Kraks Vejviser 1944 gaderegister

Vejviserens

2. Bind indeholder:

1. Bind indeholder:

Afd. V; Real-Register

Aid I; Kort og Planer — II; Gade-Register og — HI: Person-Register — IV; Provins-Register Hus-Register

Afdeling i i

r-

VI: Firma-og Aktie- selskabs-Iiegister

— VH; Fag-Register — VIII: Udlandet

i

Gade-Register«gHus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, V eje o g P la d ser i K ø b en h a v n , F red erik sb erg , H elleru p o g om lig g en d e V illa b yer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. f_. E j e n d o m m e , offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. r y K ? Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. - ; For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om : M a trik el-N r. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). E fe n d om ssk y ld v u r d e r in g (E) nåar denne er mindst 35.000 Kr. samt ' G rund væ rd i (G). . . v E je r angivet ved *, haar lian bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om G ad ena vn es O prind else o g > o m F r e d n in g a f B yg n itig er (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. ' i . ! Bagsværd (687), Charlottenlund (689), Dragør (711), Gjeiitofte (713), Herlev (728), JNølte (729), Hvidovre (737), Islev (742), Kastrup (743), Klampenborg (748), Lyngby (753)* st. Magleby (767), Nærum (768), Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst) (768), Rejdovre (771), Skodsborg (775), Springforbi (776), Søborg (777), og Vedbæk (788). Under 2) V illa byern e er medtaget (Sidetallet anført i Parentes): b. B. Hus-Register. i i) København, Frederiksberg og Hellerup, Side 57. 2) Villabyerne i Københavns Omegn, Side 687. , r ' , ■, . ' 1 ■ :

[

Grænsen for H u s-R eg istrets Om raad e er vist paa Side 56.

;

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

F

, Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

a i

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online