Kraks Vejviser 1942 provinsregister

Animated publication

r

Vejviserens

2. Bind indeholder: VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

1. Bind indeholder ;

Afd. V: Real-Register

Afdeling IV

Afd. I: Kort o g Planer — II: Gade-Register o g Hus-Register — III: Person-Register — IV: Provins-Register

— VII: Fag-Register — VIII: Island — IX: Udlandet

P r o v i n s - R e g i s t e r

A , Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, Køge, Nak­ skov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind , Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C . Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side I Tillæg til Afdeling VII i 2. Bind findes:

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

V e j l e d n i n g i B r u g e n a f P r o v i n s - R e g i s t r e t .

A. Forretninger. er opført by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et R eal-R egister, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering ro. m. Under F orretn in ger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til­ føjelser derangiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under F orretn in ­ g er i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren. (Nær­ mere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa Landet. F orretn inger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Privat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den muliggør Sædegaard (o: en Gaard, der før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm.Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuellesenereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil­ ling etc. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1940. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes ,en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en *

♦Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup ♦Aarhus Aars Aarup ♦Allinge Arden Asnæs’ ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev

♦Helsingør ♦Herning ♦Hillerød Hirtshals ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet ♦Horsens Højer Høng Hørsholm Ikast Jyderup ♦Kalundborg Kellerup ♦Kerteminde ♦Kolding Korinth ♦Korsør ♦Køge Langaa Hundested Hurup Hvalsø

Fakse Fakse Ladeplads Fanø Farsø Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gilleleje Give Glamsbjærg

♦Lemvig Lunderskov ♦Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Neksø ♦Nibe Nordborg ♦Nyborg ♦Nykøbing F. ♦Nykøbing M. ♦Nykøbing S. ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørresundby Odder ♦Odense

♦Stege ♦Store Heddinge ♦Struer ♦Stubbekøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sønderborg Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev Toftlund .Tølløse ♦Tender

Ringe ♦Ringkøbing ♦Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rudkøbing Ry ♦Rodby Rødding Røde Kro Rødkærsbro Rønde ♦Rønne ♦Sakskøbing Samsø ♦Sandvig ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg Skern ♦Skive ♦Skælskør

Glostrup Graasten Gram Grindsted Gudhjem Gørlev ♦Haderslev Hadsten Hadsund ♦Grenaa

Tørring Ulfborg Vamdrup

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Brørup

Vinderup Vojens •Vordingborg Vraa ♦Ærøskøbing Ølgod

Christiansfeld Hals Dronninglund Hammel ♦Ebeltoft ♦Hasle Ejby Haslev ♦Esbjerg

Otterup Padborg ♦Præstø ♦Randers ♦Ribe

Skærbæk Skørping Slangerup

♦Slagelse

Hedehusene Helsinge

♦Sorø

♦Faaborg

Afdeling IV . P r o v i n s - R e g i s t e r . A. F orretn inger.

B . P rivat-A dresser. C . S tørre G aarde. D. K omm unefortegn else.

A . Forretninger. Forretninger i de 170 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, livor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. I nedenstaaende Register er ved hver By (efter: Forretninger) givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paagældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges i Afdeling V II, Fag-Register, under vedkommende Branche.

Aaben raa . (Aabenraa Amtsraadskr.)

Del af Lundtofte Herred og Var­ næs Birk ( 68 . Politikr.) og Sted­ fortræder for Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele: A Agersted § 2525. Postkontor Jg 2684. Postmester: R L Jørgensen. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Klinik §2730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør :HFritsche§2515, priv. D 2536. Skattemyndighedernes Vurde­ ring : Ejendomsskyld: 38,2S0Mili. Kr.; Formue: 3O, 0 g 2 Mili. Kr.; Indkomst: 13 ,472 Miil. Kr. Skatteprocent 1941-42: 6,35 (Lig­ ningsprocent: 8 , 50 ). Socialkontoret § 2349. Inspektør: W Flechtner. Sognepræster: E N J Juhlerf2151 (danske Menighed); C Ludvig- sen f 2502 (Set. Jørgens Menig­ hed); C J J Beuck f 2219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt f 3067, stiftet 1 . Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10 . Okt. 1880 i Aabenraa, f 2566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe­ tersen, R.

Ledelse: Ilojskoleforst. J Th. Arnfred, A.skov; Gaardejer Hans J Hansen, Lysabildskov; Folke­ tingsmand J P Nielsen, Dynt; Amtsskolekonsulent N Svendsen, R.DM., Tønder. Stads- og Havneingeniør: Cand. polyt. JørgenRamhej, R. f 2515. Statsskolen. Rektor: G N T Buch- reitz f 2845. Sønderjydske Fond, Den, Fondens Amtskomité iAabenraa,Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM., Raadliuset f 2515, priv. f 3119. Sønderjyllands Højspændings­ værk f 3113, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jøs P Christiansen. Teater, Aabenraa, Havneg. §2308, opf. 1923. 400 Siddepladser. Toldkamret f 2279. Toldforvalter: Tuberkulosehospitalet f 2206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Inspektør: Th. Hanel. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink f 2935. Bureau Kiosken, Nørretorv f 2322. V agt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket f 2075 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L Wissing § 2550.

Amtmand over Aabenraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, K. DM. ® 3036, priv. 2336. Amtslandinspektør: K H Krarup | 2239. Am tslæge: Dr. med. & chir. Mads Michelsen, R. § 2132. Am tsraadssekretæ r: Jes Cornett, R. § 2042. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset§2601. Overlæge: Dr. med. Jens Wollesen. Amtstue: § 2342. Amtsforvalter : T Braminer J) 2343. Amtsvandløbsinspektør: NKlinte, Røde Kro. Amtsvejinspektør: Civiling. Knud Strømmi ng § 3038. Borgm ester: Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) § 2515, • priv. § 3119. Brandstation $ 2712. Byraadssekretæ r: Kontorchef J Christensen § 2515. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings­ kontor) § 2906. Deutsche Biicherei (Det tyske Bibliotek) § 2571. Distriktsingeniør for Post- og Telegrafvæsenets 2 . Ingeniør­ distrikt: Dan Jørgensen J] 2411. Dommer J Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskr.):NLevinsen,R.f 2272 (9-16). Elektricitetsforsyningen (kom­ munal) sker fra Sønderjyllands Højspændingsværk (se dette). § 2075 Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: Carsten E Jessen §2166. Folkeregisterkontoret (9-13) § 2515. Gasværket (kommunalt) § 2075. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial afAkts. Kbhvns Handelsbank, 1 2030. Handelsforeningen. Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM. I 3119- Havnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 ro. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. Tre moderne 07

Kullosseanlæg, to store og en mindre Kornclevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning og Vand­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand: Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingeniør: Cand. polyt. J Ramhøj, R. Indbyggerantal 1940:10,816(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation § 2810. Stations­ forst.: S Jacobsen. Kommunebogholder: F J Christen­ sen § 2515. Kommunekontorerne (9-13) §2515. Konsuler: Sverige: Kr. Hansen, Vicekonsul | 2173. Tyskland: Dr. Ewald Lanwer, Konsul § 3076. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele § 2704, opført 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen,Odense). Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) § 2566, stiftet 1921. 30,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen, R. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opført 1937, indeholder sønderjydsk Søfarts­ museum, egushistoriske og etno­ grafiske Samlinger samt Samling af dansk Kunst. Kustode: Jens Frost D 2645. Mægler, statsautoriseret: P F Cleemann § 2182. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. § 2020, stiftet 8 . Juni 1872. Kontortid 9-12 og 14-16 (Lørd. 9-13). Aktiekapital: 1 Mili. Kr. Reserver: 700,000 Kr. Direktion: Nis Erichsen; Jørgen Petersen. Paskontor, Tysk. Leder: Konsul Dr. Ewald Lanwer § 3076. Politiadjudant i de sønderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs­ lund Thomsen, K. DM. D 2525 priv. § 2336. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed­ sted) og Rise Herreder samt en

Se Fagregistret under Svineslagterier Antikvitetshandlere Assuranceforr. Autoinobilforhdl. Automobilophugning Aviser Bogtrykkerier Brugsforeninger Vaskerier Eddike (Kreatur- og Kødeksport, | Slagterier Fjerkræslagterier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Automobilkarosserier Kul, Kulimportører Ladestationer Manufakturvarer en gros Margarinefabr. Maskinfabrikker Mostfabrikker 97

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Andels-Svineslagteri f 2023 . . . Aabenraa Antikvitetshandel f 2479 . . . . Aabenraa Assurance-Agentur, H Bertelsen f 3017.......................................................... Aabenraa Automobilhandel, Akts. f 2242. Aabenraa Autoophug, Jens Leiberg §3140. Aabenraa Avis § 2259 .................................. Aabenraa Bogtrykkeri, N P Mogensen §2549 Aabenraa Brugsforening § 2368 .................. Aabenraa Dampvaskeri v.HBiermann §2544 Aabenraa Eddikefabrik, Hans Hage Stehr § 2060............................................................. Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts. § 2264 ................................................... Aabenraa Fjerkræslagteri § 2824 ............... Aabenraa Fourageforretning, Chr. Thorning § 2560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. § 2143. . . . Aabenraa Karosserifabrik § 2985............... Aabenraa Kulkompagni, Akts. § 2021. . . . Aabenraa Ladestation § 2742..................... Aabenraa Manufaktur Lager, Akts. § 2038. . Aabenraa Margarinefabrik § 2469 . . . . Aabenraa Maskinfabrik, AndersJensen§2520 Aabenraa Mostfabrik § 2249 ..........................

IV — 1538

Aabenraa

Provins-Register—Forretninger

Se Fagregistret under Motorer Møller Nattevagt Produktforr. Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering Æg Bagere

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Motorfabrik £ 2088 & 2089. . . Aabenraa Motormølle, N Nielsen £31 4 4 . . Aabenraa Nattevagt D F V S ........................... Aabenraa Produktforretning D 2802 . . . . Aabenraa Rederi-Aktieselskab f) 2182 . . . Aabenraa Social-Demokrat £ 2161................. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt £ 2431. . Aabenraa Ægeksport £ 3088........................... Aalling Carl £ 2732 ............................................ Abild A | 2728 ................................................... Agger J F £ 2072 ........................................... Andersen A P | 2308 ...................................... Andersen Brødr. £ 2 3 3 7 ............................... .Andersen Emil £ 3041 ........................... . . . Andersen Hans $ 2416...................................... Andersen & Meyer’s E ftf., Otto Larsen £2530 Andersen M P | 2416 ...................................... Andersen Sigfred £ 2714. ........................... Andersen & Zastrozny $ 2663........................ Anderson James £ 2228..................................... Andresen Chr. U 2033 ........................................ Andresen Lorenz 1)2150..................................... Andresen Nicolai || 2480.................................. Andresen Peter N £ 2069 (2L in.)................. Apenrader Bank, Akts. D 2760 .................... ABmussen J e n s ...................................................... Back-Sørensen N £ 2744..................................

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Badehotellet Eliselund D 2700........................ Bade- og Sommerhoteller Beck Heinr. £ 2305............................................ Mekanikere Bernhardt Chr. £ 2452 ..................................... Murermestre Bernhardt Ludw. £ 2047..................................Bygmestre Beyer Hans £ 3073 . ..................................... Maskinforhdl, Bock Hans H £ 2064 ...................................... Smede Boeek H olger Overretssagf. £ 2555. . . . Sagførere Boje W illiam £ 2 1 4 2 ........................................ Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel £ 2352 . . . Boghandlere, Bogbindere Bojsen J £ 2521 .................................................. Købmænd Boysen Asmus £ 2736........................................ Købmænd Boysen J £ 2210................................................... Skomagere Boyskov Jens £ 2 6 1 4 ........................................ Kreatur- og Kødeksport Branderup N J £ 2633 ..................................... Købmænd Brink Jes £ 2670 ............................................... Flytteforretninger Brink Rud. £ 2184............................................... Entreprenører Brink’s Rud. Eftf., Chr. Colmorn £ 2739 . Flytteforretninger Buchard Chr. G £ 2222.................................... Bagere Callesen C E £ 2561 ........................................ Købmænd Carstens Friedrich £ 2587 .............................. Bagere • Carstens H £ 2339 ............................................ Gartnere Carstensen Jens J £ 2 0 1 5 ............................. Snedkere Caspersen Hans £ 2556 .................................. Agenturforr. Caspersen Helga £ 2 7 1 6 .................................. Modeforr. Ceres Korn- & Foderstofforr., Akts. £3121. Korn Christensen Chresten £ 2 7 1 3 ....................... Ejendomshandlere Christensen H £ 2945 ........................................ Giarmestre og Glarmagere

Fiskehdl. Købmænd Assuranceforr. Speditører

Trikotagelidl. Blikkenslagere Elektr. Lysinstall.

Købmænd Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Købmænd Konditorier Boghdl., Kontorørt., Uds. Banker Papirhdl. Guldsmede

Forretningsnavn og Adresse Christensen H J 2850........................................ Christensen Johan f) 2664 .............................. Christensen P Jl 2165......................................... Christiansen Herman Jl 2462 ........................ Christiansen F C | 2483 ............................... Christiansen P ................................................... Christiansen & W itt, Akts. Jl 3029............. Provins-Register—Forretninger

Aabenraa

IV — 1539

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under Revision 1 Automobilrepr. Købmænd Købmænd Skomagere Kaffeudsalg Kul, Kulimportører Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvfliser, Isolerings­ mat., Jernbjælker, Kalk, Krydsfinér, Støbegods, Tagpapforhdl., Vægfliser Købmænd Konditorier . Urmagere Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Børnekonfektion en gros Købmænd Urmagere Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Bagere Cykleudsalg Kolonial en gros, Mel Bagere Gødning, kunstig (Kbhvn.) Bygmestre Købmænd Entreprenører Matenalhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Brændselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Møbeludsalg Art. for Slagterier Møller Jern Arkitekter Cykleudsalg . Hoteller Teglværker Cykleudsalg Frugt en gros Gartnere Læderhdl. Agenturforr. Hoteller Skræddere Buntmagere Vulkanisering Gødning, kunstig (Gasgeneratorer, Bolte og (Møttrikker, Skruer- Cykleudsalg Sagførere Banker, Incasso Trikotagehdl. Manufakturhandlere Bagere Lyskopiering Glødelamper { Kaffebrænderier, Kaffeerstatning { Bouillonterninger Kødekstrakt { Landbrugsmask., Malkemask. Gartnere { Gasgeneratorer Vinhandlere Bygmestre Bagere Hoteller

Hejmdal’s Trykkeri J 3 1 3 2 ........................ Bogtrykkerier HerreHusCentral vedAndreasPetersenj2176 Herreekviperingshdl. Heydenreich Detlef J 2541 ............................ Giarmestre Hoffgaard, Akts. J 3005 ............................... Manufakturhdl. Holbek Gustav I 2960.................................. Holst & Kruse J 2678 .................................. Bygmestre Hotel Danmark J 3158.................................. Hoteller Hotel Royal J 3002......................................... Hoteller Hotel Stadt Teater J 2353.............-.............. Hoteller Hiibner F J 2694............................................... Skræddere Høffner Peter J 2013......................................Købmænd Irma J 2129..................................................... Smørhandlere Isaksen P G J 2509 ...................................... Skræddere Iskremfabriken J 2137................................ Fløde Is Itzke Johannes J 2786................................... Snedkere Iversen’s Carl Enke J 2122......................... Stenhuggerier Iversen Chr. H J 2717.................................. Købmænd Iversen N J 2055 ........................................... Vulkanisering Jacobsen Chr. J 2356..................................... Herreekviperingshdl. Jacobsen J P, Th. Jacobsen J 2362............. Farverier Jank Max J 2387 ............................................ Gas- & Vandinstall. Janns B J 2539............................................... Malermestre Jansson C J 2457 ........................................... Ejendomshandlere Japsen G J 2389 ........................................... Uldspinderier Jasmund’s A Papirhandel J 2812............... Papirlidl. Jenne Max J 2134........................................... Kemikalier Jensen August J 2708..................................... Gartnere Jensen’sBrødr. Byggeforretning J 2369. . . . Bygmestre Jensen Chr. J 3023 ......................................... Møbeludsalg Jensen J M J 3155............................................ Automobilforhdl. Jensen J M J 2041........................................... Malermestre Jensen & Larsen J 2506.................................. Snedkere Jensen Peter J 2725..................................... , Malermestre Jensen Poul J 2751 ........................................ Automobilgummi Jepsen Christian J 2446.................................. Pianoforhdl. Jessen Peter J 2036........................................ Manufakturhdl. Johannsen Chr. J 2680..................................... Snedkere Johannsen M F J 2167.................................. Farverier Johannsen Reinhold J 2832............................ Købmænd Johanson H J 3178........................................... Gartnere Johnson Eduard & Søn J 2253...................... Agenturforr. Juhl N C J 2612...............................................Malermestre Jungermann H J 2615..................................... Fajanceovne Jydske Tidende J 3000 & 3001......................Aviser Jørgensen Carl J 3069 .................................. Skibsprovianteringsforr. Jørgensen Johann J 2866. ............................. Trikotagehdl. Jørgensen Jørgen Jl 2667............................... Købmænd Jørgensen Th. J 2179..................................... Snedkere Kirkebye A AV, Akts. J 2463 ...................... Frugt en gr.(Kbhvn ) Kjær’s Emil Eftf. J 2249............................... Købmænd Kjær Lorens P J 2764.................................. Købmænd K * * I A /S................................... Klingner H J 3081 ........................................ Mekanikere Knaebel R J 2410............................................Bagere Knudsen Jørgen M J 2240............................ Købmænd Knudsen M J 2789 ........................................ Købmænd Kock A J | 2594 ........................................... Købmænd Konfektions-Fabriken Kofa, Akts. J 2915 Herrekonfektion en gros Kora Fabrikken J 3052 & 3053 ................... Kaffebrænderier Kraft Peter J 2284......................... : . Gartnere ■ Kragh Marius J 2613......................... . . Arkitekter Kristensen H J J 2675.................................. Stenforretninger Kristensen K K J 2543............................ .' . Ingeniører Kruse H C J 2721............................................ Maskinsnedkerier Krttger Hans A J 2780................................... Radioudsalg Kurtzweil C J 2130......................................... Galanterivareudsalg Larsen P ............................................................. Olier, min. (Smøreolier) Lassen Carl A J 3058...................................... Urmagere Lauridsen P J 2656........................................ Snedkere Lessow Hans J 3027........................................ Købmænd LORENTZEN AA. Landsretssagf. J 3104 . Sagførere, Incasso Lorenzen J J | 2822 ..................................... Gartnere Lund J Th. J 2642........................................... Fiskehandlere Løve Apotek Jl 2225 ..................................... Apoteker Løwenstein Chr. N Jl 2660............................... Elektr. Lysinstall. Maasbøl’sII Frøhdl. Jl 2286......................... Frø Madsen J Chr. Jl 2388............................ Røgerier Magasin du Nord Jl 2026 & 2405 ................ Manufakturhdl. Mahler Jacob Jl 3103..................................... Læderhandlere Marcussen & Søn J 2350............................... Orgelbyggere Martesen Thomas J 2103............................... Murermestre Mathiesen Marius.............................................. Bogbindere Matthies Hermann § 2310............... . Elektr. Lysinstall. Matthieseri Matthias f 3100......................... Malermestre Matzen Andre Landsretssagf. J3176. . . . Sagførere Meier Frieda J 2573..................................... Kaffeudsalg Meyer Helmer J 2806.................................. ... Frugt en gros Michelsen A J 2679 ..................................... Gas- og Vandinstall. Missions-Hotellet J 2370............................... Hoteller Moldt Peter J 2563 ...................................... Agenturforr. Mortensen Chr. J 2504.................................. Maskinfabr. Munck-Petersen K J 2747............................ Farvehdl. Munkelt Karl J 2581 ..................................... Murermestre Muller August J 2347 .................................. Centralvarmeanlæg Miinchow Ludwig v. f 2727 ................................Materialhdl. Miinster Peter.................................................. Bogbindere

Cimbria Tømmerhandel, Akts. Jl 2006 Te- legramadr. „Cimbria11.....................................

Clausen A § 2 1 1 7 ............................................... Clausen A dolf Jl 2233 ........................................ Clausen Asmus f 2902 .................................... Clausen C & Søn f 2 21 5 .................................. Clausen E f 3064 ............................................... Clausen’s I Enke, C C Clausen f 2757 . . Clausen Jørgen J 2831 ..................................... Clausen Jørgen J 2319..................................... Clausen P ................................................................ Cleemann’s Andr. Eftf., U ffe Kunøe Jl 2101 Cleemann P F Jl 2 1 8 2 ..................................... Cornett Knud J Jl 2231 .................................. Dahl Hans J 2489 ............................................... Damm Bendix.......................................................... Danielsen C J) 2321 ............................................ Danielsen P J) 2421 ............................................ Dansk Andels Gødningsforretning Havneg. | 882 .................................................................... Dansk Glødelampefabrik, Akts. Jl 2266 . . Dansk K affe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen Jl 3052 & 3053 ........................... Dansk Kødekstrakt Compagni, Akts. Jl 2909 Dansk Maskinoplag, Akts. J| 204 4 .............. Dansk Nellikekultur, Chr. Jacobsen & Søn­ ner Jl 3135.......................................................... Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. Jl 2401 Dethleffsen Herm. G, Akts. J 2988. . . . Dethlefsen C J 3 1 5 2 ........................................ Diederichsen Fr. J 2585 .................................. Domack’s Otto Hotel J 2 1 8 8 ......................... Drews Poul J 2017............................................ Duborg L C J 3070 ............................................ Duus Asmus J 2 8 1 4 ......................................... Ehlers H J 2373 .................................................. Elberg L J 2317.................................................. Erichsen August J 3028................................... Erichsen Chr. P J 3 1 2 6 .................................. Ewald Søren P J 2 2 1 4 ................................... Faaborg C J J 2 1 5 3 ............................................ Fabian Paul J 2221............................................ Fabriken Protax, Kai Jensen J 2068 . . . Farversmølle, Andreas Andresen J 2696. . Fink Holger & Comp. J 2006........................ Fink Jep J 2935 .................................................. Fohlmann P J 2749............................................ Folkehjem J 2848................................................ Fredenshøj Teglværk ved C E Føste J 2127 Frey Hans P ...................................................... Friis Poul J 2507................................................ Gartneriet Virkelyst, Fred. Kraft J 2432 . Gilde’s C F E ftf., W Vollertsen.................... Goeg Anton J 2181............................................ Grand Hotel J 2622............................................ Grube Adolph J 291 7 ........................................ Gude W J 2159 .................................................. Gummi-Centralen, P H Cramer J 2817 . . Gødnings Salgskontoret, Akts. J 2080. . . Hamag J 2230 ......................................................< ITamer AVilly P J 2658................................... HammerichOLW Landsretssagf. J 2565. . . HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank J 2030 . Hansen Arnold J 2851 ...................................... Hansen C F J 2371 ............................................ Hansen Claus F J 2 1 7 2 .................................. Hansen Hans ...................................................... Hansen Hans L J 3052 & 3053 ..................... Hansen J J 3046 ............................................... Hansen Jørgen Chr. J 3 1 2 7 ........................... Hansen Lorenz J 2424 ..................................... Hansen Lorenz jr., Lorenz Hansen J2138 Hansen Lytje J 2470 ........................................ Hansen Martin J 2269 .................................. Hansen Max J 2434 ......................................... Hansen Oscar J 3146..................................... . Hansen Richard J 2224 .................................. Hansen Rudolf J 2254 ...................................... Hansen & Veit J 216 2 ..................................... Hass Carl J 2 1 0 4 ............................................... Heidemann C J 3082 ........................................ Hejmdal J 3132 ........................ .......................

Købmænd Købmænd Bagere Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Købmænd Cykletilbehør

Skotøj en gros , Ej endomsmæglere Elektr. Lysinstall. Arkitekter Korn Gartnere, Blomsterhdl. Agenturforr. Aviser

Provins-Register—Forretninger

IV — 1540

Aabenraa

Forretningsnavn eg Adresse

Møbeludsalg Blikkenslagere Læderhdl. Blikkenslagere Automobilforhdl. Købmænd Automobilforhdl. Smede Fisk en gros Manuf'akturhdl. Mejerirekvisitter og -art. Købmænd Købmænd Skræddere Skræddere Olier, min. (Smøreolier). Arkitekter Farvehdl., Malermestre Bagere Bageri-Art., -Mask. og- In­ ventar Maskinsnedkerier Bagere Trikotagehdl. Aviser Banker Ørred Røgerier Skræddere Kreatur- og Kødeksport Maskinforhandlere Isenkræmmere Smede Automobillakerere Skræddere Isenkræmmere Agenturfon-, Snedkere Modeforretninger Radioudsalg Smede Arkitekter Bagere Malermestre Se Fagregistret under Revision Herrelingeri en gros Gartnere Korn Møbelfabr. Guldsmede Sagførere Sadelmagere Køkkenudstyrsforr. Maskinsnedkerier og Savv. Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Købmænd Bygmestre Sejl- & Flagmagere Symaskineuds. (Kbhvn.) Frugt en gros Bagere Trikotage en gros Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere Kreatur- og Kødeksport Apoteker Dampskibsekspeditioner Blodfoder Elektromek.Yærksteder Korn Frø Smede Bagere Bygmestre Fløde Is Skomagere Kul, Kulimportører Lædervareudsalg Radioudsalg Radioudsalg Møbelarkitekter Damp- og Motorskibsselsk. Elektr. Lysinstall. Revision

Forretningsnavn og Adresse Se F agregistret under Sønderjydsk Mejeriforsyning, P Petersen (Mejerirekvisitter og f 2087 ...................................................................( -artikler Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. f 2381 Sodafabrikker Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussé 8 f 2850............................... Revision Sørensen’s Chr. Enke Porcelænshdl. Sørensen Jens f 2634......................................... Skrivemaskinerep. Sørensen Johs. f 2540 ..................................... Blikkenslagere Sørensen S M f 2466......................................... Arkitekter Sørensen Valdemar f 2874................................. Købmænd Taarnby, N Andersen f 2278........................... Cykler en gros Tastesen Andr. f 2941........................................ Købmænd Thaysen P f 2205 .................................................. Konditorier Thomsen Hans f 2472..................................... Kaffeudsalg Thomsen Th. f 2152............................................ Flytteforretninger Thorsmark J f 2673............................................ Urmagere Tip Top ved F Petersen f 2377..................... Herreekviperingshdl. Toft Iver $ 2648.................................................. Anlægsgartnere Toft Thomas J) 3171............................................Trikotagehdl. I Bygningsart., Jern, App. g&SÆ'&ssar'- Trælast- og Tømmerhdl. Tøgesen II Chr. fl 2589..................................... Smede Tøgesen J & Co. § 3082 .................................. Agenturforr. Union,Korn-ogFoderstofimport, A k ts.f 3085 Korn Walther Knud J) 2208 ........................................ Skomagere Vandenhertz J f 2442 .........................................{K olonialten gros. Wangsgaard M C J 2426 ................................... Giarmestro og Glarmagere W eber Fr. Landsretssagf. & Notar |J 2057. . Sagførere, Incasso W eber H jun. fj 2 1 7 8 ...............................'. . Cykleudsalg Weber Hans sen. f) 2 1 0 8 .................................. Symaskineudsalg Weicliel Helge f 2428 ...................................... Patentbureauer W eide A C f 2 1 2 5 ............................................. Bagere Viererk p PtPr Si 9 i 80 /Murermestre, Jernbeton- v rnrecjt reter gj zj . su ........................................-j konstruktioner,Bygmestre W iese Julius § 3173.............................................Entreprenører W iesol IT |1 3035 ................................................ Revision W ilhelm sen Chr. fl 2635.................................. Produktforr. W illroth’s Friedr. Enke fl 2234 .................. Snedkere Voetmann J J | 3101......................................... Trælast- og Tømmerhdl. W ohlenberg Ludw ig fj 2229 ........................... Boghandlere V m e r S tm »4, Akts. |l 3008 & 3009 . . . Zetterquist Jes fl 2282 ..................................... Købmænd Ægeksport Søjiderkøb, Akts. J§ 3167 . . . Æ g Evt. Forretninger i Omegnen oplages i Fag-Registrot under Stednavnene: Bodum, Dyrehave, Hostrupskov, Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stubhæk, Styrtom (alle pr. Aabonraa). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. A a k ir k e b y . (Bornholms Am t)

Møbel-Centralen, M Fernow J) 2606 . . . . Møker Rich. J) 3118................. ........................... M øller Caroline fl 2741..................................... M øller Chr. f 2257 ............................................ Møller Claus f 2905............................................. M ørck Fritz § 2168............................................. Mørck N J fi 2738............................................... Nehrkorn Jobs. J) 2464 ..................................... Nielsen’s Andreas Fiskeeksport fj 2340 . . . Nielsen Anton $ 2327 ........................................ Nielsen C Borregaard f 2950........................ Nielsen Ferd. £ 2750......................................... Nielsen Jørgen $ 2919......................................... Nielsen Lauritz $ 2720..................................... Nielsen Lorentz P ............................................... Nielsen Matth. fl 3186......................................... Nielsen Niels A § 2665..................................... Nielsen & Søn fl 3128......................................... Nissen Hans Jl 2559............................................ Nissen Hans D 2546............................................| Nissen JH & Marius fl 2409 ........................... Nissen Jiirgen L $ 2755..................................... Nissen W ilhelm fi 2718..................................... Nordschleswigsche Zeitung, Akts. f 3020, 2553 & 2554 ...................................................... Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. f 2020................................................................... Nymølle Fiskeri, Olesen f 2492 ................. Olesen’s Ole Fiskerøgeri f 2948.................... Olsen Jens f 2834............................................... Parelius E f 2039. ............................................ Paulscn Alfred f 2638 ...................................... Paulsen Johs. f 3050 ......................................... Paulsen Peter f 2933........................................ Pedersen Axel f 2781......................................... Pedersen Chr. Møller f 2881 ........................ Petersen Andr. f 2800 ..................................... Petersen Asmus S f 2625.................................. Petersen Johan f 2779 ..................................... Petersen Lilli f 2203......................................... Petersen Løhmann f 2133.............................. Petersen M a rcu s.................................................. Petersen P Chr. f 2770..................................... Petersen Peter f 2 5 1 0 ..................................... Petersen Robert f 2202..................................... Pott H Chr. f 2486............................................ Poulsen Hans f 2586 ......................................... Poulsen Peder Chr. f 2417.............................. Premier Is f 2870............................................... Preuss Aug. f 2345............................................... Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. f 3111. Pøhlsen J II f 2429............................................ Radioforretningen Olympia f 2861 ............. Radioforretningen Tempo, Chr.Jensenf 2844 Rasmussen M Castenskjold f 2227 ................. Rederi M Jebsen, Akts. f 3109........................ Reissmann II f 2488........................................... Revisionskontoret, Chr. Ilviid f 3045. . . . Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl­ lands, se Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aar­ hus, Akts. N-Chaussé 8 f 2850.................... Ricken & Co. f 2281........................................... Riedel Carsten f 2477. . . . ............................ Ries Hans f 3 1 2 3 ............................................... Riis-Antonsen M f 2304 .................................. Rode C C f 2260 ............................................... Rosenstand G Landsretssagf. f 2051. . . . Rosenvold C F f 2116........................................ Riidenauer L f 2157........................................... Schlicker W f 2620............................................ Schmidt Carl I f 2066...................................... Schmidt Detlef f 2705........................................ Schmidt J A f 2354............................................ Schmidt Nis f 2580............................................ Schmidt Søren P f 2450.................................. Schmidt W P f 2360......................................... Schultz F f 2 5 1 2 ............................................... Simonsen Chr. f 2558 ..................................... Singer Co. Symaskine A kts................................. Skedebjærg Frugtplantage f 2842 ............. Skov H f 2548...................................................... Sodborg Brødr. f 2588..................................... Sohnemann Christine f 2170........................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt f 3067 Staugaard Christian f 3148.............................. Stehr Karl Friedrich f 2294 ......................... Stolzenburg H Ph. f 3024.............................. Svane Apotek, N Madsen f 2200................ Sønderborg Dampskibsselsk. f 2628............. Sønderjydsk B lod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard f 2382........................ Sønderjydsk Elektro, Jensen&Hansenf 2475 Sønderjydsk Foderblandingsfabrik ved A n­ thon Bundgaard f 2382 .............................. Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. f 3047 Telegramadr. „Sønderfrøw ...........................

Jernbanestation fj 21. Stations­ forstander: J P Kjøller. Kommunekasserer: Ludv. Sas- sersen. Kommunekontoret $ 223 (9-12, Lørd. 3-6). Kæmner: J F Jensen f 228. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor J) 41. Postmester: Aa. Frigaard. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 5,S26Mill. Kr.; Formue : 6 m Miil. Kr.; Ind­ komst: l,o 50 Miil. Kr. Skatteprocent 1941-42 : 8,96 (Lig­ ningsprocent: 11,7). Socialkontoret § 223. Sognepræst: II K Thorsagerf 103. Sygehuset §7 3 , Læge: Vagn Nis­ sen. Vandværket(kommunalt),anl.l907. Bestyrer R Christiansen.

Aakirkeby Bank, Akts. f 46, stiftet 7. Juni 1902. Kontortid 10-12 og 14-16, Lørd. endv. 16-17. Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 402,942 Kr. Direktør: N Nissen-Petersen, R. Amtstue, se u. Rønne. Borgmester : Bankdir. N Nissen- Petersen, R. § 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) J1 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Haandværker- o g Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen f 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand: Ma- terialhdl. P Simonsen D 10. Indbyggerantal 1940:1,567 (1801: 455; 1901: 1,176).

Forretningsnavn og Adresse Aakirkeby Afholdshotel f 1 1 6 ................... Aakirkeby Bank, Akts. f 4 6 ............................ AakirkebyBogkandel vedHenryAndersenf|5 Aakirkeby Bogtrykkeri f 5 ......................... Aakirkeby Brugsforening J) 4 3 ................... Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode f 98. . . . Aakirkeby Cementstøberi § 65 ................ Aakirkeby Højskolehjem f 81...................... Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen f 10 Aakirkeby ny Boghandel, Olga Larsen . . . Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen f 9

Se Fagregistret under Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier Cementvarer Hoteller Sygeplejeart., Materialhdl. Boghandlere ( Savværker, Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart.

Provins-Register—Forretninger

IV — 1541

Aalborg

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind ® 94 Herreekviperingshdl. Andersen E ® 9 .................................................... Tømrermestre Andersen J ® 109............................................... Skræddere Andersen Otto ® 1 40 ........................................ Automobilkørsel 1 Andreasen M ® 1 3 1 ...................................... Snedkere Bech H J J 186.................................................. Snedkere Becher V ® 3 8 ...................................................... Smede Bendtsen Jens D 1 7 9 ......................................... Cykleudsalg Bornholms Kreaturforsikringsselskab,® 251 Kreaturforsikring BomholmsLandbo-Spare- ogLaanekasse ® 18 Sparekasser Bornholms Valsemølle, Akts. fl 39 . . . . Møller, Dampmøller, Mel Brøndum Osvald § 4 7 ..................................... Urmagere Dam Harald J) 3 4 ............................................... Bagere Dam Johannes |) 200 ......................................... Bagere, Biscuitfabr. Danielsen Ruth J) 104..................................... Modeforr. Eriksen A fl 8 ....................................................... Smede Faarbæk’s J K Eftf. ved Cecilie Nielsen ®24 Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, I’ oul Andersen fl 7 8 x Savværker Funch Johs. g 1 2 8 ............................................. Sadelmagere

A a lb o rg . (Aalborg Amt)

(6 Lin.). Postgiro-Konto Nr.5113. Den 31. Dec. 1940 var Forenin­ gens samlede Aktiver 51,381,902 Kr. 37 0 . og Forsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 147,556,328 Kr. Stamhusbesidder, Hofjægerme­ ster C D Luttichau, R., Tjele pr. Ørum Sonderlyng, Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. og Aktuar J A V Hartvig. K ontorchef: A V Schaarup. Akkvisitionschef: 0 J Thomsen. G asvæ rket, g 59, anl. 1853. Bestyrer: H Hansen. H avnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværkor6,6til 7 ,5 m, i Østre Havn 6 ,3 m, i Teglgaardshavn 4,7 m, i Skibs­ byggeri! avnen 4 m, i Baadehav- nen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafyldningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin­ ger, Skibsværft med Maskin­ værksted, Ophalingsbedding for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 1 Tørdok for Skibe indtil 110 m Længde. Ved Skibs­ byggerhavnen findes en Opha­ lingsbedding med 175 T Kapaci­ tet og ca. 30 m Længde. Hav­ nen har en 20 T Svingkran samt en hurtigt arbejdende 2,5 T Vip­ pekran med 20 m Udlægning og desuden forefindes 5 private Kulkraner m. v. og 4 Kornele­ vatorer samt en Suger. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation. 6 Lodser. Over Hals Barre er der uddybet et Løb med godt 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr og Lysbøjer. Havneingeniør: Cand. polyt. A Mortensen, Kontor Nyhavnsg. 12 ® 2093, priv. ® 3169. Havnefoged : Kapt. C Olsen, Kon­ tor Nyhavnsg. 12 ® 2767, priv. ® 4089. H istorisk Sam fund for Aalborg Amt. Formand : fh. Bankdir. Chr. Jørgensen, R., Boulevarden 22 fl 1286. H ypothekforeningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg,Nytorv 1® 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. »/4 1941: 13,817,190 Kr. 34 0 . Reservefond: 1,262,932 Kr. 34 0 . Tilsynsraadets Forind.: Overrets­ sagfører Jacob Ilasselbalch, R .; ,adm . D irektør: Overretssagf. Knud Griinwald, R. Indbyggerantal 1941:55,776 (1801: 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: ca.75,000 (Aalborg er ved Broer over Lim fjorden forbundet med Købstaden Nørresundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg— Had­ sund. Formand : Forretningsf. Mar. Andersen. D riftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Aalborg— Hvalpsund. Formand: Forretningsf. Mar. Andersen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Fjerritslev— Nørresundby— Fre­ derikshavn. Form and: Forret­ ningsf. Mar. Andersen. D riftsbe­ styrer: Cand. polyt. K M Kjær. Banernes ® 4203 & 4204.

A alborg H aan dvæ rkerforen ing, stiftet 1848, Østeraag.27 g 2. For­ mand: Fabrikant L M ørch,R.g26. A alborg H andelsforening a f 1879. Formand: Købmand Chr. IT Ole­ sen, R. DM. g 5825. A alb org H andelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmandslaug af 1431. Adr. Lange & Unmack A/S g 3106. Formand: Direktør Knud Stroyberg. Næstformand: Konsul Gorm Bremmer, R. p. p. Kasse­ rer: Boghandler Knud Engsig. A alborg historiske Museum. For­ mand: fh. Bankdir. Chr. Jørgen­ sen, R., Boulevarden 22 g .1286. A alborg komm unale B adeanstalt, Løkkeg. 7 g 5230. A alb org offentlige Slagtehus og E k sp ortslagteri, Østerbro, op­ ført 1898— 99 a f Kommunen. Overdyrlæge: A Nielsen g 575, priv. g 2879. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Am t og Stift.: JABerner.K. DM. g 423,451& 452. Am tslæ ge: IIB endix-P oulsen,R .g 353. A m tsra ad ssek retæ r: Cand. jur. II Preisz g 451, 4-52 & 4603. Am tssygehuset, Hobrov. g 5725 (9— 16). Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. A fd.) g 533; Dr. med. KIsagerfTuberkuloseafd.) g6473; Dr.med.Erik V Schiodt (m ed.Afd.) g 5636. Inspekter: Axel Hjortshøj g 2733. Am tstue: Østcraa 19 g 120. Amts­ forvalter: Gustav Debcll, R. A m tsvan d in sp ektør: Distrikts­ bestyrer V Mertz Nielsen g 1703. A m tsvejin sp ektør: Cand. polyl. M L Troelsen, Kontor: Kong Christians Allé 2 g 2670. A rbejdsan visn ingskontoret, Nyhavnsg. 12 g 2782. B iskop over Aalborg S tift: D v. Huth Smith g 3176. B orgm ester: Postvagtmester M Jørgensen g 1322, Træffetid 10- 13, priv. g 2204. Borgmester­ kontoret, Administrationsbygn. (9-16) g 5623. B rand- o g B olig in sp ek tor: A rki­ tekt Gunnar Stampe g 5508. B rok on toret g 35. B ygningsinspektorat, Staten s. Kgl. Bygningsinspektør: Arkitekt E i­ nar Packness, R. g 1581. B ygn in gsin sp ek tor: Arkitekt E L Poulsen g 335. B yra a d ssek retæ r: V Buus g 3348 & 5623. Danm arks N ationalbank, Aalborg Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10— 15, Lørdag 10— 13]/» g 11, 1056 & 3063. D om kirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn., opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1934, da Kirken blev forsynet med elek­ trisk Klokkespil (IIKampmann). Domm ere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: J L Bucb, R., Kont. g 7072 (8— 16). Kriminaldommer: Fr. Jubl, Kont. g 7001 (9— 16). E lek tricitetsvæ rket, Østerbro 7 g 6360 (2 Lin.), er anlagt 1909. Bestyrer: Civiling. C Ravnborg. F abrikin spektor for Aalborgkred- sen: K W Galle, R. g 848. F olk ereg istret, Administrations­ bygningen g 6881 (2 Lin.) (9-16). Frem tiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Vesterbro 18 Aalborg g 6510 Filialdirektør: O Valeur. Bogholder: A J Jensen. Kasserer: A Fabi ansen.

Hammer N ............................................................ Hansen Ahlmann ® 205u.................................. Hansen E ® 262............................................ . . Hansen Eivind g 195........................................ Hansen Ellen g 256 ......................................... Hansen Johs. f) 7 6 ............................................ Hansen Julius f) 9 1 ............................................. Hansen Knud g 250 ......................................... Hansen N ® 3 ...................................................... Hansen Otto Møllebygger g 195..................... Henriksen’s A P E ftf., Rasmus Vibe g 87 Henriksen M g 1 0 2 ............................................ Holm Peter g 225 . . . ......................... Ipsen Mathea g 212................................. Ipsen Sigurd g 139................................. Irma......................................................... Jensen Aage g 121 . . ........................... JensenC F g 249 ................................. Jensen Chr. g 100................................. Jensen H I g 2 6 ................................. Jensen Ove g 272................................... Jensen Poul g 19 ................................... Jensen Villiam g 129.............................. Jernbanehotellet g 146........................... Johansen C g 254 ................................... Kann’s Hotel g 12 . .............................. Koefoed P M jun. g 58......................... Kofod PA g 115.................................... Kofoed Carl g 3 0 .................................... Kofoed Konrad g 122.............................. Larsen Axel g 54.................................... Larsen Chr. g 267................................... Larsen Chr. & Søn g 118...................... Lind Robert g 230 ................................. Lind V g 9 9 ............................................ Lund II Chr. g 220 ............................... Lund J g 57 ........................................... Lundberg V g 185........................ Månsson M g 260 ................................... Madsen Andr. g 130................................. Madsen Niels g 218. .............................. Mortensen Carlo L g 3 7 ......................... Munch Aksel g 9 0 ................................... Moller Georg g 36u................................ Møller Ingvar g 9 2 ............................... Nielsen Andr. g 85................................. Nielsen Anton......................................... Nielsen Edv. g 29 ................................. Nielsen Emil g 169................................ Nielsen Gunnar g 192.............................. Ny Mølle, 0 P Johnsen g 70................ Nørgaard J Landsrelssagf. g 111 . . . Hesthaven Chr. g 201

Malermestre Snedkere Skomagere Mekanikere Modeforr.

Manufakturhdl. Isenkræmmere

Herreekviperingshdl. { Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. Møllerimask. og -anlæg Foderstoffer Urmagere I Agenturforr. Bageri-Art., - Mask. og -Inventar, Børstevarer,. Kolonial, Krydderier Giarmestre og Glarmagere Manufakturhdl.

Malermestre Smørhandlere Bagere Snedkere Snedkere Maskinfabrikker Malermestre Købmænd Murermestre Hoteller Snedkere Hoteller Isenkræmmere Gartnere

Købmænd Skomagere Bogtrykkerier Snedkere Stenhuggerier Gartnere Blikkenslagere Galanteri vareudsalg Købmænd Malermestre Elektr. Lysinstall. Cykleuds., Automobilrep. Skræddere

Manufakturhdl. Blikkenslagere Smede Savværker

Malermestre Produktion’. Cykleudsalg Vognfabr. og -forhdl. Skræddere Møller Sagførere

Olsen H P g 255 . . . Olsen Sigfred g 144. . Pedersen Thomas g 28. Petersen Karen g 232 Rønne Jul. g 61 . . . . Sonne E g 55 . . . . Svendsen Axel g 174 . Svendsen Peter g 56 . Tarp E g 4 0 ................. Østerbye B g 22 . . . . Murermestre Trikotagehdl. Sadelmagere Købmænd Bødkere Smede Elektr. Lysinstall. Bagere Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Aaker, Boderne, Langemyre, Skørrebro, Ugleenge (alle pr. Aakirkeby). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. Biavlsredskaber Vognfabr. og Karetmagere

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online