Kraks Vejviser 1941 personregister

Animated publication

Vejviserens

2. B i n d i n d e h o l d e r .

1. B i n d in d e h o ld e r :

A fd.

V : R eal-R egister

Afd. I: K ort og Planer

A fd e lin g I I I

V I: F irm a-o g Aktie- selskabs-R egister

II: G ade-R egister og

H us-R egister

V II: F ag-R egister

— III: Person-R egister — IV : Provins-R egister

- VH I: Island —

IX : Udlandet

Pe r s on -Re g i s t e r for København.

Privat-Personer samt [Virksomheder indenfor Handel, Haanduærk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen og andre næringsdrivende Erhverv i København, Frederiksberg. Hellerup og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuld­ stændige. Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. — Navnene er ordnede alfabetisk i ét Register. Barberer, Frugthandlere, Viktualiehandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret, findes opført i disse, men er udeladt i Person- Registret. I Vejviserens Tilføjelser (paa gule Blade foran i 2. Bind) er optaget et Antal Flytninger , som er kommet til Vejviserens Kundskab efter Person-Registrets Trykning. Grænsen mellem Person-Registrets og Provins-Registrets Omraadé er vist paa omstaaende Plan, „Person-Registrets Omraade“. En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side. T illæg: L is te over Døde. En Fortegnelse over kendte Danske, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 10. November 1939—16. November 1940, med Angivelse af Dødsdagen. Institutioners og Foreningers Adresser m. m. findes i Afd. V, Real-Register (foran i 2. Bind). — Adresser paa Institutioner, Forretninger og Privat-Personer udenfor København, se Afd. IV, Provins- Register.

Vejledning i Brugen af Person-Registret.

1 ) E ft e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Efternavne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hansen-Gad efter alle Hansen’crae. Dobbelte Efternavne uden Bindestreg er som Regel opført under det sidste Efternavn, f. Eks. Hansen Gad under Gad. 2 ) Inden for »amme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t illin g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. 1. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse.— Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne. 3 ) Inden for samme Efternavn og Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strengt alfabetisk^ uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn ( G A P staar før C a rl , dette atter før G A S). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen — Hansen A P etc.; Hansen A & Co. = Hansen A C O)). Firmanavne, der ikke er dannet af Personnavne, er ordnet, som om det første Ord var Efternavn. F . Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". T il den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver at det i Parentesen nævnte, til det officielle Handélsregister anmeldte Firma (se Afdeling V I i 2. Bind).

Etablerer De en ny Virksomhed Skifter> De Navn — eller Stilling Flytter De eller Deres Virksomhed

b e d e r v i D e m — i n d e n 2 0 . O k t . s e n d e o s e n M e d d e l e l s e h e r om .

Benyt en af Blanketterne sidst i dette Bind.

A f d e l i n g I I I .

Person-Register for København. Om fatter København, Frederiksberg, H ellerup og omliggende V illabyer (se K ortet nedenfor). Tilsvarende A dresser for Provinsen findes i A fd. IV. Provins-R egister under A . Forretninger og B. Privat-Adresser. F lytninger, der er foregaaet efter Person-Registrets Trykning, se de gule Blade foran i 2. Bind.

Forkortelser og Tegn , d e r f o r e k o m m e r i P e r s o n - R e g i s t r e t .

F o rk o rtelser i G adenavne.

T elefon cen tra ler ($ ).

= Aktieselskab.

Akts. ATV.

A.

= Allé.

= Amager. - Bagsværd.

- Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Am

Am Amager. Boul. - Boulevard.

Ba Be

- Bella.

- Bopæl.

Bp. Co.

G.

Gade.

- Bellevue.

Bvu

- Compagni.

GI. grd

Gammel.

By

- Byen.

- Dannebrogsmand.

DM.

gaard eller gaards.

- Central. - Damsø. - Dragør.

C

- efter.

e.

Kan. - Kanal.

Da Dr Ev Fa

- for.

f.

1.

lille.

- fungerende. - forhenværende.

fg. fb.

N-

Nordre eller Nørre.

- Eva.

Pas.

Passage.

- Fasan.

FM. Forr. Frm.

- Fortjenstmedaljen.

PI.

Plads.

- Frederiksdal.

Fr

- Forretning.

S-

Sønder eller Søndre.

Ge

- Gentofte. - Gothåb.

- Indregistreret Firma. - Kommandør af Dannebrog.

st. st.

Sankt. Store.

Go eller Gh

K.

Ha He H j Ho Hv Hø Ka Ly Næ Or Pa Ru

- Hareskovby.

kgl.

- kongelig.

Str.

- Helrup.

Stræde.

Kmh.

- Kammerherre. - Kammerjunker.

T. V. V- 0 -

- Hjortekær.

Torv.

Kmjkr.

- Holte.

Vej.

kst.

- konstitueret.

Vester eller \ Testre. Øster eller Østre.

- Hvidovre. - Hørsholm. - Kastrup. - Lyngby. - Alagle. - Islev.

- Al odlem af Akademiet for

MA.

de skønne Kunster.

- Medlem af BorgerrepræsenIs

MB.

P o std istrik ter.

tationen.

Bags. Brh.

= Bagsværd. - Brønshøj.

- Medlem af det kongelige

MDS.

danske Selskab for FædreMa

No eller N

Chl. eller Charlott!. - Charlottcnlund.

- Nora.

landets Historie.

- Nærum. - Ordrup.

- Dragør.

Drg.

- Medlem af Folketinget. - Medaljen for Druknedes

MF.

- København F.

B

MfDR.

Gen.

- Palæ.

- Gentofte. - Hellerup, - Herlev.

Redning.

- Rungsted. - Ryvang. - Rødovre. - Skodsborg.

Hel. eller Hell.

- Medlem af Frederiksberg

MFK.

Ry eller Ryv.

Heri.

K ommunalbestyrelse.

Hit.

- Holte.

- Medaljen for ædel Daad.

MfæD. MGSK.

- København K .

El

- Medlem af Grosserer-SocieSk

- Sundby. - Søborg.

Su

Kas.

- Kastrup.

tetets Komité.

Sø eller Søb. Ta eller Tg

- Klampenborg.

Kip. eller Klpbg.

- Aledlem af Industriraadet. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

MI.

- Taga. - Tria.

Ly- Lyngby.

MI&A.

Tr

st. Alby

- St.-AIagleby. - København N. - København NV.

ML.

- Trørød. - Valby. - Aredbæk. - A7ester.

11

- Medlem af Sø- og HandelsTrø

MSH.

Va eller Vb

Ev|

retten.

Vdb

Nær.

- Nærum.

- Aledlem af Videnskabernes

MVS.

Ve eller V

Ru. Kyst

- Rungsted Kyst. - København S.

Selskab.

Yr

- Yrsa. - Øbro.

El

Postkonto - Post-Girokonto.

Øb eller 0

Skodsb.

- Skodsborg. - Springforbi.

ps. R.

- pensioneret.

Sprf.

- Fælles-Nummer

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Storkors af Dannebrog.

for flere LedninSøb.

- Søborg.

R.E. SK.

ger.

IVj

- København AA

- A'anløse. - København

SKmd.

- Storkommandør af DanneVan. eller A7anl.

Vby

brog.

Valby.

- under.

u. V.

- Aredbæk.

Vdb.

- ved eller von.

H

- København 0 .

- Indehaver eventuelt Med- indehaver af det i Paren­ tesen nævnte indregistre­ rede Firma. — Træffetid.

0

Person-Kegister for København

I I I - 787

Aaab—Aaga

Aabo v.CRPetersenRevision ABogforing Taasingeg. 50 E f Ryv. 1275u - Trævarefabr. v. L V Ridsen Smalleg. 44 ® f Fa. 1567 Aaboe J OverolficiantRigensg.OFBf Pa.8954 - II Sekr. Cand. jur. Lundings. 114 lo] Aaboe-Sørcnsen Anna Hjemmebageri Ole ^ Suhrs G. 18* E f By 5890v AaboulevardensApotekAaboul.70Ef C 9500 - Budcentral v. Edvard Sandberg Thorupsg. 22 E f C. 11455 - Farve-& Tapetlager vedRud.MeyerAabou- levard 18 E f R 1266 - Flaskehandel v. B Hoflmann Vibev. 11 [ nv ) f Tg. 345 - F'ødeklinik v. Yrsa Lundø Jul. Thomsens G. 22 E f Ro 2515 &Ro 7898 - gamle Bureau v. Edith Rielsen Griffen- i’eldtsg. 37 C E f R 2442 - Møbellg. v. J Madsen Aaboul. 4 E f Ro 5458 - Tandteknik ved SvendRielscn Worsaaesv. 2 E f R 9041 - Vaffelbageri v. A Kropp Rantzausg. 44 E f R 5221 Aaboulevard-Kiosken v. Svend Lange Aaboulevard 25 E f Cent. 2049 Aabrink H V Giarm. Amagerbro«?. 14 Hl Am. 3041 Bp. Lcrfosg. 3S (SI f Am. 285 AabroeArne Holm Købmand Roskildev. 29 . Valby f Va. 4320 Abron A fh. Postm. Skovgrdv. 19 Chl. f Od 5659 Aaby [Se endv. Aabye] - Gunnar Civiling. Øbrog. 1564E f Øb5163y - Ida Enke e. Ingeniør Borgmester God- skesens PI. 9SE f heml. Rr. - KPreben Kommunelærer EIlegrdv.33Gen. - 1 Yiceinspektrice Hans Tavsens G. 5SE f R 1254y Aabye [Se endv. Aaby] - Rud. Boghdl. Frm. Øbrog. 110 El f C 1257 - Vilh. Boghdl. iRud. AabyelÆbeløg.241E - J S F Civiling.Ellevadsv.33 Chl. f Or2735 - C Enke e. Aptkr.Øbrrg. 394E f Øb 2467x - T Enkef. Tubv. 58 Hel. f He 5036v - Dagmar fh. ForstanderindeColbjørnsensg. 34E f V 2769y - Margr. Frue Byledet 14A Gen. f Ge 1750 - Karen Frøken Svinget 14S[D f Am. 6149x - Ovidia Frøken Kristianiag. 82El - F Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. Cand.jur. Svinget 122 [S] f Am. 1703x - Oscar Installatør R J Fjords A. I4E - Karen Journalist Skovgrdg. 19 E lf Øb8352 - M Kommunelærerinde Colbjørnsensg.34E - Einar Kontorchef Rigensg.251E f Pa7233 - J Kunstmaler Gothersg. 1432 B f By 456 - C A Manufakturhdl. Falkoner Allé 106® R 3855 Bp. R J Fjords Allé 33E ud. Papirposefabr.Boghdl. Østerbrog. 110 El f C. 1257 Bp. Zinnsg. 34 E - E Redaktør Cand. theol. Dosseringen 183 E f R 3193 - Lorenzo Transi.Søvejenl5HoltefHo.411 - C E Vognmand Bremensg. 7S [s] Aabye-Hansen E Enkefrue st. Kongensg. 872 E f Palæ 878x Aadam J Chr. Gulvbeklædningsforr. Rosen­ ørns Allé 41 E f R 5349 - Radioforr. v. Søren Pedersen Danmarksg. 19 E f Eva 1750 Aaderup R A Ovcrass. Amfælledv. 71E Aae Hj.fh. Byraadssekr. Cand. jur. R. Or- dru])v. 714Charlottl. f Or. 6339x - S fh. Skibsf. Finsensv. 4' ® f Go 9418 Aaens Møbelfabrik ved Lars HansenSvendsg. 1 E f Ev. 779 AaesTh. fh. Maskinm.FM. Holmbladsg.763® - E Teatermal. Indelukket 19 H e l.f IIe4807 Aafred L Mekaniker Sundkrogsg. 17 El f Ryv. 4005 Aagaard Harald Afdelchef Kronprinsesseg. 22s B f Pa 3704x f "f - H F Assist. Finsensv. 8D4 ® ffl Go 3774y] - C Assrdør Carl Johans G. 5S |ø] f Øb 371 - Hans Bagerm. Jernbanev. 29 Lyngby f g* Lyngby 2065 - Olfred Bankfuldm. Rorsv.6B2E f Ev3056

Aagaard S O Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. f Damsø 220 & Damsø 1590 - D Munck Direktør Frdbg. Allé 13A' E f Eva 2898 - C L F Enkef. Rysenstg. I2 E f By 1083y - I Enkef. Hollands A. 61 !s f Am. 8737x - Jenny Enkef. Solgaarden 23 E f Ry 3523y - AK Forretnf. Marstalsg.251E f Øb7667 - D F"rue Amfælledv. 9S (§] f Am. I680x - E Frue PcterBangs V. 1552 ® f Da.4861 - Fanny Frue Ernst Boje.sens V. 5ASHit. fl Ho. 467 - Ida Frue R-Frihavnsg. 91E f Øb 1495 - Karla Frue Stavangerg. 31 i f 0 2105 - G Fuldm. Rughavev. I 1Valby f Vb. 771x - Otto Gross. Vesterport E f By 7030 Bp. Østbaneg.33 i | 0 6183 - &Fredf riksen Guldsmede m. St.PedersSfr. 26 m f By 7157 - L M Guldsmed Valby Largg. 211 Valby f Vb. 5094x - V Guldsmedem. (Aagaard K Frederiksen) Grambyv. 5 Rødovre Valby f Rø 1013 - P Ingeniør Bernstorffsv.l54Hell.f ★ HelI. 2106 &Hell. 900 Bp. Høeghsmindeparken 81 Hell. f Hell. 6608 - Paul Ingeniør Gross. (Bach&Bonne’sEftf.) Rigensg. 23' E f Cent. 12521 - Poul Ingeniørassist. Maglemosev. 71Chl. - Annine Frøken Kommunelærerinde Sti andboulevarden 16r>El f 0 7037v - A P L Kommunelærer Tibirkeg.212E f R 6797 - IdaFreken KommunelærcrindeSortedams- doss. 63A4El f R 2203y - Julie Kommunelærerinde Cand.phil.Trane- gaardsv. G2 Hell. f Hell. 2488y - L M R Komlærer Blegdv 844El f Tr. 810 - PR Kriminalassist. Artillv.60[slfAm.30f 7 - H F Kulhdl. Vognmand Jægersborg Allé 201Charlottl. f Or. 499 & Or. 2430 - Viggo Købmd. Rærumv. 313Nær. f Ræ 65 - O C Læge I)r. med. R. V-Boul. 13 E 80. 11078 Bp. Solvænget 18 E! f Ry. 2662 - Hjalmar Malerm. Amagerbrog. 1534 [S] f Am. 4132 - P Manufakturhdl. Roskildev. 368 Rødovre Valby f Rødovre 190 -Poul Manufakturhdl. P ed erH jo rtsV .il3 Valby 8 Va. 160 - Brodr. Mctalvfb.Kaalundsg. 6 E fEv.986 - O F Murerm. Kontor Amager Boulevard 132 m f C. 3702&10079 (9-17Lorda,g 9-14) Bp. Vesterbrog. 169 A E f Ve. 8685 - Th. Murerm. Hollænderdybet 142[§) 8 Am. 2139 - V Musiklinde Strandv.266Chl.f Or.1678 - H Overassist. i Post- og Telegrafv. Gjen- tofteg. 75 Gjentofte f Gjent. 1336 - R G Overassist. v. K T A S . Havebo 3 Valby f Vb.317y - M Overlinde Fred. d. 6. A. 24 ® f Gu. 725 v - R A Overmontør AarhusPl. 4SE f 06008 - AW Overpolitibf tj. Vælde.grdv. Liopske Hus Gen. f Ge 298 - L M Prokurist i Privatb. Brannersv. 1 Bs Charlottl. f Ord. 4465 v - P R Prokurist Hoffmeyersv. 43® f Da 842 - Radio RielsIIemmingsensG.20É3 f Pa.1146 & Pa 8219 -JFadiofabr. (Aagaard Radio) Horredsv. 54 Gjentofte f So. 1965 - 1 S Repræs.Stlrandv. 266 Chl. f Or. 1678 - J R Repiæs. Strandv. 4H2 E f Ry 2754 - Peder Sekretær Rjalsg. 392 ID f Am. 465 - Bjørn Skiks- & Maskinkonsulent Clas- sensg. 19B3E f Cent. 11450 - E Smedem. Kaalundsg. 63E - G Smedem. IC Lembrechts Allé 29 Hvid­ ovre Valby - Poula FrueSæbehdl. Bentzonsv. 33 ® f Go 8142 - P DTandlæge Puggaardsg.54E f Byl721v - Ejnar Tapetserer &Dekoratør Svende- bjergv. 38 Hvidovre Valby f Hvidovre 432 - A S Tømrerm Heilsg. 21E f V 7799 Aagaard-NielsenO Radioforhdl.JcrnbaneA.48 Van. f Da 75 &Da 164

Aaabav.JHansenTransportforr.Godthaabsv. 12® D C. 11788 Aaabach Kompagni v. MagnusHaahr Giarm. Godthaabsv. 187 ® f Gh.4350 Aaager A Murorm Finsensv. 8 A2®fFa.lG96 Aa-alf, Akts., Bredg. 69 E f Cent. 6772 Aaals-I’arket-Gulve Akts.,Dansk Farket In­ dustri Jarmersg. 2 E f -jirBy 22( 5 Aa-Altransport v. Allred Hansen Dronn. Ol­ gas Y. 23 ® | C. 8982 & Gh. 1122 Aa-Autoexpres Buldog v. F F Jensen Rov- singsg. 90 El f Ta 7971 Aaba & Alfa Bud- & Bilt iansp. v. U Hedlund Linnésg. 33 E J C. 3355,11555 & 14800 Aabac ved S F Garly Flytte- & Yognmands- forr. Abel Cathrines G. 1 E f! t I t C. 8812 Aabacol v. CRasmussen Desinfektionskomp. "Westend 23 El f Ev. .1.104 A.A.B.A.F. ved Holger JensenKiystalg. 1010 f Palæ 4700 Aabak A C Gross. Fim. Amaliev.20"E f-jfcC. 3106 & 15484 - K Snedkerm. Oehlenschlægersg. 17 E f Eva 1845 Bp. R-Frihavnsg. 164El f Øb 3893u Aabal Isoleringsforr. v.LudvigPetersenVe- sterbrog. 69 B E f V 4854 Aabald E & J Knudsen Flytteforr. Speditø­ rer Peder Hvitfeldts Str. 8 E 8 C. 1594 - Foto v. A Rejnemark Dronn.Tværg. 51 E J) Pa 957v. Aabalk K Agent Ybrogadi 37 E f C 15837 Aabart E Pianostm. Korsg. 51El J) Ro 5332 Aabavn Gunner Murerm. Istedg. 1322E 8 Ev. 4418 - Julius Murerm. Strandhavev. 25 Hvidovre Valby |l Hvidovre 250 Aabech Alexius Arkitekt Himmerlandsv. 23' ® f Go 591u Aabel Laura Husgemingskontor Upsalag.122 E f Øb 888 Aabel [Se endv. Obel] - H P elektr. Install. Strandg. 5B4 E i'Am. 5759 -G T Organist Livjægerg.333El f Øb895v - J P T Repr. Livjægerg. 333 El f Øb 895v Aabenraa Assistance Afd. v. A Molvig Budcentral Aabenraa 29 B f C. 2121 & Pa 5476 - Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 B ® By 4202 - Skilte- &Rammefabrik ved H Jørgensen Aabenraa 13 B f By 4011 Abero EW Sekr. CIassensg.593 E f Øb 84f)7y Aaberg K Gross. Ole SuhrsG.74 B f Pa4324 - E Instrmg. VodroffsvJilB1E f"Ve6681y - Carl Biilow Læge Reservekirurg Riels An­ dersens Y. 65 Hell. 8 VrGjent. 1200 - C J Maskinmester Mylius Eiichsens Allé 43 Hell. | Søb. 579 - Karl F A Pianostm. Vodroffsv. 21B1E f V 6681y Bp. Fcnsmarkg.434 E | R 5697 - V J Salgschef Peder Lykkes Y. 192 [s] f Su.703 - Aug. Tømrerm. Hosirupsv. 10SE j| R7476 Aaberg-Madsen Erik Revisor Lundegrdv. 13 Hel. | He 5517 Aaberts Bureau Maskinafskrivningsbur. Bredg. 65B fl By 8674 Aabid M L Læge Landsdommerv. 271® - Akts., Udlejningsl'orr. Ry Yesterg. 1 B f Cent. 7007 Aabling-ThomsenHugo Gross.Thorvaldsensv. 8y E |Ro8394, Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Strandv. 6 B El f Ryy. 2846 AaboAmageTbrosnye Gas-& Vandmesterforr. vedL ClausenAmagerfælledv.17 [g] f Am. 5790 - Budexpres v. Chr. Thygesen Dybensg. 6 B f Palæ 1543 &Palæ 4354 - Inventarsnedkeri v. Th. Andersen Smedeg. 19 OBOf Ro7171 - Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Høj­ landsvangen 44 Brh. f Bella 1097 - Møbelforr. v. E Fischer Sallir gv. 41® f Da. 2034x - v.HA Svane Pakkassefahr. Savværk GI. Køge Landev. 164 Valby f Vb. 2756

Aaga—-Aarø

HI — 788

Person-Register for København

Aagades Brødfabrik, Akts., Rvcsg. 27 [N] fl I * C. 2300 - Vulkanisering ved H K Sørensen Aagade 88 H | N 7801 Aage Povl Kommlærer Plantev. 39 3 Sob. Aagerup’s F Eftf. ved A Rasmussen Blik- kenslagorm. Gas- &Vandm. Amagerbrog. 150 [S] U Am. 2207 - bl Overdyrlæge Grønnev. 89A* 1 * * * VMit. J Fr. 7083 Aagesen Vagn Adjunkt Chr. Winthers V. 15 E | Ev 4257 - Harry Bagerm. Woltersg. 16s EDD Am. 1747y - .7 N Bogholder u. Magist. Peter BangsV. 892 E |l Gh. 5772 v - Elisabeth Bugel (Jand. mag. Stockholmsg. 53 1 ED - Aage Kirchhoff Direktør Vangeleddet 30s Ly |l Fr 7054 - Helga Huebod Enke e. Departementschef Paludan Mullers V. 3 2 E J) Eva 3009 - Marie Enkefrue Nansensg. 21 B 3 E - H Forv. Fennevangen 20 Gen.J) Ge.2705 - E KirchhoffFrue Vangeleddet 30s Ly. J F r 705! - Kamma Frue Stockholmsg.53 1 Hl DØb.728 - Mimini Frue Havneg. 13B3 El Jl By 151.lv - Jobs. E Tnstrumentmagerst.Regneg.26 E | Palæ 2054 Bp. Frborgv. 15 IB 1 [w] - ’s Brødr. Kajakbyggeri Bodestr Dragør - S Kommlærer Aurehøjv. 5 3 Hel.J) He. 1823 - 0 J Kirchhoff fh. Købmand Ægirsg 57 4 [S] - L V Købmand Brede Ly. JOLy. 357 - Andr. Vagn Landsretssagf. Fredh. Kan. 10 E I O. 2550. 11550 &15631 Bp. Phi- stersv. 12 Hel. J He 0345 - A Repræs. Tesdorpfsv. 04s ® J Fa. 1502 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 155 [s] J Am. 2392 Bp. Amagerhrog. 1204 [s] J Am.5718 - LFrue Sabeforr.Njalsg.55s |sj JAm.l051y - & Co. Akts.,Tæpper en gros Amagert.29É | Pa. 5120 - Ida Frne Vævelærerinde Jacob Erlandsens G. 2 | $ 0 8743 AaqreenL V Ingeniør Frederiksborgv.l642[NVl D Tg. 2886 v Aapren K G Docent Dr. med. Peder Skrams G . 225 E Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoner Allé 120 Hl J)Cent. 10940 Aakanden v. Heinrich Falk Plisséforr.Slotsg. 0 6 (S D N 6271 Akerlund IM O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 Hl - Marie Frue Bredg. 47s E J Palæ 1912 - HenryGross.Vicekonsul(Onr.CRahr&Co.) Helleruplund Allé 18 Hell. Jl Hell. 1144 - .John Gross. (N J Åkerlund & Co.) Serridslevv. 102 Hl $1 0 8922 -A G Repræsentant Peder Hjorts V. 21 2 Valby | Va, 5391v - KJ &Co. SkrædderiBredg. 20 E J C6209 Aakerlund Dorthea Manufakturhdl. (Baby- Mag. Dorthe) Tværvangen 10 2 Brh. - A Speditør Toldklarerer Trepkasg. 2 3 Hl Jl N 1828v - Aa Sølvsmed Peter Bangs V. 218s Valby - O Tømmerhdl. Aabakkev. (5El fj Da. 2090 Akesson Knut Direktør Ambrog. 82 (S) Jl Am HOly Aa-Kiosken ved Laura JensenAaboulevard50 Hl | Cent. 6069& 11037 Aakjær-Jensen Leo Købmand Wagnersv. 23 [S | Va 3215 Aaland H PKunstmalerOronsAlK-BKastrup Aalberg Oscar Slagterm. Nørrebrog. 200 [N] D Ta. 1296 - V Slagterm. Prins Jørgens G. 4 H J) Ko 1899y Bp. Baggesensg. 383 Noi438x Aalborg J P Anker Cand.mag.Bulowsv.302® - G A fh. Distriktschef K. DM. Biilowsv.302 E J) No. 4289y - E A Kaptløjtn. St. Pauls PI. I 2 E D Pa. 1593 x - R A Ritmester R. DM. Annettev. 5A 1 Charlottl. Jl Ordr.4179 x Aalborg MaTgarinefabrik’sHovedoplagMark- mandsg. 2® [s] J) G 10254

Aalborg - Aa l b o r g S t i f t s t i d e n d e , Kbhvns Red. Tordenskjoldsg. 21 E J C 5790 Kbhvns Annonceald. J Ev 4323 - Tøjmagasinet v. AOvesen Kompagnistr.23 E | By 3046 Aalholm’s Farve- & Materialhdl. F Anskjær Roskildev. 159 Valby § Vb.989 - Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valby§ Vb. 3521 - Kirke, Præst, Kordegnekontor m. m. se Afd. V Real-Register - ’s Kødbørs v. Ib Yvan Aalholmsv. 17 Vby I) Va4043 - lille Røgeri v. Adelheid Andersen Paalægs forr. Valby Langg.209Valby J) Vb.992 - Messe v. Harry Johnsen Manufakturhdl. Peter Bangs V. 223 Valby f Da. 3172 - Radio, Akts., ValbyLangg. 203 Valby | Vb. 323 - ’s Tandteknik v. Aage ENKjær Roskildev. 1612Valby Jl Vb. 1436 Aalholmskvarteret’s Gas- &Vandmesterforr. ved A Jørgensen Knuthenborgv. 1 ValbyJ Vb. 2573 Aalkjær I V Læge Reservekirurg Dr. med. Bispebjv. Bispobj. Hosp. Sv] JITa 1255 Aalling Hans N KunAmaler Lyngby Torv 15 Lyngby ! Lyngby 644 -J Sølvsm. Frdbg. A. l l A ® JjVe6686x Aalund’s Otto Eftf. v. R Thcllefsen Giarm. Holsteinsg.45 Hl Jl 0 3425y Aalykke Kloak- & Brøndrensningskonip. v. Johs Petersen Raadmandsg. 48 B [N] J Ta 178 - Mejeri v. Valborg & O Jørgensen Aabou- levard 34 H J N 6201 Aaløv Carl Ejendomsmægler Colbjørnsensg. 6®E £ * 0 . 3156 & 5369 Aamand Niels Overmontør Sundholmsv. 132 03 J) Am. 1645 Aamann Svend Gross. Jul. Thomsens PI. 2 E | No. 7774Bp. Smalleg. 36 B® f Go 2080 - AF RepræsentantMarkv.47 [EJjGh.3190x Aamodt - Axel E Aamodt s E ft. Papirhdl. kgl. Hotleverandør Litografi, Bogtryk og Pro­ tokoller Kong. Nyt. 18 E J)C.106& 9206 Grundlagt 1857 - H F Repræs. Strandboul.1184Hl $ Øbl581 - ’s Axel E Eft.’s Trykkeri Akts.Kong,Nyt. IR E f C. 15506 Aamund J Direktør Skolebakken 1 Gjentofte $) Gjent. 2411 - Agnete Frue Raagev. 17 Hell. Jl Hell.1921 Aamøllen v. John H Bauer Melhdl. Falkoner Allé 110 IS | N 2156 Aandssvageanstalter seAfd. V Real-Register Ångstrøm Helge Ciselør Studiestræde 13B E I Ta 2557 Bp. Hannoverg. 4® [g] Aaqui8t Thorvald Afdelingschef Aurehøjv. I2 Hell. I Hell. 2267 Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Vær- nedamsv. I l 1EJ |) V 6868 y Aarbøl Holger Kornkontrolør Tagensv. 1744 IS) JlTg.959x Aardal Fr. Postassist. Grundtvigsv. 18e E | Ev. 2346 Aaregaard Harry Gross. Niels Ebbesens V. 253 E J) V8311 - Harry, Akts., Gross. Rørholmsg. 18 E Jl By 6217 Aarestrup Emil Afdelingschef Eggersv. 18 Hell. j Gjent. 786 - Karen Enke e. Bankdir. S-Fasanv. 141(Fj|) Fa 282 - Ingeborg Fuldm. Strandboulevarden 365H1 - G Operasanger Ryvej 14 Hit. Jl Fr. 6539 Aarfelt C J Assist. Ny Carlsberg V. 232 E Jl Eva 863 - H Billedskærer Dybbølsg. 55®E Aarfing Aage Malerm. S-Boulevard 612 E ffi V 8009 Aargaard Ludvig B Gross. (Aargaard & Nayberg)Aalekistev.l70 Vanl J)A Da.1136 - &NaybergGross.Fedevarei'orr. Aalekistev. 170 Vanl. f A- Da. 1136

Aargaard AlphaTandl.V-Boul. 71® ! Pa.5207 - ’s fli. & 'Kbhvns Vaffelfabr. v. A Haure- Petersen S-Boulevard 35 A E Jl Eva 493 Aarhus Gas- og Vandmesterlorening, N-Voldg. 34 E I A Cent. 2278 Aarhuus Pri vat bank, Akts., NygadelE Jl ACent. 614 Stats Jl 170 Telegramadr. „Aarhusbank“ Aaris N Frk. Trunnevangen 4 Chl. Aarkrog A J P Trafikkontrollør- v. Statsb. Schioldannsv. 34 Chl. J Or 3084v Aarkrogh L C Graver v. Timotheus Kirke Christen BergsAUé 7SValby Jl Vb. 2216 -V M kgl. Kapelmusikus Kong Oscars G. I3 H! J Ryv. 1482y - Peter Mnsiker Willemoesg. 531® 1)08719 - OFrue Restauratrice Birkedommerv. 3 I nv I J Tg. 4756 Aarie Husgerningskontor v. M Møller Ve- sterbrog. 64A |fj | V 3806 Aarre L Enkef. Gaasebæksv. 21 Vby. J Va 414 - J M Frihavnsforvalter Berggreensg. 19 H! J Ryv. 1575x Aars Louis Bagerm.Bentzonsv.48Bs[FjJFalO - Paul Dekoratør Østerbrog. 211Hl Jl G7836 - M Enkef. S-Fasanv. 894 Vby Jl Va 4552y - Louis Gross. Rosenv. Allé 171H) J 0 8695 Aarsbo JStadsbibliotekarR.Gersonsv.23Hell. | Hell. 5420 Aarsdal C Frue C J Brandts V. 21 (Ny) - Stener Mørch Journalist C J Brandts V.21 [NVj Aarskov Georg kgl.Kapelinusikus Stenstyk- kev. 13 Hvidovre Valby J) Hvidovre 151 Aarsleff Gudrun Faber Frøken PeterBangs V.83® m J)Fa.l47y - Hilda Frøken Ordrupv. 30,32 Charlottl. - I F Frk. Peter Bangs V. 83s ® J Fa. 147y - Einar Kontorchef Cand. jur. Bolbrovej 44 Rungsted Kyst Jl Ru.292 - M&Co.,Akts., Rarfumefabr.Amalieg.13E f A- 0.5270 Aarslev-Jensen H Tømrerm. Aalholmsv. 131 Valby J Vb. 2041x Aarslew-Jensen Kaj Herreekviphdl. Godt- haahsv. 233 ® Jl Gh. 7110 Bp. Bellisv. 17 m J Gh. 4920 Aarsøe M Assurandør Bygholmv. 20 Vanl. J Damsø 737 - Arvid Sekr. Engbakken 12 Hit. J Fr. 6827 Aarup Erik Bankdirektør Frederikslnndsv. 10 Holte f Holte 1085 - Alma Enke e. Bankdirektør Elmev. 13 Holte J) Holte 429 - D K. Frue Ryparken 22s HI - J Kasserer Smakkegaardsv. 10s Gjentofte J Gjent. 2301 - Sigrid FrøkenLærerinde Am. Boul. 1272 [s] - John Malerm.Godthaabsv.30® J)Gh.4066 Bp. Bernstorfflund A. 74 Chl. J Or 5498 - Chr. Metaltraadvarefabr. Udbyg. 14®E Jl N 3987y - &Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav. 39IWI D Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Guldbergsg. 81® ® | N 8896 - Hugo Organist Nbrog. 1772CS) Jl Ta 6836y - POhr. fh. Overinsp. i Post- ogTelegrafv.R. DM. Amager Boulevard 1272(HJAm.8552 - CH Schmidt Præst V-Sogade 763 E - P J statsaut. Revisor V-Farimagsg. 41 E Jl C. 3959 Bp. V-Søgade 763 E J>Palæ3609 Aarup Hansen Fr. Direktør i Privatb. Ny­ vej 14A4 E | V 7867 - J Ekspedsekr. u. Magist. EmilSlomannsV. 4* T\ J Go 8173 - Benny Kontorchef Vbrog. 423 E J Ev2401 - Th. Sagfører Cand. jur. Bredg. 14,163E Aarvig S & M Frøkner Biilowsv. I l 1E ffl Ve 9367v Aarø-HansenRudolphOvermontor Nakskovv. 150 Valby J Va. 2280 AarøeMarieFrokenKontorfuldm. iDir.f.Syge- kassev. Rosenørns A . 634E J No 7264y - B Sekretær i Indenrm. Cand. jur. Jægers­ borg A. Bernstorff Slot Gen. J Or 6353

Person-Uegister ior København

III — 789

Aas—Absa

Aas AWFilmsfotograf Fridtj.NanscnsFl.5 1 El -Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlott! |J Onir. 1057 Aas-Andersen KaiRevisor Bryggetvangen34:i M g Ryv. 312 v Aasberg J E Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 20 Hell. g Hell. 017 - Chr. J Ing. Molbechsv. 10 4 Vby # Va 3520 - C E Malerm. Vølundsg. 5 4 El - J Repræs. Falkoner Allé 77 2 (F]|l Go. 727 Aasberg-Petersen S A Fabrikant (Jacob Nielsen & Co.’s Eftf.) Gersonsv. 20 Hell. J®He. 705 Aase Antikvitctshdl. st. Strandstr. 14 E I) By 458x - Kjoleforr. v. Ella Riis Kongevejen 0 29 Holte | Holte 700 Asell Per Overmontør Esthersv. 12s Hell. Aashøj Mejeri, Akts., Fredh. Havnev. 14-24 EJ K C. 4075,15375 & 615 Aaskov GC Ing. Skellet 20 2 Vby J) Va 3109x Aasted Tage Bankbogholder Katholmv. 10 Van. J] Da 3371 - Helge Fuldm. Engelsborgv. 321Ly. g Ly 2150 - Svend Gross. V-Søgade G 83 (v] || Pa 7482 - Ejgil Ingeniør Cand. polyt. Steonwinkelsv. 4 2 E g N 941v - K Ingeniør Cand. polyt. Lyngbyv. 323 Gjentofte J) Ge. 2051 - A Frue Tandl. Holbergsg. 7 E f! Pa 402 - Severin Tapetserer Heibergsg. 10,12 E J) By4009 Bp. Holbergsg. 7 1 E Aasted-Frandsen Chr. Diiektør Geelsv. 25 Holte f Holte 807 Aastrup K S Frøken Assist. Strandv. 6 C 3 \ø \ g Ryv.4089y - Oda Enke e. G ross. Hornbækg. 7 2 El - Tage Fabrikant (Aastrup & Sørig) Aa- lokkev. 22 EJ H Gh. 7562 - Volmer Fabrikbestyrer Cand. pharm.Tra- negaardsv. 100 Ilell. g Hell. 2661 - Ernst Gross. Norupv. 21 Van. |1 Is. 30 - Tage Gross. (S Saiomon & Co.)Bagsværdv. 68 s Lyngby f Lyngby 21.70 - C H Ingeniør u. Magist. Myl. Erichsers Allé 20 Hel. | He 4587 - Fr. Lædcrvarefabr. Steen Billes G. 81 [ 0 ] |l Øb 9148x - & Sørig Maskinfabr. Roskildev. 73 Valby g AVb.1046 Aastrøm ARepr. Vendersg. 143E g By 3371 - Carl Smedem. Nærumv. 340 Nærum Aasæne Børnekonfektionsforr. v. H Hansen Frdbg. Allé 2 E J) V 7470 Aasø E Isoleringsforr. Hovedvangen 501 Brh. Jj Bella 800 Aatoft A Repræsentant Forfatter Chrsthvns Voldg. 3 4 E | Ara. 4908x Abat-Jour ved S Rehermann Yed Stranden 16 E g Palæ 0548 Abben Per Arkitekt S-Fasanv. 613 El g Go 5727y - Verner Husejer Smalleg. 4010 - HedevigFreken SproglærerindeCand.phil. Dr. Abildgaards Allé 5 4 El g N1555u Abbo Reklame ved Max Johannes Boye Vin- gaardstr. 13 E f Palæ 5228 Abbotts K Frue Stavangerg. 3 4 ffl g Øb 0292 A. B. C. Broncetætnings-Listen ved R No- rup Gothersg. 107 E J$ C 11058 - Bud Expressen v. Arvid Larsen Provstev. 9 ® Jg ‘i ’g 5919 &Tg. 6340 - Skilte- &Butiksinventar v. S Aa Walbom Bachersv. 61 ED g Am. 7278 Abel Carl Erik Assurandør Thorsmindev. 12 Vanl. D Damsø 1674 - A Boghdlmedhj. 0 - Sogade 110 2 El Øb. 1479v ugo Direktør H C Ørsteds V. 34 1 E)J) C. 11189 - Alvilde Enkef. Nordborgg. 4 1 M J)0bl908x - C Enkefrue Islands Brygge 19s [s] - Caroline Enkef. Kastelsv. 14 [ 0 ] I Øb 7087 - F A Enkef. Carl PlougsVJs [v] j) Vel89()u - K Peter Fabrikant Frederikssundsv. 12 ' ® - Knud Giarm. Vesterbrog. 102 E I V 3713 - HolgerGraverv.St..TakobsK.Øbrog.88C3(0] - Alfr. Gross. Ny Toldbodg. 152E f C. 2477. & 5212

Abel C F Moltke Gross. Vejrog. l l s |ej) - Helmer Gross. Carl Joh. G. 12:i [U |) 08229 - Helmer & Co., Akts.. Gross. Gummivarer Silkeg. 7 i | C . 14750 - Knud Gross. (Lv. Rantzow & Abel) Amagerbrog. 202 is] J] Am. 1012y - V E Kasserer Jacobys A. 1013 £1 Ev 704v - Viking Manuduktør Vesterg. 12 E ffi Pa 5201x - O CMaskinfabr. Duev. 883|F] J) Gh. 9977 - Niels Johs. Overpolitibetj. Rontoftcv. 46 Søb. | Sø 3617 - B Rammefb. Taasingeg. 523 ID f) Ry 2133x - M Tandtekniker Nbrog. 229 E |) Ta 4111 - AxelAUrmg. Holm. Kan. 28 E J) By 7113 - 1V Urmager Theklav. 14 ® - R H Nøjsomhedsv. 7SO JDØb. 4062u Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 EJ se Afd. V Real-Register Abeil Fritze Frøken fh. Adjunkt Eggersv. 71 Hell. D Gjent. 3164 - Ejler Arkitekt Kohavev. 22 Vdb. - Kjeld ForfatterOi drv. 074Chl. jj)Or 679 - E K Frue Klkollektrice II Schneekloths V. 23' El |) Go 5778v Abild L Kunstmaler Nørgaardsv. 71Ly. - Ole Restaur. Borups Allé 109 |N] g C. 2542 Abildgaard Just jun.AssurandørDirektørJens Kofods G. I2 i | Palæ 3843 - Ane Lise Cand. mag. Birkevang 37Lyngby - A Forretnf. Chrmindev. 24 El jf Ry 1781u - Arne Gross. Jens JessensV. 53 El - Carl Gross. GI. Kongev. 104 E f C. 8023 Postkonto 26734 Bp. Steen BlichersV.20A1 El g Fa. 1740 - Erik Gross. Herin.Triers P1.01El J)Nofi904 - II Gross. Agenturforr. Kompagnistr. 34 EJj C3379 Bp. Almindingcn28Sø.JlSo2340 - N Kommunelærer Birkevang 37 Lyngby g Fr. 6364 - Jørgen Malerm. Smalleg. 343 El - L Malerm.Larsbjørnsstr.21 E g By 2179y Bp. Kochsv. 312E $ V 0904 - V Pianostm. Saltværksv. 45 Kas. |j Ka 64 - C Postkontrolør Asmussens Allé 51El II V1170y - Paul Repræsentant Flakholmcn 231Van. | Da 3258 Abildgaard-Eiling Just Assurandør GI. Kongev. 149-13 - Knud FabrikejerEhlersv.29IIell.IHe.3715 Abildhøj I Ejdmgl. Kornv. 8 Chl. I Or 3828 - A Overassist. Wiehesv. 10 Hel. g H el929 Abildløkke Olsen Ellen Frue Broderihdl. Smalleg. 28 El g Gh. 5197y; Abildsgaard Emil Malerm. Krusaag. 192 E I Ev. 888 Abildskov L Frue Maskinskrivningsbur. Ane Katrines V. 16l E g Gh. 9524 - L & V Bendtsen Maskinskrivningsbur. Chr. d. 9. G.6 IH g Palæ 3446 - Rob. B Olieimportør Hyltebj. A .58s Van. - MarieParfume l’.Nyeldv.50s E g Go 741 1 Abildstrøm Harry Prokurist Morsøv. 35 E I Gh .2023 Abildtrup Chr. Afdelingschef Mariev. l 1Hell. g Hell. 279y - O Bagerm. Siciliensg. 14 (S| I Am. 1715 - Inger Cand. mag. Mariev.l1Hel. g He279y Abis Depot ved V Ulvskov Gummivareuds. Mikkelbryggersg. 2 i | C . 13042 - , Akts.,Gummivarelager Dyrkøb 7 E | C . 12636 Abonnementcentralen for brugte Støvsugere Akts., Peter Bangs V. 32 E g Fa 1225 Abraham B,F &T Frøkner Agenturforr. Cort Adelers G. 83 E - Hans Direktør Kapt. Høeghsmindev. 58 Gjentofte Abrahams Anna Enke e. Klasselotteridir. Frederh iag. 304E I Pa 1896x - J Kapt. R. Engtoftev. 33 IS - Ch. Regnskabschef u. Magist. Jægersborg Allé HOCbarlottl. g Ordr. 2958 Abrahamsen J Bankfuldm. Jolmstr. A. 104 E I No 9073 - S Civiling. C F llolbechs V. 10 Ly. I Ly 272 - Eleonora Enke e. Overtelegrafbestyrer Jægersborgv. 51 Lyngby |) Ly. 2291

1 Abrahamsen KEnkefruo Kurlands«. 153 Hi I Am.3762y - Karen Enke e. Læge Classensg. 704 fil g Øb 709v - Lady Enkefrue Prinsesse Alexandrines A. <> Chl. g Or 4169y -Mathilde Enke e. Direktor Trondbjemsg. 7‘ Ø f Øb 0773 - Ninalinkei'rue Y-Søgade 581 3 - E Forst.inde Blekingeg. 82 (s) g Am 6208 -O K Forstander f.Gammel Kloster Kapt. R.Klædebo Parkallé 28 U2E1 g Ryv. 4597 - Anna Frue Prinsesse Maries Allé 134E - Joh. Fru Jac. Erlandsens G. 4{&lg Øb5129 - G A Giarm. Østerbrog. 134 (0) I 0 1123v Bp. Koldingg. 31 [ø] - Sv. Aa. Gross. Frborgv. 292® |) Ta 7908 - V Ingeniør Blidahlund 22Chl. - Aagelnsp. IslandsBrygge 274|S] jjlAm.1713 - Axel lnsp. Knrlandsg. 153 JsJ g Am. 6636 -O R Kjole- & Bluseforr. Prinsesse Maries Allé 134 S g Ev. 1547 - Ida Kommlinde. Jacob ErlandsensG. 42E) - VKKommlærer Fortunv. 56 Chl.||0r3170 - Charles Kontorchef n. Magist. Cand. jur. Hortensiav. 10 E I Ve 7560 - Sv. A Kontorchef Cand. polit. Høje Skods- borgv. 22s Skodsb. I Sk 328 - Svend Landsretssagf. Nørreg. 18 E I ★ C 13645 Bp. Øbrog.39 El I Øb 2467y - Lyskopieringsanst. Vimmelskaftet42BE I C. 9301 - Ester Overassist. u. Magist. Jacob Erland­ sens G. 42 El - J 11 Overpolitibetj. Langøg. 101El g Ry 5272 - Poul Overtelegrafinsp. R. Sundv. 63Hell. g Ile. 4245 •M L l’astor emer. Krist/an ZabrtmannsPl. 8 I 4 E l Gh. 6618 - Erik Prof. v. Univ. Dr. phil. 0-Søgadel063 Ei I 0 9055 - Harald Retlov- Prof. Overkirurg Dr. med. R. Amagert. 2 E I AC. 13738 Bp. Bispe- bjergv. Bispebjerg Jlosp. ® I Tg. 3833 - Asta Redaktor Kilholmv. 3* Vanl. IDa.77 - M Restaur.Margrethev.12 Hell. g He.6452 - Kay Skuesp. Amfælledv. 433(s] |! Am. 4013 - A P Trafikkontrolør v. Statsb. .Jembanev. 36 Lyngby I Ly. 1634 - Edith Translatør TTarsdorffsv. 4Br>E I Ve 5017v - Henny Frøken Translatrice Trondhjemsg- 7i El g Øb 6773 - Elisa Enkefrue Urtekramforr. Backersv. 65 Hl f Am. 5562 Abrahamson VDuplikering Tirsbakv. 4 Van. | Da. 4039 - Jenny Frue Solvænget l 3 El g Ry 3807 - B &F Frknr Nyvej 3:t E I Ev 5828 - Carl Fuldm. Bogenseg. 103 El I 0 9739 - Edgar Gross. (Emil V Abrahamson) Vo- droffsv. 2 A S E | Eva 1703 - Emil V Gross. Frm. Toldbodg. 10 E I ★ Cent. 5247 - Emil V Gross. Strandv. 1914Hel. f|Hc3567 - Sigurd Gross. (Emil VAbrahamson) Trond­ hjemsg. 132El I 0 9193 •M A IngeniørGothersg. 1603 E I By 8680 - HFrk.Ktchef Rosenv. A.12 E) I Øb 8779 - F Sproglærerinde Ved Kløvermarken 91s| I Am. 8711x Abrahamsson HeleeGross.(F Heimann&Co.) Østerbrog. 1164El g Tr. 22 Abramczyk Gert Organist Kantor Cand. mag. Soldalen 81El AbsalonButiks-Vindues-Montering&Skiltefb. GForsberg Pernillcv. 9 ® g Ta 6*233 - A bsal on- Fors i k r i n g s - Ak t i e s e l ­ s kab et Raadhuspl 45 E D A Cent. 9930 - v. ABurakovsky Kunstklinkeri Gril'fen- feldtsg. 43 [N] g N 4275v - v. ClemonsDahmMiddagskøkkenAbslonsg. 3 3 E I Ev 4472 - Radio v. Borge Randløw Absalonsg. 36 E I Ve 2875n

Absa—Afa

Person-Register for København

111— 790

Absalon Transport Co. v. Holger Jensen Ny Vostorg. 5 SS JBC.1452 Absc.anskirken, Provster, Kordegnekontor ni. m. se Al'd. V Rea'-Reuister Abstrup ICO Sekret-ør Vesterfælledv. 112 [V] A. C. Autoriseret Cvandesinfektion ved Gr Tagen Vbrog. 139 Lv| fl C. SS!) 1&V 4925 Aca Kiosken v. Minna Hertz S-Boul.44 E |1 Ev 5500 & Ev 5555 Acacia Blomsterforr. ved L Frederiksen Fal­ koner A llél (SU * 0 .4 3 3 6 Acca Pen Cornp., The, Akts., Randersg. 50 0 fl Cent 502 Accidenstrykkeriet, ved N P Hansen &Aage Pedersen Ny Adelg. 5 B |1 Cent, 14663 Accumulator-Fabriken, Akts., Lyacv. Lyngby D * Lyngby 1645 Telegramadr. „Accu- mulator“ Aceno ved A C Nielsen Randersg. 2 0 H Øb. 3191 Achen H CAfdelingschef N .1Fjords Allé 6S E | N 4831 x - PH Agenturforr.Q-ross.Frm. Grundtvigsv. 8 C [vj | Eva 2525 - C O Direktør Ole Olsens A. 6 Hel. ffi He 3692 - Olga Enkefrue Duev. 484 (S fl Go 429y - Chr. fh. Gross. Danas PI. 22* E f) V 4880 -E G Gross.Pr.-Løjtn. (PHAchen) Grundt­ vigsv. 8 O [S $1Eva 2525 - Knud Gross. Værnedv. 122 El H Ev 4966 - Mathilde Frøken Tandlæge 1. Strandstr. 202 m I By 3500 Achilles Børge Revisor Cand. jur. Trunne- vangen 3SChl. - G statsaut. Revisor Translator Amagert. 7 B f ★ C. 16540Bp. Kaysersv. 2 Charlottl. f) Hell. 2706 Achton Margr Frue Vilh.Topsøes V.9S Vby. - L P fh. Trafikmester Oifenbachsv.21(V| Acker [Se endv. Agger] - Fr. Gross. R. Yodrotfsv. 374E f C. 14669 Ackermann Karen Frue Australiensv. 28 0 iRyv.3311 ■K E Kommandør Kommandant i Nyboder R. DM. St.Pauls PI. 12® f Pa. 7531 - A & T Schwanenfliigel Vekselerere Niels Juels G. 9 B f! ★ C 9181 - A E Vekselerer Bredg. 191B D Pa. 5351 Aco v. Egon Petersen Kunstklinkeri Østerbrog. 93 0 fl 0 7412 ActhOl) A P Fuldm. L I Brandes A. 74 E Activ ved LauritsBirkmar Kirkevænget 12 Valby f Vb. 2637 &Vb. 2638 - v. E Mikkelsen Budcentral Westend 6 IS |) * E v 761 - ved P H Lindvang Elektroinstallation Kirsteinsg. 4 0 J| 0 414 - Fornikling &Forkromning ved Larsen & Olsen Frederikssundsv. 6 2 ® fl Tg. 6300 - Foto v. E Jensen Aalholmsv. 46 Vanl. |1 Da. 4598 - v. W Sørensen Isoleringsforr. Sofiev. 1 Hell. | Hell. 5625 - Maskinal'skrivningsbur. v. Betty Jensen Nyelandsv.13 ® J) Gh. 7084 - Pakkassefabrikken, CWinther Holbergsg. 20 B D By 4504 - v. A W Kempf Skrivemaskinerep. Stak­ haven 6 Valby J} Vb. 1063 - Ac t i v , Syge - og B e g r a v e l s e s k a s s e R-Voldg. 16 |]By. 3220 (10-15 og Fr.17-19) A. D. A. v. H Rasmussen Metalvarefabr. Raadmandsg. 39 HØfl Tg. 3150 Ada v. Vald. Andreasson Manufaktur- & Broderihdl. Langagerv. 11 Valby D Vb. 3222 Adam’8 Tr an s po r t Co. Akts.,Danasv. 30 E | ★ Cent. 7400 Adamsen Valborg Frue Assist. Grøndalsv. 83 E JP Gh. 5790 - Carlo Th. Biavlskonsulent Selveje Allé 11 Valby J) Vb. 3389 - K Robert Cand. theol. Rosengaarden 7* O - Kjeld B Civiling. Hostrups Ilave 231 E j fl No 1524x - Carl ehlnst.R. Vbrog. 88' E JJC6146

Adamsen Dagnnr Enke e. Malerm. Vald.Hol- me.rs G. 22- 0 - 0 Karvehdl. Lyngbyv.72 0 fl Ryv. 2551 - Emma Frøken Bredg. 774 [K] - O V Guide Enghave l’l (r E DA ' 101Oy - FC Frk.Korresp. Aadalsv. 16 E D Dadl83 - H Y Malerm. Aakjærs Allé 12 Søborg - Th. Redaktør Helgolandsg. 12* E - H Tømrerm. Slagelseg. 223 0 fl 0 9065 Addax v. Harry Høyer Duplikeringsburcau Bollmans PI. 30 0 Jl Ry. 2212 Addemos Knud Konditor Falkoner Allé 26 B E D Eva 2026 Addis (dansk-engelsk) Akts. N-Fasanv.l70iSl D Tg. 6916 Adéla Charcuterie & Slagterforr. v. Fru A Pe­ tersen Ordrup Jagtv. 52 Charlottl. ffi Ordr. 3978 &Ordr. 4166 Adelbrand Hans Repræsentant Thorvald- sensv. 252 E D ^ v-2955 Adeler [Se endv. Adler] - Ingeborg Enkebaronesse Østerbrog. 56 C2 0 f. 0 844x Adeler-Bjarnø Valborg Enke e. Fabrikant Solsortv. 58 E D Gh. 9240 - Erik Prokurist Godtliaabsvænget 62 [41 f Go 4510 Adelfred O Cigarfb. Væverg.8IB f No 4555x Adelgades Mærkepladefabr. v. Lars Jensen & A Fi endendal Adelg. 50 B D Palæ 2002 - Stobegodsforr. ved C H Mikkelsen Adelg. 5 m D Palæ 2042 Adelhardt Viggo Radiotekniker Marstalsg. 32° 0 I 0 558 tx Adeling Gustav Liljencrantz Forfatter Mag. art. Kornv. 10KChl. Adelsbech J V Radioforr. Tullinsg. 10 E ffl V-5027y Adelson Carl Damehatteen gros Enghavev. 571 E | Ve 2021v - R Enkefrue N-Søgade 493 B - A Repræsentant H CAndersens G. 3B1B D By 5244v Adelsteen Alfr. H Gross. Papir en gros Kingosg. 52 E fl C. 441 - Alfred Repr. Kingosg. 53 E D Ve 2996 u Adelsten John Fabrikant 1. Strandv. 28° Hel. D He 6569 - H Repr. Hattensens A .82 E | G o 6579 Adeltoft A JForrctningsf. Lykkesh. A. 38 E Adelørn C A Lagerforv. Slotsfogedv. I4 I nv I - Aug. Chr. fli. Portier Rantzausg. 58 A2 IS] - Aage Smedem. Maltag. 263 is] Adils G Antikvitetslull. Gronncg. 14 B J) By 841 x Bp. Ny Adelg. 92 B - Smørrebrodsanretningv.SvendKjærsgaard - D B Adler & Co. Bankakt s . Østerg. 61 m fl C37, 75 o T 1623 & 12623 Stats fl 474 Telegramadr. „Debadlerco* - OA Cigarfabr. Egeg. 72 (H) - Hugo Direktør (H L Adler) Hclleruplund Allé 14 Hell. D Hell. 550 - Ada Dr. phil. Heslegaardsv. 45 Hell. D Hell. 4213 - Villy Forretningsbestyrer Jernbane Allé 971Vanl. f Damsø 3445 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen 0 f Cent. 8331 - Hanna Mag. sc. fh. Rektor Callisensv. 19 Hell. fl Hell. 1996 - Rigmor Frøken Translatrice Grundtvigsv. 6B3 E f V 9082x Adler-iacobsen E Prokurist Godthaabs- vænget 82E | Fa. 261 Adler-Nissen Chr. Ingeniør Ternev. 2A3 E D Gh. 971x Adlers Lissy Frøken DanselærerindeLangøg. 22s 0 | Ry 1922v Adli Akts. Konfekturefabr. Hovedvagtsg. 2 B f) C. 15807 Adlon Klub Nørreg.41B $Cent.l0698&10099 Admin, Akts., LCJensen &Hansen‘sFinancic- ringsselskab, Skindern. 323 E S Pa 6898 Admiral v. Olga Jensen Fa.br. f. Skindbe-, klædning Dybbølsg. 19 E f Ve l560v Admirallie Valborg Enkefrue Henriettev. 44 Chl. J Or 4964y Adilsv. 1 m D Go 7100 Adler [Se endv. Adeler]

Adolph Utfe Assist. v. Carlsberg Brvgg.Can 1. phil. Kaktusv. 45s [S]'f> Am. 7898 - Poul Botrbinderm. Adolph Steens Allé 5S E I) N 4175y - Einar l'h. Direktør f. Marinem. Skibstilsyn K. DM. .Tægersborgv. 32 Ly. fl Ly 2220 - Birg.Enkef.Gjentofteg.36 Gen. fl Ge 279 - Emmie E-ike e. Gross. Frederikssundsv, 106A3® D Be. 3851 y - K Frue Livjægerg. 122 0 f Øb 3197y - Ingeborg Frøken Vesterbro". 62 A3 E - Ingrid Froken (Maison Stella Petersen & Co.) Gjentofteg. 36 Gjentofte - F T Fuldm. i Marinemin. Cand.jur. Vild- andeg.12 B D Palæ 5087 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr.Th. Adolph’s Enke MSH.K.DM . Frdalsv. 701Ly. fl Fr 7082 - Fr. Th. Ado l ph8 Enke, Akts., Gross. Frdalsv. 70 Lv. J) Fr 7082 - A Lærer Englands?. 8C3 Isl fl Am 8745v - A O Oberstløjtn. i Livg.Kmjkr. R. DM. Jægersbornallé 150 GjentoftefGjent. 2011 - I j fh. Overmaskinmester Hvilev. 3 Hell. fl Hell. 625 - Inger Frue Parfumehdl. GI. Kongev. 125E D Ve. 7684 Bp. Madvigs A. 144 E - TPianoforhdl. Halls A llé il3 E flEva480* - OveSnedkerm. Adolph Steens Allé 5S E - R Vognmand Jagtv. 101.103 (SI J) C.14047 Bp. Krogerupg. 55z [N] f Ta. 7808 Adolphsen Aage Afdelingsleder Østerbrog. 804 0 | 0 406u - Erik Civiling. Plantev. 84Søb. - E Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 7010 - K Frk. (Damelingeri Ado) Ryesg. 7010 - Vald. Magasin forvalter Luganov. 4S 1 | Am. 5676 x - C Regnskabsf. Strandv. 20 C10 fl Ryv. 1632 - CRepræsent. Finsensv.251E f Go.7978 Adrema, Akts., Købmagerg. (50 1 |C . 14672 & 14675 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark og Island, Kraks Vejviser Nytorv 17 B f ★ Cent. 308 Kontortid 9-4 Adriaanse Marius Gross. Engv. 92s 0 Adrian C P Bogbinderm. Absalonsg. 11s E D V1489u - A M L EnkefrueN-Farimagsg.683B DBy 1369 v - C Enkef. Nøjsomhv. 222 0 D Øb 3921y - Th. Malerm. Læssøesg. 1B2 El DNo 8375 Adriansen E Bogholder Rostgaardsv. 27'Brh. Bella 1665 Fabrikant (Svendsen&Hagen) Adolphsv. 54 Gjentofte D Gjent. 1814 - P Grdejer N-Dragørv. st. Mby D Dr 408 - Ellen Frøken Organist Parallelv. 20 Bag­ sværd D Bagsværd 438 Adroit ved .Else Bruhn Kj< leforr. Klosterstr. 25 B D Palæ 5433 Adsbøl Carl Tandlæge Værnedam sv 20 E D Eva 2236 Bp. Dyrehavev. 30 Klpbg. Adsbøll B Sølvsmed Amager Boulevard 2 l IS D Am. 6851 Adser Hansen Leo Konditor Ryvangs Allé 87 Hell. | Hell. 837x Adsersen Børge Civiling. Fuglegrdvænget30 Gen. f Ge 3247 - W Jordt Giarm. Brogrdv. 13 Gen. f Ge 485 Bp. Frborgv. 1921® f Sø. 3353 - Vald. Prof. v. Veterinær- og Landbohøjsk. Stockflethsv. 7' E ®Go. 2168 Adstofte P Fru N-Fasanv. 56 E § Go 3730y ■BH Kommlærer Thorsv. 14 Ly. f Ly 2577 Adsø I fh. Gross. Vbrog. 28° E - I & C J Streibig Mæglerkontor Vester- hrog.28 E f Ve.8100 &Ve. 3700 Aebischer C Direktør Hattensens Allé l l E f Gh. 7972 AEG Dansk El ekt ri ci t et s Akt i es el ­ skab Repr. for AEG, Berlin, V-Fari- magsg. 41 E f}AC. 5000 Telegramadr. „Gea“ Postkonto Nr. 357 AeroFilm Akts. Vesterport E f C. 6006 Afa v. J E Christensen Koloniallager Frede­ rikssundsv. 275 Brh. D Be. 3546

Affa—Ahlm

Person-Register lor København

I I I — 791

Aggersund Kridtværk, Akts., Schlegels Allé 6 3 a O 13831 Hovedkontor Assens a^50 Aggesø Alto Lund Forretningsf. Rosenv. A. 2740 I Oh 2647x - H Lund Prokur. Tvlintev. 25 Lv. $ Ly 1690 Agio v. F Harsi ^Agertoften 20 Ge i. ji ø e 3199 Agir Elektromaskin Etabi. Finlandsg. 9 s] a Am. 8485 Agnbak OStukkatør N-Fasanv 182 E a Tg. 3930 Bp. Bispeengen l 2El a Ta 5910 Agner Hans Chr. Direktør Frugtparken 6S Gjentofte a Gjent. 3137 - Erik Fo-retningsf. Brøndkærv. 3S Valby a Va. 3876v - Carl G oss. C F Richs V. 59‘ E Agnés v. Frknrne E & I Leininger Modeforr. Gothersg. 95 E $ By 62v Agnild O Bardram Kontorchef Ribeg. 172El f Tr. 809 AgnviflLudvigFabrikingeniørNansensg.432E a By 828v - V Radioværkst. Værnedamsv. 12A2 3 a V1272x Agos, Legetøj en gros ved V A Gecrt Bispe- bjergv. 67 [?3 a Tg. 4263 Agot. v. R Thomsen Sæbe en gros Korfuv. 11 U a Am 3120 Agrom ve 1Fred. Grouemann kem. Fabr. Svankærv 18 Vanl. f Damsø 3905 Agurkcentralen v. Egil Sode Ryesg. 38 El a No 8301 Ahl Ho'ger Urtekr. Jægersborg". 18 E ® Tg. 336 Bp. Hillerødg. 67' (U ®Ta 37G4u Ahl-Nielsen John Direktør Strandv. 65 B El 8 Rv. 425 Ahlbom Helge Bogholder Vognmandsmarken 242 0 - Sven Ekspeditionssekr. Allég. 144® | E t 5733 - V fh. Revisor Ordrv. 1652Chl. a Or 5842 Ahlefeldt Anny Komtesse S-Fasanv. 59' E a Øo 9417 Ahlefeldt-Laurvin Tofa Enkegrevinde Nordkrog 13 Hell. a Hell. 2648 - Agnete Grevinde Rosenv. Sideallé 51El a 0 6812x - C GreveGross.(Gærkompagniet)Classensg. 17« El a O 1886y - C Greve Overretssagff. R. Amalieg. 33 E a C. 12267,12432 & 12732 - Ditlev Greve Dronningensg. 544 E J Am 8118 - Fritze Grevinde Amalieg. 8 E a C. 12202 - I Grevinde Høeghsmindev. 31Gjeutofte a He. 5160 - Kaj Greve Mandalsg. 31El a Oh. 9727 - Lehn L G-eve Sekuniløjtn. Kastellet Artilleiistok 4 0 Ahlefeldt Laurvig F LeasgreveKmh.Ho’jgm. R.DM. Bernsto’-ffsg. 4 3 Ahiefeldt-Laurviq-Bille F P Greve Hofjgm. . Strandg. 4B2 E a Am. 4021x Ahlefeldf-Laurviqen Emil Greve Bankassist. Ordrupv. 18s Chl. a Or. 3518 Ahlén S Arkitekt Søbhus A. 11 Søb. f) SølSO Ahier E Overass. Dyban-lv. 60 E f Oa 2699 Ahiers MarieEekee.Forpagt u-Kochsv.30'3 - Sofie Frøken Grundtvigsv. 8 B23 a ^rø 2054u - Carl Tandlæge N-Farimagsg. 74 E f Pa 3842 Bp. Høvrups A.2* Hel. f He 1084x - Inger Frue Tandlæge Høyrups AUé24Hell. Ahlgree.i Henning Hedegaard Bagerm. Aaboul. a No 9343 - K Fru Mariendv. 1 E ®Øo 1270u Ahlgren HAV Skiltefb Ved Klosteret6 El f Rv 4963x Bp. Fensmarkg. 63 ESI a No 6066 Ahlmann Emilie Civiling. St. Knudsv. 15s 3 f Ve 8697 - N Civiling. Platanv. 7 ® I Ve 7387 - M Frk. Classensg. 5720 |l Øb I272u - Sophie Frøken Classensg. 572 0 - M Frk. Kunstmalerinde St.Knuds V. 15®3 Ahlmann-Ohlsea Otto Civiling. Frdbg. Allé 6823 - Harald Gross. Vingaardstr 21 E f O7087 Bp. Svojager?. 16 Hell. f He. 2400 - Jobs Gross. Agenturforr.Vingaardstr.2l2 E | By 7087

Agerlin E, Akts., Urtekr. St. lians G. 13 E a N 441 Agersborg Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26 E a 5845v & Priv. a Am. 4855u Agerschou S Overassist. Kantorparkenl73!f3 Agerskov H C &Co., Akts.. Agenturforr. Gross. 'V-Voldg. 91 0 | C . 13943 - .1 Bagerm. Bry"gervangen20 ®Ryv. 1564 - Amalie Enkef. Kongelysv. 281Gen. - .Toh Enkef.Jak.Dannef.V.21 3 a No3160v - Joh. Enkef. Grundtvigsv. 313 |i Ve 5634,y - H C Gross. Agenturforr. V-Voldg. 9 1 3 |) 0 13943 Bp. Høegsmindep rrken 5SHel. a He 5947v - T Lærerinde Ørholmv. 45 Hit. a Ho. 565 Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirbdl. Vester­ brog. 115 3 a G- 8889 Bp. Peter Bangs V 832 E I Go. 3748 x - V Vinhdl. V-Søgade 683 3 Agersnap J KomUnde. N,yrnbergg. 43 ID - Harald Komponist Korsyngem. v. Dot kgl. Teater Thorvaldsensv. 584 3 JDNo 3746y - J Kunstmaler N-Fasanv. 132E IiGh.6028 - Morten Landsretssagf. Sølvg. 20SE Agersted Knud Oiviling. Høeghsmindepar- kon 12s Hel. a He 2491v - Gerda Frue Ane Katrines V. 224 E f Gh. 5259y - Svend Skolebestyrer Cand. theol. Dalgas Boulevard 274 E a øh . 7132 - A F S Telegr ifk-ontrolør Falkoner Allé 273 E I Øh-3598.1 Agersten AE Frøken Kalfeh 11. (Viggo Sørensen’s Eftf.) V E Gamborgs V. 102E a Fa. 314x -Chr. Snelkerm. Nyelandsv. 6L2 E 1 Gh. 1283y Agertoft Kai Arkitekt Tornestykket 7 Vanl. ffi Damsø 3222 - Holger Ekspeditionschef v.Frdbg.Skattev. Cand. jur.Hoilandsv.38 Ly.® Ly 2031 - Ingeborg Enke e. Lektor Høyrups Allé 8 B 1Hell. a Hell. 4553u - Karen Enkefrue Hollandsv. 38 Lyngby - fierda Frue Massøs' Parkvænget 13 Charlottl. f Hell. 4060 Ågerup Chr. Boghdl. Nørrebrog. 215E a Tg. 639y Bp. Frodings Allé 13 Søb. ® Sø 525 - Chr. Restauratør C F Richs V. 55 E a Gh. 9820 - J Fru Restauratrice Peter Bangs V. 245s Vby a Ha 4859 Aflfa-Foto,Akts., Gothersg. 49 E § ★ C. 4713 & 4718 Agqebo-Nielsen Amalie Enke e. Bogtrykker (P A Nielsen’s Bogtrykkeri) Mynstersv. 15s 3 | V 6359y Agger [Se endv. Acker] - H V Cand. nharra.Ordrupv. 85l Charlottl. - Svend Civilingeniør Hyldegaards Tværv. 10 As Charlottl. a Ordr. 4172 - Chr. fh.Ingeniør &Maskinkonstruktør Gar­ des Allé 74Hell a Hell. 305 -H G Kapt. i Fodf. Jægersborgv. 64 Lyngby a Lyngby 1885 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import)Larsbjørnsstr. 16'E | By.3203 - Kaj Børge Urmager Søborg Hoved". 69A Søborg | Søb. 1157 Aqqerbeck CR Bogtrykker Jernbanev. 5A2 Lyngby a Lyngby 1028 - B Sa'gschef Blaamunkev. 253 a Sø 452 Aggerbeck-Christensen Ejgil Direktør Gross. (Obligo) Zinnsg. 24 El Aggerbeck-Rasmussen Iver Læge Strandv. 65 B' 0 a Ry 5720 Aggerdahl Chr. Revisor Ordrup Jagtv. 7 Charlottl. ®Ordr. 1560 Aggergren S W Bogholder S-Fasanv. 571E - A L Vulkanst. Tibirkeg.l9EiaNo.4399y Aggerholm [Se endv. Agerholm] - Axel Gross. Blomstervænget 13 Lyngby a Lyngby 1913 - P Skibsf. Bernstorffsv.69B Hel.aheml.Nr. - Ellen Frue Skuespillerinde 1. Strandstr. 122 g) | pa. 1223 y Agqerholt K L Maskinmester AustralLnsv. 172 [g] a Ry- 4512 v Aggersbo Fro le Reklametekniker Svinget 232 i l a Am. 962 x

Affa ved Jul. Reenhevg Fovnildingsanst.Fran• krigsg. 20 [S] § Am. 9310 Afhoidsdagbladet for Sjælland Asger RygsG. 3 |V) f V 5353 y Afmontaqe ved OJensen Automobilophug- ning Vasbyg. 53 [S D Ev. 5114 Afridatia Akts.N-Voidg. 13 E $ C. 143-21 & OllOStats D 530 Telegramadr. „Afridana" Afrikansk Fmgtimport Akts. Rømevsg. 1 OS $ 0.12744 Afstøbningssamling, Den kgl. se Afd. V Re- al-Register Aftenbladet Eksped. Købmagerg. 9 E ®Cent. 1103,4193,12830 & 14098 Redaktion Blaagaardsg. 15 IHID★ C.16511 Afzelius Agnes Frue Klædebo Parkallé 28 D2 føl D Ryv. 3579y - Tvår Ingeniør Lodiv. 5 Is] D Su. 2200 - K G fh.Po-itmester Cand. polit. HCØrsteds V. 6 8 '3 - Viggo Redaktør Ingeborgv. 37 Ueli. J1 11(dl. 1520 A]a Lyskopieringsanst. v. J Holm Dronn. Ol­ gas V. 2 0 | Øh. 4968 Agat v. Vald. Johansen Rullegardinfabr. Gartnerg. 6 El |l No 7100 Agbo Knud Sekretær Frederiksgrd A 222 E D Go163y - V Urtekr. Colbjørnsensg. 11 (3 § C 6809 Bp. Tohnstrups A. 52 3 § No 3271 x Agdal Tage Politiadvokat Boringsv. 5S E I Fa. 1702 Aqeaskov V Husejer Johannev. 10 Charlottl. $ Ordr. 5110 - Richard MaLrm. Saxog. 501 3 $ V 2608 x Agentia v. S G Larsen Agenturforr. Valby- gaardsv. 60 Valby |l Va. 772 Agentur- & Tmportkomn. Stamoko Akts. Farvorg. 15 E $ C. 7661 Agenturet Kbhvns Assurance vedKMonberg- Andresen Valb Langg. 3 A Vby J| Va 348 Ager Erna Frk. Ambrog. 243 (S] |> Am 2481v Agerbak Harry Journalist Jydeholmen 373 Vanl. D Da. 5093 Agerbeck Chr. E Assist. Ærenprisv. 4S Gen. $ G-e 2880 - H M Gross. Mølle A. 3,5 Vby H Va 660 - G Kunstmaler Vennemindev. 393 0 |}Ryv. 2376 Agerbek-Poulsen NM Isenkr.Bernstorflsv.86s H ell.« Hell. 4045 Agerbo H Atdleder Vanl. A.121E f Da 3644 Agerbundsen AnnaEnke e.Sadelm.Bomhusv. 1 4 ' HURv . 5588 - Ingeb. Melhdl. .Tak.Dannefærds V. 10B3S - ’s O Eftf. v. AWanell Sadelmager &Tapet­ serer Peder Hvitfeldts Str. 16 E H By 4475 Grundlagt 1862 Agerby Tora Afdelingschef Jagtv. 2023 0 H 0 2471x - Aksel Komponist Organist Kongensv.26 E a Fa. 826 AgergaardP S Cand.pharm. Hostrups Have 03S f No. 8421 y - P& O Schea Tapetserere Ø-Farimagsg. 18 IH |IØ 1869u Agerholm [Se endv. Aggerholml - P Bankrev. St. Kjelds G. 6‘ i | Ry.l087y - Edvard Bibliotekar fh. OperasangerR. Grønnehøj 271Van. fl Da 2357u - Sophus Direktør i Arbejdsgiverf. R. DM. Hammerensg. 3* E f Palæ 5256 ' - Louise Enkefrue Herluf Trolles G.26A1E | By 52-8v - H Fuldm. Bergthora*g. 363fs] - S Gross. Ved Klosteret 8l (0 j§ Ryv. 4358 Agerholm-Christenssn Johs. Læge Reserve­ kirurg Italiensv. 1 [S] | Am 2302 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 A E a V 5 7 7 8 X - M S K Frøken Arendalsg. 95 0 a 0 671 - Einar Inspektør Ribeg. I30 $ 0 521 u - O W Enkefrue Klkollektrice N-Fri- havnsg. 75' 0 a O 809x - ’s Emma Eftf. v.Torben Petersen Konditor Niels Juels G.4 E J) By75 - Axel Skibsfører Nørreg. 2 Drg. § Hr h0 - E Urtekr. Vesterbrog. 1 4 3 3 a Oent.7580 Bp. Eiderstedg. 105 13 a Ev 247 u

Made with FlippingBook - Online magazine maker