Kraks Vejviser 1941 personregister

Vejviserens

2. B i n d i n d e h o l d e r .

1. B i n d in d e h o ld e r :

A fd.

V : R eal-R egister

Afd. I: K ort og Planer

A fd e lin g I I I

V I: F irm a-o g Aktie- selskabs-R egister

II: G ade-R egister og

H us-R egister

V II: F ag-R egister

— III: Person-R egister — IV : Provins-R egister

- VH I: Island —

IX : Udlandet

Pe r s on -Re g i s t e r for København.

Privat-Personer samt [Virksomheder indenfor Handel, Haanduærk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg. Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige. Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadé er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade“. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. T illæg: L is te over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1939—16. November 1940, med Angivelse af Dødsdagen. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Made with FlippingBook - Online magazine maker