Kraks Vejviser 1941 Handelsregister

VEJVIS

104"1

•ri

■ ;. ■SL- EBINi.©.. KRAK® HANDELSKALENDER • R e a i-R a g S sS e P ^ -F irm a -R e 'g isW r P ag«R© g Is t® r • I s læ n d ’ U d la n d e t

I

KRAKS

VEJVISER

/

1941 172. AARGANG • KRAK 79. AARGANG

2 . B I N D K R A K 8 H A N D E L S K A L E N D E R FOR DANM ARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Island • Udlandet.

I

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT N Y T O R V 17 K Ø B B N H A 1 TELEFON CENTRAL 30! N K

i

Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

o %-i-

KOMMf

’OT^KER

.HOVEDEIRUOTEKÉT l æ s e s a l e n

"Ft*- IN D H O LD S FO R T EG N E L SE Vejledning i Brugen aid e større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

1 , B in d . F o r k o r te ls e r og T egn, anvendt i Vejviseren Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER...........................................................................................................................'.......................38 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER................................................................................................................................................ 54 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendoms­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling III: Person-Register for København .................................................................................... 785 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER..................................................... ......................................................................................... 1537 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 33 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER.......................................................................................................................................... 1869 C. STØRRE GAARDE........................................................................................................................................... 1975 D. KOMMUNEFORTEGNELSE............................................................................................................................... 2006 i 2 , B in d , E m n e lis te til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal.....................4 > gule Blade 2401 T ilf ø je ls e r , der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning.............) Afdeling V: Real-Register for København ......................................................................................... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For­ hold af almen Interesse. Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.......................................................... 2657 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. Købenliavn. B. Købstæderne og kø.bsladlignende Bebyggelser. C. Landet. Afdeling VII: Fag-Register for Danmark.............................................................................................. 2913 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark branchevis ordnet. Foran i Fag-Registret F a g -o g V a r e f o r te g n e ls e over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og O v e r s æ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. TILLÆG: Færøerne. Kort, Real-Register, Navne-Register, Fag-Register. Grønland. Kort, Styrelse, Distrikter, Embedsmænd. Afdeling VIII: Island (røde Blade)......................................................................................................................... 4129 Kort, Real-Register, Privat-Adresser, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet.............................................................................................................................. 4161 Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branehefortegnelser, med Kortskitser over nogle Lande).

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der trods al anvendt Omhu, maalle findes i Vejviseren

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

H f iX '.'-

:

• !

' 'l

Kraks Vejviser omfatter:

København Kort over Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte; Færdsels- og Sporvejskort; Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser, Alatrikelnr., den sidste ny Ejendomsskyld og

Kortskitser; Teaterplaner m. m.................................................... 1. Bind, Afdeling I Stats- og kommunale Institutioner og Kontorer; Foreninger og Sel­ skaber; Stiftelser;Dagliglivets Retsforhold;Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m.m................................................ 2. Bind, Afdeling V Inddelinger af Byen (Politikredse, Valgkredse, Forsørgelsesdistrik-11. Bind, Afdeling II og ter, Postdistrikter, Kirkesogne m.m.)..........................................12. Bind, Afdeling V Jordværdi, Ejer, Beboere —Villabyerne).................... '................ 1. Bind, Afdeling II Privat-Adresser og Forretnings-Adresser............................................. 1. Bind, Afdeling III Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret, Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII 33 Kort over de større Købstæder......................................................... 1. Bind, Afdeling IV Stats-og kommunale Institutioner i Byerne; Havneforhold; Indbyg­ gertal; Beskatningsforhold; Foreninger m .m ........................... 1. Bind, Afdeling IV Forretningsadresser,ordnetbyvis (medHenvisninger til Fag-Registret) 1. Bind, Afdeling IV Privat-Adresser........................................................................................ 1. Bind, Afdeling IV Større Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld, Ejer, Forpagter, Godskontor m. m .)......................................... .............. 1. Bind, Afdeling IV Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder.................... 1. Bind, Afdeling IV Færøerne (Kort, Institutioner, Forretninger, Privatadresser)............ 2. Bind, Afdeling VII Grønland (Kort, Landet, Befolkningen og Styrelsen, Kolonidistrik­ terne)................................................................................................. 2. Bind, Afdeling V II Firmaer og Aktieselskaber (indregistreret Tegningsret,Kapital m.m.) 2. Bind, Afdeling VI FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER.................................... 2. Bind, Afdeling VII

Provinsen herunder Færøerne

Island

Kort over Island...................................................................................... 2. Bind, Afdeling VIII Stats- og kommunale Institutioner; Fremmede Landes Konsuler; Statistik; Foreninger og Selskaber............................................. 2. Bind, Afdeling V III Privat-Adresser....................................................................................... 2. Bind, Afdeling V III FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER................................... 2. Bind, Afdeling V III

Udlandet

Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i U dlandet............................ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark........................ Danske Foreninger i Udlandet............................................................... Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af D an ske........ FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER....................................

2. Bind, Afdeling IX 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX 2. Bind, Afdeling IX

/

I

Emneliste findes paa gule Blade foran i 2. Bind

Pjec©

Quelques renseignements sur le contenu et l’emploi du KRAK’S VEJVISER Krak: Livre d’Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark et de l’Islande. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans ce volume (volume II) dans la section Professions VII ,,Fag- Register”. La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran­ che, d’abord les maisons de Copen- hague (København). Sur les der- niéres feuilles du „Fag-Register" vous trouverez une section avec les professions des Iles F é r o e - Fær­ øerne - et sur les feuilles roses une section avec les professions de 1’I slan d e - Island. Nousvous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou­ vent sur les feuilles précédant le ,,Fag-Register“ ; elles com- prennent les langues: Anglais, fran^ais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des différents abattoirs de pores danois, vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire fran- tjais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de pores" se traduit en danois par le mot „Svineslagte­ rier". Aprés cela vous pourrez aussitot å l’øjde du mot danois ainsi tracé trouver le métier dans les professions. Un grand nombre d’autres mai­ sons scandinaves et étrangéres d’intérét pour les relations com- merciales avec le Dauemark se trouvent .insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da­ nois å l’étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec l’indication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d’administration, Capital social etc. dans le „Firma- og Ak­ tieselskabs-Register". Dans le „Real-Register" sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l’Etat Danois, Municipalité, Institutions, Associa­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes. Le premier volume du „Krak’s Vejviser" constitue tout d’abord un livre d’adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- ques d’établissements de commerce et de particuliers. Il contient en- core un registre de villes „Provins- Register" comprenant (sous A. „Forretninger") les établissements de commerce de 170 villes. Puis vient une table d’environ 19.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser"), et un registre de pro- priétés rursles (sous C. „Større Gaarde") avec beaueoup de ren­ seignements sur celles-ci.

Einige aufkl'årende Bemerkungen fiber den Inhalt und Gebrauch von KRAK’S VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels­ kalender ffir Danemark und Island. Ausliinder suchen fast immer Adressen innerlialb bestimmter Branchen; diese sind in diesem Band (Band II) Abt. VII des Fach- Verzeichnisses zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane­ mark, und siimtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen; zuerst die Kopenhagener Firmen (København;. Am Schluss des Fach- Verzeichnisses befindet sich eine Abteilung mit Facli-Verzeichnis ffir die F a ro er und auf den rosa Blat- tern eine Abteilung mit einem Fach-Verzeichnis ffir Is la n d . WIr empfehlen Ihnen die Uber- selzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den Bliittern vor dem Fach-Verzeich- nis befinden; sie umfassen die Spraclien Englisch, Franzosiscli, Deutsch und Spanisch. Wfinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen dånischen Schwei- neschliichtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosisclien, dcutschen oder spa- nischenWorterverzeichnis nach und finden dort das Wort durcli „Svine­ slagterier" ins Dånische ubersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen d’ånischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und auslåndischer Firmen, die sich ffir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilung Aus- la n d (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich ausserdem ein Verzeichnis fiber dånische Konsuln und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Aktien- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeichnis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufklarungen fiber die verschie­ denen Organe des dånischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko­ penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl. Der 1. Band von „Krak’s Vej­ viser" ist vor allen Dingen ein Adressbuch ffir Kopenhagen mit Strassen-, Ilausnummer- und Namen-Verzeichnissen fiber Ge- schåfte und Privatpersonen, eine Karte fiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stiidte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Qeschafte von 170 Stadten. Ferner ein Verzeich- nis fiber ungefahr 19.000 Privat­ personen ausserhalb Kopenhagen (B.Privat-Adresser), sowie einLand- gfiter Verzeichnis (C. Større Gaar­ de) mit vielen Aufklarungen fiber dieselben.

Aigunas noticias ensenando acerca del contenido y el uso del KRAK’S VEJVISER Guiay AlmanaqueComercial„Krak" dé Dinamarca e Islandia. Los extranjeros buscan casi si- empre direcciones adentro de cier- tos ramos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben­ havn). Al fin del registro de ar­ tes se eneuentra una seccion con Rigistro de Artes de las Is la s Fa roe (Færøerne) y en las hojas color de rosa una seccion tambien incluyendo Registro deArtes, de I s ­ la n d ia (Island). Recomendainos a Vd. liacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas en frente del Registro de Artes; se componen de los idio­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca- stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinainarques la palabra „Svineslagterier". Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intcrcambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: El E x tr a n je r o (Udlandet). En este torno tambien se eneu­ entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores,junta direc- • tiva, Capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register”. Enel„Real-Register“sehareunido informes sobre la administration del estado de Dinamarca ademås sobre la administration las insti - tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni­ cipalidades vecinas.

Instructive information on the contents and use of KRAK’s VEJVISER Krak’s address directory and Com- mercial directory for Denmark and lceland.* When contemplating the esta­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses . in the particular branches in which they are interested, and with a, view to facilitating these prelimi- nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register“ Section VII of this volume (Vol. II;. This commercial directory co­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran­ ches of trade, arranged for Co- penhagen (Kobenhavn) first. The same section contains a special directory for the Faroe Islands (Færøerne) and a special section containing also a commercial direc­ tory for lceland (Island), the latter printed on rose coloured paper. We recommend reference to the translations of the more impor- tant trade headings in the Eng- lish, French, German and Spanish languages which will be found on the pages preceding the com­ mercial directory. Supposc, for in- stance, you want the names of the Danish bacon factories, you look up this word in the Englisli (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word is: „Svine­ slagterier”. By means of this Da­ nish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet” (Foreign coun- tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con- sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem- bers, share capital etc. is provided in a special section of the Directory. The ,,Real-Register“ (subject in­ dex) contains information concer- ning the vatious institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. Volume I of Krak’s Directory is primarily a Copenhagen direc­ tory containing street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 170 towns. Further a list of about 19.000 pri­ vate residents outside Copenhagen (B. Privat-Adresser), a landed pro­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

El primer tomo de la Gula „Krak" es en primer lugar una guia de direcciones en Copenhague con re­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par- ticulares, ademås mapa de la ciu- dad etc. Despues contiene un re­ gistro de municipalidades, (Provi ns- Register) incluyendo (en A: For­ retninger) los comercios de 170 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 19.000 par- ticulares afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

I

EM N EL ISTE Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse14 (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium44, „Faksinge Sanatorium44, „Fakse Ladeplads Sanatorium4, „Folkesanatorier44, „Haslev Sanatorium44, „Hjerting Sana­ torium44, „Hospitaler og Sanatorier44, „Julemærkesanatoriet44, „Kalø Vig Sanatorium44, „Kampmann-Boysenske Sana­ torium44, „Kystsanatorier4, „Nakkebølle Sanatorium4, „Nationalforeningen44, „Nyborg Sanatorium44, „Nysted Sana­ torium4, „Ry Sanatorium44, „Silkeborg Sanatorium4, „Skørping Sanatorium4, „Sønderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg4, „Tuberkulosens Bekæmpelse4 og „Vordingborg Sanatorium4, samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og O 27:Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER , hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. ' Hoffets Institutioner Domstole Arbejds- og Socialministeriet Finansministeriet Indenrigsministeriet

5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Foreninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti­ ster etc. Underretter Vuggestuer _____

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fisken Ministeriet for offentlige Arbejder Statsministeriet Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lytterforeninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik, Sociale Sp^gsmaal o. 1. 25. Samvirke med andre Lande 26. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 28. Turistforeninger 29. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund.u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

/

! B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse * | 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning \

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

FAG- OG VAREFORTEGMELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes foran Afdeling VII T ILFØ JELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. II 1 I 1

I

\

Emneliste.

Side Aabenraa, Firma-Register....................... 2785 —, Kort, Forretninger m. m........................1537 Aabne Dør................................................... 2465 Aakirkeby, Firma-Register....................... 2786 —, Forretninger m. in. ...............................1540 Aalborg, Firma-Register............................ 2786 —, Kort, Forretninger m. m.........................1541 Aalegaards-Overnævnet............................. 2465 Aalestrup, Firma-Register.......................... 2790 —, Forretninger m. m................................... 1558 Aalholm Kirke............................................. 2465 Aandssvageanstalterne............................... 2465 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2466 Aandssvagesagens Venner........................ 2466 Aarestrups Stiftelse................................... 2466 Aarhus, Firma-Register.......................... 2790 —, Kort, Forretninger m. m................... 1558 Aarhushallen........... ......................................1558 Aars, Firma-Register................................ 2797 —, Forretninger m. m............................... 1588 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2578 Aarup?Firma-Register................................ 2797 —, Forretninger m. m................................ 1589 Abel Cathrines Stiftelse........................... 2466 Absalon, se Brevdueklubben Absalon .. . 2487 Absalons Brønd, se Christiansborg . . . . 2493 Absalonskirken............................................ 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld.......... 1645 -------Odense................................................. 1741 ------ Roskilde.............................................. 1785 ------ Vallø, se V allø ................................. 2631 ------ Vemmetofte,se Vemmetofte . . . . 2633 Adels Aarbog, Danmarks........................... 2466 Adels Forbund, Dansk................................ 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2596 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2535 Admiral Winterfeldts S., seTrøstensBolig. 2626 Admiralitetskontor, se Marinemin............ 2567 Adoption..................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen............ 2573 Adressebog og Handelskalender for Dan­ mark, se Kraks Vejviser....................... 2553 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej­ viseren...............................’.....................2019 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord­ nede, se Fag-Registret, Afd. V II. . . 2913fF — Forretningers og priv.Personers, Ho­ vedstaden ogOmegn, ordnedeefterGader 55ff — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe­ tisk efter Navn og Stilling .............. 785ff — Forretningers i Provinsen, se........... 1537ff —-Privat-Personers i Provinsen, se . . . 1869ff — Større Gaardes, s e ............................ 1975ff Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2500 — Konferens, se Syvende Dags Adv.. . . 2618 Adventskirken, se Tilføjelser efter denne Emneliste Aeronautiske S«lskab, se Kongelige D A. 2552 Afghanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater................. 2525 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2565 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi­ sationer, -Samfund m. m...................... 2466 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek. . . 2483 Afholds-Ordener, De forenede.................... 2466 Afstøbningssamling, Den kgl. . . . . . . . 2467 Aftenskoleforening, Dansk......................... 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri­ vilegier.......................................... .. 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademi for de tekniske Videnskaber . . 2467 setilligeTilfojelserefter denneEmneliste Akademi, Sorø, se u. Sor'a....................... 1820 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2557 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt­ forening ................................................. 2476 — Bokse Club, se Bokse Club........... .. . 2485 — Boldklub, se Boldklub........................ 2485 — Forening for Udenrigspolitik og Folke­ nes Forbund.......................................... 2467 — Fægteklub............................................. 2467

Side

Side Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2599 Ambulance.................................................. 2468 American Club............................................. 2468 American Legion, The.............................. 2468 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2495 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber og Konsulater. 2525 Amerikansk Klub, se Dansk-Amerik.. . 2495 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan­ marks ................................................... 2495 Amies de la jeune fille, L e s.................... 2468 Ammunitionsarsenal, Hærens.................... 2468 Amtmand over Færøerne............................ 4098 — over Kbhvns A m t................................ 2468 Amtmænd i de øvrige Amter, se Real-Re- gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1537ff Amtsbiblioteket i Assens..........................1591 Amtsforvalterforeningen .......................... 2468 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amtslæge i Kbhvns A m t.......................... 2468 Amtslæge paa Færøerne......................... .. 4098 Amtslæger i de øvrige Amter, se Real-Regi- ster fon de paag. Byer i Afd. IV . . . 1537ff Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt................. 2468 Amtsraadsforeningen f. Danmark............ 2468 Amtssygehuse, Kbhvns............................. 2468 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Registerfordepaag.ByeriAfd.IV. . . 1537ff Amtstue, Kbhvns ..................................... 2469 Amtstue, Nordre B irks............................. 2469 Amtstuer i Provinsen.se Real-Register for den paagældende By i Afd. IV . . . . 1537ff Amtsvandinspektoratet f. gi. Kbhvns Amt 2469 Amtsvandinspektørforeningen.................... 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register for de paag. Byer i Afd. IV. . . 1537ff Amtsvejinspektørforeningen....................... 2469 Analytisk-kemiske Lab., VStein’s, seStein’s 2613 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2632 Andels-Anstalten Tryg............................... 2469 Andelsbanken............................................. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo­ ligforeninger........................................... 2489 Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2576 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening.................................. 2596 Andels Gødningsforretning, se Dansk An­ dels Gødningsforretning.......................... 2495 Andelsmejeriforeningor, se Mejeridrift. . . 2568 Andels-Pensionsforeningen.......................... 2469 Andelsskolen, se Brugsforeninger.............. 2488 Andelsslagterier, De samvirkende............ 2469 Andelsudvalget........................................... 2469 Andersen, H C, Samfundet (Odense) . . . 1740 -----------s’ Kbhvns Afd.............................. 2469 Andersens Friboliger.................................. 2469 Andersens, Laurits, Fond.......................... 2469 Andersvænge, se Aandssvageanstalterne. . 2466 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Andreas Kirke, se St. Andreas K............. 2597 —(i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2546 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2597 Anker Heegaardske Foredrag........... '. . . 2469 Anklagemyndigheden............................ .. • 2469 Anlæg, se i Emnelisten: Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, D an sk ................. 2470 Anna K irk e................. .. .......................... 2470 —se ogsaa u. Katolske Kirker. ............... 2546 Annoncebureauernes Brancheforening . . . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning . . . . 2470 Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce- og Reklame . . . 2609 Ansgarius-Foreningen......................... 2470 Ansgarkirken.......................................... 2470 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker. . . . 2546 Antiksamlingen, se Nationalmuseet. . . . 2575 Antikvarboghandlerforeningen.............. 2470 Antroposofi, Studieskolen for.............. 2470 Antroposofisk Selskab i Danmark........ 2470 Apolloteatret, se Teatre....................... 2621 Apostelkirken........................................ 2470 Apostolisk Vikariat, se Katolske...... 2546

Akademisk-Idrætsforening, se Idrætsforen. 2540 — K ursus........................................... 2467 — Musikforening............................... 2467 — Orkester........................................ 2467 — Roklub, se Roklub,Danske Studenters. 2594 — Skytteforening, seSkytteforeninger. . . 2604 Akkordretten............................................. 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Forsikrings-Ak........... 2513 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2657ff Aktieselskabs-Registeret ......................... 2467 Aktuarforening, Den d an sk e.................... 2467 Akvarieforcning, Kbhvns.......................... 2467 Akvarium, D anm arks............................... 2467 Albans Kirke, se St. Albans K................. 2597 Albertina...................................................... 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig....................2515 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2483 Alderdoms-Friboliger, Foren, f o r ............ 2467 Alderdomshjem (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg.......................... 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup............... 2467 Alderdomshjemmet Solhjem................ 2467 Bombebøssen.......................................... 2485 Jbntralmissionen................................... 2493 Diakonissestiftelsen............................. 2497 Døvstumme, Alderdomshjemmet for .. 2499 Ensomme Gamles Værn....................... 2501 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2515 Frdbg. Borgerforening.......................... 2517 Frænckels Alderdomshjem.................. 2521 Gamles By (Kbhvns A .)..................... 2524 Gustafsforsamlingens Alderdomshem .. 2529 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ....................................... 2538 Postbudes Alderdomshjem.................. 2584 Alderdomskassen for Sygeplejersker . .. 2467 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til................................... 2515 Aldersrente, se Folkeforsikring............... 2510 Aldersrenteforeninger.............................. 2467 Aldersro Sogn," se Taksigelseskirken. . .. 2621 Alderstrøst................................................. 2467 Aldrig mere K rig ..................................... 2468 Alexander Newski K irk e ........................ 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2578 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe­ lig, se Selskab til vidensk..................... 2599 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter......................... 2557 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke........................................ 2468 Alliance Fran^aise..................................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De . . . . 2468 Allinge, Firma-Register............................... 2797 —, Forretninger m. m..................................1589 Almindelig dansk cand. mag. Org.............. 2468 — dansk Gartnerforen., se Gartnerforening 2524 — dansk Hjælpe-Forening....................... 2468 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2565 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2568 — Hesteavls Fremme, Foren, til, se Ama­ ger Travselskab..................................... 2468 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2558 Almindeligt Dansk Vare- og Industri­ lotteri, se L o tterier............................... 2564 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør­ forbund, A lmindeligt............................ 2542 Altinget, Islan d ............................................4131 Amagerbanen, se Privatbaner.................... 2586 Amagerbanken............................................. 2468 Amager Birk, se Søndre B irk......................2619 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2606 Amagermuseet............................................. 2468 Amagermuseets V enner............................. 2468 Amagers historiske Saml., seAmagermus.2468 Amager Travselskab.................................. 2468 Amager Turistforening............................... 2468 Amalienborg................ 2468 Amalienborg, Beboere.................................. 82 Amatør-Bokse-Union, se Bokse.................. 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske . . . . 2468 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Apos—Avns

Emneliste

2403

Side Arbejdshjem, K bhvn s............................... 2474 Arbejdshus, Statens.................................... 2474 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2512 Arbejdslederforening, Danskinspektør- og, se Inspektør- og Arbejdslederf.............. 2542 Arbejdsledige, se Skolen f. A..................... 2602 Arbejdsløshedens Bekæmp., se Landsforen. til Arbejdsløshedens Bekæmp............ 2561 Arbejdsløshedsfonden............................... 2474 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi­ rektoratet ................................................ 2471 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte........... 2474 Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor­ bund ......................... 2502 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . 2471 Arbejds- og Fabriktilsynet....................... 2475 Arbejds- og Forligsnævnet....................... 2476 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Arbejds- og Socialministeriet................. 2476 Aandssvageanstalter............................... 2465 Arbejdsdirektoratet.................................. 2471 Arbejdsfordelingsnævnet....................... 2471 Arbejdsløshedsfonden.................1. . . . 2474 Arbejdsnævnet, se Arbejdsdir.. . . . . . 2471 Arbejds- og Fabriktilsynet.................... 2475 Arbejds- og Forligsnævnet.................... 2476 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Arbejdsraadet'.......................................2476 Arbejdsudvalg, Arbejds- og Socialmin.’s 2476 Beskæftigelsesudvalget............................ 2482 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn. . . . 2484 Blindeinstitut, Det kgl., paaRefsnæs. . 2484 Bøgildgaard (ved Kellerup) . .............. 1691 Børneforsorgens Landsnævn, se Børne­ værn........................................................ 2491 Børneforsorgens Overinsp. . . .............. 2490 Direktoratet for Ulykkesfors................. 2498 Døvstummeanstalter................ 2499 Døvstumme-Inst. & -Skole i Fredericia. 1617 Døvstummeskolen i Nyborg......................1721 , Epileptikerhospitalet i Nyborg................ 1721 Forligsinstitutionen..................................2516 Invalideforsikringsfonden, se Sygekasse­ væsen ....................................................... 2616 Invalideforsikringsretten....................... 2543 Invalidenævnet (i Sønderborg)................ 1834 Lærlingeraadet....................................... 2566 Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp2573 Mødrehjælpen. . . . . ............................. 2573 Offentlig Forsorg. . ; ............................ 2578 Samfundet og Hjemmet for Vanføre . . 2596 Statens Institut for Talelidende........... 2609 Stats-Ungdomshjemmet Braaskovgaard. 2613 Sygekassevæsen...................... 2616 Udvandringskontor, S taten s................. 2627 Ulykkesforsikrings-Raadet.................... 2627 Ungdomslejre.......................................... 2629 Ungdomsudvalg, Arbejds-og Socialmin.’s 2629 Vajsenhus, Det kgl................................ 2631 Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læger2634 Voldgiftsret, Den faste.......................... 2634 Arbejds- ogSocialministeriets Kontorforen., se Kontorforeningen Inst .u. Arbejds- og Socialmin............................................ 2552 Arbejdsraadet............................................. 2476 Arbejdstjeneste, Frivil., se Landsforen, fri- vil. dansk Arbejdstj..................... . . . 2561 Arbejdsudvalg, Arbejds- og Socialmin’s. . 2476 Arboret, Statens, se Forstbotanisk Have . 2517 Arden, Firma-Register............................... 2797 —, Forretninger m. m.................................. 1590 Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal............ 2541 Argentinsk DanskForen., se Dansk Arg. . 2495 Argentinske Gesandtskab og Generalkon­ sulat, se Gesandtskaber.......................... 2525 Arkitektforening, Akademisk..................... 2476 Arkitekt-Forening, Dansk.................... 2476 Arkivarforeningen............................ . . . 2476 Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station................................j. . . 2476 Armeniervenner, De d an sk e............ i. . . 2476 Arnamagnæanske HaandskriftsamlinjJ . . 2476 Arne Weel Teatret, se Teatre . . . . t ■• 2621 Arresthuse............................................. .. . 2476 Arresodal, se Classenske Fideikomm.. A. . 2494 Arsenal, se Vaabenarsenal.................... '. . 2631 — se ogsaa Jydske Arsenal (Hjørring)V . 1661 A rtilleriet...............................................\. 2476 — se ogsaa under Aarhus.............. .. . .\. 1559 — — — Holbæk.................... \ 1665 — — — Ringsted.................... \ 1781 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . y545 Artilleriofficersforeningen.......................... 2477 Artistforbund, Dansk................... 2477 Arvebiologisk Inst., se Universitets I . . . 2630 Asnæs, Firma-Register.............................. 2797 —, Forretninger m. m.................. 1590 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Side Assens, Firma-Register. ............................. 2797 —, Forretninger m. m............................... 1591 Asserbolejren, se Ungdomslejre................. 2629 Assistenshuset ........................................... 2477 — Indleveringskontorer, se u. Laanefor- retninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 3471 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde . . . 2546 ------ Takster m. m., se Begravelsesv.. . . 2481 Assistentforen., Kommunal, se Komm. . . 2548 Association franco-danoise......................... 2477 Assumptionsklosteret, se Katolske Kirker 2546 Assurance-Comp. Baltica, se Baltica. . . . 2479 Assuranceforeningen Skuld....................... 2477 Assuranceselskaber: Henvisning til de for­ skelligeArterAssuranceselskaber, seFag- og Varefortegnelsen foran Afd. VII . . 2882 Assurandørernes Hus.................................. 2477 Assurandørernes Pressebureau................. 2477 Assurandeurer, Private, se Private . . . . 2587 Assurandør-Societetet................................ 2477 Astronomisk Observatorium....................... 2477 Astronomisk S elskab................................ 2477 Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. 2535 Asyler for Børn. (se ogsaa Daghjem, Fritidshjem og Vuggestuer) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske................................................ 2882 Blinde, Forsørgelsesanstalt fo r.............. 2484 Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . 2484 Børneasyl, Valby..................................... 2490 Dronning Caroline Amalies A., se Asyl 2477 DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . 2477 Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske........................................... 2477 Frederiksberg A., se Asylselskab . . . 2477 Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk.. . 2477 KongChr. d. 9. og DronningLouises Asyl, se Asyl................................................. 2477 Christianshavns A., se Asylselskab, det kbhvnske....................................... 2477 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2477 Kvindehjemmet........................................ 2557 Menighedsplejerne................................... 2569 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske. . . ............................ .. . 2477 Opdragelsen, se AsylRelskabet Opdr. . . 2477 Prinsesse Maries A., se A s y l............... 2477 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2494 Sundbyernes A., se A s y l ..................... 2477 Teba, se Diakonissestiftelsen............... 2498 Utterslev Daghjem.................................. 2631 Utterslev Folkebørnehave og Fritidshj.. 2631 Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles M inde.................. 2499 Athletik, Athletklubber m. m. . . . . . . . 2478 (se ogsaa Kristelige F. U. M.).............. 2555 Attende April, Sønderjydsk Ungdomsforen. 2478 Attende November,seKunstnerforeningen af2557 Auditør, Statsbanernes, se Statsb............... 2612 Auditørkorpset............................................. 2478 Augustenborg, Firma-Register.................... 2798 —, Forretninger m. m...................................1592 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu­ berkulosens Bekæmpelse...................... 2575 Auktionsforretninger (nu Fogedafd. II), se Byret, Kbhvns........................................ 2490 Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . 2613 Aurora„ hemmeligt Sam fund.................... 2478 „Autig” (Foren, af Auto-Tilbehørs Gross.) 2478 Autoejernes Indkøbsforening.................... 2478 Autogummi-Forhandler-Foreningen........... 2478 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2494 Automobildroskeejerforeningen, se Arbejds­ giverforening, Dansk............................ 2471 Automobildroskekørsel............................... 2478 Automobilfabr. og Importører, Sammen­ slutn. af, se Sammenslutn. af A. og I. 2596 Automobilforhandler-Foren., Danmarks. . 2478 Automobilforhandlerforening, Jydsk. . . . 2478 Automobilforsikring, se Forenede Danske.. 2511 — se tillige Dansk Forening for interna­ tional Motorkøretøjsforsikring............ 2496 Automobilforsikrings Forbund, Dansk. . . 2478 Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d .. . 2552 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling................................... 2478 Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . 2478 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes.......................... 2494 Automekaniker Laug, Kbhvns.................... 2478 Auto-Tilbehørs Grossist Foren.................. 2478 Avispostkontoret, se Post- og Telegrafv.. 2585 Avissamling, Statens, i Aarhus................... 1562 Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin­ gen for ...................................................174 i Avnstrup Sanatorium, se Hospitaler . . . . 2536

Side Apostolske Kirke, Den............................... 2470 Apotekerforeninger..................................... 2470 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2553 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings­ kassen fo r........................................... 2467 Appeludvalg, se Toldraadet.................. 2624 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien............................................... ... 2496 Arbejde'adler........................................ 2470 Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . 2470 Arbejderbevægelsens A rkiv.................. 2470 Arbejderbevægelsens Erlivervsraad...... 2470 Arbejderboliger, Foreninger f o r ......... 2470 — se ogsaa Alderdoms-Friboliger . . . . 2467 og Foreningen af 1865.................... 2511 Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2557 Arbejderforeninger; se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbojderforsikrings-Raadet,seDirektoratet for Ulykkesforsikringen......................... 2498 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . . 2517 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2517 Arbejderhojskoler, se Arbejdernes Oplys­ ningsforbund ........................................... 2470 Arbejder-Idræts-Forbund............................ 2470 Arbejderkoncerter, se StHdentersamf..........2614 Arbejder Loge, Dansk, se D. A.L............ 2495 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening..................................... 2489 — Brændselsvirksomheder, Fællesraadet f. se Fællesraadet for Arb.................. 2522 — Byggeforening................................... 2470 — Esperanto-Klub,se Esperanto-Klub, Arb. 2502 — Fællesorganisation.......................... 2470 — Idræts-Forbund, se Arbejder-ldræts-F. 2470 — Idrætsklub, se Idrætsklub.............. 2540 — kooperative Byggeforening, se Bygge- og Boligforeninger............................... 2489 — Kunstforening...................... 2470 — Landsbank........................................ 2470 — Læseselskab..................................... 2470 — Oplysningsforbund.......................... 2470 — Radio-Forbund, se Radio-Forbund, Arb. 2589 — Radioklub, se Radioklub, Arb........ 2589 — R oklub............................................. 2470 — Samariter Forbund............................ 2470 — Skakforb., se Skakforb., Dansk Arb. . 2600 — Tennis Klub. ........................................ 2471 Arbejdersangkor, De samvirkende........... 2471 Arbejder-Skakklubber, se Skakklubber . . 2600 Arbejder-Udveksling, se Nordisk Arbej­ der-Udveksling....................................... 2576 Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v.O. 2548 Arbejdsanstalten Sundholm....................... 2471 Arbejdsanvisning Arbejde a d le r ......................................... 2470 Arbejdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . 2471 Arbejdsdirektoratet................................ 2471 Arbejdsløshedskasser............................. 2474 Boghandlermedhjælperforening, D.d.. . . 2485 Centralmissionen..................................... 2493 Engageringskont. f. Handel og Industri . 2501 Erhvervs- og Vejledningskontoret for Døvstumme........................................... 2502 Formandsforening, Dansk.........................2516 Fængselshjælpen..................................... 2523 Fæstemænd.............................................. 2523 Gjentofte Kommune............................... 2527 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 . . . 2531 Handels- ogKontoristforen., Kvindernes. 2532 Handels- og Kontormedhjælperforb. . . 2532 Hjemløse Mænd i Kblivn. . / ............... 2535 Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings- og Oplysningsbureau . 2542 Journalistforeningen, Provins-.............. 2544 Juristforbundet........................................ 2544 Landsforeningen af Vanføre etc........... 2561 Lærerforening, Danmarks...................... 2565 Musiker-Børs........................................... 2572 Musiker-Forbund, D ansk....................... 2572 Statsforhyringskontorerne.........................2612 Studenterforeningen................................. 2614 Sygeplejeraad, Dansk...............................2618 Tyske Arbejdsanvisningskontor, Det . . 2626 Vinkyperforeningen................................ 2634 Arbejdsdirektoratet.................................... 2471 Arbejdsfordelingsnævnet........... ................ 2471 A.rbejd8for8ikringsbureau, Ingeniørforenin- gens, Be Ingeniørforenings Arb............. 2542 rbejdsgiverforening, Dansk, med derunder kerende Sammenslutn. og Foreninger. 2471 foreninger og Laug, som ikke hen- oorer herunder, er anført alfabetisk i efter deres Navn) AH,Jj8?’.vornes Ulykkesforsikring............ 2474 Idshjem for døvstumme Piger, seDøv- 8tu®®e P ig e r ........................................ 2500

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker