Kraks Vejviser 1943 Personregister

SØGER DE OPLYSNINGER

om

Der findes i dette Bind Side 1537 et Register — PROVINS-REGISTRET — hvori De finder baade Forretninger og Privat-Per soner samt Oplysninger om administrative Forhold. For ­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit Større Gaarde. 1 2det Bind Side 2913 findes det store for hele Landet fælles FAG-REGISTER — i hvil ­ ket Forretninger og andre Virksomheder er bran ­ chevis indordnede under Byens Navn. FAG-REGISTRET omfatter Handel, Haand- værk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online