Kraks Vejviser 1943 Personregister

SØGER DE OPLYSNINGER

om

Der findes i dette Bind Side 1537 et Register — PROVINS-REGISTRET — hvori De finder baade Forretninger og Privat-Per soner samt Oplysninger om administrative Forhold. For ­ retningerne er ordnede alfabetisk indenfor de forskellige Byer, Privat-Personerne alfabetisk for hele Landet. Der findes ogsaa et Afsnit Større Gaarde. 1 2det Bind Side 2913 findes det store for hele Landet fælles FAG-REGISTER — i hvil ­ ket Forretninger og andre Virksomheder er bran ­ chevis indordnede under Byens Navn. FAG-REGISTRET omfatter Handel, Haand- værk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen, Sagførere, Læger o. m. a.

Vejviserens

1. Bind indeholder:

2. Bind indeholder: VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register

Afdeling III

Afd I: Kort og Planer — II: Gade-Register og Hus-Register — HI: Person-Register — IV : Provins-Register

Afd. V: Real-Register — — Vn: Fag-Register — VIII: Udlandet

Person-Register for København.

^Hval-Personer samt Virksomheder indenfor Handel, Haanduærk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsuæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg. Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld ­ stændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil suge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opfort i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger, som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. •Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadc er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade “ . En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. Tillæg: Liste over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 17. November 1941 — 16. November 1942, med Angivelse af Dødsdagen.

Udførlige Oplysninger om Institutioner og Foreninger m. m. .findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins-^ Register. ' •§ /

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1) Efternavne er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks.. Hansen-Gad efter alle Hansen ’ erne. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter Stilling. Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter Forbogstaver (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (CAP staar før Carl, dette atter før C A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk “ , indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske*. Til den „be ­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handelsregister anmeldte Firma (se Afdeling VI i 2. Bind).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

beder vi Dem — inden 20. Okt. sende os en Meddelelse herom.

KRAKS VEJVISER NYTORV 17 KØBENHAVN K

Benyt en af Blanketterne sidst i dette Bind.

Afdeling III. Person-Register for København. Omfatter Kobenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer (se Kortet nedenfor). Tilsvarende Adresser for Provinsen findes i Afd. IV. Provins-Register under A. Forretninger og B. Privat-Adresser. Flytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning; se de gule Blade foran i 2. Bind.

50

Forkortelser og Tegn, der forekommer i Person-Registret.

Forkortelser i Gadenavne.

Telefoncentraler (f).

Akts. ATV.

= Aktieselskab.

= Amager. - Bagsværd. - Bella, X. - Bellevue.

- Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Am

= Allé.

A.

Ba Be

Am

Amager. Boulevard.

Boul.

Bp. Co.

- Bopæl.

Bvu

G.

Gade.

- Compagni.

- Byen. - Central. - Damsø. - Dragør.

GI. grd

By

Gammel.

DM.

- Dannebrogsmand.

C

gaard eller gaards.

e.

- efter.

Da Dr Ev Fa Fr

Kan.

Kanal.

- for.

f.

1.

lille.

- fungerende. - forhenværende.

fg. fh.

- Eva.

N-

Nordre eller Nørre.

- Fasan.

Pas.

Passage.

- Fortjenstmedaljen i Solv. - Fortjenstmedaljen i Guld. - Indregistreret Firma. - Handelshøjskolens Af ­ gangsprøve. - HandelshøjskolensDiploin- prøve. - Kommandør af Dannebrog af 2. Grad. - Kommandør af Dannebrog af 1. Grad. - Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsen ­ tationen. - Medlem af det kongelige danske Selskab for Fædre ­ landets Historie. - Medlem af Folketinget. - Medaljen for Druknedes Redning. - Medlem af Frederiksberg •Kommunalbestyrelse. - Medaljen for ædel Daad. - Medlem af Grosserer-Socie ­ tetets Komité. - Medlem af Industriraadet. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget. .- Medlem af Sø- og Handels ­ retten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Storkors af Dannebrog. - Storkommandør af Danne ­ brog. - Indehaver eventuelt Med ­ indehaver af det i Paren ­ tesen nævnte indregistre ­ rede Firma. — Træffetid. - under. - ved eller von. - Forretning. - kongelig. - Kammerherre. - Kammerjunker, - konstitueret.

FM. FM. 1 Forr. Frm. H. A.

- Frederiksdal.

PI. S- St.

Plads.

- Gentofte. - Gothåb.

Ge Go Ha He Hj Ho IIv Hø

Sonder eller Søndre.

Sankt. Store. Stræde.

- Hareskovby.

st.

- Helrup.

Str.

- Hjortekær.

T. V. V- 0-

Torv. Vej.

H. D.

- Holte.

- Hvidovre. - Hørsholm. - Islebro. - Kastrup. - Lyngby. - Magle. - Nora. - Nærum. - Ordrup. - Palæ. - Rungsted. - Ry van g. - Rødovre. - Skodsborg.

Vester eller Vestre. Øster eller Østre.

K.

• '

Is

K. 1

Postdistrikter.

Ka Ly Ma No Næ Or Pa Ru By Rø Sk

Bags. Brh. Chl. Drg. Gen. Hel. Heri. Hit. E)

— Bagsværd. - Brønshøj.

kgl.

Kmh. Kmjkr.

- Charlottenlund.

- Dragør.

kst. MA.

- København F.

- Gentofte. - Hellerup. - Herlev.

MB.

- Holte.

MDS.

- København K.

E

- Sundby. - Søborg. - Taga. - Tria. - Trørød. - Valby. - Vedbæk. - Vester.

Kas. Kip.

- Kastrup.

Su Sø Ta Tr

- Klampenborg.

MF.

- Lyngby.

Ly.

MfDR.

st. Mby

- St.-Magleby. - København N. - København NV - Rungsted Kyst. - København S. - ‘ Skodsborg. - Springforbi. - Nærum. - København V. - Vanløse. - København Valby. - Vedbæk. - København 0. - Søborg.

®)

Trø Va Vdb

MFK.

I nv ]

Nær.

MfæD. MG SK.

Ru. Kyst

Ve Yr Øb

- Yrsa. - Øbro.

E

Skodsb.

MI.

Sprf. Søb.

- Fælles-Nummer for flere Lednin

MI&A.

ML.

ger.

E

MSH.

Van.

’ Vby

MVS.

Vdb.

Postkonto - Post-Girokonto. ps. - pensioneret. R.

(é)

RE. SK.

SKmd.

u. v.

()

Aaab — Aaga

Person-Register for København

III — 787

Aagaard Jenny Enkef. Solgaarden 23 (3 f Ry 3523y - Mary Enkefiue Ver,as A.24 Vanl.f Da 220 & Da 1590 -AK Forretnf. Marstalsg.25 1 13 f Øb 7667 - D Frue Amfælledv. 9 S (3 f Am. 1680x - E Frue PeterBangs V. 155 2 E f Da. 4861 - Ida Frue N-Frihavnsg. 9 1 (3 f Øb 1495 - Karla Frue Stavangerg. 3 1 ® | 0 2105 - F Frk. GI. Holte V. 64 Hit. f Næ 63 - G Fuldm. Rughavev. I 1 Valby f Va 771x - Otto Gross. Vesterport (Vi f By 7030 Bp. Østbaneg.3 3 13 f 0 6133 - & Frederiksen Guldsmedem. St.Peders Str. 26® f By 7157 - L M Guldsmed Valby Langg. 211 Valby f Va 5094x -V Guldsmedem. (Aagaard & Frederiksen) Grambyv. 5 Rødovre Valby ©Rø 1013 - Leif Ingeniør Randersg. 29 4 (3 f Øb 6184x - P Ingeniør Bernstorffsv.l54HelI.f ★ Hell. 2106 & Hell. 900 Bp. Raagev. 16 Hell, f He 6638 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne ’ sEftf.) Malmøg. 12 4 (3 f O 12521 - Annine Frøken Kommunelærerinde Strandboulevarden 16 5 (3 f 0 7037v -APL Komlærer Tibirkeg.21 2 [®f No6797 - IdaFroken KommunelærerindeSortedams- doss. 63A 4 (3 f N 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil.Trane- gaardsv. 6 2 Hell, f Hell. 2488y - L M N Komlærer Blegdv. 84 4 13 f Tr. 810 - Esther Frue Kontorassist. N-Frihavnsg. 77 3 I3 - PN Kriminalassist. Artillv.60[s]f Am.3057 - Børge Købmand F F UlriksG. 17 [0] f Ry 2081 - Viggo Købmd. Nærumv. 313Nær. f Næ 65 - O C Læge Dr. med. R. V-Boul. 13 3 f Pa 4258 Bp. Solvænget 18 (3 D Ry. 2662 - Hjalmar Malerm. Borthigsg. 12 3 (3 f Ry / 1672 - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødovre Valby © Rødovre 190 -Poul Manufakturhdl. PederHjortsV.il 3 Valby © Va. 160 - Brødr. Metalvfb.Kaalundsg. 6 E ©Ev.986 O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 132 [S] D C. 3702&10079 (9-17Lørdag 9-14) Bp. Strandv.710 Sprf. Th. Murerm. Hollænderdybet 14 2 g] f Am. 2139 Emilie Musiklærerinde II Schneekloths V. 6 1 E f Go 9782 V Musiklinde Strandv.266Chl.fOr.1678 Ferd. Th. M Organist II Schneekloths V. 6 1 E f Go 9782 H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentofte f Gjent. 1336 R G Overassist. v. KTAS. Havebo 3 Valby f Va 317y M Overlinde Fred. d. 6. A. 2 4 E f Go. 725v N A Overmontør AarhusPl. 4 S (3 f 06008 AW Overpolitibetj. Vældegrdv. Liepske Hus Gen. f Ge 298 L M Prokurist i Privatb. N J Fjords A. 6 3 E f No 3741v P R Prokurist Hoffmeyersv. 4 3 E f Da 842 ladioNielsHemmingsensG.20Kf ★ C13985 J Radiofabr. (Aagaard Radio) Lyngbv. 343A 1 Gen. f Ge 104 I S Repræs.Strandv. 266 Chl. f Or. 1678 J R Repiæs. Strandv. 4H 2 (3 f Ry 2754 II H Revisor Aalekistev. 242 B 3 Van. f I)a 5239 v Peder Sekretær Njalsg. 39 2 E f Am. 465 Bjørn Skibs- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19 B 3 (3 f Cent. 11450 E Smedem. Kaalundsg. 6 3 E • G Smedem. IC Lembrechts A. 29 Vby PoulaFrueSæbehdl. Bentzonsv. 33 E f Go 8142 P DTandlægePuggaardsgA ’ E fByl721v Ejnar Tapetserer & Dekoratør Svende- bjergv. 38 Hvidovre Valby f Hvidovre 432 P Tes-ner Maglemosev. 7 1 Chl. f He 1293 A S Tømrerm. Heilsg. 2> E | V 7799 H F Vognmand Jægerborg A. 20 1 Chl. f Or 499

AaboulevardensApotekAaboul.70IS)f C 9500 - Budcentral v. Georg E Tegnstedt-Larsen Korsg. 13 (Ni f C 11555 og No 404 - Farve-& Tapetlager vedRud. MeyerAabou- levard 18 [£) f N 1266 - Flaskehandel v. B Hoffmann Vibev. 11 ( nv ] f Ta 345 - Fødeklinik v. Yrsa Lundø Jul. Thomsens G. 22 3 f No 2515 & No 7898 - gamle Bureau v. Edith Nielsen Nbrog. 49 ® f No 2442 - Møhellg. v. J Madsen Aaboul. 4 Kl f No 5458 - Tandteknik ved SvendNielsen Aaboul. 27 E f No 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 [g] f N 5221 Aabrink H V Glarm. Amagerbrog. 14 (si f Am. 3041 Bp. Lerfosg. 3 S (S) f Am. 285 Aabroe Arne Holm Købmand Roskildev. 29 0 Valby f Va. 4320 Abron A fh. Postm. Skovgrdv. 19 Chl. ffi Or 5659 Aaby Gunnar Civiling. Øbrog. 156 4 (3 f Øb 5163, y - Ida Enke e. Ingeniør Borgmester God- skesens Pl. 9 S 0 f heml. Nr. - KPrebenKommunelærer Ellegrdv.33Gen. - 1 Viceinspektrice Hans Tavsens G. 5 s [N] f N 1254y Aabye Rud. Boghdl. Frm. Øbrog. 110 13 f C 1257 - Vilh. Boghdl. (Rud. Aabye)Kanslerg.l8 3 (3 - JSF Civiling. R. Ellevadsv.33 Chl. f Or 2735 - Jørgen Civiling. Strandboul.38 4 (3 f Tr 327 * - C Enke e. Aptkr.Øbrog. 39 4 (3 f Øb 2467x - E Enkefrue Bakkegrd. A. 10 3 E f Ev2698 - T Enkef. Tuborev. 58 Hel. f He 5036v - Margr. Frue Byledet 14A Gen. f Ge 1750 - Karen Frøken Svinget 1 4 s [S] f Am. 6149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 8 2 (3 - F Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. Cand.jur. Svinget 12 2 E f Am. 1703x - Oscar Installatør N J Fjords A. I 4 3 - Karen Journalist Forf. Skovgrdg.19 (3 f Øb 8352 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg. 3 4 E - Einar Kontorchef Falkonervænget 33 3 S f No 7240 - J Kunstmaler R.Gothersg. 143 2 ® fBy 456 - Lorenzo Lektor v. Hdlshøjsk. Translator Søvejen 15 Holte f Ho 411 -C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106 E f N 3855 Bp. N J Fjords Allé 3 3 E - Rud. Papirposefabr. Boghdl. Østerbrog. 110 (3 f C. 1257 Bp. Zinnsg. 3 4 (3 Aabye Hansen E Enkefrue Callisensv. 39 1 Hell, f He 6708 Aadam J Chr. Guivbeklædningsforr. Rosen ­ ørns Allé 41 E f N 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 3 © Eva 1750 Aaderup N A Overass. Amfælledv. 7 1 [S] Aae Hj.fh. Byraadssekr. Cand.jur. R. Korfuv. 6 4 (3 f Am 2571X - Erh. Civiling. Niels Ebbesens V. 17 2 3 f Ve 6149 u Aaen P J Postkontr. Runebergs A. 24 Sob. Aaens Møbelfb.v.Lars HansenBorupsA.154(H] AaesTh. fh. Maskinm.FM. Holmblad sg.76 3 (3 - E Teatermal. Jlelb rupv-17 1 Hel.f IIe4807 Aafred L Mekaniker Sundkrogsg. 17 (3 f Ryv. 4005 Aagaard Harald Afdelchef Læssoesg. Il 1 ® f No. 4364x - IIF Assist. Bispeparken 42 2 J n 3 f Tal359x - C Assrdør Carl Johans G. 5 S (3 f Øb 371 - Hans Bagerm. Jernbanev. 29 Ly f Ly 2065 - Olfred Bankfnldm. Marediget 8 Chl. f Or 1139 -HF, Akts., Brændselsforr. Lindegrdv. 52 Chl. f Or 2430 - S O Cyklehdl. Gross. Veras A. 24 Van. f Da 220 & Da 1590 - DMunck DirekterV-Voldg. 104 4 E f Pa 3670 - C L F Enkef. Rysenstg. I 2 E f By 1083y - 1 Enkef. Hollands A. 6 1 [S] f Am.*8737x

Aaabav.JHansenTransportforr.Godthaabsv. 12(F) f C. 11788 Aaabach Kompagni v. Magnus Haahr Glarm . o Godthaabsv. 187 E f Go 4350 Aabel Laura Husgerningskontor Odenseg.24 2 (3 f 0b 888 Aaager A Murerm.Finsensv. 8A 2 EfFa.l696 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 KI f Cent. 6772 Aaals-Parket-Gulve Akts.,Dansk Parket In ­ dustri J armersg. 2 E f ★ By 2205 Aaba & Alfa Bud- & Biltransp. v. U Hedlund Linnésg. 33 ® f C. 3355,11555 & 14800 Aabac ved S F Gariy Flytte- & Vognmands- forr. Viktoriag. 12 E f ★ C 8812 - Glassliberi v. E Heilmann-Rasmusscn Ha- derslevg. 28 CS f Ev 6283 - Radio v. J E Bog Kapelv. 57 E f No 8692 Aabacol v. C Rasmussen Desinfektionskomp. Sankelmarksg. 24 E f Ev 1104 A.A.B.A.F. ved Holger JensenKrystalg. 10® f Palæ 4706 Aabak A C Gross. Frm. Amaliev.20 E f ★ C. 3106 & 15484 Aabakkens Desinfektionsanstalt v. A Schmeltz- Jørgensen Helleskrænten 16 Sob. f So 1945 Aabal Isolcringsforr. v. Ludvig Petersen Ton- derg. 2 E f Ve 4854 Aabald Foto v. A Rejnemark Frsundsv. 211 Brh. f Be 956 v - E Vognmand Peder nvitfeldtsStr. 8 KI f C 1594 Aabart E Pianostm. Korsg. 5 1 KJ f No 5332 Aabavn Julius Murerm. S-Boul. 127 1 E f Ev 6323 Aabech Alexius ArkitektHimmerlandsv. 23 ’ Ef Go591u - Preben Bogholder Vanløse A. 45 B2 E fl Da3719y Aabel [Se endv. Obel] - H P el. Install. Strandg. 5B KI f Am. 5759 -GT Organist Livjægerg.33 3 (3 f 0b 895v - J P T Repr. Livjægerg. 33 3 (3 f 0b 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A Molvig Bud- centr. Aabenraa 29 ® f C. 2121 & Pa 5476 - Auto-Assistance v. Arne Gariy Monterg. 7 ® f *C 14445 - Røgeri v.HIversen Aabenraa4 KI f By4202 - Skilte- & Rammefabrik ved II Jorgensen Aabenraa 13 Kl f By 4011 Aberg EW Direktør Julie Sodrings V. 6 Chl. f Ile. 4940 Aaberg K Gross. Rorholmsg.14 1 ® f Pa4324 - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell, f Søb. 579 - Vilh. Overassist. Vodvoffsv. 24 A 3 [3 f Ve 9310 u - Karl F A Pianostm. Fensmarkg. 43 4 ® f No 5697 - Aug. Tømrerm. Hostrupsv.l0 s (3 f N7476 Aaberg-Madsen Erik Revisor Lundegrdv. 13 Hel. f Ile 5517 Bp. Rebekkav. 7 C s Hel. Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 65® f By 8674 Aabid v. B L Larsen Raadhusstr. 1 ®f C7007 Åabling-Thomsen Hugo Gross. Thorvaldsensv. 8 S (3 f No8394 Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Strandv. 6 B (3 f Ryv. 2846 Aabo Amagerbrosnye Gas-&Vandmesterforr. L Clausen Am.fælledv. 17 (S) f Am 5790 ■ Pudexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 ® f Palæ 1543 & Palæ 4354 ‘ inventarsnedkeri v. Th. Andersen Smedeg. iQ® | No 7171 ■ Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj ­ landsvangen 44 Brh. f Bella 1097 - Mobelforr. v. E Fischer Sallingv. 41 E ® P>a.2034x ' v.IIA Svane Pakkassefabr. Savværk GI. Koge Landev. 161 Valby f Va 2756 - v. C R Petersen Revision & Bogforing Taasiugeg. 50 (3 f Ryv. 1275u Aaboe H Sagfører Cand. jur. Raadhuspl. 59 13 f ★ C 4969 Bp. Emdrupv. 20 s (3 f Ry 576 Aaboe-Sørensen Anna Hjemmebageri Ole Suhrs G. 18 1 K f By 5890v

Person-ftegister for København

Aaga — Aasb

Aagaard-Nielsen O Radioforhdl. Jernbane A. 48 Van. g Da 75 & Da 164 Aagades Brødfabrik, Akts., Ryesg. 27 E g *02300 - Vulkanisering ved IIK Sørensen Aagade 88 El g N 7801 Aage Jobs. Kommunelærer Frankrigshusene 223 [s] - Povl Kommlærej Plantev. 39 3 Sob. Aagerup ’ s F Eftf. ved A Rasmussen Blik- kenslagerm. Gas- &Vandm. Amagerbrog. 150 [S] g) Am. 2267 - E Overdyrl.Gjentofteg. 49 1 Gen. gGe3842 - Flemming Reklamekonsulent Marskensg. 2 5 [0] Aagesen Vagn Adjunkt Chr. Winthers V. 15 E | Ev 4257 - Harry Bagerm. Woltersg. 16 s E g Am. 1747y - J N Bogholder u. Magist. Peter Bangs V. 892 g) Go 5772 v - Aage cand. mag. Emdrupv.14 3 [øl gRy334x - Elisabeth Biigel Cand. mag. Stockholmsg. 53 ’ El - Aage Kirchhoff Direktør Grønnev.61 1 Hit. g Fr 7054 - Marie Enkefrue Nansensg. 21 B 3 E - II Forv. Hollandsv. 52 Ly. g Ly 2772 - E Kirchhoff Frue Grønnev. 61 1 Hit. g Fr 7054 - Kamma Frue Stockholmsg.53 1 [øj gØb.728 - MimmiFrue Havneg. 13B 3 E g By 1511v - Johs. E Instrumentmager st. Regneg. 26 E g Palæ 2054 Bp. Frborgv. 154B 1 |NV| - ’ s Brødr. Kaj ak byggeri Bodestr. Dragør - S Kommlærer Aurehøjv. 5 3 Hel.gi He. 1823 - C J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg. 57 4 E - L V Købmand Brede Ly. g Ly. 357 - Vagn Lrsagf.Holm.Kan.42E g*C10236 B p. Phistersv. 12 Hel. g He 6345 - Kirchoff, Akts., Møbelhdl.en grosNyhavn Bl 3 E - A Repræs. Tesdorpfsv. 64 s El g Fa. 1502 - II Skotøjshdl. Amagerbrog. 155 [S] g Am. . 2392 Bp. Amagerbrog.120 4 [s] g Am.5718 - LFrue Sæbeforr.Njalsg.55 s [S] gAm.lO51y - & Co. Akts.,Tæpper en gros Amagert.29E g Pa. 5120 - Ida Frue Vævelindo Kanslerg. 3 [øj g08743 Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 Eg Cent. 10940 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 6 El g N 6271 Akørlund I M O E Forstinde Helgesensg. 2[0] - HenryGross.Vicekonsul(Chr.CRahr&Co.) Helleruplund Allé 18 Hell, g Hell. 1144 - A G Repræsentant Peder Hjorts V. 21 2 Valby g Va. 5391v - John Skrædderm. (N J Åkerlund & Co.) Serridslew. 10 2 |g] g 0 8922 - N J & Co. SkrædderiBredg. 20 E g C 6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. Tvær ­ vangen 10 2 Brh. - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 2 3 [0] g - Aa Sølvsmed Peter Bangs V. 218 s Valby - O Tømmerhdl. Aabakkev. 6 É g Da. 2090 Åkesson Knut Dir. Ambrog. 8 2 [s] g AmllOly Aa-Kiosken ved Laura Jensen Aaboulevard50 El g Cent. 6669 & 11037 Aakjær-Jensen Leo Købmand Borgm.' Chri ­ stiansens G. 6 El g Va 3215 Aaland H PKunstmalerDM. Orions Allé 3 Kastrup Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200 El ’ g Ta 1296 - V Slagterm. Baggesensg. 38 3 E gNol438x Aalborg G A fh. Distriktschef K. DM. Bii- lowsv. 30 2 CYl g No. 4289y - E A Kaptlojtn. St. Pauls Pl. I 2 E g Pa. 1593 x - R A Ritmester R. DM. Annettev. 5A 1 Charlottl. g Ordr.4179 x Aalborg - Aalborg Stiftstidende, RedaktørKr. Asbæk, Ole Suhrs G. 18 E g O 5790 Kbhvns Annonceafd. g Ev 4323 - Tøimagasinet v. AOvesen Kompagnistr. 23E g By 3046

Aaris N Frk. Trunnevangen 4 Chl. Aarkrog A J P Overkkontrollør v. Statsb. Schioldannsv. 34 Chl. g Or 3084v AarkroghL C Graver v. Timotheus Kirke Chr. Bergs A. 13 s Vby g Va 2216 - V hl kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I 3 |ø] g Ryv. 1482y - Peter MusikerWillemoesg. SS 1 !©] g08719 - C Frue Restauratrice Birkedommerv. 3 Ey] g Ta 4756 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve- sterbrog. 64 A EJ g V 3806 Aarre L Enkef. Gaasebæksv. 21 Vby. g Va 414 - J M Frihavnsforvalter Berggreensg. 19 [0] g Ryv. 1575x Aars Louis Bagerm. Bentzonsv.48B s [BgFalO - Paul Dekoratør Østerbrog. 21 1 [0] g 07836 - M Enkef. S-Fasanv. 89 4 Vby g Va 4552y - Louis Gross. Rosenv. Allé 17 1 [Øl g 0 8695 Aarsbo JStadsbibliotekarR.Hellerupv. 52 1 Hel. g He 5420 Aarsdal C Frue Statholderv. I s I nv I - Stener Gross, st. Kongensg. 66 E g C 7391, Stats g 5 Privat Vinkelv. 30 Ly. g Ly 3120 Aarskov Georg kgl.Kapelmusikus Stenstyk ­ ke v. 13 Hvidovre Valby g Hvidovre 151 Aarsleff Gudrun Faber Frøken Peter Bangs V.83 s E g Fa. 147y -IF Frk. Peter Bangs V. 83 s E g Fa. 147y - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrovej 44 Rungsted Kyst g Ru.292 - M& Co.,Akts., Parfumefabr.Amalieg.13E g * C. 5270 Aarslev-Jensen II Tomrerm. Aalholmsv. 13 1 Valby g Va 2041x Aarslew-Jensen Kaj Herreekviphdl. Godt- liaabsv. 233 [E g Gh. 7110 Bp. Bellisv. 17 IB gGh.4920 Aarsøe Marie Enkefrue Holmev. 39 s Hit. g Fr 7139 - Arvid Fuldm.H.I). Engbakken 12 Hit. g Fr 6827 Aarup Erik Bankdirektør Frederikslundsv. 10 Holte g I-Iolte 1085 - Alma Enke e. Bankdirektør Elmfev. 13 Holte g Holte 429 - D K. Frue Ryparken 22 s [ø] - J Kontorchef Smakkegrdv. 10 s Gen. g Ge 2301 - Sigrid FrøkenLærerinde Am.Boul. 127 2 [S] - John Malerm.Godthaabsv.30lE gGh.4066 Bp. Bernstorfflund A. 74 Chl. g Or 5498 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 14 3 El g N 3987y - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39 [NV] g Ta 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Hulgrdv. 106 s IB g Ta 1626 - Hugo Organist Nbrog. 177 2 E g Th, 6836y - PChr. fh. Overinsp. i Post- ogTelegrafv.R. DM. Amager Boulevard 127 2 [S]gAm.8552 - P J statsaut. Revisor V-Farimagsg. 41 El g C. 3959 Bp. V-Søgade 76 3 El gPalæ3609 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb.Asgrdv. 13 El g Ev. 6485 - Th. Direktør Cand. jur. II. D. Parkv. 63 Hit. g Fr 6213 - J Ekspedsekr. u. Magist. EmilSlomannsV. 4* IE g Go 8173 - Benny Kontorchef Vbrog. 42 3 El g Ev2401 Aarvig S & M Frøkner Biilowsv. Il 1 El g Ve 9367v Aarø-Hansen Rudolph Inspektor Nakskovv. 150 Valby g Va. 2280 AarøeB Kontorchef Cand. jur. Jægersborg A . Bernstorf f Slot Gen. g Or 6353 - Marie Froken Kontorfuldm. i Dir. f. Syge- kassev. Dr. Abildgaards A. 15 1 El g No 2611x Aas Eyvind Monrad Ritmester Krathusv.17 Chl.g Or 1057 Aas-Andersen KaiRevisorH.D. Gartner ­ svinget 3 Ly. g Ly 563 Aasberg J F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell, g Hell. 617 - Chr. J Ing. Molbechsv. 10 4 Vby g Va 3526 - C E Malerm. Volundsg. 5 4 E - J Repræs. Falkoner Allé 77 2 [EgGo. 727

Aalholm Brændselsforr. v. V E Christiansen Aaholmsv. 57 Vbyg Da 670 - ’ s Farve- & Materialhdl. F Anskjær Ros- kildev. 159 Valby g Va 989 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby g Va 3521 - Kirke, se Afd. V Real-Register - ’ s Kødbørs v. Ib Yvan Aalholmsv. 17 Vby g Va4043 - Messe v. Harry Johnsen Manufakturhdl. Peter Bangs V. 223 Valby g Da. 3172 - Radio, Akts., Val by Langg. 203 Valby g Va 323 - Stenhuggeri v. Willy Larsen Roskildev. 150 Vby g Da 2332 - ’ s Tandteknik v. Aage ENKjær Roskildev. 161 2 Valby g Va 1436 Aalholmskvarteret ’ s Gas- & Vandmf. ved A Jørgensen Knuthenborgv. 1 Vby gVa 2573 Aalkjær I V Læge Reservekir. Dr. med. Bis- pebjv. Bispebj. Ilosp. ! nv | g Ta 1255 (13-14) Aali A d ’ Acqueria Korrespondent Allég.23 3 E g Go 9635 Aalling Hans N Kunstmaler Jernbanev.55Ly. g Ly 2937 - <1 Sølvsm. Frdbg. A. 11 A EJ gVe6686x Aalykke Kloak- & Brøndrensningskomp. v. Johs. Petersen Haraldsg. 60 [øj g Ry 447 Aaløse E Politiassist. Lyneborgg. 2 4 El g Am 5807 Aaløv Carl Ejendomsmægler Vbrog. 83 3 El g *03156 Aam and Niels Overmont ør Sundholmsv. 13 2 Ls] g Am. 1645 Aamann Svend Gross. Jul. Thomsens PI. 2 El g No. 7774Bp. Smalleg. 36 BE gGo 2080 - Harald Prokurist A F Kriegers V. 10 2 [ø| g Øb 502x -AF RepræsentantMarkv.47 Eg Go 3190 x - Egon Honoré Repræsentant Ordrup Jagtv. 167 s Chl.g Or2779x Aamodt " A xe l E Aamodts Eft . Papirhdl. kgl. Hofleverandør Litografi, Bogtryk og Pro- ■ tokollcr Kong. Nyt. 18 EgC.106&9206 Grundlagt 1857 - H Prokurist Strandboul. 118 4 iøl g Øb 1581 - ’ s Axel E Eft. ’ s Trykkeri Akts.Kong.Nyt. 18 E g C. 15506 Aamund J Fabrikant Skolebakkenl Gen.gGe 2411 - Agnete Frue Raagev. 17 Hell, g Hell. 1921 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Ångstrøm Helge Ciseler Studiestræde 13B E g By 4010 Bp. Hannoverg. 4 S [S] Aaquist Thorvald AfdelingschefStrandv.187 3 Hell, g Hell. 2267 Aar bye Marie Enke e. Hovedkasserer Vær- nedamsv. Il 1 El g V 6868 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 174 4 El gTg.959x Aardal Fr. Postassist. Grundtvigsv. 18° El g Ev. 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesens V. 25 3 E1 g V8311 - Harry, Akts., Gross. Rorholmsg. 18 E g By 6217 Aa-Renserietv. Elna Madsen Aaboul. 28 El g No 4648u Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell, g Gjent. 786 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden 36 5 [£3) - G Operasanger Ryvej 14 Hit. g Fr. 6539 Aarfelt C J Assist. Ny Carlsberg V. 23 ’ El g Eva 863 - H Billedskærer Dybbølsg. 55 3 El Aarfing Aage Malerm. S-Boulevard 61 2 El g V8009 Aargaard Axel Fabrikant Aalekistev. 170 Van. g * Da. 1135 A - Axel & Karin Bagger Fedev. en gr. Aale ­ kistev. 170 Van. g * Da. 1136 - Marie Frue Jernbane A. 86 3 Van.gDa4678 - AlphaTandl.V-Boul.7 1 ElgPa.5207 - 'sfh. & Kbhvns Vaffelfabr. v. A Haure- Petersen S-Boulevard 35 A El g Eva 493 Aarhus Gas- og Vandmester forening, N-Voldg. 34 E g * Cent. 2278 Aarhuus Privatbank, Akts., Nygade 1 E g ★ C 614

Person-Register ior København

III — 789

Aasb — Aca

Abel V E Kasserer Jacobys A. 10EI f Ev704v - Viking Manuduktør Søborghus Park 22 2 Sob. Sø 3525 - O C Maskinfabr. Duev. 88 3 El f Go 9977 - Niels Johs. Overpolitibetj. Røntoftev. 46 Søb. D Sø 3617 - AV Pr.-Løjtn. Jacobys A.10 2 El flEv704v - Anders Prokurist Aaboul. 7 5 El - B Rammefb. Taasingeg. 52 3 EJ fl Ry 2133x - M Tandtekniker Nbrog. 229 [N] f Ta 4111 - AxelAUrmg. Holm. Kan. 28 Kl f By 7113 Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 El se Afd. V Real-Register AbelinNiels Slagterm. Ægirsg. 65 IN] ® Ta 5138 Abeli [Se endv. Abel] - Fritze Frøken fh. Adjunkt Eggersv. 7 1 Hell, f Gjent. 3164 - Ejler Arkitekt Strandboul. 98 4 [ø] f Tr801 - Kjeld Forfatter Henriettev. 21 Chl. - E K Frue Klkollektrice H Schneekloths V. 23> El f Go 5778v Abild L Kunstmaler Lyngby Hovedg.47 s Ly. Abildgaard Just jun. Assurandør Direktør Jens Kofods G. I 2 Kl f Palæ 3843 - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37 Lyngby - E Ejendomskonsulent Rebekkav. 12 2 Hel. - A Forretnf. Chrmindev. 2 4 [0] f Ry 1781u - Carl Gross. GI. Kongev. 104 El f C. 8023 Bp. Steen BlichersV. 20 A 4 El f Fa. 1740 - Erik Gross. Herm.Tricrs Pl. 6 1 El fNo6904 - H Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 Kl ft C3379 Bp. Almindingcn28Sø.f Sø2340 - N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby f Fr. 6364 - Jørgen Malerm. Forchhammersv. 25 3 El f Ve 1395x - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 Kl f By 2179y Bp. Kochsv. 31 2 El fl V 6904 - V Pianostm. Kastrupv. 296 s Kas. f Ka 64 - E Politiassist. Hostv. 1A Ly. f Ly 1878 - C Postkontr. AsmussensA. 5 1 IÉ jj) V1170y - Arne Repræsentant O V Kjettinges A. 6 3 El f Da 5340x - Paul Repræsentant Ved Lindevangen 26 s El f Go 8758 Abildgaard-Elling Just Assurandør GI. Kongev. 149 2 El - Knud FabrikejerEhlcrsv.29Hell.fHe.3715 Abildhoj A Overassist. Wiehesv. 10 Hel. f He 1929 - 1 Salgskonsulent H.D.Kornv. 8 Chl. f Or 3828 Abildløkke Olsen Ellen Frue Broderihdl. Smalleg. 28 El $ Gh. 5197y Abildsgaard Emil Malerm. Krusaag. 19 2 El f Ev. 888 Abildskov L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katrines V. 16 4 É f Go 9524 - L Maskinskrivningsbur. Chr. d. 9. G. 6 IS f Pa 3446 - Rob. B Olieimportør Hyltebj. A.58 s Van Abildstrøm Harry Varemægler Morsøv. 35 El f Go 2023 Abildtrup Chr. Afdelingschef Mariev. l 1 Hell. f Hell.279y - O Bagerm. Siciliensg. 14 O f Am. 1715 - Inger Cand. mag. Mariev.l 1 Hel. f He279y - Carl Repræsentant Damparken 20 ’ Rød ­ ovre Vby ® Rø 866 Abis, Akts., Gummivarelager Dyrkøb 7 IS f C 10503 & 12636 Abonnementcentralen for brugte Støvsugere Akts., Peter Bangs V. 32 El f Fa 1225 Abra, Akts., Agenturforr. Slotsg. 3 [N] f No 8318 Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 8 3 Kl - Hans Direktør Kapt. Bakkevænget 13Gen. fGe4332 Abrahams J Kapt. R. Engtoftev. 3 3 El - Ch- Regnskabschef Jægersborg Allé 110 Charlott.], f Or dr. 2958 Abrahamsen S Afdelingsing. Cand. polyt. C F Holbechs V. 10 Ly. fl Ly 272 - J Bankfuldm. Johnstr. A. 10 4 Elf No9073 - Eleonora Enke e. Overtelegrafbestyrer Hellerupv. 56A S Hel. f He 6451v - KEnkefrue Kurlandsg,15 s [S] f Am 3762y

Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob Nielsen & Co.'s Eftf.) Gersonsv. 26 Hell. f He. 705 Aase Kjoleforr. v. Ella Riis Kongevejen „ 29 Holte $ Holte 706 Asell Per Overmontor Estersv. 12 s Hel. Aashøj Mejeri,Akts., Fredh. Havnev. 14-24 21 f C. 4675,15375 & 615 Aaskov GC Ing. Skellet 26 2 Vby f Va 3169x Aasted Tage Bankbogholder Katholmv. 10 Van. f Da 3371 - Ejgil Civiling. Steen win kels v. 4 2 El f N 941v K Civiling. Dr. techn. Lyngbyv. 323 Gjentofte $ Ge. 2051 Helge Fuldin. Engelsborgv. 32 1 Ly. f Ly 2150 - Svend Gross. V-Sogade 68 3 El fl Pa 7482 ■ A Frue Tandl. Holbergsg. 7 IK $ Pa 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 KI fl By 4669 Bp. Holbergsg. 7 1 KI Aasted-Frandsen Chr. Direktør Geelsv. 25 Holte D Holte 807 Aastrup K S Frøken Assist. Strandv. 6C 3 [ø] f Ry 4689y - C H Civiling.Mylius Erichsens A. 20 Hel. ® He 4587 - Oda Enke e. Gross. Hornbækg. 7 2 LSI - Tage Fabrikant (Aastrup & Sorig) Aa- lokkev. 22 (E $ Go 7562 - Volmer Fabrikbestyrer Cand. pharm.Tra- negaardsv. 100 Hell, fl Hell. 2661 - Ernst Gross. Jægersborg A. 18 s Chi. f Or 6277 - Tage Gross. (S Salomon & Co.) Borgev. 27 Ly f Ly 2170 - Fr. Lædervarefa br. Petersborgv. 4 s [0] f 0b7165x - & Sorig Maskinfabr. Roskildev. 73 Valby f *Va 1046 Aastrøm T Ejendomsmægler Ved Amport 8 s Isl f Am 5666 • Th. A Overassist. Maagev. 79 2 I nv I - A Repr. Vendersg. 14 3 KI fl By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Bornekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2ffl | V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hovedvangen 50* Brh.f Bella 300 Aatoft A Repræsentant Forfatter Chrsthvns Voldg. 3 4 KI $ Am. 4903x Abat-Jour ved S Rehermann Ved Stranden 16 Kl f Palæ 6548 Abben P Arkitekt S-Fasanv. 61 El f Go5727y - Kirstine Frue Ryesg. 125 4 [NJ 0b 4377 - Edgar Kartoffelhdl: Willcmocsg. 31 [øl f 0b 4920 - Hedevig Frøken SproglærerindeCand.phil. Dr. Abildgaårds Allé 5 4 El f N1555u Abbo Reklame ved Max Johannes Boye Vin- gaardstr. 13 Kl f Palæ 5228 Abbotts K Frue Stavangerg. 3 4 [ø] f Øb 6292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup Gothersg. 107 KJ f C 11658 - Bud Expressen v. Arvid Larsen Provstev. 9 ® f Ta 5919 & Ta 6340 - Rensning v. Walther Meyer Edisonsv. 3 E f C 5710 * Skilte- & Butiksinventar v. S Aa Walbom Backersv. 61 [S] f ★ Am 7278 Abel [Se endv. Abeil] ■ Carl Erik Assurandør Thorsmindev. 12 Vanl. ® Damso 1674 ■ A Boghdlmedhj. Ø-Sogade 110 2 El f Øb. 1479v ' Hugo Direktør H C Ørsteds V. 34 ’ EJf C 2904 * Alvilde Enkef. Nordborgg.4 1 [0] f Øbl908x ■ C Enkefrue Islands Brygge 19 3 ® • Caroline Enkef. Kastelsv. 14 [0] $ Øb 7687 ■ F A Enkef. Madvigs A. 6 2 EI f Ve 364u ■ K Peter Fabrikant Frsundsv. 12 1 I nv I - HolgerGraverv.St.JakobsK.Øbrog.88C 3 [0] • Alfr. Gross. Ny Toldbodg. 15 2 Ki f C. 2477 & 5212 - C F Moltke Gross. Vejrøg. II s [ø] - Helmer Gross; Sil keg. 7® |C 14756 Bp. Carl Johans G. 12 3 El f Øb 8229 - Knud Gross. (L v. Rantzow & Abel) Amagerbrog. 20 2 Isl fl Am 1520

Abrahamsen Karen Enke e.Læge Classensg. 70 4 E f Øb 709v - Lady Enkefrue Estersv. 35 3 Hel. ® He 4291v - Mathilde Enke e. Direktør Trondhjemsg. 7 1 El f Øb 6773 - NinaEnkefrue V-Sogade 58 1 El - E Forst.inde Blekingeg. 8 2 (S] f Am 6208 - O K Forstander f.Gammel Kloster Kapt. R.Klædebo Parkallé 28 U 2 E1 f Ryv. 4597 - Anna Frue Prinsesse Maries Allé 13 4 El - G A Giarm. Østerbrog. 134 El f 0 1123v Bp. Koldingg. 3 1 løl - V Ingeniør Blidahlund 2 2 Chl. - Axel Insp. Kurlandsg. 15 3 lsj f Am. 6636 - OR Kjole- & Bluseforr. Prinsesse Maries Allé 13 4 El f Ev. 1547 - VKKommlærer Fortunv. 56 Chl.f Or3170 - Charles Kontorchef u. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 El f Ve 7560 - Sv. A Kontorchef Cand. polit. Høje Skods- borgv. 2 1 Skdsb. f Sk 328 - Svend Landsretssagf. Nørreg. 18 Kl f C 13645 Bp. Øbrog.39 El f Øb 2467y . - Lyskopieringsanst. Vesterg. 12 Kl f C9301 - Ester Overassist. u. Magist. Soph. Schan- dorphs V. 13 Ly. fl Ly 3049 - J II O verbet j. Langøg. 10 1 El f Ry 5272 - Poul Overtelegrafinsp. R. Sundv. 6 3 Hell. f Ile. 4245 -ML Pastor emer. Kristian ZahrtmannsPl. 81 1 Elf Go 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr.phil. R. Teglstrupv. 29 1 [Øl f Ry 5818 - Harald Retlev- Prof. Overkirurg Dr. med. R. Amagert. 2 [Kl f ■^■C. 13738 Bp. Bispe- bjergv. Bispebjerg Hosp. E y ] f Ta 3833 - J P Prokurist Svanholmsv. I 4 El - Asta Redaktør Kilholmv. 3 1 Vanl. f Da.77 - M Restaur.Margrethev.12 Hell, f He.6452 - L Skotøjshdl. Gersonsv. 21 Hel. f He 110 - Kay Skuesp. Amfælledv. 43 3 [s] f Am. 4013 - A P Trafikkontrolør v. Statsb. Jeinbanev. 36 Lyngby f Ly. 1634 - Edith Translator Harsdorffsv. 4B 5 El ® Ve 5017v - Henny Frøken Translatrice Trondhjemsg. 7.1 pi f Øb 6773 - Elisa Enkefrue Drtekramforr. Backersv. 65 Isl f Am. 5562 Abrahamson Grethe Enkefrue Jensløvsv. 9 1 Chl. f Or 1098 - Jenny Frue Solvænget l 3 El ® Ry 3807 - B & .F Frknr. Ny vej 3 3 El f Ev 5828 - Carl Fuldm. Bogenseg. 10 3 El f 0 9739 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Frgle- vangv. 1 Ru. Kyst f * Ru 667 - Emil V Gross.- Frm. Toldbodg. 10 K f ★ Cent. 5247 - Emil V Gross, Strandv. 191 4 Hel. f He3567 - Peer Gross. (F Heimann & Co.) Strandv. 191 4 Hel. f He 3567 - Sigurd Gross. (Emil V Abrahamson) Trond ­ hjemsg. 13 2 [ø] f 0 9193 -MA Ingeniør Engtoftev. I 1 El f Ev 1670 - HFrk.Ktchef Rosenv. A.12 [ø] f Øb 8779 - F Sproglærerinde Ved Kløvermarken O 1 !«] f Am. 8711x - Oscar Værkfører Tirsbækv. 4 Van. f Da 4039 Abramczyk Gert Organist Kantor Cand. mag. Reventlowsg. 28 2 El AbsalonButiks-Vindues-Montering&Skiltefb. G Forsberg Pernillev. 9 ® f Ta 6283 - Absalon-Forsikrings-Aktlesel- s k a b e t Raadhuspl. 45 El f ★ Cent. 9930 - v. A Burakovsky Kunstklinkeri Griffen- feldtsg. 43 O f N 4275v - Radio v. Borge Randløw Absalonsg. 36 El f Ve2875u - Tratsport Co. v. Holger Jensen Ny Ve ­ sterg.. 5 Kl f C. 1452 Absalonskirken se Afd. V Real-Register Abstrup KLO Sekretær Vigerslev A. 1 El A C Autoriseret Cyandesinfektion ved G Tagen Vbrog. 139 El f C 8852 & 8894 Aca Kiosken v. Tove Andersen S-Boul. 44 El U Ev 5500 & Ev 5555

III — 790 Adamsen C Farvehdl. Lyngbyv. 72 |ø] ff Ryv. 2551 - Emma Frøken Øbrog. 108 2 10] - O V Guide Enghave Pl. 6 3 E ff V 1610y - FC Frk.Korresp. Aadalsv. 16 El ff Da3183 - H V Malerm. Aakjærs Allé 12 Soborg - Th. Redaktør Helgolandsg. 12 4 E - H Tømrerm. Slagelseg. 22 3 [Q] ff 0 9065 Addax v. Harry Hoyer Duplikeringsbureau N-Frihavnsg. 13 [0] ff Øb 1226 AddemosKnud Konditor Falkoner Allé26B El ff Eva 2026 Bp. St. Nicolaj V. 26 2 E ff No 9254 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Fasanv, 170(H) ff Ta 6916 Adela Charcuterie v. Fru A Petersen Ordrup Jagtv. 52 Chl. ff Or 3978 Adelbrand Hans Repræsentant Thorvald- sensv. 25 2 E ff Ev. 2955 Adeler [Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesse Østerbrog. 56 C 3 [0] ff 0 844x Adeler-Bjarnø Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv. 58 El ff Go 9240 - Erik Prokurist Godthaabsvænget 6 3 El ff Go 4510 - Palle Sagforerfuldm. Hostrups Have 8 ’ E Adelgades Støbegodsforr. ved C II Mikkelsen st. Kongensg. 106 KJ ff Pa2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° [0] ff 0 5581x Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Frølichsv. 49* Chl. Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 E ff V 5027y Adelson Carl Damehatteen gros Hostrupsv. 12 s E ff No 4562 v - R Enkefrue N-Søgade 49 3 Kl - C Frue Inspektør Mølleg. 12 (Hl ff No 1342 - A Repræsentant H C Andersens G. 3B ‘ Kl ff By 5244v Adelsteen Alfr. H Gross. Papir en gros Kingosg. 5 2 E ff C. 441 Adelsten Francis Pakmester Enghavev. 225 3 E ff Ev 5407 v - H Repr. Hattensens A.8 2 El ff Go 6579 Adelørn C A Lagerforv. Tomsgrdv. 8 4 ® - Aage Smedem. Maltag. 26 3 (É Adi - Modemagasin v. Fru A Gellin st. Kon ­ - D B Adler & Co. Bankakts. Østerg. 61 E ff C 37, 750, 1623 & 12623 Stats ff 474 Telegramadr. „Debadlerco® - C A Cigarfabr. Egeg. 7 2 E - Hugo Direktør (H L Adler) Hcllcruplund Allé 14 Hell, ff Hell. 550 - Ada Dr. phil. Ileslegrdv. 45 Hel. ff Tie 4213 - Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 97 1 Vanl. ff Damsø 3445 -HL Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen (fil ff Cent. 8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell, ff Héll. 1996 - Rigmor Frøken Translatrice Grundtvigsv. 6B 3 E ff V 9082x Adler-Jacobsen E Prokurist Godthaabs ­ vænget 8 2 El ff Fa. 261 Adler-Nissen Olav Civiling. Overg. o. V. 36 5 KI ff Su 2761 x - Chr. Ingeniør Ternev.2A 3 El ff Go 971x Adlon-Klub Nørreg.41E ffCent.l0698&10699 Admin, Akts., LCJensen &Hansen ’ sFinancie- ringsselskab M ikkel Bryggers G. 10 s E ff Pa 6898 Admiral v. Olga Jensen Fabr. f . Skindbe ­ klædning Dybbølsg. 19 E ff Ve 1560v Adolph Uffe Assist, v. Carlsberg Brygg. Cand. phil. Kaktusv. 45 s [S] ff Am. 7898 - Poul Bogbinderm. Adolph Steens Allé 5 S Eff N4175y - Einar fh. Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K 1 . DM. Ambrog. 9 A 4 (s] ff Su 2458 y - P T Direktør Overg. o. V. 50 4 ' E - Birg. Enkef.Gjentofteg. 36 Gen. ff Ge 279 - Emmie Enke e. Gross. Frederikssundsv. 106A 3 ® ff Be. 3851y gensg. 6 Kl ff Pa 7123 Adler [Se endv. Adeler]

Person-Register for København Adolph Heinr.G Fotograf RosenornsA.45Eff No 35028 - K Frue Livjægerg. 12 2 |ø] ff Øb 3197y - Ingeborg Frøken Vesterbro". 02 A 3 E - Ingrid Froken (Maison Stella Petersen & Co.) Gjentofteg. 30 Gjentofte -FT Fuldm. i Marinemin. Cand.jur. Vild- andeg.12 E ff Palæ 5087 - Holger Generalkonsul Direktor f. Akts. Fr.Th. Adolph ’ s Enke MSH.-K. DM. Frdalsv. 70* Ly. ff Fr 7082 - ’ s Fr. Th. Enke, Akts., Gross. Frdalsv. 70 Ly. Fr 7082 - A Lærer Markmandsg. 14 4 (s] ff Su 458v - A O Oberstlojtn. i Livg.Kmjkr. R. DM. JægersborgAllél50GjentofteffGjent. 2011 - L fh. Over maskinmester ITvilev. 3 Hell. ff Hell. 625 - Inger Frue Parfumehdl. GI. Kongev. 1250 ff Ve. 7684 Bp. Madvigs A. 14 4 E - TPianoforhdl. Halls Alléil 3 E ff Eva 4808 - OveSnedkerm. Adolph Steens Allé 5 s E - R Vognmand Jagtv. 101.103 [N] ff C. 14047 Bp. Krogerupg. 55 2 [N] ff Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 80 4 [ø] ff 0 406u - E Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 70 4 [0] - K Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 70 4 [ø] - Vald. Magasin forvalter Luganov. 4 S [S] ff Am. 5676 x - C Regnskabsf. Strandv. 20 C* [S ff Ryv. 1632 - C Repræsent. Finsensv. 25 1 El ff Go 7978 Adrema, Akts., Kobmagerg. 60 Kl ff C. 14672 & 14675 Adressebog og Handelskalender for Dan ­ mark, Kraks Vejviser Nytorv 17 Kl ff ★ Cent. 308 Kontortid 9-4 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. II s E ff V1489u - A M L EnkefrueN-Farimagsg.68 3 Kl ff By 1369 v • C Enkef. Nojsomhv. 22 2 [ø] ff Øb 3921y - Th. Malerm. Læssoesg. 1 B2 Kl ff No 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27*Brh. ff Bella 1665 - C Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte ff Gjent. 1814 - P Grdejer N-Dragørv. st. Mby ff Dr 408 - Ellen Froken Organist Parallelv. 20 Bag ­ sværd ff Bagsværd 438 Adroit ved Else Bruhn Kjoleforr. Klosterstr. 25 Kl ff Palæ 5433 Adsbøl Carl Tandlæge Værnedamsv 20 E ff Eva 2236 Bp. Dyrbhavev. 30 Klpbg. Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 2 4 ® g Am. 6851 , Adser Hansen Leo Konditor Ryvangs A. 87 Hel. ff He 837 Adsersen W Jordt Giarm. Brogrdv. 13 Gen. ff Ge 485 Bp. Vangedev. 67 1 Gen. ff Gc 3613 - Børge Ingeniør i Sov. Fuglegrdvæhget 30 Gen. »Ge 3247 - Vald. Prof. v. Veterinær- og Landbohøjsk. Stockflethsv. 7> El ff Go 2168 Adst'ofte P Fru N-Fasanv. 56 El ff Go 3730.V -BH Kommlærer Thorsv. 14 Ly.ff Ly 2577 Adsø I Direktør Vbrog. 28° E ff Ve 8100 Adventskirken, se Afd. V Real-Register Aebischer C Direktør Hattensens Allé l 1 Dø ff Go. 7972 AEG Dansk Elektricitets Aktiesel- skab Repr. for AEG, Berlin, V-Fari- magsg.41 E ff*C. 5000 Telegramadr. „Gea u Postkonto Nr. 357 Aero-Lys Vindkraftanlæg v. KHojgaard Ol ­ sen Vigerslevv. 2 Vby ff Va 1741 Afa v. J E Christensen Koloniallager Frede ­ rikssundsv. 275 Brh. ff Be. 3546 Affa ved Jul. ReenbergForniklingsanst.Fran- krigsg. 26 E ff Am. 9316 Afholdsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3Eff V5353y Afmontage ved C Jensen Automobilophug ­ ning Vasbyg. 53 E ff Ev. 5144 Afridana Akts.N-Voldg. 18 E ff C. 14321 & 6110Stats ff 530 Telegramadr. „Afridana"

Acac — Afri Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal ­ koner Allé 1 Elff * C. 4336 Acanthus v. C Christiansen Blomsterforr. Vbrog. 175 E ff Ve 3431 Acap, Akts. (DanskSidevognsfabrik),Keldsov. 15 [0] ff Ry 4804 Acca Pen Comp., The, Akts., Randersg. 50 (0) ff Cent. 502 Accidenstrykkeriet, ved N P Hansen & Aage Pedersen Ny Adelg. 5 Kl ff Cent. 14663 Accumulator-Fabriken, Akts., Lyngby ff * Lyngby 1645 Telegramadr. „ Accumulator" Aceno ved A C Nielsen Randersg. 2 [ø] ff Øb. 3191 Achen H C Afdelingschef Bremensg. 17 1 (É ff Su 56x - PH Agenturforr.Gross.Frm. Grundtvigsv. 8 C E ff Eva 2525 - C O Direktør Dalgas Boul. 46 E! ff Fa 1637 - Olga Enkefrue Duev. 48 4 El ff Go 429y - Chr. fh. Gross. Danas Pl. 22 1 E ff V 4880 -EG Gross.Pr.-Løjtn. (PHAchen) Grundt ­ vigsv. 8 C 4 E ff Eva 2525 - Knud Gross. N-Farimagsg. 58 2 KlffPa8859 - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 20 2 E ff By 3500 Achilles Børge Revisor Cand. jur. Trunne- vangen 3 S Chl. - G statsaut. Revisor Translatør Amagert. 7 E ff ★ C. 16540Bp. Kaysersv. 2 Charlottl. ff Hell. 2706 Achton Margr. Frue Valborg A. 2 Vby - L P fh. Trafikmester Svinget 22 2 (Él Acker [Se endv. Agger] - Fr., Ejendoms- & Administrations Aktie ­ selskab, Danas PI. 11 E ff C 14669 - Fr. Gross. R. Danas Pl. II s E ff C 14669 - Sven Sekr. Cand.jur. Ole Bruuns V. 5 s Chl. ff Or 149 Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 [ø] ffRyv.3311 - KE Kommandør Kommandant i Nyboder M SH.-R.DM.St.PaulsP1.12E ff Pa.7531 - &SchwanenfliigelVekselerereNielsJ uelsG. . 9Eff *09181 - A Vekselerer (Ackermann & Schwanen- fliigel) Kastelsv. 36 2 [0] ff Øb 997 Aco v. Egon Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 [S] ff 0 7412 Aero Billed Bureau ved Harry Lundgren st. Regneg. 26 A E ff By 6388 Acthon A P Fuldm. Dronninggrd. A. 32* Hit. Activ ved Laurits Birkmar kirkevænget 12 Valby ff Va 2637 & Va 2638 - v. Herin. Bruhn Budcentral Westend 6Eff *Ev761 - Desinfektionsanst. v. Th. Christoffersen Holmbladsg. 52 [s] ff Am 5544 - ved P H Lindvang Elektroinstallation Kirsteinsg. 4 0 ff 0 414 - Fornikling & Forkromning ved Larsen & Olsen Frederikssundsv. 62® ff Ta 6300 - v.WSørensen Isoleringsforr.Frsundsv.150 Brh. ff Be 1837 - Maskinafskrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv. 13 El ff Go 7084 - Pakkassefabrikken, C Winther Holbergsg. 20 E ff By 4504 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak ­ haven 6 Valby ff Va 1063 - Activ, Sygekassen N-Voldg. 16 E ff By 3220 (10-15 og Fr.16-18) Activa, Akts, for Kapitalanlæg Vesterg. 13 Kl ff C 1320 & 1347 A. D. A. v. H Rasmussen Metalvarefabr. Raadmandsg. 39 Kl ff Ta 3150 Ada v. Vald. Andreasson Manufaktur- & Broderih. Langagerv. 11 Vby ff Va 3222 Adam ’ s Transport Co. Akts.. Danasv. 30 E ff*Cent. 7400 Adamsen Valborg Frue Assist. Grøndalsv. 8 3 El ff Go 5790 - Carlo Th. Biavlskonsulent Selveje Allé 11 Valby ff Va 3389 - K Robert Cand. theol. Rosengaarden 7 1 E - Kjeld B Civiling. Hostrups Have 23 1 E ff No 1524x - Carl el.Inst.R. Vbrog. 88 ’ E ff C 6146 - DagmarEnkef. Vald.Holmers G. 22 2 [ø]

Afst — Alim

Person-Register for København Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Re ­ al-Register Aftenbladet Eksped. Købmagerg. 9 Kl gi C 1103,4193 & 14698 Redaktion Blaagaardsg. 15 [Kig ★ C. 16511 Afzelius Agnes Frue Klædebo Parkallé 28 D 2 løl g Ry v. 3579y - Ivar Ci' iling. Stærev. 65 s [ nv ] gi Ta 5422 -KG fh.Postmester Cand. polit. HCØrsteds V. 68i El - Viggo Redaktør Enighedsv. 6 S Chl. ® Or 3'168 Aga Lyskopieringsanst.v. J Holm Dronn.Ol ­ gas V. 2 E g Go. 4968 Agbo Knud Sekretær Frederiksgrd. A. 22 2 E g Go 163y ■ V Urtekr. Colbjørnsensg. 11 El g C 6809 Bp. Johnstrups A. 5 2 El g) No 3271 x Agdal Tage kst. Politiinsp. Beringsv. 7 s E g Fa. 1702 Agenskov V Husejer Johannev. 10 Charlottl. ® Ordr. 5110 - Richard Malerm. Saxog. 50 1 El g V 2608 x Agenta Nordica ved Knud Abildgaard-Elling, Frederik Nielsen & Arnold Frederiksen Amagertorv 29 Kl gi C 7604 & 2897 Agentia ved S G Larsen Agenturforr. Valby- gaardsv. 60 Valby g) Va. 772 Agentur- & Importkomp. Stameko Akts. Farverg. 15 E g C. 7661 . Agenturet Kbhvns Assurance vedKMonberg- Andresen Dalgas Boul. 59 E g Go 8248 Ager Erna Frk. Ambrog. 24 3 [S] g Am 2461v Agerbak Harry Journalist Jydeholmen 37 3 Vanl. ® Da. 5093 Agerbeck C E fh. Assist. Tuborgv. 108 1 Hel. ®Ile 1946 - H M Gross. Mølle A. 3,5 Vby g Va 660 Bp. Risbjerggrd. A. 4 Vby g liv 100 - G Kunstmaler Vennemindev. 39 3 [ø] glRyv. 2376 Agerbek-Poulsen NM Isenkr.Bernstorffsv.86 s Hell.® Hell. 4045 Agerbo II Afdleder Vanl. A.12 1 E U Da 3644 Agerbundsen Anna Enke e. Sadelm.Bomhusv. 14 ’ [0] g B..V. 5588 - Ingeb. Melhdl. Jak.Dannefærds V. 1OB 3 E1 - ’ s O Eftf. v. AWanell Sadelmager & Tapet ­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 E g By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Astrid Enke c. Komponist Kongensv. 26 E Fa. 826 - Tora Frue Jagtv. 202 3 |ø] ®0b 2471 x AgergaardP S Cand. pharm. Hostrups Have 63 El ® No. 8421 y - Harald Gross. Stærev. 8 ’ [w] g Ta 7135 - P& O Schøn Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 El g 0 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholm] - P Bankrev. St. Kjelds G. 6 1 [o] g) Ry.l087y - Sophus Direktør i Arbejdsgiverf. R. DM. Hammerensg. 3 1 Kl ® Palæ 5256 * Louise Enkefrue Herluf Trolles G.26A 1 Kl ® By 5228v ■ II Fuldm. Bergthorasg. 36 3 [S] * Svend Gross. Ved Klosteret 8 1 |ø] ®Ry4358 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv 4 A El ® V 5778x ' MS K Frøken Arendalsg. 9 5 £3 g 0 671 * Einar Inspektør Ribeg. l 3 [ø] ®0 523 u " O W Enkefrue Klkollektnce N-Fri- havnsg. 75' 10] ® 0 809x ‘ s Emma Eftf. v.Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 Kl g By 75 - Axel Skibsfører Nørreg. 2 Drg. g Dr 90 " E Urtekr. Vesterbrog. 143 El g Cent.7580 Bp. Eiderstedg. 10 5 El g Ev 247 u ‘ Akt s-, Urtekr. St. Hans G. 13 E g N 441 Agersborg ’ s Thorv.Eftf.ved AnnaRasmussen Manufakturhdl.Torvej>.2f» Kl g Am 5845v Agerschou S Overassist. Kantorparken 17 3 ® Agerskov H C &Co., Akts., Agenturforr. Gross. V-Voldg. 91 13 fC. 13943 - J Bagerm. Brye , gervangen2[0]g Ryv. 1564 - Amalie Enkef. Kongehsv. 28 1 Gen. - Joh.Enkef Jak.Dannef.V.2 1 (Y) g No3160v - Joh. Enkef. Grundtvigsv. 3 1 E) g Ve 5634y

III -791

Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6 S Gjentofte g Gjent. 3337 - Erik Forretningsf. Joh. Kellers V. 61 1 El ® Ve 5421 v - Carl Gross. Nyelandsv. 67 s E Agnes v. Frknrne E & I Leininger Modeforr. Gothersg. 95 Kl g By 62v Agnild O Bardram Kontorchef Ribeg. 17 2 El g Tr. 809 Agnvig Ludv.Fabriking.Nansensg.43 ’ E® By 828v Ago v. Jørgen Holm Urtekramforr. Solvg. 103 E f Pa 7636 Agos, Legetøj en gros ved V A Geert Bispe- bjergv. 67 KYJ g Ta 4263 Agrom ved Fred. Gronemann kern. Fabr. Søndervigv. 56 Van. g Da 3905 Agurkcentralen v. Egil Sode Fred. d. 6. A. 10 E 9 Go 9379 Ahl Holger Urtekr. Jægersborgg. 18 Kl g T jj . 336 Bp. Hillerodg. 67 ’ E g Ta 3764u Ahl-Nielsen John Direktør Strandv. 65 B 3 [0] Ry 2605 Ahlbom Helge Bogholder Vognmandsmarken 24 2 [øj - Sven Ekspedisekr. Ami cis v. 8 2 Elg Ev 5738 - Jutta Enkef.Ordrupv. 173 s Chl.® Or 5842 Ahlbom-Rosenfeld K Fabrikant Jagtv. 51 1 E Ahlefeldt Anny Komtesse S-Fasanv. 59 ’ E g Go 9417 Ahlefeldt-Laurvig Tofa Enkegrevinde Nordkrog 13 Hell, g Hell. 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 5 1 IS) g 0 68'2x - CFW GreveGross.(Gærkompagniet) Class- ensg. 17° [0] g Øb 1886y - C Greve Overretssagf.R.Amalieg. 33 Kl g ★ C 16861 - Claus Greve Kronprinsesseg. 10 3 Kl - Ditlev Greve Amalieg. 9 1 KJ g Pa 9194 - Fritze Grevinde Amalieg. 8 Elg C. 12202 - IGrevindeHoeghsmindevB ’ Gen.g He5160 Ahlefeldt Laurvig Julius Greve AsmussensA. 14 El g Ve 5188y - F Lensgreve Kmh.Hofjgra. R.DM. Frydendalsv. 20 El g Ev 4821 Ahlefeldt-Laurvig-Bille F P Greve Ilofjgin. Strandg. 4B 2 E g Am. 4021x Ahlefeldt-Laurvigen Else Grevinde Slots ­ foged v 3 3 [ nv ] g Ta 827 u - Emil Greve Bankassist. Ordrupv. 18 s Chl. g Or. 3548 - Adolph Greve Kapt. Høegsmindev. 3 ’ Gen. Ahlén S Arkitekt Søbhus A. 11 Søb. g Søl30 Ahier E Overass. CF Richsv. 87 ’ Eg Go4027 Ahiers Marie Enkee.Forpagter Kochsv. 30'E) - Sofie Frøken Grundtvigsv. 8 B 2 El g Ve 2054u - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 Kl g Pa 3842 Bp. Høyrups A.2 1 Hel. g He 1084x - Inger Frue Tandlæge Høyrups Allé2 4 Hell. Ahlgreen Henning HedegaardBagerm. Aaboul.23 El fil No 9048 Ahlgren HAV Skiltefb. Ved Klosteret 6 [S) g Rv 4963x Bp. Fensmarkg. 63 Hl g No 6065 Ahlmann Michaø ’ ea Billedbuggerinde Odenseg. 28 2 [øj g Øb. 4695 y - En ilie Civiling. St. Knudsv. 15 s El g Ve 8697 - N Civilinjr. Platanv. 7 El g Ve 7387 - Sophie Frøken Odenseg. 28 2 IS1 - M Frk. Kunstmalerinde St. Knuds V. 15 S E1 Ahlmann-Ohlsen Otto Civiling. Palermov.3 3 [s] - Harald Gross. Svejagerv.16 Hel.gHe2400 - Jobs Gross. Agenturforr.Vingaardstr. 21 2 EgC 7087 K By 7087 - S K Kapt. Gross. R. (Leerbeck & Holm ’ s kern. Fabr.) Frdbg. Allé 68 2 El g V 8336 - Th.Læge Gersonsv. 81 s Hel. g He 5262 (1-2) Ahlstrand Sv. Fabrikant (Kittel-Centralen) Heit' rgsg. 18 4 E g Palæ 7398y - CP Hdlsfuldm. Frdalsv. 151 Ly.g Fr 6296 - Chr. Restaur. Rømersg. 24 3 E g Pa 5823 Ahlstrøm Ellen Frue Roskildev. 31 4 Valby g Va 4167y Ahm Axel Kursusinsp. Wilkensv. 12 4 E g Fa. 1833 - Johs. Slagterm. Dalgas Boul. 87 1 E g Go 9965

Agerskov H C Gross. Agenturforr. V-Voldg. i 91 El g 013943 Bp. Heegsmindeparken 5 s Hel. g He 5947v - T Lærerinde Ørholmv. 45 Hit. ® Ho. 565 Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- brog. 115 El g C. 8889 Bp. Peter Bangs V . 83 ’ E g Go. 8748 x - V Vinhdl. V-Sogade 68 3 El Agersnap J Koml.inde Nyrnbergg. 4 3 [S] - Harald Komponist Korsyngem. v. Detkgl. Teater Thorvaldsensv. 58' [V] g No 3746y - J Kunstmaler Blomstervænget 32 Ly. g Ly 120 - Morten Landsretssagf. N.Frihavnsg. 26 4 [øl Agersted Knud Civiling. Hoeghsmindepar- kenl2 s IIel g He 6276 - Gerda Frue Ane Katrines V. 22 4 E ® Go 5259y - A Provst Pastor emer. Dr.PriemesV. 10 2 EJ - Svend Skolebestyrer Cand. theol. Dalgas Boulevard 27 1 E gi Go 7132 - A F S Telegraf kontrolør Falkoner Allé 27 3 E g Go 3598u Agersten A E Frøken Kaffehdl. (Viggo Sorensen ’ s Eftf.) V E Gamborgs V. 10 2 E g Fa. 314x - Chr. Snedkerm. Nyelandsv. 61 2 E gGol283y Agertoft Kai Arkitekt Tornestykket 7 Vanl. gi Damsø 3222 - Ingeborg Enke e. Lektor Iløyrups Allé 8 B 1 Hell. g Hell. 4553u - Karen Enkefrue Hojbjergv.Hojstensgaard Herl. g Yr 448 - Holger Kontorchef v. Frdbg. Skattev. Cand. jur.Højbjergv. Iløjstensgaard Heri, g} Yr448 - Gerda Frue Massøse Parkvænget 13 Charlottl.jp Hell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E gi Ta 639y Bp. Frborgv. 2 2 [w] g Ta 6892 - Chr. Restauratør C F Riclis V. 55 E g! Go 9820 Agfa-Foto,Akts., Landemærket 11 Kl g ★ C. 4713 & 4718 Agger [Se endv. Acker] - II V Cand. pharm Ordrupv. 85 1 Charlottl. - Svend Civilingeniør Hyldegaards Tværv. 10 A s Charlottl. g) Ordr. 4172 - Chr. Fabrikant Larsbjørnssir. 16 1 Kl g By 3203 - Chr. fh.Ingeniør AMaskinkonstruktør Gar ­ des Allé 7 4 Hell gi Hell. 305 -HG Kapt. i Fodf. Jægersborgv. 64 Lyngby g Lyngby 1885 - Poul Sekretær Redaktør H D Hellerupv. 51E 2 Hel. g He 6084x - Kaj Børge Urmager Søborg Hovedg. 69A Søborg gi Søb. 1157 Agqerbeck C R Bogtrykker Jernbanev. 5A 2 Lyngby g) Lyngby 1028 - B Sa'gschef Blaamunkev. 25 3 [NYl g Sø 452 Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Gross. (Obligo) Zinnsg. 2 4 [01 Aggerbeck-Rasmussen Iver Læge Jagtv. 212 2 Bg Øb. 7156 Aggerdahl Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. Ø 1 Ordr. 1560 Aggergren SW Bogholder Falkonér A. 13 5 E -A L Vulkanø. Tibirkeg. 19 HlgNo.4399y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby gi Lyngby 1913 - P Skibsf S hallsborg A. 19 Ly. gi Ly 3031 - Ellen Frue Skuespillerinde 1. Strandstr. 12 2 E g Pa. 1223 y Aggerholt K L Maskinmester jens Munks G. 22 3 [ø| g Øb 7497v Aggersbo Frode Reklametekniker Svinget 26 2 is] gi Am. 962 x Aggersund Kridtværk, Akts., Schlegels Allé 6 El g C 13831 Hovedkontor Assens g) 250 Aggesø Alto Lund Forretningsf. Rosenv. A. 27 4 [ø] g Øb 2647x - H Lund Prokur. Klintev. 25 Ly.g Ly 1690 Agir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 [S] ® Am. 8485 Agnbak C Stukkatør N-Fawiv. 182 iNl g Tg. 3930 Bp. Frborgv. 207 [ nv I g Sø 3150

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online