Kraks Vejviser 1943 Gade og hus register

Vejviserens

t Bind indeholder:

Afdeling II

2. Bind indeholder: V: Real-Register VI: Firma-og Aktie ­ selskabs-Register

Afd I: Kort or Planer — II: Gade-Register og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV : Provins-Register

Afd.

— VII: Fag-Register — VIII: Udlandet

Gade-Register,, Hus-Register for København. A. Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller- Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup, Side 57. 2) Villabyerne i Københavns Omegn, Side 670. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). ’ ; Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget (Sidetallet anført i Parentes): Bagsværd (670), Charlottenlund (672), Dragør (694), Gjentofte (096),. Herlev (710), Holte (712), Hvidovre (719), Islev (724). Kastrup, (725), Klampenborg (730), Lyngby (734), st. Magleby (747), Nærum (748), Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst) (7*49), Rødovre (751), Skodsborg (756), Springforbi (757), Søborg (757) og Vedbæk (767). > Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55. . ■ \

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for København •> maa benyttes i Forbindelse med efterfølgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. : Ejendomsskyld Kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne : Sognegrænser, Kirkeværger,.Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegraf kontorer, Embedsmænd). X. Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongonsgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (I.) ; de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H 0 Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam ­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hj ælp af Stillingsbetegnelsen kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen ­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. / I Real-Registret findes oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadsingeniøren? Direktorat, Frederiks ­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o . b . v.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen ­ hed og Postdistrikter. med Alfabet-Udhugning ---------- Pris 2,50 Kr. ----------- KRAKS KORT over KØBENHAVN ---------------- OG OMEGN ---------------- • 15 Specialkort med Kvadratnet og fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskorl . ---------- Pris 2,40 Kr. -----------

Afdeling II. A. Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn “ (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud ­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 18), 15 (Frederiksborgv. 5), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se iøvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik vedFl — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men allo til Søværnet horende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1 — 15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele, 9. i 4 Dele, 14. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del), 15. Kreds er delt i 4 Dele, betegnede ved N, S, Bi (Bispebjerg) og V, 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V 1 ), Brønshøj (12 V 2 ) og Vanløse (12 V 8 ). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemnings ­ kredsene er samlet i 3 Storkredse : Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. . Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende -Jurisdiktioner. Tallene 1 — 9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn.) ' Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns ForBørgelsesvæscn (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje ni. m. hører under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto.

i

i

!

1

i

|

i

J

|

|

i

•1 s 0 fe 0 s WeM

Gade

Gade

bu-o

Post ­

bOT3 « £

Kom ­

Kvarter eller

Kvarter eHer

Sogn

Kom-

mune

Post-

mune

Sogn

Rode- !

(Kirke)

Rode-

kontor

1 kontor

kontor

distrikt

Social-

distrikt

(Kirke)

Politikr. 12V 2 8 8

Aabakkevej . . Aabenraa . . .

F Bronsbøj K Rosenborg

Advents Trinitatis Vanlose

4-32 34-58 60 — 102 106-108

(

21 21 4

4 3 -

Garnisons Frederiks St. Pauls Holmens Gjentofte

7

J

Adel-

- - -

_

7 2 12V 8 8 5 6

3 8 7

Aabjorgvoj Vanløse . . .

— — —

Vanlose

gade 1

1 — 13 15-31 33 — 55 2 — 46 48 — 54 56 — 60 62-78 80-86

V Udb.Klædebo 2 Bethlohems

1

8

- -

F5 St. Thomas F3ø F

Frdbg.

.... il — 15og2 — 12 Adilsvej . . (17 — 19ogl4-16 Admiralgade .......................... Adolph Steens Allé . . . Adolphsvej Gjentofte . . Adriansvej .............................. Aftenbakken Søborg . . . Agavevøj Hellerup .... Agerbo .................................. Agerlandsvej ......................... Agormosøn Valby .... Agerskovvej Valby. . . . Agersøgade ......................... Agortoften Gjentofte. . . Aggersborggade ..... Aggersvoldvej. ( 2 — 14 Aggervej Vanløse .... Agnete vej .............................. Ahlefeldts- i ul. Nr. og 20 — 30 Ahlmanns Allé Hellerup . . Ahlmannsgado .................... Ahornsgade ......................... Ahrenkildes Allé .... Ajas Allé Valby .... Aktæons Allé Valby . . . Albaniensgade .................... Aldérdomsvej Kastrup . . ... , 41 — 13og2 — 10 Aldersrogade| 3 'j_53 0 „ 20 ‘ 0 N Alderstrøst Passage . . . Alexandervej Charlottl. . .' Aloxandravej ......................... NV Alhainbravej ....... Alléen Kastrup .................... F - K V S S - - ( 18 — 22 K gade ( 2 — 18 V Allersgade . . . . < 2 __ Allingvej Valby .................... Almevej Hellerup .... Almindingen Seborg . . . Alporosevej ......................... Alrunevøj Hellerup. . . . Alsgade ............................... Alsikomarken Søborg . . . Alsted vej .............................. Brh 1 101 — 133. . . . \- \ \ \ V . ■ . ’ ( 1 — 29 F - Allégade . . . .{31 — 37 ( 2 — 28 ‘ - ... J 1 — 17

Frdbg. Øster Frdbg.

F4 F3

St. Lukas F20 F

_

F2

N Udb.Klædebo 2 Bethlehems Hellig Kors

5 6

7

4

8 2

3

Aaboulovard . . :

F5 St. Thomas F30 F

— -

- - -

Brorsons

Al N

Gjentofte Gjentofte Gjentofte

Sundbyoster 25 Simon Peters 9S 4

4

12 0 - A2 S

14 21

Dyssegaards Al N

Aabyhøj Allé Kastrup . . Aadalsved (Restul.Nr.o'gl.Nr'. Aadiget Islov Vanløse . .

Taarnby Brønshøj

Taarnby Advents Rødovre Brorsons Anna Husum Husum Brønshøj Soborg Sundby Davids Vanløse — ■ Aal holm Aal holm Grøndals Advents Hvidovre Rødovre _ Rodovre Hvidovre Husum Maria Gladsaxe Esaias Husum Grøndals Jesus Davids

Al N

Messias

F

12V 3 12V 2

8

8

Sundby Ovdr. 25 Hejdevangs 2S 4 S Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9V 4

4 4

Rødovre

A4 S 12 0 6 12V 2 8 15 V 8 A2 N 8. - - 10 7 12V 8 8 14 N 9 12V 3 12V 8 9 5 6 I2V 2 8 - A4 S A 4 S. 14 S 9 10 7 A4 S A4 S 12V 2 8 1 5 A2 N 6 3 15 V 8 12V1 8 1 5

Hvidovre Rødovre

A 4 S A4 S Al N 6 7

Hvidovre Rodovre Vangede Frihavns Advents Grøndals Brønshøj Vanløse

i 88-110 (112 — 144

N Udb.Klædebo 14

7

Aagade . -. . . Aagerupvej . . Athaven Valby .

-

0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7

1

Husum Vigerslev linsum Gladsaxe —

Brh.

23 20 23

8 8

Gjentofte

V igerslev 14 S 9 6

0 Udb.Klædebo 18

2

. J ulige Nr. . Brh.

( ulige Nr. Brh. Brønshøj

23

12V 2 8 8

Aakanaevej j lige-Nr. . . Aakj ærs Allé Søborg . . . Aalands- j 1-17 og 2-12 ( 19-57 og 18-32 Aalborggado . . gade Aalholmsvoj (33-65 og 30-80 Aalstrupvej Valby .... Aalykkes Passage a i 11 J 1 — 17ogligoNr. Aahkkevej 121-31 Aarestrupsvej Valby . . . Aarhus- | 1 — 43 og 2 — 48 gade (79 — 113og50 — 112 Aarhus Plads . . Aarslevvej Islev Vanløse. . Aastrupgaardsvoj Valby. Aavendingen . . Abel Cathrines Gade . . . Abels Allé Søborg . . Aalekisto- f 4 vej 121-237 og 14-252 Aamarkvej Valby Aamosevej Rløv.

i

V ■

-

s Sundbyøster

6 Nathanaels 9N 4

4 - 2 8 6 6 7 8 6 2 2 8 5 2 8 8 5

Vanløse

21

12V 8 8

8 4 5 7 1 4

-

-

s Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4

0 Udb.Klædebo 18 Vnl. Vigerslev 21

Nørrevold Gjentofte —

2 St. Andreas Trinitatis

3 1

->

-

Vanlose

Ål N 120 6

Hellerup Brorsons

. I 1-19 og 2-20 Vb. Vigorslev

20 21 21 21

N Udb.Klædebo 14

-

N* Udb.Klædobo 11 St. Johannes 11S 6 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4

Vigorslev Brønshøj Hvidovre Rødovre

N F

Udb.Klædebo 2 Hellig Kors

Hvidovre Hvidovre

A 4 S A4 S A2 S 15 S 8

Hvidovre Hvidovre

4

S Sundbyøster 24 Allehelgons 9N 4

Taarnby

Kastrup Taksigelses Kingos

Brh.

Udb.Klædebo 17 13

1

20

Valby

0 Udb.Klædebo 18

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6

1

-

• - Hans Egedes

Al N

Gjentofto Utterslev Frdbg. Taarnby Frdbg.

Mossias

0 Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7

8

15 Kapernaums 15 Bi 8 F 12 Frederiksbg. FiØ F F9 Frederiksbg. F20 F F 10 Frederiksbg. F1V - Kastrup Solbjærg A2 S - -

Rodovre Hvidovre Husum Gladsaxe Østervold Husum Utterslev

Brh.

21

V Udb. Vester

9 3

— —

Abildgaardsgade Abildhøj . . . Abrikosvej . . .

0

7 -

N Udb.Klædebo 11 St. Stefans 11 N 8

Brh.

23 14

Samuels Hvidovre Messias

F

Hvidovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Udb. Vester Gladsaxe

A4 S Al N

V Udb. Vester

Absalons- i

9

Elias

2-32 34 — 48

Apostel Gethsemane Solbjærg Hvidovre Garnisons Frederiks St. Pauls

Dyssegaards A 1 N s\ Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9V 4

-

gade

|

4

Acaciavej .............................. Achilles Allé Valby . . 1 1 — 61 • • . . J 63 —93 • . . . gade 1 9S — 111. . . . (113-117. . . . Adel-

V

F1

Frdbg. Hvidovre

F

F3ø A4

Dyssegaards Al N

S

14 0 5 A 2 N 12V2 8 2S 4

10 23

Enghave Gladsaxo Husum Christians H. Tavsens Sundby Christians

K St. Annæ V.

3

7 3 2

-

_

8

Husum

S Amagerbro

6 4 6

3

A mag or , Boule- ( v&rd 1

0 14 80-110

-

8 -

-

-

-

- -

- -

-

Eksercerpl. Amagerbro

24

118-134

-

-

3

3

II - 34

j

>4 1 M 73 .S So 0 0 n ja

|

1

5

? O

Gade

Gade

P o st ­

Kom ­

i social ­

valg ­

Kom ­

P o st ­

* 2

"o Q-

K varter eller

mune

Sogn

K varter eller

Sogn

kreds

Kode- i

m une

distrikt

kontor

(Kirke)

(Kirke)

kontor

d istrik t

•J

S

Amagerbro Sundbyøster

1 — 31 37 — 49 51— 69 73 — 103 105-111 115-167 169-177

6

F 9 Frederiksbg. F2V F

Frelsers Nathanaels

Azaleavej i 1 — 19 og 2 —24

9N 4 3

Frdbg.

-

- - -

Valby

4

F 20

t 21 — 35og26 — 42

-

— — — — ■ — i — —

-

-

Sundby

__ —

)G

Baadsmandsstræde . . .

24

Frelsers Hvidovre Taarnby

2N 4 A4 S A2 S 90 4

K

Chrsthvns Hvidovre Taarnby

6

3

-

Filips

Baarsevej Valby Baaringvej Kastrup

25

-

Amager-, 179-197 brogade' 199-313

Filips

Simon Peters

- -

S

4 - 4

Sundbyøster 25

Backersv.) 1 89 og 2 — 38

9S - 2S •

Simon Peters 9 S -

-

191-181 og80-150

s Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4 Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 K S Snarens 4 Helligaands 3 1

2 — 28 30 —32 34 — 50 52 —88 90-120 122-174 176-298

Amagerbro

6

Badensgade . . Badstuestræde . Bagdadvei . . .

3 4

Christians Nathanaøls

-

3 4 5

- -

sundbyvestr. 24

— i —

Elias

1

-

-

5

Sundby

9 2 2

Udb. Vester

l 1 — 9

V

Bagerstræde . . . |2 — 12 ( 1 — 15 og 2 — 14 rsaggesens-1 jg_31o<-lG_32

- -

9 V

5

-

-

Blaagaards

6 -

-

Højdevangs

Jdb.Klædebo

N

7

__ —

- -

-

25

11

s

gade

-

-

-

3-41 og 2-8

Hellig Kors Slotskirken

Amagorbro

2S 4

Christians Nathanaels

3 4 3 4 3

6

133 — 37og34 — 38

• -

-

3

Amager- 43-47

1

Vestervold Frdbg. Gladsaxe Gjentofte Gladsaxe Husum Brønshøj Utterslev Gjentofte Frdbg. . —

2

5

Bag Raadhuset .

V

14-44

F9 Frederiksbg. F2G F

fælled-<

Eksercerpl. 24

Sundby

Bag Sondermarken Valby . Bag Torvet Soboig. . . . Bakkedraget Søborg . . . Bakkegaards Allé| lige Nr. _ ___ i ulige Nr. Bakkedal Hellerup

A2 N

49-53

Gladsaxe

vej

-

Dyssegaards Al N

-

-

og 50 — 52

A 2 N

Seborg

K

Amagergade ............................. Amager Lan-( 1 — 141 dev.Kastrup (143-311, 2-312

Christians Kastrup Taarnby

2 N 4 A2 S - - 9N 4

Chrsthvns Taarnby

6

F 15 Frederiksbg. F1V F

V

- -

-

F9

Husum Brønshøj Grøndals Vangede

2V 2 8 15 V 8 12V 1 8 Al N

3rh. 3rh.

S

21 23 23

til Prags Boulev. Hvf. Kongedyb.-64 110

8 8 8

Sundbyostor

6

Filips

3

Bakkekammen . Bakkelodet . . Bakkevei . . .

24 25

4

• - -

— — —

Amager- Strand-

z —

F

9G - A2 s

164-168 176-238

Bakkevænget Gjentofte . .

vej

St. Stefans L5Bi 8

7

Jdb.Klædebo 13

N

Simon Petors 9 S -

i 1-37 139 — 77 ) 2-36 (38 — 76

— — —

-

-

Kingos

281-405 og282-484 Kst.

Taarnby Strand Frimands

Kastrup

Baldersgade . .

St. Stefans 11 N -

-

K

Amagertorv . . . | o __ 24

4 Helligaands

7

1

3

-

-

-

-

Kingos Kingos

N Udb.Klædebo 13

11N 8

7

Balders Plads. .

Amaliegade ............................. Amalionborg ... . . Amalie Skrams Alle Valby. Amalievej ................................... Ambra Allé Kastrup . . . Amerikavej .............................. Amicisvej ................................... Ammentorpsvej Kollerup . Amsterdamvoj ........................ Anchersvej Klpbg ..................... Andobakkesti ............................. Andersen Nexe V. Soborg II C Andersens Gade . . P Andersens Vej .... Anders Henriksens Gade . Andestien ................................... Andreas Bjorns Gade . . . Andreasvej Kastrup . . . Ane Katrines Voj| U ]-g® Anemonevej Gjentofte . . Angelgade .................................. Anker Heegaards Gade . . Anlægsvej Soborg .... bergvej 1 Resten. . Annekegade ............................. Annettevej Charlottl. . . Annexgaardsvej Vanløse. . Annexstræde Valby . . . Ansgars Allé Valby . . . Antoinette vej Valby . . . Antonigade ........................ Antvorskovvej Valby . . . Apollovej Vanlose .... . . Amorinvoj Vanløse . . . Annasvej Hellerup . . . Anne- 1 1-13 og 2-14 . Brh. - K Arendalsgade ........................ Arildsgaardvej ....................... Brh. Arkonagade .............................. V Arkturus Allé Kastrup . . Armeniensvej ............................. Amager Allé Kastrup . . . Arnestedet Vanlose . . . G V V V S F K F S NV K F V Arabiensvej . . . . .

Garnisons Garnisons

K St. Annæ G. K St. Annæ G.

8 8

3 3

3 3

2 2 6

Dyssegaards A 1 N

Gjentofte Udb. Voster Taarnby Vigerslov Emdrup Gjontofto

Baldrianvej Hellerup . . . Ballumgado . . Balsamvej Kastrup Banebrinken . . Banevej Charlottl. Banevoldøn Valby Bandholmvej Valby . . . Banøvænget Kastrup . . . Bangsbo Plads Vanlose . • Bangsbovej Vanlose . . . Bangortsgado . .

Krist

14 G 5 A2 S 14N 9 Al N 14N 9 A2 S

V

6

10

20 Timotheus 14 N 9 F2 St. Markus F1O F

Valby Frdbg. Taarnby

Kastrup A al holm Ordrup Jesus Kastrup Advents Advents Sundby

20 15

6

Kastrup

A2 S 14G 5

Grundtvigs 15Bi 8

NV

1

Krist

Udb. Vester

10

6

F 10 Frederiksbg. F1V F Dyssegaards Al N

Frdbg.

Valby

10

6

Gjentofte Rodovre Gjentofte Frdbg. Gladsaxe Nørrevold Amagerbro Bronshøj Chrsthvns Taarnby Frdbg.

Taarnby

Rødovre

A4 S

N

Hellig Kors

Udb.Klædebo 11

5

6

7 8

Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4

4

Vanlose Vanlose

21 21

12V» 8

Skovshoved A 1 N

12V 3 8 8

F 9

Solbjærg Soborg

F2G F A2 N

S F

Bardønflothsgadø C T Barfoeds Vej Barsehoj Hellerup Bartholinsgade . Basnæsvej . . .

Eksorcerpl. 24

2S 4

3

Frdbg. Gjentofte Nørrevold Brønshøj Taarnby

F 18 Lindovangs F2V F Dyssegaards Al N

5 4 8 3

2

St. Andreas

3

1

F13

Godthaabs F2G F

K

3 St. Andreas

7

1

2

2 S 4 15 V 8 2N 4 A2 S Al N 14 G 5 A2 N Al N 12V 2 8 3 1 Al N A4 S 14 N 9 14N 9 A4 S 12 V 8 8 7 2 - -

6

Nathanaols Utterslev Frelsers

Brh.

Brønshøj Taarnby Hvidovre Gjentofte Vigerslev Enghave Brønshøj Hvidovre Timotheus Hvidovre Taarbæk — Gjentofte Messias Brønshøj Sundby Ansgar Grøndals Advents Brønshøj Grøndals Advents —

12V 2 8 8

23

23

A 2 S

Bastiansmindev. Kastrup. .

6

S

9N

6

Bastionvej . . .

3

Taarnby

Mariendals F3V F

Hvidovre

Baunebakkevej Valby . . .

A4 S Al N 14 S 9 14 0 9 15 V 8 A4 S - •

F 7 F16

Frdbg.

Baunegaards- i 1 — 47og2 — 48 Gjt. Gjentofte

Resten Hel.

vej

1

Gjentofte Enghave Slotskirken Gladsaxe Messias Grøndals Brønshøj

Gjentofte

Vigerslev Udb.Voster Valby Brønshøj Hvidovre

20 10

Bavnagorvej Valby . • •

6 6

6 5

V Udb. Vestor 10

V

) 1-13

Bavnehøj Allé

Vestervold Gladsaxe Gjentofte Bronshøj

2

Resten

23

Brh.

Bavnevangon . . Bavnevej Valby . Beatevej Valby . Bechgaardsgade .

8

8 - 1

23

20

Valby

14N 9 6

0 Udb.Klædebo 19

Kildevælds 15 N 7

0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8

1

Hvidovre Lyngby-Tbk.

M Bechs Allé Valby . . . Bechsvej Klampenborg . .

A4 S A2 N

Ordrup Rødovre

Gjentofte Rødovre

Sundbyvest. 25 Højdevangs 9V 4

S

6 6 6 3 8 4 8 5

Bedfordvej . . . Beethovensvej .

Timotheus 14 N 9

Valby

20 20 10

V Kong. Engh. 10

Fredholms 14 0 9

Timotheus

Vigerslev

Al N A 1 N 12V 2 8 9N 4 12V1 8

Begoniavej Gjentofte. . . Bekkasinvej Hellerup. . .

Gjentofte Gjentofte Brønshøj

Valby

Jesus

4 Helligaands

Kobinager Hvidovre Vanløse

Brh.

23

Beldringevej . . Belfastvej . . . Belgiensgade . .

8 4 4 8

Hvidovre Advents Citadels Husum Absalons Taarnby Taarnby Vanløse Brønshøj Simeons

S

Sundbyvest. 25

Højdevangs 9V 4

21

6

S Sundbyøster

S Sundbyøster 25 Simon Peters 9S 4

23

ul. Nr. t. Hvidkildev. Brh. derfr. t. Godthaabsv. -

Utterslev

7

6

Gstervold

3

-

15 V 8

Husum

23

Bella- 107-127 høj-S 129-159

F

Brønshøj

5

21

12V 2

13

Udb. Vester

9

- - •

-

-

A2 S

Taarnby

-

Brh.

Utterslev Brønshøj Gjentofte Brønshøj —

vej

40-98 100-142 144-184

S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4

23

-

F -

A2 S 12V ’ 8 12V 2 8 11 N 6

Taarnby Vanløse

8 8 1

21 23

. Arnesvej ...... . Brh. | Brønshøj Arresøgade j 5.07 0 „ 2-28 N Udb.Klædebo 11 13

Skovshoved Al N

Bellevuevoj Klpbg ....................

12V 2 8

Bolliavoj. . . . Bellmansgade . Bellmans Plads . Bolvederegade

8'

Grendals

21

F

Kildevælds 15 N *1 Kildevælds 15 N 7

1

G Udb.Klædebo 19 G Udb.Klædebo 19

1

S

( 1 — Faste Batteri 41 — Hærens Ballonp ler . 1 ‘ 1 lg. Nr.t.AxelHeidesG Arveprinsensvej .... Asgaardsvej ........................ Asger Rygs Gade . . . Askov Allé Kastrup . . Askøgade ............................. Asmussens Allé .... Åsnæsgade ............................. Astersvej .............................. Astridsvej Kastrup . . . Asylgade .............................. Atbensvej ............................. Augustagado . . . . . August Golis Vej Valby . August Wimmers i ulige Nr Anrehøjvej Hellerup . . Aurevang Hellerup. . . Åurikelvej Valby . . . Auroravoj Vanløse . . . Australiensvej .... Avnbøl Allé Kastrup . . Avnsøvej Gjentofte . . Axel Heides (ulige Side Gade | lige Side vej ( derfra Asminderodgade . . . Assensgade ........................ Astrup- | vej (Rost ul.Nr.og l.Nr Vej Valby ) lige Nr

2S 4 3 4

Eksercerpl.

24

Sundby

9

Absalons Hvidovre

9

6

Udb. Vester Hvidovre

V

13

A4 S

-

- -

- -

Bendstrupvej Valby . Bendzvej . . . Bengtasvej Hellerup . . .

3 -

4

Amagerbro Eksercerpl.

H. Tavsens

F20 Lindovangs F2V F

Frdbg.

-

F

6

Al N

Messias

Gjentofte

Frdbg. Frdbg.

F 14

F2V F

F

Solbjærg

Godthaabs F2O F

F8

Bentzonsvej . . Bergensgade . . Berggreensgade .

Frdbg.

V V

F G

F li Frederiksbg F1V F

6 8

3

2 l 3

Citadels

Gstervold

Udb. Vester

5

9

5

Absalons Taarnby

13

15N 7

0 Udb.Klædebo 19

S ion s

Taarnby

A2 S

4

IL Tavsens Hvidovre

4

Bergthorasgade ....................... Boringgaardsvej Valby . . Berlingsbakke Charlottl. Bernhard Bangs Allé . . • Bernstorfflund Allé Charlttl. Borings vej . . .

2S A4

S

Amagerbro Hvidovre Gjentofte Frdbg. Gjentofte Vestervold Udb. Vester Gjentofte Frdbg. —

1 7

G Udb.Klædebc 19 N Udb.Klædebc 14

Kildovælds 15 N 7 St. Stefans 12 0 8 Fif Frederiksbg Fit F

5

F18 Godthaabs F2V F

Frdbg.

V N

F

A l N

Ordrup

Udb.Klædebc 13

1

Simeons Davids Husum Taarnby Vanlose Brønshøj Holmens

11 h 6

F17 Godthaabs F2V F Jægersborg Al N

G Udb.Klædob

2 8

F

18 23 21 23

7

10

Brh

Husum Taarnby Vanløse Brønshøj

15 1 8 A2 S 12V 8

1

3

Slotskirken

2 - 9

V

ulige Nr.

*

Maria

-

l-i; Brh

8

Bernstorft ’ sgade

2 — 22 30-40

-

-

-

Dyssegaards A 1 N

Gster

K

1 — 67 Hel.

3 4

8 2

4

Gjentofte

-

— — __ __ — __ __

S Sundbyøster S Sundbyøster

69 — 137

25 Simon Peter 9S 4

90 4 4

Filips

24

141-161 Chl.

Jægersborg Hellerup

20 Johs. Døbers 14 9 20 Johs. Døbers 14 3 9

Valby Valby

6 6

165 — 193

*

Bernstoriisvej

2 — 138 Hel

Messias

*

-

-

-

Vigerslov Hellerup Hellerup

140-162

Al N Al N

170 — 214 Chl.

Gjentofte Gjentofte Frdbg. Rødovre

Ordrup

216 — 246

N

A

Jægersborg Enghave Grondals Solbjærg Hvidovre Simon Peter St. Markus Vanløse Hvidovre

Gjentofte Udb. Vester Brønshøj Frdbg. Hvidovre Sundbyøster / Frdbg. Vanlose Hvidovre

Bernstorffsvænget Gjentofte Bevtoftgade ....................... A F Beyers Vej . . . Bianco Lunos Allé . . . Bibliotekvej Valby . . Biens AUé ..... Bille Brahes Vej . . • BiHesborgvej Vanløse. . Birke Allé valby . . .

F9 Frederiksbg F21 F

5 2 8

13 12V Fn A4 s 9 (■

6 8

9 21 F K 25 F 2 21

V

S

Rodovro

Ac

F

G Udb.Klædeb

19

Kildevælds 15 f 7 Jægersborg A i r Taarnby A2 S

1

F S 4 F

V S V

Taarnby Gjentofte Amagerbro Eksercerpl. Rødovre Vestervold

4

4 6

S

H. Tavsens

3

2S 4 Ac s - -

F3t 12V A

-

2 8 L 1 £

8

Axelhøj Vanlose

. . . .

Rødovre Domkirken

V

2

Axeltorv ........................ *. .

1

3

5

11 — 35

Kvarter ­ ener

Gade

Rode ­

Gade

Social ­

Rode ­

Social ­

Valg ­

Post ­

Kom ­

Post ­

Kom ­

Valg ­

Kvarter eller

kreds |

Sogn Anna

mune

Sogn

mune

kreds

(Kirke)

kontor

kontor

kontor

(Kirke)

kontor

distrikt

distrikt

Politikr

Politikr

Birkebakken Valby. .

12 0 8 12V 1 8

N Udb.Klædebo 14

2 — 24

1 — 35 og

20

14 N 9

7

Vigerslev Utterslev

6 8

Aalholm

-

F16 Mariendals F3V F

103 — 143ogl02 — 156

Frdbg. Utterslev

1 — 41 NV

( ) '

15 Kapernaums 15Bi 8

85 — 93 2 — 68 70 — 92

Grøndals

14

Utterslev Grundtvigs Utterslev

8

177

Borups

Birkedommervej j

-

-

_

NV

p . . ■

AHé 201 — 259

-

— — — —

- -

-

-

Ansgar

Birkegade .......................... Birkehej Hellerup .... Birkevang Kastrup . . . Birkholmvej Vanløse . . Birmavej .......................... Bisiddervej ..................... Liskop Krags Vænge . . . Bispebjerg | 1 — 39og2 — 106 NV Bispebjergvej ..................... NV Bispeengen .......................... Bispeparken .......................... NV Bispovej .................................... Bissensgade ........................... Bjarkesvej ............................ Bjelkes Allé .......................... Bjergagervej Valby . . . Bjergmarksvej ...................... Brh. Bjergstedvej ........................... Brh. Bjergtoften Hellerup . . . Bjergvængot ........................... NV Bjernedevej .......................... Brh. Bjerregaards Sidevej Valby Bjerregaardsvej Valby . . Bjerringbro vej Islov . . . Brh. Bjeverskov Allé Valby . , Bjedstrupvej Vanleso. . . Bjembaksvoj Kastrup . . . Bjørneklovej ........................... S NV Parkallé ( 43 — 51 - N NV F Bjornevej Valby . Bjørnsonsvej Valby . . . Blaabærvoj ........................... . . F gaardsg. (35 — 59og26 — 46 Blaagaards Plads .... Blaamejsevej ........................... NV Blaamunkevej ........................... NV Blaaregn Allé Kastrup . . Bladbillovoj Islov .... Brh. Blankavej Valby ..................... Blekingegade ........................... Blidahlund Charlottl. . . . Blidahpark Charlottl. . . . Bliskær Valby ...................... Blokhusvej Charlottl.. . . Bloksbjerget Klampenborg Blommehaven Valby . . . Blomstormarken Søborg . . Bluovang Allé Islov . . . Brh. Blytsvej ................................ Blytækkervej ........................... NV Blæsenborgvej ..................... Brh. Bobakken Vanløse .... Bodenhoffs Plads .... K Bodilsgade. ........................... V Boeslundevej .......................... Brh. Bogensegade .......................... Bogenæsvej ........................... Brh. Bogfinkevej .......................... NV Bogholder Allé Vanløse F Bogøvej .................................... II C Bojsens Voj Valby. . Boland s vej ................................ Boldhusgado ........................... Boltonvej ................................ Bolystvej Valby ..................... Bomhusvej ............................... Bomsluttorvoj ........................... NV N Bonavonts Allé Valby. . Bondemarken Soborg . . . Borgbygaard Allé Kastrup V A Borgons ( uligo Nr. F ø K S ø S i 1 ~ 33 ) 2-24 Blaa- /Blegdamshosp. iRest ulige Nr. Bleg- 0 N dams- < vej i 2 — 42 44 — 78 80 — 132 ø - \ NV J i gi _ 49

— — —

158-170

N

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6

1

-

176-198 NV 200-242 -

Ilyssegaards A 1 N

Gjentofto Taarnby Vanloso

15

A2 S 12V 3 8

Kastrup Vanløse

12 0 8

Anna

21

N Udb.Klædebo 14

8 4 8 1 1 8 1 8 8 6

7

$ 1-7 $26 —30

n

ni i

Borups Plads. .

-

-

-

-

St. Stefans Husum Husum Lyngby St. Matth. Kingos Davids Aalholm Ordrup Ordrup Husum Gladsaxe Rodovre Ordrup Vanløso Taarnby Kastrup Lundtofte Hvidovre Jesus Rodovre

Sundbyøstor 25 Simon Peters 9 S 4 15 Kapernaums 15Bi 8 0 Udb.Klædebo 17 Taksigelses 15 S 8 Utterslev

Husum Gjentofte Husum

12 V 2 8

Boserupvej ................................ Brh. Bostamose Klpbg .................... Botoftevej .......................... Brh. Boveskovsvej Klpbg. . . . Boyesgade. . . . $ 2 -8 Brabrandvej Islev Vanløse Bragesgade $31 — 35og22 — 28 Brammingogade ..................... Bramslykkovej Valby . . . Brams Sidevej Charlottl. Bramsvej Charlottl. . . . Branddammen ...................... Brh. Branddamsvej Søborg. . . L 1 Brandes Allé .... V Brandholms Allé Vanløse „ , ( 1-29 og 2-20 Brannersvoj Charlottl. . . Bratskovvej Vanløse . . . Brattingsborgvej Kastrup . Bredagervej Kastrup . . . Bredahls vej Valby .... Brede pr. Lyngby .... Bredogaards Allé Valby. . Bredegrund ............................... Bredelandsvej ..................... S 0 n a $ 1-17 V - C J Brandts Vej .... NV

23

8

Skovshoved Al N

15 V 8 A 2 N

Emdrup

15

Grundtvigs 15Bi 8'

23

8

-

-

Lyngby- Tbk. Udb. Vester 10

140 5 6

13 Grundtvigs 15Bi 8 F16 Mariendals F3V F Grundtvigs 15Bi 8 15 Kapernaums 15Bi 8 15

Utterslev Frdbg. Utterslev Utterslev

F 12 Frederiksbg. F10 F

Frdbg. Rødovre

A4 S - - 10 7 14 N 9 Al N Al N 15 V 8 A2 N Al N 12V 8 8 A2 S A 2 S 14 S 9 A2 N A 4 S 90 4 A4 S

St. Stefans 15115 8 7

N Udb.Klædebo 13 0 Udb.Klædebo 18 — -

-

Krist

14 G 5 F20 F 12 0 8 A4 S 12 V = 8 12V 2 8 12V 2 8 14 N 9 A 4 S A4 S A4 s A2 s

V Udb. Vester 10

St. Lucas

Frdbg.

F3

2 6

N Udb.Klædebo 14

Vigerslev Gjentofte Gjentofte Husum Gladsaxe Frdbg. Rødovre Utterslev Gjentofte Vanløse Taarnby Taarnby

Anna

20

7

Hvidovro Husum Husum

Hvidovre Husum Husum Gjentofte Utterslev Husum Rødovre Hvidovro Rodovrø Taarnby Rødovre Valby Utterslev Valby Valby

23 23 13 23 10 10

8 8 1 8

23

8

Dyssøgaards Al N Grundtvigs 15B1 8

F1 St. Thomas F30 F

Husum Josus Jesus Rødovre Hvidovre Rødovre Taarnby

14N 9 6

13 Grundtvigs 15BI 8

1

6

-

21

8

Valby

20

6

Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 V 4

4

Lyngby-Tbk. Hvidovre Sundbyøstor 24

A 4 S

Rodovre

6 8 7

20 Johs. Døbers 14 S 9

Filips

4 1 2

Emdrup

14 2 11

15

Lundehus 15 N 8

12V1 8 5 6

Gpøndals Blaagaards

K St. Annæ 0.

4 3

N Udb.Klædebo

3 5-37

Garnisons

7 3

-

-

— — — z_

2 Bothlehem8 Blaagaards

Froderiks

H — 53 59 — 77 2 — 24 26-78

Bredgade .

e

-

7 8 1

5 6 12V 1 8 A2 S A 4 S

N Udb.Klædebo 11

8

Uttorslov Emdrup Taarnby Rødovro

14

4 3

Ansgar

Garnisons

-

15 Grundtvigs 15Bi 8

Brodkær Valby ..................... Brodskiftevej Kastrup . . Bredstensvej Vanløse Bregentveds Allé Gjentofte

Hvidovre Taarnby Rødovre Gjentofte Gjentofte

Kastrup Rodovre

Hvidovre Taarnby Rødovre Gjentofte Ordrup Messias

A4 S A2 S A4 S A 1 N Al N

Timotheus 14 N 9

6 1

Valby

20

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6

i

- - - -

'

4N 7 4S 6 4N 7

— — __ —

— —

2 Chll

Bregne-

17

— —

-

-

gaards- uligeNr. og 4-24

26-30 Roll

vej

1

Fredens Nazareth Messias Messias Hvidovre Vigerslev Gladsaxe Rødovre Husum Vanløse Frelsers Enghave Husum Davids Husum Ansgar Vanløse Hvidovre Lundohus Holmens Hvidovro Lundehus . Gladsaxo Taarnby Enghave Christians Garnisons Frederiks St. Pauls Frederiks — — Grundtvigs

- 6

-

Bregnerødgade ..................... Bregnevej Gjentofte . . . Breidablik Allé ...................... Bremensgado ........................... Bromerholm .......................... Brenderupvej Kastrup . . Broslaugade .......................... Brigadegaarden .....................

Uttorslov Gjentofte

15 Kapernaums 12V 1 8

N

7

Nathanaels 9N 4 4

s Sundbyøster

Gjentofte

A 1 N

A 1 N Al N A4 S

S

Sundbyvest. 25 Ilojdovangs 9 V 4 S Sundbyøster 24 Allehelgons 9N 4

Gjentofte Gjentofto Hvidovre Gjentofto Gjentofte Vigerslev Gladsaxo Rødovro Frdbg. Uttorslev Husum Vanløso Chrsthvns Udb. Vester

4 4 3

Øster Taarnby

4

K

Holmens Taarnby Sundby Sundby

8 2 A2 S 2S 4 28 4 - -

Jægersborg Al N Skovshoved Al N

S S

Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4

4 4 4 -

14 S 9 6

Sundbyvest. 24 S Sundbyvest. 24 - Eksercerpl. • - Sundbyvest. -

20

( 1 — 11

A2 N A4 S

F14 Solbjærg F2V F 15 Kapernaums 15115 8

Nathanaels

(48-66

-

Eksercerpl.

8 8 8 6 8 2 8 8 8 8

s Sundbyvest. 25 Ilojdovangs 9 V 4

23 21

15 V 8 12V 8 8

Bristol Allé .......................... Broagergado ........................... Brobergsgadø ........................... Brodersens Allé Hellerup . Broderskabsvej ...................... Brofogedvej ...... NV Brogaardsvej/T — 33 og2 —26 Gjentofte i Resten Brugaardsvænge Gjentofte . Broholms Allé Charlottl. V K F Brombærvej .......................... Brorsonsgade ........................... Brostykkevej Valby . . . Brovænget ................................ Brh. Brunevang ................................ Brh. L E Bruuns Vej Charlottl. Brydes Allé ........................... Bryggerensvej ...................... Brh. Bryggergado ........................... Bryggerivej Valby Brvffgervangen ..................... Bryghusgade ........................... Brynhildegade ..................... B ryssol gado ........................... Brødhøj Gjentofte .... Brødrene Rcebergs Voj . . Brødrevoj Søborg .... Brøndager Valby .... Brønderslev Allé Kastrup . Brøndkærvej Valby . . . Brøndsteds Allé ..................... Brondumvej Vanloso Brenlunds Allé Hellerup. . Bronshojgaardvej .... B.h. Brønshojholms Allé. . . . Brh. Brønshøj Kirkevej .... Brh. Brønshøj vej $ 1 — 47 og 2 — 64 Brl. . . . K S F V . . l ,, , , ( 1 — 35 . . . Brohusgade i 2 __ 20 - Broksøvej ................................ Brh. Brolæggerstræde .... K F V

4 6 3

Udb. Vester 10 Chrsthvns 6

13 5 2N 4 Al N

St. Matth. Frelsers Hellerup

2N 4 3

6 9

5

13

Gjentofte Frdbg. Ut terslov Gjentofto Gjentofto Gjentofte — Brønshøj Snarens Utterslev Hvidovre Husum Husum Gjentofte —

Husum

23

12V 2 8 10 7 12V 2 8 12V 1 8 12V 8 8

F14 Lindovangs F2V F 15 Kapernaums 15Bi 8 8

0 Udb.Klædebo 18

23 15 21

Husum Utterslev Vanlose Uttorslev

N

Gjentofte Vangedø Gjentofto

Al

-

-

Al N

15 Kapernaums 15Bi 8

Skovshoved Al N

•.

1- •-

7

2

N Udb.Klædebo

5 6 120 - 12V 2 8 3 1 A4 S 12V 2 8 A 1 N 2 S 4 15 V 8

Brorsons

-

14 23

F 8 Mariendals F3V F

Frdbg

8 3

A4 S 15 N 8 8 2 A4 S 15 N 7

Brønshøj

Hvidovre Emdrup

1 3 4

15

4 Helligaands

12V 1 8 8

Grondals

4

14

Ostor

6

St. Matth. 14 0 5

Udb. Vester 10

Sundbyvest. 25 Ilojdovangs 9V 4

Hvidovro Husum Husum Messias Sundby Husum

Hvidovre Emdrup Utterslev Hvidovro Gladsaxo Taarnby

8

21 21 24 23

15 15

1

12V 2 8 8

Grundtvigs 15Bi 8 8 Hvidovre A4 S

4 8 1 6 1 3 1

S Sundbyvest.

A 2 N A 2 S

Husum

0 Udb.Klædebo 17 Taksigelses 15S 8

V Udb. Vester 10

14 0 9 6

20 Johs. Dobers 14 S 9 Kildevælds 15 S 7

-

-

-

-

- 3 2 - V. -

Valby

Valby

| lige Nr.

Vej

s K

0 Udb.Klædebo 19

6 4 3 -

2S 4

Amagorbro St. Anhæ V.

Borgorbo ................................ / 1 — 19 og 2-62

1

2 Slotskirkens

3

7 -

Vester

3 -

15 S 8

- - -

— — — __

N Udb.Klædobo 13

Kingos Sundby

9N 4 4

- - 8, -

Sundbyøster Gjentofto

6

(49-87 og 66-132

p-ade

1 89-93

.

g

Jægersborg Al N F14 Lindevangs F2V F Dysseg aards Al N

134 — 144

l

-

Frdbg. Gjentofte Hvidovre Taarnby Valby Frdbg. Vanløse Gjentofte Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj

Kildovælds 15 N 7

1

0 Udb.Klædebo 19

.. , (52-84 . . Borgervænget $ 86 _ 02 . Borghaven Valby .... Borgm.Chri- (1-33 og 2-10 stiansensG. $35-37 o.50-u.Nr. Borgmester Godskesens Plads Jonsons Allé $ fra Ø-Allé Borgmester-) 1— 3 og 2 — 6 Borgskrivervej ..................... NV Borneovej ............................... Bornholmsgade ..................... - vangen $ Resten . . . - F Borgmester ( 1-9 og 2-22 „

•- 20

-

A4 S A2 S 14 N 9 F1V F 12V 8 8 12 V 2 8 15 V 8 15 V 8 - • A2 N A2 N - -

Hvidovre Taarnby Jesus Frdbg. Vanløse Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Advents Gladsaxe Christians Gladsaxe —

Sions

Vigerslev 14 S 9 6 Fredholms 140 9 6

Vigorslov

6

V Kong. Engh. 10

20

-

_

-

F15

13

8

21

F20 Lindovangs F2V F - St. Johannos 4N L St. Jakobs 10 7

Frdbg.

Dyssogaards Al N

1

0 Udb.Klædobo 17

8 8 8

-

23 23 23 23

7 -

N Udb.Klædobo 13 St. Stefans 15Bi 8

- •

-

Kingos

I2V 2 8 8

Grundtvigs 15Bi 8

8 4

Utterslev

15

-\

-

S Sundbyøstor 25 Simon Peters 9S 4

Budd

’ Resten

K

Gladsaxe

Søb; Bsv.

8 3 2

3

Østervold

St. Pauls Advents Brønshøj

noveug j 321

Borrebwo- l 7 “ 37 Og 2-38 Brh. Brønshøj Borrebyvej ( Resten

8

23

12V 2 8

-

_

-

-

Ly. Lyngby -Tbk.

Bud-

1-87 °8 2 — 88

Borthigsgade . .

...

- -

Gladsaxe

0 Udb.Klædobo 13 Taksigelses 15 8 8

1

dingev) 89 -H7 og 94-136

_

(119-387ogl78-534 Søb. \

g

-

F19 Lindovangs F2V F

Frdbg. Vanløse Utterslev

Buen .......................................... Bulbjergvej Vanløse . . . Bulgariensgade ..................... Buntmagervej ...................... NV F S

8

12V 8 8

Vanløse

21

Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4 15 Kapernaums 15Bi 8

II -36

1 ||

1

|

|

£ §

j

;

1

|

I

||

jg s <£

Gade

Gade

Kom ­

Post ­

Valg ­

Post ­

Kvarter eUer

mune

Valg-

Rode-

kreds

Sogn

kreds

Kvarter eller

Sogn

(Kirke)

kontor

mune

Social-

Kom­

Rode-

1 kontor

I bocial-

kontor

(Kirke)

1 kontor

distrikt

distrikt

Frelsers | 2N 4 3

Burmeistersgade .... K Chrsthvns Buskacer Vanløse .... Vanlose

6 9

A 1 N 12V 3 8

Gjentofte Advents Maria Maria Esaias Taarnby Holmens Messias Kastrup

H A Clausens Vej Gjentofte Clausholmvej Vanløse . Clematisvej . . Colbjornsensgade 1. Colbjernsensgado . . Collinsgade . . Corneliusmindev. Kastrup . Cort Adelers Gade . . . Cottagevej Hellerup . . . CrillesTennesensAlléKastrup Cumberlandsgade Cypres Allé Kastrup . . . Cæciliavej Valby •'X. • • Cypernsvej . .

Gjentofte Vanløse Vestervold Vestervold Østervold Taarnby Gjontofte Taarnby øster

21

8 6 4

12V 3 8 13 5 A2 N 12 V 3 8 2S 4 A2 N

Vanløse Enghave Gladsaxe Vanløse Sundby Gladsaxe Vanløse Josus Vangede

8 4 5

21

s

Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 V 4

V Udb. Vester

Bustrupgade Bvatrervej .

Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 V 4

1 5 5 6 3 2 1 5

S

2 2 3

V V 0 K

Gladsaxe Vanlose Gladsaxe Utterslev VaDlose Gjentofte Frdbg. Valby

Bygaden Soborg ................... Bygholmvei Vanløse . . . Byglandsgadø ........................ Bygmarken Soborg ....

21

8 4 8

A 2 S 8 2 Al N A 2 S

Eksercerpl. 24

S

3

4

Kapernaums 15Bi 8

NV

15 21 20

Bygmesterve; Bvhoien Van

12V 3 8 8 14 N 9 6

øse ... .

S Sundbyoster 24 Allehelgons 9 N 4 4 s Sundbyoster 25 Simon Peters 90 4 4

Bykildevej Valby .... Bylodot Gjentofte ....

A 1 N F3ø - - -

A 2 s

Solbi ærg F1V F

Kastrup

F10 F1

1 — 5 C . . V 7 — 15 . .

Taarnby Valby

20 Timotheus 14 N 9 6

— — — — _

F7 St. Thomas Fil St. Markus Fie - - St. Thomas F3O - Timotheu8 14 N 9 F2 • — - -

27 . . 2— 12 14 — 26 28— 50B

Bulowsvej

A2 N A2 S A 4 s 11 N 8

Gladsaxe Taarnby Hvidovre Samuels Kingos St. Stefans Sundby Gjentofte Domkirkens — Dyssegaards / l

Daadyrvej Søbor

Gladsaxe Taarnby Hvidovre

Dagebøl Allé Kastrup. . . Dafflykkevej Valby . . . [ 1 —5 og 2 — 10

6 8 8 8 8 8

Bymosevej Valby .... Bynkevængot Kastrup . .

20 21 23 23 23 23

Valby Taamby Husum Husum Hvidovre Gjentofto Gladsaxe Utterslev Gjentofto Taamby Gjentofto Lyngby-Tbk.

A2 S 12V 2 8 15 V 8 15 V 8 A 4 S 12V 2 8 A 2 N A2 N

Kastrup Husum Husum Brønshøj Hvidovre

N Udb.Klædebo 11

7

— •V — —

- -

12 — 38 -

- -

Byporten . Bystævnet . Bytinget . Byvangen .

Brh. Brh.

Dagmar s- 1

- -

9 — 39

I

gade

- •

-

13 24

Brh. Brønshøj Brh. Brønshøj

141 — 45 og 40

1 N

Gjentofte s Sundbyvest. Gjentofte Vestervold V

Byto ften Valby ................... Bækkebo Seborg ................... Bæverstien Soborg .... Bodkerbakken Klpbg. . . . Bøgehøj Hellerup .... Bøgevang Kastrup .... Bøgøvej Hellerup .... Bedkervej .

Dagvej Hellerup. Dagøgade . . . Dahlorupsgade . Dalbyvej . . . Dalen Søborg. .

2 S 4 4

Bronshøj 15 V 8 Dyssegaards A 1 N

A 1 N 3 1 12V 2 8 A2 N

Dahlénsstræde ’ Gjentofte. .

5 8 4

Advents Gladsaxe Taarbæk

BækkeBkovvej ........................ Brh. Brønshøj

Husum Søborg

23

Husum Gladsaxe

Brh.

Sundbyvost. 24 Højdevangs 9 V 4 F 20 Lindevangs F2V F Frdbg.

S

15 Kapernaums 15Bi 8 8 Dyssegaards Al N

NV

1-57 59-137 139-163 72-138 140-180 2-70

F

— — — — —

F 19

Kastrup Messias

A2 S

F 17 Godthaabs F 14 Lindevangs

A 1 N Bøhmens- ( 1-25 og 6 — 16 S Sundbyøstor 6 Nathanaels 9N 4 4 gade (31 —33 - — - Allehølgens to - Bollegaard Allé ................... NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi 8 1 Bønnelandsvej Vanloso . . Vanløso 21 Vanløse 12V 3 8 8 Børglumvej i 1-9 og 2 — 14 Vanlose 21 Advents 12V 3 8 8 Vanløse i Resten _ Vanløse - - Børsen . . K Strand 4 Slotskirkens 8 2 3 Bersgadø . K Strand 4 Slotskirkens 8 2 3 Børskov vej 0 Emdrnp 15 Lundehus 15 N 8 1 Callisensvej Hellerup . . Gjentofte Hellerup A 1 N Camilla Nielsens Vej . . . F Frdbg. F20 Lindevangs F2V F Capellas Allé Kastrup . . Taarnby Taamby A2 S Caprivej. . S Sundbvøster 25 Filips 90 4 4 Car it Etlars Vej .... V Frdbg. F 12 Frederiksbg. F10 F Carl Baggers (1-21 og 2-22 Gjentofte Ordrup Al N AlléCharlottl. ( Resten Messias • - Carl Bernhards Vej . . . V Frdbg. F 12 Frederiksbg. Flø F Carl Blochs Allé Søborg. . Gladsaxe Seborg A 2 N Carl Danfoldts Allé Islev Brh. Rødovre Rodovre A4 s Carl Feilbergs Vej .... F Frdbg. F20 Lindevangs F2V F 6 Carl Jacobsens Vej Valby . Valby 20 Johs. Dobors 14 S 9 Carl Johans Gade .... 0 Udb.Klædebo 18 St. Jakobs 10 7 Carl Langes Vej Valby . . Valby 20 Timotheus 14 S 9 6 Carl Møllers Allé Søborg Gladsaxe Gladsaxe A2 N Carl Nielsens Allé .... G Udb.Klædebo 19 Sions 10 7 1 Carl Plougs Vej j "fé® Nn V Frdbg. Fil F6 St. Markus F10 F Carlsgado . 8 Sundbyoster 24 Allehelgens 9N 4 4 Carl Torps Vej Valby. . Valby 20 Jolis. Døbers 14 S 9 6 Carolinevej Hellerup . . . Gjentofte Hellerup Al N 6 Carstensgade V Udb. Vester 10 Krist 14 0 5 Castbergsvej Valby . Valby 20 Timotheus 14 S 9 6

Dalgas Boulevard'

F 18

-

Godthaabs

F 17 Godthaabs F2V F 15 Grundtvigs 15Bi 8 Skovshoved Al N

Frdbg. Emdrup Gjontofte Amagerbro Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Hvidovre Gjentofte Gjontofte Rødovro Rodovre Vanløse Rødovre Rødovro Vigerslev Hvidovre Vanloso Gjontofte Frdbg. Vigerslev Frdbg. Lyngby-Tbk. Frdbg. —

F

N Dalhoffs Vej . Dalmosevej . . Dalslandsgade . Dalsgaardsvej Klpbg. . . Da ’ strøget Søborg .... Dalsvinget Hellerup . . . Daltoftevej Søborg . . . Dalumvoj Valby. Dalvangen . . . Dalvej Gjontofte Damagørvej . . Damgaardsvoj Klpbg. Damhus Boulevard Valby Damhusdalen Valby. . . . Damhusdæmningen Vanl. & Damhustorvet Valby . . . Damparken Valby Damsbo Vænge Valby. . . Damsholtovej Valby . . . Damstien Vanloso .... Damtofte Charlottl. . . . Danas Plads . . Danasvej. . )27-41og 26-44 . . Valby. . . . n ( 1-7 og 2-8

NV

8

9N 4 3

S

6

Frelsers

Dyssegaards Al N Dyssegaards Al N

Søborg Hvidovre Brønshøj Fredholm Rødovre Rødovro Vanlose Rodovre Rodovro Vigerslev Hvidovre Vanlose

A2 N A4 S

Brh. Brønshøj

23

15V 8 8

Jægersborg A 1 N Skovshoved A 1 N

V Kong.Engh. 10

13 9 A4 S A4 S 12 V 3 8 A4 s A4 s 14 S 9 A4 S 12V 3 8

6

2-21

8

20 21

6

8

Skovshoved A 1 N F6 St. Markus Flø F F6 St. Markus F10 F

V V

-

F 11

Danhaven Valby. Danmarksgade .

20

Vigerslev

14 S 9 6

V

F6 St. Markus F10 F

Dannebrogs Allé Klpbg. . .

A2 N

Lundtofte Apostel

V Udb. Voster

9

1 1 — 37 139 — 57 •j 2 — 38 (40 — 60

5 -

1

5

- Gethsemane Apostel - Gethsemane 1 13

Dannebrogsgade .

A2 S A4 S

Castor Allé Kastrup . . . Catherine Booths Vej Valby

Taamby Hvidovre

Taamby Hvidovre Frdbg. Utterslev Gjentofte Gjentofte Valby Taamby Kobmager Gladsaxe Frdbg. Frdbg. Strand Vestervold Rodovre Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Gjentofte Chrsthvns Gjentofte Sundbyøs tei Frdbg. Gladsaxe Gladsaxe Købmager Købmager Gjentofte Gjentofte Strand Vester —

-

-

Solbjærg F30 F

V Udb. Vestor 10

Ceresvej . Ceylonvej .

140 5 A4 S 14 S 9 A 4 S 3 1 12V 2 8

Dannevirkegade . Dansborg Allé Valby Danshojvej Valby Danstrupvej . . Dans vej Valby . Dantes Plads. . Degnemose Allé . Degnestavnen . . Deliingade . . . Delosvej. . . . Derbyvej . . . Dianavej Vanløse

Enghave Hvidovro Vigerslev Hvidovre Brønshøj St. Pauls

V

6 6 1 5 8 8 2 4

F 1

S Sundbyoster 25 Simon Poters 9 S 4 13 Grundtvigs 15Bi 8

4 1

. .

Hvidovre Vigerslev Emdrup Hvidovre Vestervold Uttorslov St. Annæ V.

20 15

Charlotte Muncks Vej . . . NV Charlottl.Stationspl.Charltt. Charlottenlundvej Hellerup ChristenBergs Allé Valby . Christen Koids Allé Kastrup Christian d. 2dens Allé . . S Christian d. 2dens Plads . S Christian d. 9. Gade . , . K Christianehøj Soborg . . . Christian Paulsens Vej . . F Christian Richardts Vej . . V Christiansborg ................... K Christiansborggade . . . V Christiansdal Vanløso. . . Chiistiansg. (1 — llog2 — 12 ( 14 — 22 K Christianshavns Kanal . . K Christianshavns Torv . . . Voldgade (49 — 61 Christiansholm Klpbg. . . Chr.holmsParallelvoj Klpbg. Chr.holms Parkvej Klpbg. Chr.holms Slotsallé Klpbg. Chr.holms Tværv. Klpbg. Christiansholmsvej Klpbg. Christiansholms 0 . . . . Christianshvilevej Charlottl. Christiansmindev'ej. . . . Christiansrovej Klpbg. . . - K Christian Svendsens Gade Christian Winthers Vej . . V Christo ffers Allé Søborg. . Christoph. Boecks Allé Søb. S Christiansve. Charlottl. il — 35og2 — 40 ) Resten

A 1 N A 1 N A 2 S 9 V 4 9 V 4 7 2 A2 N

0 V

Lundchus 15 N 8

Ordrup Messias Taamby

20 Timotheus 14 N 9

6 4 4 3

2 Slotskirkens

Brh. Brønshøj

23 15

Grundtvigs 15 Bi 8

NV

Sundbyvest. 24 Højdevangs Højdevangs Sundbyvest. 24

K

3

8 3

S Sundbyoster 25 Simon Petors OS 4 4 S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9 V 4

4 Helligaands

Soborg

F 20 Lindevangs F2V F F 1 St. Lukas F30 F 4 Slotskirkens 8 2 2 Slotskirkons 3 1

Rødovro Gladsaxe.

A4 S A2 N

Rødovre Søborg

Dickens Allé Søborg . . . Digevej. . . . ulige Nr. lige Nr. Digtergangen Søborg. . . Dirchsvej . . . Doktor Abildgaards Allé. . V Doktorhaven Vanløse . . . Doktor HindhedesAllé Vanl. Doktor Prieines Vej . . . V Doktor Willes Vej Valby Domusvej Klamponborg . .

3 5

Højdevangs 2S 4

S SundbyOvdr. 25 24

4

Gladsaxe Frdbg. Rodovre Vanlose Frdbg. Hvidovre

A2 N

A4 S

Soborg

Rødovre Slotskirken

s Sundbyoster 25 Simon Petors 9 S 4 F 1 St. Thomas F30 F

3

2

8 3

4 2 6 6 6 -

4

2N 4 3

Rødovre Vanlose Hvidovro Taarbæk Hvidovre

A4 S 12 V 3 8 A4 S A 2 N A 4 S

Chrsthvns K Chrstlivns

Frelsers

Christians 2N 4 Christians 2N 4 3 3

21

8

Christianshs. (1-43 ogligeNr. K Chrsthvns

F10 Frederiksbg. F1V F

- -

-

Frelsers

Lyngby-Tbk.

Skovshoved Al N Skovshoved A 1 N Skovshoved Al N Skovshoved A 1 N Skovshoved A 1 N Skovshoved Al N

s Sundbyoster 24 Alloholgens 9N 4

Donaugade. . . Doras Allé Valby .

4

Hvidovre Utterslev

15 Bi 8 8

15 Kapernaums Utterslev Blaagaards Bethlehoms

NV

Dortheavej |

7 4 8 3

5 6

N Udb.Klædebo 2 S Sundbyvest. 24

1 2 —32 (34 — 52

Dosseringen . . Dovregado . . .

6

2N 4 3 Al N

Frelsers Ordrup Sions Taarbæk Ordrup Messias

2S 4

Sundby

Skovsboved A 1 N

G Udb.Klædebo 19 Lyngby-Tbk

Drachmannsvej Klpbg. . ", Dragsholm vej Vanløse . . Drechselsgade ................... Drejorvej . . . Drejøgade . . . A L Drewsens Vej i 9 _ .(■ 9 Dronningborgvej Kastrap . DronningDagmarsAlléValby Dronning Elisabeths Allé . Dronningemarken Gjentofte Dron- ( 1 — 51 og 2 — 48 ningensg. (55 — 79 og 50 — 70 Drivkær Valby . Drogdensgade

15 S 7 A2 N Al N

1

Gjentofte Vanløse Eksercerpl. Utterslev

8 4

12V 3 2S

Vanlose H. Tavsens

21 6

S

NV 15 Kapernaums 15 Bi 8 0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7

8 1

6 Nathanaels 9N 4 Solbjærg F30 F F 1

4

Luthers Hvidovre Sundby —

6 7 ' 2

0 Udb.Klædobo 17

-

-

18

A2 N A2 N 7 2 7 2 Al N - -

Gladsaxe Gladsaxe

A4 S 9 0 4 A 2 S

Hvidovre

S Sundbyoster 6 24

4

K K

4 Helligaands 4 Helligaands

3 3

Citygade. . Citypassagen

Taarnby

Taarnby Valby

Ordrup

Clarasvej Char- i ulige Side

Timotheus 14 N 9 6

20

— — —

Skovshoved Frihavns

( lige Side ( 1 — 49 ) 51-67

lottl.

S Sundbyvest. 24 Højdevang 9 V 1 4

4

G Udb.Klædebo 17

2

6 7

Jægorsborg Christians Frelsers

Al 2 N

-

_

Gjentofte Chrsthvns

1 N

18

6

Classensgade

K

- 3

- -

Citadels

4 3 1 ’ 1 -

■ ■ •171

-

-

( 2-72 1 -

/

Gstervold

-

-

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online