Kraks Vejviser 1941 gaderegister ny udgave

Animated publication

Vejviserens

Afdeling II

2 . B i n d i n d e h o l d e r .

1 . B i n d i n d e h o l d e r ,

Afd. I: Kort og Planer ~ II: Gade-Register og Hus-Register — III: Person-Register —• IV: Provins-Register

Afd. V: Real-Register

VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register

— VII: Fag-Register — VIII: Island — IX : Udlandet

Gade-RegisterogHus-Register for København. A. Gade-Register . Gdder, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Kirke (Sogn), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B. Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme , offentlige og private, ordnede efter Gader og Gade-Nr. Beboere ,

Forretninger, Institutioner og Privat-PersOner, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og Telefon. , For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 35.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadéskitser, Oplysninger om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Islev, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, Søborg og Vedbæk. y Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 55.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn.

A* Gade-Register for København maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld Kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. Kirker (Under de enkelte Kirkers Navne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.).

P o liti (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). P o st-o g Telegrafvæsenet (P ost-og Telegrafkontorer, Embedsmænd). R igsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Repræsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, Embedsmænd etc.).

B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks."Peder Skrams Gade nnder P., Sankt Annæ Plads under S-, Dr. Abildgaards Allé under D., Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af F orbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. H O Andersens Gade under A., F F TJlriks Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelsé, adskilt ved &); vedHjælp af Stillingsbetegnelse a kan de eventuelt findes i Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). I Real-Registret findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg og om S lotte og andre offentl Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten). Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsfredning, Stadsbygmesterens Direktorat* Stadsingeniørens D irektorat, Frederiks­ berg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre B irk, Søndre B irk o . s.v. Tallené, der angiver Vurderingssummen til Ejendomsskyld (E) og Grnndværdlon (G), er de ved S. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb med Senere foretagne Omvurderinger. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejen­ domsskyldvurderingen, saa at Forskellen, mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning om de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjørnestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. Som Regel er Gadeskitserne forsynet med en Pil, der viser Nord og Syd. >

1 Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER , En Fortegnelse over Gader,Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. —---- - Pris 2,25 Kr. — medRegister-Udhugning 2,50 Kr. KRAKS KORT over K Ø B E N H A V N ■ .. ■ ■■■"i OG OMEGN —■— 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. -----— Pris 2,40 Kr. — —.

Afdeling II* A . Gade-Register for København.

Postdistrikt: Forkortelserne af disse i anden Kolonne er forklaret i „Forkortelser og Tegn“ (se fjerde Side, først i dette Bind). Hvor der ikke er Plads til Postdistriktet i Kolonnen, er det anført umiddelbart efter Gadenavnet i første Kolonne, f. Éks. Yalby, Søborg, Gjentofte. Kvarter eller Kommune: De i denne Rubrik anførte Betegnelser er kbhvnske Kvarternavne, naar Rubrikken Socialkontor er ud­ fyldt. Hvor denne Rubrik ikke er udfyldt, er det Kommunen, der er angivet. (Frdbg., Gjentofte, Taarnby, Gladsaxe o. s. v.) Rodekontorer: De 18 Rodekontorer betegnes ved: 2 (Nyropsg. 5), 3 (Bredg: 76), 4 (Lakseg. 19), 6 (Torveg. 29), 9 (Slagterboderne 9), 10 (Lyrskovg. 6), 11 (Norrebrog. 63), 13 (Arresøg. 20), 14 (Stefansg. 48), 15 (Frederiksborgv. 5), 17 (Østerbrog. 42), 18 (Livjægcrg. 22), 19 (Jagtv. 227), 20 (Toftegaards PI. 10), 21 (Bratskovv. 36), 23 (Parkstykket 5), 24 (Ølandsg. 1), 25 (Gimles Allé 3A), (se føvrigt Artiklen Rodeforvaltningen i Afdeling Y, Real-Register for Kbhvn., hvor der ved den tilsvarende Betegnelse findes Rodernes Navne og Rodekontorernes Adresser). Frdbg.ske Ligningsdistrikter betegnes i samme Rubrik ved F 1 — F20. Nyboder er beliggende i St. Pauls Sogn, men alle til Søværnet hørende Personer her som andensteds i Kbhvn. har Holmens Kirke til Sognekirke. Valgkredsene (Afstemningskredsene) i Kbhvn. er betegnede vod deres Numre, 1—15; 2., 4. og 11. Kreds er delt i 2 Dele 9., 14. og 15. i 3 Dele, betegnede ved N, S, 0 eller V. (o: Kredsens nordlige, sydlige, østlige eller vestlige Del). 12. Kreds er delt i 4 Afstemningskredse: 0, Grøndalsvænge (12 V1), Brønshøj (12 V2) og Vanløse (12 Y3). De frederiksbergske Kredse er betegnet ved F 1, F 2 og F 3, hver delt i en vestlig og østlig Afdeling. Afstemningskredsene er samlet i 3 Storkredse: Søndre Storkreds (2., 3., 5., 7., 8. og 9. Kreds), Østre Storkreds (4., 6., 10., 11., 12. og 15. Kreds) og Vestre Storkreds (1., 13., 14., F 1., F 2. og F 3. Kreds). A 1, A 2 og A 4 betegner hhv. Kbhvns Amts 1. Kreds (Gjentofte), 2. Kreds (Lyngby) og 4. Kreds (Køge). Politikredsene F., N. og S. betegner henholdsvis Frederiksberg, Kbhvns Amts Nordre og Kbhvns Amts Søndre (med Amager) Birk og har Grænser fælles med de tilsvarende Jurisdiktioner. Tallene 1—9 betegner de kbhvnske Politikredse (se Artiklen Politi i Real-Registret). Socialkontorer: Tallene betegner de kbhvnske Socialkontorer (se Artiklen Offentlig Forsorg i Afd. Y, Real-Register for Kbhvn.) Bygningsdistrikter, Kommune-Lægedistrikter under Kbhvns Forsørgelsesvæsen (under Offentlig Forsorg) og Skyldkredse (under Ejendomsskyld) er omtalt i Afdeling V, Real-Register for Kbhvu. Alle de i Gade-Registret nævnte Gader og Veje m. m. horer under Kbhvns Overpostmesterembede og har indbyrdes Lokal-Porto (se Bestemmelser og Takster paa grønne Blade foran i 2. Bind).

I M

© * 1 © ©

csP M » i 03 g .

M •C*

j* „ ■ ® "C <3 S ta s a 0 ° & • » s

<£>O S «

J>r* 0 •*?

p is' hfl 03 jg

rt O o C

hO'P 73 £ > M

«3 0 O p 0 0 AM

P "S s .8

« S r> M

G a d e

G a d e

i- -S ’TS

* 2

S.

s Sundbyoster 25 Simon l’etersl 9 S 4 4

21 Grendals 12V2 8 8

F B rønshøj

A .abakkovei .............................

A drians vc

7 2 I 3

Aftenbakken Seborg . . . Agavovej Hellerup . . . . A gerlandsvej............................. Agormosen Valby . . . .

K Rosenborg 4 T rin itatis

Aabenraa

G jentofte G jentofte

Dyssegaards 1A 1 N

Vanløse

21 Vanløse L2V3 8 8

Aabjergvøj Vanløse . . .

M essias

| A 1 N

{

1—13 V Udb.Klædebo 2 Bethløbem s

5 6 7 Agerbn .

s Sumlbv Dvdr. or* Hejde-vangs j 2 S 4 8 Sundbyvest. 25 H oidovangs | 9 S 4 4 4

Frdbg.

F 6 St. Thomas F30 F — * -

15—31 - 33—55 - 48—54 - 5 6 - (10 - (12-78 -

— F 2

I I

Hvidovre A 4 S Redovro A 4 S

H vidovre Redovro

t) 6 7 Agerskovvoj Valby. . . .

2—46 N Udb.Klædebo 2 Bethlehems — - Hellig Kors

A aboulevara. . \

-

- -

Agersøgad e ............................. A gertoften G jentofte. . . A ggersborggade....................... Aggers-1 - 1 5 og 2 -1 4 . Brh. voldvej ( Resten . . . . Aggervej Vanløse . . . . Ahlmanns Allé Hellerup . . A h lm a n n sg a d e....................... Ahornsgade ............................. Ahrenkildes Allé . . . . Ajas A llé Valby . . . . Aktæons Allé Valby . . . A lb a n ie n sg a d e ....................... Alderdom svoj K astrup . . Agnetevej gade ) 2 -1 8

ø LJdb.Klædebo 19 SI. Jakobs 15 S 7 1

— " — 14

-

Brorsons

- -

G jontofte

Vangede A l N

-

0 Udb.Klædobo 18 Frihavns

6 7 2

— 12 0 -

( 8 0 -8 6 -

-

Bronshoj

21 G 10 ndals 12V2 8 8

_

-

-

Taarnby

.

Taarnby A2 S Gron dals 12Ya 8 8 — 12V2 -

Aabyhøj Allé K astrup . . Aadalsvej 1 57....................... Itestul.N r.ogl.N r. Aadiget Isløv Vanløse . . A a g e n ip v e j............................. Aahaven V a lb y ....................... ■aaaanuevej } ]ige Nr> . . Aakjærs Allé Seborg . . . Aalands- ( 1-17 og 2-12 gado ( 19-57 og 18-32 - A alb o rg g aae............................. A alekiste-l 4 ....................... . ( ulige Nr. . - Aalholmsvei ) * 19 og 2 —28 Aalstrupvej Valby . . . . Aalykkes Passage . . . . A aløkkevej.................................. Aamosevej Isle v . . : . . Brh. Aarestrupsvej Valby . . . Aarhus- < 1—43 og 2—48 tdd-65og30*tf0 N - Aagade . ■ • • (112—144 Brh. Brh. 0 Vnl. vej (21-237 og 14-252 Vb.

Brønshøj

F Brønshøj

21

Vanløse

Vanlose I2V3 8 8

21

s Sundbyoster 25 Simon Petors 9 S 4 4

-

— »

Rødovre

Rødovre A 4 S

Ahlefeldts-lu l. Nr. og20—30 K Nerrevold

2 St. Andreas

3 1 5

_

i 8 8 -1 1 0 N Udb.Klædebo 14 Brorsons 12 0 6 7

T rinitatis

-

A nna

8 -

G jentofte

Hellerup Al

N

Husum

23

Husum 12V2 8 8

N Udb.Klædebo 14 Brorsons 1 2 0 6 7 N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 11 S 6 1 S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4

Vigerslev 20 Timotheus 14 S 9 6

Husum 23 — -

Husum 15 V 8 8

-

- -

Bronshej

Hvidovre Hvidovre

Hvidovre A 4 S Hvidovre A 4 S

G ladsaxe

SoboTg A 2 N

S Sundbyester 24 Natlian aels 9N 4 4

S Sundbyoster 24 A llehelgens 9 N 4 4

- -

-

-

Sundby Davids Vanløse

Taarnby

Kastrup A2 S

Udb.Klædebo Vigerslev

18 20 21 20

10 12V3

7

2 8 - 6

Udb.Klædebo 13 Taksigelses Kingos

15 S 15 V

8 1

Aldersrogade j 37

20 ø N

8

— - -

Vanløse V igerslev

A lderstrøst Passage . . . Alexandervej Charlottl. . .

N Udb.Klædebo 11 St. Johannes 1! S 6 1

Timotheus 14 N 9 — 12V» “ Timotheus 12V 3 9

G jentofte

Messias

N

A l

— -

- A lexandravej.............................. NV U tterslev 15 Kapernaums Frederiks bg. 6 A lham bravej............................. V Frdbg. F 12

15 V 8 8

Vigerslev

20

F10 F

Udb.Klædebo 14 H ellig Kors

5

7 A lléen K a s tru p .......................

6

Taarnby Frdbg. __ W

Kastrup A 2 S

F Brønshøj

Grøndals I2V 2 8 8 Rødovre A 4 S Tim otheus 14 S 9 6

21

( 1 -2 9 F

F 9

F 2 ø F

Allégade . . . .{ 3 1 -3 7

Rødovre Valby

__

20

( 2—28

F 10 Frederiksbg. FlV

0

Udb.Klædebo 18

Davids

7

1

1 -1 5 N Udb.Klædebo 13

2

10

7

11 N 8

gade

— . Hans Egedes _ _ .

A uersgaae ^ 17 ,,n- 2—18 A llingvej Vaiby........................ Almevej Hellerup . . . . Almindingen Seborg . , . A lp e ro s e v e j............................. Alrunevej H ellerup. . . . A ls g a d e .................................... Aisikem arken S eb o rg . . .

79—113og50—112 -

Aarnus n å d s ............................ Aarslevvej Islev Vanløse. . A astrupgaardsvej Valby. Abel C athrines Gade . ! ! Abels Allé Søborg. Abildgaardsgade AbriKOSvej.................................. (1 -4 3 Absalons - ) 2__32 gade 1 34—48 AUIKU'ØJ

0 Udb.Klædebo 18 Hans Egedes 10 7

2

Hvidovre G jentofte G jontofte

A4 S A 1 N A 1 N

Rødovre Hvidovre Husum Udb. V ester Gladsaxe

Rødovre A4 S Hvidovre A 4 S

Dyssegaards H ejde vangs Dyssegaards

Brh. V

Husum M aria Gladsaxe Esaias

12V 2 1 A2

21 9

8 5

8

S V

Sundbyvest. G jontofte Udb. Vester Gladsaxe

25

9 S A 1 1 4 0

4

4 N 5

5 N

10

2

0

Østervold 3

3

6

A 2 N

Brh.

Husum.

23 14 9

Husum 15 V 8 8

Alsted vej Amager \ Boule- ( vard f

Brh Husum

12 V 2 8 8 2 S 4 4

21 6 24 6

F V

U tterslev Udb. Vester

Grendals Elias Apostel Getlisemane Garnisons Frederiks St. Pauls Garnisons Frederiks St. Pauls St. Lukas

101—133. . . . 2—14 8 0 -1 1 0 118-134

12V1 1

8 5

8 5

S Amagerbro Eksorcerpl. Amagerbro S Amagerbro

Christians H. Tavsens Sundby

Acaciavej

V Frdbg.

F 1 Solbjærg F30 F Hvidovre A 4 S

1—31 37—49 5 1 -6 9 73—111 115- 151 153-177 179—197 199—313

9 N 4 4

i

6

A chilles A iie vaiuy . . .

Hvidovre

Sundbyester 24

K St. Annæ V.

3

7 3

2

Sundby

-

63—93 . . . .

P ø

95—111. . . . 1 1 3 -1 1 7 . . . . ■.

z

-

-

F ilips

-

-

Adel-

8

25

4 —32 34—58 60—102 106—108 (1—15og2-12 • ) 17—19og14-16

gade

4 3

7

Am ager­ brogade

Simon Peters Christians N atban aels Sundby

9 S 2 S

-

2—28 30—32 3 4 -5 0 52—88

-

Amagerbro Sundbyvestr

6 24

8 F2fi F

F

F 4 F 3

Frdbg.

Adilsvej

_ __

K

A dm iralgade.............................. Adolph Steens Allé . . . Adolphsvej G jentofte . .

4 Holmens

Ø ster

3

8 2

90—120 _

_

9 S

V Frdbg.

F 5 St. Thomas F36 F

122-13C

Højdevangs

G jentofte 1

G jentofte A l

N

132-296 -

25

-

-

3

3

11 — 34

0 sf to ^ 0 .3 w. tø

G a d e

Politik r.i

G a d e

M j3

13 £

l l i |

P ost- i

Rode­

Social- | kontor

kontor

PnlitiVrJ

distrikt 1

Social-

kontor j

Gjentofte Gladsaxe . Frdbg. Husum

D yssegaards Søborg Frederiksbg. Husum Brønshøj Grøn dals Vangede St. Stefans Kingos St. Stefans Kingos Kingos Dyssegaards Krist Kastrup Timoth- us Grundtvigs Ordrup J esus Kastrup Hellig Kors Lindevangs Dyssogaai ds St. Andreas Brønshøj Taarnby H vidovre G jentofte Tim otheus Vanlese Vanløse Sundby

Bakkedal Hellerup . Bakkedraget Soborg Bakkegaards A lléj Bakkekammen . . . Bakkoledet . . . . R a k k e v e j....................... Bakkevænget G jentofte 1 1—37 139—77 Baldersgade . . . i 2—36 (38—76 Nr Balders Plads. . . . Baldrianvoj H ellerup . Ballumgade . . . . Balsamvoj K astrup Bandholmvej Valby . Barn-brinken . . . . Banevej C h arlo ttl.. . Banetolden Valby . . Banevicnget K astrup . Bangertsgade . . . . Bangsbo Plads Vanløse Bangsbovej Vanløse . Bardenflethsgade . . C T Barfoeds Vej . . Barsehej Hellerup . . Bartholinsgade . . . Basnæsvej . . . Bastiansm indev. Kastrup liastio n v o j....................... Bannebakkevcj Valby . Baunegaards-11—47og2—48 vej ( Resten llavnagervej V alby. . . Bavnehøj A llé | ( Resten

A l A 2 F lV 12V2 15V 12Vi A 1 15 V 11 N 11 N A I 14 G A 2 14 N 15 V A 1 14 N A 2 12V8 12V3 2 S F2V A 1 7 12V2 A 2 2N A 4 A l 14 S 14 G 15 V A 4 14N 15 N

4 4

. ( 3 -4 1 og 2 - 8 Am ager-J 43 __ 47 fælled-. 49 —Uusvildeba- ve.l c rakker og 14—5! A m a g e rg a d e ....................... Amager L an-j 1—141 dev.Kastnip (143-311, 2-31: /til Prags Boulev. Amager- 1 derfr. t.G resunds S tran d -

2 s

S Amagerbro 6 Christians

-

— - N athanaels

-

F 15 F 9

_

.

2

-

Eksercerpl.

24 Sundby

21 23 23 15

6 Christians 2 N 4 3 K astrup A 2 s

.

K Chrsthvns

Brønshøj U tterslev G jentofte Udb.Klædebo

Taarnby

?

Taarnby Filips

6

9N

4 4

S

Sundbyoster

- -

-

24

— 9 G -

-

— 25

-

__

- Simon Peters 9 S -

-

-

Taarnby

hastrup A 2 s

K st

13

Udb.Klædebo G jentofte Udb. V ester Taarnby Vigerslev Emdvup G jentofte Valby Taarnby Udb.Klædebo Vanløse Vanlese Eksercerpl. Frdbg. G jentofte Nørrevold B ren 8 hej Taarnby Hvidovre G jentofte Vigerslev Udb.Vestor Valby Brønshøj H vidovre Valby Udb.Klædebo Hvidovre Lyngby-Tbk Sundbyvest. Kong. Engli.

3

7 1

4 Helligaands

K Strand

— - -

-

-

-

Frim ands

8 3 2

3 Garnisons 3 Garnisons

K St. Annie G. K St. Annæ G.

8

3 2

20 23 10 11 21 21 24 F 18 3 23

6

20 Tim otheus 14 N 9 F 2 St. Markus F1G F K astrup A 2 S

Valby

NV

V Frdbg.

Taarnby

Krist

14G 5 6

V Udb. Vester 10

F H Frederiksbg. FlV F

V Frdbg.

N

Dyssegaaids A l

G jentofte Rødovre

Rødovre A 4 S S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 G jentofte Skovshovod A 1 N F Frdbg. F 9 Solbjærg F2G F NV Emdrup 23 Grundtvigs 15 V 8 8 Gladsaxe Søborg A 2 N K Nørrevold 2 St. Andreas 3 1 5 F Frdbg. F 13 Godthaabs F2G F S Amagerbro 6 N athanaels 2 S 4 4 NV Brønshøj 23 Utterslev 15V 8 8 K Chrsthvns 6 Frelsers 2 N 4 3 Taarnby Taarnby A2 S F Frdbg. F 7 M ariondals F3V F _ _ F 16 — - G jentofte G jentofte A l N V Udb. V ester 10 Enghave 14 G 5 6 V Vestervold 2 Slotskirken O 1 5 Gladsaxe Gladsaxe A 2 N G jentofte Messias A 1 N Brh. Bronshøj 21 Grendals 12V2 8 8 — - Brønshøj - - - G Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1 G jentofte Ordrup A i N Rødovre Rødovre A 4 S Valby 20 Tim otheus 14 N 9 6 Vigerslev 20 Timotheus 14 N 9 6 Valby 10 Jesus 14 N 9 6 K Købmager 4 H elligaands 7 2 3 Hvidovro H vidovre A 4 S Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 G ■Østervold 18 Citadels 6 7 0 Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 Taarnby Taarnby A 2 S S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Taarnby Taarnby A 2 S Vanløse 21 Vanlese 12V3 8 8 Brh. Brenshøj 23 Brønshøj 12V 2 8 8 N Udb.Klædebo n Simeons 11 N 6 1 13 — - - - S Eksercerpl. 24 Sundby 2 S 4 4 Amagerbro H. Tavsens - - - - Eksercerpl. - — - - - F Frdbg. F 14 Solbjærg F2V F V Frdbg. F 15 Frederiksbg. FlV F V Udb. Vester 9 Absalons 13 5 5 Taarnby Taarnby A2 S G Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 N 7 1 N Udb.Klædebo 14 St. Stefans 12 G 8 7 V Frdbg. F 15 Frederiksbg. FlV F N Udb.Klædebo 13 Simeons 11 N 6 1 G Udb.Klædebo 17 Davids 10 7 2 Brh. Husum 23 Husum 15 V 8 8 Taarnby Taarnby A 2 S Brh. Vantese 21 Vanløse 12V2 8 8 - Brønshøj 23 Brønshøj - - K Gster 4 Holmens 8 2 3 S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 ti Sundbyoster 24 Filips 9 0 4 4 Valby 20 Timotheus 14 S 9 6 G jentofte Hellerup A 1 N Gjontofto Hellerup A 1 N Frdbg. F 9 Frederiksbg. F2V F Rødovre Rodovro A 4 S 0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7 1 Taarnby Taarnby A2 S G jentofte G jentofte A I N S Amagerbro 6 H. Tavsens 2 S 4 4 - Eksercerpl. - — - - Rødovre Rødovre A 4 S V Vestervold 2 Domkirken 3 1 5 Frdbg. F 9 Frederiksbg. F2V F F 20 — - “ - s Sundhvøster 24 Allehelgens 9 N 4 4 K Snarens 4 Helligaands 3 1 3 S Sundbyoster 25 Simon Peters 9 S 4 4 V Udb. Vester 9 Elias 1 5 5 ~N Udb.Klædebo 2 B laagaards 5 6 7 11 - - - _ — - H ellig Kors - - V Vestervold 2 Slotskirken 3 1 5 Frdbg. F 9 Frederiksbg. !"20 F 1 Gladsaxe 1 ‘ Gladsaxe A 2 1N K C hrsthvns 8 Frelsers 2N 4 3 Hvidovre Taarnby H vidovre A 4 S Taarnby A 2 S S Sundbyoster 25 Filips 9 0 4 4 - _ - Simon Peters 9 S -

K Brh.

Gjt Hel.

Enghave Brønshøj Hvidovre Tim otheus Kildevælds Hvidovro Taarbæk Højdovangs TTedlioims G jentofte Messias B rønshøj H øjdovangs Sundby Brønshøj Grøndals A nsgar Groudals Brønshøj Skovshoved Grøndals Kildevælds Kildevælds Absalons Hvidovre Lindevangs Messias Godtliaabs Citadels Sions II. Tavsens H vidovre Godthaabs Ordrup G odthaabs Gjentof'te Slotskirken M aria Dyssegaards G jentofte Hellerup Messias Ordrup Gjent.ofto Enghave Grøndals Solbi ærg Hvidovre Simon Peters St Markus V anløse Hvidovre Tim otheus Kapernaums Utterslev Grundtvigs Utterslev

Bavnevangen. . . . Bavnevej V alby. . . Beatevej V alb y . . . Bechgaardsgade . . . M Bcchs Allé Valby . Becbsvej Klam penborg Bodl'ordvpj....................... Beethoveusvej . . . Begouiavej G jentofte. Bekkasinvej H ellerup. Beldringovej . . . . B e lfa stv e j....................... Belgiensgade . . . .

Brh.

A 4 A 2 9 S 14 G A] A I J2V2 12V2 I2V3 I2V1 12V3 A 1 12V 2 15 N 15 N 13 A 4 F2V A 1 F2G 6 15 N 9S 9N

G jentofte G jentofte Brønshøj

Brh. S S Brh. I-\ Brh. F

Sundbyvest Sundbyoster

i ul. Nr. t. Godthaabsv 107-155 157’ BgeNr. t.Hvidkildev, derfr. t. G odthaabsv.

U tterslev Brenshøj U tterslev Brønshøj G jentofte Brønshøj

21 19 19 9 F 20 F 8

100—152 154 -1 8 2 Bellevuevej K lpbg.. Bellisvej . . . . Bellmansgade . . Bellmans Plads . . Belvederegade . . Bendstrupvej Valby Bendzvej . . . . Bengtasvej Hellerup Bentzonsvej . . . Bergensgade rgthorasgade R eringsvej. .

G IUdb.Klædebo G Udb.Klædebo Udb. V ester Hvidovre Frdbg. G jentofte Frdbg. ■Østervold Udb.Klædebo Amagerbro H vidovre Frdbg. G jentofte Frdbg. G jentofte Vostervold

18 19 6

2 S A 4 F2V A 1 F2V A 1 3

ringgaardsvej Valby

F 18 F 17

. . Berlingsbakke Charlottl. Bernhard Bangs Allé . Bernstorfflund Allé C harlttl i ulige Nr 2—22 3 0 -4 0 1 -6 7 69—137 141-193 2 - 138 140-162 170—214 216 246 Bernstorffsvænget G jentofte Bevtoftgade . . . A F Beyers Vej Bernstorftsvej

Udb. V ester G jentofte

Hel. Chl. Hol. Chl.

A 1 13 12V2 FlV A 4 9 S F3G 12V 3 A 4 14 N 15 V 4 S A 1 A 2 I 2 V 3 9 15 V 15 S 15 V 15 V F3 V 15 V 15 V 14 G V'20 12 G

G jentofte Udb. Vester Brønshøj Frdbg. Hvidovre Sundbyoster Frdbg. Vanløse

9 21 F 10 25 F 2

Bianco Lunos A llé. Bibliotekvej Valby Biens Allé . . . Bille Brahes Vej . Billesborgvej Vanlese Birke A llé Valby . Birkebakken V alby.

21 20 15 23 15 23

H vidovre V igerslev Utterslev

1 -

39

NV

8 5 -9 3 2 - 30 5 6 -8 6 9 0 -9 2

Birkedommervej

St. Johannes D yssegaards

Udb.Klædebo G jentofte Taarnby Vanløse Sundbyoster U tterslev Udb.Klædebo Emdrup Utterslev Frdbg. U tterslev Utterslev Udb. Vester Frdbg. Udb.Klædebo

Birkegade . . . Birkehøj H ellerup . Birkevang K astrup. Birkholmvej Vanløse Birm avej . . . . Bisiddervej . . . Biskop Krags Vænge Bispebjerg Parkallé Bispebjergvej . . Bispeengen . . . Bispeparken . . . Bispe vej....................... Bissensgade ■ • • Bjarkesvej . . . . Bjelkes Allé . . .

Kastrup Vanløse

21 25 15

Simon Peters Kapernaums Taksigelses G rundtvigs G rundtvigs Mariøndals Grundtvigs Kapernau ms K rist St. Lucas Anna

13 23 15 F 16

15 15 10 F 3 14

11 — 35

Valg- ; kreds 1 å "3o.

G a d e

G a d e

o

S

K varter eller

P ost­

Sogn

K varter eUer Taarnby

Kom­

mune

Valg­

Rode­

kreds

P o st­

mune

Kom­

Sogn

kontor

(Kirke)

distrikt

kontor ,

1 kontor

(Kirke)

distrikt

Politikr

| Social-

1 Rode­

Bjergagervej Valby . . . B je rg m a rk sv e j....................... Brh. Bjergstedvej . . . . . . B jergtotten H ellerup. . . B je rn e d e v e j............................ Brh. Bjerregaards Sidevej Valby Bjerregaardsvej Valby . . Bjerringbrovej Islev . . . Brh. Bjeversicov Allé ^alby . . Bjedstrnpvej Vanlese. . . Bjernbaksvej K astrup. . . Brh.

H vidovre

H vidovre A 4 S Husum 12V 2 8 8 Husum 12V2 8 8 D yssegaards A 1 N Husum 12V 2 8 8

Bredagervej K astrup . . . Bredahlsvej Valby . . . . Brede pr. Lyngby . . . . Bredegaards A llé V alby. . Bredegrund. .............................

Kastrup A 2 : 8

Husum 23 Husum 23

Valby

20

14 S 9 A 2 N

6

Lyngby-Tbk. Hvidovre

G jentofte Husum

Hvidovre A 4

S Sundbyøster 25

21 10 10

Filips

9 ø

Valby Valby

Jesus Jesus

Bredclandsvci ........................ NV Emdrup

14 N 9 14 N 9

19 Lnndelm s 15 N p 4

6 6

1

K St. Annæ 0 .

4

7

( 3

. -

__ __ __ __ __

2

Eodovre H vidovre Bødovre Taarnby Rødovre

Rødovre A4 S Hvidovre A 4 S Rødo vro A 4 S Taarnby A 2 S Rødovre A 4 s

5—37 -

3

_ _

- - -

B red g ad e. . . . ^ 9_ 77

ft

_

4 3

2— 22

Bjørnevej Valby .

. .

1.24—78

Bjernsonsvej Valby . . . B la a b æ rv e j.............................

"

Valby

Jesus

20

Bredkær V a lb y ....................... Bredskiftevej K astrup . . Bregentveds Allé G jentofte Bregne- 1 gaards- [uligeN r.og 4-24 - . . 2 Chll B reg n o red g a d o ....................... Bregnevej G jentofte . . . Breidablik A llé ........................ Brerne nsgade.............................. H rem o rh o lm ............................. Brenderupvej K astrup . . B re sla u g a d e ............................. B rigadegaarden....................... vej i 26-30 Hel! B ristol A l l é ............................. Broagergade ............................. Brobergsgade............................. Brodersens Allé HeUerup . B ro d ersk ab sv ej........................ Brogaardsvej /1 —33 og2—26 G jentofte \ Resten Broholm s A llé C harlottl. B ro k se v e j................................... Brh. Brolæggerstræde . . . . B ro m b æ rv e j............................. Brorsonsgade.............................. Brostykkevej Valby . . . Brovæ nget................................... Brh. Brunevang .................................. Brh. L E B ruuns Vej C harlottl. . Brydes A l l é ............................. B ry g g e ro n s v e j....................... Brh. B ry g g erv an g e n ....................... B ryghusgade............................. R ry n h ild e g a d e ....................... B ry s se lg a d e ............................. B redhej G jentofte . . . . Brodreno Beoborgs Voj . . Bredrevej Soborg . . . . Brøndager Valby . . . . Brønderslev Allé Kastrup . Brendkærvej Valby , . . Brøndsteds A llé....................... Brønlunds Allé Hellerup. . B ronshejgaardvej . . . . Brønsbejholms Allé. . . . Brh. Brønshøj Kirkevej . . . . Brh. Brh. F . . F Broliusgaae i 2—20 _ Bryggergade ....................... Bryggerivej Valby . . . i 1— 11

Hvidovre Taarnby Redovro G jentofte G jentofte

14 S 9

6

Hvidovre A 4 ft Taarnby A 2 s Bødovre A 4 S

F U tterslev 14 G røndals 12V 1 8 8

( 1 —aa

N Udb.Klædebo

Blaagaards

5

2

7 Bredstensvej V anlese

6

RIBO-

11 2

G jentofte Ordrup M essias

"

A l A l

-

N N

gaardsg. | 35—59og26—46 Blaagaards Plads . . . . B laam ejsevej............................. Blaaregn Allé Kastrup . . Bladbillove.j Islov . . . . Blank'avej Valby.......................

z

Bøthlehem s Blaagaards

N Udb.Klædebo 11 U tterslev 15

---- __

5

7

6

_

_

Ansgar

12V1 8 8

Blaamunkevøj............................. NV Em drup 23 G rundtvigs 15 V 8 1

N U ttorsløv 15 Kapernaum s 12V 1 8 S Sundbyvest. 25 Ilejdevangs 9 S 4 S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 G jentofte G jentofte A l N

Taarnby Eodovre

Kastrup A 2 S

Brh.

Rødovre

A 4 S

Valby

Timotlious 14N 9

20

6

( Blegdamshosp. llio s t lige Nr.

N Udb.Klædebo H St. Johannes 4 S 6 1

K Ø ster

4 Holmens

8 2

— 17

0

— 4 N 7 — 4 S 6

Bleg-

Taarnby

Taarnby A 2 S

dams- {

2—42 N

-

S Sundbyester 24 A llehelgens 9 N 4

11

i \

44—78

— 17 Fredens

0

S Sundbyvest. 24 S Sundby vest. 24 - Eksereerpl. - - Sundbyvest.

vej

Sundby

4 N 7 -

2 S 4

80—132 -

— -

-

N azaretb

Sundby 2 S 4

Blekingeprade. . . . . . Blidahlund C h arlo ttl.. . . Blidahpark C harlottl. . . . Blokhusvej C harlottl.. . . Bloksbjerget K lam penborg Blommehaven Valby . . . Blomstermaiken Seborg . . Bluevang Allé Islov . . . Brh. B ly t s v e j................................... F B læ so n b o rg v e j....................... Brh. Bobakken Vanleso . . . . Boden bolts Plads . . . . Bodilsgade................................... Bogensegado ............................ 0 B o g e n æ sv e j............................. Brh. Bliskær Valby . . . .

S Sundbyøster 24 N athan aels 9N 4 4

- -

Messias Messias

G jentof 1 e G jentofte Hvidovre G jentofte Gjentofte V igerslev Gladsaxe Eodovre

A l N

N athanaels

_

—.

N

A l

(4 8 -6 6 - Eksereerpl.

Hvidovre A 4 S G jentofte A 1 N Skovshoved A l N Tim othens 14 S 9 Gladsaxe A 2 N Rødovre A 4 S

s Sundbyvest. 25 H ojdcvangs 9 S 4

V Udb. V ester K Chrsthvns

St. M atth. Frelsers

13

10

6

6

2N 4 3

Hellerup A 1 N

G jentofte Frdbg.

20

6

F 14 Lindovangs F2V F

B ro fo g e d v e j............................. NV U tterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

Frdbg.

F 14 Solhjærg F2V F

G jentofte Al

G jentofte

N

B lytæ kkervej.............................. NV U tterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8

- -

Vanged e

Skovshoved A l N

Husum 15 V 8 8

IIusnrn Vanløse

23 21

G jentofte

Vanløse Frelsers

12 Y 3 8 8 2N 4 3

N Udb.Klædebo 14 Brorsons

5

6

7

— -

K Chrstlivns V Udb. Vester

1 2 ø -

6

8 8

23 B renshej 4 H elligaands

12V2

9 Enghave

B renshej

13 5

6 2

7

Udb.Klædebo 17 Davids

K Snarens

3

1

10

3

Husum 23

Husum 12V2 8 8

F U tterslev 14 Gi on dals 12V 1 8 8

St. M atth.

Ansgar

12 V 1 8 8

B o g fin k e v e j............................. NV U tterslev 15

V Udb. V ester

1 4 0 6 6

10

Hvidovre A 4 S Husum 12V2 8 Husum 12V2 8

V anlese

Vanløse 12V 3 8 8

H vidovre Husum Husum G jentofte

Bogholder Allé Vanleso HogtrjKKeivej j 3g_ 49

21

8 8

NV U tteislev 15 Kaporiiaums 15 V 8 8

21 21

— .

_ -

_

-

G rundtvigs

F 8 Marien dals F3V F Hvidovre A 4 S

Frdbg.

M essias

A 1 N

Bogevej

F

24 Sundby 2 S 4 4

H vidovre

S Sun '1 byvest.

H C Bojsons Vej V alby. . B olandsvej.................................. B oldbusgade............................. B o lto n v e j................................... Bolystvej V alby....................... Bom husvoj.................................. Bomsluttorvej............................. N Bonavents A llé Valby. . Borgbygaard Allé Kastrup V A Borgens i ulige Nr.

8 8 8 1

Husum 15 V

Lundehus 15 N 8 1

Husum 23

NV Emdrup K Øster

10

4 Holmens

0 Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15S

3

8 2

Jesus

Valby

20

14 S 9

S Sundbyvost. 25 Ilojdovangs 9 S 4 4

6 1 3

0 Udb.Klædebo 19 Kildevælds 15 S 7

H vidovre

Hvidovre A 4 S

2 Slotskirkous

K V ester

3

0 Em drup 19 Lundehus 15 N 7 NV U tterslev 15 Grundtvigs 15 V 8 8 1

1

Kingos

N Udb.Klædebo 13 S Sundbyøster 24

15 V 8 1

Sundby 9 N 4 4 G jentofte A 1 N

H vidovre Taarnby

Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S Enghave 14 0 9 — - -

G jentofte Frdbg. G jentofte Hvidovre Taarnby Vanløse G jentofte B renshej Brenshej Brenshej Brenshej Valby

F 14 Lindovangs F2V F Dyssfli aards A l N

V Udb. V ester 10

6 -

-

-

Valby

Vej

| lige Nr.

Hvidovre A 4 S Taarnby A 2 S

C hristians 2 S 4 4

B o rsre rb o .......................

S Amagerbro

6

4 Garnisons

7 3

/ 1—19 og 2—62 K St. Annæ V.

2

— 3 — . — - — -

-

-

— -

.

Jesus

20

6

14 N 9 F1V F

b l —47

_ -

.

F 15 Frdbg.

Frederiks St. Pauls Frederiks

V Frdbg.

<49—87 og 66—132 ..

8

-

_ Brendum vej Vanløse

Vanløse 12V 3 8 D yssegaards A 1 N

21

f 89—93

8

_ -

-

V

134— 144 -

23 B renshej 23 Brønshøj 23 Brenshej 23 Brønshøj

12V2 8 8 15 V 8 8

Udb.Klædebo 19

Sions

15 N 7 - ' -

(3 . . . .

ø

1

_

-

-

__

8

Kildevælds

Borgervænget <52—84 . .

_ -

_ 6 6

— -

15 V 8

Sions

8 6 -9 2 . .

8 8

12V2

Borghavon Valby . . . . Borgm.Chri- < 1-33 og 2-10 stiansensG .)35-37 o.50-u.Nr. Borgmester Godskesens Plads F Jensens A llé ( fra G -Allé B orgm ester-t 1— 3 og 2—6 Borgm ester i l-9oe2-22 0

V igerslev

Brh.

Tim otheus 14 S 9 Fredholm s 140 9

20

— - -

- -

— __

21

V Kong. Engh. 10

v e i J \ 5 1 -6 1 og 6 8 -8 2 •

-

- -

__

__

G rendals

6J

6 3 -8 7 _

13 -

Gladsaxe A 2 N — - - Lyngby A 2 N

Budd. i 1—319 og 2—266 Sob Gladsaxe

Frdbg.

F 20 Li ndovangs F2V F

Hovedg. (321

Tisv.

7

Udb.Klædebo 17 St. Jakobs

10

1

_ St. Johannes 4 N .

-

__

i 15 - 87 og 18A—90 Ly. Lyngby-Tbk.

8 7

- -

Gladsaxe

Gladsaxe

Bud- ) 8 9 -1 1 7 og 94—136 dingev.l 119—387 og B u e n .............................................. Bulbjergvej Vanløse . . . B u lg arien sg ad e....................... (

N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V

- -

__

-

-

\ R esten . . .

vangen

Kingos

— -

178-534 Søb.

Borgskrivervei . . . B o rn eo v e j....................... Bornholm sgade . . Borte byvej j R estene B orthigsgade. . .

NV U tterslev 15 G rundtvigs 15 V 8 8 S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4

F 19 Lindevangs F2V F

Frdbg. Vanløse

F

8 8 8 8

V anleso 12V 3

21

3

8

2

K Østervold

3 St. Pauls Brønshøj

8 8

12V 2

S Sundbyester 24 A llehelgens 9 N 4 4

Brønshøj

Brh.

21 23

-

__

_ B u n lm a g e rv e j........................ NV U tterslev 15 Kapernaums 15 V

Frelsers Vanløse

2 N 4 3 12 V 3 8 8

6

Burm eistersgade . . . . 7 Buskager Vanløse . . . . B u stru p g a d e ............................. Bya g e rv e j.................................. Bygaden Seborg....................... Bygholmvej Vanlese . . . B yglandsgade............................. Bygmarken Søborg . . . . . . - .

ø Udb.Klædebo 13 Taksigelses 15 S 8 1

K Chrsthvns

Vanløse

21

Anna

35 Og

2—24 N Udb.Klædebo 14

1 2 0 8

6

13 5

9 Enghave

103—143ogl02—156

V Udb. Vester

Frdbg.

F 16 M ariendals F3V F

U tterslev 14 Grendals 12V 1 8 8

S Sundbyvest 25 Ilejdevangs 9 S 4 4

Borups 177 Allé i?y

Gladsaxe A 2 N

__ __ __ __ _

— - -

Gladsaxe Vanlose

NV

.

201—259

. -

21 Vanlose 12V 3 8 8 Sundby 2 S 4 4 24

Ansgar

_

__

.

158-170 N 176-236 NV

S Eksereerpl.

15

Gladsaxe Bygm estervoj............................. NV U tterslev 15 Kapernaums 15 V 8 8 Gladsaxe A 2 N

— - -

8 7

8

Anna

1 2 0

N Udb.Klædebo 14

B lads. .

1 26—30

21 Vanløse 12V 8 8

- -

Vanløse Valby G jentofte

Byhøjen V anlese . . . . Byk'ldevej Valby . . . . Byledet G jentofte . . . .

_ 8

St. Stefans

6

14 N 9

Boserupvej.................................. Brh.

Jesus

20

Husum 12V 2 8 Skovshoved A l N

Husnm 23

V angedo A l N

G jentofte

F 10 Solhjærg F1V F

Botoftevej • • .•. • • . Boveskovsvej Klpbg. . . . Boyesgade. • • • J 2—8 Brabrandvej Islev Vanløse Bragesgade j 31 —35og22—28 - B ram m ingegade....................... Bram slykkevej V alby. . . Brams Sidevej Charlottl. Bramsvej C harlottl. . . . B ran d d a m m en ........................ Brh. Brand damsvej Søborg. . . L I Brandes Allé . . . . Brandholms A llé Vanløse C J Brandts Vej . . . . Brannersvej C harlottl. . . Bratskovvej Vanlese . . . B rattingsborgvej K astrup . Brh. 11—17 V

Husum is v: 8 8 Lyngby A 2 | N

(

1 —5C . . 7 -1 5 . . 27 . .

Husum 23

V Frdbg.

F 3 0 -

F 1

Lyngby- Tbk.

-

— F 7 St. Thom as

-

-

1 4 0 5

1

9

6

Bulowsvej s

2— 12 -

F i l St. Markus F 1 0 -

— — —

Frdbg. Rødovre

F 12 Frederiksbg. F10, F Rødovre A4 S

— -

-

F 2

14—26 28—50B

_

- St. Thom as F 3 ø -

t 1—29 og 2—20 N Udb.Klædebo 15 St. Stefans 15 V 8 7

(

_

Jesus

14 N 9 6

-

20

Valby Taarnby

Bymosevej Valby . . . .

Kingos

-

K astrup A 2 S Husum 12V2 8 Husum 15 V, 8

0 Udb.Klædebo 18 Davids

10 7 2 Rynkevænget K astrup

. .

Husum 21 Husum 23

B y p o r te n .................................. flrh. Bystævn e t................................... Itrh. B y ti n g e t................................... Brh. Byto ften V a lb y ....................... B y v a n g e n .................................. Brh. Bækkebo Soborg. . . . Bække- i 1—39 og 2—36 Brh.

Vigerslev 20 Tim otheus 14 N 9 6

Ordrup A ll N Ordrup A l | N Husum 15 V 8 Gladsaxe A 2 N

G jentofte G jentofte

15 Vj 8

23 B renshej

B renshej H ridovro Brønshøj G jentofte Brønshøj

8

Hvidovre A 4 1 S

8 8

Husnm 23

15 v ;

23 B ren sh ej

Gladsaxe

Dyssegaards A 1 1N

8

V Frdbg.

F 1 St. Thomas F 3 0 F Rødovre A 4 ! S

12V« 8

21 B renshej

Eodovre

“ * “

23

NV U tterslev 15 G rundtvigs 15 V. 8 1 skovvej ( Rovton

Gladsaxe A 2 N Taarbæk A 2 N

Gladsaxe

A l 1N

Bæverstion Søborg . . . . Bødkerbakken Klpbg. . . .

Ordrup

G jentofte Vanlese 1 Taarnby

Lyngby-Tbk.

21 Vanlese 12V3 8 8 Taarnby A 2 I s 1

1

II

36

!

i H© o •s-s

t m © o

JL *-< [3 ‘G H

S . o tj fe s g

F ja bo 'S • H 1

i

o'-S P-4-” ns

G a d e

G a d e

o * Social- j|

m g .

O P4

eller i

Post­

Kom- S

mune i

Sogn

(Kirke)

kontor ||

K varterj

distrikt

B ødkervej................................... Bøgebøj Hellerup . . . . Bøgevang Kastrup . . . . Bøgevej Hellerup . . . .

NV U tterslev 15 Kapernaum s 15 V 8 8

1

1-57 F

Frdbg.

F 20 Lindevangs F2V F

— F 19 — F 17 F 14 — F 18

G jentofte Taarnby G jentofte

— - .

.Dyssegaards A l N Kastrup A 2 S

1 59-137 -

G odthaabs Lindevangs

n , i, , J 139-163 Dalgas BoulovaraC 2-70

M essias A l N Bøhmens- ( 1 25 og 6—16 S Sundby ester 24 N atbanaels 9 N 4 4 gade 131—33 - — - Allehelgens - - - Bøllegaard Al li- ....................... NV Emdrnp 23 Grundtvigs 15 V 8 1 Bennølandsvej Vanløse . . Vanløse 21 Vanløso 12V8 8 8 Børglum vej Vanløse . . . Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 B e r s e n ........................................ K Strand 4 Slotskirkens 8 2 3 Børsgade . . . . . . K Strand 4 Slotskirkens 8 2 3 B o r s k o v v e j............................. 0 Em drup 19 Lundchus 16 N 8 1

— - -

1 72-138 - l 140-180 -

- -

— _ Godthaabs

N Dalhoffs V e j....................... F 17 Godthaabs F2V F D a lm o s e v e j............................. NV Em drup 23 G rundtvigs 15 V 8 8 D alsgaardsvej Klpbg. . . G jentofte Skovshoved A l N P a le la n d s g a d o ....................... s Amagerbro 6 Frelsers ON 4 4 D a'strøget Søborg . . . . G jentofte Dyssegaards A l N D alsvinget Ilollornp . . . G jontofto Dyssogaards A l N D altoftevej Søborg . . . Gladsaxe Søborg A 2 N Dalumvej Valby........................ H vidovre Hvidovre A 4 S D alvangén................................... Brh. Brønshøj 23 Brønshøj 15 V 8 8 Dalvej G jentolte . . . . G jentofte G jentofte A l N D a m a g e rv e j............................. Kong.Engh. 10 Fredholm 13 9 6 D am gaardsvej Klpbg. . . G jentofte Skovshoved A l N Damhus Boulevard Valby Rødovre Rødovre A 4 S F Frdbg.

C allisen sv ej H ellerup . . Camilla Nielsens V ej. . . Capellas Alle K astrup . . Caprivej.........................................

G jentofte Frdbg. Taarnby

H ellerup A 1 N

F

F 20 Lindevangs F2V F Taarnby A 2 S

S Sundbyester 25

9 S 4 4

Filips

C arit E tlars Vej

. . . .

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. F 1 0 F

D am husdalsvej Valby. . . Damhusdæmningon Vanl. & V alby......................................... Damhusengvoj Valby . . . D am hustorvet Valby . . . Damparken Valby . . . . Damsbovej Valby . . . . D am sholtevej Valby . . . D am stien V anlese . . . . Dam tofte C harlottl. . . . Danas P la d s ............................. D anasvej. . ( 27-41og 26-44 - Danhaven Valby........................ D a n m a rk sg ad e........................ D annebrogs Allé Klpbg. . . )39—57 D annebrogsgade. .< 2 __38 “ n D annevirkegado....................... Dansborg A llé Valby . . Danshej vej Valby . . . . D a n s tru p v e j............................ Dansvej V a lb y ........................ Dantes Plads.............................. Degnemose A llé....................... Brh. 0 n „ . (40—60 -

Rødovre

Rødovre A 4 S

Carl Baggers (1-21 og 2-22

G jentofte

Ordrup A l N

- -

A U éC harlottl. j

Hesten

M essias

Vanløse Rødovre Rødovre Rødovre Hvidovre V anløse G jentofte

21 Vanlese 12V8 8 8 Rødovre A 4 S

Carl Bernhards Vej . . . Carl Blochs Allé Søborg. . Carl D anfeldts Allé Islev Brh. Carl Feilbergs Vej . . . . F Carl Jacobsens Vej Valby . Carl Johans Gade . . . . Carl Langes Vej Valby . . Carl M ellers Allé Søborg Carl Nielsens A llé . . . . 0 Carl Plougs Vej | Ujj|e Nr! C a rlsg a d e ................................... Carolinevej Hellerup . . . C arstensgade............................. Castbergsvej Valby . Castor Allé Kastrup . . . Catherinø Booths Vej Valby C e r e s v e j................................... C e y lo n v e j.................................. C harlottl.Stationspi.G harltt. C harlottenlundvej H ellerup C hristenB ergs Allé Valby . Christen Koids Allé Kastrup C hristian d. 2dens Allé . . C hristian d. 2dens Plads . C hristian d. 9. Gade . . . C hristianehøj Seborg . . . C hristian Paulsens Vej . . C hristian R ichardts Vej . . C h ris tia n s b o rg ....................... F Christianshavns Kanal . . C hristianshavns Torv . . . Christianshs. (1-43 og ligeNr. C hristi’ansholm Klpbg. . . Chr.holms Parallelvej Klpbg. Chr.holms Parkvej Klpbg. Chr.holms Slotsallé Klpbg. Chr.holms Tværv. Klpbg. Christiansbolm svej Klpbg. Christiansholm s ø . . . . Christianshvilevej Charlottl. Christiansm indevej. . . . Christiansrovej Klpbg. . . Christiansvej (1—35og 2—38 C hristian Svendsens Gade C hristian W inthers Vej . . Christoffers Allé Søborg . . Christoph. Boecks A llé Søb. Citygade........................................ C ity p assag en ............................. Clarasvej C har-( ulige Side Voldgade (49—61 - 0 C harlottl. ( Resten Christiansborggade . . . Christiansdal Vanløse. . . „ . .. C hnstiansg. j 14—22 -

V Frdbg.

F 12 Frederiksbg. F lø F

A 2 N

Gladsaxe Rødovre Frdbg.

Søborg

Rødovre A 4 S Rødovre A 4 S

Rødovre A 4 S F 20 Lindevangs F2V F

V igerslev 20 Tim otheus 14 S 9 6

Valby

14 S 9 6

20

Jesus

Hvidovre A 4 S 21 Vanløse 12V8 8 8 Skovshoved A 1 N F 6 St. Markus F lØ F F 6 S t. M arkus F lø F

0 Udb.Klædebo 17 St. Jakobs 10 7 2

Valby

20 Tim otheus 14 S 9 6

Gladsaxe

Gladsaxe A 2 N

V Frdbg.

10 7 1

Udb.Klædebo 19

Sions

( 1-7 og 2-8 V Frdbg.

V Frdbg.

F i l F 6

S t. Markus F lø F

— F 11

— - -

V igerslev 20 Tim otheus 14 S 9 6

S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 4

V Frdbg.

F 6 St. Markus F lø F L undtofte A2 N

G jentolte

Hellerup A l N

Lyngby-Tbk.

14 0 5 6

V Udb. V ester 10

K rist

i 1—37 V Udb. Vester

1 6 5

9 Apostel

Valby

20 Tim otheus 14 S 9 6

G ethsem ane Apostel

—*

-

Taarnby Hvidovre

Taarnby A 2 S Hvidovre A 4 S

13

9

.

__

G ethsem ane 1

V Frdbg.

F 1 Solbjærg F3ø F

V Udb. Vester 10 Enghave 1 4 0 5 6

s Sundbyøster 25 Simon Poters 9 S 4 4

Hvidovre

Hvidovro A 4 s

G jentofte G jentofte Valby Taarnby

A l N A 1 N

Ordrup M essias

Vigerslev 20 Timothous 14 S 9 6

Emdrup H vidovre

19 Lundehus 15 N 8 1

20 Timotheus 14 N 9 6

Hvidovre A 4 s

Taarnby A 2 S

V Vestervold 2 Slotskirkens

3 1 5

s Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4 s Sundbyvest. 25 Hojdevangs 9 S 4 4

Brønshøj 12V2 8 8 D egnestavnen............................. NV Utterslev 23 G rundtvigs 15 V 8 8 D ellingade................................... K St. An næ V. 3 St. Pauls 8 3 2 Delosvej. .................................. S Sundbyester 25 Simon Peters 9 S 4 4 D e r b y v e j.................................. S Sundbyvest. 25 H ojdevangs 9 S 4 4 Dianavej Vanlese . . . . Rødovre Rødovre A 4 s Dickens Allé S eb o rg . . . Gladsaxe Seborg A 2 N D ig ev o j........................................ S SundbyOvdr. 25 Hojdevangs 2 S 4 4 D igtergangen Søborg. . . Gladsaxe Søborg A 2 N D irc h sv e j................................... S Sundbyøster 25 Simon Peters 9 S 4 4 Doktor A bildgaards Allé. . V Frdbg. F 1 St. Thom as F30 F Doktor HindhedesA llé Vanl. Vanløse 21 V anlese 12V3 8 8 Doktor Priem os Vej . . . V Frdbg. F 10 Frederiksbg. F1V F Doktor W illes Vej Valby Hvidovre H vidovre A 4 S Domusvej Klampenborg . . Lyngby-Tbk. Taarbæk A 2 N D onaugade................................... S Sundbyester 24 Allehelgens 9N 4 4 Doras A llé Valby . . . Hvidovre Hvidovre A 4 3 Dortheavej j 49.99 0 ° / 26-68 NV U tterslev 15 23 Kapernaums U tterslev 15 V 8 8 D osseringen . . 32 N Udb.Klædebo 2 Biaagaards Bethlehems 5 6 7 D ovregade................................... S Sundbyvest. 24 Sundby 2 S 4 4 Drachmannsvej Klpbg. . . G jentofte Skovshovod A l N D ragsholm vej V anlese . . Vanløse 21 Vanlese 12V8 8 8 D re c h s e ls g a d e ....................... S Eksercerpl. 6 H. Tavsens 2 S 4 4 D rejervej ■. . . . . . . NV U tterslev 15 K apernaum s 15 V 8 8 D rejeg a d e................................... 0 Udb.Klædebo 19 St. Jakobs 15 S 7 1 , r ^ „ .( 9 0 17 Luthers 6 7 A L Drew sens Vej i 2—14 18 __ D rivkær V a l b y ....................... H vidovre Hvidovre A 4 S Drogdensgade ....................... S Sundbyøster 24 Sundby 9 0 4 4 D ronningborgvej Kastrup . Taarnby Taarnby A 2 S D ronningDagm arsAllé Valby Valby 20 Tim otheus 14 N 9 6 Dronning E lisabeths Allé . s Sundbyvest. 25 H øjdevang 9 S 4 4 D ronningem arken G jentofte G jentofte G jentofte A 1 N Dron- ( 1—51 og 2—48 K C hrsthvns 6 C hrisians 2 N 4 3 ningensg. 155—79 og 60—70 - — - Frelsers - _ ( 1 -1 1 K St. A nnæ 0 . 3 G arnisons 7 3 2 „ 1 13—31 _ St. Annæ V. 4 __ D ronningens 1 3 3 -fil 3 __ Tværgade " ’ ‘ 1 2__14 - St. Annæ 0 . Frederiks _ 16—58 - St. Annæ V. - — - D ronningensvej........................ F Frdbg. F 14 Solbjærg F2V F Dronning Louises V .Charlttl. G jentofte M essias A l N D ronninglundvej Vanløse Vanløse 21 Vanløse 12V3 8 8 Dronning Olgas Vej . . . F Frdbg. F 7 M ariendals F3V F _ , - i 1-57 og 2-56 F Frdbg. F 17 M ariendals F3V F D rosselvej }63.81 og 60.80 . — F 16 — D n b lin v e j.................................. S Sundbyvest. 25 H øjdevangs 9 S 4 4 Dueoddevej K astrup . . . Taarnby Taarnby A2 S . ( 1-65 og 2-60 F Frdbg. F 17 M ariendals F3V F Duevej (67-113 og 84-124 - — F 16 — _ D u nham m ervej........................ NV Emdrup 23 G rundtvigs 15 V 8 8 Dunkær V a lb y ........................ Hvidovre Hvidovre A 4 S D untzfelts Allé H ellerup . G jentofte H ellerup A l N ( 9—39 V Udb. V ester 9 Absalons 13 5 5 | 2 -1 4 - — . M aria 1 T d e 8- j 41—49 og 40—50 " — “ Absalons Gethsem ane 13 - - g |5 1 —53 og 52—56 - __ 10 St. M atth. - (5 5 -6 1 og 58—70 - __ - — _ _ 6 Dybekær . . . . . . . Brh. Husum 21 Husum 12V2 8 8 Dybendalsvej . . . . F Brønshøj 21 Grøn dal s 12V2 8 8 Dybendalsvej Klpbg. . . . Lyngbv-Tbk. L undtofte A 2 N U y b e n sg a d e ............................. K Ø ster 4 Holmens 8 2 6 D yblandsvangen....................... Brh. B rønshøj 23 U tterslev 15 V 8 8 Dyrbæk V a l b y ....................... Hvidovre Hvidovre A 4 S Dyrehavegaardsvej Klpbg. . Eyngby-Tbk. Lyngby A 2 N 23 Brønshøj

K Købmager

4 H elligaands 7 2 3

Gladsaxe Frdbg.

Seborg A 2 N

F 20 Lindevangs F2V F St. Lukas F3ø F 4 Slotskirkens 8 2 3 F l

V Frdbg. K Strand

V Vestervold 2 Slotskirkens 3 1 5

Rødovre

Rødovre A 4 S

11—llo g 2 —12 K Strand

4 Slotskirken 8 2 3

-

Vester

3 -

2

K ('hrsthvns K Chrsthvns K Chrsthvns

2 N 4 3

6 Frelsers

6 Christians 2 N 4 3 6 Christians 2 N 4 3

- -

-

Frelsers

G jentofte Gjentofte G jentofte G jentofte G jentofte G jentofte

Skovshoved A l N Skovshoved A 1 N Skovshoved A l N Skovshovod A 1 N Skovshoved A l N Skovshoved A 1 N

K Chrsthvns

2 N 4 3

6 Frelsers

A 1 N

G jentofte

Ordrup Sions Ordrup M essias

Udb.Klædebo 19 Byngby-Tbk.

15 S 7 1

Taarhæk A 2 N

G jentofte

A l N

-

-

S Sundbyester 24 N athanaels 9 N 4 4

V Frdbg.

F 1 Solbjæ rg F 3 0 F Gladsaxe A 2 N G ladsaxe A 2 N

Gladsaxe G ladsaxe

K Kebmager K Købmager

7 2 3 7 2 3

4 H elligaands 4 H elligaands

G jentofte

Ordrup A l N Skovshoved - -

lo ttl.

( lige Side

j 1—49 ø Udb.Klædebo 17 Frihavns

6 7 2

— 18

-

— - -

C lassensgade. . . <51—67 -

-

-

- -

Østervold G jentofte Vanløse

1 2—72 -

Citadels

H A Clausens Vej G jentofte Clausholmvej Vanløse . . C le m a tis v e j............................. Colbjørnsensgade . . . . 1. Colbjørnsensgade . . .

G jentofte A 1 N

21 Vanløse 12V8 8 8

S Sundbyvest. 25 Høidevangs 9 S 4 4

V Vestervold 2 V Vestervold 2 0 •Østervold 3

1 5 5 1 5 5 6 3 2

M aria M aria Esaias

,

( nlige Nr.

Colhnsgaae ^ |jg A

-

__

-

_

17

Corneliusmindev. Kastrup .

Taarnby

Taarnby A 2 S

K U ster

Cort Adelers Gade

. . .

8 2 3

4 Holmens

Cottagevej H ellerup . . . CrillesTøhhesensAlléKastrup Cumberlandsgade . . . . C y p e rn s v e j.............................. Cypres A llé K astrup . . . Cæciliavej Valby . . . .

G jentofte Taarnby

A l N

M essias

Kastrup A 2 S

S Sundbyøster 24 Allehelgens 9 N 4 4 s Sundbyøster 25 Simon Peters 9 ø 4 4

Taarnby Valby

Kastrup A 2 S

20 Tim otheus 14 N 9 6

Taarnby Hvidovre

D a g e b e l Allé K astrup . . Daglykkevej Valby . . .

Taarnby A 2 S Hvidovre A 4 S

N

Udb.Klædebo 13 Samuels 11 N 8 7

_

1 1 - 6 og 2—10

D agm ars- {

12—38

- .

Kingos

-

-

— —

-

-

gade

| 9 —45 og 40

-

_

St. Stefans

-

Dagvej Hellerup....................... D ag eg ad e................................... D ahlénsstræde G jentofte. . D a h le ru p sg a d e ....................... D a lb y v e j....................... D alen Seborg............................ D a l f o r e t ...................................

G jentofte

N

D yssegaards A l

S Sundbyvest.

24

Sundby 2 S 4 4 G jentofte A l N Husum 12V2 8 8 Søborg A 2 N

G jentofte

V V estervold 2 Domkirkens 3 1 5

Brh.

Husum 21

Gladsaxe

S Sundbyvest. 24 H øjdevangs 9 S 4 4

Made with FlippingBook - Online catalogs