kastrup A 2 S

V Udb. Vester 10 F Frdbg.

Krist

14 0 5

Vigerslev Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Rødovre Gjentofte Vanløse Taarnby Taarnby Valby Hvidovre Lyngby-Tbk.

20

F 3 St. Lucas F2ø F

N Udb.Klædebo 14 Anna

12 0 8

Hvidovre A 4 S

Hvidovre

Husum 23 Husum 15 V 8 8

Branddammen................... Brh. Branddamsvej Seborg. L 1 Brandes Allé . . . . Brandholms Allé Vanløse C J Brandts Vej . . . . Brannersvej Charlottl. . . Bratskovvej Vanløse . . . Brattingsborgvej Kastrup . Bredagervej Kastrup . . . Bredahlsvej Valby . . . . Brede pr. Lyngby . . . . Bredogaards Allé Valby. .

Husura 23 Husum 12V 2 8 8 Husum 23 Husum 12V 2 8 8

F I St. Thomas F3ø F

V Frdbg.

Gjentofte

Dyssegaards A 1 N

Bjergvænget........................ NV Utterslev 13 Grundtvigs 15P,i 8 1

NV Uttorslev 13 Grundtvigs 15Bi 8 1

Husum 23 Husum 12V 2 8 8

Valby Valby Rødovre Hvidovre Rødovre Taarnby Rødovre Valby

Jesus

14 N 9

21

■10 10

6 6

Jesus 14 N 9 Rødovre A4 S Hvidovre A 4 S Rødovre A 4 S Taarnby A 2 s Rødovre A 4 S

-

Jesus

14 S 9

20

6

. Lundtofte A 2 N Hvidovre A 4 S

S Sundbyvest. 2 f> Ilojdevangs 9 V 4 4 Bredegrund............................

S Sundbyostor 24 Filips 9 0 4

4

Brcdolaiidsvei................... ø Emdrup 15 Lundohus 15 N 8 1

20 Johs. Dobors 14 S 9

4 Garnisons 7 3

K St. Annæ 0.

6

( 3

_ 3

_

F Utterslev 14 Grøndals 12V 1 8 8

5-37

N Udb.Klædebo

Blaagaards Betlilebems

5 6

7 Bredgade . . . . G ' B \ 59—77 2—24

Frederiks Garnisons

2 11 2

"

-

-

-

8

4

— 3

— _ _ Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S Rødovro A 4 s Gjentofte A 1 N Ordrup A 1 N

N Udb.Klædebo 11

Blaagaards 5 6

7

126-78 _

Blaamejsevej........................ NV Utterslev 14 Ansgar 12V 1 8 8 Blaamunkevei........................ NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi 8 1

Hvidovre Taarnby Rødovre Gjentofte

Bvedkær V a lb y ................... Bredskiftevej Kastrup . . Bredstensvej Vanloso . . Bregentveds Allé Gientofte

Taarnby

Kastrup A 2 S Rødovre A 4 S Timotheus 14N 9

Brh. Rødovre

Valby

Bregne- gaards vej

Chll Gjentofte

20

6

_ _

1

2

Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4 S 6 1

Messias

- uligeNr. og 4-24

— 17 — - — -

— 4 N 7 - — 4 S 6 Fredens 4 N 7 -

_

1

26-32 Hell

2—42 N — -

- Brognerødgade................... N Utterslev 15 Kapernaums 12 Vi 8 7

Gjentofte

Gjentofte A l N

Bregnevej Gjentofte . . . Breidablik A llé...................

.

Nazaretb

S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 V 4 S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4

4 4

S Sundbyester Gjentofte Gjentofte Hvidovre Gjentotte Gjentofte

6 Nathanaels 9N 4 4 Bremonsgade........................

Messias A l N Messias A l N Hvidovre A 4 S Jægersborg A 1 N Skovshoved A l N

Bremerholm........................ K Øster Brenderupvej Kastrup . . Taarnby Breslangade........................ Brigadegaarden...................

4 Holmens

8 2

Taarnby A 2 S

S SundbyøBter 24 Alleholgens 9N 4 S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4

4

4

i 1— 11

4

Vigerslev Gladsaxe

V’gerslov Gladsaxe

14 S A 2

9 N

-

- Eksercerpl. Sundbyvest.

20

6

Brigadevej .

. J 2 40

Nathanaels

_ _ _

Brh. Rødovre Rødovre A 4 S F 14 Solbjærg F2V F B ly tsv e j............................. F Frdbg. Blytækkervej........................ NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8 Bodenboffs Plads ■. . . . K Chrsthvns Bodilsgade............................. V Udb. Vester 9 Enghave 13 5 6 Boeslundevej....................... Brh. Husum 23 Husum 12V 2 8 8 Husum 23 Husum 12V 2 8 8 B ogfinkevej....................... NV Utterslev 16 Ansgar 12V» 8 8 Blæsenborgvoj . . . . . Bobakken Vanløse . . . . Ilrb. Husum 23 Husum 16 V 8 8 Vanløse 21 Vanløse 12 V 3 8 8 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2

148—66 - Eksercerpl.

Bristol A ll é ....................... Broagergade ........................ Brobergsgade........................ Brobolvej Islev Vanleso . . Broderskabsvej................... Brogaardsvej/1—33og2—26 Gjentofte \Resten Brogaardsvænge Gjentofte . Broholms Allé Charlottl.

s Sundbyvest. 26 Højdovangs 9 V 4

4 6 3

V Udb. Vester 10 K Chrsthvns 6

St. Matth.

13 5

Frelsers 2N 4 Rodovre A4 S HeUerup A l N Gjentofte Al N Gjentofto A l N Skovsboved A 1 N Vangede F 14 Lindevangs F2V F

Kodovro Gjentofte

6 Frelsers 2N 4 3 Brodersøns Allé HeUerup .

F Frdbg.

Brofogedvej....................... NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8

Gjentofte Gjentofte Gjentofte —

Vanløse

Vanløse 12V 3 8 8

21

Utterslev 15 Kapernaums Grundtvigs

15Bi 8 8

Brorsons

5 1 2 0

7

Brohusgade | 1 35 ‘ 9 J_9Å N Udb.Klædebo 2 14 Broksevej............................ Brh. Brønshøj

6

F Frdbg.

F 8 Mariendals F3V F Hvidovre A 4 S

23 Brønshøj 12V« 8 8 4 Helligaands 3 1

Hvidovre

K Snarens

Brolæggerstræde . . . . Brombærvej....................... 3 Brorsonsgade........................

3

ø Emdrup 15 Lundohus 15 N 8 1

F Utterslev 14 Grøndals 12V 1 8 8

Boldbusgade........................ K Øster

4 Holmens

St. Matth. 14 0 5 Hvidovre A 4 S Husum 12V 2 8 8 Husum 12V 2 8 8 Messias A l N 6

V Udb. Vester 10

8 2

S Snndbyvost. 25 Højdevangs 9 V 4 4 Brostykkevej Valby . . .

Hvidovre Husum Husum Gjentofte

Hvidovre

Hvidovre A4 S

Brovængøt............................ Brh. Brunevang ............................ Brh. L EBruunsVej Charlottl. . Brydes A llé ........................ Bryggerensvej................... Brh. Bryggorgade ....................... Bryggerivej Valby . . . Bryggervangen................... Bryghusgade ........................

21 21

Emdrup 15 Lundehus 15 N 7

1

Bomsluttervej........................ NV Utterslev 15 Grundtvigs 15Ili 8 8

Hvidovre Gladsaxe Taarnby Taarnby

Hvidovre A 4 S Glartsnxo A 2 N Taarnby A 2 S Taarnby A 2 S Enghave 14 0 9 — _

S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 Husum 23 Husum 15 V 8 8 ø Udb.Klædebo 17 Taksigelses 15S 8 1 20 Johs Dobors 14 S 9 6 ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1 2 Slotskirkens 3 1 N Udb.Klædebo 13 Kingos 15S 8 1 Sundby 9 N 4 4 Valby K Vester 3 6

V Udb. Vester 10

6

-

Valby

S Amagerbro K St. Annæ V.

6 Christians 2 S 4 3 Brynbildegade...................

4 Garnisons 7 3

S Sundbyøster Gjentofte

Brysselgade....................... Brødhej Gjentofte . . . . Brødrevej Søborg . . . . Brendager Valby . . . . Brøndkærvej Valby . . . Brøndsteds Allé................... Brøndumvej Vanløse . . Brønlunds Allé Hellerup. . Brønshojgaardvej . . . . Brønshøj Kirkevej . . . .

2

— 3 — - — - — . — _

Jægersborg A l N Lindovangs F2V F N Dyssegaards A l Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S Jesus ■ 14 N 9

— . Frederiks _ St. Pauls 8 Frederiks

_

StS'*’9- 1" - - 134—144 -

F 14

Brodrone Reebergs Vej . . F Frdbg.

Gjentofte Hvidovre Taarnby

\

„ . <52—84 . . Borgervænget jgg—92 . . 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 1

-

Valby •

Sions

20

6

Borghaven Valby . . . . Borgm.Chri- j 1-33 og 2-10 stiansensG. (35-37 o.50-u.Nr. Borgmester God- l ul-ge Nr. skesens Plads ( Pge Nr. Jensens Allé (fra Ø-Allé - Borgmester-! 1—3 og 2 — 6 - - Borgmester

F 15 Frdbg.

F1V F

V Frdbg. Vanlose Gjentofte Brh. Brønshøj Brh. Brønshøj

Vigorslev

Vigerslev 14 S 9

20

6

21 Vanløse 12V 3 8 8 Brønshøj 12V 2 8 8 Brønshøj 15 V 8 8 Dyssegaards A 1 N 23 Brønshøj 15 V 8 23 Brønshøj 12V 2 8 8 8 23 2 il

V Kong. Engh. 10 Fredholms 14ø 9

6

_ -

_ 13

F Frdbg. F 21 Lindovangs F2V F — F 2C — - — - St. Johannes 4 N - N Udb.Klædebo 13 St. Stefans 15Bi 8 j 1-9 og 2-22 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 1

Brønshøjholms Allé. . . , Brh. Brønshøj Brønshøjvej) 1—47 og 2—64 Brh. Brønshøj Hovedg (1—319 og 2—266 Seb. Gladsaxe j Resten -

- . 7

_

— -

Advonts

---

-

-

-

Kingos

Gladsaxe A 2 N Christians A 2 N —

vangen

( Resten . . .

Bsv.

(321

Borgskrivervej.................. NV Utterslev 15 Grundtvigs 15Bi 8 8 Borneovej............................ S Sundbyester 25 Simon Poters 9 S 4 4 Bornholmsgade................... K Østervold 3 St. Pauls

1-87 og 2—88 Ly. Lyngby-Tbk.

T*nd-

8 3 2 dingev. 89-117 og 94—136

Gladsaxe

Gladsaxe

_

23 Advents

Brh. Brønshøj

12 V2, 8 8

. . 1 1 - 3 7 og 2-38 Borrebyvej J Resten Borthigsgade........................

1119—387ogl78—534 Soh.

-

— -

Bronshoj

- -

-

Buen .

F Frdbg.

F 19 Lindovangs F2V P Vanlose 21 Vanlese 12V 3 8

0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1

Bulbjergvej Vanløse . . .

8

11 — 36

Social- j

kontor j

G a d e

G a d e

Kvarter eller

Post­

Valg­

Kom­

mune

Rode­

kreds

Sogn

Kvarter eller

Post­

Sogn

kontor

(Kirke)

mune

Kom­

Valg­

Rode­

kreds

kontor

Social­

distrikt

(Kirke) |

kontor

Politikr.

distrikt i

Politikr.

Rulgariensgade................... S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 4 Bunimagervej................... NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8 Barmeistersgade . . . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2 N 4 3 Buskagor Vanløse . . . . Vanløse 21 Vanlose 12V3 8 8 Bustrupgade....................... V Udb. Vester 9 Enghave 13 5 6 Byngervej ........................ S Sundbyvest 25 Højdevangs 9 V 4 4 Bygaden Seborg.................. Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Bygholmvej Vanlose . . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Byglandsgade....................... S Eksorcerpl. 24 Sundby 2 S 4 4

( 1—49 0 Udb.Klædebo 17 Frihavns

6 7 2

_

.

j s i —07 { 2—72

18

"

Classensgaae. . *^71

Citadels

- -

-

Østervold 3 Gjentofte

H A Clausens Vej Gjentofte Clausholmvej Vanløse . . Clematisvej....................... Collinsgade........................ Corneliusmindev. Kastrup . Cottagevej Hellerup . . . CrillesTennosensAlléKastrup Cumberlandsgade . . . . Cypernsvej ........................ Cypros Allé Kastrup . . . Cæciliavej Valby . . . . Daadvrvej Soborg. . . . Dagebøl Allé Kastrup. . . Daglykkevej Valby . . . Dagvej Hellerup................... Dagegade ............................. Dahlénsstræde Gjentofte. . Dahlcrupsgade................... D albyvej................... Dalen Søborg....................... D a lfo re t............................ Dagmars- J 12—38 9—39 gade 1 (41—45 og 40

Gjentofte A 1 N

Vanløse 21 Advents 12V 8 8

4 6 5 2

S Sundbyvest 25 Højdevangs 9 V 4

Colbjørnsensgade . . . . V Vestervold 2 Maria 1. Colbjørnsensgade . . . V Vestervold 2 Maria

1 6 1 5 6 3

Bygmarken Soborg . . . . Bygmestervej....................... Byhøjen Vanlose . . . . Byk Idevej Valby . . . . Byledet Gjentofte . . . .

Gladsaxe NV Utterslev Vanløse

Gladsaxe A 2 N

0 østervold 3 Esaias

Kapernaums Vanløse

15 21

15B1 12V3 14 N 9 8 8

Taarnby Gjentofte Taarnby

Taarnby A 2 s Messias A 1 N Kastrup A 2 S Holmens

8 8 6

4

Cort, Adelers Gade . . . K Øster

8 2 3

Valby 20 Jesus

Gjentofte

Vangede A 1 N F 10 Solbi ære F1V F — F3fl F 7 St. Thomas _ — F 11 St. Markus F lø - — F 1 __ 20 Timotheus 14 N 9 6 Kastrup A2 S Husum 21 Husum 12VS 8 8 Husum 23 Husum 15 V 8 — — F 2 — St. Thomas F30

{ 1—5 C . . V Frdbg.

S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 4 S Sundbyøster 25 Simon Peters 90 4 4

- _

7—15 . . 27 . .

. 1

Kastrup 'Timotheus

A 2 S 14 N 9

Taarnby Valby

UiilowBvej \

2 _12 - 14—26 - 28—50B _

6

20

I l.

Bymosevej Valby . . . . Bynkevænget Kastrup . . B yporten............................ Brh. Bystævnet............................. Brh. B ytin get............................ Brh. Brønshøj Bytoften V alby................... Hvidovre ....................... Brh. Brønshøj Bækkebo Soborg................... Gjentofte Bækkeskovvej........................ Brh. Bronshøj Valby Taarnby Byvangen

Gladsaxo A 2 N Taarnby A 2 S

Gladsaxo Taarnby Hvidovre

Hvidovre A 4 S ( 1—5 og 2—10 N Udb.Klædebo 11 Samuels UN 8 7

8

23 Brønshøj

15 V 8 8

-

— - — .

- -

Kingos

Hvidovre A 4 S 23 Brønshøj 15 V 8 8 Dyssegaards A 1 N 23 Advents 12V2 8 Gladsaxe A 2 N 8

St. Stet'ans - - _ - Dyssegaards A 1 N Gjentofte A l N

-

__

13

Gjentofte S Sundbyvest. Gjentofte

■i S 4 4

24 Sundby

Bævorstien Seborg . . . . Bedkerbakken Klpbg. . . . Taarbæk A2 N Bødkervej............................. NV Utterslev 15 Kapernaums 15B' 8 8 Begehoj Hellerup . . . . Gjentofte Taarnby Dyssogaards A 1 N Bøgevang Kastrup . . . . Kastrup A 2 S Bogevoj Hellerup . . . . . Gjentofte Messias A 1 N Bøhmens- ( 1—25 og 6—16 S Sundbyøster 6 Natlianaels 9 N 4 4 gade Bil -33 - -- - Alleholgens - _ Bollegaard A llé................... NV Emdrup 15 Grundtvigs 15IV 8 1 Gladsaxe Lyngby-Tbk.

V Vestervold 2 Domkirkens 3 1 Husum 23 Husum 12V2 8 S Sundbyvost. 24 Hojdevangs 9 V 4 F 21 Lindevangs F2V F Gladsaxe Søborg A 2 N F Frdbg. Brh.

5 8 4

i o1'29 39-63 - 1 65-137 -

— - - — - -

F 20

— F 19

-

— F 19 Godtkaabs - — F 14 Lindevangs

Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Vanlose 21 Advents 12V3 8 g — _ Vanlose _

Bonnolandsvej Vanløse . . Berglumvej ( 1—9 og 2—14 B ørsen................................ Børsgadø . . . . B ersk ovvej........................ 0 Vanløse ( Besten Callisensvej Hellerup . . Camilla Nielsens Vej. . . Capellas Allo Kastrup . . Carit Etlars Vej . . . . Carl Baggers ] 1-21 og 2-22 Caprivej.

-

__

— -

-

F 18

72-138 _

Godtbaabs - - F 19 Godthaabs F2V F

( 140-180

K Strand

4 Slotskirkens 8 9

N Dalhoffs V ej...................

3 3

F Frdbg.

8 Dalm osevej....................... NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Ri 8 Dalsgaardsvej Klpbg. . . Gjentofte Skovshoved A l N Dalslan-isgade................... S Amagerbro 6 Frelsers 9N 4 3 Dalstrøget Søborg. . . . Gjentofte Dyssegaards A l N Dalsvinget Hellerup . . . Gjentofte Dyssegaards A 1 N Daltot'tevoj Søborg . .. . Gladsaxe Seborg A 2 N Dalnmvej Valby................... Hvidovre Hvidovre A 4 S Dalvangen............................ Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 15 V 8 8 Dalvej Gjentofte . . . . Gjentofte Jægersborg A 1 N 6 Damagorvej....................... V Kong.Engh. 10 Fredholm 13 9 Darngaardsvej Klpbg. . . Gjentofte Skovshoved A 1 N Damhus Boulevard Valby Rødovre Rødovre A 4 S

. . K Strand 4 Slotskirkens K 2 Emdrup 15 Lundchus 15 N 8 i

Hellerup A 1 N Taarnby A 2 S

Gjentofte

F Frdbg F 21 Lindevangs F2V F

Taarnby

........................ S Sundbyøster 25 Filips

9 ø 4 4

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. F10 F Ordrup A 1 N F 12 Frederiksbg. Flø F Seborg A 2 N Rødovre A 4 S F 20 Lindevangs F2V F Messias - -

Gjontofte

AlléCharlottl. |

Iiesten

Carl Bernhards Vej . . . V Frdbg. Carl Blochs Allé Seborg. . Gladsaxe Carl Danfeldts Allé Islev Brh. Rødovre Carl Feilbergs Vej . . . . F Frdbg. Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Johans Gade . . . . Carl Langes Vej Valby . . Carl Mellers Allé Seborg Gladsaxe

Damhusdalen Valby. . . . Damhusdæmningen Vanl. & Valby................................. Damlmstorvet Valby . . . Damparken Valby . . . . Damsbo Vænge Valby. . . Damsholtovej Valby . . . Damstien Vanløse . . . . Damtofte Charlottl. . . . Danas Plads........................ Danasvej. . |27-41og26-42 - Danhaven Valby................... Danmarksgade................... V Dannebrogs Allé Klpbg. . . n .

Rødovre A 4 S

Rødovre

8

Vanløse 2-21 Vanløse 12V3 8 Rødovre A 4 S Rødovre A 4 S Hvidovre A 4 S Skovshoved A 1 N F6 St. Markus F lø F F 6 St. Markus F lø F — - - Vigerslev 14 S 9 F 6 St. Markus F lø F Lundtofte A2 N _ Gethseinane _ - Vigerslev 20 V1 gerslev 14 S 9 Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 _ F 11 Vigerslev Frdbg. Lyngby-Tbk. 20 Rødovre Rødovre Hvidovre Gjentofte Frdbg.

Valby 20 Johs. Døbers 14 S 9 6 0 Udb.Klædebo 18 St. Jakobs 10 7 2 Valby 20 Timotheus 14 S 9

6 8

6

Gladsaxe A 2 N St. MarkuB F lø F

Carl Nielsens Allé . . . . Carl Plougs Vej { n{ jg

0 Udb.Klædebo 19 Sions

10 7 1

V Frdbg.

F 11 F 6

V

( 1-7 og 2-6 V Frdbg.

Carlsgade . ................... S Sundbyøster 24 Alleholgens 9 N 4 4 Carl Torps Vej Valby. . . Valby 20 Johs. Dobers 14 S 9 6 Carolinevej Hellerup . . . Gjentofte Hellerup A l N Carstensgade........................ V Udb. Vester 10 Krist 14 0 5 6 Castbergsvej Valby Valby 20 Timutheus 14 S 9 6 Castor Allé Kastrup . . . Taarnby Taarnby A 2 S Cathorine Booths Vej Valby Hvidovre Hvidovre A 4 S C erosv ej............................ V Frdbg. F 1 Solbjærg F30 F Ceylonvej............................ s Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 Char'otle Mtincks Voj . . . NV .Utterslev 13 Grundtvigs 15Bi 8 1 Charlottl.Stationspl.Gharltt. Gjentofte Ordrup A 1 N Charlottenlundvej Hellerup Gjentofte Messias A 1 N ChristenBergs Allé Valby . Valby 20 Timotheus 14 N 9 6 Christen Koids Allé Kastrup Taarnby Taarnby A 2 S Christian d. 2dens Allé . . S Sundbyvest. 24 Hojdevangs 9 V 4 4 Christian d. 2dens Plads . s Sundbyvest. 24 Højdevangs 9 V 4 4 Christian d. 9. Gade . . . K Købmager 4 Helligaands 7 2 3 Christianehøj Seborg . . . Gladsaxe Søborg A 2 N Christian Paalsens Vej . . F Frdbg. F 20 Lindevangs F2V F Christian Richardts Vej . . V Frdbg. F 1 St. Lukas F3ø F Christiansborg................... K Strand 4 Slotskirkens 8 2 3 Christiansborggade . . . V Vestervold 2 SI itskirkens 3 1 5 Christiansdal Vanløse. . . Rodovro Rødovre A 4 S (1—11og2—12 K Strand 4 Slotskirken 8 2 3 Christians'.:, i 14—99 ► Vester 2 — 3 . Christiaushavns Kanal . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2 N 4 3 Christianshavns Torv . . . K Chrsthvns 6 Christians 2 N 4 3 Chrstianshg. i 1-43 og ligeNr. K Chrsthvns 6 Christians 2 N 4 3 - — - Frelsers N - Christiansholm Klpbg. . . Gjentofte Skovshoved A 1 Chr.holmsParallolvej Klpbg. Gjentofte Skovshoved A 1 N Chr.holms Parkvej Klpbg. Gjentofte Skovshoved A 1 N Chr.holms Slotsallé Klpbg. • Gjentofte Skovshoved A I N Skovshoved A 1 N Christiansholms 0 . . . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2 N 4 3 Christianshvilevej Charlottl. Gjentofte Ordrup A 1 N Christiansmindevej. . . . 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15S 7 1 Christiansrovej Klpbg. . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 N Christiansvej j 1—35og 2—40 Gjentofte Ordrup A 1 N Charlottl. \ Resten — Messias - - Christian Svendsens Gade s Sundbyøster Frdbg. 6 Natbanaels 9 N 4 4 Christian Winthers Vej . . V F 1 Solbjærg F30 F Christoffers Allé Søborg. . Gladsaxe GlacLaxe A2 N Christoph. Boecks Allé Søb. Gladsaxe Gladsaxe A 2 N Citygade................................ K Kebmager 4 Helligaands 7 2 3 Citypassagen....................... K Købmager 4 Helligaands 7 2 3 Clarasvej Cbar-j ulige Side Gjentofte Ordrup A l N lottl. ( lige Side Skovshoved - - Chr.holms Tværv. Klpbg. Cbristiansbolmsvej Klpbg. Gjentofte Gjentofte Skovshoved A 1 N

6

5 -

1 5 13 -

1 1—37 V Udb. Vester 9 Apostel

,

,

139—57 g_ 33

Uannebrog'sgadø .

- -

_ -

Apostel

•_ - Gethsemane 1 - V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 Vigerslev 20 Vigerslev 14 S 9 0 Emdrup 15 Lundehus 15 N 8 1 6 6 Hvidovre Hvidovre A 4 S

(40—60 _

Dannevirkegade................... Dansborg Allé Valby . . Danshøj vej Valby . . . . Danstrupvej....................... Dansvej V alb y...................

Hvidovre Hvidovre A 4 S Dantes Plads......................... V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 5 Degnemose Allé.................. Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 12V2 8 8 Degnestavnen....................... NV Utterslev 15 Grundtvigs 15Bi 8 8 Deliingade............................ K St. A 11 næ V. 3 St. Pauls 8 3 2 Delosvej................................ S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 D orbyvej............................ S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 V 4 4 Dianavej Vanløso . . . . Rødovre Rødovre A 4 S Dickons Allé Soborg. . . Gladsaxe Søborg A 2 N Digevej. . . . j ll‘T'e { l'ge Nr. S SundbyOvdr. 25 24 Højdevangs 2 S 4 4 Digtorgangen Søborg. . . Gladsaxe Søborg A2 N Direhsvej . . . . . . . s Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Doktor Abildgaards Allé. . Doktorhavon Van'eso . . . V Er 'bg. F 1 St. Thomas F3ø F Rødovre Rødovre A 4 S Doktor HindbodesAUé Vanl. Vanlese 21 Vanløso 12V3 8 8 Doktor Priemøs Vej . . . V Frdbg. F 10 Frederiksbg. F1V F Doktor Willes Voj Valby Hvidovre Hvidovre A 4 S Dninusvej Klampenborg . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 N Donaugado............................ s Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 Doras Allé Valby . . . Hvid vre Hvidovre A 4 S ~ . l 1-47 og 2-26 NV Utterslev 15 Kapernaums 5 Bi 8 8 Dortheavej j 4g_gg Qg 2g.68 — - Utteislpv Dosseringen . . ^ N Udb.Klædebo 2 Blaagaards Bethlelioms 5 6 7 Dovrogadø............................ S Sundby vest. 24 Sundby 2 S 4 4 Drachmannsvej Klpbg. . . Gjentofte Skovshoved A 1 N Dragsholmvej Vanlose . . Vanløse 21 Vanløse 2V3 8 8 Drechselsgade................... S Eksercerpl. 6 H. Tavsens 2 S 4 3 Drejervej............................ NV Utterslev 15 Kapernaums 5 Bi 8 8 Drejegade............................ ø Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7 1 •1 9 ø Udb.Klædebo 17 Luthers 6 7 2 A L Drexvsens Vej i 2—14 18 - Drivkær V a lb y ................... Hvidovre 6 24 Hvidovre A 4 S Drogdensgade S Sundbyøster Sundby 9 0 4 4 Dronningborgvej Kastrup . Taarnby Taarnby A2 S

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online