Kraks Vejviser 1942 gaderegister

Animated publication

Vejviserens

Afdeling II

1. Bind indeholder.

2. Bind indeholder.

Afd. V: Real-Register

Alå. I: Kort og Planer — II: Gade-Register og Hus*RegTster -* III: Person-Register — IV: Provins-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

— VII: Fag-Register - VIII: Island ■— IX: Udlandet

Gade-Register<«,Hus-Register for København. A. Gade-Register . Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller- Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. 6. Hus-Register . 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere, Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. ' For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr, (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsslcgldviirdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2} Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. / Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A. Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. E endomsskylil Kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser. Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). RodeforTaltningen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver, er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H C Andersens Gade under A., F F Ulriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbet,egneisen kande eventueltfindesi Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Orlensdekorafcioaer, Varespecialitefc etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). I Real-Regi9trøt findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om Slotte og andre offent Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o . s. v. Tallene, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktobar 1916 ansatte Beløb med senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen- doouskyldvarderingea, saa at Forskellen mellom de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Om'aade og Vurderingsformændenes Navne og AdreBser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og-Syd. j

I Begyndelsen a f hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME -VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed cg Postdistrikter. ---------- Pris 2,25 K r.------------ med Alfabet-Udhugning 2,50 Kr. KRAKS KORT over K Ø B E N H A V N ---------- OG OMEGN ---------- 15 Specialkort med Kvadratnet og fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. ---------- Pris 2,40 K r .-----------

Afdeling I I . A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tcgnu (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Eks. Valby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg. 76), 4 (Lakseg. 12), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Nørrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Frederiksborgv. 5), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægerg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se ievrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede ved deres Numre, 1— 15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele, 9. i 4 Dele, 14. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del), 15. Kreds er delt i 4 Dele, betegnede ved N, S, Bi (Bispebjerg) og V, 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0 , Grøndalsvænge (12 V 1), Brønshøj (12 V2^ og Vanløse (12 Va). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemnings­ kredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Sondre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1— 9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betogner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. V, Real-Register for Kbhvn.) Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. hører under Kbhvns Overpostmeaterembede og har indbyrdes Lokal-Porto. 2—46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 Admiralgade.................... K Øster 4 Holmens 8 2 3 48—54 - — - HelligKors - - Adolph Steens Allé . . . V Frdbg. F5 St. Thomas F3ø F 56—60 “ — - Brovsons - - Adolphsvej Gjentofte . . Gjentofte Gjentofte Al N 62—78 ~ .... - - - Adriansvej....................... S Snndbyester 25 SimonPeters 9S 4 4 80—86 - 14 — 120 - - Aftenbakken Seborg . . . Gjentofte Dyssegaards A1 N Gjentofte Messias Al N F Brønshøj 21 Grendals 12V8 8 8 Agerbo.......................... S SundbyOvtlr. 25 Højdevangs 2S 4 4 (Restul.Nr.ogl.Nr. — " — 12V2 - - Agerlandsvej................... ti Sundbyvest. 25 Hojdovangs 9V 4 4 Aadiget Islev Vanløse . . N Rødovre Rødovre A4 S Agermosen Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Aagade. . . . j 88-110 Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 Agerskovvej Valby. . . . Rødovre Rødovre A4 S (112—144 - — - Anna - 8 - Agersøgade................... 0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7 1 Aagerupvej . . Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Agertoften Gjentofte. . . Gjentofte Vangede Al N Aahaven Valby . Vigerslev 20 Vigorslev 14S 9 6 Aggersborggade............... 0 Udb.Klædebo 18 Frihavns 6 7 2 , . S ulige Nr. . Aakandevej j jjge . . Brh. Ilusum 23 Husum 15V 8 8 Aggers-( 1—15 og 2-14 . Brh. Brønshøj 23 Grøndals 12V2 8 8 - — - Brønshøj - - voldvej \ Resten . . . . . — . Bronshøj . - - AakjævsAlléSeborg . . . Gladsaxe 0 Soborg A2 N Aggervej Vanlese . . . . Vanløse 21 Vanløse 12V8 8 8 Aalands- j 1-17Og2-12 S Sundbyostor N&thanaols 9N 4 4 Agnetevej...................... S Sundbyester 25 SimonPeters 9S 4 4 Kåde ( 19-67 ok 18-32 - — - Sumlbv - - - Ahlefeldts- jul.Nr. og20—30 K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5 Aalborggade . . 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 o gade 1 2—18 . — . Trinitatis _ . . Aalekiste-j 4 . og14-252 Vnl. Vigerslev 21 Vanløse 12V8 8 8 Ahlmanns Allé Hellerup. . Gjentofte Hellerup Al N vej {21-237 Vb. Vanlese - — - Ahlmannsgade............... N Udb.Klædebo 14 Brorsons 120 6 7 f 1—19 Vigorslev 20 Aalliolm 14N 9 6 Ahornsgade................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11S 6 1 Aalholmsvej . . 1 33—65 - - — 12V3 - Ahrenkildes Allé . . . . S Sundbyester 25 SimonPeters 9S 4 4 1 2 -20 - 21 14N - AjasAllé Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S v 30-80 - 12V3 - _ Aktæons Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovro A4 S Aalstrupvej Valby . . . . N Vigerslev 21 Aalholm 12V8 9 6 Alhaniensgade............... S Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 Aalykkes Passage . . . . Udb.Klædebo HelligKors 5 6 7 Alderdomsvej Kastrup . . Taarnby Kastrup Taksigelses A2 S Aalekkeve.i. . . F Bronsbøj 21 Grondals I2V2 8 8 ... , 41-13og2-10 0 Udb.Klædebo 17 15S 8 1 Aamarkvej Valby Hvidovre Hvidovre A4 S Aldersrogade( 37— 39 og 20 N _ 13 Kingos Aamosevej Islev. Brh. Rødovre Rødovre A4 S Alderstrest Passage . . . N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11S 6 1 Aarestrupsvej Valby . . . 0 Valby 20 Jesus 14S 9 6 Alexandervej Cliarlottl. . . Gjentofte Messias Al N Aarhus- ( 1—43og 2—48 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 Alexandravej................... NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8 gade (79—113og50—112 - — - liansEgodes - Alliambravej................... V Frdbg. F12 Frederiksbg. F10 F Aarhus Plads. . 0 Udb.Klædobo 18 HansEgedes 10 7 2 Alléen Kastrup............... Taarnby A2 S Aarslevvoj IslevVanlese. . Rodovro Rødovre A4 S ( 1—29 F Frdbg. F9 F20 F Aastrupgaardsvej Valby. . Brh. Hvidovre Hvidovre A4 S Allégade . . . .{31—37 - Aavendingen . . Husum 21 Husum 12V2 8 8 \ 2—28 _ F10 F1V _ Abel Cathrines Gade. . . V Udb. Vester 9 Maria 1 O 5 a , i a ■( i—:15 N Udb.Klædebo 11 11N 8 7 Abels Allé Seborg. . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Allersgade ^ 17 „„ 2_18 _ _ Abildffaardsgade 0 Østervold 3 Esaias 6 3 2 Allingvej Vaiby............... Hvidovre nvidovre A4 S Abildlioj . . . Brh. Husum 23 Husum 15V 8 8 Almevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias Al N Abrikosvej . . . F Utterslev 14 Grendals 12V1 8 8 Almindingen Seborg . . . Gjentofte Dyssegaards A1 N 2—32 V Udb. Vester 9 Elias 1 5 0 Alperosevej................... S Sundbyvest. 25 Hejdevangs 9V 4 4 gade | Acaciavej . . . " — - Apostel - - Alrunevej Hellerup. . . . Gjentofte Dyssegaards A1 N 34—48 - — F1 Getlisemane - Alsgade........................ V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 1 V Frdbg. Solbjærg f30 F Alsikemarken Seborg . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N 1 ftciuueBAlle Valby . . . K Hvidovre Hvidovre A4 S Alstedvej....................... Brh Husum 23 Husum 12Va 8 8 ( 1—61 . . . . Adel- J 63—93 . . . . St. AnnæV. 3 Garnisons Frederiks 7 3 9 - å. L 101—133. . . . Amageri 9 _ 1 4 S Amagerbro 6 4 Christians 2S 4 3 gade \ 95-111. . . . - — - St. Pauls - - Boule-< 80-110 vard ( 118-134 - Eksercerpl. 24 Sundby i „ - (113—117. . . . ■8 “ “ Amagerbro 6 Christians - 3 3 Aabyhøj Allé Kastrup . . Taarnby Taarnby A2 S Agavevej Hellerup. . . . G a d e ©■& S u l® ij ®s g i «'g fl jSp'S |Politikr. i 1MPJ3 S o o CG ^ G a d e 2.S03V. 0 -e A h .3 Vi®M• 9 I * ! ! I *©O O "®* I s tipS *3® ww OA h 1 1 U .3-2O OO CO M ^!3 ®w s WiS COg. Aabakkevej . . Aabenraa . ■ ■ Aabjergvej Vanlese . . . F Brønshøj 21 Grendals 12V2 8 8 K Rosenborg 4 Trinitatis 7 2 3 Adel- J Vanlese 21 Vanløse 12V8 8 8 gade ) ( 4-32 4 3 Garnisons Frederiks _ 7 34—58 _ 60—102 - 106—108 - _ _ - . . 1—13 V Udb.Klædebo 2 Bethlehems 5 6 7 ( _ _ St. Pauls 8 * • F4 St. Lukas F20 F _ F3 — • 15-31 - 33—55 - Frdbg. F5 St. Thomas F30 F .... j 1—15og2—12 F Frdbg. — F2 — - - Adilsvej . •)17—19ogl4-16 _ Axboulevard. .

II — 34

Gade

Gade

? 8

Kvarter eller

Post­

Sogn

mune

Kom­

Rode­

Kvarter eller

Valg­

kreds

Kom­

Sogn

mune

Post­

Rode- i kontor

kontor

distrikt

(Kirke)

kontor |

(Kirke)

Social­

distrikt !

Politikr.

|Politikr.

ISocial-

! kontor

1—31 37—49 51—69 73—103 105-111 115—167 169—177 179—197

S Amagerbro 6 Frelsers 9N 4 3 Axeltorv.......................... V Vestervold 2 Domkirken 3 1 5 Sundbyester - Nathanaels - - 4 Azaleavej( 1—19 og 2—24 F9 Frederiksbg. F2V F Frdbg.

Sundby

Valby \ 21—35og26—42

— F20 — “ “

_

90 "

— 24 — - - M Baadsmandsstræde . . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2N 4 3

Filips " - -

Baarsevej Valby . . . . Baaringvej Kastrup . . .

Hvidovre Taarnby

Hvidovre A4 S Taarnby A2 S

.25

— —

- - - - - - 9S - .

— “

Amager-,

SimonPeters

Raekersv ) 1—89 Og 2—38 S Sundbyester 25 Filips 90 4 4 - SimonPeters 9S - - 191-181og80-150 - 2—28 Amagerbro 6 Christians 2S - 3 Badensgade ................... S Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 30—32 * — “ Nathanaels - - 4 Badstuestræde............... K Snarens 4 Helligaands 3 1 3 34—50 * Sundbyvestr. 24 — - - - Bagdadvej....................... S Sundbyester 25 SimonPeters 9S 4 4 i>2—føy - --- - Sundby - - _ . . ( 1—9 V Udb. Vester 9 Elias 1 5 5 90—120 - — - — 9V - _ tfagerstræde . .i 2 _ \2 2 _ ---

brogade 199—313

122—174 176-296

— 25 Højdevangs - - -

Blaagaards 5 6 7

D ( 1—15og2—14 Baggesens-) l9-31ogl6 -32 N Udb.Klædebo 2 11

3—41 og 2—8 S Amagerbro 6 Christians 2S 4 3

_

- - . 3 I 5

gade ( 33

—37og34—38 _

HelligKors Slotskirken

- — - Nathanaels - - 4 Bag Ra&dhuset............... V Vestervold 2

43—47

Amager-

14—44 - Eksercerpl. 24 Sundby - -

fælled-<

Frdbg. Gladsaxe Gjentofte Gladsaxe

F9 Frederiksbg. F20 F Gladsaxe A2 N Dvssegaarde AJ N Søborg A2 N F15 Frederiksbg. FlV F

3 Bag Søndermarken Valby . Bag Torvet Seboig. . . . — - - 4 Bakkedal Hellerup . . * .

vej 49—53

— -

og50—52

Amagerg-ade . . . . . . Amager Lan-j 1—141 dev.Kastrup (143-311, 2-312

K Chrsthvns 6 Christians 2N 4 3 Bakkedraget Seborg . . .

Taarnby Kastrup A2 S — Taarnby - — 24 — - . — - SimonPeters 9S - .

V Frdbg.

BakkegaardsAllé^ j,^A fjr

_

_ F9

Amager- til Prags Boulev. S Sundbyoster 6 Filips 9N 4 3 Bakkekammen . . ” . . Brh. Mvf.Kongedyb.-64 -

Husum 21 Husum 12V2 8 8 4 Bakkeledet................... Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 15V 8 8 — 25 — 90 - • Bakkevej....................... F Utterslev 23 Grøndals 12V1 8 8

164—168 - 180-238 -

Strand-

vej

Gjentofte

Bakkevænget Gjentofte . . . 139—77 Balaersgaao . . . \ 9 „ ,,

Vangedø Al N

281-405og282-484 Kst. Taarnby

Kastrup A2 S 4 Helligaands 7 1

I 1—37 N Udb.Klædebo 13 St. Stefans 15Bi 8 7

Kingos Kingos Kingos

— _

3

Amagertorv . . . j 2

_24 K Strand Frimands

_ - (38—76 -

11N - - 11N 8 7 -

Amaliegade................... K St. Annæ0. 3 Garnisons 8 3 2 Amalienborg................... K St. Annæø.

3 Garnisons 8 3 2 Balders Plads. . . . . . Valby 20 Timotheus 14N 9 6 Baldrianvej Hellerup. . .

N Udb.Klædebo 13 Gjentofte

Amalie Skrams Allé Valby. Amalievej...................... Ambra Allé Kastrup . . .

Dyssegaards Al N Kastrup A2 S

V Frdbg. Taarnby F2 St. Markus Flø F Ballumgade................... V Udb. Vester 10 Krist 140 5 6 Balsamvej Kastrup . . . Krist 14ø 6 6 Bandholmvej Valby . . . Vigerslev 20 Aalholin 14N 9 6 Amidsvej....................... V Frdbg. F10Frederiksbg. F1V F Banebrinkon................... NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi 8 1 Ammentorpsvej Hellerup . Gjentofte Dyssegaards Al N . Banevej Charlottl............. Gjentofte Ordrup Al N Amorinvej Vanlese . . . Rødovre Rødovre A4 S Banevolden Valby . . . . Valby 10 Jesus 14N 9 6 S Sundbyoster 25 SimonPeters 9S 4 4 Banevænget Kastrup . . . Taarnby Kastrup A2 S Skovshoved A1 N Bangertsgade................... N Udb.Klædebo 11 HelligKors 5 6 7 Taarnby Amerikavej................... V Udb. Vester Amsterdamv ej............... Anchersvej Klpbg.............. Andebakkesti................... F Frdbg. Gjentofte F9 Solbjærg F2ø F Bangsbo Plads Vanløse . . Andemosevej................... NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi 8 8 Bangsbovej Vanløse . . . Søborg A2 N Bardenflethsgade . . . . H CAndersens Gade . . K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5 CT Barfoeds Vej . . . . F13 Godthaabs F20 F Barsehøj Hellerup . . . . Anders Henriksens Gade . S Amagerbro 6 Nathanaels 2S 4 4 Vanlese 21 Vanløse 12V» 8 8 Vanløse 21 Vanløse 12V» 8 8 S Eksercerpl. 24 Sundby 2S 4 3 F18 Lindevangs F2V F Gjentofte Dyssegaards Al N 3 St. Andreas 7 1 2 AndersenNexe V. Seborg Gladsaxe F Frdbg. PAndersens Vej . . . . F Frdbg. Bartholinsgade............... K Nørrevold Andestien . . . . . . . NV Brønshøj 23 Utterslev 15V 8 8 Basnæsvej . . . . . . Brh. Brønshøj 23 Brønshej 12V2 8 8 Andreas Bjørns Gade. . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2N 4 3 Bastiansmindev. Kastrup. . Taarnby Taarnby A2 S Andreasvej Kastrup . . . Taarnby F 7 Taarnby A2 S Bastionvej...................... S 6 Hvidovre 9N Q; Ane Katrines Véj|Uj]|® F Frdbg. Hariendals F3V F Baunebakkevej Valby. . . Hvidovre A4 S - — F16 — - «. Bannegaards-j1—47og2—48 Gjt. Gjentofte Gjentofte Al N Anemonevej Gjentofte . . Gjentofte 10 Gjentofte Al N vej \ Resten Hel. — — 14 S - Angelgade....................... V Udb. Vester Enghave 140 5 6 Bavnagorvej Valby. . . . Vigerslev 20 Vigerslev 9 6 Anker Heegaards Gade . . V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 Bavnebøj Allé i( Resten V Udb.Vester 10 Enghave 140 9 6 Anlægsvej Seborg . . . . Gladsaxo Gladsaxe A2 N - Valby - * -- - - - Annasvej Hellerup . . . Gjentofte 23 Messias Al N Bavnevangen................... Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 15V 8 8 Anne- J1—13 og 2—14 . Brh. Brønshøj GrøndalB 12V* 8 8 Bavnovej Valby............... Hvidovre 20 Hvidovre A4 S bergvej ( Resten. ■ . . - — - Brønshøj - - . Beatovoj Valby................ Valby Timotheus 14N 9 ft Annekegade................... 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15S 8 1 Bechgaardsgade............... ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 Annettevej Ckarlottl. . . Gjentofte Ordrup Al N MBechs Allé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Annexgaardsvej Vanlese. . Redovre 20 Rødovre A4 S Bechsvej Klampenborg . . Lyngby-Tbk. 25 Taarbæk A2 N Annexstræde Valby . . . Valby Vigerslev Timothens 14N 9 6 Bedfordvej....................... S Sundbyvest. Højdovangs 9V 4 Ansgars Allé Valby . . . 20 Timotheus 14N 9 6 Beethovensvej............... V Kong. Engh. 10 Fredholms 140 9 Antoinettevej Valby . . . Valby 10 Jesus 14N 9 6 Begoniavej Gjentofte. . . Bekkasinvej Hellerup. . . Gjentofte Gjentofte Al N Antonigade................ K Kebmager 4 Helligaands 7 2 3 Gjentofte 23 Messias Al N Antvorskovvej Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Beldringevej................... Brh. Brønshøj Brønshøj 12V2 8 8 Apollovej Vanlese . . . . Vanløse 21 Vanlese 12V3 8 8 Belfastvej....................... S Sundbyvest 25 Højdevangs 9V 4 4 Arabiensvej , . . . . S Sundbyoster 25 SimonPeters 9S 4 4 Belgiensgade................... 8 Sundbyoster 6 Sundby 9N 4 4 Arendalsgade................ 0 Østervold 3 Citadels 6 7 2 ( ul. Nr. t. Hv'dkildov. Brh. Utterslev 23 Ansgar I2V1 8 8 Arildsgaardvej............... Brh Husum 23 Husum 15V 8 8 „ ,, 1derfr. t. Godthaabsv. - — - Grøndals - - Arkonagade ................... V Udb. Vester 9 Absalons 13 6 6 107-159 F Brønshøj 21 — 12V2 _ Arkturus Allé Kastrup . . Taarnby 25 Taarnby A2 S hV 1 40-98 Brh. Utterslev 23 Brønshøj - - * Armeniensvej................... S Sundbyester SimonPeters 9S 4 4 V°J 100—152 F Brønshøj - Grondals - - Amager' Allé Kastrup. . . Taarnby 21 Taarnby A2 S ( 154-184 - — “ Brønshøj - - Arnestedet Vanlese . . . Vanløse 1 Vanløse 12V3 8 8 Bellevuevej Klpbg............. Gjentofte 21 Skovshoved Al N Arnesve; Brh. Bronshøj 23 Brønshøj 12V2 8 8 Bellisvej.......................... F Brønshøj Grøndals 12V2 8 8 11 N Udb.Klædebo 11 Simeons 11N 6 1 Bellmansgade................ ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 16N 7 1 Arresegade i 5 0 7 0£r 2-28 _ 18 ._ _ .. Bellmans Plads............... ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 1—Faste Battori S Eksercerpl. 24 Sundby 2S 4 3 Belvoderegade................ V Udb. Vester 9 Absalons 13 9 ft 41—Hærens Ballonp. - — - . 4 Bendstrupvej Valby . . . Hvidovre F20 Hvidovre A4 S ler.1' 1 lg. Nr.t.AxelHeidesG. • Amagerbro 4 H. Tavsens _ - 3 Bendzvej....................... F Frdbg. Lindevangs F2V F vej r ~ derfra Eksercerpl. 6 — - . Gjentofte Messias Al N 10 Kastrup A2 S

Bengtasvej Hellerup . . . Bentzonsvej..................

F8

Godthaabs F20 F Citadels 6 3 2

F14 Solbjærg F2V F

F Frdbg.

Arveprinsensvej............... F Frdbg.

Asgaardsvej................... V Frdbg. F15 Frederiksbg. F1V F Bergensgade ................... 0 Østervold 3

Asger Rygs' Gade . . . . Askov Allé Kastrup . . . Asminderedgade . . . . Asmussens Allé............... Astersvej....................... Brh. Astridsvej Kastrup. . . . Astrup-1 Asvlcrade vej }Rest ul.Nr.ogl.Nr. ....................... August Goils Vej Valby . . AugustWimmers ( uligeNr. Vej Valby | ligeNr. Aureheivei Hellerup- . . . Hellerup. . . . Aurikelvej Valby . . . . Avnbel Allé Kastrup . . . Avnsevpj Gjentofte . . .

V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 6 Berggreensgade............... ø Udb.Klædebo 19 Sions 15N 7 1 Bergthorasgade ............... S Amagerbro 4 H. Tavsens 2S 4 3 Taarnby 19 Taarnby A2 S

.Hvidovre A4 S Godthaabs F2V F Ordrup A1 N Godthaabs F2V F Gjentofte Al N

lskegade ....................... ø Udb.Klædebo Kildevælds 15N 7 1 Beringgaardsvej Valby . . N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 120 8 7 Beringsvej...................... F Frdbg. F15 Frederiksbg. F1V F Berlingsbakke Charlottl. Gjentofte F17 Asnæsgade...................... N Udb.Klædebo 13 Simeons 11N 6 1 Bernhard Bangs Allé . . s F Frdbg. Assensgade ................... 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 BernstorfflundAUéCharittl. Gjentofte V Frdbg. Hvidovre F18

2

|uligeNr. V Vestervold Slotskirken 3 1 5

Husum 23 Husum 16V 8 8

Maria

-

Taarnby

Taarnby A2 S Vanlese 12V 2

Bernstorffsgade ( 2—22 - 1 30-40 -

9 — *

Udb. Vester

21

1-13 Brh. Vanløse

8 8

- Brønshøj 23 Brønshøj K Øster 4 Holmens 8 2 3 . Va'by 20 Johs.Døbers 14S 9 6 Valby 20 JohB.Døbers 14S 9 6 • Vigerslev - - •

( 1-67 Hel. Gjentofte Dyssegaards Al N — Gjentofte - -

69-137 - |141—193 ChI.

— — —

— - - Messias - - — - - Ordrup - Gjentofte A1 N

Athensvej....................... S Sundbyester 25 SimonPeters 9S 4 4 Augustagade.................... S Sundbyoster 24 Filips 90 4 4 Bernstorftsvej s 2—138 Hel.

— Hellerup -

140—162 I 170—214

Chl.

v216—246 • Gjentofte

Hellerup Al N BernstorffsvængetGjentofte Hellerup Al N Bevtoitgade................... V Udb. Vester 9 Enghave id 5 ft

Gjentofte Gjentofte Frdbg. Rødovre Taarnby Gjentofte

F Brønshøj 21 Grøndals 12V2 R 8 V Frdbg. F10 Solbjærg FlV F Hvidovre A4 S Hvidovre

F9 Frederiksbg. F2V F A F Beyers Vej . . . .

Rødovre A4 S Taarnby A2 S

Bianco L udos Allé. . . .

0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 16S 7 1 Bibliotekvej Valby . . .

25

Biens A llé ................... S Sundbyoster SimonPeters 9 S 4 4 F2 St. Markus F30 F Vanlese 21 Vanløse 12V3 8 8 V Frdbg.

Gjentofte H. Tavsens

Al N Bille Brahes Vej . . . . 2S 4 3 Billesborgvej Vanlese. . . BirkeAllé Valby . . . . - -

Axel Høides (ulige Side s Amagerbro 4

_ Eksercerpl. 6 _

Hvidovre A4 S Aalholm 14N 9 ft

Hvidovre Vigerslev

Gade ? lige Side

20

Birkebakken Valby.

. .

Rødovre A4 S

Axelbej Vanlese .

Redovre

XI — 35

<5 u t ® 1J®8 5 <©O fl Ss>^

t M

Kvarter j eller

------- 1

1

"3 © u

G a d e

o-e

Grad e

CG3

Oo, o ©

« s

T3

Post- j distrikt — -

Kom- 1 Social- ! kontor N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 — - St.Stefans - Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Gjentofte Skovshoved A1 N Brh. Husum 23 Husum 15V 8 8 Lyngby-Tbk. Lyngby A2 N V Udb. Vester 10 St. Matth. 140 5 6 Frdbg. F12 Frederiksbg. Flø F Rødovre Rødovre A4 S N Udb.Klædøbo 13 St. Stefans 15Bi 8 7 — - Kingos - - 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 o Vigerslev 21 Aalholm 14N 9 6 — 20 — - - Gjentofte Ordrup Al N Gjentofte Ordrup A1 N Brh. Husum 23 Husum 15V 8 8 Gladsaxe Gladsaxe A2 N V Frdbg. Fl St. Thomas F3ø F Rødovre Rødovre A4 S NV Utterslev 13 Grundtvigs 15Bi 8 1 Gjentofte Ordrup A1 N Vanløso 21 Vanleso 12V3 8 8 Taarnby Taarnby A2 S Taarnby Kastrup A2 S Valby 20 Jesus 14S 9 6 Lyngby-Tbk. Lundtofte A2 N Hvidovre Hvidovre A4 S S Sundbyester 24 Filips 90 4 4 0 Emdrup 19 Lundehus 15N 8 1 K St. Annæ0. 4 Garnisons 7 3 2 — 3 — - « - - — - Frederiks - - - — 4 Garnisons - - Hvidovre Hvidovre A4 S Taarnby Taarnby A2 S Rødovre Rødovro A4 S Gjentofte Gjentofte A1 N Chll Gjentofte Ordrup A1 N - — Messias - - Ueli — — . - N Utterslev 15 Kapernaums 12V1 8 7 Gjentofte Gjentofte A1 N S Sundbyvest. 25 Hejdevangs 9V 4 4 S Snndbyøster 24 Allehelgens 9N 4 4 K Øster 4 Holmens 8 2 3 Taarnby Taarnby A2 S S Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4 4 S Sundbyvest. 24 Sundby 2S 4 4 s Sundbyvest. 24 Sundby 2S 4 4 - Eksercerpl. - — - - - - Snndbyvost. - Natbanaels - - - - Eksercerpl. - — - - s Sundbyvest. 25 Højdovangs 9V 4 4 V Udb. Vester 10 St. Matth. 13 5 6 mune i Rode­ kontor Sogn j (Kirke); Politikr.J

f 1-39 NV Utterslev 15 Kapernaums 15II 8 ) 85—93 - _ Utterslev — - Grundtvigs — - Utterslev Birkegade....................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6 Birkehøj Hellerup . . . . Gjentofte Dyssegaards Al N Birkevang Kastrup. . •. . Taarnby Kastrup A2 S Birkholmvoj Vanløse. . . Vanløse 21 Vanløse I2V® 8 8 Birmavej....................... S Sundbyester 25 SimonPeters 9S 4 Bisiddervej................... NV Utterslev 15 Kapernaums 16B 8 8 Biskop Krags Vænge. . . 0 Udb;Klædebo 17 Taksigelses 15S 8 Bispebjerg ( 1—39og2—106 NV Emdrup 15 Grundtvigs 15B 8 Parkallé | 43—51 - _ _ _ Bispebjergv e j ............... NV Utterslev 13 Grundtvigs 151b 8 Bispeengen................... N Frdbg. F16 Mariendals F3V F Bispeparken ................... NV Utterslev 15 GrOndtvigs 15Bi 8 Bispevej.......................... NV Utterslev 15 Kapernaums 15B 8 s Bissensgade ................... V Udb. Vester 10 Krist 14ø 5 6 Bjarkesvej.................... F Frdbg. F3 St. Lucas F20 F Bjelkes Allé................... N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 Bjergagervej Valby . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Bjergmarksvej............... Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 s Bjergstedvej................... Brh. Huéum 23 Husum 12V2 8 8 Bjergtoften Hellerup. . . Gjentofte Dyssegaards A1 N Bjernedevej................... Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Bjerregaards Sidevej Valby Valby 10 Jesus 14N 9 G Bjørregaardsvoj Valby . . Valby 10 Jesus 14N 9 6 Bjerringbrovej Islev . . . Brh. Rødovre - Rødovre A4 S Bjevorskov Allé /alby . . Hvidovre Hvidovre A4 S s Bjødstrupvej Vanløse. . . Rødovre Rødovre A4 Bjømbaksvej Kastrup. . . Bjørnevej Valby . . . Taarnby Rødovre Taarnby Rødovre A2 A4 S s Bjørnsonsvej Valby . . . Valby 20 Johs. Døbors 14 S 9 6 Blaabærvej................... F Utterslev 14 Grøndals 12V1 8 8 Blaa- | 2—24 gaardsg. (35—59og26—46 N Udb.Klædebo 2 11 2 Blaagaards Bethlehems 5 6 7 Blaagaards Plads . . . . N Udb.Klædebo 11 Blaagaards 5 6 7 BIaamejsovej................... NV Utterslev 14 Ansgar 12V1 8 8 Blaanmnkevej................... NV Emdrup Taarnby 15 Grundtvigs 15B1 8 x BlaaregnAlle Kastrup . . Kastrup A2 s Bladbillevei Islev . . . . Brh. Rødovre Rødovre A4 S Blankavej Valby............... Valby 20 Timotheus 14N 9 6 ( Blegdarashosp. N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6 Bleg- \Uest ulige Nr. 0 _ 17 _ 4N 7 dams- < 2—42 N _ _ 4S 6 vej i 44—78 0 — Fredens 4N 7 \ 80—132 - _ Nazareth Nlekmgegade................... S Sundbyester 6 Nathanaels 9N 4 4 Blidahlund Charlottl. . . . Gjentofte Messias A1 N Blidahpark Charlottl. . . . Gjentofte Messias . A1 N Bliskær Valby................ Hvidovre Hvidovre A4 S Blokhusvej Charlottl.. . . Gjentofte Gjentofte A1 N Bloksbjerget Klampenborg Gjentofte Skovshoved Al N Blommehaven Valby . . . Vigerslev 20 V1 gerslev 14S 9 6 Blomstermarken Søborg . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Bluevang Allé Islev . . . Brh. Rødovre Rødovre A4 S Blytsvej....................... F Frdbg. Uttorslev F14 Solbjærg F2V F Blytækkervej................... NV 15 Kapernaums 15Bi 8 8 Blæsonborgvej ............... Brh. Husum 23 Husum 15V 8 g Bobakken Vanløso . . . . Vanløso 21 Vanløse 12V3 8 8 Bodenhoffs Plads . . . . K Chrsthvns 6 Frelsers 2N 4 3 Bodilsgade....................... V Udb. Vester 9 Enghave 13 5 6 Bogensegade ................... 0 Udb.Klædebo 18 Davids 10 7 2 Bogenæsvej................... Brh. Husum 23 Husum 12V2 8 8 Bogflnkevoj................... NV Utterslev 15 Ausgar 12V1 8 8 BogholderAllé Vanløse Vanløse 21 Vanløse 12V8 8 8 Bogtrykkeivej j g2~*jj NV Utterslev 15 Kapernaums Grundtvigs 15Bi 8 8 Bogeve, . . . . . F Frdbg. F8 Mariendals F3V F HCBojsens Vej Valby. . Hvidovre Hvidovre A4 8 Bolandsvej....................... ø Emdrup 19 Lundehus 15N 8 1 Boldhusgade................... K Øster 4 Holmens 8 2 3 Boltonvej....................... S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9V 4 4 Bolystvej Valby............... Hvidovre Hvidovre A4 S Bomhusvej...................... 0 Emdrup 19 Lundohus 15N 7 1 Bomsluttervej................... NV Uttorslev 15 Grundtvigs 15Bi 8 8 NBonavents AlléValby. . Hvidovre Hvidovre A4 S Bondemarken Søborg . . . Gladsaxe Gladsaxo A2 N Borgbygaard AlléKastrup Taarnby Taarnby A2 S VA Borgens j ulige Nr. V Udb. Vester 10 Enghave 140 9 6 Vej ( lige Nr. - Valby - — • Borgerbo ....................... S Amagerbro 6 Christians 2S 4 3 / 1—19og 2—82 K St. AnnæV. 4 Garnisons 7 3 2 Borger­ gade \21—47 <49—87og66—132 “ 3 Frederiks - - <89—93 _ _ St. Pauls 8 . \ 134—144 - __ - Frederiks Borgervænget jsR_fl 5 > ' ø Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15N 7 1 Borghaven Valby . . . . Vigerslev 20 Vigerslev 14S 9 6 Borgm.Chri-j1-33og2-10 V Kong. Engh. 10 Fredholms 140 9 6 stiansensG. (35-37oi.50-u.Nr. _ 13 BorgmesterGodskesensPlads F Frdbg. F20 Lindovangs F2V F Borgmester J 1-9og2-22 0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 1 Jensens Allé (fra Ø-Allé __ St. Johannes 4N Borgmester-1 1—3 og 2—6 N Udb.Klædebo 13 St. Stefans 15Bi 8 7 vangen ( Rosten. . . - __ Kingos "Orgskrivervej............... NV Utterslev 15 Grundtvigs SimonPeters 15Bi 8 8 Borneovej...................... S Sundbyester 25 9S 4 4 tjotnhomsgade............... K Østervold 3 St. Pauls 8 3 9 »orrebyvej....................... Brh. Bronshej 23 Brønshøj 2V2 8 Borthigsgade................... 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15S 8 1 i 1— og 2—24 N Udb.Klædebo 14 Anna 120 8 7 103- 143ogl02—156 Frdbg. F16 Mariendals F3V F Boraps Allé 177 179 201—259 NV Utterslev 14 Grendals Ansgar L2Y1 8 8 Birkedomraervej i 2—Gy - ( 70—92 _ 1 1 8

1-7 26-30 Borups Plads. . j Bosempvej. . . . Bostamose Klpbg. . Botoftevej . . . . Boveskovsvej Klpbg. Boyesgade. . . . 12_ 8 Brabrandvej Islev Vanløse a t 1—29og2—20 Bragesgade|31_350g22_28 Brammingegade Bramslykke- (1—33og2—26 vej Valby \ 35-65 og32-50 Brams Sidevej Charlott! Bramsvej Charlottl. . Branddammen . . . Branddamsvej Seborg. L I Brandes Allé . . Brandholms Allé Vanløse CJ Brandts Vej . . Brannersvej Charlottl Bratskovvej Vanløse . Brattingsborgvej Kastrup Bredagervej Kastrup . Bredahlsvej Valby . . Bredepr. Lyngby . . Brodegaards Allé Valby Bredegrund............... Bredelandsvej Bredkær Valby Bredskiftevej Kastrup Bredsteiisvej Vanløse BregentvedsAlléGjentofte Bregne- i 2 gaards- JuligeNr.og 4-24 vej I 26-30 Bregneredgade .' . . Bregnevej Gjentofte . Breidablik Allé . . . Bremensgade. . . . Bremerholm . . . . Brenderupvej Kastrup Breslaugade . . . . Brigadegaarden . . . Brodersøns Allé Helleru Broderskabsvoj . . . Brofogedvej . . . . Brogaardsvej/1—33og2 Gjentofte \Resten Brogaardsvænge Gjentofte Broholms Allé Charlottl 35 2—20 Brohusgade j * Broksevej............... Brolæggerstræde . . Brombærvej . . . . Brorsonsgade. . . . Brostykkevej Valby . Brovænget............... Brunevang............... LEBruunsVej Charlottl Brydes Allé . . . . Bryggerensvej . . . Bryggorgade . . . . Bryggerivej Valby . Bryggervangen . . . Bryghusgade . . . . Brynhildegade . . . Brysselgade . . . . Brødhej Gjentofte . . Brødrene Boebcrgs Vej Brødrevej Søborg . . Brøndager Valby . . Brønderslev Allé Kastru Brøndkasrvej Valby Brøndsteds Allé. . . Brendumvej Vanløse Brenlunds Allé Hellerup Brønshøjgaardvej . Brenshejholins Allé. Brønshøj Kirkevej . Brønshejvej 1—61 og 2—82 Budd. Hovedg. og 2—266 Brigadevej . 26 Bredgade . ( 3 6—31 141—63 ' i59—77 2—24 1,26-76 1 1—11 47—51 2-46 f48—66 Bristol Allé Broagergade Brobergsgade

Frelsers Hellerup Lindovangs Kapernaums Gjentofte Vangøde Gjcntofto Skovshoved Brorsons Brønshøj Helligaands Grøndals St. Matth. Hvidovre Husum Husum Messias Sundby Husum Taksigelses Johs. Døbers Kildevælds Slotskirkens Kingos Sundby Gjentofte Lindevangs Dysse«aards Hvidovre Taarnby Jesus Frdbg. Vanløse Dyssegaards

2N A1 F2V 15Bi Al Al A1

4 N F 8 N N N 6

Chrsthvns Gjentofte Frdbg. Utterslev Gjentofte Gjentofte Gjentofte Udb.Klædøbo Brønshøj Snarens Utterslev Udb. Vester Hvidovre Husum Husum Gjentofte Sundbyvest. Husum Udb.Klædøbo Valby Udb.Klædebo Vester Udb.Klædøbo Sundbyøster Gjentofte Frdbg. Gjentofte Hvidovre Taarnby Gjentofte Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Gladsaxe Lyngby-Tbk. Gladsaxe Frdbg. Vanløse Sundbyester Utterslev Chrsthvns Vanløse Udb. Vester Sundbyvest. Gladsaxe Valby Frdbg. Vanløse

F14 15

N Brh. K F V Brh. Brh. S Brh. 0

12ø - 12V2 8 3 12V1 140 A4 12V2 12V2

14 23 4 14 10 21 21 24 23 17 20

A1 2S 15V 15S 14S 15S 3 15S 9N A1 F2V Al A4 A2 14N F1V 12V8 A1 12V2 15V 15V I2V2

19 2 13 6 F14

ø K N S

20 F15 21

Brønshøj Brønshøj Brønshøj Brønshøj Grøndals Gladsaxe Lyngby Gladsaxe

23 23 23 23

Brh. Brh Brh. Brh. Søb Bsv. Ly. Søb. F

|321 15-87 og18A—90 89-117 og94—136 119-387 og 178-634

Bud- dingev.]

Lindevangs Vanløse Allehelgens Kapernaums Frelsers Vanløse Enghave Hejdevangs Gladsaxe

F2V 12V8 9N 15Bi 2N 12V* 13 9V A2

F19 21

Buen................... Bulbjergvej Vanløse Bulgariensgade . . Buntmagervej . . Burmeistersgade . Bnskager Vanløse . Bustrupgade . . .

24 15 6 21 9 25

_

158-170 N 176-198 NV 200--236

__ __

— __

_

_

15

11 — 36

1,

isU >- 3!a 0 SfS'S Q* |CG ja

i

distrikt 1

Gade

3 2 Jtx

Kvarter eUer

Rode- |

mune j

Kom- j

Post- |

Sogn

(Kirke)

kontor j

Bygholmvej Vanlese . . . Vanlose 21 Vanlose 12V 8 8 Byglandsgade................... S Eksercorpl 1 24 Sundby 2S 4 4 BygmarkenSøborg . . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 b Bygmestervej................... NV Utterslov 15 Kapernaums 15Bi 8 8 Byhøjen Vanløse . . . . Vanløse 21 Vanlese 12V18 8 Bykildovej Valby . . . . Valby 20 Jesus 14b 9 6 Bylødet Gjentofte . . . . Gjentofte Vangede A1 N { 1— 5 C . . V Frdbg. Fl( Solbjærg Fl\ F 7-15 . . - — F1 — F31 1 - . 1 27 . . _ _ F7 St. Thomas _ - Bulowøvej < 2—12 _ F1 St. Markus Fl* - 14—26 - — F2 -- • - - l 28—50B - — - St. Thomas FS€1- Bymosevej Valby . . . . Valby 20 Timotheus 14h 9 6 Bynkevicmret Kastrup . . Taarnbv Kastrup A2 S Byporten...................... Brh Husum 21 Husum 12V 8 8 Bystævnet....................... Brh Husum 23 Husum 15V 8 8 Bytinget....................... Brh Bronshøj 23 Brønshøj 15V 8 1 8 Bytoften Valby............... Hvidovre Hvidovre A4 S 8 Byvangen...................... Brh Brønshøj 23 Brønshøj 15V 8 Bækkobo Seborg............... Gjentofte I»yssegaards A1 N 8 Bækkeskovvej................... Brh Brønshøj 23 Bronshøj 12V= 8 Bæverstion Søborg . . . . Gladsaxe Gladsaxe A2 N Bødkerbakken Klpbg. . . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 N Bødkervej....................... NV Utterslev 15 Kapernaums 1511 8 8 Bøgehøj Hellerup . . . . Gjentofte Taarnby Dyssegaards A1 N Bøgovang Kastrup . . . . Kastrup A2 S Bøgevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias A1 N Bøhmens- i 1—25og6—16 S Sundbyester 0 Nathanacls 9N 4 4 gade j31—33 - _. - Allehelgens 1 ~ - Bollegaard Allé............... NV Emdrup 15 Grundtvigs |15Bi 8 1 Bønnelandsvej Vanløse . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Børglumvej Vanløse . . . Vanløse 21 Vanløse 12Va 8 S Børsen.......................... K Strand 4 Slotskirkens 8 0 3 Børsgade....................... K Strand 4 Slotskirkons 8 2 3 Børskovvej................... ø Emdrup 19 Lundehus 15N 8 1 Oallisensvej Hellerup . , Gjentofte Hellerup A1 N Camilla Nielsens Vej . . . F Frdbg. F20 Lindevangs F2V F

Collinsgade............... Corneliusmindev. Kastrup Cort Adelers Gade . . Cottagevej Hellerup . . CrillesTønnesensAlluKastrup Cumberlandsgade . . Cypernsvej . . . . Cypres Allé Kastrup . Cæciliavej Valby . . Daadyrvej Soborg. . Dagebøl Allé Kastrup. Daglykkevej Valby . ( 1—5 og 2—10 Hl—45 og 40 Dagvej Hellerup. . . . Dagegade................... DahlénsstrædeGjentofte. Dahlorupsgade . . . . Dalbyvoj............... Dalen Seborg............... Dall'eret................... / 1-57 | 59-137 139- Dalgas Boulevard; Dagmars- ) 12—38 9 39 gade 1 NDalkoffs Vej Dalmosevoj . . . Dalsgaardsvej Klpbg Dalslandsgade . . Da'streget Seborg. Dalsvinget Hellerup Daltot’tevej Seborg Dalumvej Valby. . Dalvaugen. . . . Dalvej Gjentofte . Damagervej . . . I)amgaard8vej Klpbg Damhus Boulevard Valby Damhusdalen Valby. . . Damhusdæmningen Vanl. Valby............... Dambustorvet Valby Damparken Valby . Damsbovej Valby . Damsholtovej Valby Damstien Vanløse . Damtofte Cbarlottl. Danas Plads . . . . ( 1-7 og 2-8 Danasvej. . )27-4log26-44 Danhaven Valby............... Danmarksgade............... Dannebrogs Allé Klpbg. . . 1 1—37 n . )39—57 Dannebrogsgade. .\ 2_ 38 (40-60 Pannevirkegade............... Dansborg Allé Valby . . Danshejvej Valby . . . . Panstrupvej.................. Ilansvej Valby............... Dantee Plads.................... Pegnemose Allé............... Dognestavnen................... Delfingade....................... Delosvej.......................... Derbyvej....................... Dianavoj Vanlese . . . . Dickens Allé Søborg. . . Digevej. . . . \ Nr. > lige Ar. Digtergangen Seborg. . . Dirchsvej....................... Doktor Abildgaards Allé. . DoktorhavenVanløse . . . DoktorIlindhedesAlléVanl. Doktor Priemes Vej . . . Doktor Willes Vej Valby DomusvejKlampenborg . . Donaugadc....................... Doras Allé Valby . . . n .4 1-47 og 2-26 Dortheavej |49_g9 28-68 Dosseringen . . | 34 ~ 5 o Dovrogade....................... Drachmannsvej Klpbg. . . Dragsholmvej Vanlese . . Drechselsgade............... Drejervej....................... Drejegade...................... -4 9 A L Drewsons Vej} 2—14 DrivkærValby............... Drogdensgade j Dronningborgvej Kastrup . DronningDagmarsAlléValby Dronning Elisabeths Allé . DronningemarkenGjentofte Dron- ) 1—51 og 2—48 ningensg. (55—79og50—70 ( -1! 11 Dronningens I ™ j*} Tværgade ' ' j 14 ( 16—58 2-70 72-138 140-

Østervold Taarnby Øster Gjentofte Taarnby Sundbyester Sundbyester Taarnby Valby Glndsaxo Taarnby Hvidovre Udb.Klædebo Gjentofte Sundbyvest. Gjentofte Vestervold Husum Gladsaxe Sundbyvest. Frdbg. Frdbg. Emdrup Gjentofte Amagerbro Gjentofte Gjentofte Gladsaxe Hvidovre Brønshøj Gjentofte Kong.Engh. Gjentofte Rødovre Rodovro Vanløse Rødovre Rødovre

Esaias Taarnby Holmens Messias Kastrup Allehelgens SimonPeters Kastrup Timotheus Gladsaxe Taarnby Hvidovre Samuels Kingos St. Stefans Dyssegaards Sundby Gjentofte Domkirkens Husum Søborg Hejdovangs Lindevangs Godthaabs Lindevangs Godthaabs Godthaabs Grundtvigs Skovshoved Frelsers Dyssegaards Dyssegaards Seborg Hvidovre Brønshøj Gjentofte Fredholm Skovshoved Rødovre Rødovre

6 A2 8 A1 A2 9N 9ø A2 14N A2 A2 A4 11N A1 2S A1 3 12V2 A2 9V F2V

20

23 24

F20 F19 F17 F14 F18 F17 15

163

180

F2V 15Bi Al 9N Al Al A2 A4 15V A1 13 A1 A4 A4 12V3

Brh. V

Vanløse Rødovre Rodovre

2-21

A4 A4 ■ Vigerslev 20 Vigerslev 14S 9 6 Hvidovre Hvidovre A4 S | Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 | Gjentofte Skovshoved A1 N V : Frdbg. F6 St. Markus F10 F V Frdbg. F6 St. Markus F10 F - — Fil — - Vigerslev 20 Vigerslev 14S 9 6 V Frdbg. F6 St. Markus Flø F Lvngbv-Tbk. Lundtofte A2 N V Odb. Vester 9 Apostel 1 5 5 - __ _ Gethsemane - - - - __ - Apostel 13 - - __ . Gethsemane I - - V Udb. Vester 10 Enghave 140 5 6 Hvidovro Hvidovre A4 S Vigerslev 20 V'gerslev 14 S 9 6 0 Emdrup 19 Lundehus 15N 8 1 Hvidovre Hvidovre A4 S V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 5 Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 12V2 8 8 NV Utterslev 15 Grundtvigs 15Bi 8 8 K St. AnnæV. 3 St. Pauls 8 3 2 S Sundbyøstør 25 SimonPeters 9S 4 4 S Sundbyvost. 25 Højdevangs 9V 4 4 Rødovre Rødovre A4 S Gladsaxe Søborg A2 N s SundbyOvdr. 25 Højdevangs 2S 4 4 Gladsaxe Soborg A2 N s Sundbyøster 25 SimonPoters 9S 4 4 V Frdbg. F1 St. Thomas F3ø F Rødovre Rødovre A4 S Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 V Frdbg. F10 Frederiksbg. FlV F Hvidovre Hvidovre A4 S Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 N s Sundbyøster 24 Allehelgens 9N 4 4 Hvidovre Hvidovre A4 S NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8 - __ - Utterslev - - - N Udb.Klædebo 2 Blaagaards 5 6 7 . — Bethlehoms - - - S Sundbyvest. 24 Sundby 2S 4 4 Gjentofte Skovshoved Al N Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Eksercerpl. 6 II. Tavsens 2S 4 3 NV Utterslev 15 Kapernaums 15Bi 8 8 ø Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15S 7 1 0 Udb.Klædebo 17 Luthers 6 7 2 Hvidovre Hvidovro iA4 S S' Sundbyøster 6 Sundby i90 4 4 - 24 - - . Taarnby Taarnby A2 S Valby 20 Timotheus 14N 9 6 S Sundbyvest. 24 Iløjdovang UV 4 4 Gjentofte Gjentofte Al N E Chrsthvns 6 Christians 2 N 4 3 — - . Frelsers - - - K St. Annæ0. 3 Garnisons 7 3 2 . St. AnnæV. 3 1 - - St. Annæ 8. - 1 Frederiks 1 _ _ _ St. AnnæV. — - - -

Gjentofte Gjentofte Gjentofte Skovshoved Al N Skovshoved A1 N Ordrup A1 N Taarbæk A2 N K Chrsthvns 6 Frelsors 2N 4 Udb.Klædebo 19 Sions 15S 7 1 (xjentofte | Ordrup A1 N ø |Lyng:by-Tbk.

Chr.holms Tværv. Klpbg. Christiansholmsvej Klpbg. Christiansholms 8 . . . . Christianshvilevej Cbarlottl. Cbristiansmindevej. . . . Christiansrovej Klpbg. . . Christiansvej j1—35og2—38

3

1

Cbarlottl. ( “ - Christian Svendsens Gade s Sundbyøster 6 Nathanaels 9N 4 i 4 Christian Winthers Vej . . V Frdbg. F1 Solbjærg F30 F Christoffers Allé Søborg . . GIadsaxo Gladsaxe A2 N Resten Messias —

Gladsaxe Gladsaxe A2 N K Kebmager 4 Helligaands 7 2 3 3 K Købmager 4 Helligaands 7 2

Christoph. BoecksAllé Søb. Citygade ................................ Citypassagen.................. Clarasvej Char-j ulige Side

Ordrup Al N

Gjentofte

( lige Side - ( 1—49 0 Udb.Klædebo 17 Frihavns 6 7 2 — Skovshoved

lottl.

_

_

- - -

;51—67 ( 2—72

18

_ 1 .

_

Giassonsgade. . .

Citadels

Østervold 3 Gjentofte

-

--

-

HAClausensVej Gjentofte Clausholnrvoj Vanlese . • Clematisvej................... Colbjørnsensgade . . . . Vanlese 21 Vanløse 2V« 8 8 S Sundbyvest. 25 Højdevangs 9V 4 4 V Vestervold 2 Maria 1 5 6 1. Colbjørnsensgade . . . V Vestervold 2 Maria 1 5 5 Gjentofte A1 N

11— 37

....—

„ * 9 £ 3 1 &

u s \ ts o 5 |«£

'df'®

Gade Emanuel Olsens Vej Emdrup Hanke . . Emdrup Engvej . . Emdrupgaardsvej . Emdrup Kærvej . . Emdrup Mosevej Emdrup-/ Emdrup Vænge . . . Emil Ohr. Hansens Vej Emiliegade . . . . Emiliekildevej Klpbg. Emilievej Charlottl. . Emil Slomanns Voj . Emmasvej Gjentofte . Enebærvej................ Enemarksvej Gjentofte Enemærket . . • Engbakkevej Charlottl. Engblommevej . . . Engbovej Vanløse . . Engdals Allé Valby . Engdragot Valby . . Engelholmvej. . . . Engelstedsgade . . . Enggaardsvej Vanløse. Enghave Brygge . . Enghave Passage . . Enghave-( 1—11 og 2—12 Plads (13—25og14—20 1—31 °s 2-4( vej . 99-103 og 42 til1-177o. 102 Enghavovej Klpbg. . . . Engkær Valby............... r 2_28 Eng- i 1-47 og 30—90 lands-{49—229og118—230 vej i 231 \ Kosten Kastrup Englodden Valby . . . . EngmarkenKastrup . . . Engmosevej Charlottl. . Engskiftevej............... Engstrand Allé Valby. . Engstykkevej Valby . . , Eng- (1—7 og 2 svinget (9—55 og 18- 34 Engtoftevej............... _ . ( 1-49 og 2-50 Engvoj 155—137og52—130. Enigheds Allé . . . Enighedsvej Charlottl. Enveloppevoj . . . Erantisvej . . ' . . . Eremitagevej Klpbg. . _ . . I 1-35 og 2-28 Ericave.i ) 32-140 Gjentofte (l41-145ogl40-156 Erichsensvej Gjentofte . Eriklioghs Allé Soborg . . ErikEjegodsGadej'^g 2^’ Erik Glippings Allé Seborg. ErikMenvods Vej . . Eriksgade............... Eriksholmvej Vanløse. Eriksminde Allé Valby Ermelundsvejj 1-7 Gjentofte ( 9-129o.l Ernst MeyersGade. . . Erslevsvej Gjentofle . . . Esborns Allé Søborg . . . Esbern Snares Gade . . . Esbjerggade................... Esclirichtsvej Valby . . . Eskildsgade................... Eskildstrupvej............... Eskjærvej Vanleso. . . . Espegaardsvej Soborg. . . Espérance Allé Charlottl. . Espevangen Søborg. . . . Esromgade................... Estliersvej j1—37 og32~ 34 Estlandsgade................... Etonvej.......................... Evaldsbakken Hellerup . . Ewaldsensvej................... Evaldsgade................... Evanstonevej Hellerup . . Eversvej....................... Exnersvej Klpbg. . . . . •Nr, Eng­ havevej 33-57 61—77 79—89 199-263 2—20 22-42 56—76 98—198 200-260

G a d e

eller i

Kom- |

raune j

Post­

Sogn !

Kvarter eller F Frdbg. Kom­ 1 Gjentofte Vanløse F Frdbg. S Snndbyvest Taarnby mune

Sogn

(Kirke) ;

Post- /Getritt

Rode- Vrmtnr

Valg-Vwxdo

distrikt !

Social­

Kvarter

(Kirke)

kontor

Social­

kontor .

Politikr.

F Frdbg. FU Godthaabs [F3V O Emdrup 19 Lundølms 15N NV Emdrup J5 Grundtvigs 16Bi NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi 0 Emdrup 19 Lundelius 15N NV — — — 15 Grundtvigs 15Bi O Emdrup 19 Lundehus 15N F Frdbg. Fif Godthaabs F2V V Frdbg. F6 St.Markus El© Gjentofte Skovshoved Ai Gjentofte Ordrup Al F [ Frdbg. FIS Lindevangs F2V I Gjentofte Gjentofte A1 F Uttorslev 14 Grendals 12Vi Gjentofto Gjentofte Al NV Brønshøj 23 Utterslev 16V Gjentofte Gjentofte Al NV Emdrup 15 Grundtvigs 15Bi Rødovre Rodovro A4 Vigerslev 20 Vigerslev 14S Vigerslev 20 Aalhulm 14N Brh. Brønshøj 23 Brønshej 12V2 0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15S Redovre Rødovre A4 V Udb. Vester 9 Absalons 13 V Udb. Vester 9 Enghave 13 V Udb. Vester 10 St. Matth. 13 - — Krist V Udb. Vester 9 St. Matth. 14© - — 10 Krist 13 - — 9 Enghave - - — 10 — . Kong. Engh. - Fredholms - V Udb. Vester 9 Krist 140 - — 10 — - - — Enghave - 1 - Kong. Engh. _ Fredholms Lyngby-Tbk. Lyngby A 2 ; Hvidovre Hvidovro A4 s Sundbyvest. 24 Sundby 9V - — - Højdevangs - - — 25 — - - Taarnby Taarnby A2 Vigerslev 20 Vigerslev 14S Taarnby Kastrup A2 Gjentofto Ordrup Ai : o Udb.Klædobo 19 Sions 15N i Hvidovre Hvidovre A4 8 Hvidovre Hvidovre A4 S vv Utterslev 23 Utterslev |15V 8 - Brønshøj - |- V Frdbg. F12 Frederiksbg. FIØ 1 s Sundbyoster 25 Filips |90 i - — SimonPoters] 9S - Jrh. Brønshøj 23 Brønshej 15V 8 Gjentofte Ordrup A1 5 S Amagerbro 6 Christians 2S 4 s Sundbyvest. 25 Højdovangs 9V 4 Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 5 Gjentofto Vangede Al 5 Gladsaxe Seborg A2 - Gjontofte Vangedo Al - Gjentofte Gjentofte A1 5 Gladsaxe Seborg A2 5 V Udb. Vester 9 Absalon 13 5 - — - Enghave - Gladsaxe Gladsaxe A2 N V Frdbg. F2 St. Thomas f30 F V Udb. Vester 9 1 Elias 1 5

F14 Solbjærg F2> t r Messias A 5 Vanloso 12V 3 F7 Mariendals F31 r i F1’ Mariendals F3’ F — - - . 25 Højdovangs 95 4 4 Taarnby A2 S F1 Mariendals F31 F 21 8 8

Dronningensvej............... DronningLouisesV.Charltt.1 Dronninglundvej Vanløse DronningOlgas Vej . . Drosselvej (63-81og60-80 - Dublinvej...................... Dueoddevej Kastrup . . . Duevej / 67-113 og 84-124 - n

, . ( 1-57 og 2-56 F Frdbg.

— F1 :

. t 1-65 og 2-60 F Frdbg. - - Dunhammervoj................ NV Emdrup 15 Grundtvigs 15B 8 8 Dunkær Valby............... Hvidovre Hvidovre At S Duntzfelts Allé Hellerup . Gjentofte Hellerup Al N ( 9—39 V Udb. Vestei 9 Absalons 13 5 5 2—14 - — - Maria 1 - - T å ? ' j41 49og40—50 K 151—63og52—56 — 1 - Absalons Gethsemane 13 ■ - — 10 St. Matth. - - 155-61 og58-70 - — - — - - 6 Dybekær....................... Brh Husum 21 Husum 12V- 8 8 Dybendalsvej . . . . F Brønshøj 21 ! Grendals 12VS 8 8 Dybendalsvej Klpbg. . . . ILvnghv-Tbk | Lundtofte A2 N Dybensgade................... K ■Øster 4 Holmens 8 2 3 Dyblandsvangen............... Brh Brønshøj 23 Uttorslev 15V 8 8 Dyrbæk Valby............... Hvidovre Hvidovre A4 S Dyrehavegaardsvej Klpbg. . Lyngby-Tbk Lyngby A2 N Dyre-iSkovridg.—Kildceen. Kip Lyngby-Tbk Taarbæk A2 N haven(Eremitagen Sprfb. — — - Dyrehavevej (1 Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 N Klpbg. (Boston . . . Gjentofte Skovshoved Al Dyreværnsvej Valby . . . Valby 20 Fredholms 13 9 6 Dyrkøb........................... K Klædebo 4 Domkirkon 3 1 3 Dyssobakken Hellerup . . Gjentofte Dyssegaards Al N n , .11-37og2-36 Dyssegaardsvej| Resten Hell Søb Gjentofte Dyssegaards Al N Dyssevænget................... Brh. Husum 21 Husum 12V 2 8 8 Dyvekes Allé................... S Sundbyvest. 24 Højdovangs 9V 4 4 Dæmningen( 1—29og2—30 Vigerslev 20 AalIn ilni 14N 9 6 Valby ( Resten Hvidovre Hvidovre A4 S Dæmringsvej Hellerup . . Gjentofte Dyssegaards A1 N Dønnerupvej ............... Brh. Brønshøj 23 Brønshej 12V 2 8 8 Ebertsgade................... S Sundbyvest. 24 Sundby 2S 4 4 Ecketabergsgade............... 0 østervold 3 Esaias 6 3 2 Eddagnardeu................... N Udb.Klædebo 13 Kingos 15S 8 1 Edelgave Allé Gjentofte. . Gjentofte Gjentofte Al N EdelslundsvejKlpbg. . . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A2 N Edelsmindevej............... Brh. Husum 23 Brønshej I2V 2 8 8 Edisonsvej....................... V Frdbg. F10 Frederiksbg. F1V F Edithsvej Charlottl. . . . Gjentofte Messias Al N Edlevej Hellerup . . . . Gjentofte Messias Al N Edvard Falcks Gade . . . V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 5 EdvardGiæsels Vej . . . F Frdbg. F17 Godthaabs F3V F Edvard Griegs i ulige Nr. 0 Udb.Klædebo 19 Sions 15N 7 1 Gade ( lige Nr. . — - Kildevælds - - Edvard Storms Voj j 7~ 7 Efteraarsvej Charlottl. . . V Udb. Vestor Valby 10 Enghave 140 9 6 Gjentofte Ordrup Al N _ , (1-205 og 2-190Rødo. Van. Rødovre Redovre A4 S Egby-/207—219 Kødo. . . Brh. — _ - - vej (192—214 Islev. . . _ — _ - - Ege Allé Valby............... Hvidovre Hvidovre A4 S Egebjerg Allé Hellerup . . Gjontofto Hellerup Al N Egebæksvej................... 0 Emdrup 19 Lumlehus 15N 8 1 Egegaardsvoj Vanløso. . . Rodovro Rodovro A4 S Egegade ....................... N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 4S 6 1 Egehejvej Charlottl. . . . Gjentofte Skovshoved Al N Egelykkevej Vanlese . . . Vanlose 21 Vanlese 12 V 3 8 8 Egemarkevéj Vanløse. . . Vanlese 21 Vanlese 12V° 8 8 Egernvej....................... F Frdbg. F17 Mariendals F3V F Egetoften Hellerup. . . . Gjentofte Dyssegaards A1 N Egevangen....................... Brh; Brønshøj 23 Brønshøj 15V 8 8 Eggersvej 11—19og2—18 Gjentofte Dyssegaards Al N Hellerup t Resten . . , --- Gjontofte - Egholmvej Vanløse . . . Vanlese 21 Vanløse I2V 3 8 8 Egilsgade....................... S Amagerbro 4 H. Tavsens 2S 4 3 Egneborgvoj Valby . . . Hvidovro Hvidovre A4 S Ehlersvej Hellerup . . . Udb.Klædebo 19 Sions 15N 7 1 EinarHolbøllsVejCharlottl. Gjentofte Mossias Al N Eivindsvej Charlottl. . . . Gjentofte Messias A1 N Ejby Allé Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S , . . ( 2-16 V Udb. Vester 10 140 5 6 hjderstodgacie . . _ 39 — Enghave _ EjgaardsTværvejOliarlottl. Gjentofte Ordrup A1 N Eigaardsvej Charlottl.. . . Gjentofte Ordrup A1 N Ejstrupvej Valby . . . . Hvidovre Hvidovro A4 S Elbagade....................... s Sundbyester 25 Filips 90 4 4 Elektravej Vanløse. . . . Rodovrø Rødovre A4 S Eliasgade....................... s Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 EllebakkenJ1 og 2 . . . . Emdrup 19 Grundtvigs .5N 8 1 Hellerup (3—33 og 4—28 Gjentofte Dyssegaards Al N Ellebjorg- ( 2, 38 VBi f ul.Nr.t.Trekrg. J \ 1. Nr f. Trekrg. V Kong. Engh. 10 Fredholms 40 9 6 Vby Valby 20 13 - . — . L4S _ _ Ellebækvej Gjentofte . . . Gjentofte Vangede Al N — Fil

9 -

Vanløse Hvidovre Gjentofte Udb. Vester Gjentofle Gladsaxe Udb. Vester Udb.Klædebo Valby Udb. Vester Husum Vanlese Gladsaxe Gjentofto Gladsaxe Udb.Klædebo Udb.Klædebo Gjentofte Udb. Vester Sundbyvest. Gjentofte Frdbg. Udb.Klædebo Gjentofte Frdbg. Gjentofte Udb.Klædebo Frdbg. Gjentofte Udb.Klædebo Udb.Klædebo Udb.Klædebo Husum Utterslev

12V3 A4 A1 14ø Al A2 13 10 14 S 1 12V2 12V« A2 A1 A2 120 15N Al 1 9V A1 I*'2V 5 Al F2V A1

Vanlose Hvidovre Vangede Gjentofte Krist Gjentofte Gladsaxe Absalons Luther Timotheus Elias Husum Vanløse Gladsaxe Messias Gladsaxe St. Stefans Sions Hellerup Gethsemane Højdovangs Dyssegaards Lindevangs Bethlehems Hellerup Lindevangs Skovshovod

V Brh.

N Ueli

Elløgaardsvej 11—45 . . . Gjentofte (Restul.oJ.Nr. Eliegaardsvænge Gjentofte Ellehøj llellørup . . . . Ellemosevej Hellerup. . . Ellensvej Charlottl. . . . Ellevadsvej Charlottl. . .

Gjentofte

Dyssegaards Vangede

Al N

F19 2 F18

Gjontofte j Vangedø Al N

Gjentofte Gjentofte Gjontofte Gjentofte

Dyssegaards Al N Dyssegaards Al N Ordrup Al N Messias A1 V

Ellovangen................... !rb. Brønshej 23 Brønshøj 5V 8 8 Ellinorsvej Charlottl. . . . Gjentofte Messias Al N Elme Allé Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Elmegade . . . . . . N ■Jdb.Klædebo 11 4S 6 1 Elmelundevoj...................i Irh. Brønshej 23 Brønshøj 2V2 8 8 ®lsboryvej Valby . . . . Hvidovre Hvidovre A4 S Elsdyrsgade................... K St. AnnæV. 3 St. Pauls 8 3 2 Elstodvej Islev Vanlese . . Rødovre Bodovie A4 S Elvergaardsvej Vanløse . . Rødovre Rodovro A 4 S

18 F18

0

Davids Godthaabs Skovshoved

10 F2V A1 15S

F N 0 0 Brh. NV

Fabrikvej FabritiusAlléKlpbg. . Fafnersgade . . . . Faksegade ............... Fakse Tværgade. . . Faksingevej . . . . Falkevej...............

Kingos Luther Luther Husum 6 6 12V2 Kapernaumsil2Vl

13 17 17 23 15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online